Referat
Teknik- og Miljøudvalget
05-01-2015 kl. 14:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Oplæg til opfølgning på Bright Green Island - Forslag til mål, temaer for indsatser samt eksempler på konkrete indsatser 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Tillægsdagsordenen blev godkendt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Oplæg til opfølgning på Bright Green Island - Forslag til mål, temaer for indsatser samt eksempler på konkrete indsatser

24.00.00G01-0221

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-11-2014

10

 

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

2

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget beslutter.

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

I forlængelse af Erhverv- og Beskæftigelsesudvalgets behandling og drøftelse af oplægget til opfølgning på Bright Green Island-strategien den 29. okt. 2014, omfatter dette notat næste skridt i den vedtagne proces: Oplæg til mål, temaer for indsatser samt eksempler på konkrete indsatser, som kan sættes i værk. Endvidere indeholder sagsfremstillingen et oplæg til BRK´s fremadrettede rolle.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at

·         udvalget drøfter det videre oplæg, herunder en drøftelse med Teknik- og Miljøudvalget,

·         godkender BRK´s fremadrettede rolle,

·         og i forlængelse heraf godkender, at BRK nedsætter en projektorganisering med henblik på at søge bl.a. Bornholms Vækstforum om midler til at iværksætte nogle af de konkrete initiativer.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 26. november 2014:

Godkendt.

 

Teknik og økonomidirektøren indstiller at

·         Teknik- og Miljøudvalget drøfter det videre oplæg og forbereder de emner udvalget vil drøfte med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på et kommende fælles møde

·         Udvalget godkender BRK’s fremadrettede rolle

·         Udvalget i forlængelse heraf godkender, at BRK nedsætter en projektorganisation med henblik på at søge bl.a. Bornholms Vækstforum om midler til at iværksætte nogle af de konkrete initiativer.

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Erhverv- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 29. okt. 2014 blev det fremhævet, at en revitaliseret Bright Green Island-strategi bør løse flere af Bornholms udfordringer end blot at skabe et nyt og moderne image. Oplægget indeholdt derfor en bredere tilgang. Fokusset ligger i at koble såvel det økonomiske system, det sociale system og det økologiske system. Dette vil være forudsætningen for at skabe den nødvendige modstandskraft (resiliens) i et samfund over for bl.a. globaliseringens forandringer. Bæredygtighed og levedygtighed går således hånd i hånd. Kerneproblemet, som er forårsaget af globaliseringen, er identificeret som, at Bornholm er under pres og mangler et fælles værdigrundlag til at styrke sammenhold og fælles stolthed. Det afstedkommer, at såvel vores image, vores natur som væksten på øen er truet.

 

 

Mål

Målet for Bright Green Island bør afspejle den problemstilling, som der er adresseret. Derfor kan målet for Bright Green Island være at italesætte et nyt sæt af værdier, der kobler flere systemer mellem menneske og natur for at skabe et modstandsdygtigt (resilient) samfund. Dette har til formål dels at styrke øens konkurrenceevne, sikre dets ressourcegrundlag i naturen samt underbygge et mere bæredygtigt image.

 

Målet afspejler, at der vil blive brug for en lang ”knagerække at hænge” de forskelige indsatser op på. Det skyldes, at der kræves en meget bred tilgang til den kulturændring, der her lægges op til. Det er derfor vigtigt, at en revitaliseret Bright Green Island strategi er helhedsorienteret. Det vil sige, at det kan agere som en paraply, for et bredt spektrum af indsatser. Disse kan såvel kommunen selv som andre relevante aktører på Bornholm iværksætte.

 

Temaer for indsatser

Der kan identificeres et behov for to overordnede temaer i forhold til at opnå målsætningen for Bright Green Island: Kommunikation og Innovation. Disse kan hver især underopdeles i yderligere to kategorier. Kommunikation kan dels handle om profilering dels om at skabe forståelse for en kulturændring gennem identitetsskabelse. Innovation kan handle om produkt- og serviceudvikling samt bæredygtig ressourceforvaltning. Under disse 4 underkategorier (profilering, identitetsskabelse, produkt- og service udvikling samt ressourceforvaltning) kan mange indsatser sættes iværk. I det følgende er nævnt en række eksempler, men skal ikke opfattes som udtømmende. Forandringen, som der her med Bright Green Island lægges op til, er en proces, som vil tage tid. En revitaliseret Bright Green Island strategi bør strække sig til 2030. Nogle af indsatserne er markeret et ”(2015)”. Dette skal forstås som et forslag til, at denne indsats bliver projektformuleret i 2015 og evt. igangsat efterfølgende.

 

Profilering

 

Identitetsskabelse

 

Produkt- og serviceudvikling

 

Ressourceforvaltning

 

I den videre proces for kommunikation af et revitaliseret Bright Green Island koncept, kan det overvejes om Bright Green Island navnet skal ændres og i givet fald i hvilken sammenhæng.

 

 

BRK´s rolle

Der er allerede mange aktører på Bornholm, som med indsatser bidrager og fremover ønsker at bidrage til et bredt funderet Bright Green Island. Men disse indsatser har i dag ikke noget overordnet og samlende strategisk ophæng. BRK´s rolle er derfor bl.a. at facilitere, at en sådan strategi tilvejebringes og efterfølgende facilitere, at fremadrettede eksterne indsatser kan finde sted uden, at BRK nødvendigvis involveres yderligere med økonomi eller andre ressourcer.

 

Men BRK bør sikre sig, at ejerskabet til en revitaliseret Bright Green Island strategi bliver forankret så bredt som muligt. Derfor bør BRK tage initiativ til at inddrage flest mulige foreninger og andre organisationer samt facilitere en borgerinddragende proces. Efterfølgende bør BRK have en netværksstyrende funktion, som sikrer en vis koordination mellem de mange initiativer, som refererer til den revitaliserede Bright Green Island strategi.

 

Herudover bør BRK tage initiativ til de tiltag, som synligt kan bakke en Bright Green Island strategi op inden for eget ressort område. Det må gerne være tiltag, som når ud til den enkelte borger fx daginstitutionsområdet. Samtidig bør disse tiltag have en høj grad af brugerdrevenhed for, at der kan skabes mest muligt ejerskab og stolthed (identitet).

 

Teknik- og miljøudvalget forelægges parallelt disse oplæg til opfølgning på Bright Green Island-strategien. Men da Teknik- og miljøudvalget præsenteres for den første del som Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget behandlede ved forrige møde den 29. okt. 2014 efter dagsordenfristen på denne sagsfremstilling, kan der forekomme justeringer, som senest vil blive forelagt ved selve mødet.

Økonomiske konsekvenser

Pt ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-