Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
03-06-2015 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Budgetmøde med Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse
  åbent 3 Budget og mål 2016 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område
  åbent 4 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
  åbent 5 Opfølgning på fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
  åbent 6 Taxabevillinger
  åbent 7 Vedtagelse af økonomisk og organisatorisk ramme for turistinformation på Bornholm fra 2016
  åbent 8 Beskæftigelsesprojekt med nedrivning af ejendomme på Bornholm
  åbent 9 Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet
  åbent 10 Virksomhedsbesøg
  åbent 11 Sager til orientering
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 13 Koordinering med andre politikområder
  åbent 14 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-06-2015

1

 

 

Fraværende

Ingen.

Bjarne Hartung Kirkegaard forlod mødet kl. 18,05 under behandling af punkt 11.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

Under behandling af punkt 2)

Budgetmøde med Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

deltog følgende:

 

Mikael Schenk, leder af Beskæftigelsesservice

Shorsh Faraj – Ledighedsydelse og fleks

Conny Albretsen – Job & Afklaring

Inge Lind – SDP – baggruppen

Trine Møller – SDP – Fastholdelsesservice

 

Jan Rasmussen, Leder af Job- og virksomhedsservice

Michael Blom, Virksomhedsservice

Jimmie Pedersen, Jobservice

 

Michael Kaas Hansen, Leder af Ressource og kompetenceudvikling

Søren Vaupell Christensen, Leder af Team 2

Birgitte Jørgensen, Leder af Team 1

Dorthe Jensen, Sandemandsgården

Frank Kure, Fysioterapeut

 

Gitte Hagelskjær Svart, Leder af Ungeporten og Integration

Thomas Nielsen, Ungeporten

Claus Gjerrild, UU

Karin Schubert, Integration

 

 

Borgerservice og Ydelser

Ann-Mari Tolstrup

Karin Bak

 

Janne Westerdahl, Faglig koordinator - uddannelse og erhvervsservice

 

Elise Ipsen, Stabsfunktion 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetmøde med Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

00.30.02G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-06-2015

2

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Økonomi- og Planudvalget har besluttet, at der hvert år holdes hhv. et budgetmøde og et dialogmøde, hvor Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget mødes med repræsentanter for Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til dialog mellem centerets repræsentanter og udvalget, igennem gensidig orientering om status, arbejdet med mål og konkrete initiativer, samt budget

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. juni 2015:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Som et led i den politiske budgetproces afholder udvalgene budgetmøder med centrene.

 

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som ansvarsområder. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

 

I forlængelse af udvalgenes langsigtede (4-årige) mål, der blev vedtaget i forbindelse med

budget 2015, skal udvalgene arbejde med delmål for budgetåret 2016.

 

Formålet med møderne er at drøfte udvalgenes delmål med særlig henblik på udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i det videre budgetarbejdet.

 

Deltagerkredsen i budgetmøderne omfatter udvalget, den relevante direktør, centerchefen, ledere på niveau 3 og repræsentanter for ledere på niveau 4. Udvalgets budgetmøde med centeret lægges ind på dette ordinære møde. Det er aftalt med kommunaldirektøren at Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse repræsenteres af centerchef Allan Westh og relevante medarbejdere fra centeret.

 

Centerchefen giver indledningsvist en kort mundtlig præsentation af status på initiativer iværksat med udgangspunkt i udvalgets mål, og hvilke fokusområder der aktuelt gør sig gældende i centeret. Centerchefen orienterer endvidere om hvad der aktuelt arbejdes med, til budgetmaterialet, herunder både hvilke opprioriteringsforslag og hvilke besparelsesmuligheder der arbejdes med til et administrativt sparekatalog i overensstemmelse med den udmeldte besparelsesramme for hvert af centrene.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og centeret har derefter ca. 20 minutter til dialog generelt, om de konkrete spareforslag og budgetsituationen etc.

 

Efter budgetvedtagelsen har udvalget dialog med centre, brugere og borgere om udmøntning af budgettet for 2016. Dialogmøderne ligger efter at budgetforliget er indgået, for at have dialog om baggrunden for forslagene og dialog om de politiske prioriteringer efterfølgende mhp. implementering af de politiske beslutninger. Dialogmøderne holdes således i perioden oktober til december 2015.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Budget og mål 2016 – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

00.30.02G01-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-06-2015

3

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Udvalgenes arbejde med mål er en del af budgetprocessen. Som processen for budget 2015, skal udvalgene definere nye delmål for 2016. Udvalgene skal endvidere drøfte behov for justering af de langsigtede mål.

 

Oplæg til mål er lagt som bilag til dagsordenspunktet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

a)  at udvalget drøfter oplæg til delmål og langsigtede mål

b)  at udvalget beslutter delmål og langsigtede mål til videre behandling i forhandlingerne om Budget 2016

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. juni 2015:

a) Godkendt.

b) Godkendt med tilføjelsen, at initiativet fra fællesmødet med BSU indgår i ungeindsatsen, og at administrationen beregner på den af SSU indstillede tilføjelse til fælles delmål.

Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke, idet han ønsker at delmålet er fælles mål for de 2 udvalg. 

Sagsfremstilling

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som ansvarsområder. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

På udvalgsmødet i maj blev status og opfølgning på mål for 2015 gennemgået og udvalget drøftede oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet.

 

I forlængelse af udvalgenes langsigtede (4-årige) mål, der blev vedtaget i forbindelse med

budget 2015, skal udvalget nu fastsætte delmål for budgetåret 2016.

 

Udvalgets oplæg til delmål for budget 2016 skal tage udgangspunkt i:

1.    Drøftelser fra udvalgsmødet i maj

2.    Budgetmøder med centrene

3.    Evt. henvendelser om tværgående delmål fra andre udvalg

 

Af bilag fremgår følgende:

 

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelses mål:

·       Integration, nyt mål,

Fokus på flygtningenes integration på det Bornholmske arbejdsmarked, således at flygtningenes kompetencer søges at matche det Bornholmske arbejdsmarkeds behov for kvalificeret arbejdskraft

·       Erhvervsindsats

Etablering af Erhvervskontakt for alle indgange til erhvervslivet i kommunen – en indgang.

Implementering af et fælles system for at styre og målrette erhvervsrelationerne samt indsamle data

Fokus på det tværfaglige samarbejde mellem relevante aktører.

Sikre at relevante tilbud, aktiviteter og værktøjer er til stede ved det daglige arbejde.

Nedbringe antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere over 30 år med 20% i forhold til året før.

Sikre kvalificeret arbejdskraft til offentlige og private virksomheder på Bornholm.

Inddrage og samarbejde med internationale organisationer – EURES

 

Social- og Sundhedsudvalgets og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fælles mål:

·       Nyt langsigtet fælles mål, hvor der i forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A-området og borgere med udviklingshæmning skal iværksættes initiativer på tværs af centre med henblik på, at afdække borgernes muligheder for beskæftigelse og evt. uddannelse og tilrettelægge ”den optimale vej” til at realisere den enkelte borgers muligheder.

 

Udvalgenes mål skal kobles til alle prioriteringsforslag der indgår i budgetmaterialet. Center-cheferne har ansvaret for at sikre koordinering mellem de politiske delmål, opprioriteringsforslag og spareforslag, altså konsekvenser som følge af delmålene.

 

Delmålene indgår i det samlede budgetmateriale, som behandles på kommunalbestyrelsens budgettemadag den 12. august og budgetseminar i dagene 1. og 2. september 2015.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. juni 2015

1.
Fælles mål SSU og EBU (DOCX)

2.
EUB-1 Integration (DOCX)

3.
EUB-2 Erhvervsindsats (DOCX)

4.
EUB - 3 Ungeindsats (DOCX)

5.
EUB-4 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet (DOCX)

6.
EUB-5 Rekruttering (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budgetopfølgning pr. 30. april 2015, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

00.30.14G01-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-06-2015

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 viser på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på 2,9 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Set under et er der fra 2014 overført et overskud på 13,3 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 10,4 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. i 2015.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget,

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. juni 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april 2015. I 2015 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2015 ekskl. overførsler fra 2014.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2015, dvs. inkl. overførsler fra 2014.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften.

 

Drift
Udmøntning af besparelsen i forbindelse med sygdom sker først senere på året i forhold til fald i sygefraværet. Udmøntningen af besparelsen kan derfor påvirke nedenstående forventninger omkring mer-/mindreforbrug på de enkelte bevillinger.

 

For den del af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse som formelt er placeret under Social- og Sundhedsudvalget, men har sammenhæng til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på den ikke overførbare bevilling i 2015.

Det er tendensen fra 2014 på førtidspensionsområdet som ser ud til at fortsætte i 2015 og som medfører et forventet mindre forbrug. Der er taget højde for de forventede lavere udgifter i oplægget til budget 2016.

 

For den del af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse som vedrører Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, forventes samlet set et merforbrug på 2,9 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Samlet set er der fra 2014 overført et overskud på 13,3 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 10,4 mio. kr.

De væsentligste årsager til merbruget er kompetenceudviklingsforløb i forbindelse med de nye beskæftigelsesreformer, omkostninger til personaletilpasning samt engangsinvesteringer, som alle kan finansieres af overførte midler på området.

Derudover forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. Vækstforum, der finansieres af overført overskud fra 2014. Der overføres generelt overskud mellem årene, idet der er en forskydning mellem bevilling af midler til projekter og udbetalingen af midlerne.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. i 2015. Mindreforbruget skyldes faldende udgifter til dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelser, som følge af en fortsat generel positiv udvikling. Der er taget højde for de forventede lavere udgifter i oplægget til budget 2016.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets områder viser pr. 30. april samlet set et merforbrug på 2,9 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Set under et er der fra 2014 overført et overskud på 13,3 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 10,4 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. i 2015.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 30. april 2015

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2015

Overført fra 2014

Forventet resultat i 2015 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

-2.886

12.708

13.256

10.370

12.708

41 Uddannelse og beskæftigelse

-2.386

12.708

3.542

1.156

12.708

42 Erhverv

-500

 

9.714

9.214

 

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

-2.886

12.708

13.256

10.370

12.708

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. juni 2015

1.
Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Opfølgning på fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

00.17.00P20-0080

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-06-2015

5

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Den 7. april 2015 blev der holdt fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Emnet for mødet var styrkelse af ungeindsatsen på Bornholm. På mødet blev det besluttet at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skulle udarbejde et konkret oplæg på baggrund af mødet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget,

at oplæg til udmøntning godkendes

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. juni 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Styrkelse af ungeindsatsen

For at styrke indsatsen for de unge, som er udsatte og som mangler støtte til at gennemføre en uddannelse og komme ind på arbejdsmarked, er der i forbindelse med budget 2015 afsat en pulje på 2 mio. kr. til en styrkelse af ungeindsatsen.

 

Af budgetteksten for 2015 fremgår følgende: 

Forstærket ungeindsats

Vi ved, at en del af øens unge bliver udfordret af den nye erhvervsskolereform, ligesom at kontanthjælpsreform har haft og vil få stor betydning for nogle unge. Vi har desuden en overledighed for de unge på 25-30 år på Bornholm. For at styrke indsatsen for de unge, som er udsatte og som mangler støtte til at gennemføre en uddannelse og komme ind på arbejdsmarked, afsættes der en pulje på 2 mio. kr. til en styrkelse af ungeindsatsen. Erfaringerne fra UTA bringes i anvendelse. Puljen udmøntes efter indstilling fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 En markant øget mulighed for en forebyggende indsats i forhold til den gruppe af unge, som har svært ved skiftet fra folkeskole til ungdomsuddannelser. Målet vil være, at der via en øget tværfagligindsats sikres en plan for den enkelte unge, så overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse sikres, enten direkte, eller via nødvendige supplerende tilbud inden start på ungdomsuddannelse. Indsatsen skal således være med til at reducere afbrudte forløb, som for unge ofte vil være forbundet med en nederlagsfølelse. Skal sammentænkes med allerede iværksatte initiativer på området både i BRK og hos udbyderne af ungdomsuddannelser.

 

Forslag til projekt og udmøntning af pulje:

 

Der foreligger nu et konkret forslag til projekt og dermed til udmøntning af puljen på 2 mio. kr.

Projektet er delt i 2, en del som kan udmøntes som følge af de afsatte midler i kommunens budget, samt en anden del som er afhængig af en finansiering via en socialfondsansøgning. I den forbindelse skal det oplyses, at Vækstforum har opfordret til en ansøgning, som skal være med til at sikre en videreførelse af de gode resultater, som UTA projektet har afstedkommet.
 

Målgruppen for projektet er(Aldersspænd 15-30 år).

 

1.    Unge på vej ud af grundskolen

Aktiviteter retter sig mod de unge, der er egentlig skulle starte på ungdomsuddannelse, men hvor de faglige eller sociale færdigheder gør det umuligt eller svært for den unge at blive optaget på og gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

2.    Unge i ungdomsuddannelse

En anden vigtig målgruppe er de mange unge, som er startet i en ungdomsuddannelse, men som er i risiko for at falde fra.

 

3.    Unge uden for uddannelsessystemet

Endelig er aktiviteterne rettet mod unge, som er faldet fra eller aldrig er kommet i gang med en ungdomsuddannelse.

 

Projektforslaget er udarbejdet i fællesskab mellem UTA, UngePorten, UU og Ungdomsskolen.

 

Den fulde projektbeskrivelse er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 2 mio. kr. på budget til en styrkelse af ungeindsatsen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. juni 2015

1.
Ung på vej - projekt (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Taxabevillinger

22.11.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-06-2015

6

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har modtaget en henvendelse fra formanden for det fælles bestillingskontor på Bornholm.

Tidligere var både garantikørslen og servicekørslen et grundlag for en vurdering af antallet af bevillinger. Denne vurdering blev taget i et samarbejde mellem BRK og taxa-erhvervet. Nu er der den ændring, at en del af garantikørslen er udskilt – grundet udbud. Dette giver anledning til en drøftelse om antallet af bevillinger ligger på rette niveau rent antalsmæssigt.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget, at der drøftes

a)  om antallet af bevillinger skal ændres som følge af, at en del af garantikørslen nu varetages af udbudsvinder

b)  om der er geografiske udfordringer der bør tænkes ind ift fremtidige bevillinger

c)  at sagen sendes i høring hos taxaerhvervet samt i Ældrerådet og Handicaprådet, hvor de også bedes tage stilling til en mulig løsning i forhold til at sikre en ensartet geografisk taxa-dækning på Bornholm

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. juni 2015:

a) og b) Drøftet.

c) Godkendt med høringsfrist den 1. september 2015.

 

Sagsfremstilling

Antallet af bevillinger til taxikørsel fastsættes af kommunalbestyrelsen ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden indenfor hele området, jf. lov om taxikørsel m.v.    § 2, stk. 2. Denne kompetence er i henhold til gældende kompetenceplan tillagt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 

Bevillingskompetencen lå tidligere ved Teknik- og Miljøudvalget, som senest på møde den 27. november 2011 besluttede, at antallet af taxibevillinger på Bornholm skulle nedsættes med 1 bevilling, til et samlet antal på 26 bevillinger, hvor 21 bevillinger er til små vogne og 5 bevillinger er til store vogne med lift.

 

Området er nu flyttet til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og varetages administrativt af Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelses afdeling for Borgerservice og ydelser.

 

Der er iflg. tidligere beslutning i Teknik og Miljøudvalget vedtaget, at der skal være 26 bevillinger på Bornholm. Disse bevillinger er fordelt på 5 bevillinger til stor vogn med lift, og 21 bevillinger til lille vogn.

 

Tidligere har disse bevillinger været fordelt på 13 vognmænd.

 

8 af disse vognmænd er fra Rønne og en enkelt fra Hasle – i alt 9 vognmænd er tilsluttet det fælles bestillingskontor.

 

4 vognmænd har dispensation til at stå uden for bevillingskontoret, så længe de har bevilling. Disse 4 vognmænd er fra Allinge, Pedersker og Nexø.

 

Der er 7 bevillinger udenfor bestillingskontoret – fordelt på 5 vogne i Allinge – 1 i Pedersker og 1 i Nexø(som er udløbet marts 2015, men hvor vognmanden fortsat kan søges om fornyelse).

 

Der er 11 bevillinger under bestillingskontoret.

 

Der er således 8 ledige bevillinger på Bornholm, hvoraf 1 er til stor vogn. Det er besluttet at alle ledige bevillinger bliver opslået under bestillingskontoret.

 

Nye bevillinger

På baggrund af en uopfordret henvendelse vedrørende taxabevilling, valgte administrationen at opslå de ledige taxabevillinger for at afsøge ønsket om dette, og sikre lige muligheder for eventuelle interesserede. 

 

Da der samtidig gentagne gange af diverse medier er fremgået, at det er utrolig svært, at få fat i en taxi

i Nexø-området, og at ventetiderne er lange, var formålet at sikre den bedst mulige betjening af borgerne på hele Bornholm.

 

Annoncering har alene fundet sted via Bornholms Regionskommune hjemmeside. Der er ikke annonceret i ugeavisen eller dagblade.

 

3 nye bevillinger:

Der er indkommet en ansøgning til stor vogn uden lift, samt 2 almindelige. Der er tale om 2 nuværende vognmænd, som har fået udvidet deres bevilling, de er begge tilknyttet det fælles bestillingskontor, samt 1 ny som også tilknyttes det fælles bestillingskontor. 

 

Disse bevillinger er imødekommet jf. gældende kompetenceplan.

 

Bestillingskontoret skal dække hele Øen
I henhold til tidligere beslutninger, er det aftalt, at det fælles bestillingskontor, skal dække hele øen, og at de bevillinger, der p.t. er gældende udenfor bestillingskontoret har dispensation til at fortsætte så længe den samme vognmand fortsat har bevillingen, men at alle nye bevillinger skal ind under det fælles bestillingskontor på Bornholm.

 

Ved fastsættelse af bevillingsantallet må der løbende foretages en vurdering af, om antallet af bevillinger svarer til behovet på øen, således at der kan ydes en tilfredsstillende service overfor borgerne sammenholdt med et realistisk niveau i forhold til rentabiliteten for de deltagende vognmænd.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Vedtagelse af økonomisk og organisatorisk ramme for turistinformation på Bornholm fra 2016

24.05.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

6

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-06-2015

7

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har tidligere besluttet at øens turister skal tilbydes et sammenhængende, tilgængeligt og professionelt informationssystem, hvor det er nemt at være orienteret om attraktioner, indkøb/shopping, events, seværdigheder mv. på hele øen.

Indsatsen flugter Vækstforums erhvervsudviklings strategi, der netop satser på turisme.

Dette punkt lægger op til en godkendelse af den økonomiske og organisatoriske ramme for den fremadrettede turistinformation. Forslaget til ny ramme er baseret på ønsket om øget digitalisering af informationer, der kan tilgås via mobile enheder, der anvendes hyppigere. I dag er der ca. 4.000 brugere dagligt på bornholm.info i højsæsonen.

De nye aftaler kan træde i kraft fra og med oktober 2016.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter den økonomiske og organisatoriske ramme for nye aftale med de lokale erhvervs- og turistforeninger med virkning fra oktober 2016:

·       Bornholms Velkomstcenter får det overordnede ansvar for at drive og udvikle turistinformationen på Bornholm i samarbejde med Destination Bornholm

·       De lokale erhvervs- og turismeforeninger tilbydes samarbejde om at vedligeholder informationer fra nærområdet baseret på tilskuddet angivet under ”Økonomiske konsekvenser.” Kontrakterne gøres étårige med ½ års opsigelse

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

Udsat.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. juni 2015:

Udvalget beder administrationen gå i dialog med erhvervet om et forslag til lokalt forankrede turistinformationer med ø-dækkende turistinformation, såvel fælles digital platform som fysiske materialer.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets besluttede på sit møde den 26. februar 2014 de overordnede rammer for den fremtidige kommunale turismeinformation. Beslutningen var en følge af kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at revurdere aftalerne om turistinformation med de lokale erhvervs- og turismeforeninger og Bornholms Velkomstcenter.

Målet med de nye aftaler er således, at turister skal tilbydes tidssvarende og sammenhængende web- og mobile it-løsninger, skiltninger, kort og informationsmaterialer, der giver gæsterne bedre muligheder for at overskue oplevelsesmulighederne for under og efter besøget på Bornholm.

Dette kan evt. suppleres med personligt betjente turistinformationer hvis de lokale erhvervs- og turismeforeninger ønsker det. I dag tilbydes det i Rønne, Hasle, Allinge, Nexø, Åkirkeby samt satellitter i Gudhjem og Svaneke.

 

Organisering

Der lægges op til at Destination Bornholm bliver den hovedansvarlige for drift og udvikling af BRK’s turismeinformation.  Samtidig fastholdes aftalerne med de lokale erhvervs- og turismeforeninger, der dog reduceres i forhold til opgaver og tilskud. Der vil ikke være krav om fysisk tilstedeværelse. Bornholms Velkomstcenter er en undtagelse.

De lokale erhvervs- og turismeforeninger har udtrykt generel bekymring for en reduktion af det kommunale tilskud som angivet under ”Økonomiske konsekvens”. Det er især det frivillige engagement der frygtes reduceret da økonomien ikke strækker til en fuldtidsansat i hver forening. Dog blev det generelt anderkendt, at det er vigtigt, at Bornholm samlet set fremstår attraktiv for turister, således at den samlede mængde besøgende til øen øges.

 

Wi-Fi infrastruktur

Dataadgang er en udfordring i dag pga. roaming-afgifter for udenlandske turister. En lovændring er på vej til at giver kommunerne muligheder for at tilbyde begrænset Wi-Fi på én time pr. døgn. Men kommunerne må ikke eje udstyret. Flere – herunder KL – har kritiseret lovændringen for ikke at være omfattende nok. Bornholms Velkomstcenter kan dog med stor sandsynlighed etablere og drive fri Wi-Fi hot spots på udvalgte steder.

Det anslås at der kan etableres Wi-Fi hot spots ca. 15 steder på Bornholm, samt foretages et redesign af turismeportalen bornholm.info til visning på mobile enheder for ca. 2 mio. kroner. Bornholms Vækstforum vil blive ansøgt om finansiering.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til den kommunale turismeinformation vil samlet forblive på samme niveau, dvs. 3,3 mio.kr. årligt.

Halvdelen af de midler, der hidtil går til drift af de lokale erhvervs- og turismeinformationer foreslås anvendt til drift og udvikling af én fælles digital platform, så der er ét samlet sted at søge information før, under og efter besøget. De lokale hjemmesider nedlægges.

 

Fordelingen vil således være:

 

Beløb

tidl.

Beløb
fremadrettet

Cirka besøg/
årligt

Velkomstcentret

1.771.954

        885.977

67.000

Østbornholm (Nexø-Svaneke)

486.277

        243.139

31.500

SYTE Sydbornholm

358.049

        179.025

16.200

ASTE (Allinge-Gudhjem)

486.277

        243.139

40.000

Hasle

206.046

        103.023

4.000

Fælles kommunikationsplatform

0

1.654.303

620.000

I alt

3.308.605

3.308.605

 

 

Der vil dermed være 1.654.303 kr. årligt til at drive og videreudvikle den fælles it-platform og øvrig kommunikationsmateriale. Dertil kommer 130.000 kr. som BRK i forvejen har afsat til drift og udvikling af turismeportalen bornholm.info. I alt 1.784.303 kr. årligt.

 

Det bemærkes at det samlede budget for 2016 ikke er lagt endnu og at den endelige ramme for det administrative sparekatalog ikke er endeligt fastlagt. Hvis der skal peges på besparelser på dette område vil administrationens anbefaling være at besparelserne fordeles som det fremtidige forslag.

Beløb pristalsreguleres ikke.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bornholms Vækstforum har på sit møde d. 11. maj 2015 reserveret 2 mio. kr. til udvikling af tidssvarende digitale turist-informationer, der kan tilgås via internet – herunder mobile enheder. Beløbet rækker også til anskaffelse af Wi-Fi hot spots, der gør det muligt at tilgå disse digitale services. Denne investering skal samlet set bidrage til at øge væksten i turismebranchen ved at gøre det mere attraktivt at besøge og opleve Bornholm.

Omlægningen af økonomien til turistinformationerne anses som en forudsætning for fremadrettet at kunne vedligeholde den nye hjemmesideløsning professionelt samt til drift hot spots.

 

Til yderligere belysning af sagen er følgende bilag vedlagt:

·       Vision for turistinformation på Bornholm, vedtaget af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 26. februar 2014

·       Referat fra mødet i projektgruppen for udvikling og implementering af visionen for turistinformation på Bornholm, d. 5. april 2015

·       ”Bekymringsbrev vedr. nedskæring på fysisk turistinformation på Bornholm”, 19. maj 2015.

 

De lokale erhvervs- og turismeforeninger, samt Destination Bornholm lægger op til en både- og løsning. Dvs. at der tages afsæt i samme økonomiske niveau til de fysiske turistinformationer som i dag (3.3 mio. kr.), med supplerende midler til også at sikre den digitale tilstedeværelse af bornholmsk turistinformation.

 

Den økonomiske ramme for den kommunale turistinformation er Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje, der er på 3.492.104 kr. i 2015.

Dette beløb reduceres dog med 158.100 kr. grundet krav om effektivisering og mindre sygdom. Udover udgiften til den kommunale turistinformation (3,3 mio. kr.), dækker puljen medfinansiering af sekretariat for Euroregion Baltic (41.014 kr.).

På nuværende tidspunkt er der således en ikke-finansieret merudgift på 30.784 kr. i 2015, stigende til 296.208 kr. i 2017 grundet kommunalbestyrelsens beslutning om øget effektivisering.

 

En både-og løsning fordrer med andre ord, at puljen tilføjes yderligere ca. 2 mio. kr. fra andre politikområder/kommunekassen.

 

Det er derfor administrationens vurdering, at halvdelen af de afsætte midler til turismeinformationsindsatsen skal anvendes til tidssvarende digitale løsninger, da disse når langt flere besøgende end de fysiske informationskontorer før, under og efter deres besøg. Tendensen må forventes at øges i takt med kvaliteten forbedres.

 

Samlet set er det administrationens vurdering, at kommunens bidrag til at få flere turister til Bornholm bør prioriteres højere end fordelingen mellem byerne på øen.

 

I forbindelse med forslag til budget 2016 vil der desuden kunne peges på hvordan, der kan ske en yderligere effektivisering af også dette område.

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. juni 2015

1.
Vision for turistinformation på Bornholm. Vedtaget 26. februar 2014 (PDF)

2.
Mødereferat (projektgruppe for strategi og implementering), 5. april 2015 (PDF)

3.
Bekymringsbrev vedr. nedskæring på fysisk turistinformation på Bornholm, 19. maj 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Beskæftigelsesprojekt med nedrivning af ejendomme på Bornholm

00.16.02P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

9

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-06-2015

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Afdelingen for Ressource- og Kompetenceudvikling, ARK og BOFA har holdt møde om muligheder for beskæftigelsesprojekt i forbindelse med nedrivning af ejendomme på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Taget til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nedrivningsprojektet blev drøftet i forhold til et muligt samarbejde.

 

Konklusionen blev, at der ikke var muligheder at etablerer det ønskede samarbejde.

 

Selve nedrivningsarbejdet skal udføres af en ekstern entreprenør. Arbejdet er komplekst på grund af krav om selektiv nedrivning og diverse lovkrav for eksempel vedrørende PCB, bly, asbest etc. Endvidere stiller arbejdsmiljølovgivningen krav om uddannelse og omfattende brug af personlige værnemidler.

 

BOFA har ikke mulighed for at stille en medarbejder til rådighed som ”sjakbajs” i projektet ude ved nedrivningen, da dette ikke må finansieres af takstmidler, men skal finasieres af skattemidler.

 

Desuden vil arbejdet være for fysisk krævende for den enkelte aktivitetsparate borger (problemer udover ledighed).

 

BOFA og Jobcenteret har allerede et fint samarbejde i dag. Der kan være op til 8 borgere tilknyttet BOFA på de forskellige pladser i blandt andet løntilskud, virksomhedspraktik og som nyttejobbere.

 

Andre mulige projekter blev drøftet, men da hverken BOFA eller ARK har økonomi til at ansætte en ekstra medarbejder (jvf. ovenstående om skatte- og takstmidler) til dette formål, er det ikke muligt.

 

Såfremt der måtte være et politisk ønske om at gennemføre et projekt, vil det kræve omkring 450.000 kr. fra det skattefinansierede område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, hvis projektet ikke gennemføres. Alternativt cirka 450.000 kr. fra det skattefinansierede område.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet

00.01.00A30-0055

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-06-2015

9

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege medlemmer til Integrationsrådet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesvalget

a) at de indstillede fra integrationslovens peronkreds og personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter, Røde Kors, lokale foreninger i kommunen m.fl. anbefales godkendt

b) at det drøftes hvorvidt der administrativt skal udpeges 2 observatører fra henholdsvis Center for Erhverv, uddannelse og Beskæftigelse og Campus Bornholm, Sprogskolen til Integrationsrådet

c) at udkast til forretningsorden for Integrationsrådet anbefales godkendt                    

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. juni 2015:

a), b) og c) Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Beslutningen om at nedsætte et integrationsråd i Bornholms Regionskommunes Integrationsråd er taget med baggrund i Integrationslovens kapitel 8, § 42, som udgør den juridiske ramme for nedsættelsen af integrationsråd. Dette Integrationsråd vil have en funktionsperiode til den 31.12.2017.

Af hidtidige forretningsorden fremgår det, at Integrationsrådet består af op til 20 medlemmer med bopæl i kommunen.

 

Den 20. november 2014 udpegede kommunalbestyrelsen 2 medlemmer og 2 stedfortrædere:

Kirsten Wendell, med Lotte Helms som stedfortræder, og

Carl Ilsøe, med Bjarne Hartung Kirkegaard som stedfortræder.

Sekretariatet, Bornholms Regionskommune, har holdt 2 møder i maj 2015, hvor flygtningegrupperne på Bornholm har haft mulighed for at indstille repræsentanter til Integrationsrådet.

Flygtningegrupperne gav på møderne udtryk for at medlemmerne af Integrationsrådet så vidt muligt skal repræsentere flygtninge fra deres hjemland og ikke befolkningsgrupper på tværs af landegrænser. Desuden var det et ønske om at der blev afholdt et decideret ”vælgermøde”, så det blev sikret at medlemmerne af rådet repræsenterede de respektive flygtningegrupper.

På møderne var der fravær af flygtningegruppen fra Eritrea og såfremt denne gruppe i løbet af dette Integrationsråds funktionsperiode ønsker repræsentation, vil dette forhold blive forelagt kommunalbestyrelsen. 

 

Indstillede for kommunalbestyrelsens udpegning:

 

Organisation

Medlem

Stedfortræder

Fagrådet for skolerne på Bornholm

Annika Bayskov

Pia Tofte

LO Region Bornholm

Ernst Jensen

Joan Prahl

Bornholmske Flygtningevenner

Gitte Jensen

Marianne Smidt

Flygtningegruppe, Nepal/statsløse fra Butan

Santhosh Shrestha

Sabina Bhetwal

Flygtningegruppe, Nepal/statsløse fra Butan

Man Bahadur Tameng

Suresh Kumar Jhapa

Flygtningegruppe, Burma

Kau Root

Min Tin Latt Tin

Flygtningegruppe, Irak

Alham Hamid Taaban

Hayat Salem

Flygtningegruppe, Syrien

Rawan Abdullah

Munir Sagel

Flygtningegruppe, Syrien

Alaa Al-Ali Al-Jarjes

Emad Alwadi

Flygtningegruppe, Bosnien

Samir Bektas

Melisa Ibrahimovic

Flygtningegruppe, statsløse Palæstinensere

Nedeal Faaz-Amora

Moataz Aresha

Flygtningegruppe, andre (Kroatien /Serbien)

Sanja Pancic Larsen

Jelena Hansen

Røde Kors, Bornholm

Vakant

Vakant

 

Desuden bedes kommunalbestyrelsen drøfte hvorvidt der administrativt skal udpeges 2 observatører:

-      Observatør fra Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

-      Observatør fra Campus Bornholm, Sprogskolen

 

Center for Erhverv, Uddannelse og Erhverv, Bornholms Regionskommune har ansvaret for det 3-årige integrationsforløb.

 

Campus Bornholm, Sprogskolen tilbyder 6 modulers danskundervisning i et 3-årigt forløb til flygtninge og indvandrere. Det er en betingelse for muligheden for at opnå fast opholdstilladelse, henholdsvis at opnå dansk statsborgerskab, at flygtningene består danskprøverne for henholdsvis 1. år og 2. år.

Udgifterne til danskundervisningen af personer i integrationsforløbet dækkes af Bornholms Regionskommune.

 

Lovgrundlag:

Integrationsloven § 42

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2015 afsat 15.674,00 kr. til Integrationsrådet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. juni 2015

1.
Udkast til forretningsorden (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Virksomhedsbesøg

15.00.20A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-06-2015

10

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Resumé

Virksomhedsbesøgene planlægges gennemført hver fredag, kl. 09,00 – 09,45.

Deltagerne er 2 medlemmer af udvalget, på skift, samt kommunaldirektør og erhvervschef for Business Center Bornholm.

Virksomhedsbesøgene planlægges startet primo maj 2015.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget,

at orienteringen tages til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. juni 2015:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Virksomhedsbesøg siden møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d.6.5.2015:

 

a)   Blomsterverden, d. 08.5.2015

b)   Nexø vodbinderi, d. 15.5.2015

c)    JRA Ejendomme, d. 22.5.2015

d)   Danish Crown, d. 29.5.2015

 

Planlagte besøg i juni 2015:

Landinspektørfirmaet TPC, d. 12.6.2015, invitation bekræftet af virksomhed

Årsdale Siderøgeri ApS, d. 19.6.2015, invitation bekræftet af virksomhed

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Sager til orientering

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-06-2015

11

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. juni 2015:

Orienteringerne taget til efterretning.

 

Orientering fra administrationen:

a)     Møde afholdt vedr. perspektiverne for Bornholm i ”Greater Copenhagen”

 

”13. maj mødtes formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, næstformanden i Vækstforum, formanden for Dansk Byggeri, Formanden for Bornholms Landbrug, formanden for Dansk Industri og direktøren for Destination Bornholm med direktøren for Copenhagen Capacity for at drøfter perspektiver for Bornholm i Greater Copenhagen som opfølgning på forrige udvalgsmøde. Der blev talt om perspektiver på infrastruktur: Motorvej mellem Ystad og Malmø, bredbånd og muligheder i Rønne Havn, besøg af erhvervsdelegationer og på længere sigt arbejdet med rekruttering af arbejdskraft. Der er ikke konkret opfølgning da mødedeltagerne ønskede at se konkrete resultater forud for evt. større engagement.”

 

b)     Status på planlægning af studietur

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-06-2015

12

 

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

a) at punkt 6 på dagsorden vedr. taxabevillinger sendes i høring ved Ældreråd og Handicapråd

b) at der fastsættes en høringsfrist

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. juni 2015:

a) Godkendt.

b) Høringsfrist den 1. september 2015.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Koordinering med andre politikområder

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-06-2015

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. juni 2015:

Drøftet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Eventuelt

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-06-2015

14

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. juni 2015:

Intet.