Referat
Fritids- og Kulturudvalget
26-11-2015 kl. 08:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Valg af næstformand
  åbent 3 Ny samarbejdsaftale med Bornholms Idrætsråd 2016
  åbent 4 Fordeling af tilskud til selvejende medborgerhuse
  åbent 5 Etablering af Kulturskolen
  åbent 6 Tilbagekaldelse af bevilling til udsmykning af kommunalbestyrelsessalen
  åbent 7 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015, Fritids- og Kulturudvalget
  åbent 8 Status på Bornholms Veteranpolitik
  åbent 9 Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 10 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 11 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-11-2015

1

 

 

Fraværende

Carl Ilsøe uden afbud.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Niels Chresten Andersen deltager under punkt 8 kl. 9.45.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Valg af næstformand

00.01.00A30-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-11-2015

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Der skal vælges ny næstformand for udvalget for perioden 20. november 2015 til 31. december 2017, da Brian Kofoed pr. 20. november 2015 er indtrådt i udvalget, i stedet for Thomas Bay Jensen der var næstformand.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at udvalget vælger en næstformand.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 26. november 2015:

Brian Kofoed valgt som næstformand.

Sagsfremstilling

Der skal vælges ny næstformand for udvalget i perioden 20. november 2015 til 31. december 2017, da Brian Kofoed pr. 20. november 2015 er indtrådt i udvalget, i stedet for Thomas Bay Jensen der var næstformand. Se i øvrigt kommunalbestyrelsens beslutning af 19. november 2015.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Ny samarbejdsaftale med Bornholms Idrætsråd 2016

18.20.00P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-11-2015

3

 

Hvem beslutter

 

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

Den nuværende samarbejdsaftale med Bornholms Idrætsråd er blevet genforhandlet. Den 16. nov. 2015 blev der i enighed udarbejdet et nyt forslag til en samarbejdsaftale mellem Idrætsrådet og Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·        at samarbejdsaftalen godkendes af Fritids- og Kulturudvalget.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 26. november 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen mellem Bornholms Regionskommune og Idrætsrådet er blevet genforhandlet, og der er den 16. november 2015 opnået enighed om bilagte forslag. Genforhandlingen har taget afsæt i vedtagelsen af den nye Idrætsstrategi og med den etablering af det nye Idrættens Videns- og Kompetenceråd.

 

Den nye samarbejdsaftale omfatter følgende:

 

 

 

 

·        Bornholms Idrætsrådskal sikre aktiv inddragelse af sine medlemmer i arbejdet, dvs. være et effektivt bindeled mellem foreningerne og Idrættens Videns- og Kompetenceråd og Fritids- og Kulturudvalget. Heri ligger aktiv kommunikation til og fra det arbejde som foregår.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Den nye aftale er indenfor den eksisterende, økonomiske ramme.

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 26. november 2015

1.
Samarbejdsaftale Idrætsråd 2016 (DOCX)

2.
Bornholms Idrætsråd opgaver 2015 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Fordeling af tilskud til selvejende medborgerhuse

20.00.00Ø40-0328

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-11-2015

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

I budget 2016-2019 er der afsat et samlet driftstilskud på 202.000 kr. til øens selvejende medborgerhuse. Dertil er der fra og med 2016 et årligt restbeløb på 64.000 kr. efter udmøntningen af besparelsen på tilskuddet til kultur- og fritidshuse i forbindelse med budgetforliger for 2015-18. Fritids- og Kulturudvalget tager i den forbindelse stilling til den konkrete fordeling af det samlede beløb på 266.000 kr.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at 46.000 kr. af restbudgettet for selvejende medborgerhuse på i alt 64.000 kr. omplaceres til det nye Videns- og Kompetenceråd fra og med 2016.

b)   at det resterende beløb på 18.000 kr. af restbudgettet for selvejende medborgerhuse sammen med det i budget 2016-19 afsatte beløb på 202.000 – i alt 220.000 kr. fordeles procentvis mellem de otte selvejende medborgerhuse i 2016.

Fritids- og Kulturudvalget, den 26.november 2015:

a) Godkendt.

b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune yder driftstilskud til 8 foreningsejede medborgerhuse, som i 2015 samlet modtager 219.000 kr. i driftstilskud. Budgettet for foreningsejede medborgerhuse er på i alt 265.000 kr. og omfatter også tilskud til de to kommunale medborgerhuse Nexø Kultur- og Fritidshus på 29.829 kr. og Kulturhuset Frem på 16.075 kr.


Ved budgetforliget for 2015 blev det besluttet at udfase driftstilskuddene til de foreningsejede medborgerhuse. Dette skulle ske med en besparelse på 200.000 kr. i 2015 stigende til 400.000 kr. i 2016.

Efter besparelsens udmøntning er der et restbudget på 64.000 kr. Midler, der ifølge Fritids- og Kulturudvalgets beslutning af 29. oktober 2014, afventer nærmere stillingtagen.

I budget 2016-2019 er der afsat 202.000 kr. til de foreningsejede medborgerhuse med henblik på at kompensere for budgetreduktionen, som blev besluttet i budgetforliget i 2015 og ligestille dem med de kommunale medborgerhuse. Der lægges der op til en politisk stillingtagen vedrørende fordelingen af det afsatte beløb.

 

Tal i 1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

Oprindeligt budget

64

64

64

64

FKU-07 Ligestilling af medborgerhuse

202

202

202

202

Flyttes til det nye Videns- og Kompetenceråd

-46

-46

-46

-46

Nyt budget

220

220

220

220


I denne forbindelse anbefales det, at 46.000 kr. af restbudgettet på 64.000 kr. overføres til det nye Idrættens Videns- og Kompetenceråd, som et rammebudget til at understøtte rådets virke fra og med 2016.

Dette resulterer i et samlet budget til de selvejende foreningshuse på 220.000 kr. fra 2016 og frem. 

Det anbefales, at beløbet i 2016 fordeles procentvist på de otte selvejende huse og baseret på den oprindelige tilskudsfordeling fra 2014. Dette medfører følgende fordeling:

Foreningsejede medborgerhuse

Tilskud 2014

Tilskud 2016

Nyker Forsamlingshus

35.910

30.202

Aarsballe Medborgerhus

35.910

30.202

Salen i Arnager

10.206

8.584

Listedhuset

35.910

30.202

Rø medborgerhus

35.910

30.202

Folkets Hus i Snogebæk

35.910

30.202

Nylars Samlingshus

35.910

30.202

Aarsdalehuset

35.910

30.202

I alt 8 medborgerhuse

261.576

220.000

 

Med denne anbefaling bortfalder tilskuddet Nexø Fritids- og Kulturhus og Kulturhuset Frem fra 2016, og de ligestilles med de øvrige kommunalt ejede medborger- og kulturhuse, idet de får dækket basisomkostningerne herunder el, vand og varme og udvendig vedligeholdelse.

I samarbejde med de foreningsejede medborgerhuse vil administrationen udarbejde en enkel og objektiv fordelingsmodel, der skal træde i kraft fra og med 2017. Modellen vil blive forelagt for Fritids- og Kulturudvalget i løbet af 2016. 

Økonomiske konsekvenser

Jf. sagsfremstillingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Etablering af Kulturskolen

20.07.01G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-11-2015

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

I overensstemmelse med Fritids- og Kulturudvalgets beslutning af 3. juni 2015 fremlægges et oplæg til realisering af en kulturskole bestående af et samlet musik-, billedkunst- og dramatilbud til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a) at fase 1 og fase 2 af etableringen af Kulturskolen iværksættes efter den foreskrevne tidsplan.

b) at Dramaskolens tilskud på 243.000 kr. under Bornholms Teater flyttes til Musik- og Billedskolens budget fra 2017 og frem.

c) at udvalget drøfter om der kan afsættes 25.000 kr. per år i årene 2017-2018 finansieret af udvalgets Frie tilskud.

Fritids- og Kulturudvalget den 26. november 2015:

a) Godkendt.

b) Godkendt.

c) Der afsættes 25.000 kr. per år i årene 2017-2018.

Sagsfremstilling

På baggrund af en udtrykt interesse for at samle øens dramaskoletilbud og kommunale musik- og billedskoletilbud godkendte Fritids- og Kulturvalget i juni 2015, at der blev udarbejdet et oplæg, der beskrev, hvordan en kulturskole kan realiseres. Oplægget er nu formuleret og bilagt til orientering.


Oplægget er udarbejdet af en administrativt nedsat arbejdsgruppe bestående af Mikael Sondered (Leder af Musik- og Billedskolen) Lene Degett, (Billedskolen), Trine Dahl (Musikskolen) og Jon Schmidt (Dramaskolen)

Resume
Oplægget har karakter af et kombineret handlings- og visionspapir, der både beskriver, hvordan en bornholmsk kulturskole kan realiseres, men også hvad skolen kan udvikle sig til.

Visionen for Bornholms Kulturskole er at skabe et kulturcenter på Bornholm for primært børn og unge op til 25 år. Formålet med kulturskolen er at sikre et helårs kulturelt fritidstilbud, der både understøtter børn og unges personlige udvikling og styrker kvaliteten i deres møde med kunst og kultur. Et styrket samarbejde med forskellige af øens øvrige kulturelle aktører og folkeskolen betragtes her som et centralt element i dette arbejde.

Udgangspunktet for etableringen af kulturskolen er dannelsen af en organisation med et samlet musik-, billedkunst- og dramatilbud. Organisationen skabes på baggrund af en sammenlægning af Musik- og Billedskolen og den selvejende institution Bornholms Dramaskole. Det er dog tanken, at der på sigt skal udvikles og udbydes nye aktiviteter så som et filmtilbud, skrivetilbud og et nyt grundtilbud: Dans. 

Organisatorisk anbefaler arbejdsgruppen, at kulturskolen får en fælles ledelse og administration. Ifølge oplægget opdeles skolen i fire afdelinger for henholdsvis musik, billedkunst, drama og dans. Som aktivitetsudbuddet udvides, justeres Musik- og Billedskolens nuværende bestyrelse med repræsentanter fra de respektive fagområder. I Bornholms Regionskommune vil Kulturskolen blive én afdeling i Center for Skole, Kultur og Fritid med én leder og et antal faglige koordinatorer.

Ifølge arbejdsgruppen er det et fremtidigt mål, at alle skolens aktiviteter samles på samme adresse med henblik på at skabe et kulturcenter for øens børn og unge. Det fremføres dog, at det som udgangspunkt ikke er afgørende for skolens realisering, men arbejdsgruppen understreger, at det er vigtigt, at lokalerne er egnede i forhold til den specifikke aktivitet.

Tidsplan
Med udgangspunkt i arbejdsgruppens tidsplan kan realiseringen af oplæggets tanker opdeles i tre faser.


Fase 1. Partnerskabsaftale mellem Musik- og Billedskolen og Bornholms Dramaskole
I 2016 indgås en partnerskabsaftale mellem Musik- og Billedskolen og Bornholms Dramaskole om udbud af musik-, billedkunst- og dramaundervisning ved sæsonstart 2016/2017. Samme år påbegyndes det forberedende arbejde vedrørende en sammenlægning af de to skolers bestyrelser og administrationer. Sideløbende udarbejdes en plan for, hvordan kulturskolens aktiviteter kan samles på samme adresse.

Partnerskabsaftalen danner grundlaget for fase 2.

Fase 2. Etablering af Kulturskolen

Pr. 1. januar 2017 sammenlægges Musik- og Billedskolen og Bornholms Dramaskole og etableres som en enhedsorganisation under navnet Kulturskolen med én leder og et antal faglige koordinatorer. I løbet af 2017 påbegyndes undersøgelsen af muligheden for at oprette et filmværksted og et skriveværksted samt et dansestudie som et fjerde grundtilbud.


Fase 3. Fælles lokaler og nye undervisningstilbud
I 2018 udbydes filmværksted, skriveværksted samt dans som kulturskoletilbud. Samme år samles alle kulturskolens aktiviteter i fælles lokaler.  

Aktiviteterne i denne fase udgør på nuværende tidspunkt fremtidige mål for kulturskolens udvikling.

Økonomiske konsekvenser

Fase 1. Partnerskabsaftale mellem Musik- og Billedskole og Bornholms Dramaskole  
Initiativerne finansieres inden for Musik- og Billedskoles budgetramme og Bornholms Dramaskoles budgetramme.

Fase 2. Etablering af Kulturskolen
Bornholms Dramaskolens budget under Bornholms Teater på årligt 243.000 kr. flyttes til Musik- og Billedskolen fra 2017 og frem.

Sammenlægningen afstedkommer en stigning i det årlige budget på 47.000 kr., som forventes finansieret af via elevbetaling.

Dramaskolens virksomhed skal herefter afholdes inden for musik- og billedskolens budgetramme.

Fase 3. Fælles lokaler og nye undervisningstilbud
Oprettelsen af et skriveværksted og et filmværksted forventes at medføre en udgift på henholdsvis 32.500 kr. og 85.000 kr., mens et undervisningstilbud i dans forventes at koste 260.000 kr. Der forelægger på nuværende tidspunkt intet finansieringsgrundlag for realiseringen af disse tiltag, ligesom de økonomiske konsekvenser for etableringen af fælles lokaler endnu ikke er kortlagt.

Det anbefales derfor, at den politiske godkendelse af Fase 3 udsættes til 2017, hvor mulighederne for fælles lokaler og oprettelse af nye aktiviteter er afsøgt. 

             
Afslutningsvis anbefaler arbejdsgruppen i oplægget, at der afsættes en pulje på 25.000 kr. per år i årene 2017-2018 til udvikling af kulturskolen. Dette kan finansieres inden for rammerne af udvalgets Frie tilskud. Puljen har et årligt budget på 98.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 26. november 2015

1.
Oplæg - Bornholms Kulturskole (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Tilbagekaldelse af bevilling til udsmykning af kommunalbestyrelsessalen

20.04.01Ø40-0073

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-11-2015

6

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

René Danielsson (O) har stillet forslag om, at Kunst- og Kulturhistorisk Råds beslutning om anvendelse af 100.000 kr. til udsmykning af kommunalbestyrelsessalen tilbagekaldes.

Indstilling og beslutning

René Danielsson (O) indstiller til Fritids- og Kulturudvalget,

·        at Kunst- og Kulturhistorisk Råds beslutning om anvendelse af 100.000 kr. til udsmykning af kommunalbestyrelsessalen tilbagekaldes. 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 26. november 2015:

Indstillingen kan ikke godkendes.

Sagsfremstilling

December 2014 tog daværende Bornholms Regionskommunes Kunstråd initiativ til en indbudt konkurrence om udsmykning af kommunalbestyrelsessalen på Landemærket.

Det vindende forslag var en gave til Bornholms Regionskommune. Det var herefter op til en politisk vurdering om forslaget skulle realiseres, og hvilke initiativer til fremskaffelse af fondsmidler, der skulle iværksættes.

Økonomi- og Planudvalget besluttede 29. september 2015 at anmode Bornholms Regionskommunes Kunst- og Kulturhistorisk Råd om at søge fondsmidler til realiseringen af et forslag til udsmykning af kommunalbestyrelsessalen. Forslaget koster 280.000 kr. inkl. maling af salens søljer.  

Kunst- og Kulturhistorisk Råd besluttede efterfølgende at afsætte 100.000 kr. inden for egen budgetramme til realisering af forslaget. Beløbet blev afsat som et startbeløb til fundraisingen.


Rådets beslutning medførte en debat, der har givet anledning til et ønske om at drøfte, hvorvidt Bornholms Kunst- og Kulturhistorisk Råds beslutning skal tilbagekaldes.

 

Rådet refererer til Fritids- og Kulturudvalget, som har uddelegeret beslutningskompetence over anvendelse af puljemidlerne. Fritids- og Kulturudvalget kan således frit tilbagekalde en beslutning truffet af rådet i det omfang beslutningen endnu ikke er udmøntet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015, Fritids- og Kulturudvalget

00.30.14G01-0049

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-11-2015

7

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser for Fritids- og Kulturudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Set under et er der fra 2014 overført et overskud på 3,0 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 3,4 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 er der tale om en forbedring af forventningen til resultatet på 1,7 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·        at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 26. november 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015. I 2015 gennemføres budgetopfølgning vedr. budget 2015, pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli, og som forsøg pr. 31. januar 2016.

 

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2015 ekskl. overførsler fra 2014.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2015, dvs. inkl. overførsler fra 2014.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften

Af bilag 2 fremgår budgetopfølgning på anlæg

 

Drift

For den del af Center for Skole, Kultur og Fritid som vedrører Fritids- og Kulturudvalgets områder, forventes samlet set et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Samlet set er der overført et overskud på 3,0 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 3,4 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forbedring af forventningen til resultatet på 1,7 mio. kr.

De væsentligste ændringer er sket på områderne Kultur og Fritid med forbedringer på hhv. 0,4 mio. kr. og 1,1 mio. kr. På kulturområdet er udgifterne til årets dukketeaterfestival og en række projekter under bl.a. Kulturaftalen samt Kunst- og Kulturhistorisk Råd blevet mindre end først antaget. På fritidsområdet er udgifterne til lokaletilskud blevet mindre end først antaget, primært fordi 0,5 mio. kr. først bliver afregnet i 2016.

 

Anlæg

På Fritids- og Kulturudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2015 1,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som forventes overført til 2016.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab på Fritids- og Kulturudvalgets områder viser pr. 31. oktober samlet set et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Set under et er der overført et overskud fra 2014 på 3,0 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 3,4 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 er der tale om en forbedring af det forventede resultat med 1,7 mio. kr.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2015

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2015

Overført fra 2014

Forventet resultat i 2015 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

21 Kultur og fritid

235

 

3.142

3.377

 

22 Biblioteker

156

 

-156

-

 

Fritids- og Kulturudvalget

391

 

2.986

3.377

 

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

 

Tabel 2: Sammenligning af forventet mer-/mindreforbrug med tidligere opfølgning

Beløb i 1.000 kr.

Forventet

mer-/mindreforbrug i 2015
ekskl. overførsler

Overførbar

30. apr.

31. okt

Ændring

Center for Skole, Kultur og Fritid

-1.358

391

1.749

21 Kultur og fritid

-1.394

235

1.629

22 Biblioteker

36

156

120

Fritids- og Kulturudvalget

-1.358

391

1.749

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 26. november 2015

1.
Driftsopfølgning på afdelingsniveau (DOCX)

2.
Anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Status på Veteranpolitikken

27.35.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-11-2015

8

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. juni 2015, at der skal formuleres en veteranpolitik for BRK. Der vil på mødet blive givet en kort orientering om status på arbejdet med veteranpolitikken.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 26. november 2015:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Fritids- og Kulturudvalgets beslutning den 19. august 2015 har der været afholdt et møde med en række organisationer og myndigheder, der har berøring med veteraner bosiddende på Bornholm.

 

En måling blandt veteraner er gennemført i perioden 23. oktober – 16. november 2015, med spørgsmål om bl.a. behovet for en lokal veteranpolitik, samt forslag til evt. aktiviteter mm.

En arbejdsgruppe er nedsat og har sit andet møde den 23. november 2015.

Målet for arbejdsgruppen er i løbet af januar 2016 at have et udkast klar til ”Bornholms Veteranpolitik”

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-11-2015

9

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 26. november 2015:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-11-2015

10

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·        Ingen sager til høring.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 26. november 2015:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

26-11-2015

11

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 26. november 2015:

Punkt 5 etablering af Kulturskolen sendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.