Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
28-10-2015 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Dialogmøde - Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse
  åbent 3 Orientering om arbejdet med budget 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets områder
  åbent 4 Jobkonsulenter
  åbent 5 Taxabevillinger
  åbent 6 Henvendelse til Integrationsrådet
  åbent 7 Krav til danskkundskaber for flygtninge på det bornholmske arbejdsmarked
  åbent 8 Koordinering med andre politikområder
  åbent 9 Tilsyn 2015 STU
  åbent 10 Business Center Bornholm - Evaluering og oplæg til ny kontrakt
  åbent 11 Handlingsplan, 2015-2016 - Status
  åbent 12 Evaluering af projekter
  åbent 13 Ansøgning fra Copenhagen Film Fund
  åbent 14 Fornyet ansøgning fra Bornholms Kulturuge for 2016-2017
  åbent 15 Ansøgning om tilskud til udvikling af "X og Julemanden"
  åbent 16 Ansøgning fra Bornholms Brand om tilskud til projekt tilflytterservice-job
  åbent 17 Vækstforums kommunikationsstrategi - handlingsplan
  åbent 18 Mødeplan 2016
  åbent 19 Virksomhedsbesøg
  åbent 20 Sager til orientering
  åbent 21 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 22 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

1

 

 

Fraværende

Ingen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde - Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

00.30.02G01-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

2

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

I forlængelse af budgetforliget for 2016 afholdes der dialogmøder mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

·         dialogen til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:

Dialogen taget til efterretning

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2016 – 2019. På den baggrund holder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

Formålet med dialogmødet er, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil.

Efter en kort indledning fra formanden lægges der op til kommentarer fra de enkelte repræsentanter fra centeret.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2016 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis.

Nedenstående oversigt viser kommunalbestyrelsens prioriteringsforslag 2016 og overslagsår indenfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område og hvad angår miljø-pedellerne, på Økonomi- og Planudvalgets område:

 

 

 

Beløb i 1.000 kr. i 2015-priser

 

EBU

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

-1.050

-1.050

-1.050

-1.050

EBU

Tværkommunalt samarbejde vedr. ergoterapeut

-50

-50

-50

-50

EBU

Fastholdelseskonsulent

-400

-400

-400

-400

EBU

Fleksjobambassadører

0

0

0

0

EBU

Jobkonsulenter

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

EBU

Erhvervsservice

0

-250

-500

-500

EBU

LAG-Bornholm, driftstilskud

200

200

200

200

EBU

Partnerskab Bornholmske Fødevarer

350

0

0

0

 

 

ØPU

Miljøpedeller (EBU-SSU samarbejde om TMU relaterede opgaver)

936

936

936

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering om arbejdet med budget 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets områder

00.30.10G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

3

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Budget 2016 blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller.

·         Sagen til drøftelse

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:

Orienteringen drøftet og taget til efterretning

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren vil på møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. oktober 2015 give en orientering om arbejdet med budget 2016 på udvalgets områder.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Jobkonsulenter

00.03.00G01-0088

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Fremrykning af tidspunkt for ansættelse af 3 jobkonsulenter i Jobcenter Bornholm, som besluttet i forbindelse med budget 2016.

 

Baggrunden for dette er, at der pt. er op til 10-12 ugers ventetid på etablering af alle former for praktikker og løntilskud, hvilket medfører ca. 50-60 personer på venteliste løbende, og ventetiden er stigende.

 

Forslaget indebærer flytning af midler fra konto 5 til konto 6.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at udvalget drøfter muligheden for at anbefale en tidligere implementering af ansættelse af 3 jobkonsulenter, som besluttet i forbindelse med budget 2016.

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:

Anbefales

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2016 er det besluttet, at der ansættes 3 jobkonsulenter i Jobcenter Bornholm.

Baggrunden for dette er, at der pt. er op til 10-12 ugers ventetid på etablering af alle former for

praktikker og løntilskud, hvilket medfører ca. 50-60 personer på venteliste løbende.

 

Ventetiden har været stærkt stigende specielt indenfor de seneste måneder, hvilket medfører et fremrykket behov for implementering af beslutningen.

 

Den øgede ventetid medfører ekstra udgifter til forsørgelsesudgifter for kommunen, og unødige passive perioder for borgerne, og evt. længere perioder for borgerne på en lavere ydelse.

 

Der er aktuelt samme antal borgere ude i praktikker som i 2014. Men som følge af nye krav i beskæftigelseslovgivningen om jobrettede tilbud, specielt til sygedagpengemodtagere samt den politisk valgte strategi om en mere virksomhedsrette indsats, hvor der i 2014 blev nedlagt en række kommunale tilbud via en reduktion på kr. 4,5 mio. i budget 2015, har dette medført de anførte ventelister.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er løbende ca. 50 personer på venteliste, som står passive i 10-12 uger, betyder dette ved en gennemsnitsforsørgelse på kr. 10.000/mdr. til anslået 6.000.000 kr. i passiv forsørgelsesydelse.                                                                                                                                                            

Da der er forskellige refusioner, anslås besparelsespotentialet at svare til en netto besparelse på minimum 1,5 mio. kr. udover løn svarende til op til 3 ekstra jobkonsulenter.

 

Ud over dette forventes venteliste at blive nedbragt til 1-3 ugers ventetid hvilket må forventes at øge effekten af de iværksatte tilbud og dermed en hurtigere og bedre hjælp til borgerne.                                                                                                           

Forslaget indebærer en flytning af midler fra konto 5 til konto 6.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Taxabevillinger

22.11.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-06-2015

6

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

16-09-2015

5

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

5

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har modtaget en henvendelse fra formanden for det fælles bestillingskontor på Bornholm.

Tidligere var både garantikørslen og servicekørslen et grundlag for en vurdering af antallet af bevillinger. Denne vurdering blev taget i et samarbejde mellem BRK og taxa-erhvervet. Nu er der den ændring, at en del af garantikørslen er udskilt – grundet udbud. Dette giver anledning til en drøftelse om antallet af bevillinger ligger på rette niveau rent antalsmæssigt.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget, at der drøftes

a)     om antallet af bevillinger skal ændres som følge af, at en del af garantikørslen nu varetages af udbudsvinder

b)    om der er geografiske udfordringer der bør tænkes ind ift. fremtidige bevillinger

c)     at sagen sendes i høring hos taxaerhvervet samt i Ældrerådet og Handicaprådet, hvor de også bedes tage stilling til en mulig løsning i forhold til at sikre en ensartet geografisk taxa-dækning på Bornholm

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. juni 2015:

a) og b) Drøftet.

c) Godkendt med høringsfrist den 1. september 2015.

 

Formanden indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget,

·         Sagen til drøftelse

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 16. september 2015:

Sagen drøftet og der udarbejdes på baggrund af drøftelsen et beslutningspunkt til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i oktober 2015.

 

Formanden indstiller,

a)    At det samlede antal faste bevillinger på Bornholm fremtidigt udgør 22, og at

b)    16 af de faste bevillinger tilsluttes et fælles bestillingskontor i Rønne, og dækker et område med en radius Rønne- Aakirkeby/Pedersker

c)    De 5 gives geografisk betinget i Bornholm Nord, Allinge området, og

d)    1 gives geografisk betinget i Bornholm Øst, Nexø området

e)    Ture til / fra Rønne Havn og Rønne Lufthavn kan køres af alle

f)    At Rønne åbnes for taxakørsel fredage og lørdage i en prøveperiode på 6 måneder for alle bevillingshavere, uanset om disse har geografisk betingede bevillinger

g)    I perioder med større events, f.eks. Folkemødet, gives kørsel til / fra events frit til alle bevillingshavere

h)    Ved større events, f.eks. Folkemødet anbefales kommunalbestyrelsen at give det antal lejlighedsbevillinger, der vurderes nødvendigt for at få et tilfredsstillende flow i persontransporten til / fra event, herunder kørsel til færgehavn og lufthavn

i)     Antallet af faste bevillinger og geografisk tilknytning af disse evalueres primo 2017, hvor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:

 

Godkendt: a), c), e), g), h) og i)

 

Ændret og godkendt:

b) 15 af de faste bevillinger tilsluttes et fælles bestillingskontor i Rønne, og dækker et område med en radius Rønne-Aakirkeby/Pedersker

d) 2 gives geografisk betinget i Bornholm Øst

 

Taget af indstillingen:

f)

Sagsfremstilling

Antallet af bevillinger til taxikørsel fastsættes af kommunalbestyrelsen ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden indenfor hele området, jf. lov om taxikørsel m.v.    § 2, stk. 2. Denne kompetence er i henhold til gældende kompetenceplan tillagt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 

Bevillingskompetencen lå tidligere ved Teknik- og Miljøudvalget, som senest på møde den 27. november 2011 besluttede, at antallet af taxibevillinger på Bornholm skulle nedsættes med 1 bevilling, til et samlet antal på 26 bevillinger, hvor 21 bevillinger er til små vogne og 5 bevillinger er til store vogne med lift.

 

Området er nu flyttet til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og varetages administrativt af Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelses afdeling for Borgerservice og ydelser.

 

Der er iflg. tidligere beslutning i Teknik og Miljøudvalget vedtaget, at der skal være 26 bevillinger på Bornholm. Disse bevillinger er fordelt på 5 bevillinger til stor vogn med lift, og 21 bevillinger til lille vogn.

 

Tidligere har disse bevillinger været fordelt på 13 vognmænd.

 

8 af disse vognmænd er fra Rønne og en enkelt fra Hasle – i alt 9 vognmænd er tilsluttet det fælles bestillingskontor.

 

4 vognmænd har dispensation til at stå uden for bevillingskontoret, så længe de har bevilling. Disse 4 vognmænd er fra Allinge, Pedersker og Nexø.

 

Der er 7 bevillinger udenfor bestillingskontoret – fordelt på 5 vogne i Allinge – 1 i Pedersker og 1 i Nexø(som er udløbet marts 2015, men hvor vognmanden fortsat kan søges om fornyelse).

 

Der er 11 bevillinger under bestillingskontoret.

 

Der er således 8 ledige bevillinger på Bornholm, hvoraf 1 er til stor vogn. Det er besluttet at alle ledige bevillinger bliver opslået under bestillingskontoret.

 

Nye bevillinger

På baggrund af en uopfordret henvendelse vedrørende taxabevilling, valgte administrationen at opslå de ledige taxabevillinger for at afsøge ønsket om dette, og sikre lige muligheder for eventuelle interesserede. 

 

Da der samtidig gentagne gange af diverse medier er fremgået, at det er utrolig svært, at få fat i en taxi i Nexø-området, og at ventetiderne er lange, var formålet at sikre den bedst mulige betjening af borgerne på hele Bornholm.

 

Annoncering har alene fundet sted via Bornholms Regionskommune hjemmeside. Der er ikke annonceret i ugeavisen eller dagblade.

 

3 nye bevillinger:

Der er indkommet en ansøgning til stor vogn uden lift, samt 2 almindelige. Der er tale om 2 nuværende vognmænd, som har fået udvidet deres bevilling, de er begge tilknyttet det fælles bestillingskontor, samt 1 ny som også tilknyttes det fælles bestillingskontor. 

 

Disse bevillinger er imødekommet jf. gældende kompetenceplan.

 

Bestillingskontoret skal dække hele Øen
I henhold til tidligere beslutninger, er det aftalt, at det fælles bestillingskontor, skal dække hele øen, og at de bevillinger, der p.t. er gældende udenfor bestillingskontoret har dispensation til at fortsætte så længe den samme vognmand fortsat har bevillingen, men at alle nye bevillinger skal ind under det fælles bestillingskontor på Bornholm.

 

Ved fastsættelse af bevillingsantallet må der løbende foretages en vurdering af, om antallet af bevillinger svarer til behovet på øen, således at der kan ydes en tilfredsstillende service overfor borgerne sammenholdt med et realistisk niveau i forhold til rentabiliteten for de deltagende vognmænd.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 16. september

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har den 3. juni besluttet, at sagen sendes i høring hos taxaerhvervet samt i Ældrerådet og Handicaprådet, hvor de også bedes tage stilling til en mulig løsning i forhold til at sikre en ensartet geografisk taxa-dækning på Bornholm. Høringsfristen er den 1. september 2015.

 

 

Handicaprådet, den 9. juni 2015:

Taget til efterretning, idet Rådet skal beklage, at en af bevillingerne er givet til stor vogn uden lift. Rådet skal således anbefale at bevillinger til store vogne gives under forudsætning af lift. Rådet præciserer videre, at handicappede borgere skal have samme service som øvrige borgere.

 

 

Bornholms Ældreråd, den 17. juni 2015:

Rådet anbefaler, at der ved fordeling af bevillinger tages hensyn til hele øen.

 

 

Der er indkommet 3 høringssvar fra taxahvervet, lagt som bilag.

Alle høringsvar fra taxahvervet påpeger at besættelse af ledige taxabevillinger vil mindske indtjeningen for indehaverne af eksisterende bevillinger. Hvervet kommer med forskellige løsninger på hvorledes incitamentet til at køre taxakørsel på Østbornholm kan styrkes, bl.a. højere startgebyr, indbetaling til pulje der kan garantere et rimeligt indtjeningsniveau, tilladelse til at betjene Rønne-området når der afholdelse større events i området, der stilles tvivl om det hensigtsmæssige i beslutningen, om at alle fremtidige bevillingshavere skal være tilsluttet et fælles bestillingskontor

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 16. september 2015

1.
Høringssvar fra DanTaxi (PDF)

2.
Høringssvar fra Taxi Nord (PDF)

3.
Høringssvar fra vognmand Ivar Espersen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Henvendelse til Integrationsrådet

00.22.04A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

6

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har som ansvarsområde både det bornholmske arbejdsmarked og integrationen af flygtninge. For at sikre en god integration og rekruttering af ny arbejdskraft er det vigtigt at der etableres et tæt samarbejde mellem Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget og Integrationsrådet

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    At udvalget drøfter en henvendelse til Integrationsrådet og beder om råd i forhold til eks. integration af flygtninge på det bornholmske arbejdsmarked

b)    At Integrationsrådet giver anbefalinger til hvordan gruppen af indvandrere kan støtte hinanden og bruge erfaringer fra integrationsindsatsen

c)    At kommunalbestyrelsen orienteres om sagen, når Integrationsrådet har svaret på henvendelsen og når denne er drøftet i udvalget

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har konstitueret sig og er nu parat til at arbejde for nuværende og kommende flygtninge på Bornholm.

Det er vigtigt at der etableres en god dialog mellem Integrationsrådet og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, så flygtningene på Bornholm som en del af deres integration får et arbejdsliv og bliver selvforsørgende, samt at der sker en tilpasning af flygtningene til det bornholmske arbejdsmarked.

 

I efteråret igangsætter Jobcenter Bornholm i samarbejde med Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence og Viden et projekt til styrkelse af Integrationsindsatsen for flygtninge.

 

Den 22. oktober 2015 vil konsulenterne fra Marselisborg være på Bornholms for at interviewe

Integrationsrådsmedlemmerne.

 

Projektets resultater vil indgå i processen med udarbejdelse af en kommende integrationspolitik.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Krav til danskkundskaber for flygtninge på det bornholmske arbejdsmarked

00.22.04A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

7

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte krav til danskkundskaber for flygtninge på det bornholmske arbejdsmarked.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         Sagen til drøftelse

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:

Sagen drøftet

Sagsfremstilling

Når jobcenteret formidler arbejde til flygtninge på det bornholmske arbejdsmarked er en af parametrene for en god implementering, at niveauet af flygtningens danske sprog ikke hindrer en integration på dette vigtige område.

Integrationen på det bornholmske arbejdsmarked er vigtigt for den enkelte flygtning, men også for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget der har både Integration og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft som mål for 2016.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 28. oktober 2015

1.
Sprogundervisning Integration (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Koordinering med andre politikområder

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

8

 

 

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         Sagen til drøftelse

 

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:

Sag under a. drøftet og der rettes henvendelse til Børne- og Skoleudvalget vedr. koordinering af den samlede integrationsindsats og integrationsproces

 

a. I forhold til nuværende og kommende flygtninge på Bornholm er det vigtigt at den samlede integrationsindsats og integrationsproces koordineres med Børne- og Skoleudvalget. Det kan i den forbindelse oplyses at modtagerklassen på Paradisbakkeskolen pr. d.d. har 80 børn, inkl. børn fra asylcenteret

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Tilsyn 2015 STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning)  

27.12.16K09-0155

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26.oktober 2015:
Taget til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:
Taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på § 104 dagtilbuddet (klubdelen) i STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) den 4. september 2015. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Det er Tilsynets indtryk, at dagtilbuddet, som gives til nogle af STU-eleverne, er et godt pædagogisk tilbud, hvor der både er tid til ”fritid” og til at arbejde med de udfordringer, de unge måtte have. Der er fokus på, at det netop er unge mennesker, som er i en selvstændiggørelses proces, og Tilsynet finder, at personalet er meget opmærksomt herpå. Det er også Tilsynets opfattelse, at tilbuddet skal være opmærksomme på, at evt. fremtidige ændringer i serviceniveau skal være politisk vedtagne.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet to anbefalinger:

 -Tilsynet anbefaler, at ændringer i serviceniveau, som åbningstider, bør være begrundet i politiske beslutninger, og brugernes behov, og ikke i en evt. tilrettelæggelse af kørsel for brugerne.

- Tilsynet anbefaler at oplysningerne på Tilbudsportalen bliver ajourført senest den 15. november 2015.

 

Rapporten fremsendes til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden udvalgenes behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Rapporten har været sendt til orientering og kommentering i Handicaprådet.

 

Handicaprådet, den 6. oktober 2015:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 28. oktober 2015

1.
Tilsynsrapport STU 2015 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Business Center Bornholm - Evaluering og anbefalinger til ny kontrakt

24.10.00Ø54-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

29-09-2015

8

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

10

 

Hvem beslutter

Bornholm Vækstforum til drøftelse

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til drøftelse

Resumé

Visionen om et koordineret, kvalificeret og nemt tilgængeligt erhvervsfremmesystem på Bornholm med én indgang for iværksættere og virksomheder er godt på vej til realisering.

Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionens bornholmske afdeling er nu samlet i Center for Erhverv-, Uddannelse og Beskæftigelse i Rønne sammen med Jobcentret og Vækstforumsekretariatet. Tilsammen danner disse aktører ”Bornholms Erhvervsservice”. 

Målet er at medvirke til at bevare, udvikle og skabe arbejdspladser og vækst på Bornholm.

Dette punkt omhandler Business Center Bornholms selvevaluering af indsatsen på baggrund af udviklingskontrakten og handlingsplanen med business centeret, som fik hovedparten af erhvervsfremmeaktiviteterne i ”Bornholms Erhvervsservice”.

Jf. procesplanen, der blev fremlagt for Vækstforum på mødet den 24. november 2014, blev det besluttet at drøfte status på indsatsen samt den fremtidige organisering i 2016 og evt. konkurrenceudsættelse af opgaven.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at Bornholms Vækstforum drøfter evalueringen af Business Center Bornholm samt eventuelle anbefalinger til kommende kontraktperiode og videresender sagen til drøftelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Bornholms Vækstforum, 29. september 2015, pkt. 8:

Drøftet. Anbefalingerne som fremgår af sagsfremstillingen indstilles positivt overfor Erhvervs-

og Beskæftigelsesudvalget.

 

 

Kommunaldirektøren indstiller,

At Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

a)    drøfter evalueringen af Business Center Bornholm, samt

b)    drøfter eventuelle anbefalinger til den kommende kontraktperiode

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:

Vækstforums anbefalinger følges

 

Sagsfremstilling

Målet er, at den samlede erhvervsserviceindsats vil medvirke til, at der i 2020 er sket en stigning på 5 % i antallet af arbejdspladser i udvalgte brancher på Bornholm.

Til at sikre en realistisk fremdrift er der jf. udviklingskontrakten med Business Center Bornholm opstillet en række delmål for aktiviteterne:

·         Understøtte iværksættere og eksisterende virksomheder

·         Øge antallet af innovative virksomheder

·         Øge antallet af vækstvirksomheder

·         Øge værdiskabelsen i virksomhederne

Screening

Business Center Bornholm har siden etableringen af det nye setup i begyndelsen af året screenet 342 virksomheder. Det er 71 % af det oprindelige mål om screening af 480 virksomheder i løbet af 2015.

 

Af disse er 63 ikke interesserede i yderligere tilbud om erhvervsfremmeaktiviteter, der kan indfri Vækstforums mål om øget beskæftigelse. Af de resterende er 51 virksomheder selv i stand til at realisere vækst på nuværende tidspunkt. De resterende 166 har ambition om vækst, men råder ikke på nuværende tidspunkt over de organisatoriske ressourcer.

Der er et større antal virksomheder der ”vil”, men "kan" mindre end forventet. Og det er denne gruppe, der skal fokuseres særligt på, således at disse kan rykke til gruppen ”kan og vil” og dermed kvalificere sig til at indgå længerevarende projektorienterede vækstindsatser.

 

Målgruppen for denne screening har matchet Vækstforums tre strategiske indsatsområder: Turisme-, fødevarer og øvrige produktions- og servicevirksomheder med vækstpotentiale.

Blandt virksomheder med flere end fire ansatte, er behovene primært:

·         Ledelsesudvikling/organisatoriske ressourcer

·         Salg (online)

·         Økonomi/kapitaltilførsel

Indsatser rettet mod disse behov har været og vil fremover blive adresseret i indsatser som fx ”gå hjem møder”, workshops og henvisning til projekter.

 

Handlingsplan

Jf. den handlingsplan som Business Center Bornholm arbejder efter er følgende opgaver løst, eller er på vej til at blive det:

 

  1. Opsøgende og proaktiv lokal erhvervsservice inden for produktions-, og servicevirksomheder med særligt fokus på udenøs markeder:

- Individuelle aktiviteter: Opsøgende erhvervsfremme og 1:1 Vejledning og sparring, til ca. 115 iværksættere (Mål: 220) og 90 små, og mellemstore virksomheder (Mål: 160).

- Kollektive aktiviteter: Informationsmøder, workshops og kurser til ca. 130 små og mellemstore virksomheder (Mål: 100).

- Særlige støtte og udviklingsaktiviteter i form af elektronisk nyhedsbrev, opsøgende indsats overfor virksomheder med +25 ansatte samt facilitering af netværksgrupper.

- Fleksibel erhvervsservice. Det kan eks. være hjælp til større danske eller udenlandske virksomheder, som ønsker at lægge aktiviteter på Bornholm

 

  1. Modtageapparat i forhold til danske og udenlandske henvendelser

Funktionen udføres i samarbejde med BRK og øvrige offentlige organisationer i GREATER COPENHAGEN samarbejdet (Region Hovedstaden, Sjælland, Skåne og Bornholm).

 


  1. Medspiller i forhold til strategiske satsninger efter nærmere aftalte vilkår

Samarbejde med Bornholms Brand og Bornholms Regionskommune om fornyet tilflytterindsats.

 

Resultater og effektvurdering

Business Center Bornholms konsulenter har besøgt mange typer virksomheder på Bornholm og bistået med store og små spørgsmål i løbet af 2015. Tilbagemeldingerne fra de besøgte virksomheder er ganske positive, og der er indikationer på, at den nye viden vil blive anvendt i virksomheden. Hvorvidt dette vil give sig udslag i målbar vækst og jobskabelse, beror formentligt på målrettede opfølgningsforløb af enten private rådgivere, BCB, Væksthuset eller andre operatører der tilbyder individuelle vækstforløb.

Alt andet lige er det Vækstforumsekretariatets vurdering, at flere virksomheder skal indgå i egentlige vækst- og innovationsforløb - herunder adgang til nye markeder -, før der kan blive tale om målbare beskæftigelsesmæssige effekter. Mål i BCB's kontrakt og handlingsplan bør således i højere grad fokusere på henvisningsaspektet.

 

Anbefaling

På baggrund af erfaringerne med ”Bornholms Erhvervsservice” i 2015, er det Vækstforumsekretariatets anbefaling, at:

·         Kontraktperioden med Businesscenter Bornholm udvides til tre år m. årlige handlingsplaner og halvårlige opfølgninger, med det formål at sikre en kontinuert indsats samt åbne for, at BCB kan drive strukturfondsprojekter for Vækstforum.

·         Business Center Bornholm får en mere aktiv rolle i forbindelse med konceptualisering af en pakkeløsning for etablering af ny virksomhed på Bornholm.

·         Der skal arbejdes videre på, at erhvervslivet forbinder BCBs’ indsatser med kommunens/vækstforums erhvervsservicetilbud gennem Vækstforums kommunikationsindsats.

·         Der etableres samarbejde med BRK om kommende udbudsforretninger, således at virksomheder kan være klædt på til at byde på flere opgaver.

·         Der etableres samarbejde med BRK, således at der i regi af Bornholms Erhvervsservice også kan rådgives om miljø og plan-spørgsmål.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for driften af Bornholms Erhvervsservice er på knap 6 mio. kr. årligt. Kommunalbestyrelsen bidrager med 2 mio. kr., Væksthus Hovedstaden bidrager med et årsværk svarende til 750.000 kr. og Vækstforum bidrager jf. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets anmodning om det resterende beløb på 3.250.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 29. september 2015

1.
Evaluering af Business Center Bornholm, 2015 (PDF)

2.
HP 15 - Opgaver og mål for Business Center Bornholm - STATUS september, 2015 (PDF)

3.
Vedtaget kontrakt med BCB 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Handlingsplan, 2015-2016 - Status

24.10.00P00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

29-09-2015

9

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

11

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum til efterretning

Erhvervs- og Vækstudvalget til orientering

Resumé

Som opfølgning på Vækstforums erhvervsstrategiske bidrag (Vilje til Vækst), der indgår i Bornholms Regionskommunes udviklingsstrategi for Bornholm (BUS), vedtog Vækstforum på mødet den 9. februar 2015 den handlingsplan, der skal sikre implementering af strategien.

Handlingsplanen indeholder initiativer fra flere strategiske samarbejder som fx Vækstplan for Bornholm (2015), der blev indgået med regeringen.

Dette punkt omhandler status på fremdriften af de enkelte initiativer.

Det er Vækstforumsekretariatets vurdering, at fremdriften er tilfredsstillende.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at Bornholms Vækstforum tager status på handlingsplanen til efterretning.

 

Bornholms Vækstforum, 29. september 2015, pkt. 9:

Status blev taget til efterretning. Sagen videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:

Orienteringen taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

I handlingsplanen for 2015-2016 er der lagt op til en del nye indsatser i kraft af den nye erhvervsudviklingsstrategi, Vækstplan 2015, ny udviklingskontrakt med Business Center Bornholm samt de nye strukturfondsprogrammer for 2014-2020, mm.

Andre indsatser, som fx fødevareudvikling og satsningen på øget Outdoor-turisme, er fortsættelser eller udløbere af tidligere projekter.

Vision for det bornholmske erhvervsliv 2020

Handlingsplanen skal holdes op imod den overordnede vision: ”Bornholm er i 2020 kendetegnet ved vækst og udvikling drevet af iværksætteri og vilje og evne til vækst, der sammen med den offentlige indsats har gjort Bornholm til et bæredygtigt samfund, der er attraktivt for omverdenen som leve-, forretnings-, forsøgs- og besøgssted.”

 

Udover selve erhvervsstrategien har følgende dokumenter dannet udgangspunkt for det foreliggende udkast til handlingsplan for 2015-2016:

      Vækstplan for Bornholm, 2015

      ”Ydelseskataloget for fremtidens erhvervsservice” (nu implementeret i BCB’s udviklingskontrakt og handlingsplan 2015)

      Destination Bornholms handlingsplan, 2015

      Strukturfondsprogrammerne Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020

      Oplæg til revideret Bright Green Island strategi

 

Vækstforums indsatser tager udgangspunkt i både udfordringer og muligheder og har med strategien ”Vilje til Vækst, 2015-2020” sat virksomheden i centrum for at sikre den største effekt af indsatserne. Et grundvilkår for at ”vækste” er vilje. Dernæst er virksomhedens ”organisatoriske kapacitet” en afgørende faktor. Adskillige aktiviteter – som beskrevet i handlingsplanen – fokuserer derfor på at styrke ledernes og medarbejdernes kompetencer.

 

Status på de enkelte indsatsområder er beskrevet nedenfor:

 

Uddannelse og kompetenceudvikling

Udover indsatser rettet direkte mod den enkelte virksomhed, er der også behov for rammeskabende aktiviteter, der kan imødekomme de fremtidige udfordringer vedr. rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. I handlingsplanen lægges der op til, at uddannelsesindsatsen i højere grad afspejler virksomhedernes reelle kompetencebehov. Jf. Vækstplanen 2015 lægges der op til, at Bornholm skal være en rollemodel for en efterspørgselsdrevet uddannelsesindsats.

Der lægges op til, at indsatserne skal omfatte et uddannelsesløft af de deltagende personer, både på ledelses- og medarbejderniveau. I det omfang kvalificeret arbejdskraft ikke kan rekrutteres blandt den bornholmske arbejdsstyrke, vil Vækstforum fortsætte tilflytterindsatsen, der også skal målrettes iværksættere.

 

Status:

-        Projekt ”Uddannelse til alle”: Afsluttet, pr. 31. aug. Projektlederen aflægger mundtligt status på vækstforummødet den 29. september.

-        Adgang til kvalificeret arbejdskraft: Er i gang. Initiativ drives af Erhvervs- og Vækstministeriet, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet.

-        Projekt ”Viden og vækst” er godkendt af Erhvervsstyrelsen:Projektet drives af Center for Regional- og Turismeforskning.

-        Bedre muligheder for videreuddannelse på Bornholm: Bornholms Akademi er på vej til at blive langt sammen med BRK. Virksomhedsoverdraget pr. 1/7-2015.

-        Campus byggeri. Afventer endnu status der gives under mødet.

-        Erhvervsuddannelse og videregående uddannelser:Socialfondsansøgning undervejs fra Campus Bornholm.

-        Tilflytterservice: Ansøgning behandles af Vækstforum den 29. september. Ikke sammenhæng til med Bright Green Island strategien.

 

Vækstorienterede produktions- og servicevirksomheder

Indsatserne under dette område er koncentreret om at styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Det sker dels gennem de åbne og proaktive tilbud i den lokale erhvervsfremme, der udføres af Business Center Bornholm, og gennem udvikling af nye produkter og løsninger, herunder varer og tjenesteydelser, med et kommercielt sigte. Efter et vækstforløb vil det være muligt at støtte enkeltvirksomheders investeringer til implementering af maskiner/udstyr.

Vækstforum vil desuden understøtte iværksættere med henblik på at øge antallet af selvstændige.

 

Status:

-        Lokal erhvervsfremme: Er implementeret. Status fremlægges for Vækstforum den 29. september

-        Iværksætteri og jobskabelse: Socialfondsansøgning på vej til behandling. Muligvis allerede på november-mødet

-        Innovationssamarbejder (også individuel produkt- og procesudvikling): Forventes udmøntet gennem turismeklynge og fødevareklynge. Der er desuden én virksomhedsansøgning undervejs.

-        Flere vækstvirksomheder: Ansøgning fra VHHR behandles af Vækstforum den 29. september.

Turismeudvikling

Der skal udvikles et bredt udbud af let tilgængelige outdoor-tilbud af høj kvalitet, rettet mod familier og sportsentusiaster, som søger en naturskøn feriedestination, sådan som det seneste strategi- og analysearbejde har peget på.

I handlingsplanen lægges der op til, at udviklingen af outdoor-pakketilbud kan ske i regi af en klyngeorganisation, der kan understøtte udviklingen af et økonomisk bæredygtigt outdoor-erhverv.

Derudover vil Vækstforum bl.a. understøtte oplevelsen af Bornholm som en attraktiv og let tilgængelig destination gennem udvikling af en tidssvarende digital infrastruktur til turismeinformation samt opkvalificering af branchen.

Målet med turismeindsatserne er også at udvide antallet af overnatninger i forbindelse med Folkemødet til de omkringliggende dage.

I samarbejde med fødevareklyngen og det nye madkulturhus ”Gaarden” skal gourmetturismen udvikles.

 

Status:

-        Outdoorpark Bornholm (”Øget innovation gennem klyngeorganisationer”). Ansøgning på vej til møde primo 2016. Mere ”outdoor” end ”park”.

-        Bedre natur og bedre adgang til naturen: Møde mellem Teknik og Miljø og Bornholms museum vedr. Bornholms mulighed for at blive optage på UNESCO´s liste over geoparker eller verdens natur- og kulturarv.

-        Digital infrastruktur til turismeinformation: Ansøgning på vej til november-mødet. Muligvis samarbejde med Greater Copenhagen om fælles wifi-løsning.

-        Bornholms Kulturuge, 2015: Afholdes medio september.

-        Folkemødet 2015: Gennemført som planlagt 


Fødevareudvikling

Fødevareindsatserne skal professionalisere de små fødevareproducenter. Der skal arbejdes med fælles initiativer som fx fælles distributionssystemer, fælles pakke- og kølefaciliteter, markedsføring, eksportrådgivning mm. Målet er øget afsætning og dermed nye jobs. Området vil også omfatte: Iværksætterkonkurrence på fødevareområdet; Kvalitetsløft af spiseoplevelserne og en offensiv markedsføringsindsats i samarbejde med udenøs fødevarenetværk.

 

Status:

-        Iværksætterkonkurrence på fødevareområdet: Ansøgning på vej fra VHHR.

-         Øget produktudvikling og bedre rammer for afsætning af bornholmske fødevarer: Etablering af et nyt partnerskab mellem Bornholms Regionskommune, Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur.  Fokus på 4 spor: Kompetenceløft og professionalisering, Innovation og produktudvikling, Større afsætning, eksport og internationalisering og Styrket markedsføring. Bornholms Landbrug er klyngeoperatør med fokus på produktinnovation. Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur og COOP har indgået en samarbejdsaftale, der vil understøtte salget af bornholmske produkter i Coops butikker. Et nyt samarbejde mellem Lejre, København og Bornholm skal skabe mulighed for, at København og hovedstadsområdet bliver marked for bornholmske produkter.   

-        Øget kvalitet i restaurationsbranchen: I partnerskabet arbejdes frem mod et styrket samarbejde med restaurationsbranchen, dels for at højne madkvaliteten og gæstens madoplevelse, dels for at nedbryde barrierer for afsætning af lokale fødevarer.

-        Offensiv markedsføringsindsats: Markedsføring er et fokuseret indsatsområde i partnerskabets arbejde. Afsætning af produkter skal styrkes gennem samarbejde med FOOD og Eksportrådet. På madkulturhuset er afholdt journalistture og besøgsprogrammer, og Bornholm brandes som fødevare ø på sociale medier.

-        Modernisering af slagteriproduktionen på Bornholm:Der er vedtaget en bekendtgørelse, der tillader en ændring, således at vandforbrugende virksomheder kan tilgodeses, begrænset af et prisloft på 3 %, hvilket har betydet at DC ikke har kunnet udnytte ændringen alligevel.

-        Akvakultur på Bornholm: Miljøstyrelsen har haft VVM rapport for Havbrug øst for Nexø ved Bornholm i høring. Hvis dispensationen går igennem, vil Bornholms Havbrug opgradere til evt. 10 brug i stedet for et. Det vil der formentlig kunne være 5-10 arbejdspladser i.

-        Økologisk omlægningstjek: Gennem Bornholms Landbrug tilbydes bornholmske producenter et gratis omlægningstjek. I 2015 har en lang række landmænd benyttet sig af tilbuddet, og en række mindre producenter og mindst én større har valgt at omlægge.

-        Lokal økologi i offentlige køkkener: Målet om 60 % økologi i de offentlige gryder er indfriet, og projekt ”Økoløft Bornholm” er afsluttet. Økologiandelen i køkkenerne er steget fra 5 % økologi til 58 %. I projekt ”Lokal afsætning af lokale fødevarer” er gennemført aktiviteter frem mod målet om 40 % lokale fødevarer i de offentlige gryder. Der vil være en afrapportering, når projektet er afsluttet ultimo 2015.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en forankringsstrategi, hvorved resultaterne skal vedligeholdes og videreudvikles. Der vil et fortsat krav om minimum 60 % økologi i alle køkkener.

 

Social inklusion

Vækstforum vil øge arbejdsstyrken gennem social inklusion med afsæt i Socialfonds-programmet. Indsatsen kan fx omfatte støtte til styrket vejledning og uddannelse af særligt udsatte unge samt særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb og støtte til fastholdelse af sårbare unge i ordinært uddannelsessystem.

 

Status:

-         Ansøgning til projekt ”Ungeguide” behandles på dette møde.

 

Grøn innovation

Bright Green Island strategien støttes af Vækstforum gennem fx udvikling af grønne forretningsmodeller, baseret på cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet. Vækstforum vil også bakke op om andre initiativer som fx bæredygtigt miljøtilsyn, der supplerer den lovpligtige vejledning med vejledning om at trimme produktionen i bæredygtig retning.

 

Status:

-        Industriel symbiose: BRK er udtrådt af samarbejdet ultimo juni 2015. Indsatsen søges i 2016 erstattet af en regionalfondsindsats, der skal omhandle energi og ressource- effektivitet i virksomheder – herunder industrielle symbioser.

-        Bæredygtigt miljøtilsyn: Søges integreret i revitaliseringen af Bright Green Island strategien og implementeret i Bornholms Erhvervsservicecenter

-        Grønne forretningsmodeller: Ingen ansøgninger er modtaget.

-        Bedre Boliger: Projektet er finansieret af de regionale udviklingsmidler i 2015. Ligger som budgetforslag i budget 2016 i BRK.

-        Certificeringsordning: Påtænkt aktivitet under fødevareklyngen.

-        Kommunikation af Bright Green Island: Er under afklaring i EBU/TMU

 

Udenøs samarbejde

Udviklingen på Bornholm har sammenhæng med de omgivende regioner og de professionelle netværk, bornholmske aktører indgår i. Her ventes særligt GREATER COPENHAGEN-initiativet at blive en vigtig platform.

 

Status:

-        Bornholms Regionskommune deltager i projekterne

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Bornholms Vækstforum 29. september 2015

1.
Handlingsplan 2015-2016 - Status september, 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Evaluering af projekter

00.03.04G01-0131

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

29-09-2015

11

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

12

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum til godkendelse

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Evalueringen af kommunalreformen (marts 2013) påpegede et behov for en systematisk og ensartet evaluering af de erhvervsfremmeindsatser/projekter, som indstilles af de regionale vækstfora til finansiering gennem EU’s strukturfonde. Der er desuden kommet et krav om evaluering af Vækstforums indsats for yderområderne (BEK nr. 929 af 19/08/2014), hvilket reelt betyder hele Vækstforums projektportefølje. Første evaluering skal være klar inden udgangen af 2017, og der er krav om ekstern evaluator.

De fem regioner og Bornholms Regionskommune har i samarbejde med Erhvervsstyrelsen udarbejdet et fælles evalueringssetup, der har været i offentligt udbud. Evaluator er valgt og forventes offentliggjort omkring 1. oktober.

Bornholms Vækstforum forpligter sig dermed til at anvende og finansiere den evaluator, der vinder det fælles udbud ved projekter over 2 mio. kr. i strukturfondsstøtte. Alle strukturfondsprojekter, som får EU-støtte (tilsagn) på eller over 2 mio. kr. i 2014-2017, skal slutevalueres af den fælles evaluator. Vækstforum kan dog frivilligt vælge at få alle projekter slut og/eller midtvejsevaluereret af den fælles evaluator inden for rammeaftalen, ligesom rammeaftalen indeholder en mulighed for at få lavet temaevalueringer som f.eks. evaluering af indsatsen for yderområderne.

Indstilling og beslutning

Vækstformsekretariatet indstiller,

-      at Bornholms Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at afsætte max. 2 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler til evaluering af projekter, der opnår bevilling i perioden 2014-2017 samt til evaluering af Vækstforums indsats for yderområderne.

 

Bornholms Vækstforum, 29. september 2015, pkt. 11:

Godkendt.

Videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller,

Sagen til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:

Taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

Danmark får i 2014-2020 ca. 3 mia. kr. i alt fra EU’s Regionalfond og Socialfond (strukturfondene). Midlerne er ligeligt fordelt på de to fonde og skal finansieres med mindst 50 pct. danske midler (fra stat, regioner, kommuner, virksomheder mv.).

For hovedparten af midlerne (92,5 pct.) indstiller de seks regionale vækstfora (herunder Bornholms Vækstforum) til Erhvervsstyrelsen, hvilke projekter, der skal have EU-medfinansiering. Erhvervsstyrelsen fungerer som forvaltningsmyndighed på samtlige strukturfondsmidler og afgør herudover for den såkaldt nationale pulje (7,5 pct. af midlerne), hvilke projekter, der skal have EU-medfinansiering.

Ud over strukturfondsprojekterne medfinansierer de regionale vækstfora en række erhvervsudviklingsprojekter med regionale erhvervsudviklingsmidler.

 

For at opnå en fælles læring på tværs af alle (strukturfonds)projekter i Danmark, har de fem regioner og Bornholms Regionskommune i samarbejde med Erhvervsstyrelsen udarbejdet et fælles evalueringssetup, der har været i offentligt udbud.

De 3 indkomne tilbud er fra:

·         Cowi og Damvad Analytics

·         Irisgroup, Oxford Research og LB Analyse

·         Rambøll og professor Daniel Hjort, CBS

Evaluator er valgt og forventes offentliggjort omkring 1. oktober.

 

Evalueringsopgaven omfatter social- og regionalfondsprojekter, som får (eller har fået) tilsagn om strukturfondsmidler i perioden 2014-2017 samt eventuelle projekter, der er finansieret via de regionale udviklingsmidler. Herunder kultur- og uddannelsespuljerne, som får (eller har fået) tilsagn om regionale udviklingsmidler i 2014-2017.

Hidtil er eksterne evalueringer af projekter sket ved, at hver projektleder eller region har valgt hvorvidt der skulle foretages en evaluering, og hvem der skulle betale. Ofte har projekterne selv stået for evalueringen og afholdt udgiften. Evalueringsmetoden har derfor typisk varieret fra projekt til projekt og fra region til region, hvilket i nogle tilfælde har gjort det vanskeligt at sammenligne projekter på tværs og uddrage systematisk læring af dem.

 

Den fælles evaluering

Leverancen omfatter udarbejdelse af et fælles evalueringsdesign for midtvejs- og slutevaluering af enkeltprojekter samt læring på tværs af projekter inden for samme indsatsområde i strukturfondsprogrammerne.

I evalueringen af de enkelte strukturfondsprojekter vil der blive taget udgangspunkt i de overordnede rammer for hhv. Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020. Programmerne udgør dermed en fælles referenceramme, som gør det muligt at sammenligne projekter mellem regioner inden for samme indsatsområde (prioritet). Strukturfondsprojekterne skal endvidere ligge inden for vækstforaenes erhvervsudviklingsstrategier (som på Bornholm er integreret i den bornholmske udviklingsstrategi (BUS)). Projekter med tilskud fra de regionale udviklingsmidler behøver ikke at ligge inden for strukturfondsprogrammernes rammer, men skal ligge inden for de regionale vækst- og udviklingsstrategier samt evt. tilhørende handlingsplaner.

Det overordnede lærings- og evalueringsdesign skal være det samme for alle projekter, men designet skal tilpasses det enkelte projekt, så der tages højde for faktorer og hypoteser, som er særligt relevante for at evaluere og uddrage læring af projektet, herunder projektets kontekst. 

 


Læring

Læring er helt central for alle evalueringsopgaverne.

For strukturfondsprojekter inden for samme indsatsområde skal evaluator, ud over at evaluere de enkelte projekter, også uddrage læring på tværs af projekter og regioner. Herudover skal evaluator foretage temaevalueringer, som kan gå på tværs af strukturfondsprojekter og projekter støttet af regionale udviklingsmidler.      

Fokus skal især være på læring om virkemidler og kritiske succesfaktorer, herunder betydning af den kontekst som et projekt er gennemført i. Det er forventningen, at evaluator senest et år efter kontraktens underskrivelse har udarbejdet et anvendelsesorienteret ’hjælpeværktøj’ med relevante læringspunkter. Hjælpeværktøjet skal være til inspiration for nye projekter men også anvendes i forbindelse med vækstforumsekretariaternes og Erhvervsstyrelsens dialog med og sagsbehandling af kommende projekter.

Økonomiske konsekvenser

Evaluering af strukturfondsprojekter med over 2 mio. kr. i EU-støtte medfinansieres med 50 % af Erhvervsstyrelsen.

Evaluering af strukturfondsprojekter med mindre end 2 mio. kr. i EU-støtte, projekter medfinansieret af regionale udviklingsmidler samt temaevalueringer skal betales af Vækstforum selv.

Den fælles evaluator kan også anvendes til evaluering af udviklingskontrakter, hvis Vækstforum vurderer, at det kan passe ind i det evalueringsdesign, der bliver fælles for alle projekter.

 

Der kan vælges mellem køb af evalueringer enkeltvis eller som pakker.

Midtvejsevaluering

50.000 kr.

Slutevaluering

50.000 kr.

Både midtvejs- og slutevaluering

85.000 kr.

Temaevaluering

950 kr. pr. time.

 

Det er svært at sætte præcist tal på hvor mange projekter, der vil opnår bevilling i perioden 2014-2017.

Baseret på nedenstående forudsætninger vurderer sekretariatet, at et beløb på max. 2 mio. kr. vil kunne dække projekter samt evaluering af Vækstforums indsats for yderområder.

-      Ca. 10 strukturfondsprojekter opnår bevilling og skal både midtvejs- og slutevalueres med 50 % medfinansiering fra Erhvervsstyrelsen.

-      Ca. 20 projekter med tilskud fra de regionale udviklingsmidler skal slutevalueres.

-      Der foretages en tværgående evaluering af alle vækstforums projekter holdt op imod erhvervsudviklingsstrategien inden udgangen af 2017

-      Der er indlagt en buffer såfremt nogle projekter også skal midtvejsevalueres eller der kommer flere projekter end forventet i perioden.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Ansøgning fra Copenhagen Film Fund

24.00.00Ø39-0159

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

29-09-2015

15

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

13

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Copenhagen Film Fund har anmodet Bornholms Vækstforum om at indgå i et strategisk partnerskab med henblik på, at Bornholm danner rammen om flere filmoptagelser. Formålet er at eksponere øens attraktive natur og bymiljøer over for et internationalt publikum og på den måde satse på at fremme væksten i turismeerhvervet.

Copenhagen Film Fund anmoder om et bidrag på 600.000 kr. fordelt over tre år.

Indsatsen falder inden for Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi under turismeindsatsområdet og vil således kunne støttes via de regionale udviklingsmidler.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at Bornholms Vækstforum indstiller ansøgningen om tilskud på 600.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler til godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Bornholms Vækstforum, 29. september 2015, pkt. 15:

Anbefales.

Videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

 

Kommunaldirektøren indstiller,

At ansøgningen om tilskud på 600.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler godkendes

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:

Ansøgningen godkendt

 

Sagsfremstilling

Danske film og tv-serier har international interesse. Der er angiveligt efterspørgsel efter danske instruktører, manuskriptforfattere, skuespillere, fotografer og klippere og voksende efterspørgsel efter den danske produktionsmodel for film og tv-serier.

Kombineret med Greater Copenhagens internationale appel, infrastruktur, hoteller og restauranter i verdensklasse og et smidigt og serviceminded administrativt system, er det en cocktail, der skaber en unik forudsætning for vækst i Greater Copenhagen – herunder Bornholm.

Copenhagen Film Fund har gennem en ekstraordinær investering gjort det muligt, at den tyske filmproduktion ”A Moment of Silence” af Siegfried Lenz, som skal vises på den landsdækkende tyske tv-kanal ZDF, har fordoblet sine optagelser på Bornholm og således flyttet dem fra Tyskland, som var alternativet.

Med denne ansøgning ønsker Fonden at fortsætte samarbejdet med Bornholm om at skabe vækst og beskæftigelse til øen. Det er især den unikke bornholmske natur, som vurderes at være et aktiv som location for filmoptagelser.

 

Kommunen kan indgå partnerskab med fonden ud fra et ønske om at ”løfte i fællesskab”.

Bornholms Vækstforums eventuelle bidrag kan ikke garantere produktion til Bornholm men kan dog sikre, at hele Greater Copenhagen får gavn af Fondens investeringer og brandingeffekter. Fonden har dog oplyst, at de så vidt det er muligt guider produktioner til de forskellige kommuner, som giver bidrag til fonden. Det vil de særligt kunne gøre i næste runde, idet de produktioner, de fremover kommer i kontakt med, ikke vil være “ready-to-go-produktioner”, som fonden i sin første periode fortrinsvis har investeret i. Fonden kommer ind i en udviklingsfase, hvor den kan påvirke valg af location. Fonden oplyser, at der har været flere produktioner, som har interesseret sig for Bornholm, og derfor mener de, at det ikke bliver svært at få optagelser til Bornholm.

 

Destination Bornholm anser filmproduktion på øen som er en mulighed for at ”sætte Bornholm i scene” og derigennem på en ikke-kommerciel måde at påvirke potentielle gæster til at besøge øen. Forudsætningen for succes er, at produktionerne tager afsæt i målgrupper, der også er interessante for Bornholms turisme. Effekten styrkes naturligvis også gennem et tæt samarbejde med øen for dermed at maksimere effekten af produktionen. Herunder arbejdet med spinoff effekter før, under og efter.

 

Fondens investeringer har tidligere sikret, at serier som Wallander, Broen sæson III og den internationale spillefilm ’The Danish Girl’ skaber omsætning i Hovedstadsregionen. Ligeledes har Fondens investeringer også medvirket til, at animationsselskabet Nørlum har etableret sig i København.

Med udgangspunkt i en investeringskapital på 30 mio. kr. har Fonden i perioden tiltrukket og investeret i danske og internationale produktioner og til dato skabt en værditilvækst på 170 mio. kr. (BNI-bidrag) og 300 årsværk (fuldtidsbeskæftigede), som det er dokumenteret i den vedlagte analyse af Fondens investeringer, foretaget af Copenhagen Economics.

Dvs. at for hver krone fonden har investeret i produktion af spillefilm og tv-serier, har kommunerne, regionen og staten fået kr. ca. 6 kr. tilbage i form af værditilvækst og øget beskæftigelse. Denne vækstskabelseseffekt er angiveligt blandt de højeste indenfor alle industrier i dag.

Fonden ønsker at fastholde og udvide den brede kreds af investorer – kommuner, private selskaber og foreninger – og ser Region Hovedstaden og Københavns Kommune som de to helt centrale bidragydere til fonden i de kommende tre år.

 

Fonden betragter hele Sjælland som sit område og er i dialog med Region Sjælland om en mulig tilknytning.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt anmodningen imødekommes, vil det betyde et træk på de regionale udviklingsmidler på 200.000 kr. årligt over 3 år. I alt 600.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Bornholms Vækstforum 29. september 2015

1.
Ansøgning CPHFF, 2016-2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Ansøgning fra Bornholms Kulturuge, 2016-2017

24.00.00Ø39-0149

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

29-09-2015

14

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

14

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender    

Resumé

På sit møde den 24. november 2014 indstillede Bornholms Vækstforum 360.000 kr. til Bornholms Kulturuge 2015 på baggrund af en ansøgning om i alt 1.020.000 kr. ud af et samlet budget på i alt 3.330.000 for perioden 2015-2017. På daværende tidspunkt var det usikkert, hvorvidt der blev etableret et ”eventsekretariat”, der kunne bistå de bornholmske eventarrangører med udvikling samt gennemførelse af forskellige typer events.

Wonderfestiwall ansøgte efterfølgende Bornholms Vækstforum og fik bevilliget midler til udvikling af både Wonderfestiwall samt et antal øvrige bornholmske events med vækstpotentiale. Herunder muligvis Bornholms Kulturuge.

Foreningen ” Bornholms Kulturuge” har derfor genfremsendt sin oprindelige ansøgning og anmoder om det resterende beløb på 660.000 kr. for perioden 2016-2017.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Vækstforum indstiller ansøgningen om tilskud på 660.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler til godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Bornholms Vækstforum, 29. september 2015, pkt. 14:

Anbefales.

Videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

 

 

 

 

 

 

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At ansøgning om tilskud på 660.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler godkendes

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:

Ansøgning godkendt

 

Sagsfremstilling

Bornholms Kulturuge fokuserer på følgende strategiske delmål, der matcher Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi:

·         Udvidelse af sæsonen

·         Flere turister, samt øget døgnforbrug pr. besøgende

·         Øget synlighed/tilgængelighed af bornholmske oplevelsesprodukter

 

Projektets formål er at videreudvikle konceptet for Bornholms Kulturuge over de kommende tre år med forskelligt fokus på henholdsvis fyrtårne og andre arrangementer.

Projektet har i år afprøvet en ny model for finansiering, hvor primært fyrtårnene finansieres ved sponsorater/fonde og de mindre aktiviteter samt en andel af organisationen finansieres ved salg af badges. Badges skal give gæsten "fri" adgang til en række af kulturugens arrangementer. Modellen er inspireret af Kulturnatten i København.

 

De eksisterende tre fyrtårnsarrangementer: "Udenfor Sæsonen" med Steffen Brandt, "Klassisk på kanten" med Andrea Pellegrini og "Jakob Hansens Litteraturfestival" med Dennis Gade Kofod skal iflg. ansøger styrkes, så de i endnu højere grad bliver incitament til at rejse til Bornholm i Kulturugen. Dette skal ske samtidig med at eksperimenterende kunst af international standard bliver tilgængeligt for det bornholmske publikum.

Kulturugen blev endvidere suppleret med endnu et fyrtårnsarrangement indenfor madkulturområdet. Her er opbygget et samarbejde mellem det nye regionale madkulturhus "Gaarden" og "Fra samling til sans" og kokkene Mette Martinusen, Søren Gericke og Daniel Kruse er tilknyttet samarbejdet.

 

Samarbejde

Bornholms Teater og Musikhuzet har været faste samarbejdspartnere gennem en årrække. Flere kulturinstitutioner søges involveret i stærkere grad, end det har været tilfældet hidtil. Dette bl.a. for at sikre den høje kunstneriske kvalitet i kulturugens indhold men også for at tilføre mere bredde og større alsidighed hvor fx historien og arkæologien kan spille en rolle.

De mere folkelige elementer i Kulturugen, som primært leveres af foreninger og initiativrige privatpersoner, skal øges i antal og styrkes markedsføringsmæssigt. Dette med henblik på at forlænge opholdet for de tilrejsende gæster men også for at styrke det lokale forenings- og kulturliv. Der vil blive taget kontakt til relevante foreninger for at engagere dem i arrangementer.

 

Kulturugens målgrupper er:

·         Kulturinteresserede bornholmere og tilrejsende, som har mulighed for at deltage i den pågældende periode - fra fredag i uge 37 til og med uge 38 (dvs. midt i september).

·         Alle aldersgrupper. For tilrejsende gælder, at det typisk er personer, som ikke har skolesøgende børn og som enten er ude af arbejdsmarkedet eller kan tage fri i det pågældende tidsrum.

 

Mål 2017

·         Kulturugen indeholder minimum 4 faste fyrtårnsarrangementer med ”egen sponsoraftale”

·         Badgemodellen er afprøvet

·         Fastholdt kvalitetsbedømmelse blandt publikum (8,1 for kulturugen som helhed, på en skala fra 1-10)

·         1.870 tilrejsende gæster i 2017, som udgør 50 % af kulturugens deltagere

·         Forbrug, genereret af tilrejsende udgør 4,8 mio. kr. i 2017

·         20 % af de tilrejsende gæster har meget stort eller stort kendskab til kulturugen inden ankomst til Bornholm

·         25 % af de tilrejsende mener, at Kulturugen har afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm

·         Mere end halvdelen af de tilrejsende gæster vil komme tilbage til Bornholm, fordi de er blevet rigere på oplevelser

·         Gennemførelse af projektet realiserer en del af kommunens kulturstrategi med hensyn til kulturoplevelser af kvalitet i lavsæsonen, samt synliggørelse af disse.

 

Effekter

På baggrund af evaluering fra de tidligere afholdte kulturuger, kan der med nogen rimelighed forventes følgende effekter:

·         Tiltrækningskraft: Blandt dem, der deltog i kulturugen udtrykker 19 % (mod 15 % i 2011), at Kulturugen havde afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm (Inzights 2013). En tiltrækningskraft på 25 % er målet for 2017.

·         Kvalitetsvurdering: Tilfredsheden med kvaliteten af kulturugen ligger meget højt: 8,8 på en skala fra 1-10 for det enkelte arrangement og 8,1 for kulturugen som helhed. Kvalitetsbedømmelsen har ligget stabilt i årene 2011-2013 (egen analyse 2013).

·         Sandsynlighed for genbesøg: 54 % udtaler at de helt sikkert eller sandsynligvis vil komme igen næste år. (Inzights 2013).

·         Forbrug: Det samlede forbrug, direkte afledt af Kulturugen steg i 2013 med 50 % fra 2,6 mio. til 3,9 mio. (Inzights 2013). Med den forventede stigning i antal tilrejsende vil det samlede forbrug stige til 4,8 mio. kr.

 

Baggrund

Kulturugen opstod i regi af Bornholms Amt i 2001 som et EU-projekt. Siden 2011 har Bornholms Vækstforum bidraget med i alt ca. 1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt indstillingen godkendes vil det betyde et træk på 660.000 kr. af de regionale udviklingsmidler.(kr. 340.000 i 2016, kr. 320.000 i 2017).

Det ansøgte beløb udgør dermed 30 % af det samlede budget på i alt 2.220.000 over de to år.

 

 

 

Udgifter

2015*

2016

2017

I alt

%

Løn: Projektledelse (overordnet planlægning, regnskab, markedsføring, evaluering)

45.000

45.000

45.000

135.000

4,05

Konsulentydelse: Arrangementskoordinering, webopdatering, PR og programlægning

160.000

160.000

160.000

480.000

14,41

Løn: Evaluering

20.000

20.000

20.000

60.000

1,80

Kontormaterialer

15.000

15.000

15.000

45.000

1,35

Information (inkl. annoncer)

265.000

265.000

265.000

795.000

23,87

Andet: Arrangementsafvikling (tilskud til arrangører)

600.000

600.000

600.000

1.800.000

54,05

Revision

5.000

5.000

5.000

15.000

0,45

 

 1.110.000

 1.110.000

 1.110.000

3.330.000

100,00

 

 

Finansiering

 2015

 2016

 2017

 I alt

 %

Regionale udviklingsmidler (denne ansøgning)

360.000

340.000

320.000

1.020.000

            30,63

Anden finansiering, Salg af badges

30.000

50.000

70.000

150.000

4,50

Anden finansiering, Sponsorater, tilskud fra fonde mv.**

720.000

720.000

720.000

2.160.000

64,86

1.110.000

1.110.000

1.110.000

3.330.000

100,00

 

* Økonomien for 2015 er bevilget.

** En eventuel stigning i øremærkede sponsorater til specifikke arrangementer er ikke medtaget i nærværende budget. Disse vil i givet fald modsvares af flere arrangementer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 29. september 2015

1.
Ansøgning fra Bornholms Kulturuge, 2015-2017 (oprindelig) (PDF)

2.
Ansøgning fra Bornholms Kulturuge, 2016-2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Ansøgning om tilskud til udvikling af ”X og Julemanden”  

24.00.00Ø39-0157

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

29-09-2015

16

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

15

 

Hvem beslutter

Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Deluca Film søger om et tilskud fra de regionale udviklingsmidler på 300.000 kr. til udvikling af historie og manuskript til en spillefilm med handling på Bornholm. Filmen vil være en efterfølger til julekalenderne ”Julemanden og Ludvig” og ”Julemanden og Tvillingerne”, samt spillefilmen Julemanden og Emma, som har premiere i november 2015. Lars Hjortsø har i rollen som julemand været den gennemgående figur i julekalendere og film.

I denne ansøgning søges der om midler til at udvikle historien om ”X og Julemanden”, så historien kan blive udviklet i bornholmsk kontekst. Deluca Film lægger derfor også op til et samarbejde med bornholmske aktører for at sikre, at der er størst mulig synergi mellem filmens historie og de fortrin Bornholm har i form af spændende lokationer og myter.

Ud over de her ansøgte midler til udvikling af historien, vil der på et senere tidspunkt blive brug for yderligere tilskud til selve filmproduktionen. Filmselskabet har brug for at få finansieret det, som det koster ekstra at indspille filmen uden for København.

Destination Bornholm har tilbudt at være koordinator for historieudviklingen og for fundraising i forhold til at skaffe sponsorater og tilskud fra fonde til selve filmproduktionen. Der er positive tilkendegivelser fra flere fonde og virksomheder om mulig støtte og sponsorater til selve produktionen, men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, om de fornødne midler kan skaffes fra disse kilder og dermed heller ikke, om Vækstforum senere vil modtage en ansøgning om støtte til selve produktionen.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Vækstforum indstiller ansøgningen om tilskud på 300.000 kr. fra kulturpuljen under de regionale udviklingsmidler til godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Bornholms Vækstforum, 29. september 2015, pkt. 16

Afslag med den begrundelse, at det anses for vanskeligt at rejse midler til selve finansieringen.

Sagen videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

 

Kommunaldirektøren indstiller,

 

At der gives afslag på ansøgningen

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:

Der gives afslag på ansøgningen

Sagsfremstilling

Deluca Film ønsker at udvikle efterfølgeren til den snart premiereaktuelle spillefilm ”Emma og Julemanden” med handling på Bornholm.

Konkret søges der støtte til udvikling af historien og manuskriptet, som skal udvikles på baggrund af eksisterende myter og faktiske lokaliteter på Bornholm. Der skal desuden udarbejdes et koncept og et budget for produktion af selve filmen.

Konceptet og budgettet skal danne grundlag for, at der opnås finansiering til produktion af filmen, herunder ansøgninger til f.eks. Det danske Filminstitut, TV2 og andre støtteinstanser (Deluca Film vil selv stå for disse ansøgninger).

 

Det direkte resultat af denne ansøgning vil derfor være en ansøgningspakke med manuskript, budget, produktionsplan, produktionskoncept, locations, medvirkende, kreativt hold mv., herunder også en klar definition af, hvordan Bornholm indgår i filmen.

 

Effekter

Ved tidligere julekalendere og film har Nordjylland støttet både udvikling af historie og produktion af film, og VisitNordjylland har lavet opgørelser over hvor meget det har betydet for turismen, at området er brugt som lokation.

Det kan være svært at sammenligne en julekalender med en film, men Vendsyssel har opsummeret deres udbytte af samarbejdet med Deluca Film om julekalenderen Ludvig og Julemanden til:

·         omsætning hos lokale erhvervsdrivende under produktionen

·         Stor mediebevågenhed skabte forøget interesse for området

·         Reklame for 98 mio. kr.

·         Lokalt fællesskab og ejerskab af Ludvig og Julemanden

·         Besøgstallet på Børglum Kloster steg med flere hundrede procent

·         55 % af danskerne har set Ludvig og Julemanden og 46 % ved at den foregår i Nordjylland

·         Vedvarende effekt på turismen.

 

Filmen Tarok sikrede Skive omtale 605 gange i danske medier, svarende til en annonceværdi på ca. 9,7 mio. kr.

 

Der vil ikke være effekter af denne ansøgning, men såfremt filmen realiseres efterfølgende, estimerer Deluca Film at ca. 200.000 personer vil se filmen i biografen, 1 million seere vil se den på tv, og 30.000 – 50.000 vil købe filmen digitalt når den udgives på DVD og online.

Annonceværdien vil formentlig være på samme niveau som filmen Tarok men kan øges, hvis Bornholm gør en aktiv indsats for at udnytte potentialerne, som beskrevet i håndbog om filmturisme.

Vurdering

Vækstforumsekretariatet vurderer, at ansøgningen, såfremt den endelige film også realiseres, understøtter erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde Turisme ved at lancere et nyt produkt, der kan tiltrække flere turister til Bornholm, også uden for højsæsonen. En forudsætning er dog, at der kan skaffes den fornødne regionale medfinansiering til selve filmproduktionen.

En fuld udnyttelse af potentialet forudsætter, at bornholmske aktører er parate til at løfte de muligheder, der vil være i f.eks. markedsføring op til filmen lanceres, brug af kulisser, presseture med mere. Sekretariatet vurderer, at der er stor sandsynlighed for, at potentialet vil kunne udnyttes, da Destination Bornholm har tilbudt at være bornholmsk koordinator i forbindelse med filmens historieudvikling, hjælpe til med fundraisingen i forhold til den regionale medfinansiering af filmproduktionen og desuden vil arbejde for at sikre, at filmen bruges aktivt i markedsføringen af Bornholm.

 

Da filmens målgruppe er børnefamilier, rammer den en stor potentiel gruppe af besøgende på Bornholm, og der vil givetvis være stor reklameværdi for Bornholm i at blive nævnt i en film af denne karakter. Filmen vil også være med til at sætte fokus på Bornholm som et godt sted at holde ferie uden for sommersæsonen.

 

Destination Bornholm har haft ansøgningen til vurdering og er kommet med følgende udtalelse (den fulde udtalelse er vedhæftet som bilag):

En filmproduktion på Bornholm er en mulighed for at skabe fornyet fokus på Bornholm i en forklædt indpakning, nemlig en julefilm for børn og deres familier. Her er ikke tale om betalt reklame i samme grad som ved traditionel annoncering set med forbrugerens øjne.  Det skaber muligheden for kommunikativt at trænge igennem og skabe eksponering af Bornholm og derigennem direkte og indirekte skabe omsætning på Bornholm. En stor andel (ca. 50 %) af Bornholms besøgende er børnefamilier. Filmproduktionen er rettet mod dette segment. 

Som eksempel på effekten kan nævnes, at Ludvig og Julemanden sikrede Vedsyssel presseomtale for 98 mio. kr., og at Strisser på Samsø var medvirkende til at sikre 10% vækst i antallet af gæster på Samsø de efterfølgende 3 år.

For at forlænge og maksimere effekten af en filmproduktion bør flere tiltag sættes i værk. Grundlæggende skal der arbejdes ud fra modellen før, under og efter lanceringen af filmen for at forlænge produktionens ”reason to go” effekt.

 

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Vækstforum indstiller ansøgningen til tilskud, må der forventes en ansøgning om tilskud til selve produktionen af filmen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

1. okt. 2015: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal godkende eller afvise Vækstforums afslag på denne ansøgning. Sagen er således ikke blot til orientering, således som anført i resolutionen fra mødet.  

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 29. september 2015

1.
Ansøgning om tilskud til X og Julemanden og udtalelse fra Destination Bornholm (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16 Ansøgning fra Bornholms Brand om tilskud til projekt ”Tilflytterservice-job”

24.00.00Ø39-0160

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

29-09-2015

17

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Brand A.m.b.a. har ansøgt Bornholms Vækstforum om 650.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler til udvikling og implementering af projekt ”Tilflytterservice job”. Projektet er støttet af det brede erhvervsliv på Bornholm, der ønsker at bidrage til projektet med 50 % i medfinansiering.

Med projektet ønsker koalitionen bag projektet: Erhvervslivet, Jobcenter Bornholm og Business Center Bornholm, at skabe en ny og mere målrettet serviceindsats overfor potentielle tilflyttere. I projektet skal derfor etableres en koordinerende funktion, der kan sikre et øget samarbejde mellem erhvervslivet, regionskommunen og erhvervsfremmeaktører. Det overordnede formål med det tværgående samarbejde er at fremme tilflytning til Bornholm, og i projektet vil der være et særligt fokus på den jobrettede del. Herved skal der blandt andet arbejdes med, at den medfølgende ægtefælles kompetencer registreres for efterfølgende at blive matchet med de rekrutterende virksomheders behov for kvalificeret arbejdskraft.

Indsatsen understøtter erhvervsstrategien og det igangværende arbejde med, at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Bornholm.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Bornholms Vækstforum indstiller anmodningen om tilskud på 650.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler til godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Bornholms Vækstforum, 29. september 2015, pkt. 17:

Anbefales.

Videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

 

 

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At ansøgning om tilskud på 650.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler godkendes

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:

Ansøgning godkendt

 

Sagsfremstilling

Bornholms Brand A.m.b.a. anmoder Bornholms Vækstforum om tilskud fra de regionale udviklingsmidler på 650.000 kr. til udvikling af et nyt offentligt-privat projektsamarbejde mellem Bornholms Regionskommune og en række bornholmske virksomheder.

Det overordnede formål med projekt ”Tilflytterservice job” er gennem udviklingen af en ny og målrettet serviceindsats overfor potentielle tilflyttere at fremme den samlede tilflytning til Bornholm. Indsatsen understøtter erhvervsstrategien og det igangværende arbejde med, at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Bornholm.

Ansøger peger på, at der i arbejdet med at øge tilflytningen til Bornholm er behov for to målrettede indsatser: én indsats, der målrettes familien og én, der målrettes jobbet. BRK har allerede afsat finansiering til en 0,5 fuldtidsstilling, hvor Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse vil være omdrejningspunkt for en indsats målrettet familien; skole, fritidstilbud, sociale forhold etc.  

Hensigten med den indsats, der målrettes jobbet, er tosidig: Dels skal den ny service medføre, at potentielle tilflyttere får hjælp til at afsøge jobmuligheder, dels skal der med den ny service ske en central registrering af den medfølgende ægtefælles kompetencer og jobstatus. Ved at registrere medfølgende ægtefælles kompetencer er det muligt at præsentere de rekrutterende virksomheder for et bredere felt af kvalificerede kandidater, når de står overfor at søge kvalificeret arbejdskraft til deres virksomhed.

Denne indsats, der har fokus på at synliggøre virksomhedernes behov for arbejdskraft og matche det med tilstedeværende ressourcer i form af medfølgende ægtefæller, forudsætter samarbejde og koordination. I projektet ønskes derfor etableret en koordinerende funktion, der netop skal sikre koordination, samarbejde og struktureret kontakt mellem erhvervslivet, Jobcenter Bornholm og Business Center Bornholm.

Det er ansøgers forventning, at det som følge af projekt ”Tilflytterservice job” vil blive mere attraktivt at søge job på Bornholm, netop fordi der er etableret et system, der også tager hånd om ægtefælles jobforhold.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil det betyde et træk på de regionale udviklingsmidler på 650.000 kr. henover årene 2016-2017.

 

 

 

 

 

 

Projektets støtteberettigede udgifter er budgetteret til 1.3 mio. kr., der fordeler sig således:

Udgifter

Kr.

Løn til medarbejdere på projektet

1.100.000 kr.

Rejser, kost og logi (medarbejdere på projektet)

100.000 kr.

Information (inkl. annoncer)

100.000 kr.

I alt

1.300.000 kr.

 

Finansiering

Kr.

Regionale udviklingsmidler

650.000 kr.

Anden finansiering (erhvervet)

650.000 kr.

I alt

1.300.000 kr.

 

Vurdering

Sekretariatet vurderer, at projektet understøtter erhvervsstrategien og det igangværende arbejde med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Bornholm. Projektet vurderes støtteberettiget under de regionale udviklingsmidler. Projektet er karakteriseret ved at have en tæt kobling til det bornholmske erhvervsliv, hvilket også kommer til udtryk ved det forhold, at erhvervet er gået sammen om selv at afholde 50 % af den samlede projektudgift.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 29. september 2015

1.
Ansøgning Tilflytterservice job - Bornholms Brand (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Vækstforums kommunikationsstrategi - handlingsplan

24.00.00P20-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

29-09-2015

18

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

17

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Vækstforum besluttede på sit møde den 11. maj 2015 en revideret kommunikationsstrategi, der skal understøtte implementeringen af erhvervsudviklingsstrategien ”Vilje til vækst”.

Kommunikationen skal forbedre det bornholmske erhvervsvenlige image og understøtte den optimistiske stemning i erhvervslivet og befolkningen og derved bidrage til, at endnu flere virksomheder og iværksættere får mod på vækst og udvikling.

Vækstforumsekretariatet har efterfølgende indhentet tilbud fra tre professionelle kommunikationsbureauer, der kan bidrage til udvikling af en flerårig handlingsplan, som specificerer målgrupper og kommunikationskanaler.

Dette punkt lægger op til en drøftelse og indstilling af den overordnede økonomiske ramme for en toårig kommunikationsindsats.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at Værksforum drøfter og overfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller en økonomisk ramme for kommunikationsindsatsen, der skal understøtte implementeringen af erhvervsudviklingsstrategien.

 

Bornholms Vækstforum, 29. september 2015, pkt. 18:

Anbefales.

Videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

Handlingsplanen forelægges Vækstforum til godkendelse.

 

Kommunaldirektøren indstiller,

At den økonomiske ramme for kommunikationsindsatsen godkendes

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:

Indstillingen godkendt

 

Sagsfremstilling

Vækstforums målsætninger om øget vækst og beskæftigelse er i høj grad afhængig af, at de bornholmske virksomheder og nøgleaktører identificerer sig med udfordringen og ser nye muligheder for at realisere målsætningerne om øget beskæftige.

Kort sagt er kommunikationens formål altså, at målgruppen:

 

                  I.        Forstår strategien (og mulighederne)

                II.        Vil strategien

              III.        Kan strategien

               IV.        Gør strategien

 

I kommunikationsstrategien er indsatserne beskrevet i forhold til de målgrupper, der anses som forudsætningen for realiseringen af erhvervsstrategiens mål: a) De vækstorienterede virksomheder i det lokale erhvervsliv, b) den kvalificerede arbejdskraft, der skal rekrutteres til øen, samt c) tilflytning af iværksættere og virksomheder. Borgere og beslutningstagere er også målgrupper i forhold til opbakning og forståelse for indsatserne. 

 

Til at operationalisere strategien i en proces- og handlingsplan, har Vækstforumsekretariatet indhentet tilbud fra tre eksterne kommunikationsbureauer.

 

Vækstforumsekretariatet har sammen med de øvrige aktører i ”Bornholms Erhvervsservice” vurderet at ”PrimeTime Kommunikation” har leveret det bedste og billigste tilbud, der omfatter følgende leverancer:

 

1) Grundfortælling, som agerer fundament for BRK/BVF’s fremtidige kommunikation

2) Platformsdokument, som kobler planerne til kommunikationsstrategien, og som ”oversætter” kommunikationsstrategien og grundfortællingen, så de kan anvendes i handlingsplanen

3) Handlingsplan, bestående af PR-historier, indhold til sociale medier, nyhedsbreve og events.

 

Omfanget af de efterfølgende kommunikationsaktiviteter er således endnu ikke besluttet – endsige prissat. Dette punkt lægger således op til en drøftelse og beslutning om den overordnede økonomiske ramme for en toårig kommunikationsindsats.

Kommunikationsindsatsen koordineres nøje med den del af tilflytterindsatsen, der omhandler rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

Økonomiske konsekvenser

Processen for udarbejdelse af handlingsplan udgør max 50.000 kr.

Efterfølgende kommunikationsindsats anslås til max 200.000 kr./årligt over 2 år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Mødeplan 2016

00.22.02A26-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

18

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Udvalget skal fastsætte tidspunkt for møder i 2016.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) at mødedatoerne jf. mødeplanen for 2016 tages til efterretning

b) at mødetidspunkt fastsættes til kl. 15.00

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. september 2015 mødeplanen for 2016 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Af mødeplanen fremgår det, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har møder følgende dage i 2016:

6. januar

3. februar

2. marts

6. april

4. maj

9. juni

31. august

28. september

2. november

7. december

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Dette samme kan ØPU og de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 28. oktober 2015

1.
Mødepan 2016 for KB, ØPU og de stående udvalg (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Virksomhedsbesøg

15.00.20A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

19

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Virksomhedsbesøgene planlægges gennemført hver fredag, kl. 09,00 – 09,45.

Deltagerne er 2 medlemmer af udvalget, på skift, samt kommunaldirektør og erhvervschef for Business Center Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

·         At orienteringen tages til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:

Orienteringen taget til efterretning. På mødet den 25. november 2015 ønskes punkt omhandlende status på virksomhedsbesøg i 2015

Sagsfremstilling

Gennemførte besøg i september 2015:

Østermarie Brugsforening, d. 4.9.2015, 

Østbornholms Kutterservice ApS, d. 25.9.2015,

 

Gennemførte besøg i oktober 2015:

Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel, d. 2.10.2015

Østbornholms Bådebyggeri, d. 16.10.2015

 

Planlagte besøg i oktober 2015:

Øens pejsecenter ApS, d. 23.10 2015, besøg bekræftet af virksomhed

Borntek Industri A/S, d. 30.10.2015, besøg bekræftet af virksomhed

 

Planlagte besøg i november 2015:

VVS-Center Bornholm ApS, d. 6.11.2015, besøg bekræftet af virksomhed

Zjoos, d. 13.11.2015, besøg bekræftet af virksomhed

Øens Engros ApS, d. 20.11.2015, besøg bekræftet af virksomhed

William Dams boghandel, d. 27.11.2015

Økonomiske konsekvenser

-       

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-       

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Sager til orientering

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

20

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:

Orienteringen under a) taget til efterretning

Orienteringen under b) taget til efterretning, Jonna Nielsen ønsker ført til referat at Bornholms Regionskommune ingen intentioner har om at personer med flexjobs bliver skubbet ud af arbejdsmarkedet af personer i skånejobs

Orienteringen under c) taget til efterretning

 

Orientering fra administrationen:

 

a)      På møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. august 2015 blev det aftalt at anbefale at der i forbindelse med budget 2016 blev afsat midler til en EURES konsulent. Denne konsulent skulle støtte op om udvalgets mål om at understøtte de bornholmske virksomheder i at kunne få den nødvendige kvalificerede arbejdskraft.

          På mødet den 28. oktober 2015 vil der blive givet en orientering om arbejdet med at    

          implementere ovenstående mål

 

b) Arbejdsmarkedschefen vil orientere om skånejobs

 

c) Der vil blive orienteret fra mødet i Integrationsrådet, holdt d. 19.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

21

 

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At ingen sager sendes i høring i Ældre og Handicapråd

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2010:

Indstillingen godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Eventuelt

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

22

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:

Intet