Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
08-04-2015 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej 2,, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Valg af formand
  åbent 3 Beskæftigelsesplan 2016
  åbent 4 Orientering om regler for sagsbehandling, hvor der indgår sundhedsfaglige vurderinger
  åbent 5 Strategi for tilflytterservice og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft
  åbent 6 Virksomhedsoverdragelse af Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune
  åbent 7 Ansøgning om kommunal medfinansiering af tilskud til LAG-Bornholm i perioden 2015-2020
  åbent 8 Anlægsbevilling til ombygning af tidligere børnehaver til midlertidige boliger for flygtninge
  åbent 9 Henvendelse fra OCB - Offshore Center Bornholm
  åbent 10 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015
  åbent 11 Sager til orientering
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 13 Koordinering med andre politikområder
  åbent 14 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-04-2015

1

 

 

Fraværende

Bjarne Hartung Kirkegaard

Per Ole Petersen forlod mødet kl. 15,55

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Ingen

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Valg af formand

00.22.02A30-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-04-2015

2

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Steen Colberg Jensen er udtrådt af kommunalbestyrelsen pr. 1. april 2015, og der skal derfor vælges en ny formand i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vælger en ny formand.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. april 2015:

Valgt blev Lotte Helms

Sagsfremstilling

Valg af formand til at lede udvalgets arbejde. Valget ledes af næstformanden, da formand Steen Colberg Jensen er udtrådt af kommunalbestyrelsen, og træffes ved flertalsafgørelse.

 

Steen Colberg Jensen, som var formand for udvalget, er udtrådt af kommunalbestyrelsen med virkning fra 1. april 2015, hvorfor der skal vælges ny formand. Se i øvrigt kommunalbestyrelsens beslutning af 26. marts 2015.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Beskæftigelsesplan 2016

15.00.15P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-04-2015

3

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller
Økonomi og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse foreslår, at udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2016 tager udgangspunkt i de mål som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget allerede har peget på som særlige indsatsområder, de indsatsområder beskæftigelsesministeren udpeger som følge af beskæftigelsesreformen, samt at inspiration til Beskæftigelsesplanen hentes i dialog med aktører på beskæftigelsesområdet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at proces og metode for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2016 godkendes.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. april 2015:

Godkendt

Sagsfremstilling

Baggrund

 

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 18. juni 2014 et forlig om at reformere hele beskæftigelsesindsatsen.

 

Beskæftigelsesreformen udmøntes gennem to lovforslag, hvoraf det ene er en helt ny lov, der skal erstatte lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Ved lovforslaget afbureaukratiseres arbejdsprocesser i kommunerne for så vidt angår beskæftigelsespolitiske mål og beskæftigelsesplaner.

 

 

 

 

Det betyder, at kommunerne ikke længere skal udarbejde beskæftigelsesplanen efter en bestemt skabelon, som er givet fra centralt hold. Kommunerne får derved mere indflydelse på form og indhold i beskæftigelsesplanen fremadrettet.

 

Loven trådte i kraft 1. januar 2015.

Foreløbig tidsplan for Beskæftigelsesplan 2016

 

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

 

Tidspunkt

Aktivitet

Ultimo marts 2015

Ministeren udmelder vejledende mål for indsatsen

(Kommunen er ikke forpligtiget til at følge disse)

Maj 2015

Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse udarbejder 1.-udkast til beskæftigelsesplanen

 

6. Maj 2015

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg fastlægger mål for budget 2016 og får forelagt udkast til beskæftigelsesplan (1.-udkast)

 

Ultimo maj 2015

Økonomi- og indenrigsministeriets prognose for udvikling i ledigheden forventes tilgængelig.

 

16. juli 2015

Det regionale Arbejdsmarkedsråd drøfter beskæftigelsesplanen

 

Juli/august 2015

Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse udarbejder 2.-udkast til beskæftigelsesplanen

 

12. august 2015

Første budgetseminar afholdes

 

19. august 2015

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg drøfter 2.-udkast til beskæftigelsesplanen

 

1. september 2015

Andet budgetseminar afholdes

 

9. september 2015

Behandler Det lokale Arbejdsmarkedsråd beskæftigelsesplan 2016

 

14. september 2015

Behandler Social- og Sundhedsudvalget beskæftigelsesplan 2016

Behandler Teknik- og Miljøudvalget beskæftigelsesplan 2016

15. september 2015

Behandler Børne- og Skoleudvalget beskæftigelsesplan 2016

 

16. september 2015

Behandler Fritids- og Kulturudvalget beskæftigelsesplan 2016

Ultimo september 2015

Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse indsamler eventuelle bemærkninger og tilretter beskæftigelsesplanen

 

September/november 2015

 

Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse udarbejder endelig beskæftigelsesplan for 2016

 

25. november 2015

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget forelægges endelig beskæftigelsesplan til godkendelse

 

17. december 2015

Kommunalbestyrelsen vedtager beskæftigelsesplan for 2016

 

Januar 2016

Det regionale Arbejdsmarkedsråd orienteres om beskæftigelsesplan 2016 – beskæftigelsesplan 2016 offentliggøres

 

 

Forslag til metodemæssige ramme for beskæftigelsesplanen

 

Vi arbejder ud fra at

- borgeren har ejerskab for egen indsats – borgeren ved roret(Empowerment)

- erhvervslivet er en aktiv medspiller i beskæftigelsesindsatsen

- flest mulige borgere bliver selvforsørgende

 

Vi arbejder på at

- eksisterende viden systematiseres og gøres brugbart for andre

- vi får et fælles sprog for forandringer

- vi lærer af den gode historie og bruger det gode eksempels magt

- sætte mål for den nødvendige forandring

 

Vi arbejder aktivt med, at

- lære af vores succeser og fejl

- lære af hvordan bliver vi set udefra – lån omverdens briller

- være undersøgende og konfrontere påstande og myter

 

Vi realiserer en anderledes beskæftigelsesplan, hvor

- der er gennemskuelighed i opgavefordelingen – hvem gør hvad

- det er alles projekt

- der er klare prioriteringer

 

Vi sikrer en løbende opfølgning, således

- vi får en kultur, hvor vi giver og får feed back fra alle parter

- vi arbejder med realistiske mål og delmål som kan måles

- vi har mod til at forandre og forankre

 

Økonomiske konsekvenser

- Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser i 2015

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering om regler for sagsbehandling, hvor der indgår sundhedsfaglige vurderinger  

15.17.00P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-04-2015

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Orientering om regler for sagsbehandling, hvor der indgår sundhedsfaglige vurderinger.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orientering tages til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. april 2015:

Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling

Sagsbehandleren

Det fremgår af retssikkerhedslovens § 10, at det er myndigheden, der har ansvaret for at oplyse en sag tilstrækkeligt til, at der kan træffes en korrekt afgørelse.

 

Det er således kommunen, der har ansvaret for, at de fagligt relevante oplysninger og undersøgelser foreligger, inden der foretages vurdering og afgørelse. Det beror på en konkret vurdering med udgangspunkt i de enkelte lovbestemmelser, hvilke oplysninger der er relevante.

Sagsbehandleren i kommunen skal foretage en helhedsorienteret socialfaglig vurdering på basis af alle de oplysninger, der foreligger i sagen. I sidste ende er sagsbehandlerens konkrete henvisninger til de individuelle ressourcer, udviklingsmuligheder og jobmuligheder helt afgørende for, at den socialfaglige helhedsvurdering bliver gennemskuelig for borgeren.

 

Lægekonsulenten

Lægekonsulenten er en administrativ medarbejder ansat af kommunen, som har til opgave løbende at bistå myndigheden (sagsbehandleren) med at klarlægge indholdet af andre lægers udtalelser. Lægeattesterne i sagen skal indeholde de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger, og lægekonsulenten skal således alene forklare betydningen af dokumentationen, om der er sammenhæng i oplysningerne, og om der eventuelt er andre aspekter (fx behandlingsmuligheder), som bør belyses.

Hvis oplysningerne ikke er tilstrækkelige, har lægekonsulenten til opgave at pege på, hvilke helbredsoplysninger, der mangler. Lægekonsulenten bør ikke udtale sig om, hvorvidt borgeren samlet set opfylder betingelserne for førtidspension og andre offentlige ydelser, da kompetencen til at træffe afgørelse om dette alene tilkommer kommunen.

Lægekonsulenten kan bistå kommunen med at afdække eventuelle skånebehov, som der skal tages hensyn til ved borgerens eventuelle tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

 

Sundhedskoordinatoren

Sundhedskoordinatoren, som er speciallæge udpeget af Region Hovedstaden, skal deltage i rehabiliteringsteamet og skal efter behov yde bistand i kommunens forberedelse af sager til forelæggelse for teamet samt i teamet bidrage til vurdering af den konkrete sag, herunder om der er behov for yderligere rådgivning eller vurdering fra den kliniske funktion. Sundhedskoordinatorens vurdering indgår som en del af teamets indstilling i den enkelte sag. Der henvises endvidere til vedlagte notat om de generelle retningslinjer for lægers rolle i sager om sociale ydelser.

 

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet er et dialog- og koordineringsforum, som afgiver en indstilling i alle sager, inden beslutning om og tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension træffes. Indstillingen skal indeholde rehabiliteringsteamets vurderinger af borgerens muligheder for at opnå beskæftigelse eller uddanne sig. Borgeren deltager på mødet i rehabiliteringsteamet.

 

Det er herefter den konkrete myndighed i kommunen som træffer en afgørelse, som altid sendes skriftligt til borgeren med en udførlig ankevejledning.

 

Hvis borgeren er uenig i afgørelsen og ikke mener, at sagen er tilstrækkelig belyst, er der mulighed for, at borgeren kan klage sin sag og få den behandlet i Ankestyrelsen.

 

 Økonomiske konsekvenser

- Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser i 2015

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 8. april 2015

1.
Notat Sundhedskoordinators rolle, funktion og kompetencer (DOCX)

2.
BRK Samarbejdsaftale om sundhedskoordinator og klinisk funktion (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Strategi for tilflytterservice og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

00.17.00G01-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-04-2015

5

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen med budget 2015 prioriterede en ekstraordinær indsats på erhvervsservice området, blev det samtidig besluttet, at den kommende operatør på området, Business Center Bornholm, primært skulle fokusere på den såkaldte ”knas tørre” erhvervsservice.

Som konsekvens af dette blev det samtidig besluttet, at den tidligere tilflytterservice skulle redefineres og forankres i BRK, og at den fremtidige tilflytterservice specielt skal have fokus på at være med til at sikre de bornholmske virksomheder kvalificeret arbejdskraft.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget drøfter rammerne for den fremtidige tilflytterservice/tilflytter strategi.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. april 2015:

Drøftet

Sagsfremstilling

Ud fra befolkningsudviklingen og befolkningsprognoserne står Bornholm fortsat med en stor udfordring, både i forhold til antal indbyggere på Bornholm, men også helt konkret i forhold til kvalificeret arbejdskraft i fremtiden til de bornholmske virksomheder.

 

Inden den endelige strategi udarbejdes, ønskes en drøftelse af de rammer som skal danne grundlaget for den fremtidige tilflytter strategi, samt en ansøgning til Vækstforum Bornholm.

 

Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse foreslår at drøftelsen tager afsæt i følgende 3 overskrifter:

 

1.       Kvalificeret arbejdskraft

-          Hvordan sikres de bornholmske virksomheder kvalificeret arbejdskraft i fremtiden?

 

2.       Etableringsmiljø – Attraktivt

-          Hvordan præsenteres Bornholm som et spændende etableringsmiljø for iværksættere og andre selvstændige erhvervsdrivende?

 

3.       Basis tilflytterservice

-          Skal der være en basis tilflytterservice?

-          Hvis ja, hvordan og af hvem skal Bornholm præsenteres før, under og efter en flytning til Bornholm?

 

 

Økonomiske konsekvenser

-      Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser i 2015

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Virksomhedsoverdragelse af Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune

81.00.00A00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-04-2015

6

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal godkende at der nedsættes en arbejdsgruppe til at forestå processen for en virksomhedsoverdragelse af Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

·         At der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af konstitueret leder af Bornholms Akademi og kommunaldirektøren

·         At arbejdsgruppen udarbejder et fælles oplæg om virksomhedsoverdragelse af Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune og at dette oplæg fremlægges i Erhvervs – og Beskæftigelsesudvalget, henholdsvis i bestyrelse for Bornholms Akademi, maj eller juni 2015

                  

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. april 2015:

Godkendt

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte på møde den 4. marts 2015 at der startes en virksomhedsoverdragelsesproces med at overdrage Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune.

 

Bornholms Akademis bestyrelse har sendt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget et baggrundsnotat der belyser akademiets historik, virke og forslag til en overdragelsesproces, herunder tidsplan, proces og midler til indsatsen.

 

Notatet vil indgå i arbejdsgruppens arbejde såfremt denne nedsættes

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 8. april 2015

1.
Baggrundsnotat fra Bornholms Akademi (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ansøgning om kommunal medfinansiering af tilskud til LAG-Bornholm i perioden 2015-2020

04.21.00Ø39-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-04-2015

7

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Foreningen Lokal aktionsgruppe på Bornholm (LAG-Bornholm) ansøger om 200.000 kr. til kommunal medfinansiering af tilskud til LAG-Bornholm i perioden 2015–2020. Driften af LAG-Bornholm er baseret på flerårige bevillinger fra EU, stat (Natur og Erhvervs-styrelsen) og indtil nu Bornholms Regionskommune.

LAG-Bornholm er formelt blevet godkendt som tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020. (se bilag - skrivelse fra MBBL dateret 4. dec. 2014)

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, at ansøgningen fra LAG-Bornholm drøftes

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. april 2015:

Ansøgningen oversendes anbefalet til Økonomi- og Planudvalget for dets vurdering om der i budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 skal afsættes midler til medfinansiering af tilskud, 124.567,00 kr. pr. år til LAG-Bornholm for perioden 2015 - 2019

Sagsfremstilling

I den tidligere periode 2007-2013 har LAG-Bornholm indstillet ca. 100 projekter til støtte fra EU’s Landdistriktsfond og ca. 30 projekter til støtte fra EU’s Fiskerifond. Projekterne har en samlet investeringsramme på ca.100 mio. kr., hvoraf de 28 mio. kr. er finansieret gennem tilsagn fra EU og staten. Herudover har LAG-Bornholm indstillet yderligere ca. 30 mio. kr. i støtte til projekter på Bornholm, medfinansieret af den statslige landdistriktspulje (ca. 5 mio. kr.) samt, i samarbejde med Bornholms Vækstforum, støtte fra den særlige Grøn Vækst pulje (ca. 25 mio. kr.) til fire offentlige projekter, der er medfinansieret af EU’s Landdistriktsfond (Grøn ring omkring Rønne, Madkulturhuset, Info-tavler og Oplevelses-cykelsti Døndalen-Gudhjem).

Driften af LAG-Bornholm er baseret på flerårige bevillinger fra EU, stat (Natur og Erhvervs-styrelsen) og indtil nu Bornholms Regionskommune.

LAG-Bornholm er netop formelt blevet godkendt som tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020. (se bilag - skrivelse fra MBBL dateret 4. dec. 2014)

 

Godkendelsen sker efter lignende model som den foregående periode 2007-2013, og betyder at Bornholm kan se frem til at modtage et årligt bidrag fra EU og den danske stat i størrelsesorden knap 1,9 mio. kr. (I den foregående periode var det tilsvarende beløb på ca. 2,1 mio. kr.).

 

Det er netop blevet bekræftet marts 2015, at Bornholm også er blevet godkendt som en såkaldt Fiskeri-LAG. MBBL har afsat 16 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 under Fiskeriprogrammet. Forventningen til fordelingen er at det vil ske efter nogenlunde samme fordelingsnøgle som under Landdistriktsprogrammet, hvilket betyder at Bornholm vil kunne forvente et bidrag i størrelsesorden 0,9 mio. kr. årligt.

 

De lokale aktionsgrupper under EU’s Landdistrikts-og fiskeriforordninger arbejder med udgangspunkt i den såkaldte LEADER-metode, med fokus på en udvikling baseret på lokale ressourcer, innovation, netværk og samarbejde på tværs af sektorer, tværregionalt og internationalt – samt en bottom-up (græsrods-) tilgang.

 

Til administration af de 2 ordninger er det tilladt at anvende op til 20 % af den tildelte ramme til sekretariatsdrift, hvilket betyder, at der maximalt kan regnes med ca. 560.000 kr. til sekretariatsdrift.

 

MBBL forventer at alle LAG-sekretariater er fuldtidsbemandede og at man indgår i et netværk af koordinatorer regionalt og på landsplan. Det forventes ligeledes at sekretariatsfunktionen ikke blot er en administrativ funktion, men i mindst lige så høj grad er en funktion der agerer proaktivt opsøgende og udviklende med øje for langt flere finansieringsmuligheder end lige LAG-midlerne. En rolle som LAG-Bornholm i alle årene med rimelig succes har arbejdet ud fra.

 

Bornholm har i forhold til Lokale aktionsgrupper under såvel Landdistrikts- som Fiskeriprogrammet en meget stor fordel af at være én enhed. Dvs. én kommune, ét vækstforum og én LAG. Det giver rige muligheder for synergi og samarbejde, samt ikke mindst tæt koordinering. Resultatet af dette samarbejde har været ganske synligt under den netop afsluttede periode, hvor en lang række samfinansierede projekter har set dagens lys. (For blot at nævne nogle få: En række af projekterne under ”Mulighedernes Land”, Områdefornyelsesprojekterne i Sandvig, Hasle og Snogebæk, udvikling af ACAB og Regional Madkultur/Gourmet Bornholm, Madkulturhuset ved Melsted gård, Den Grønne Ring omkring Rønne, Økologi og lokale fødevarer i øens off. institutioner, osv.)

 

LAG-Bornholm har indsendt en ny udviklingsstrategi der ligeledes er tænkt ind i et tæt samarbejde med såvel BRK og Bornholms Vækstforum, og med et fokus på emner der matcher såvel en aktuel politisk dagsorden vedr. Bright Green Island/Grøn og bæredygtig ø, samt indsatser med fokus der matcher øens nye erhvervsudviklingsstrategi med temaer som Bioøkonomi (fødevarer, biomasse, ressourceforvaltning) og Oplevelsesøkonomi (Outdoor, kunsthåndværk, turisme mv.). Endvidere forventes ca. 1/3 af rammen at blive anvendt til såkaldte livskvalitetsprojekter hvor fokus er en styrkelse af fællesskabet via styrkelse af vores kultur, identitet og sociale mødesteder.

 

Det er på denne baggrund at foreningen LAG Bornholm søger om kr. 200.000 til medfinansiering af sekretariatsdriften. Budget fremgår under økonomi. Der er fremsat et alternativ budget pr. 24. marts 2015, som er reguleret til at det ansøgte beløb nu udgør kr. 124.567

Økonomiske konsekvenser

Der er opstillet et alternativ budget pr. 24. marts 2015 hvor det samlede budget er på 679.422 kr., hvor af Landdistriktsprogrammet bidrager med kr. 354.855, Fiskeriudviklingsprogrammet med kr. 200.000 og den resterende del på 124.567 kr. ansøges medfinansieret af Bornholms Regionskommune.

Den kommunale erhvervsfremmepulje har hidtil medfinansieret driften af LAG-Bornholm med årligt 200.000 kr., dog reduceret til 145.000 i 2014.

I forbindelse med denne beslutning om støtte i 2014, fremgik følgende af sagsfremstillingen:

”Beslutter kommunalbestyrelsen at imødekomme ansøgningen, bør det bemærkes at der ikke fra 2015 vil være frie midler til at kunne medfinansiere driften af en kommende LAG-Bornholm, som må forventes at være mindst som for indeværende programperiode på 200.000 kr. årligt.”

En saldokontrol den 26. marts 2015 viser, at der ingen frie midler er i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje til at imødekomme det ansøgte beløb.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 8. april 2015

1.
MBBL - tilsagnsbrev for 2014 og 2015 modtaget pr. 4. dec. 2014 (PDF)

2.
BRK - ansøgning - bidrag til sekretariatet 2015-2020 (DOCX)

3.
Udpegning FLAG 2014-2020 (PDF)

4.
FLAG (PPTX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anlægsbevilling til ombygning af tidligere børnehaver til midlertidige boliger for flygtninge

15.40.10G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-04-2015

8

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. februar 2015 at Bornholms Regionskommune accepterer den af Udlændingestyrelsen udmeldte kommunekvote på 144 flygtninge.

Kvoten er fastsat ud fra et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark i det pågældende år, og som derfor skal visiteres til kommunerne. Udlændingestyrelsen udmeldte i december 2014 en forhøjelse af landstallet fra 4.000 til 12.000 flygtninge, der skal modtages og boligplaceres i kommunerne i 2015. Antallet af flygtninge for Bornholms Regionskommune er i den forbindelse hævet fra 58 til 144 til modtagelse i 2015. Ud over dette antal vil der være flygtninge, som vil have mulighed for at søge familiesammenføring, hvilket kan betyde at det samlede antal nye flygtninge der skal modtages og boligplaceres kan forventes at være betydeligt flere i 2015.

Der søges derfor om frigivelse af de særlige midler kommunen tilføres som følge af det ekstraordinært høje antal flygtninge, og at midlerne anvendes til ombygning af 2 tidligere børnehaver i Aakirkeby til midlertidige boliger for kvoteflygtninge.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a) at to tidligere daginstitutioner ombygges til midlertidige boliger for flygtninge, og

b) at udgiften finansieres af det ekstraordinære investeringstilskud til kvoteflygtninge

 

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8.april 2015:

Anbefales

 

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling på 1.070.000 kr. til ombygning af de to tidligere børnehaver      

     beliggende Syrenvej 4 og Skolevej 9 i Aakirkeby til midlertidige boliger for kvoteflygtninge

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 1.070.000 kr., finansieret af driftsbudgettet under  

     bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse hvor det ekstraordinære investeringstilskud til   

     kvoteflygtninge forventes at indgå

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. april 2015:

 

 

Sagsfremstilling

Baggrund

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog den 4. februar 2014 til efterretning, at Bornholms Regionskommune har modtaget og vil modtage langt flere flygtninge i 2014/2015 end forventet.

Udvalget blev derudover orienteret om, at Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse ville forelægge en ny sag for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om boligplacering, herunder vedr. temaet om boliger til flygtninge i fraflyttede børnehaver, ud fra de aktuelle udfordringer der er med at boligplacere nye flygtninge og familiesammenførte.

 

Udfordringen vedr. flygtninge og familiesammenførte, er landsdækkende – og på den baggrund er der den 8. januar 2015 aftalt en ’Forståelse mellem regeringen og KL om integrationsområdet’ om forskellige præciseringer og nyt tiltag på området, herunder en ekstraordinær pulje, som fordeles til kommunerne ud fra det konkrete antal flygtninge kommunen modtager.

 

Aktuel status:
Kommunens integrationsgruppe har generelt svært ved at imødekomme den stadig større efterspørgsel på billige og passende lejeboliger både via den kommunale boliganvisning, almennyttige boliger samt private lejeboliger.

Ventetiden på boliger er derfor stigende, og midlertidige boliger som pensionat-indkvartering må ind i mellem tages i brug. Dette er en udfordring ikke bare for de modtagne nye flygtninge, men får i høj grad også indflydelse for andre i målgruppen for kommunal boliganvisning, da markedet hurtigere bliver mættet.

 

Kommunekvoten

Bornholms Regionskommunes flygtningekvote er i de seneste år forøget væsentligt. Oversigt over forøgelse fremgår af nedenstående tabel:

 

Kommune kvote Årstal

Antal

2015(Gl.)

58

2015(Ny)

144

 

Udover ovennævnte tal modtages familiesammenføringer til flygtninge. Der forventes i 2015 et større antal familiesammenføringer, idet de visiterede syrere har kone og op til flere børn, der forventes at tilflytte kommunen i løbet 2015, når familiesammenføring bevilges. Der er dog aktuelt ved at blive indført nye krav i lovgivningen, som kan udsætte tidspunktet for familiesammenføring).


Udfordringer for Bornholms Regionskommune i forhold til boligplacering

For en optimal integration er det ønskeligt at flygtningene boligplaceres geografisk ligeligt i Bornholms Regionskommune. Udfordringen her er dels at de lovpligtige aktiviteter som modtageklasse, beskæftigelsesrettede tilbud og danskuddannelse ligger i Nexø eller Rønne. Ind til nu har det været muligt, at finde egnede boliger, men er ved det stigende antal flygtninge blevet vanskeligere, specielt fordi der er behov for mange midlertidige boliger til enlige, idet der først kan endelig boligplaceres, når familiesammenføring har fundet sted, idet en enlig flygtning ikke har økonomi til at bebo en familiebolig.

Det er på denne baggrund at der nu ansøges om at indrette 2 tidligere børneinstitutioner beliggende Syrenvej 4 og Skolevej 9 i Aakirkeby til midlertidige boliger for enlige flygtninge. Skønnede priser af Bygnings- og boliggruppen i Center for Ejendomme og Drift udgør 1.070.000 kr.

Kommunen er allerede i gang med at indrette Center for Psykiatri og Handicaps tidligere A-hus i Dampmøllegade i Rønne til midlertidig bolig for flygtninge, idet dette kan finde sted for et begrænset beløb (tidligere et almindelig beboelse), og derfor kan afholdes indenfor det eksisterende budget. Bygnings- og boliggruppen I Center for Ejendomme og Drift skønner udgiften til 115.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 1.070.000 kr. til ombygning af de to tidligere børnehaver beliggende Syrenvej 4 og Skolevej 9 i Aakirkeby til midlertidige boliger for kvoteflygtninge.

Udgiften kan finansieres af det ekstraordinære investeringstilskud til kvoteflygtninge, som forventes at indgå i driftsbudgettet under bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Dog fremlægges denne sag tillige for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, idet udgiften til ombygning af bygningerne foreslås finansieret af driftsbudgettet under Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Henvendelse fra OCB - Offshore Center Bornholm

24.10.05G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-04-2015

9

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget en henvendelse fra OCB – Offshore Center Bornholm om deltagelse i netværk gennem et medlemskab.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, at

·         Bornholms Regionskommune ikke søger medlemskab af netværket omkring Offshore Center Bornholm, men at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kontakter Offshore Center Bornholm med forslag om fortsat kontakt og dialog.

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. april 2015:

Henvendelsen oversendes anbefalet til Økonomi- og Planudvalget for dets vurdering om der i budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 skal afsættes midler, 30.000 kr. pr. år til medlemskab af netværket omkring Offshore Center Bornholm. Såfremt Økonomi- og Planudvalget godkender at der afsættes midler til medlemskab af netværket omkring Offshore Center Bornholm anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at Bornholms Regionskommune betinger sig indflydelse, evt. en bestyrelsespost i netværket omkring Offshore Center Bornholm

 

Sagsfremstilling

 

OCB – Offshore Center Bornholm arbejder på at danne og udvikle et maritimt netværk med base i Rønne Havn. Netværket skal stå for at udvikle de maritime/offshore ydelser øen kan tilbyde, der både kan udmønte sig i arbejde både på og uden for øen. Alt i alt skal netværket kunne markedsføre sig og derigennem skabe arbejdspladser på Bornholm. Vel at mærke i en kategori der kræver veluddannede medarbejdere.

 

OCB har som mål, at netværket skal bidrage til at udvikle øen og vi har en forventning om, at kunne tiltrække vindmølleprojekter til øen, der vil kunne skabe et anseeligt antal arbejdspladser til øen bedste.

 

OCB har 10 medlemmer i netværket og er fortsat i gang med at udvide medlemskredsen, således at der kan opnås en så bred fundering så muligt.

 

 

 

 

 

Medlemmer i OC Bornholm er på nuværende tidspunkt:

 

Rønne Havn

Bech-Hansen & Studsgaard

Sydhavnens Motorværksted

Bornholms Elektromotor

Bornfrost

Færgen

Østkraft

Bornholms Lufthavn

Knudsker El

Rønne Revision

 

 

For at netværket fortsat skal vokse og have succes, ønsker OCB så bred en opbakning fra øen så muligt, derfor også denne henvendelse til Bornholms Regionskommune. OCB håber derfor på, at Bornholms Regionskommune vil deltage i netværket igennem et medlemskab. Et medlemskab fra Bornholms Regionskommune vil være med til at vise opbakningen til projektet, således at OCB kan signalere på relevante messer, at alle væsentlige parter på øen støtter op om det positive lokale tiltag og derigennem også en økonomisk støtte til en fremtidig investering.

 

Hvert medlem betaler et årligt medlemskab, hvor medlemskabet for et almindeligt medlem er 30.000 kr., dog betaler flere selskaber i opstartsfasen ekstra for at skabe mere fremdrift i netværket.

 

OCB håber at Bornholms Regionskommune vil støtte op om denne fremdrift og støtte op med et større beløb.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til et medlemskab af Offshore Center Bornholm skulle dækkes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje. Denne pulje viser et minus for budget 2015.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 8. april 2015

1.
Brochure info fra OCB (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

00.30.10P19-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-04-2015

10

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 16,1 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetoverførslerne for drift indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. april 2015:

Anbefales

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2014. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 16,1 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen nedenfor. Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse har anmodet om, at hele overskuddet overføres til 2015.

 

Bevilling 41 Uddannelse og Beskæftigelse

Bevillingen viser et overskud på 6.418.000 kr. hvoraf 2.876.000 kr. ligger ud over rammen på 5 pct. Centret har anmodet om overførsel af hele overskuddet, da 3.832.000 kr. af overførslen vedrører flexpuljen og den sociale flexpulje, som ikke er til disponering i centret men dækker udgifter bredt i organisationen. Herudover har kommunalbestyrelsen besluttet at finansiere underskudsdækning vedrørende Lakseklækkeriet med overført overskud fra den sociale flexpulje.

 

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31.10.2014 er der en forbedring af det forventede resultat på 4,4 mio. kr. som for størstedelens vedkommende skyldes, at forbruget på flexpuljerne er blevet mindre end forventet.

 

Bevilling 42 Erhverv

Bevillingen viser et overskud på 6.393.000 kr. hvoraf 5.262.000 kr. ligger ud over rammen på 5 pct. Centret har anmodet om overførsel af hele overskuddet, da overskuddet udgøres af bevilgede, men ikke udbetalte tilskud under Bornholms Vækstforum. Dette er en videreførsel af praksis på området.

 

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31.10.2014 er der en forbedring af det forventede resultat på 1,3 mio. kr. som skyldes, at udbetalingerne af bevilgede tilskud er blevet mindre end forventet.

 

Bornholms Akademi

Bornholms Akademi hører under Bevilling 42 Erhverv, men er en selvstændig enhed med egen bestyrelse. Overskuddet opgøres derfor særskilt og overføres fuldt ud i henhold til tidligere praksis.

Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2015 på udvalgets område fremgår nedenfor.

 

Beløb i 1.000 kr.
Overskud = positive beløb

Korrigeret resultat 2014

I pct. af budget-rammen

Automa-tisk over-førsels-adgang

Beløb ud over 5% og -2%

Anmod­ning fra centret

Beløb der indstilles overført til 2015

Beløb der ikke overføres

41 Uddannelse og Beskæftigelse

6.418

9,1 %

3.542

2.876

2.876

6.418

0

42 Erhverv

6.393

28,3 %

1.130

5.262

5.262

6.393

0

Bornholms Akademi

3.321

3.321

0

0

3.321

0

I alt

16.132

 

7.994

8.138

8.138

16.132

0

 

Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør 16.132.000 kr. fordelt med 7.994.000 kr. inden for rammen af den automatiske overførselsadgang og 8.138.000 kr. herudover. Det indstilles, at der overføres 16.132.000 kr. til 2015.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Sager til orientering

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-04-2015

11

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, den 8. april 2015:

Ad. 1. Status taget til efterretning, Ad. 2. Orienteringen taget til efterretning

 

 

  1. Borgmesterbrev vedr. fælles oplæg vedrørende aftaler mellem jobcentre og a-kasser om det fælles kontaktforløb – Arbejdsmarkedschefen giver en kort status for aftaler med de forskellige a-kasser
  2. Virksomhedsbesøg – formanden orienterer om den tænkte organisering af de kommende virksomhedsbesøg

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 8. april 2015

1.
Fælles oplæg (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-04-2015

12

 

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at ingen sager sendes til høring

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. april 2015:

Indstillingen godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Koordinering med andre politikområder

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-04-2015

13

 

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

·         At fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget om Bright Green   

                                     Island afholdes den 4. maj 2015, kl. 17,00 i forbindelse med møde     

                                     i Teknik- og Miljøudvalget

·         At idé om et frivilligt bisidderkorps drøftes

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8.april 2015:

Ad. 1. Godkendt, Ad. 2. Drøftet

 

  1. Teknik- og Miljøudvalget har til forslag at fællesmødet om Bright Green Island holdes inden et kommunalbestyrelsesmøde, enten den 30. april 2015 eller den 27. maj 2015, eller i forbindelse med mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2015
  2. Drøftelse af idé om et frivilligt bisidderkorps

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Eventuelt

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-04-2015

14

 

 

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, den 8. april 2015:

- Forslag om studietur, formanden bad medlemmerne om at sende input, før der planlægges videre

- Kommunaldirektøren orienterede om kommende offentliggørelse af en erhvervsmåling foretaget af henholdsvis Dansk Byggeri og Dansk Industri

 - Arbejdsmarkedschefen orienterede om at der den 9. april 2015 udsendes pressemeddelelse der opfordrer Bornholmske virksomheder der ser en jobåbning i virksomheden, om at drage omsorg for at disse oplysninger synliggøres under arrangementet "Bornholm i København"