Referat
Social- og Sundhedsudvalget
26-03-2015 kl. 17:30
Mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance jf. servicelovens § 96, stk. 3
  åbent 3 Gensidig orientering
  åbent 4 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-03-2015

1

 

 

Fraværende

Bjarne Hartung Kirkegaard.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance jf. servicelovens § 96, stk. 3

27.39.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-03-2015

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Anvendelse af og vedtagelse af kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)   at udvalget principgodkender anvendelsen af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. servicelovens § 96, stk. 3

b)   at udvalget sender kvalitetsstandarden i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 26. marts 2015:

Ad a) Indstillingen godkendt, idet anvendelsen af ordningen følges.

Ad b) Kvalitetsstandarden sendes i høring med enkelte redaktionelle ændringer.

Sagsfremstilling

1. januar 2009 blev Lov om social service ændret i forhold til reglerne for tilskud til ansættelse af hjælpere for personer med handicap (§ 96). Desuden blev reglerne for udmålingen af tilskuddet ændret 1. juli 2009. Tilskud til ansættelse af hjælpere for personer med handicap betegnes "borgerstyret personlig assistance" (BPA).

 

Servicelovens § 96, stk. 1 tilbydes til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et behov, der gør det nødvendigt at yde en særlig støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse, for at borgeren kan opbygge eller fastholde et selvstændigt liv med mulighed for deltagelse i samfundslivet. Det vil normalt sige borgere, der i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, og som dermed har mere massive og sammensatte hjælpebehov, der ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp mv.

 

Af servicelovens § 96, stk. 3 fremgår, at "kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren". Der vil typisk være tale om borgere, som ellers vil få støtte gennem en kombination af serviceloven §§ 83-84, § 95, § 97 og § 100, der omfatter hjemmehjælp, aflastning, kontant tilskud, ledsageordning og nødvendige merudgifter.

 

§ 96, stk. 3 er formuleret som en "kan" bestemmelse. Kommunen kan således vælge helt at undlade at benytte denne bestemmelse. Idet en sådan beslutning relaterer sig til fastlæggelse af kommunens generelle serviceniveau kan beslutningen ikke indbringes for en anden administrativ myndighed, dvs. borgeren har ikke mulighed for at klage over et eventuelt afslag.

 

Hvis udvalget beslutter at tage § 96, stk. 3 i anvendelse og Center Psykiatri og Handicap i en konkret sag giver afslag til en borger, kan dette påklages. Der er herigennem en risiko for, at Ankestyrelsen fastlægger en anden praksis end kommunens beskrevne serviceniveau (kvalitetsstandard), hvis de giver borgeren medhold i en klagesag. Det kan medføre en udvidelse af kommunens serviceniveau. Målgruppen der falder inden for rammerne af paragraf 96, stk. 3 er ret smal og udgangspunktet for anvendelsen i Center Psykiatri og Handicap er, jf. kvalitetsstandarden, at det er i undtagelsestilfælde og kun i de tilfælde hvor det vurderes, at BPA er den bedste mulighed for at yde en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til borgeren.

 

I udgangspunktet er hjælpen der leveres af kommunen både sammenhængende og helhedsorienteret, også selv om hjælpen leveres på tværs af centre.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser, jf. dog ovenstående omkring klageadgang.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 26. marts 2015

1.
Forslag til Kvalitetsstandard sl §96, stk. 3 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-03-2015

3

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. marts 2015:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-03-2015

4

 

 

Indstilling og beslutning

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at punkt 2 sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. marts 2015:

Godkendt med enkelte redaktionelle ændringer.