Referat
Kommunalbestyrelsen
03-03-2015 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2015-2016
  åbent 3 Tildelingsmodel i forbindelse med ændret skolestruktur pr. august 2015
  åbent 4 Kommissorium for arbejdet med at belyse skolestrukturen i Rønne pr. 1. august 2016 (Fase 2)
  åbent 5 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

03-03-2015

1

 

 

Fraværende

Thomas Bay Jensen, Søren Schow, Lotte Helms, Maria Fromseier Kærgård og Bente Johansen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Brian Kofoed er indkaldt som suppleant for Thomas Bay Jensen.

Betina Haagensen er indkaldt som suppleant for Søren Schow.

Else Merete Knoop er indkaldt som suppleant for Lotte Helms.

Ebbe Frank er indkaldt som suppleant for Maria Fromseier Kærgård.

Kristian Kirk Mailand er indkaldt som suppleant for Bente Johansen.

 

Liste C mener, at borgmester Winni Grosbøll er inhabil i behandlingen af punkt 2, 3 og 4, og ønsker indstillingen til afstemning:

For indstillingen stemte 3: liste C og liste W

Imod indstilling stemte 20: liste O, liste V og liste A

Hverken for eller imod stemte 4: liste Ø, liste B og liste K

Indstillingen er faldet. Borgmester Winni Grosbøll blev ikke erklæret inhabil og deltager i behandlingen af punkt 2, 3 og 4.

Liste C og liste W kan ikke medvirke, idet vi mener at hun grundet sin mands ledende stilling i Rønneskolen er inhabil

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2015-2016

17.20.01G01-2040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-02-2015

4

 

Børne- og Skoleudvalget

03-03-2015

3

 

Kommunalbestyrelsen

03-03-2015

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 3. februar 2015 at udsætte behandlingen af punktet om indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2015-2016.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26. februar 2015 besluttet en ny skolestruktur med virkning fra 1. august 2015.

 

Der er på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om ændringer i skolestrukturen udarbejdet ny sagsfremstilling til behandling af dette punkt, hvorfor der skal ses bort fra den oprindelige sagsbeskrivelse fra mødet i Børne- og Skoleudvalget den 3. februar 2015.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a)   at der på baggrund af forældrenes ønsker til indskrivning i børnehaveklasse i skoleåret 2015-2016 godkendes følgende indskrivningstal, opgjort 15. januar 2015:

64 elever til børnehaveklasserne i Paradisbakkeskolen, heraf 3 fra andre distrikter
44 elever til børnehaveklasserne i Hans Rømer Skolen, heraf 3 fra andre distrikter
12 elever til børnehaveklasse i Kongeskærskolen
16 elever til børnehaveklasse i Svartingedalskolen
109 elever til børnehaveklasser i Rønneskolen, heraf 19 fra andre distrikter. Eleverne i Rønneskolen fordeles på de 3 afdelinger: Østre, Åvang og Søndermark

 

Børne- og Skoleudvalget, den 3. marts 2015:
Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen, den 3. marts 2015:
Indstillingen godkendt

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. februar 2015 truffet beslutning om ændringer i skolestrukturen med virkning fra 1. august 2015.

Ændringerne i skolestrukturen har konsekvenser i forhold til indskrivning til børnehaveklasser for skoleåret 2015-2016.

Skole Nords distrikt deles i to distrikter, således at de tidligere Allinge-Sandvig og Olsker Skoles distrikter (inklusive Rø) bliver skoledistrikt for Kongeskærskolen på 0. – 9. klassetrin og de tidligere Klemensker og Hasle (inklusive Nyker) skolers distrikter bliver skoledistrikt for Svartingedalskolen på 0. – 6. klassetrin.

I Hans Rømer Skolen nedlægges afdelingerne Vestermarie og Mosaik og der indskrives således alene børn på afdelingen i Åker.

På Paradisbakkeskolen nedlægges afdelingen i Svaneke og der indskrives alene børn på afdelingen i Nexø.

Beslutningen om ændringer i skolestrukturen, principperne for en ny tildelingsmodel til skolerne og godkendelsen af, at skolernes bestyrelser kan beslutte at organisere undervisningen i ikke-årgangsdelte klasser vil medføre, at det ikke længere er kommunalbestyrelsen, der beslutter antallet og placeringen af de kommende børnehaveklasser. Kommunalbestyrelsen kan herefter træffe beslutning om, hvorvidt og i hvilken udstrækning ønsker om anden skole end distriktsskolen kan imødekommes.

Det vil fortsat være skolelederens kompetence at placere eleverne i de respektive børnehaveklasser på skolens afdelinger.

 

Ved indskrivning af elever til børnehaveklasser for skoleåret 2015-2016 har Pladsanvisningen under Center for Børn og Familie modtaget svar fra 367 børn, der er født i 2008 og endnu ikke har påbegyndt skolegangen, i 2009 eller i 2010 (3 børn født i 2010 har ansøgt om at blive indskrevet i skoleåret 2015-2016).

 

245 elever har ønsket indskrivning i en kommunal folkeskole, 98 er indskrevet i private skoler og 24 har søgt om udsættelse af skolestarten.

Andelen af indskrevne elever til private skoler udgør ca. 26 % af det samlede antal indskrevne elever i folkeskoler, specialskoler og private skoler.

 

I skoleåret 2014-2015 blev der indskrevet 317 elever i kommunal folkeskole, 94 i private skoler og 26 søgte om udsat skolestart. Andelen af elever til private skoler udgjorde ca. 23 %.

 

Af opgørelsen for indskrevne elever til skoleåret 2015-2016 fremgår, at der i alt er 25 ønsker om anden skole end distriktsskolen.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. februar 2015

1.
Procedure for indskrivning bhkl 2015-2016 (DOCX)

2.
Indskrevne elever til børnehaveklasse 2015-2016 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Tildelingsmodel i forbindelse med ændret skolestruktur pr. august 2015

17.01.04Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-03-2015

4

 

Kommunalbestyrelsen

03-03-2015

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I sagen belyses de økonomiske konsekvenser af den nye skolestruktur og den nye tildelingsmodel pr. 1. august 2015 beregnet i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. februar 2015.

Der tages forbehold for ændringer i det forventede elevtal, samt konkrete beregninger vedr. transportudgifter til gratis buskort.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller at

a)   skolernes budgettildeling jf. den nye tildelingsmodel godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen.

b)   budgettet for 2015 tilrettes administrativt efter samme nye tildelingsmodel for perioden 1. august til 31. december 2015 baseret på det forventede elevtal i maj 2015 til det kommende skoleår

c)    budgettet for 2016 og fremefter baseres på elevtallet pr. 5. september året før

d)   der tilbageholdes 1,5 mio.kr. af skolernes ramme ud over de allerede afsatte 2 mio. kr. til budgetsikring til senere politisk godkendt kompensation for uhensigtsmæssige konsekvenser af tildelingsmodellen for den nye skolestruktur

 

Børne- og Skoleudvalget, den 3. marts 2015:

Indstillingen anbefales.
Morten Riis kan ikke medvirke, da tildelingsmodellen i for høj grad giver de store skoler en økonomisk fordel, hvilket ikke kompenseres tilstrækkeligt ved den ekstraordinære pulje.

 

Kommunalbestyrelsen, den 3. marts 2015:

Indstillingen godkendt

Liste Ø kan ikke medvirke, da tildelingsmodellen i for høj grad giver de store skoler en økonomisk fordel, hvilket ikke kompenseres tilstrækkeligt ved den ekstraordinære pulje

Liste C kan ikke medvirke, da vi mener at tildelingsmodellen straffer små skoler økonomisk til fordel for større skoler og at der derved vil være en forskel i kvaliteten i de forskellige folkeskoletilbud på øen

 

Sagsfremstilling

I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning om at ændre skolestrukturen på Bornholm pr. 1. august 2015 er der udarbejdet en ny tildelingsmodel, i henhold til de godkendte principper, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. februar.

 

Den samlede budgetramme

Udgangspunkt for beregningerne af skolernes samlede budgetramme i den nye tildelingsmodel tager afsæt i korrigeret budget 2015 og overslagsår 2016-2018. Samlet set udgør det korrigerede budget 2016 i alt 260,5 mio. kr. Herfra fradrages budgetbeløb til andre skoleformål, bl.a. specialskoler, 10. klassecenter, formålsbestemte puljer mv. Samlet set er der i 2016 140,4 mio. kr. til fordeling til almenskolernes budgetramme før strukturændring.

 

Tabel 1: Skoleområdets budgetramme

 

Den nye skolestruktur indebærer, at der nedlægges tre skoler, hvilket bl.a. medfører ændringer i elev- og klassesammensætninger på de skoler, der fortsætter pr. 1. august 2015, herunder klasseoptimeringer, jf. KB beslutning 26. februar 2015. Budgetrammen justeres i henhold til strukturen særligt vedr. bygninger og engangsudgifter mv.

 

Skolebudgetrammen til fordeling i ny tildelingsmodel udgør i 2016 herefter 138,5 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede, at der afsættes en pulje til senere udmøntning, hvilket er vurderet til 1,5 mio. kr. Beløbets størrelse er et skøn baseret på den konstaterede ubalance i 2014, og skal ses i sammenhæng med en tidligere besluttet pulje på 2 mio. kr. til budgetsikring. Beløbet på 2 mio. kr. er indeholdt i de formålsbestemte puljer på samlet set 10,2 mio. kr. jf. tabel 1 ovenfor. Samlet set er der således reserveret 3,5 mio. kr. til formålet.

 

Dernæst er der taget højde for øgede udgifter til gratis buskort, hvilket er skønnet til 0,5 mio. kr. Beløbet er ikke konkret beregnet.

 

Dermed vil der i 2016 være en samlet budgetramme til fordeling i en ny tildelingsmodel på i alt 136,5 mio. kr. I 2015 vil budgetrammen udgøre ca. 62,5 mio. kr. for de sidste 5 måneder (svarende til 5/12 af 149,9 mio. kr.)

 

 

Ny tildelingsmodel til almenskolerne

I principskitsen for en ny tildelingsmodel foreslås budgettet fordelt i en tildelingsmodel med et grundbeløb og et elevtaxameter. Udgangspunktet for grundbeløbet i en ny tildelingsmodel er 1,5 mio. kr. pr. skole (i 2015 prisniveau) til faste udgifter til ledelse (0,75 mio. kr.) og administration (0,45 mio. kr.) og pædagogiske læringscentre (0,3 mio. kr.).

Beløbet er opgjort med udgangspunkt i de gennemsnitlige bruttoudgifter til en leder på distriktsskolelederniveau og til en administrativ medarbejder på skolerne i skoleåret 2014/2015. Grundbeløbet til de pædagogiske læringscentre er opgjort på baggrund af de gennemsnitlige udgifter til grundnormeringen (dertil kommer udgifter der skal dækkes af elevtaxameteret) i de eksisterende læringscentre.

Resten af skolens budget baseres på elevtaxameter ud fra antallet af elever pr. 5. september i året før budgetåret, dvs. budget 2016 baseres på elevtallet pr. 5. september 2015.

 

I den gamle tildelingsmodel blev budget til almenskolerne tildelt ud fra parametrene skole, antal afdelinger, antal klasser og antal elever pr. 5. september. afdeling, klasse og elev. Der var således en større fast og delvis fast tildeling.

 

Det forventes, at elevtallet ændres fra 2.904 normalelever i skoleåret 2014/15 til 2.817 normalelever i skoleåret 2015/2016, baseret på det forventede elevtal pr. 26. februar 2015. Der tages forbehold for den endelige opgørelse af elevtallet, herunder privatskolesøgningen i Svaneke og afledt påvirkning af Nexø Skoles elevgrundlag. Endvidere er der ikke taget højde for specialelever hjemhørende i distrikterne, idet oplysningerne ikke foreligger på nuværende tidspunkt.

 

I tabel 2 ses fordelingen af den beregnede budgetramme i 2016 fordelt på skoler i henhold til den nye struktur.

 

I tabellen ses henholdsvis den absolutte og relative fordeling af budget i den gamle tildelingsmodel henholdsvis i den nye tildelingsmodel. Gennemsnitlig fordeles 6 pct. af budgetrammen som fast tildeling og 94 pct. som variabel budget der tildeles via elevtaxameteret.

Den sidste kolonne angiver den absolutte forskel i budgetrammerne mellem gamle og ny tildelingsmodel for den enkelte skole i mio. kr.

 

Tabel 2 – Fordeling af budgetramme i 2016 i ny skolestruktur jf. gamle tildelingsmodel

mio. kr. (2015 pl)

Fordeling i gammel tildelingsmodel

Fordeling i ny tildelingsmodel

Absolut forskel i fordeling i mio. kr.

Skole

Budget-ramme

Andel i pct.

Budget-ramme

Andel i pct.

Andel fast/variabel budget i pct.

Kongeskær

14,1

10,3

13,6

10,0

11/89

-0,5

Svartingedal

9,5

7,0

8,7

6,3

17/83

-0,9

Aaker

27,2

19,9

27,5

20,2

5/95

0,4

Nexø

25,1

18,4

25,2

18,5

6/94

0,1

Rønneskolen

60,6

44,4

61,4

45,0

2/98

0,8

I alt

136,5

100,0

136,5

100,0

6/94

 

Summer og totaler kan afvige pga. afrundinger

 

Forbehold:

Der tages forbehold for budgettet til Rønneskolen efter 1. august 2016, idet Kommunalbestyrelsen har besluttet at Rønneskolen fortsætter i skoleåret 2015/16 og at der derefter skal tages stilling til antallet af afdelinger i Rønneskolen. Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal belyse potentialet for rationalisering i Rønne, herunder klasseoptimering, anlægsbehov mv..  Arbejdet skal være afsluttet til behandling i kommunalbestyrelsen i september 2015 med henblik på implementering 1. august 2016.

 

Endvidere tages der forbehold for udgifter til skolebuskørsel/transport. Der er skønsmæssigt reserveret yderligere 0,5 mio. kr. til merudgifter til gratis buskort til elever der flytter til anden skole end distriktsskolen pr. 1. august 2015, i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning 26. februar 2015.. Der skal foretages konkrete beregninger af udgiften. 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Økonomien på skoleområdet ses i et 5 års perspektiv fra 2015 til 2019, jf. Kommunalbestyrelsen beslutning den 26. februar 2015 hvor en negativ budgetregulering på 4,6 mio. kr. i 2015 og 2,1 mio. kr. 2016 accepteres, som afregnes i årene 2017-2019. Der forventes således budgetmæssig balance i perioden 2015 – 2019.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Kommissorium for arbejdet med at belyse skolestrukturen i Rønne pr. 1. august 2016 (Fase 2)

17.01.04P16-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-03-2015

5

 

Kommunalbestyrelsen

03-03-2015

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2015 blev det besluttet, at etablere en arbejdsgruppe, der skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag for en ændret skolestruktur i Rønneskolens skoledistrikt. Dermed iværksættes den såkaldte fase 2 i kommunalbestyrelsens beslutning. Beslutningsgrundlaget skal foruden at udgøre en helhedsløsning både fagligt og økonomisk også omfatte samspillet med distrikterne i nord. Arbejdet skal være afsluttet til behandling i kommunalbestyrelsen i september 2015 med henblik på implementering 1. august 2016

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller at:

a)   Kommissoriet godkendes

b)   Der udpeges to repræsentanter for kommunalbestyrelsen til den politisk forankrede referencegruppe

c)    Arbejdsgruppens rapport fremlægges i Børne- og skoleudvalgets møde den 15. september 2015 og i Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2015

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 3. marts 2015:

Ad a) anbefales godkendt.
Ad b) Margrethe Kjellberg og Linda Kofoed Persson indstilles godkendt.
Ad c) Anbefales godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen, den 3. marts 2015:

Ad a) Indstillingen godkendt

Ad b) Margrethe Kjellberg og Linda Kofoed Persson godkendt

Ad c) Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2015 blev det

besluttet, at Rønneskolen forsætter i skoleåret 2015/16, som én skole

med én bestyrelse og tre afdelinger: Åvang, Østre og Søndermark.

Eleverne fra skoledistrikt Svartingedal undervises på Rønneskolens overbygning (7.-9. klasse). Svartingedal bliver således fødeskole for Rønneskolen.

 

Det er arbejdsgruppens opgave at:

 

1.    Belyse det økonomiske potentiale for en rationalisering af skoledriften herunder mulighederne for klasseoptimering,

2.    Komme med forslag til nødvendige anlæg, der understøtter læring

3.    Komme med anbefalinger til en opdeling af undervisningen på to afdelinger i Rønne (fødeskole-overbygning eller hele afdelinger).

 

Ad 1 Økonomisk potentiale

Der ligger i notatet ”Belysning af bygningsmæssige forhold ved nedlæggelse af en skole i Rønne” (bilagt) en forudsætning om, hvordan lokalebehovet vil være i Rønne. Arbejdsgruppen skal kvalificere dette på baggrund af prognoserne for elevtalsudviklingen frem mod 2020, erfaringer fra søgning til Rønne fra det øvrige Bornholm, og resultatet af at overbygningselever på Svartingedal tilbydes skolegang i Rønne. Klasserne skal så vidt muligt optimeres til 28 elever for at finde størst muligt provenu i de kommende år. Se i øvrigt afsnittet om økonomiske konsekvenser: ”Økonomi i fase 2 – en skolestruktur i økonomisk balance” (bilagt).

 

Arbejdsgruppen skal som en del af produktet anvise mulighed for, hvorledes den samlede økonomi i den bornholmske folkeskole kan balancere i perioden 2015-2019, herunder afvikling af den negative budgetregulering på 4,6 mio. kr. i 2015 og 2,1 mio. kr. i 2016.

 

 

Ad 2 Anlægsbehov og understøttelses af læring

 

I notatet om ”Belysning af bygningsmæssige forhold ved nedlæggelse af en skole i Rønne” tages udgangspunkt i, at de 2 matrikler er Østre og Åvang, da det umiddelbart vurderes, at det vil være det mindst indgribende at samle Rønneskolen på afdelingerne Østre og Åvang og at dette vil kræve en samlet anlægsinvestering på ca. 10 mio. kr. Dertil kommer at Østre skole er den skole der rummer det største areal.

 

Arbejdsgruppen er ikke bundet af dette udgangspunkt, men skal kvalificere de samlede bygningsmæssige forudsætninger på ny, og fremlægge et nyt, samlet forslag til en samling af aktiviteten på to afdelinger herunder de anlægsmæssige forudsætninger. Heri skal være en angivelse af faldet i behovet for kvadratmeter frem mod 2020.

 

Det skal i arbejdet indgå som overvejelse at dette anlægsbehov spilles ind i forhold til den aftale om udviklingspartnerskab med Økonomi og Indenrigsministeriet, som kommunen formentlig indgår i løbet af foråret 2015.

 

Det skal i rapporten indgå, hvordan de forskellige fag tilgodeses på 2 matrikler, hvordan udmøntningen af it-strategien og 1:1-it-enheder afspejles i læringsmiljøet, hvordan klasseinddeling og holdundervisning samt hensyn til inklusion og inddeling af elever i mindre grupper kan tilgodeses på de 2 matrikler. Alt sammen forhold der afspejles i de drøftelser Børne- og Skoleudvalget havde i foråret 2014 i processen op til beskrivelsen af Den nye Bornholmske Folkeskole.

 

 

Ad 3 Opdeling af undervisningen: Fødeskoler og overbygning eller hele skoleafdelinger med 0.-9. klasse

 

Ovenstående skal belyses i 2 udgaver:

 

1.    2 matrikler: På den ene matrikel samles overbygningen 7. til 9.klasse. Den anden afdeling fungerer som fødeskole 0. til 6.klasse

 

2.    2 matrikler: 2 afdelinger med 0.-9. klasse (hele skoler).

 

Sammen med belysningen følger en vurdering af det samlede ledelsesmæssige behov i de forskellige løsninger.

 

Processen

Processen foreslås organiseret med en styregruppe, én arbejdsgruppe og en politisk forankret referencegruppe.

Styregruppens rolle er at sikre den samlede proces frem mod præsentation af et produkt der indfrier de politiske forventninger beskrevet kommissoriet.

Arbejdsgruppens rolle er at levere de enkelte delprodukter.

Referencegruppens rolle er at give sparring til styre- og arbejdsgruppen i løbet af processen i forhold til de politiske intentioner.

 

Der udarbejdes hurtigst muligt en tids- og handleplan for arbejdet.

 

Styregruppen

Styregruppen består af Servicedirektøren, Centerchefen for Skole, Kultur- og Fritid, lederen af Budget og Indkøb (Center for Økonomi og Personale) og lederen af Ejendomsservice (Center for Ejendomme og Drift).

 

Arbejdsgruppens sammensætning

Arbejdsgruppen sammensættes således:

Centerchefen for Skole, Kultur og Fritid

1 konsulent fra Styring og Koordinering, Center for Skole, Kultur og Fritid

1 konsulent fra Budget og indkøb, Center for Økonomi og Personale

1 repræsentant for Ejendomsservice (Center for Ejendomme og Drift)

3 ledelsesrepræsentanter; 2 fra Rønneskolen og en fra Svartingedal

3 medarbejderrepræsentanter; 2 fra Rønneskolen og en fra Svartingedal

 

Arbejdsgruppen kan indhente særlig bistand fra andre centre og skoler

 

Politisk forankret referencegruppe

Arbejdsgruppen sammensættes således:

2 repræsentanter for kommunalbestyrelsen

2 repræsentanter for forældrene

2 repræsentanter for eleverne

3 repræsentanter for medarbejderne

1 repræsentant for ledelsen

Referencegruppen serviceres af Centerchefen for Skole, Kultur og Fritid

 

Rapportens udformning

Rapporten struktureres i forhold til kommissoriets spørgsmål.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi i fase 2 – en skolestruktur i økonomisk balance

Den økonomiske omstillingsopgave i 2017 er på 23,4 mio.kr. og yderligere 29,8 mio.kr. i 2018. Samlet set er den økonomiske omstillingsopgave i perioden 2015-2018 fortsat på 80,6 mio.kr.

 

Der skal i forbindelse med afklaringen af fase 2 sikres en samlet finansiering af skolevæsnet i de enkelte år.

 

Gennemførelse af den fremtidige struktur i to faser vil betyde ændrede forudsætninger for fase to, end dem der har været gældende i den igangværende proces. Den igangværende proces har dog sandsynliggjort, at der vil være et væsentligt optimerings-provenu, dels ved at klasseoptimere på tværs af afdelinger i Rønne, dels ved at samle undervisningen på to matrikler i Rønne. Over en firårig periode anslås det isolerede provenu til at være omkring 20 mio.kr. inklusiv udgifter til personaletilpasning. De ca. 20 mio.kr. er fordelt med ca. 1 mio.kr. i det første år stigende til op mod 7 mio.kr. i det fjerde år. Med baggrund i mulighederne for klasseoptimering, fordelingen på matrikler, anlægsbehov og understøttelse af læring kvalificeres dette overslag.

 

Der er afsat kr. 200.000 til udarbejdelse af et konkret anlægsforslag finansieret inden for den samlede økonomi til skoleområdet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. marts 2015

1.
Belysning af bygningsmæssige forhold ved nedlæggelse af en skole i Rønne (PDF)

2.
Økonomi i fase 2 - en skolestruktur i økonomisk balance (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

03-03-2015

5

 

 

Intet