Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
16-09-2015 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Fleks- og førtidspensionsreform
  åbent 3 Social- og Sundhedsuddannelser og voksenlærling/voksenelev
  åbent 4 Erhvervsservice - Model for evaluering af én indgang til erhvervsservice
  åbent 5 Taxabevillinger
  åbent 6 Henvendelse fra OCB - Offshore Center Bornholm
  åbent 7 Virksomhedsbesøg
  åbent 8 Sager til orientering
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 10 Koordinering med andre politikområder
  åbent 11 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

16-09-2015

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt nr. 4 behandles som nr. 1

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Fleks- og førtidspensionsreform

15.00.00Ø00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

16-09-2015

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Reformen af førtidspension og fleksjob blev vedtaget den 19. december 2012 og trådte i kraft 1. januar 2013. Reglerne om regional klinisk funktion trådte dog først i kraft 1. juli 2013.

Reformen medfører en markant ændring af borgernes vej tilbage til/ud i beskæftigelse, da det med reformens indførelse er blevet sværere at få førtidspension men lettere at få fleksjob, som nu kan oprettes med helt ned til 3-5 timers effektiv arbejdstid om ugen.

For at implementere reformen, og det øgede behov for ressourcer i myndighedsdelen i henholdsvis Center for Psykiatri og Handicap samt i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, blev der for 2014 og 2015 bevilget samlet 3 årsværk. Samtidig blev det besluttet, at der skulle foretages en evaluering i 2015 med henblik på en vurdering af behovet for ressourcer i 2016 og frem.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)      at Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse tilføres 900.000 kr. til dækning af to årsværk samt at Center for Psykiatri og Handicap tilføres 450.000 kr. til dækning af et årsværk,

b)      at beløbet finansieres af det forventede mindreforbrug på kontoen for førtidspensioner

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. september 2015:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

 

 

 

 

Kommunaldirektøren indstiller, 

c)      at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse tilføres 900.000 kr. til dækning af to årsværk samt at Center for Psykiatri og Handicap tilføres 450.000 kr. til dækning af et årsværk,

d)     at beløbet finansieres af det forventede mindreforbrug på kontoen for førtidspensioner

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 16. september 2015:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Intentionerne med fleks- og førtidspensionsreformen er: At reducere omkostningerne til overførselsindkomster gennem besparelser på den samlede udgift til førtidspension og fleksjob. At hjælpe flere borgere til hel eller delvis selvforsørgelse gennem en tværfaglig indsats, der fokuserer på at udvikle borgernes potentialer frem for at afdække deres begrænsninger.

 

For at kunne implementere reformen, og det øgede behov for ressourcer i myndighedsdelen, blev der for 2014 og 2015 bevilget 3 årsværk:

 

1 årsværk til planlægning og styring af rehabiliteringsteammøder samt 1 årsværk til deltagelse i rehabiliteringsteammøder og den koordinerende sagsbehandlerfunktion for Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

 

1 årsværk til deltagelse i rehabiliteringsteammøder og den koordinerende sagsbehandlerfunktion for Center for Psykiatri og Handicap.

 

Nu 2 ½ år efter indførelsen af de nye rammer for tilkendelse af førtidspension og fleksjob, er intentionerne i langt overvejende grad lykkedes at implementere, og der tilkendes langt færre førtidspension end tidligere, og der indføres mange nye såkaldte mikro fleksjob á 5-12 timers varighed.

 

Udgifterne til førtidspensioner og fleksjob er derfor samlet set faldet markant i Bornholms Regionskommune, og er faldet mere end gennemsnittet for landets samlede kommuner.

 

Der vil fremover fortsat være behov for de beskrevne ressourcer, da borgerne nu i endnu højere grad henvises til Rehabiliteringsteamet, da også uafklarede sygemeldte borgere skal vurderes efter 22 uger.

 

Det kan samtidig konstateres, at der er en klar faldende tendens for alle forsørgelsesydelser samlet, hvilket betyder, at der ud over den demografiske udvikling er flere som går i job, uddannelse eller fleksjob.

 

Der er således tale om at sikre et varigt mindre forbrug på området ved at investere i de nødvendige ressourcer.

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

På baggrund af dette foreslås det, at de tre årsværk gøres permanente.

Det vil ikke få indflydelse på budgetforudsætningerne for 2016, da der samlet set forventes et mindre forbrug på førtidspensioner på ca. 1,5 mio. kr. ud over det markante fald som allerede er indlagt i budget 2016 på 7,5 mio. kr.

 

 

Oversigt over udgiftsbehov samt forslag til finansiering indenfor eksisterende ramme:

                 2016 ->

Koordinerende sagsbehandler/

Rehabiliteringsteam

3 årsværk á 450.000 kr.

 

 

                       Kr. 1.350.000

Forslag til finansiering

 

Mindreforbrug på førtidspension

                       Kr. 1.350.000

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Social- og Sundhedsuddannelser og voksenlærling/voksenelev

15.03.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

16-09-2015

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Formålet med aftalen er at sikre sundhedsområdet i Bornholms Regionskommune opnår kvalificeret arbejdskraft ved at uddanne social- og sundhedshjælpere og assistenter på voksenelev/lærlinge løn, hvilket forventes at udvide antallet af ansøgere.
Samtidig vil aftalen understøtte en opkvalificering af ufaglærte til at blive faglærte og dermed sikre at flere ufaglærte kommer i beskæftigelse. Ordningen forventes finansieret ved et mindre forbrug på kontoen for dagpenge.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, 

a)      Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og Center for Sundhed bemyndiges til at indgå aftaler om ansættelse af elever/lærlinge til social- og sundhedshjælper og assistent uddannelserne, i det omfang dette kan finde sted under rammerne for voksenlærlinge/elever, og de dermed udløser et supplerende statstilskud

b)      at beløbet som ikke finansieres ved de almindelige elevtilskudsordninger og voksenlærlingetilskud finansieres ved overflytning af midler fra kontoen for dagpenge

c)      at Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres 1 gang årligt om antal og økonomi

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. september 2015:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

 

 

 

Kommunaldirektøren indstiller,

 

a)      Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og Center for Sundhed bemyndiges til at indgå aftaler om ansættelse af elever/lærlinge til social- og sundhedshjælper og assistent uddannelserne, i det omfang dette kan finde sted under rammerne for voksenlærlinge/elever, og de dermed udløser et supplerende statstilskud

b)      at beløbet som ikke finansieres ved de almindelige elevtilskudsordninger og voksenlærlingetilskud finansieres ved overflytning af midler fra kontoen for dagpenge

c)      at Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres 1 gang årligt om antal og økonomi

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 16. september 2015:

Indstillingen godkendt og det anbefales at der gives bemyndigelse til andre kommunale områder ved tilsvarende behov.

Sagsfremstilling

Formålet med aftalen er at sikre at sundhedsområdet i Bornholms Regionskommune opnår kvalificeret arbejdskraft ved at uddanne social- og sundhedshjælpere og assistenter på voksenelev/lærlinge løn, hvilket forventes at udvide antallet af ansøgere, da lønnen er mere attraktiv. Dette giver mulighed for at personer der har været på arbejdsmarkedet, har børn egen bolig mv., også har mulighed for at gennemføre uddannelsen.

 

Rekrutteringen vil i høj grad tage afsæt i borgere som ellers ville være ledige og modtage dagpenge. Aftalen vil derfor understøtte en opkvalificering af ufaglærte til at blive faglærte og dermed sikre at flere ufaglærte kommer i beskæftigelse.

 

Ordningen forventes finansieret ved et mindreforbrug på kontoen for dagpenge.

 

Aftalen er tværgående og skal administreres af Center for Sundhed og Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

 

En opfølgning vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 1 gang årligt.

 

Økonomiske konsekvenser

Eksempel på beregning af udgifter for social- og sundhedshjælper uddannelsen:

Social- og sundhedshjælperelever

Differencen imellem en ”almindelig elev” og en voksenlærling udgør 16.614 kr. årligt

– når refusionerne er medregnet.

 

Social- og Sundhedshjælperelever:
1. år: 10.185,05 kr.
Voksenelevløn: 19.418,83 kr.

 

Social- og Sundhedsassistentelever:
1. år: 10.800,69 kr.
2. år: 11.400,83 kr.
Voksenelevløn: 19.418,83 kr.

 

Der er derfor et betydeligt større incitament for at søge optagelse som elev under voksenelev- ordningen, og derfor forventes det at antallet af ansøgere vil være flere og med bedre kvalifikationer. Visitationen vil samtidig tage udgangspunkt i at reducere lediges periode på dagpenge, og finansieringen af den forholdsvis lille merudgift vil kunne dækkes af sparede udgifter til dagpenge.

Eksempel på beregningsgrundlag:

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Erhvervsservice - Model for evaluering af én indgang til erhvervsservice

24.00.00G01-0230

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

16-09-2015

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

 

Resumé

I forbindelse med budget 2015 blev det besluttet at Bornholms Regionskommune investerer 2 millioner kr. i en udvidet erhvervsservice.

 

Dette er blevet udmøntet i en aftale med Business Center Bornholm. Aftale er vedhæftet som bilag.

 

Aftalen skal nu evalueres og de foreløbige resultater vil blive gennemgået på udvalgsmødet, hvor direktør for Business Center Bornholm deltager.

 

Input til evalueringen præsenteres på udvalgsmødet hvor status for arbejdet og målingen af brugertilfredsheden præsenteres. Den endelige evaluering udarbejdes i samarbejde mellem Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og BCB og præsenteres for udvalget i januar 2016

 

Den skriftlige evaluering af aftalen foreslås gennemført ud fra følgende model:

 

Evaluering af Business Center Bornholm/ Én indgang til erhvervsservice

Vision: At vi gennem et koordineret, kvalificeret og nemt tilgængeligt erhvervsfremmesystem på Bornholm med én indgang for iværksættere og virksomheder, medvirker til at bevare, udvikle og skabe arbejdspladser og vækst på Bornholm.

Mål

·         Målet er, at den samlede indsats vil medvirke til, at der i 2020 er sket en stigning på 5 % i antallet af arbejdspladser i den private sektor.

Delmål

·         At understøtte iværksættere og eksisterende virksomheder

·         At øge antallet af innovative virksomheder

·         At øge antallet af vækstvirksomheder

·         At øge værdiskabelsen i virksomhederne

Evalueringsspørgsmål:

I hvor høj grad er aktivitetsmålene indfriet?

I hvor høj grad er det lykkedes at ”understøtte iværksættere og eksisterende virksomheder”.

-      Hvilken ”værdi” har denne understøttelse – og er der en realistisk forventning om at dette fører til indfrivielse af målbare målsætninger, herunder mål om:

o    At øge antallet af innovative virksomheder

o    At øge antallet af vækstvirksomheder

o    At øge værdiskabelsen i virksomhederne

o    At øge beskæftigelsen

Øvrige spørgsmål:

-      Hvilke virksomheder er besøgt? (Brancher, størrelse, mv.)

-      Hvordan anvendes den viden som screeningen resulterer i hos BCB? Hos andre aktører?

-      I hvor høj grad er mødet m. BCB anvendt i de besøgte virksomheder (ny indsigt? ny handling?, resultat?, effekt)?

-      Hvad er barriererne for øget organisatorisk kapacitet – flere ”kan og vil” virksomheder?

-      Hvilke services kan/kan ikke på nuværende grundlag ikke imødekommes af BCB/Bornholms Erhvervsservice? (Støtte vedr. udbud som aktuelt eksempel)

Erhvervsservice generelt:

-      Opfattes BCB som en del af den lokale/kommunale erhvervsfremme af brugerne (og dermed opfattelsen af BRK som erhvervsvenlig)?

-      Hvilken betydning har den fysiske fælles indgang for erhvervslivet? (push – pull aktiviteter)

-      Hvordan opleves samarbejdet blandt de øvrige aktører/medarbejdere i ”Bornholms Erhvervsservice?”

-       Der skal fastsættes fælles mål for det samlede Erhvervsservice Bornholm

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget,

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 16. september 2015:

Redegørelsen drøftet og model for evaluering af én indgang til erhvervsservice godkendt

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2015 blev det besluttet at Bornholms Regionskommune investerer 2 millioner kr. i en udvidet erhvervsservice. Dette er blevet udmøntet i en aftale med Business Center Bornholm.

Aftalen skal nu evalueres og de foreløbige resultater vil blive gennemgået på udvalgsmødet, hvor direktør for Business Center Bornholm deltager.

 

Økonomiske konsekvenser

Ikke udover det i budget 2015 vedtagne.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

På mødet den 16.9.2015:

Opfølgning på Business Center Bornholms handlingsplan lægges som bilag i referatet.

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 16. september 2015

1.
Vedtaget kontrakt med BCB 2015 (PDF)

2.
Opfølgning på BCB handlingsplan (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Taxabevillinger

22.11.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-06-2015

6

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

16-09-2015

5

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har modtaget en henvendelse fra formanden for det fælles bestillingskontor på Bornholm.

Tidligere var både garantikørslen og servicekørslen et grundlag for en vurdering af antallet af bevillinger. Denne vurdering blev taget i et samarbejde mellem BRK og taxa-erhvervet. Nu er der den ændring, at en del af garantikørslen er udskilt – grundet udbud. Dette giver anledning til en drøftelse om antallet af bevillinger ligger på rette niveau rent antalsmæssigt.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget, at der drøftes

a)  om antallet af bevillinger skal ændres som følge af, at en del af garantikørslen nu varetages af udbudsvinder

b)  om der er geografiske udfordringer der bør tænkes ind ift. fremtidige bevillinger

c)  at sagen sendes i høring hos taxaerhvervet samt i Ældrerådet og Handicaprådet, hvor de også bedes tage stilling til en mulig løsning i forhold til at sikre en ensartet geografisk taxa-dækning på Bornholm

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. juni 2015:

a) og b) Drøftet.

c) Godkendt med høringsfrist den 1. september 2015.

 

Formanden indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget,

·         Sagen til drøftelse

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 16. september 2015:

Sagen drøftet og der udarbejdes på baggrund af drøftelsen et beslutningspunkt til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i oktober 2015.

 

Sagsfremstilling

Antallet af bevillinger til taxikørsel fastsættes af kommunalbestyrelsen ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden indenfor hele området, jf. lov om taxikørsel m.v.    § 2, stk. 2. Denne kompetence er i henhold til gældende kompetenceplan tillagt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 

Bevillingskompetencen lå tidligere ved Teknik- og Miljøudvalget, som senest på møde den 27. november 2011 besluttede, at antallet af taxibevillinger på Bornholm skulle nedsættes med 1 bevilling, til et samlet antal på 26 bevillinger, hvor 21 bevillinger er til små vogne og 5 bevillinger er til store vogne med lift.

 

Området er nu flyttet til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og varetages administrativt af Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelses afdeling for Borgerservice og ydelser.

 

Der er iflg. tidligere beslutning i Teknik og Miljøudvalget vedtaget, at der skal være 26 bevillinger på Bornholm. Disse bevillinger er fordelt på 5 bevillinger til stor vogn med lift, og 21 bevillinger til lille vogn.

 

Tidligere har disse bevillinger været fordelt på 13 vognmænd.

 

8 af disse vognmænd er fra Rønne og en enkelt fra Hasle – i alt 9 vognmænd er tilsluttet det fælles bestillingskontor.

 

4 vognmænd har dispensation til at stå uden for bevillingskontoret, så længe de har bevilling. Disse 4 vognmænd er fra Allinge, Pedersker og Nexø.

 

Der er 7 bevillinger udenfor bestillingskontoret – fordelt på 5 vogne i Allinge – 1 i Pedersker og 1 i Nexø(som er udløbet marts 2015, men hvor vognmanden fortsat kan søges om fornyelse).

 

Der er 11 bevillinger under bestillingskontoret.

 

Der er således 8 ledige bevillinger på Bornholm, hvoraf 1 er til stor vogn. Det er besluttet at alle ledige bevillinger bliver opslået under bestillingskontoret.

 

Nye bevillinger

På baggrund af en uopfordret henvendelse vedrørende taxabevilling, valgte administrationen at opslå de ledige taxabevillinger for at afsøge ønsket om dette, og sikre lige muligheder for eventuelle interesserede. 

 

Da der samtidig gentagne gange af diverse medier er fremgået, at det er utrolig svært, at få fat i en taxi i Nexø-området, og at ventetiderne er lange, var formålet at sikre den bedst mulige betjening af borgerne på hele Bornholm.

 

Annoncering har alene fundet sted via Bornholms Regionskommune hjemmeside. Der er ikke annonceret i ugeavisen eller dagblade.

 

3 nye bevillinger:

Der er indkommet en ansøgning til stor vogn uden lift, samt 2 almindelige. Der er tale om 2 nuværende vognmænd, som har fået udvidet deres bevilling, de er begge tilknyttet det fælles bestillingskontor, samt 1 ny som også tilknyttes det fælles bestillingskontor. 

 

Disse bevillinger er imødekommet jf. gældende kompetenceplan.

 

Bestillingskontoret skal dække hele Øen
I henhold til tidligere beslutninger, er det aftalt, at det fælles bestillingskontor, skal dække hele øen, og at de bevillinger, der p.t. er gældende udenfor bestillingskontoret har dispensation til at fortsætte så længe den samme vognmand fortsat har bevillingen, men at alle nye bevillinger skal ind under det fælles bestillingskontor på Bornholm.

 

Ved fastsættelse af bevillingsantallet må der løbende foretages en vurdering af, om antallet af bevillinger svarer til behovet på øen, således at der kan ydes en tilfredsstillende service overfor borgerne sammenholdt med et realistisk niveau i forhold til rentabiliteten for de deltagende vognmænd.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 16. september

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har den 3. juni besluttet, at sagen sendes i høring hos taxaerhvervet samt i Ældrerådet og Handicaprådet, hvor de også bedes tage stilling til en mulig løsning i forhold til at sikre en ensartet geografisk taxa-dækning på Bornholm. Høringsfristen er den 1. september 2015.

 

 

Handicaprådet, den 9. juni 2015:

Taget til efterretning, idet Rådet skal beklage, at en af bevillingerne er givet til stor vogn uden lift. Rådet skal således anbefale at bevillinger til store vogne gives under forudsætning af lift. Rådet præciserer videre, at handicappede borgere skal have samme service som øvrige borgere.

 

 

Bornholms Ældreråd, den 17. juni 2015:

Rådet anbefaler, at der ved fordeling af bevillinger tages hensyn til hele øen.

 

 

Der er indkommet 3 høringssvar fra taxahvervet, lagt som bilag.

Alle høringsvar fra taxahvervet påpeger at besættelse af ledige taxabevillinger vil mindske indtjeningen for indehaverne af eksisterende bevillinger. Hvervet kommer med forskellige løsninger på hvorledes incitamentet til at køre taxakørsel på Østbornholm kan styrkes, bl.a. højere startgebyr, indbetaling til pulje der kan garantere et rimeligt indtjeningsniveau, tilladelse til at betjene Rønne-området når der afholdelse større events i området, der stilles tvivl om det hensigtsmæssige i beslutningen, om at alle fremtidige bevillingshavere skal være tilsluttet et fælles bestillingskontor

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 16. september 2015

1.
Høringssvar fra DanTaxi (PDF)

2.
Høringssvar fra Taxi Nord (PDF)

3.
Høringssvar fra vognmand Ivar Espersen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Henvendelse fra OCB - Offshore Center Bornholm

24.10.05G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-04-2015

9

 

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

22

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

3

 

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

27-08-2015

3

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

16-09-2015

6

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget en henvendelse fra OCB – Offshore Center Bornholm om deltagelse i netværk gennem et medlemskab.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, at

·         Bornholms Regionskommune ikke søger medlemskab af netværket omkring Offshore Center Bornholm, men at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kontakter Offshore Center Bornholm med forslag om fortsat kontakt og dialog.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. april 2015:

Henvendelsen oversendes anbefalet til Økonomi- og Planudvalget for dets vurdering om der i budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 skal afsættes midler, 30.000 kr. pr. år til medlemskab af netværket omkring Offshore Center Bornholm. Såfremt Økonomi- og Planudvalget godkender at der afsættes midler til medlemskab af netværket omkring Offshore Center Bornholm anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at Bornholms Regionskommune betinger sig indflydelse, evt. en bestyrelsespost i netværket omkring Offshore Center Bornholm

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets anmodning om anvendelse af overførte midler til løbende drift afvises.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager Økonomi- og Planudvalgets beslutning til efterretning og kontakter Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm med forslag om at dette forum søger medlemskab af Offshore Center Bornholm, samt at rådet betinger sig indflydelse, evt. via medlemskab af bestyrelsen.

 

Formanden indstiller,

·         at Trafikkontaktrådet søger medlemskab af Offshore Center Bornholm

 

Kontaktrådet, den 27. august 2015:
Trafikkontaktrådet ønsker ikke medlemskab, idet det er uden for rådets virkefelt og vedtægter.

 

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

·         at orienteringen om Trafikkontaktrådets beslutning tages til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 16. september 2015:
Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

 

OCB – Offshore Center Bornholm arbejder på at danne og udvikle et maritimt netværk med base i Rønne Havn. Netværket skal stå for at udvikle de maritime/offshore ydelser øen kan tilbyde, der både kan udmønte sig i arbejde både på og uden for øen. Alt i alt skal netværket kunne markedsføre sig og derigennem skabe arbejdspladser på Bornholm. Vel at mærke i en kategori der kræver veluddannede medarbejdere.

 

OCB har som mål, at netværket skal bidrage til at udvikle øen og vi har en forventning om, at kunne tiltrække vindmølleprojekter til øen, der vil kunne skabe et anseeligt antal arbejdspladser til øen bedste.

 

OCB har 10 medlemmer i netværket og er fortsat i gang med at udvide medlemskredsen, således at der kan opnås en så bred fundering så muligt.

 

 

Medlemmer i OC Bornholm er på nuværende tidspunkt:

 

Rønne Havn

Bech-Hansen & Studsgaard

Sydhavnens Motorværksted

Bornholms Elektromotor

Bornfrost

Færgen

Østkraft

Bornholms Lufthavn

Knudsker El

Rønne Revision

 

For at netværket fortsat skal vokse og have succes, ønsker OCB så bred en opbakning fra øen så muligt, derfor også denne henvendelse til Bornholms Regionskommune. OCB håber derfor på, at Bornholms Regionskommune vil deltage i netværket igennem et medlemskab. Et medlemskab fra Bornholms Regionskommune vil være med til at vise opbakningen til projektet, således at OCB kan signalere på relevante messer, at alle væsentlige parter på øen støtter op om det positive lokale tiltag og derigennem også en økonomisk støtte til en fremtidig investering. Hvert medlem betaler et årligt medlemskab, hvor medlemskabet for et almindeligt medlem er 30.000 kr., dog betaler flere selskaber i opstartsfasen ekstra for at skabe mere fremdrift i netværket.

 

OCB håber at Bornholms Regionskommune vil støtte op om denne fremdrift og støtte op med et større beløb.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til et medlemskab af Offshore Center Bornholm skulle dækkes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje. Denne pulje viser et minus for budget 2015.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Som det fremgår ovenfor har Bornholms Regionskommunes Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg, rettet henvendelse til Trafikkontaktrådet om, hvorvidt man ønsker medlemskab af OCB med mulighed for en bestyrelsespost

For Trafikkontaktrådet vil det betyde indflydelse og indsigt i de fremtidige martime aktiviteter på og omkring Rønne Havn og bl.a. det fokus, der vil være på besejlingen af Rønne Havn og de tiltag der vil blive iværksat om nye kaj og moleanlæg, som både vil gavne den nuværende færgebetjening, men også fremtidig krydstogsbesejling.

 

Administrativ tilføjelse efter møde i Trafikrådet den 27. august 2015:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres på møde den 16. september 2015, om at Trafikkontaktrådet ikke ønsker medlemskab, idet det er uden for rådets virkefelt og vedtægter.

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 8. april 2015

1.
Brochure info fra OCB (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Virksomhedsbesøg

15.00.20A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

16-09-2015

7

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Virksomhedsbesøgene planlægges gennemført hver fredag, kl. 09,00 – 09,45.

Deltagerne er 2 medlemmer af udvalget, på skift, samt kommunaldirektør og erhvervschef for Business Center Bornholm.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

                             At orienteringen tages til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 16. september 2016:

Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling

Gennemførte besøg i august 2015:

Aakirkeby Hallerne, d. 7.8.2015

Årsdale Silderøgeri ApS, d. 28.8.2015

 

Planlagte besøg i september 2015:

Østermarie Brugsforening, d. 4.9.2015, besøg bekræftet af virksomhed

Østbornholms Kutterservice ApS, d. 25.9.2015, besøg bekræftet af virksomhed

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Sager til orientering

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

16-09-2015

8

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 16. september 2015:

a) Orienteringen fra Integrationsrådets konstituerende møde taget til efterretning

b) Direktør Pernille Kofod Lydolf besætter ikke bestyrelsespladsen i "Partnerskab for Østersøturisme" denne besættes politisk, udpegningssagen er på kommunalbestyrelsesmødet den 17. september 2015

c) Sagen omkring miljøpedeller, hvorvidt disse forankres i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget eller i Social- og Sundhedsudvalget afgøres i forligskredsen omkring budget 2016

d) Der blev spurgt ind til gældende flexjob-regler, arbejdsmarkedschefen orienterede om disse.

 

Orientering fra administrationen:

·         Orientering fra konstituerende møde i Integrationsrådet, dette holdt d. 31.8.2015

·         Orientering om at direktør Pernille Kofod Lydolph besætter bestyrelsespladsen i ”Partnerskab for Østersøturisme”, jf. punkt 8. på EBU møde d. 19.8.2015

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

16-09-2015

9

 

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at ingen sager sendes til høring

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 16. september 2015:

Indstillingen godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Koordinering med andre politikområder

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

16-09-2015

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 16. september 2015:

Problematik vedr. misbrugere der har et blandingsmisbrug hash/medicin og deres mulighed for behandling i sundhedssystemet forelægges samordningsudvalget og ved revision af sundhedsaftalen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Eventuelt

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

16-09-2015

11

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 16. september 2015

Drøftelse af muligheder og begrænsninger for at starte uddannelser i landbruget, arbejdsmarkedschefen afdækker og vender tilbage.