Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
07-01-2015 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Ansøgning om tilskud til projekt om fødevarer og madkultur
  åbent 3 Sager til orientering
  åbent 4 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 5 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2015

1

 

 

Fraværende

Per Ole Petersen forlod mødet kl. 15.50 efter hoveddagsordenens pkt. 4.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Ansøgning om tilskud til projekt om fødevarer og madkultur

24.00.00Ø39-0150

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2015

2

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Væksthus Hovedstadsregionen har ansøgt om 943.000 kr. af de regionale udviklingsmidler til at dels at holde momentum dels planlægge flerårige aktiviteter på fødevareudviklingsområdet. Projektperioden løber et halvt år fra januar 2015, hvor nuværende klyngeudviklingsprojekt udløber til juli 2015, hvor det nye regionalfondsprogram for klyngeudvikling på fødevareområdet forventes at kunne iværksættes.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller

-      at projektet indstilles til godkendelse overfor Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

 

Bornholms Vækstforum, den 24. november 2014, pkt. 12:

Ikke godkendt.

 

Kommunaldirektøren indstiller Vækstforums beslutning til godkendelse.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 7. januar 2015:

Vækstforums beslutning godkendt.

Sagsfremstilling

Væksthus Hovedstadsregionen søger om et halvt års projekt for at fastholde og videreudvikle det gode momentum, der er skabt i den bornholmske fødevarebranche, især med sammenlægningen af foreningerne Gourmet Bornholm og Regional Madkultur Bornholm. Projektet har til hensigt at medvirke til en fortsættelse af fødevareklyngesekretariatets services og opgavevaretagelse over for det bornholmske fødevareerhverv samt planlægge og forberede en flerårig indsats for de bornholmske fødevarevirksomheder.

 

Ansøger angiver, at de med projektet ønsker at påbegynde nedenstående 5 aktiviteter, men alle indsatsområder bør vurderes i et perspektiv, der rækker ud over projektperioden i nærværende ansøgning og forhåbentlig videreføres i et kommende klyngesupportprogram. Vækstforumsekretariatet vurderer, at det er indsatser, som der enten massivt efterspørges, eller allerede er i et godt momentum, som det er vigtigt at opretholde. Indsatserne er som følger:

1.    Sikring af Madkulturhuset, Melstedgaards virke i samarbejde med den bornholmske fødevarebranche, herunder Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur.

2.    Planlægning og design af et eksportfremmeprogram i samarbejde med Eksportrådet.

3.    Styrket markedsføring af Bornholm som madkultur-destination i samarbejde med Destination Bornholm.

4.    Afdækning af behov for kompetenceudvikling i fødevareerhvervet

5.    Opdatere analysegrundlaget fra 2006 indenfor fødevaresektoren. 

 

Det eksisterende klyngeudviklingsprojekt udløber ultimo 2014. Vækstforumsekretariatet forventer at udbyde regionalfondsstøttet klyngesupport på fødevareområdet i foråret 2015 med forventet start medio 2015.

 

Økonomiske konsekvenser

UDGIFTER

 

Løn til medarbejdere i projektet

566.000 kr.

Konsulentydelser

172.000 kr.

Rejser, kost og logi til konsulenter

10.000 kr.

Rejser, kost og logi til medarbejdere

30.000 kr.

Husleje, kontorhold m.m.

112.000 kr.

Ikke refundérbar moms

43.000 kr.

Revision

15.000 kr.

I alt

943.000 kr.

 

FINANSIERING

 

Regionale udviklingsmidler

943.000 kr.

I alt

943.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

6.    januar 2015:

Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at sagen afvises, da Vækstforum skønner at der er tvivl om projektets partnerkreds.

 

Vækstforums indstilling forelægges til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets legalitetskontrol med henblik på at sikre, at alle retslige forhold er overholdt. Såfremt udvalget ikke finder, at det er tilfældet, kan udvalget alene hjemvise afgørelsen til fornyet behandling i Vækstforum.

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 7. januar 2015

1.
Ansøgning om tilskud til projekt om fødevarer og madkultur (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Sager til orientering

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2015

3

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering foreligger Positivlisten for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar 2015 til 31. marts 2015.

Indstilling og beslutning

 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 7. januar 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 7. januar 2015

1.
Positivlisten for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar 2015 til 31. marts 2015. (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2015

4

 

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 7. januar 2015:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Eventuelt

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2015

5

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 7. januar 2015:

Intet.