Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
06-05-2015 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Ansøgning om kommunal medfinansiering af tilskud til LAG-Bornholm i perioden 2015-2020
  åbent 3 Henvendelse fra OCB - Offshore Center Bornholm
  åbent 4 Forlængelse af 2011-samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Bornholms Regionskommune
  åbent 5 Virksomhedsoverdragelse af Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune
  åbent 6 Vedtagelse af økonomisk og organisatorisk ramme for turistinformation på Bornholm fra 2016
  åbent 7 Generel tilladelse til at foretage vielser i Bornholms Regionskommune
  åbent 8 Beslutning om indførelse af "Erhvervsbuket"
  åbent 9 Budgetproces, målopfølgning og mål for 2016 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
  åbent 10 Offentlig høring af Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi
  åbent 11 Høring om fælles uddannelsesstrategi
  åbent 12 Orientering om status for arbejdet med at etablere samarbejdet Greater Copenhagen
  åbent 13 Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet
  åbent 14 Virksomhedsbesøg
  åbent 15 Sager til orientering
  åbent 16 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 17 Koordinering med andre politikområder
  åbent 18 Eventuelt
  åbent 19 Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

1

 

 

Fraværende

 

Maria Fromseier Kjærgaard deltog i mødet fra punkt nr. 9

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

Punkt nr. 6 taget af dagsorden

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Ansøgning om kommunal medfinansiering af tilskud til LAG-Bornholm i perioden 2015-2020

04.21.00Ø39-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-04-2015

7

 

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

21

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

2

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Foreningen Lokal aktionsgruppe på Bornholm (LAG-Bornholm) ansøger om 200.000 kr. til kommunal medfinansiering af tilskud til LAG-Bornholm i perioden 2015–2020. Driften af LAG-Bornholm er baseret på flerårige bevillinger fra EU, stat (Natur og Erhvervs-styrelsen) og indtil nu Bornholms Regionskommune.

LAG-Bornholm er formelt blevet godkendt som tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020. (se bilag - skrivelse fra MBBL dateret 4. dec. 2014)

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, at ansøgningen fra LAG-Bornholm drøftes

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. april 2015:

Ansøgningen oversendes anbefalet til Økonomi- og Planudvalget for dets vurdering om der i budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 skal afsættes midler til medfinansiering af tilskud, 124.567,00 kr. pr. år til LAG-Bornholm for perioden 2015 - 2019

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets anmodning om anvendelse af overførte midler til løbende drift afvises.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:
Et enigt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg indbringer sagen for kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 11.

 

Sagsfremstilling

I den tidligere periode 2007-2013 har LAG-Bornholm indstillet ca. 100 projekter til støtte fra EU’s Landdistriktsfond og ca. 30 projekter til støtte fra EU’s Fiskerifond. Projekterne har en samlet investeringsramme på ca.100 mio. kr., hvoraf de 28 mio. kr. er finansieret gennem tilsagn fra EU og staten. Herudover har LAG-Bornholm indstillet yderligere ca. 30 mio. kr. i støtte til projekter på Bornholm, medfinansieret af den statslige landdistriktspulje (ca. 5 mio. kr.) samt, i samarbejde med Bornholms Vækstforum, støtte fra den særlige Grøn Vækst pulje (ca. 25 mio. kr.) til fire offentlige projekter, der er medfinansieret af EU’s Landdistriktsfond (Grøn ring omkring Rønne, Madkulturhuset, Info-tavler og Oplevelses-cykelsti Døndalen-Gudhjem).

Driften af LAG-Bornholm er baseret på flerårige bevillinger fra EU, stat (Natur og Erhvervs-styrelsen) og indtil nu Bornholms Regionskommune.

LAG-Bornholm er netop formelt blevet godkendt som tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020. (se bilag - skrivelse fra MBBL dateret 4. dec. 2014)

 

Godkendelsen sker efter lignende model som den foregående periode 2007-2013, og betyder at Bornholm kan se frem til at modtage et årligt bidrag fra EU og den danske stat i størrelsesorden knap 1,9 mio. kr. (I den foregående periode var det tilsvarende beløb på ca. 2,1 mio. kr.).

 

Det er netop blevet bekræftet marts 2015, at Bornholm også er blevet godkendt som en såkaldt Fiskeri-LAG. MBBL har afsat 16 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 under Fiskeriprogrammet. Forventningen til fordelingen er at det vil ske efter nogenlunde samme fordelingsnøgle som under Landdistriktsprogrammet, hvilket betyder at Bornholm vil kunne forvente et bidrag i størrelsesorden 0,9 mio. kr. årligt.

 

De lokale aktionsgrupper under EU’s Landdistrikts-og fiskeriforordninger arbejder med udgangspunkt i den såkaldte LEADER-metode, med fokus på en udvikling baseret på lokale ressourcer, innovation, netværk og samarbejde på tværs af sektorer, tværregionalt og internationalt – samt en bottom-up (græsrods-) tilgang.

 

Til administration af de 2 ordninger er det tilladt at anvende op til 20 % af den tildelte ramme til sekretariatsdrift, hvilket betyder, at der maximalt kan regnes med ca. 560.000 kr. til sekretariatsdrift.

 

MBBL forventer at alle LAG-sekretariater er fuldtidsbemandede og at man indgår i et netværk af koordinatorer regionalt og på landsplan. Det forventes ligeledes at sekretariatsfunktionen ikke blot er en administrativ funktion, men i mindst lige så høj grad er en funktion der agerer proaktivt opsøgende og udviklende med øje for langt flere finansieringsmuligheder end lige LAG-midlerne. En rolle som LAG-Bornholm i alle årene med rimelig succes har arbejdet ud fra.

 

Bornholm har i forhold til Lokale aktionsgrupper under såvel Landdistrikts- som Fiskeriprogrammet en meget stor fordel af at være én enhed. Dvs. én kommune, ét vækstforum og én LAG. Det giver rige muligheder for synergi og samarbejde, samt ikke mindst tæt koordinering. Resultatet af dette samarbejde har været ganske synligt under den netop afsluttede periode, hvor en lang række samfinansierede projekter har set dagens lys. (For blot at nævne nogle få: En række af projekterne under ”Mulighedernes Land”, Områdefornyelsesprojekterne i Sandvig, Hasle og Snogebæk, udvikling af ACAB og Regional Madkultur/Gourmet Bornholm, Madkulturhuset ved Melsted gård, Den Grønne Ring omkring Rønne, Økologi og lokale fødevarer i øens off. institutioner, osv.)

 

LAG-Bornholm har indsendt en ny udviklingsstrategi der ligeledes er tænkt ind i et tæt samarbejde med såvel BRK og Bornholms Vækstforum, og med et fokus på emner der matcher såvel en aktuel politisk dagsorden vedr. Bright Green Island/Grøn og bæredygtig ø, samt indsatser med fokus der matcher øens nye erhvervsudviklingsstrategi med temaer som Bioøkonomi (fødevarer, biomasse, ressourceforvaltning) og Oplevelsesøkonomi (Outdoor, kunsthåndværk, turisme mv.). Endvidere forventes ca. 1/3 af rammen at blive anvendt til såkaldte livskvalitetsprojekter hvor fokus er en styrkelse af fællesskabet via styrkelse af vores kultur, identitet og sociale mødesteder.

 

Det er på denne baggrund at foreningen LAG Bornholm søger om kr. 200.000 til medfinansiering af sekretariatsdriften. Budget fremgår under økonomi. Der er fremsat et alternativ budget pr. 24. marts 2015, som er reguleret til at det ansøgte beløb nu udgør kr. 124.567

Økonomiske konsekvenser

Der er opstillet et alternativ budget pr. 24. marts 2015 hvor det samlede budget er på 679.422 kr., hvor af Landdistriktsprogrammet bidrager med kr. 354.855, Fiskeriudviklingsprogrammet med kr. 200.000 og den resterende del på 124.567 kr. ansøges medfinansieret af Bornholms Regionskommune.

Den kommunale erhvervsfremmepulje har hidtil medfinansieret driften af LAG-Bornholm med årligt 200.000 kr., dog reduceret til 145.000 i 2014.

I forbindelse med denne beslutning om støtte i 2014, fremgik følgende af sagsfremstillingen:

”Beslutter kommunalbestyrelsen at imødekomme ansøgningen, bør det bemærkes at der ikke fra 2015 vil være frie midler til at kunne medfinansiere driften af en kommende LAG-Bornholm, som må forventes at være mindst som for indeværende programperiode på 200.000 kr. årligt.”

En saldokontrol den 26. marts 2015 viser, at der ingen frie midler er i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje til at imødekomme det ansøgte beløb.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 8. april 2015

1.
MBBL - tilsagnsbrev for 2014 og 2015 modtaget pr. 4. dec. 2014 (PDF)

2.
BRK - ansøgning - bidrag til sekretariatet 2015-2020 (DOCX)

3.
Udpegning FLAG 2014-2020 (PDF)

4.
FLAG (PPTX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Henvendelse fra OCB - Offshore Center Bornholm

24.10.05G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-04-2015

9

 

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

22

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

3

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget en henvendelse fra OCB – Offshore Center Bornholm om deltagelse i netværk gennem et medlemskab.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, at

·         Bornholms Regionskommune ikke søger medlemskab af netværket omkring Offshore Center Bornholm, men at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kontakter Offshore Center Bornholm med forslag om fortsat kontakt og dialog.

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. april 2015:

Henvendelsen oversendes anbefalet til Økonomi- og Planudvalget for dets vurdering om der i budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 skal afsættes midler, 30.000 kr. pr. år til medlemskab af netværket omkring Offshore Center Bornholm. Såfremt Økonomi- og Planudvalget godkender at der afsættes midler til medlemskab af netværket omkring Offshore Center Bornholm anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at Bornholms Regionskommune betinger sig indflydelse, evt. en bestyrelsespost i netværket omkring Offshore Center Bornholm

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets anmodning om anvendelse af overførte midler til løbende drift afvises.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager Økonomi- og Planudvalgets beslutning til efterretning og kontakter Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm med forslag om at dette forum søger medlemskab af Offshore Center Bornholm, samt at rådet betinger sig indflydelse, evt. via medlemskab af bestyrelsen.

Sagsfremstilling

 

OCB – Offshore Center Bornholm arbejder på at danne og udvikle et maritimt netværk med base i Rønne Havn. Netværket skal stå for at udvikle de maritime/offshore ydelser øen kan tilbyde, der både kan udmønte sig i arbejde både på og uden for øen. Alt i alt skal netværket kunne markedsføre sig og derigennem skabe arbejdspladser på Bornholm. Vel at mærke i en kategori der kræver veluddannede medarbejdere.

 

OCB har som mål, at netværket skal bidrage til at udvikle øen og vi har en forventning om, at kunne tiltrække vindmølleprojekter til øen, der vil kunne skabe et anseeligt antal arbejdspladser til øen bedste.

 

OCB har 10 medlemmer i netværket og er fortsat i gang med at udvide medlemskredsen, således at der kan opnås en så bred fundering så muligt.

 

 

Medlemmer i OC Bornholm er på nuværende tidspunkt:

 

Rønne Havn

Bech-Hansen & Studsgaard

Sydhavnens Motorværksted

Bornholms Elektromotor

Bornfrost

Færgen

Østkraft

Bornholms Lufthavn

Knudsker El

Rønne Revision

 

 

For at netværket fortsat skal vokse og have succes, ønsker OCB så bred en opbakning fra øen så muligt, derfor også denne henvendelse til Bornholms Regionskommune. OCB håber derfor på, at Bornholms Regionskommune vil deltage i netværket igennem et medlemskab. Et medlemskab fra Bornholms Regionskommune vil være med til at vise opbakningen til projektet, således at OCB kan signalere på relevante messer, at alle væsentlige parter på øen støtter op om det positive lokale tiltag og derigennem også en økonomisk støtte til en fremtidig investering.

 

Hvert medlem betaler et årligt medlemskab, hvor medlemskabet for et almindeligt medlem er 30.000 kr., dog betaler flere selskaber i opstartsfasen ekstra for at skabe mere fremdrift i netværket.

 

OCB håber at Bornholms Regionskommune vil støtte op om denne fremdrift og støtte op med et større beløb.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til et medlemskab af Offshore Center Bornholm skulle dækkes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje. Denne pulje viser et minus for budget 2015.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 8. april 2015

1.
Brochure info fra OCB (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Forlængelse af 2011-samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Bornholms Regionskommune

24.10.00Ø54-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Finansieringen af Væksthus Hovedstadsregionen overgik pr. 1. januar 2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet til kommunerne i Hovedstadsregionen. Væksthuset indgik i den forbindelse 2011-samarbejdsaftaler med de 29 kommuner i Hovedstadsregionen, herunder Bornholms Regionskommunen. Væksthuset lægger nu op til, at den indgåede samarbejdsaftale for 2014 forlænges til også at gælde i 2015.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Samarbejdsaftalen for 2011 mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Bornholms Regionskommune forlænges til også at gælde i 2015 med en allonge, der konkretiserer indsatser og aktiviteter.

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte ved sit møde 22. juni 2011 samarbejdsaftalen for 2011 mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Bornholms Regionskommune.

 

Aftalerne er 1-årige og er lavet efter samme skabelon for samtlige kommuner i Hovedstadsregionen. Det er derfor alle 29 kommuner i Hovedstadsregionen, der nu har fået henvendelsen fra Væksthuset om, at 2011-aftalen forlænges til også at omfatte 2013 med en sides tilføjelser – en såkaldt ”Allonge”, hvor de opdaterede indsatser og aktiviteter indskrives.

 

Samarbejdsaftalen indeholder således fortsat en præcisering af, at Væksthus Hovedstadsregionens målgruppe er virksomheder med vækstpotentiale, og at målgruppen omfatter:

o    Personer med ambitioner om at etablere vækstvirksomhed,

o    Virksomheder med under 5 ansatte, som har ambition om at nå 10 ansatte eller en årlig omsætning på mindst 10 mio. kr. inden tre år,

o    Virksomheder med 5 ansatte eller flere, som har ambitioner om en årlig vækst på over 20 % i minimum tre år i enten omsætning eller antal ansatte

 

I samarbejdsaftalen refereres til de fire indsatsområder under Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi for 2011-2014: Bornholm som Erhvervs-ø, Bornholm som Uddannelses-ø, Bornholm som Grøn Test-ø, og Bornholm som Oplevelses-ø.

 

I samarbejdsaftalen er endvidere skitseret arbejds- og rollefordeling mellem Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionen, hvor det understreges, at uanset om henvendelserne kommer til BCB eller til VHHR, vil de blive henvist til de services og ydelser, som passer bedst til deres udfordringer.

 

I allongen til 2015-samarbejdsaftalen er det præciseret, at Væksthuset i 2015 indgår aftale med Bornholms Regionskommune om at styrke indsatsen overfor lokale vækst-iværksættere og virksomheder på følgende områder:

 

·         Tilstræber at vejlede og motivere mindst 16-20 virksomheder til vækst på Bornholm, heraf 50 % via evaluerede vækstforløb, der bliver afsluttet med en vækstplan, jf. den nationale aftale mellem Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet,

·         Bidrager til etablering og ledelse af én fælles indgang for Erhvervsservice på Bornholm med adresse på Landemærket 23 i Rønne

·         Understøtter Business Center Bornholm i den lokale erhvervsservice, jf. samarbejdsaftale mellem Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionen

·         Sikrer, at relevante Væksthusprojekter bliver synlige for lokale virksomheder med henblik på deltagelse. Kontakten til virksomhederne sker via nyhedsbreve, direct mail, telemarketing, lokal annoncering eller arrangementer,

·         Sikrer, at Væksthusets erhvervskontaktpersoner på Bornholm løbende bliver opdateret om Væksthusets projekttilbud,

·         Inviterer Business Center Bornholm og Væksthusets erhvervskontaktpersoner i Bornholm Regionskommune til at deltage i de fire koordineringsmøder om erhvervsfremme og Erhvervsfremmeakademiets tre seminarer, som bliver afholdt for at styrke og udvikle netværket af erhvervsfremmeaktører i regionen,

·         Tager initiativ til og organiserer deltagelse i relevante regionale aktiviteter og arrangementer, f.eks. Global Entrepreneurship Week,

·         Udarbejder rapport for Bornholm Regionskommune om årets resultater i kommunen og regionen.

 

 

Bornholms Regionskommune støtter op på følgende måde:

·         Synliggør Væksthuset og dets aktiviteter på bornholm.dk og bornholm.biz

·         Udarbejder oversigt over Bornholm Regionskommunes erhvervsrettede aktiviteter

 

 

Økonomiske konsekvenser

Bornholms andel til Væksthus Hovedstadsregionen er i 2015 på godt 732.000 kr., som finansieres direkte via bloktilskud fra staten. Der ligger ikke yderligere økonomiske konsekvenser forbundet med godkendelsen af forlængelsen af samarbejdsaftalen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 6. maj 2015

1.
Samarbejdsaftale (TIF)

2.
Allonge 2015 (PDF)

3.
Aktiviteter overfor virksomheder i Herlev kommune (PDF)

4.
Væksthusets årlige rapport for Bornholms Kommune (PDF)

5.
Task Force rapport- Bornholm (PPTX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Virksomhedsoverdragelse af Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune

81.00.00A00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

5

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter

Økonomi- og Planudvalget drøfter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende en virksomhedsoverdragelse af Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at udvalget godkender proces- og informationsplanen og oversender virksomhedsoverdragelsen anbefalet til Økonomi – og Planudvalget

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte proces- og informationsplan og oversender virksomhedsoverdragelsen anbefalet til Økonomi- og Planudvalget

Sagsfremstilling

Center for Regional- og Turismeforskning udarbejdede medio 2014 en analyse af det videregående uddannelsesområde på Bornholm og herunder Bornholms Akademi. Bestyrelsen for Bornholms Akademi var hurtige til at omsætte analyserapportens konklusioner til konkrete og handlingsorienterede indsatser.

Analysen viste bl.a. at Akademiet har opnået gode resultater i forhold til efter-/videreuddannelse i særligt den offentlige sektor og i mindre grad den private sektor. Derfor har Akademiet det seneste halve år arbejdet intenst på at afdække efterspørgsel på kompetencer i særligt den private sektor og at få omsat efterspørgsel til konkrete uddannelsestiltag. Et konkret og efterspurgt resultat er, at det i 2016 bliver muligt at tage første del af maskinmesteruddannelsen på Bornholm – dette i et samarbejde med Maskinmesterskolen København, Campus Bornholm og Bornholms Maritime Udviklingscenter.

 

Men skal uddannelsesindsatsen og den virksomhedsrettet indsats fremadrettet gøres mere hensigtsmæssigt, så er der behov for en forenkling af den virksomhedsrettede indsats. Ved bl.a. at ind tænke uddannelsesområdet i endnu højere grad kan der opnås bedre synergi i indsatserne.

 

 

Bestyrelsen for Bornholms Akademi har den 25. februar 2015 afholdt bestyrelsesmøde, her fandt bestyrelsen det hensigtsmæssigt at opgaver og indsatser på uddannelses- og erhvervsområdet sammentænkes og dermed samles i et samlet tilbud til de bornholmske virksomheder.

 

Bestyrelsen for Bornholms Akademi har i samarbejde med Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget afsøgt muligheden for at virksomhedsoverdrage Bornholms Akademi, herunder opgaver og personale til Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i Bornholms Regionskommune. Dette vil medføre en organisering, som er i tråd med CRTs forslag til model for varetagelsen af overvågning og udvikling af videregående uddannelse på Bornholm samt Bornholms Akademis øvrige opgaver og forpligtelser.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte den 8. april 2015 at der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af konstitueret leder af Bornholms Akademi og kommunaldirektøren.

Arbejdsgruppen skulle udarbejde et fælles oplæg om virksomhedsoverdragelsen.

 

Oplægget foreligger som en proces- og informationsplan der indeholder en detaljeret tidsplan over datoer, aktiviteter og hvem der har ansvaret for aktiviteterne, således at lov om virksomhedsoverdragelse og de ansættelsesretslige regler overholdes.

 

Virksomhedsoverdragelsen lægges for kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 27. maj 2015 og processen forventes afsluttet den 1. juli 2015, hvor Bornholms Akademis opgaver overdrages Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

 

Virksomhedsoverdragelsen vil endvidere have den konsekvens at Bornholms Akademis bestyrelse nedlægges, i bestyrelsen sidder udpeget af kommunalbestyrelsen Lotte Helms og Jan Høybye.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Akademi har en egenkapital der vil indgå i virksomhedsoverdragelsen, men som alene kan anvendes ift. Akademiets virke. Det nuværende Bornholms Akademi vil således kunne løfte Bornholms Regionskommunes forpligtigelser på det samlede uddannelsesområde i de kommende år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 6. maj 2015

1.
Baggrundsnotat (PDF)

2.
Proces- og informationsplan (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Vedtagelse af økonomisk og organisatorisk ramme for turistinformation på Bornholm fra 2016

24.05.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

6

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har tidligere besluttet at øens turister skal tilbydes et sammenhængende, tilgængeligt og professionelt informationssystem, hvor det er nemt at være orienteret om attraktioner, indkøb/shopping, events, seværdigheder mv. på hele øen.

Indsatsen flugter Vækstforums erhvervsudviklings strategi, der netop satser på turisme.

Dette punkt lægger op til en godkendelse af den økonomiske og organisatoriske ramme for den fremadrettede turistinformation. Forslaget til ny ramme er baseret på ønsket om øget digitalisering af informationer, der kan tilgås via mobile enheder, der anvendes hyppigere. I dag er der ca. 4.000 brugere dagligt på bornholm.info i højsæsonen.

De nye aftaler kan træde i kraft fra og med oktober 2016.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter den økonomiske og organisatoriske ramme for nye aftale med de lokale erhvervs- og turistforeninger med virkning fra oktober 2016:

·         Bornholms Velkomstcenter får det overordnede ansvar for at drive og udvikle turistinformationen på Bornholm i samarbejde med Destination Bornholm

·         Bornholms Velkomstcenter anmodes om at ansøge Bornholms Vækstforum om midler til at etablere Wi-Fi hotspots og it-platform.

·         De lokale erhvervs- og turismeforeninger tilbydes samarbejde om at vedligeholder informationer fra nærområdet baseret på tilskuddet angivet under ”Økonomiske konsekvenser.” Kontrakterne gøres étårige med ½ års opsigelse

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

Udsat

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets besluttede på sit møde den 26. februar 2014 de overordnede rammer for den fremtidige kommunale turismeinformation. Beslutningen var en følge af kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at revurdere aftalerne om turistinformation med de lokale erhvervs- og turismeforeninger og Bornholms Velkomstcenter.

Målet med de nye aftaler er således, at turister skal tilbydes tidssvarende og sammenhængende web- og mobile it-løsninger, skiltninger, kort og informationsmaterialer, der giver gæsterne bedre muligheder for at overskue oplevelsesmulighederne for under og efter besøget på Bornholm.

Dette kan evt. suppleres med personligt betjente turistinformationer hvis de lokale erhvervs- og turismeforeninger ønsker det. I dag tilbydes det i Rønne, Hasle, Allinge, Nexø, Åkirkeby samt satellitter i Gudhjem og Svaneke.

 

Organisering

Der lægges op til at Destination Bornholm bliver den hovedansvarlige for drift og udvikling af BRK’s turismeinformation.  Samtidig fastholdes aftalerne med de lokale erhvervs- og turismeforeninger, der dog reduceres i forhold til opgaver og tilskud. Der vil ikke være krav om fysisk tilstedeværelse. Bornholms Velkomstcenter er en undtagelse.

De lokale erhvervs- og turismeforeninger har udtrykt generel bekymring for en reduktion af det kommunale tilskud som angivet under ”Økonomiske konsekvens”. Det er især det frivillige engagement der frygtes reduceret da økonomien ikke strækker til en fuldtidsansat i hver forening. Dog blev det generelt anderkendt, at det er vigtigt, at Bornholm samlet set fremstår attraktiv for turister, således at den samlede mængde besøgende til øen øges.

 

Wi-Fi infrastruktur

Dataadgang er en udfordring i dag pga. roaming-afgifter for udenlandske turister. En lovændring er på vej til at giver kommunerne muligheder for at tilbyde begrænset Wi-Fi på én time pr. døgn. Men kommunerne må ikke eje udstyret. Flere – herunder KL – har kritiseret lovændringen for ikke at være omfattende nok. Bornholms Velkomstcenter kan dog med stor sandsynlighed etablere og drive fri Wi-Fi hot spots på udvalgte steder.

Det anslås at der kan etableres Wi-Fi hot spots ca. 15 steder på Bornholm, samt foretages et redesign af turismeportalen bornholm.info til visning på mobile enheder for ca. 2 mio. kroner. Bornholms Vækstforum vil blive ansøgt om finansiering.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til den kommunale turismeinformation vil samlet forblive på samme niveau, dvs. 3,3 mio.kr. årligt.

Halvdelen af de midler, der hidtil går til drift af de lokale erhvervs- og turismeinformationer foreslås anvendt til drift og udvikling af én fælles digital platform, så der er ét samlet sted at søge information før, under og efter besøget. De lokale hjemmesider nedlægges.

 

Fordelingen vil således være:

 

Beløb

tidl.

Beløb
fremadrettet

Cirka besøg/
årligt

Velkomstcentret

1.771.954

        885.977

67.000

Østbornholm (Nexø-Svaneke)

486.277

        243.139

31.500

SYTE Sydbornholm

358.049

        179.025

16.200

ASTE (Allinge-Gudhjem)

486.277

        243.139

40.000

Hasle

206.046

        103.023

4.000

Fælles kommunikationsplatform

0

1.654.303

620.000

I alt

3.308.605

3.308.605

 

 

Der vil dermed være 1.654.303 kr. årligt til at drive og videreudvikle den fælles it-platform og øvrig kommunikationsmateriale. Dertil kommer 130.000 kr. som BRK i forvejen har afsat til drift og udvikling af turismeportalen bornholm.info. I alt 1.784.303 kr. årligt.

 

Det bemærkes at det samlede budget for 2016 ikke er lagt endnu og at den endelige ramme for det administrative sparekatalog ikke er endeligt fastlagt. Hvis der skal peges på besparelser på dette område vil administrationens anbefaling være at besparelserne fordeles som det fremtidige forslag.

Beløb pristalsreguleres ikke.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Generel tilladelse til at foretage vielser i Bornholms Regionskommune

15.00.00G01-0062

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

7

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Nye regler gør det muligt for kommunerne at foretage borgerlige vielser udenfor kommunens eget område. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om andre kommuner må foretager vielser i Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

1.      at der udsendes en generel tilladelse til at alle kommuner godkendes til at måtte foretage vielser i Bornholms Regionskommune.

2.      At der opkræves betaling for ekstra udgifter i forbindelse med transport, timetillæg m.m., ved vielser udenfor Bornholm.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2014 er der vedtaget ny lovgivning på vielsesområdet. I henhold til vejledningen om behandling af ægteskaber kapitel 3 (se bilag) betyder den nye lovændring at borgerlige vielser nu kan foretages på tværs af kommunegrænser, med tilladelse fra den kommune, hvori vielsen skal foretages.

Såfremt vielsen ønskes foretaget et andet sted end det af kommunen anviste (rådhusene) er der mulighed for at kommunen kan opkræve, at parterne betaler de ekstra udgifter, som kan være forbundet hermed som eksempelvis udgifter til transport. Kommunen må dog ikke fastsætte et fast gebyr for dette.

Det foreslås at der udsendes en generel tilladelse til at alle kommuner godkendes til at måtte foretager vielser i Bornholms Regionskommune.

I dag opkræves der ikke udgifter i forbindelse med transport ved vielser, som sker udenfor rådhusene fx i borgerens hjem, på stranden, i skov eller andre steder på øen.

Det anbefales at det besluttes, at der opkræves betaling for ekstraudgifter i forbindelse med transport, timetillæg m.m., hvis borgere fra Bornholm, ønsker at deres vielse sker udenfor Bornholm, så kommunen ikke pålægges en ekstra udgift i forbindelse med vielser udenfor øen. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 6. maj 2015

1.
Kapitel 3 Borgerlig vielse (DOCX)

2.
Til vielsesmyndigheden i samtlige kommuner (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Beslutning om indførelse af "Erhvervsbuket"   

24.10.00G01-0146

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

30-04-2014

13

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

8

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

I arbejdet med at gøre Bornholms Regionskommune mere synlig overfor øens virksomheder kunne én af indsatserne være indførelse af en ”erhvervsbuket” ved særlige anledninger. Det vil samtidig være en måde at vise anerkendelse fra kommunens side overfor de mange, positive resultater, der opnås i virksomhederne. Og endelig kunne det være en anledning til at gøre opmærksom på de services, kommunen tilbyder på erhvervsområdet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

         at udvalget drøfter oplægget til indførelse af ”Erhvervsbuket” for markering ved særlige          erhvervsrelaterede lejligheder, og bemyndiger Center for Erhverv, Uddannelse og   Beskæftigelse til at udmønte ordningen i samarbejde med formanden for udvalget – i                 første omgang ud fra en økonomisk ramme på max. 4.000 kr.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30. april 2014:

Godkendt idet 3. pind af begivenheder udgår. Foruden buket medtages folder om erhvervsservice.

 

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at der gives ”Erhvervsbuket”:

-      Ved etablering af ny virksomhed / butik

-      Ved prismodtagelser – nationalt og internationalt, samt

-      At der administrativt afdækkes nemmeste sagsgang for bestilling og levering af ”Erhvervsbuket”

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2015:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

I lighed med at borgmesteren kommer ud og gratulerer øens borgere ved runde fødselsdage og krondiamantbryllupper, kunne Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget indføre, at man kommer ud og gratulerer ved særlige begivenheder blandt de bornholmske virksomheder.

 

Som udgangspunkt, kunne ”Erhvervsbuketten” komme på tale ved flg. begivenheder:

-      Ved etablering af ny virksomhed / butik

-      Ved tømmerrejsning eller indvielse af nye produktionslokaler

-      Ved opnåelse af nye ordrer og adgang til nye markeder

-      Ved prismodtagelser – nationalt og internationalt

 

Hvis udvalget beslutter at indføre ”Erhvervsbuketten” er det afgørende, at der etableres en kort beslutningsproces, så buketten hurtigt kan ekspederes – bestilles og afleveres. Her kan det også overvejes, om der er andre i udvalget end formanden, der vil aflevere buketten. 

På Bornholm er der årligt ca. 250-280 nyetableringer i kraft af oprettelse af nye CVR-numre. Det vurderes, at der ikke skal sendes blomsterhilsner fra kommunen hver gang, der registreres et nyt CVR-nummer. En opfølgning på dette kunne i stedet ske via det lokale erhvervsfremmesystem, så det sikres, at nye, selvstændige erhvervsdrivende bliver bekendte med hvilke erhvervsservicetilbud, der er på Bornholm.

 

Idéen med indførelsen af en ”Erhvervsbuket” har været drøftet med Business Center Bornholm, der har tilbudt at hjælpe til med at screene presse m.v., hvis det bliver aktuelt.

 

Det administrative arbejde med at bestille buketter og skrive kort placeres i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

 

Såfremt udvalget beslutter at indføre ”Erhvervsbuketten”, anbefales det at lave en status for ordningen ultimo 2014 med henblik på mulige justeringer. 

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at en passende blomsterhilsen vil være på ca. 150 kr. Dertil komme evt. udgifter til udlevering af buket.

 

Omkostningen vil kunne dækkes af kommunalbestyrelsens samlede budget til møder og repræsentation, hvor det foreslås, at der i første omgang reserveres kr. 4.000 til formålet – svarende til indkøb af ca. 25 buketter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede tidligere at når én indgang på Landemærket var i gang skulle der deles buketter og foldere om erhvervsservice ud. Dette er aktuelt nu og kommunaldirektøren indstiller at det besluttede sættes i værk, dog således at udvalgsformanden beslutter fra gang til gang om formanden, et udvalgsmedlem eller kommunaldirektøren koordinerer med Business Center Bornholm og besøger virksomheden med en buket og folder.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

9 Budgetproces, målopfølgning og mål for 2016 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

00.30.02G01-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

9

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Udvalgenes arbejde med mål er en del af budgetprocessen. Som i processen for budget 2015, skal udvalgene definere nye delmål for 2016.

 

Udvalget orienteres med en statusopfølgning på de vedtagne mål for 2015. Orienteringen indeholder en beskrivelse af hvilke indsatser der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015.

 

Udvalget skal ligeledes drøfte oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet. Udvalgene kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.

 

Udvalget har valgt at definere integration som et nyt primært mål for den resterende valgperiode.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

a)    at integration og de beskrevne delmål til dette mål prioriteres som primært mål for resten af valgperioden

b)    at udvalget drøfter status på målopfølgningen

c)    udvalget drøfter muligt behov for revidering af eksisterende delmål for 2016

d)    udvalget drøfter muligt behov justering af de langsigtede mål for valgperioden

e)    at udvalget drøfter mulige emner til budgetmøder mellem udvalg og centre

f)    at udvalget beslutter hvilke repræsentanter der skal inviteres til budgetmøde

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

a) Integration prioriteres som primært mål for resten af valgperioden b) Drøftet c) Drøftet

d) Drøftet e)Samtlige af udvalgets mål er emner til budgetmødet mellem udvalg og center f) administrationen deltager med relevante personaler i forhold til dialog om bemeldte mål

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen og de enkelte udvalg har siden målseminaret i februar 2014 arbejdet med målsætninger for Bornholms Regionskommune i de politiske processer. Dels langsigtede mål for valgperioden og dels for budgetåret 2015 i form af delmål.

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, der er deres ansvarsområde. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling. Udvalgenes mål skal kobles til prioriteringsforslag der vil skulle indgå i budgetmaterialet.

 

Et naturligt led i arbejdet med mål, er også at udvalget evaluerer status på delmål for 2015.

 

Nyt mål for valgperioden

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede på sit møde den 8. april 2015 integration af flygtninge på Bornholm, også set i lyset af det øgede antal flygtninge Bornholms Regionskommune modtager i 2015.

Udvalget valgte at prioritere integration som det primære mål i den resterende valgperiode og som primære delmål sættes fokus på flygtningenes integration på det Bornholmske arbejdsmarked, således at flygtningenes kompetencer søges at matche det Bornholmske arbejdsmarkeds behov for kvalificeret arbejdskraft.

 

Hovedmål: Integration

 

Delmål for integration:

 

a. Demokratisering og læring af det danske sprog

 

-       at flygtninge/indvandrere lærer at tale og forstå det danske sprog, får kendskab til

og respekterer de værdier, det danske samfund bygger på

 

b. Uddannelse og arbejde

 

-       at flygtninge/indvandrere kan tage en uddannelse eller et arbejde og

dermed bliver i stand til at forsørge sig selv og sin familie

 

c. Opdatering af kvalifikationer til imødekommelse af behov for kvalificeret arbejdskraft på det

   Bornholmske arbejdsmarked

 

-       at flygtninge/indvandrere har den uddannelse og de kompetencer der efterspørges på det Bornholmske arbejdsmarked

 

 

Arbejdet forankres såvel i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, som i Integrationsrådet.

 

Status og opfølgning på mål for 2015

 

Status og opfølgning på mål for 2015. Orientering om hvilke indsatser der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015.

 

Udvalgets langsigtede mål og aktuelle delmål for 2015:

 


 

Status på delmål

 

Erhvervsindsats

For at styrke og koordinere erhvervsindsatsen er EUB, BCB og Vækstforum fysisk placeret på Landemærket.  Væksthus Hovedstaden flytter ind samme sted.

 

Der arbejdes fremadrettet på at implementere et fælles CRM-system (Customer Relationship management).

 

For at styrke og fastholde målsætning om at være placeret i den bedste halvdel ved erhvervsklimamålinger afholdes, løbende møder med relevante interessenter.

 

Ungeindsats

Indførelsen af uddannelsespålæg for alle mellem 18 og 29 år uden erhvervskompetence-givende uddannelse synes at have en effekt for de åbenlyst uddannelsesparate unge og til dels også for de, der vurderes uddannelsesparat inden for 1 år.

 

Udfordringen ligger i, at sikre de aktivitetsparate og til dels de uddannelsesparate påbegynder og fastholder uddannelsen i det ordinære uddannelsessystem. For målgruppen er der i høj grad behov for mentor både før, under og efter forløbet.

 

Det er afgørende, at de rigtige tilbud og værktøjer er tilstede for at den unge udvikler sig og opnår evne og motivation til at gennemføre en uddannelse.

 

 

 

 

Ledige på kanten af arbejdsmarkedet

Målet er at nedbringe antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtager over 30 år med 20% ved udgangen af 2015. Måling følges statistisk efter 1. kvartal 2015.

 

Med afsæt i beskæftigelsesreformens krav om anvendelse af Empowerment (Borgeren motiveres til at tage ansvar) er der gennem uddannelse og intern sparring af sagsbehandlergruppen udarbejdet en række værktøjer, der skal sikre, at alle arbejder med og mod de samme mål.

 

At give borgeren ejerskab i egen sag har foreløbig vist sig at have en god effekt, men vi må erkende, at det er en ressourcekrævende metode til afklaring af borgeren, i forhold til tidsforbrug, idet sagsbehandleren skal brug ressourcer på motivationsarbejde og idet, det tager tid i forhold til borgerens endelige motivation, accept og deltagelse ved aktivitet.


 

Antal og andel langtidsledige personer

 

Antal langtidsledige personer (ministermål)

Andel langtidsledige personer ift. bruttoledige personer

Bornholm

Ydelsesgrupper i alt

Dec 2012

376

21,7

Dec 2013

301

20,5

Dec 2014

241

18,9

A-dagpenge

Dec 2012

249

18,0

Dec 2013

133

12,6

Dec 2014

112

11,2

Kontanthjælp

Dec 2012

127

36,5

Dec 2013

168

40,9

Dec 2014

129

46,4

              Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA, Arbejdsmarkedsportalen, kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA

              Anm.: Antal langtidsledige personer opgør antal a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, som inden for de seneste 52 uger har været

              ledige/i aktivt tilbud i 80 pct. af tiden.

 

Rekruttering

For at sikre kvalificeret arbejdskraft på Bornholm deltager Jobcenteret ved relevante messer. Uddannelsesmessen for at gøre ungemålgruppen bekendte med de uddannelses- og erhvervsmulighederne, der er på Bornholm (afholdelse af uddannelsesmessen for 2015 er endnu ikke fastlagt af økonomiske årsager).

 

Herudover deltog Jobcenteret på ”Bornholm på Rådhuspladsen” lørdag den 18. april for dels at synliggøre jobmulighederne på Bornholm og dels sikre, at de private virksomheder får mulighed for at udvikle sig ved at kunne ansætte kvalificeret personale (rekruttering af kvalificeret personale på det rigtige tidspunkt).

 

Der er tidligere forsøgt rekruttering af personale til ledige ingeniørstillinger ved at invitere jobsøgende i målgruppen på relevante virksomhedsbesøg på Bornholm.

 

For at udvikle rekruttering af udenlandsk personale arbejdes der fremadrettet på at inddrage EURES og Workning Denmark i arbejdet med at sikre kvalificeret arbejdskraft på Bornholm. Initiativet er rettet jobsøgende i Tyskland og Sverige, der påtænker at bosætte sig og arbejde på Bornholm.

 

Den fremtidige tilflytterstrategi er under udarbejdelse med særlig fokus på rekruttering.

 

 

 

Oplæg til nye delmål

 

Udvalget skal drøfte evt. oplæg til nye mulige delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet.

 

Udvalget kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.

 

Erhvervsindsats

·         Forsat fokus på, at sikre en forenkling af erhvervskontakten ved at have en koordineret tilgang.

·         Fastholde og udvide samarbejdet med relevante interessenter.

 

Ungeindsats

·         Fortsætte og udvikle et tæt samarbejde med UU-vejleder, mentorer på uddannelsessteder

·         Fokus på tværfagligt samarbejde mellem kriminalforsorgen, sundhedsvæsenet og kommunale myndigheder(Børn og Unge, Borgercenter-ydelse, Psykiatri og handicap)

·         Styrke og optimere tilbud om mentor

 

Ledige på kanten af arbejdsmarkedet

·         Følger udviklingen kvartalsvis ved statistisk materiale på jobindsat.dk

·         Udvikle implementeringen af Empowerment begrebet i det daglige arbejde.

 

Rekruttering

·         Deltagelse og synliggøre uddannelse- og beskæftigelsesmuligheder på diverse relevante messer og lign.

 

Oplæg til justering af de langsigtede mål

 

Erhvervsindsats

·         Implementering af et fælles system for at styre og målrette erhvervsrelationerne samt indsamle relevant data.

 

Ungeindsats:

·         Fokus på det tværfaglige samarbejde mellem relevante aktører.

·         Sikre at relevante tilbud, aktiviteter og værktøjer er til stede ved det daglige arbejde.

 

Ledige på kanten af arbejdsmarkedet

·         Nedbringe antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtager over 30 år med 20% ved udgangen af 2015

 

Rekruttering

·         Inddrage og samarbejde med internationale organisationer – EURES og Working Denmark.

 

Emner til budgetmøder mellem udvalg og centre

 

Udvalget drøfter mulige emner til budgetmøderne ml. udvalget og repræsentanter fra centre i juni. Udvalget skal samtidig beslutte hvilke repræsentanter fra det enkelte center, der skal deltage i budgetmødet.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Offentlig høring af Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

00.17.00P17-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

10

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter

Økonomi- og planudvalget beslutter

Resumé

Region Hovedstadsregionen har udsendt sin regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

i offentlig høring (frem til 19. juni 2015) og Bornholms Regionskommunes er inviteret til at afgive høringssvar (Bilag).

 

Bornholms Regionskommune har regional særstatus og udarbejder derfor sin egen vækst- og udviklingsstrategi (Bornholms Udviklingsstrategi) med inddragelse af Bornholms Vækstforum vedr. de erhvervsrettede områder. Trods dette bør Bornholm vise sin opbakning til Hovedstadens strategi, der bygger på et øget samarbejde om øget jobskabelse gennem vækst og udviklingsinitiativer på Sjælland, Skåne og Bornholm gennem GREATER CoPENHAGEN-projektet.

 

Punktet lægger op til, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter et høringssvar og videresender til Økonomi- og Planlægningsudvalget.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter udkast til høringssvar og oversender dette anbefalet for Økonomi- og Planudvalgets godkendelse.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015

Drøftet, tilrettet høringssvar oversendes anbefalet til Økonomi- og Planudvalget

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden er den region hvor der bliver skabt flest nye arbejdspladser, og hvor mere end en tredjedel af Danmarks velstand i form af BNP skabes og vil med inddragelse af Vækstforum Hovedstaden sætte ”turbo på vækstmotoren”.

 

Region Hovedstadens vækst- og udviklingsstrategi tager udgangspunkt i visionen om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Strategien følger op med initiativer, der skal bidrage til højere livskvalitet, flere arbejdspladser og vækst hos virksomhederne, til gavn for både borgerne i regionen, alle danskere og Danmark ude i verden.

 

Forudsætningen for målrealisering er fokuserede investeringer og samarbejder inden for trafik og uddannelse samt de fire væksttemaer: Grøn-, sund-, smart- og kreativ vækst.

 

Det foreliggende udkast er udarbejdet i dialog med politikere, kommuner, virksomheder, organisationer, universiteter og borgere. Med den offentlige høring, forventer Regionen at modtage flere gode input til samarbejder der kan gøre Hovedstaden mere attraktiv. Høringssvarene vil indgå i de politiske drøftelser frem mod vedtagelsen af ReVUS i september 2015.

 

Jf. udkastet til høringssvar, lægges der op til, at Bornholms Regionskommune overordnet tilslutter sig principperne i GREATER CoPENHAGEN-projektet, for stå stærkere i konkurrencen mellem de Nordeuropæiske metropoler.

 

Bornholmske virksomheder og organisationer har behov for øget adgang til nye udenøs markeder – både de nationale og de internationale – samt viden udveksling på flere niveauer.  Grebet rigtigt an, kan GREATER CoPENHAGEN-projektet være et velegnet afsæt.

 

Konkret anbefales det, at afgive et høringssvar hvori Bornholms Regionskommune tilkendegiver interesse for samarbejde om:

 

Kompetent arbejdskraft og internationalisering

Med det formål at sikre kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet vil Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum opfordre til at der indgås samarbejder mellem erhvervsskoler, erhvervsuddannelser, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, arbejdsmarkedets parter og International House.

 

Grøn vækst (Væksttema 2)

Med afsæt i Bright Green Island brandet, vil Bornholm tilbyde samarbejde om levering af økologiske fødevare til de københavnske offentlige køkkener, samt samarbejde om industrisymbioser, cirkulær-økonomi, grønne forretningsmodeller, Bedre Boliger (grøn håndværker) og certificeringsordning.

 

 

Kreativ Vækst (Væksttema 3)

På baggrund af erhvervsudviklingsstrategien, turismestrategien samt Østersø-partnerskabet kan Bornholm tilbyde samarbejde om kvalitetsudvikling af produkter og professionalisering inden for turisme (især outdoor) samt i fødevarer- og gourmetbranchen. Desuden kan også tiltrækning af reason to go events og product placement være relevante samarbejdsområder. Turismesamarbejdet kan også omfatte indsatser der fremmer erhvervsturisme/mindre konferencer og krydstogtturisme.

 

Copenhagen-net

Bornholm ønsker at undersøge muligheden for at tilslutte sig en sammenhængende digital infrastruktur så borgere, virksomheder og turister oplever et let tilgængeligt mobil- og internettilbud, hvilket gør det attraktivt at besøge, drive virksomhed og bosætte sig i hele regionen.

 

Bornholmske ønsker (som ikke er ikke med i ReVus)

 

Trafikal ligestilling

På det trafikale område ønskes opbakning til tættere integration i Region Hovedstaden gennem lavere priser på persontransport efter princippet om at pris over vand koster det sammen som over land.

 

På uddannelsesområdet ønskes opbakning til at dispensere fra den regionale udbudsret

På Bornholm er der udviklet en fleksibel og billig model for korte videregående uddannelser, hvor der tages udgangspunkt i eksisterende uddannelser, der udbydes som online fjernundervisning.

Modellen rummer den fordel, at den er billig og tillader dermed endog meget små hold, hvilket gør bl.a. også gør den fleksibel. Dermed vil der være mulighed for at udbyde flere uddannelser på Bornholm.

 

Jf. den regionale udbudsret (Lovbekendtgørelse nr. 745 af 24/06/2013 (kapitel 3 § 12)) kan Bornholm alene samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Hovedstadsregionen, som kun sjældent tilbyder videregående uddannelser som fjernundervisning (som ikke allerede findes på Bornholm) da disse ikke har samme incitament til at udbyde online uddannelser, som fx uddannelsesinstitutionerne i de øvrige regioner, hvor bl.a. befolkningstætheden er mindre.

 

Dette er selvsagt yderst uhensigtsmæssigt for bestræbelserne på at modvirke mangel på kvalificeret arbejdskraft på Bornholm.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Udkast til høringssvar tilrettes således at det præciseres at Bornholm ønsker at undersøge muligheden for at tilslutte sig en sammenhængende digital infrastruktur som gør det attraktivt giver mulighed besøge, drive virksomhed og bosætte sig i hele regionen, men som også understøtter de Bornholmske virksomheder i at drive virksomhed nationalt.

 

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 6. maj 2015

1.
Høringsbrev (PDF)

2.
Udkast til høringsbrev (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Høring om fælles uddannelsesstrategi

00.17.00P20-0082

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

11

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som led i en styrkelse af kommunernes fokus på uddannelsesområdet er der i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejdet et udkast til en fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden.

Dette udkast er nu i høring ved Borholms Kommunalbestyrelse frem til den 22. juni 2015.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a.    At udkast til fælles uddannelsesstrategi drøftes og at der på baggrund af denne drøftelse sendes høringssvar til KKR sekretariatet

b.    At det tages til efterretning at der parallelt med høringen igangsættes en proces med henblik på at forankre strategien

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

Drøftet, udkast til høringssvar oversendes anbefalet til Økonomi- og Planudvalget

Sagsfremstilling

Formålet med strategien er sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

 

Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet med hhv.:

        Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne

        Aftagere i form af kommunerne selv

        De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte velfærdsuddannelser.

 

Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af sammenhæng mellem skole og praktik, samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og brug af ny teknologi.

 

Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via praktikforløbene at skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelserne samt opfodring til at kommunerne stiller praksisviden til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.

 

Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 6. maj 2015

1.
Høring vedr. fælles uddannelsesstrategi (PDF)

2.
Udkast til fælles uddannelsesstrategi (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Orientering om status for arbejdet med at etablere samarbejde med Greater CoPENHAGEN

24.00.00G01-0224

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

12

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering

Resumé

Jf. strategien for erhvervsudvikling lægges der op til øget samarbejde med Region Hovedstaden og Region Sjælland samt Skåne i regi af KKR-initiativet ”Greater CoPENHAGEN”. Formålet er, at tiltrække investeringer til de større bornholmske udviklingsprojekter.

Som beskrevet i sagsfremstillingen og indstillingen, lægges der op til at igangsætte initiativer på markedsførings- og investeringsområdet der kan realisere strategien.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

·         At logoet og design fra Greater CoPENHAGEN bruges i eksisterende og kommende engelsksproget materiale (pt. er det hovedsageligt markedsføringsmaterialer vedr. Bright Green Island-strategien)

·         At Bornholm lægger information om investeringsområder som Campus, Hammershus-projekt, Rønne Hospital og Rønne Havn på investeringsportalen

·         At formanden for Bornholms Vækstforum inviterer formændene for Dansk Industri, Dansk Byggeri, Bornholms Landbrug og formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til et møde med repræsentanter fra KKR-initiativet Greater Copenhagen for at vurdere potentialerne på Bornholm.

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Greater CoPENHAGEN er et samarbejde, der skal skabe en betydelig økonomisk vækst og øge beskæftigelsen i Sydskandinaviens internationale Metropol, der omfatter Østdanmark – herunder Bornholm – samt Skåne. Baggrunden for initiativet er, at væksten i Østdanmark og Sydsverige er væsentlig lavere end i konkurrerende metropoler som Stockholm, Amsterdam og Hamborg.

Visionen er, at Greater CoPENHAGEN er et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa.

Under det fælles navn Greater CoPENHAGEN er det forventningen, at der opnås øget international gennemslagskraft. Samtidig anvendes de forskellige styrker, der er i Greater CoPENHAGEN, for at stille området stærkere i den globale konkurrence.

 

Opbakning til initiativet på alle niveauer er i sagens forudsætning for realisering. Derfor bør Bornholms Regionskommune følge op på strategien ved at anvende logo og design fra Greater CoPENHAGEN i sit materiale der især er henvendt til udenlandske investorer.

 

Desuden er der via investorportalen investcph.com, mulighed for at profilere og tiltrække nye investorer til igangværende og nye større projekter på Bornholm. Her kan nævnes: Campus, Hammershus-projektet, Rønne Hospital og Rønne Havn.

 

For at tiltrække yderligere investeringer til Bornholm, anbefaler kommunaldirektører, at formanden for Bornholms Vækstforum, Lars Nørby Johansen, inviterer formændene for Dansk Industri, Dansk Byggeri, Bornholms Landbrug og formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til et møde med repræsentanter fra Greater CoPENHAGEN for at vurdere potentialerne på Bornholm.

 

Center for Erhverv-, uddannelse og Beskæftigelse, vil i samarbejde med Vækstforum og kommunaldirektøren stå for den videre proces.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbart

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 6. maj 2015

1.
Greater CoPENHAGEN, opfølgning på kortlægning af erhvervsfremmesystemet (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet

00.17.00P20-0081

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

13

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med beskæftigelsesreformen har kommunerne og kommunekontaktrådene fået et større fælleskommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken.

Kommunalbestyrelsen skal godkende de af KKR Hovedstaden sendte politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a.    At de sendte politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder drøftes og sættes i relation til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets egne mål

b.    At der tages stilling til hvorvidt de sendte politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder godkendes

c.    At kommunalbestyrelsen såfremt en godkendelse, årligt i januar/februar drøfter status på anbefalingerne med henblik på, at KKR Hovedstaden efterfølgende drøfter og følger op på status for samarbejdet i hele regionen

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

Drøftet, henvendelsen fra KKR oversendes anbefalet til Økonomi- og Planudvalget.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden besluttede i november 2014, at bede Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejde oplæg til fokusområder for det tværkommunale samarbejde til drøftelse på KKR-mødet den 23. februar 2015.

Arbejdsgruppen gennemførte i december og januar med bidrag fra jobcentrene i regionen en kortlægning af eksisterende tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Kortlægningen har vist, at der pågår mange og meget forskelligartede tværkommunale samarbejdsprojekter i hovedstaden. På baggrund af kortlægningen og med udgangspunkt i de overordnede udfordringer på beskæftigelsesområdet peges på seks politiske pejlemærker:

       Beskæftigelsespolitikken som drivkraft for vækst

       Understøtte et velfungerende arbejdsmarked

       Understøtte at flere unge kommer i uddannelse og job

       Skabe gode betingelser for opkvalificering af den ledige arbejdskraft

       Understøtte en effektiv indsats, der virker

       Sikre samarbejde på tværs af kommuner.

 

De politiske pejlemærker skal sætte retning for den kommunale interessevaretagelse i det nye RAR Hovedstaden. På flere områder er der behov at tænke bredere end alene hovedstadsområdet og derfor behov for samarbejde med RAR Bornholm og RAR Sjælland.

 

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan status på anbefalingerne skal udarbejdes og behandles i kommunalbestyrelsen. Koordinationsgruppen under embedsmandsudvalget har til opgave årligt at samle de enkelte kommunale statusrapporter og afrapportere samlet til KKR.

 

Der etableres et årshjul for opfølgning på anbefalingerne:

        Da anbefalingerne angiver en række handlinger og initiativer, som skal være igangsat i 2015, foreslås en status til den enkelte kommunalbestyrelse i januar/februar 2016.

        Den samlede tilbagemelding til KKR skal finde sted umiddelbart efterfølgende.

        Den samlede tilbagemelding vil også indeholde udkast til justeringer af eksisterende anbefalinger og forslag til nye anbefalinger. Disse bør have et 2-årigt sigte.

 

Model for afrapportering til den enkelte kommunalbestyrelse

Arbejdsgruppen har udarbejdet en model, som lister anbefalingerne op samt giver mulighed for at angive grøn/gul/rød i forhold til fremdrift. Der er også angivet et bemærkningsfelt, så farvevurderingen af fremdrift kan beskrives nærmere. Denne skabelon kan anvendes i forbindelse med den årlige afrapportering.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bornholm har sin egen udviklingsstrategi ”Vilje til Vækst” i regi af Bornholms Vækstforum og har dermed først og fremmest interesse i hovedstadsstrategien i forhold til kvalificeret arbejdskraft og internationalisering som varetages af regionen.”

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 6. maj 2015

1.
Notat - Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet til kommunalbestyrelsens drøftelse og godkendelse (PDF)

2.
Bilag vedr. tværkommunale samarbejder (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Virksomhedsbesøg

15.00.20A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

14

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Resumé

Virksomhedsbesøgene planlægges gennemført hver fredag, kl. 09,00 – 09,45.

Deltagerne er 2 medlemmer af udvalget, på skift, samt kommunaldirektør og erhvervschef for Business Center Bornholm.

Virksomhedsbesøgene planlægges startet primo maj 2015.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

                          At orienteringen tages til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling

Virksomhedsbesøg siden sidste møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

Ingen

 

Planlagte besøg i maj 2015:

Blomsterverden, d. 08.5.2015, invitation bekræftet af virksomhed

Nexø vodbinderi, d. 15.5.2015, invitation bekræftet af virksomhed

JRA Ejendomme, d. 22.5.2015, invitation bekræftet af virksomhed

Danish Crown, d. 29.5.2015, invitation bekræftet af virksomhed

Landinspektørfirmaet TPC, d. 12.6.2015, invitation bekræftet af virksomhed

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Sager til orientering

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

15

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

Orienteringerne taget til efterretning

 

a. Arbejdsmarkedschefen orienterer om Rigsrevisionens beretning om integrationsindsatsen vedr. brugen af integrationskontrakten

b. Arbejdsmarkedschefen orienterer om brev til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget fra Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm (RAR)

b. Kommunaldirektøren og sekretær giver en status på arbejdet med integrationsrådet i Bornholms Regionskommune

c. Kommunaldirektøren følger op på punkt behandlet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 8. april 2015, ” Strategi for tilflytterservice og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft”

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 6. maj 2015

1.
Brev til kommunerne - opfølgning på rigsrevisionens beretning om integrationsindsatsen (PDF)

2.
Brev fra RAR (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

16

 

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, at ingen sager sendes til høring

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Koordinering med andre politikområder

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

17

 

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

                                               Til drøftelse

 

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

Drøftet

 

a. Udvalgsformandsmøde – input til formanden i forhold til de kommende formandsmøder, disse planlagt d. 18.5.2015, d. 27.9.2015, d. 9.11.2015 og 7.12.2015

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Eventuelt

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

18

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

00.17.00P27-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

19

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter

Social- og Sundhedsudvalget drøfter

Resumé

Der afholdes fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om fælles mål og oprettelse af et frivilligt og uafhængigt bisidderkorps

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at til Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter de 2 oplæg

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

På baggrund af drøftelse om fælles mål blev det besluttet at arbejde videre med fælles initiativer for målgrupperne indenfor Psykiatri og Handicap området med henblik på at afdække borgernes muligheder for beskæftigelse og evt. uddannelse og tilrettelægge "den lige vej" til at realisere mulighederne. Arbejdet konkretiseres i forhold til a-gruppen, STU og udviklingshæmmede.

Muligheden for at oprette et frivilligt uafhængigt bisidder-team blev drøftet. Forslaget tænkes ind i det kommende Frivillig Forum og testes på beskæftigelsesområdet.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget:

Det kan overvejes at fastlægge et eller flere tværgående mål i samarbejdet mellem Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, der understøtter beskæftigelsesmulighederne for alle målgrupper i Psykiatri og Handicap.

 

Forslag til indhold(stiller krav til et tættere samarbejde mellem Psykiatri og Handicap og så jobcentret). Et samarbejde som allerede er godt i gang):

Antallet af borgere i beskyttet beskæftigelse § 103

Antallet af borgere der opnår ansættelse med løntilskud (skånejob).

Antallet af ’delte’ borgere i beskæftigelsestilbud for psykisk sårbare. (dvs. borgere som får en indsats fra begge centre)

Antallet af virksomhedsbesøg med fokus på at ’sælge’ målgruppen fra Psykiatri og handicap.

Antallet af borgere i ’forløb’ med jobkonsulenter.

Antallet af borgere fra STU’en, der opnår flexjob, skånejob, beskyttet beskæftigelse.

 

Der kunne tænkes i et eller flere kombinerede støtte- og beskæftigelsestilbud, særligt målrettet forskellige grupper af borgere med fx Autisme, Asperger, ADHD, Andet…...       

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

 

Alle har ret til en bisidder. 

 

Mange borgere kan føle sig usikre over at skulle have kontakt med myndighederne om svære livsforhold – og flere har svært ved at involvere familie og venner… En løsning kunne derfor være en oprettelse af et frivilligt og uafhængigt bisidder-team, der uafhængigt af det kommunale system kunne støtte borgerne i kontakten med myndigheder. Dette initiativ til et frivilligt bisidderkorps kan på mange områder sidestilles med kommunens frivillige mentorer og en idé kunne være at koordineringen kunne foregå gennem kommunens frivillighedskoordinator.

 

En frivillig bisidder har ret til at deltage ved møder og ved andre behandlings- og/eller beslutningsprocesser, skal ikke tale/føre sagen – men være et ekstra øre og en støtte for borgeren. For eksempel ved at forberede mødet, tage notater eller hjælpe med at forklare, hvad der bliver sagt. 

 

Et frivilligt og uafhængigt bisidderkorps vurderes at kunne blive en win/win situation for både borger og kommune, da borgerens retssikkerhed styrkes og synergieffekten mellem kommune og borger øges, det handler om at sikre en positiv dialog mellem borger og myndighed.

 

Har man som borger brug for hjælp til for eksempel at tale med sagsbehandler indenfor alle kommunale områder, skal man skifte bolig, have nye hjælpemidler eller besøge lægen - så skal man kunne benytte sig af kommunens frivillige og uafhængige bisiddere.

 

Der er flere andre kommuner, der har en sådan ordning – med succes på begge sider af bordet og det foreslås i en videre afdækning, at søge kontakt med disse kommuner og drage nytte af deres erfaringer.

 

Der er ordninger på Bornholm, hvorigennem man kan få en frivillig bisidder – men det er organisationer, der enten ikke er ”synlige for alle” – eller som har et bestemt sigte, hvilket efter sigende vanskeliggør rekrutteringen.

 

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget finder ideen om et frivilligt og uafhængigt bisidderkorps interessant, kunne man i den videre etableringsfase invitere repræsentanter fra disse andre ordninger til en dialog omkring et fremtidigt samarbejde.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse