Referat
Fritids- og Kulturudvalget
16-09-2015 kl. 14:00
mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Indkaldelse af indstillinger til Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2015
  åbent 3 Orientering om godkendelse af reviderede fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter
  åbent 4 Beskæftigelsesplan 2016
  åbent 5 Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 6 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 7 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

Fritids- og Kulturudvalget

16-09-2015

1

 

Fraværende

Thomas Bay Jensen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Betina Haagensen er indkaldt som suppleant for Thomas Bay Jensen

Louise Krogsriis deltager under punkt 2 kl. 14.00.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Indkaldelse af indstillinger til Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2015

00.05.07G01-0041

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

16-09-2015

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Indkaldelse af indstillinger til Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2015.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at udvalget indkalder indstillinger til Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2015.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 16. september 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Siden 2013 har Fritids- og Kulturudvalget uddelt en kultur- og idrætspris på max. 25.000 kr., som en anerkendelse af modtagerens fortjenester inden for det bornholmske kultur- og idrætsliv. Af tidligere prismodtagere kan nævnes Olav Elvang, Mogens Lau, Jette Glavind Pedersen, Benny Christensen og Kirstine Herold Mortensen.

Forslag til prismodtager/e indstilles af Bornholms Idrætsråd og regionskommunens kulturelle råd, som hver indstiller 1-2 begrundede forslag fra deres respektive fagområder, hvoriblandt Fritids- og Kulturudvalget træffer beslutning om endelig modtager/e.

Forslagene vil blive sendt til behandling i udvalget 28. oktober 2014, hvor udvalget vil udpege den endelige prismodtager/e. Det forventes, at kultur- og idrætsprisen formelt vil blive uddelt i november 2015.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse


Retningslinjerne for Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris er blevet redaktionelt justeret, så de stemmer overens med den nye kulturelle rådsstruktur. Ændringerne er markeret i bilag 1.

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 16. september 2015

1.
Retningslinjer for Bornholms Regionskommunes kultur-og idrætspris (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering om godkendelse af reviderede fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter

18.14.00P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

16-09-2015

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

Folkeoplysningsudvalget har efter høringsperiode fra 17. juni – 4. august godkendt de reviderede fordelingsregler for de kommunale indendørs idrætsfaciliteter.

Sagen sendes til orientering i Fritids- og Kulturudvalget.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         til orientering i Fritids- og Kulturudvalget.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 16. september 2015:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har efter høringsperiode fra 17. juni – 4. august godkendt de reviderede tildelingsregler for de kommunale indendørs idrætsfaciliteter.

 

Det blev i foråret 2015 besluttet at revidere fordelingsreglerne for de kommunale idrætsfaciliteter, der skulle blandt andet laves et nyt afsnit vedr. det nye digitale lokalebooknings system ”Conventus”.

Det blev besluttet overordnet at kigge ind på hele regelsættet samtidig. Gennemgangen gav ikke anledning til at lave nogle større ændringer, så revideringen har primært bestået i at forenkle og gøre reglerne tidssvarende.

Skolerne deltog i høringsrunden, da der var enkelte ændringer i forhold til skolernes tidsfrist og afgivelse af ubrugte tider:

·         Skolernes tidsfrist til at melde hvilke tider i hallerne de skal bruge, blev ændret til 1. juli, da skolerne i praksis ikke er klar med skemaet for næste skoleår før det.

·         Der blev også indskærpet at skolerne har pligt til at afgive de tider de ikke bruger mellem kl. 8-15, så de kan bruges af andre og ikke står som bookede uden at blive brugt.

Alle de selvejende haller fik de reviderede regler til gennemgang inden de blev sendt i høring. Ingen havde kommentarer til dem. I reglerne henstilles til, at de selvejende haller bruger samme fordelingsregler som for de kommunale haller, hvilket de har tilkendegivet, at de gør.

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 16. september 2015

1.
Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Beskæftigelsesplan 2016

15.00.15P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19-08-2015

4

 

Fritids- og Kulturudvalget

16-09-2015

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids- og kulturudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Økonomi og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse foreslår, at udarbejdelsen af Beskæftigelses-plan 2016 tager udgangspunkt i de mål som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget allerede har peget på som særlige indsatsområder, de indsatsområder beskæftigelsesministeren udpeger som følge af beskæftigelsesreformen, samt at inspiration til Beskæftigelsesplanen hentes i dialog med aktører på beskæftigelsesområdet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2016 godkendes til videre bearbejdning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Godkendt til videre bearbejdning, medlemmernes kommentarer medtages i den videre bearbejdning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. september 2015:
Drøftet, idet det anbefales Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at der arbejdes med tidligere og konkret inddragelse af de relevante parter.

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. september 2015:
Drøftet.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 15. september 2015:
Drøftet.

Servicedirektøren indstiller,

·         til drøftelse

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 16. september 2015:
Drøftet, idet Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget opfordres til at indtænke aktører på fritids- og kulturområdet som samarbejdspartnere.

Sagsfremstilling

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 18. juni 2014 et forlig om at reformere hele beskæftigelsesindsatsen.

 

Beskæftigelsesreformen udmøntes gennem to lovforslag, hvoraf det ene er en helt ny lov, der skal erstatte lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Ved lovforslaget afbureaukratiseres arbejdsprocesser i kommunerne for så vidt angår beskæftigelsespolitiske mål og beskæftigelsesplaner.

 

Det betyder, at kommunerne ikke længere skal udarbejde beskæftigelsesplanen efter en bestemt skabelon, som er givet fra centralt hold. Kommunerne får derved mere indflydelse på form og indhold i beskæftigelsesplanen fremadrettet.

 

Loven trådte i kraft 1. januar 2015.

 

Beskæftigelsesplanen 2016 indeholder målsætninger for de nationale beskæftigelsespolitiske mål (ministermålene) samt lokale mål, strategier og indsatsområder, som besluttes af Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

 

Endelig Beskæftigelsesplan for 2016 behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen senest 31. december 2015.

 

Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2016:

Flere unge skal have en uddannelse

Uddannelse er en afgørende forudsætning for at opnå og fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet – både nu og i fremtiden.

Derfor skal der forsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse og dermed kunne forsørge sig selv og sin familie. Nytilkomne unge indvandrere og flygtning under 30 år uden uddannelse skal fremover fra starten af integrationsprogrammet have en indsats med uddannelsesfokus. For unge med særlige faglige, sociale eller helbredsmæssige behov, herunder unge med funktionsnedsættelser, skal der være den nødvendige hjælp og støtte til at opnå en uddannelse.

 

Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats

Beskæftigelsesgraden er betydelig lavere blandt nogle grupper end andre. Det gælder eksempelvis for personer med funktionsnedsættelser, herunder psykiske lidelser, samt gruppen af indvandrere og flygtninge. Årsagen kan blandt andet være, at nogle borgere på kanten af arbejdsmarkedet har sammensatte problemer, der kræver en tværfaglig indsats.

Det er således afgørende for implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, reformen af sygedagpenge og en styrket integrationsindsats for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, at kommunerne prioriterer en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats – især for disse grupper.

Det skal blandt andet understøtte, at flere kan deltage i forløb på virksomheder og dermed styrke chancen for på sigt at få et ordinært job.

 

Langtidsledigheden skal bekæmpes

Langtidsledigheden er fortsat en stor udfordring, idet borgere, der tilbringer længere perioder i ledighed, har sværere end andre ved at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gælder særligt seniorer og personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, der har en større risiko for at ende i langtidsledighed end andre ledige. Udfordringen med langtidsledighed skal ses i lyset af den toårige dagpengeperiode, der stiller yderligere krav om en tidlig og forebyggende indsats.

Beskæftigelsesreformen har som et væsentligt formål at forebygge og nedbringe langtidsledigheden gennem en tidlig og individuel indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse. Det forudsætter blandt andet en styrket indsats for målrettet at opkvalificere og uddanne de ledige, der har mindst uddannelse, så de får de nødvendige kompetencer og kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

 

Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for herigennem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. Der er også et stærkt behov for at arbejde målrettet med at undgå fremtidig flaskehalse på arbejdsmarkedet. Et godt samarbejde mellem jobcenter og virksomhederne er desuden afgørende for at kunne tilbyde flere udsatte brogere en virksomhedsrettet indsats samt at fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads.

 

Der stilles ikke formkrav til fastsættelse af kvantitative mål i beskæftigelsesplanen for 2016.

 

Strategien for den samlede beskæftigelsesindsats for Bornholms Regionskommune vil være et samspil mellem:

·         Beskæftigelsespolitiske visioner og mål, der er fastsat i Bornholms Regionskommune

·         De politiske rammebetingelser, herunder beskæftigelsesministerens udmelding om de centralt udmeldte og konkrete fastsatte mål og visioner.

·         Samarbejdsaftaler mellem CEUB og virksomheder og andre aktører mfl.

·         Beskæftigelsesplanen for Bornholms Regionskommune

·         Inddragelse af tværfaglige samarbejdspartnere ex Beskæftigelsesregionen, Kommunernes Landsorganisation og udbetaling Danmark. 

 

Og fremgår af vedlagte bilag ”Udkast til Beskæftigelsesplan 2016”.

 

I ovenstående indgår implicit overordnede værdier og visioner, der er gældende for Bornholms Regionskommune samt hensyntagen til øvrige tværgående politikker og strategier.

 

Tidshorisont:

December 2015: Kommunalbestyrelsen vedtager beskæftigelsesplan for 2016.

Januar 2016: Det regionale Arbejdsmarkedsråd orienteres om beskæftigelsesplan 2016 og efterfølgende offentliggøres planen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Opfølgning af Beskæftigelsesplan 2016:

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget er ansvarlig for opfølgning således:

·         Langsigtede mål – årligt

·         Delmål – løbende

·         Endelig opfølgning langsigtede mål – medio 2017

 

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelser er ansvarlig for:

·         Løbende opgør og tilvejebringe relevant data.

·         Gennemføre tilfredsundersøgelse med relevante brugergrupper.

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 19. august 2015

1.
Tidsplan for Beskæftigelsesplan 2016 (DOCX)

2.
Beskæftigelsespolitiske mål for 2016 (PDF)

3.
Beskæftigelsesplan 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

16-09-2015

5

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 16. september 2015:

Carl Ilsøe og René Danielsson ønsker en sag om en evt. ændret organisationsform for Folkeoplysningsområdet til behandling på næste møde i FKU.

Udvalget drøftede en henvendelse fra DGI om mulighed for fritidspas til voksne (flygtninge) og henviser i den forbindelse til Udlændingestyrelsen.

Udvalget drøftede udmøntning af relevante elementer i budget 2016.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

 

 

Fritids- og Kulturudvalget

16-09-2015

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         Ingen sager til høring

 

Fritids- og Kulturudvalget den 16. september 2015:

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

16-09-2015

7

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 16. september 2015

Intet.