Referat
Fritids- og Kulturudvalget
28-10-2015 kl. 14:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Dialogmøde - Center for Ejendomme og Drift og Center for Skole, Kultur og Fritid
  åbent 3 Rønne Svømmehal - levetidsforlængelse
  åbent 4 Indstilling af repræsentanter til Idrættens Videns- og Kompetenceråd
  åbent 5 Forslag til ændret organisationsform på folkeoplysningsområdet
  åbent 6 Udpegning af prismodtagere af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris
  åbent 7 Mødeplan 2016
  åbent 8 Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 10 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-10-2015

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Kl. 14.00-14.50 under punkt 2 deltager fra Ejendomme og Drift Bjarne Freund Poulsen, Ann Juul Nielsen og Carsten Clemmensen.

Fra Center for Skole, Kultur og Fritid deltager Steen Ebdrup, Louise Krogsriis, Rebecca Kjempff, Jon Madsen og Michael Sondered.

Kl. 15.00 under punkt 3 deltager Næstformand/klubrepræsentant Christina Mørup Sørensen og brugerrepræsentanter Dorthe Vestergård og Jesper Upul Westh Olsen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde - Center for Ejendomme og Drift og Center for Skole, Kultur og Fritid

00.30.02G01-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-10-2015

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

I forlængelse af budgetforliget for 2016 afholdes der dialogmøder mellem Fritids- og Kulturudvalget og ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Ejendomme og Drift og Center for Skole, Kultur og Fritid.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·        dialogen til efterretning

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 28. oktober 2015:

Dialogen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2016 – 2019. På den baggrund holder Fritids- og Kulturudvalget dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Ejendomme og Drift og Center for Skole, Kultur og Fritid.

Formålet med dialogmødet er, at Fritids- og Kulturudvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2016 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Rønne Svømmehal - levetidsforlængelse

04.04.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-10-2015

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

Rønne Svømmehal blev i forbindelse med Regionskommunens budget for 2016 tildelt 1 mio. kr. til renovering/levetidsforlængelse. Rønne Svømmehal er blevet bedt om at komme med deres forslag til prioritering af pengene i forhold til en levetidsforlængelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·        at Rønne Svømmehals prioriteringsliste drøftes med henblik på udarbejdelse af egentligt anlægsbudget og frigivelse af midlerne

 

Fritids- og Kulturudvalget den 28. oktober 2015:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Rønne Svømmehal har kontaktet ConPro rådgivende ingeniører Aps i forhold til den tidligere udarbejdede rapport om renovering af Rønne Svømmehal.

Thomas Blønd Sørensen fra Conpro har udarbejdet følgende forslag:

 

1. Der etableres understøtning i de områder som vurderes mest kritiske (altså ikke hele promenadedækket).
Pris 250-400.000 kr.

 

2. Springtårnet undersøges - udbedres eller lukkes alt afhængigt af hvad der konstateres.

Pris 100.000

 

3. Der udføres inficering i områder med store gennemsivninger ved overgang mellem bassin og promenadedæk
Pris 100.000

 

4. Der udskiftes klinker hvor disse er skruk/løse og/eller revnede.

Pris 100.000

 


5. Der monteres nye vandanoder på KB anlæg.

Pris 30.000

 

6. Reserveres til uforudsigelige udgifter og rådgiver
Pris 250.000

 

Repræsentanter for Rønne Svømmehal deltager i behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 28. oktober 2015

1.
Forslag fra Rønne Svømmehal (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

4  Indstilling af repræsentanter til Idrættens Videns- og Kompetenceråd

18.20.00P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-10-2015

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Fritids- og Kulturudvalget skal på baggrund af de indstillede personer godkende og udvælge repræsentanter til Idrættens Videns- og Kompetenceråd. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·        at Fritids- og Kulturudvalget godkender og udvælger de indstillede repræsentanter til Idrættens Videns- og Kompetenceråd.

o   2 repræsentanter for DGI

o   1 repræsentant for DBU

o   3 repræsentanter for Idrætsrådet

o   2 repræsentanter for faciliteterne

o   2 repræsentanter for foreninger

o   1 repræsentant for outdoor

o   1 repræsentant for selvorganiseret

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 28. oktober 2015:

De indstillede og godkendte repræsentanter er:

DGI: Karen-Margrethe Hansen Bager & Ole Dreyer

DBU: Jørgen Lund Jensen

Idrætsrådet: Marian Lundh, Carsten Hæstrup & K.D. Andersen

For tørhallerne Jens Kofoed fra Nyvest

For vådhallerne Hans Jørgen Jensen fra Gudhjem.

Mikkel Skot Hansen – Nexø (forening)

Kim Rasmussen – Tejn (forening)

Frank Andreasen – Rønne (outdoor)

Troels Bernth – Aakirkeby (selvorganiseret)

Sagsfremstilling

Der har fra 23. september til 14. oktober været mulighed for at indstille repræsentanter til Idrættens Videns- og Kompetenceråd.

 

Der er indkommet følgende til godkendelse hos Fritids- og Kulturudvalget:

 

DGI: Karen-Margrethe Hansen Bager & Ole Dreyer

DBU: Jørgen Lund Jensen

Idrætsrådet: Marian Lundh, Carsten Hæstrup & K.D. Andersen

Faciliteterne:

Jens Kofoed fra Nyvest er indstillet som repræsentant for tørhallerne, støttet af Nordlandshallen, Nexøhallen, Østermariehallen og DGI- hallen foruden Nyvest Hallen.

For vådhallerne er Hans Jørgen Jensen indstillet efter et fællesmøde mellem de to svømmehaller.

 

Der er indkommet følgende forslag til repræsentanter for foreninger, outdoor og selvorganiserede til udvælgelse og godkendelse af Fritids- og Kulturudvalget:

 

Fra foreninger/outdoor/selvorganiseret:

Mikkel Tved – Nyvest (forening)

Mikkel Skot Hansen – Nexø (forening)

Kim Rasmussen – Tejn (forening/outdoor)

Frank Andreasen – Rønne (outdoor/selvorganiseret)

Troels Bernth – Aakirkeby (outdoor/selvorganiseret)

 

Senest d. 29. oktober vil alle indstillede repræsentanter få besked om Fritids- og Kulturudvalgtes beslutning.

 

De udvalgte repræsentanter vil blive inviteret til første møde i det nye Idrættens Videns- og Kompetenceråd torsdag d. 26. november 2015 kl. 17.30-21.00 med spisning på Ullasvej i Rønne. Mødet vil foregå med deltagelse af repræsentanter for Fritids- og Kulturudvalget.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 28. oktober 2015

1.
Beskrivelse af repræsentanter til IVKR (DOCX)

2.
Jens Koefoed - Nyvest (PDF)

3.
Bornholms Idrætsstrategi (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Forslag til ændret organisationsform på folkeoplysningsområdet

18.14.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-10-2015

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

På Fritids- og Kulturudvalgsmødet d. 16. september 2015 ønskede Rene Danielsson og Carl Ilsøe udarbejdet et forslag til en evt. ændret organisationsform på folkeoplysningsområdet.

Belysningen af dette ønske omfatter en nedlæggelse af Folkeoplysningsudvalget, der i stedet erstattes af et § 35 stk. 2 udvalg som lovmæssig brugerinddragelse i forhold til Folkeoplysningslovens Kap. 9, § 35.

Folkeoplysningsudvalgets kompetencer kan flyttes til henholdsvis Fritids- og Kulturudvalget og administrationen. I flg. Folkeoplysningsloven skal brugerinddragelse via et § 35 stk. 2-udvalg dog ske på 3 områder:

·        Budget

·        Politik for den Folkeoplysende virksomhed

·        Tilskudsreglerne for den folkeoplysende virksomhed.

 

I sagsfremstillingen belyses mulighederne for en ændret organisationsform og konsekvenser.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·        sagen til udvalgets drøftelse

 

Fritids- og Kulturudvalget den 28. oktober 2015:

Forslag til procesplan godkendt.

Sagsfremstilling

I Folkeoplysningsloven er der givet mulighed for, at et såkaldt § 35, stk. 2 udvalg med brugerrepræsentation kan varetage flere opgaver inden for folkeoplysningsområdet, og med en ændret opgavefordeling i øvrigt kan det erstatte Folkeoplysningsudvalget. § 35, stk. 2 udvalget vil fortsat - lige som Folkeoplysningsudvalget er i dag - være en del af forvaltningen.

 

I flg. lovens § 35 skal § 35 stk. 2-udvalget have høringsret i forbindelse med:

·        Budget

·        Politik for den Folkeoplysende virksomhed

·        Tilskudsreglerne for den folkeoplysende virksomhed.

En ændret organisationsform på folkeoplysningsområdet kan ske med følgende forslag til organisationsændring og opgavefordeling:

 

Fritids- og Kulturudvalget (FKU) afholder 10 årlige møder, hvor udvalget kan afgøre sager der tidligere er behandlet i Folkeoplysningsudvalget (FOU). Nogle af sagerne der tidligere blev afgjort i FOU kan lægges i administrationen, da det er afgørelser, der i forvejen er styret af de retningslinjer og regler, der er godkendt på området.

 

2-3 gange årligt mødes to repræsentanter for FKU fx formanden og næstformanden med repræsentanter for den folkeoplysende virksomhed (se nedenfor) og administrationen fra Skole, Kultur og Fritid; og bliver dermed til et §35 stk. 2 udvalg.

 

Repræsentanter fra følgende grupper der skal tilbydes en plads i 35 stk. 2 udvalget er:

ü  Aftenskoler

ü  Idrætsforeninger

ü  Øvrige foreninger

ü  Spejderne

ü  Selvorganiserede grupper - hvis de er organiseret så det er muligt at identificere en repræsentation for denne del af den folkeoplysende virksomhed (Det er ikke lykkedes i det nuværende FOU)

§ 35 stk. 2 udvalget består dermed af:

Ø  Repræsentanter for den folkeoplysende virksomhed

Ø  Administrationen for Skole, Kultur og Fritid

Ø  2 repræsentanter for FKU.

 

Handicap- og Ældrerådet:

Der er en forpligtelse til at inddrage andre end brugerne, i medfør af anden lovgivning eller god forvaltningsskik, f.eks. det kommunale handicapråd. I BRK har både handicaprådet og ældrerådet høringsret i sager der vedrører dem, og derfor er det ikke nødvendigt, at de er repræsenteret i § 35 stk. 2 udvalg.

 

Fordele:

Ø  FKU får flere beslutningskompetencer og inddrages i hele den folkeoplysende virksomhed og opnår derved mere viden inden for dette område. Det vil betyde tættere kommunikation og konsensus indenfor hele fritids- og idrætsområdet.

Ø  FKU har flere årlige møder end FOU og kan dermed afgøre sager hurtigere end FOU, der har 4-5 årlige møder.

Ø  Der vil blive frigivet administrative ressourcer. Der kan hentes en mindre årlig besparelse på ca. 63.877 kr. Udvalgets mødeforplejningsbudget inkl. kørsel og diæter udgør 86.877 kr. Dog vil der stadig være udgifter til diæter, kørsel og mødeomkostninger for de 2-3 § 35 stk. 2 udvalgsmøder årligt anslået til ca. 23.000 kr. 

 

Ulemper:

Ø  Fjernelse af beslutningskompetencerne og de færre møder vil reducere oplevelsen af brugerinddragelse på folkeoplysningsområdet.

Ø  Risiko for reduceret inddragelse af brugernes/borgernes viden og erfaring i beslutningerne.

 

Forslag til procesplan:

Både FOU og et evt. nyt § 35 stk. 2 udvalg er en del af den kommunale forvaltning.

I vedtægterne for FOU står der i § 6, at udvalgets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, som løber til 1. januar 2018. Derfor bør det overvejes hvorvidt FOU evt. først nedlægges pr. denne dato.

Vedtægterne er godkendt af KB og dermed er det KB der har afgørelsen i forhold til om der skal ske en ændring.

Såfremt det politisk ønskes at ændre organisationsformen på folkeoplysningsområdet kan det ske efter følgende procesplan:

 

1.     

Drøftelse af sagen i FKU

 

2.     

Dialogmøde mellem FKU og FOU

 

3.     

Hvis sagen ønskes i videre behandling, udarbejdes et endeligt forslag til FKU, herunder om der skal være en overgangsperiode i f.eks. 2017

 

4.     

Endeligt forslag sendes til behandling i KB

 

5.     

Sendes til høring hos:

-      FOU

-      Idrættens Videns- og Kompetencerådet

-      Handicaprådet

-      Ældrerådet

 

6.     

Høringssvar behandles i FKU

 

7.     

Endelig behandling i KB

 

8.     

Implementering af det nye udvalg pr. 1. januar 2018, evt. med en overgangsperiode i 2017.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Økonomi i dag:

Udgifter til honorarer, kørsel og diæter i 2014:           41.217 kr.

Administrativt budget til mødeforplejning i 2015:      45.660 kr.

I alt:                                                                                86.877 kr.

 

Der vurderes at være en mindre årlig besparelse på ca. 63.877 kr. ved organisationsændringen, idet der fortsat vurderes behov for udgifter til diæter, kørsel og mødeomkostninger for de 2-3 § 35 stk. 2 udvalgsmøder årligt anslået til ca. 23.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Udpegning af prismodtagere af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris

00.05.07G01-0041

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-10-2015

6

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Udpegning af modtager/e af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2015 og beslutning om sted og tid for prisoverrækkelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a)   at udvalget udpeger en eller flere modtagere af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2015 blandt de 7 kandidater indstillet af henholdsvis Fritids- og Kulturudvalget, Bornholms Idrætsråd og Bornholms Regionskommunes kulturelle råd.

b)   at udvalget beslutter, at prisoverrækkelsen afholdes 27. november 2015 kl. 15.00 i Nyvest Centret i Nylars. 

 

Fritids-og Kulturudvalget, den 28. oktober 2015:

a) Modtagere udpeget.

b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Siden 2013 har Fritids- og Kulturudvalget uddelt en kultur- og idrætspris, som en anerkendelse af modtagerens fortjenester inden for det bornholmske kultur- og idrætsliv.


Forslag til prismodtager/e indstilles af Bornholms Idrætsråd og regionskommunens kulturelle råd, som hver indstiller 1-2 begrundede forslag fra deres respektive fagområder, hvoriblandt Fritids- og Kulturudvalget træffer beslutning om endelig modtager/e.

Fritids- og Kulturudvalget kan ligeledes indstille forslag til prismodtager/e.Der er indkommet i alt 7 indstillinger:

·        Christian Andreasen – Team Almeborg Bornholm

·        Lene Møller – Tejn Idrætsforening

·        Mette Brunemark – Frivillighedskoordinator i Musikhuzet Bornholm

·        Lars Christiansen – Allinge-Sandvig Gymnastikforening/Nordbornholms Håndboldsammenslutning

·        Tino Hjorth Bjerregaard – Naturvejleder

·        Asger Degett Holmsted & Mads Aarup Kjær – Wonderfestiwall

·        Ida Tjalve – Bornholms Dukketeaterfestival


Ifølge retningslinjerne for uddelingen uddeles prisen som et kontant beløb på maks. 25.000 kr. til en eller flere enkeltpersoner, organisationer, foreninger eller grupper.

 

Prisoverrækkelse

Administrationen anbefaler, at Bornholms Idrætsråd, de kulturelle råd og alle indstillede kandidater inviteres til en offentlig reception, hvor prismodtager/e offentliggøres og modtager prisen af formanden for Fritids- og Kulturudvalget.

Det indstilles, at receptionen afholdes fredag 27. november 2015 kl. 15.00 i Nyvest Centret i Nylars.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 25.000 kr. til formålet inden for udvalgets budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 28. oktober 2015

1.
Retningslinjer for Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris (PDF)

2.
Oversigt over indstillinger 2015 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Mødeplan 2016

00.22.02A26-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-10-2015

7

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Udvalget skal fastsætte tidspunkt for møder i 2016

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at mødedatoerne jf. mødeplanen for 2016 tages til efterretning

b) at mødetidspunkt fastsættes til kl. 14.00

 

Fritids- og Kulturudvalget den 28. oktober 2015:

a)Godkendt.
b)Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. september 2015 mødeplanen for 2016 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Af mødeplanen fremgår det, at Fritids- og Kulturudvalget har møder følgende dage i 2016:

 

6. januar

3. februar

2. marts

6. april

4. maj

8. juni

31. august

28. september

2. november

7. december

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Det samme kan ØPU og de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 28. oktober 2015

1.
Mødeplan 2016 for KB, ØPU og de stående udvalg (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-10-2015

8

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 28. oktober 2015:

Orienteret.

Fritids- og Kulturudvalgets møde den 25. november flyttes til den 26. november kl. 9.00

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-10-2015

9

 

 

Indstilling og beslutning

 

Servicedirektøren indstiller:

·        ingen sager til høring

 

Fritids- og Kulturudvalget den 28. oktober 2015:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-10-2015

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 28. oktober2015:

Intet.