Referat
Børne- og Skoleudvalget
25-06-2015 kl. 17:30
Mødelokale 3. Landemærket 26, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet pr. 1. august 2015
  åbent 3 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-06-2015

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet pr. 1. august 2015

17.01.01P24-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-05-2015

4

 

Kommunalbestyrelsen

27-05-2015

3

 

Børne- og Skoleudvalget

25-06-2015

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 26. februar 2015 om ændringer i skolestrukturen er der udarbejdet forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet gældende fra 1. august 2015.

Iht. folkeskolelovens § 41 er skolebestyrelserne ved de berørte skoler høringsparter ved ændringer i styrelsesvedtægten.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsen,

at forslaget til styrelsesvedtægt for skolevæsenet gældende fra 1. august 2015 sendes i høring i alle skolebestyrelserne, Bornholms Fælles Elevråd og Handicaprådet i perioden 28. maj til 12. juni 2015.

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015:

Indstillingen godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke.

 

Servicedirektøren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsen,

at styrelsesvedtægten for skolevæsenet gældende fra 1. august 2015 godkendes med de i den supplerende sagsfremstilling foreslåede ændringer.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. juni 2015:

Indstillingen anbefales, idet det fælles elevråds anbefalinger om, at kontaktlæreren ikke er medlem af det fælles elevråd, og at elevernes trivsel også er en del af rådets opgave indarbejdes, samt at antallet af forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer ved Svartingedal fremadrettet nedsættes til fem, snarest muligt.

Morten Riis kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Den gældende styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Bornholms Regionskommune er senest revideret 26. juni 2014.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse den 26. februar 2015 om indførelse af en ny skolestruktur pr. 1. august 2015 har afstedkommet behov for en række ændringer i den gældende styrelsesvedtægt.

 

De væsentligste ændringer omhandler:

·         Nedlæggelse af 3 skoleafdelinger (Vestermarie, Mosaik og Svaneke).

·         Nedlæggelse af Skole Nord og oprettelse af 2 selvstændige skoler (Svartingedal og Kongeskærskolen).

·         Udvidelse af Rønneskolens distrikt på 7. – 9. klassetrin, så dette tillige omfatter Svartingedal.

·         Ny tildelingsmodel til skolerne pr. 1. august 2015.

·         Skolebestyrelsernes kompetence til at beslutte undervisningen organiseret i ikke fuldt årgangsdelte klasser.

·         Ændring i elevers ret til befordring ved skift til anden skole end distriktsskolen pr. 1. august 2015.

·         Ændring i børnehaveklasseelever og 7. klasseelevers ret til befordring ved skift til anden skole end distriktsskolen efter 1. august 2015.

·         Ændringer i ledelsesstrukturen på baggrund af den ændrede skolestruktur.

 

Endelig er der på baggrund af lovændringer og nye bekendtgørelser foretaget en række redaktionelle tilpasninger.

 

Valg til skolebestyrelserne i de fem almene skoler afvikles i perioden 18. – 27. maj 2015 efter principper beskrevet i gældende styrelsesvedtægt.

 

Tidsplan for behandling af forslag til ny styrelsesvedtægt fremgår herunder:

 

5. maj 2015

Børne- og Skoleudvalget behandler forslag til styrelsesvedtægt

27. maj 2015

Kommunalbestyrelsen sender forslag til styrelsesvedtægt i høring

28. maj – 12. juni 2015

Høringsperiode

25. juni 2015

Ekstraordinært Børne- og Skoleudvalgsmøde

25. juni 2015

Kommunalbestyrelsen godkender ny styrelsesvedtægt pr. 1.8.2015

1. august 2015

Ny styrelsesvedtægt træder i kraft

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Forslaget til styrelsesvedtægt har været sendt i høring i perioden 28. maj – 12. juni 2015 og der er indkommet i alt 10 høringssvar, der er bilagt sagen.

 

Heldagsskolen, Kildebakken og 10. klasseskolen tager forslaget til efterretning.

 

Handicaprådet tager ligeledes forslaget til efterretning, idet Rådet med tilfredshed noterer sig, at Heldagsskolens tilbud på afdeling Søndermark er opretholdt.

 

De øvrige høringssvar indeholder en række forslag og kommentarer, der er oplistet i nedenstående skema.

 

Side

Paragraf

Kommentar/Forslag

Høringspart

5

1, stk. 2

Næstsidste afsnit foreslås formuleret således:

Der kan vælges stedfortrædere for alle elev-, forældre- og medarbejderrepræsentanter.

(Det kan være svært at finde stedfortrædere for alle forældrerepræsentanter)

Skole Nord

5

1, stk. 3

Det foreslås at der kun vælges 5 forældrerepræsentanter på Svartingedal, da skolen alene har elever på 0. – 6. klassetrin.

Ønske om, at der sidder en repræsentant for Svartingedal i Rønneskolens bestyrelse for at sikre koordinering fødeskole og overbygningsskole imellem.

Skole Nord

6

1, stk. 8

Er det lovformeligt, at forældrerepræsentanter godt kan sidde i skolebestyrelsen valgperioden ud, selvom barnet ikke længere går på skolen?

(Se nedenstående forslag til ændret formulering af § 1, stk. 2 og § 1, stk. 8)

Skole Nord

12

13

Der ønskes direkte dialog mellem den enkelte skolebestyrelse og politikerne i Børne- og Skoleudvalget. Der er for få møder i Samrådet i den form og med det antal deltagere, der er i dag.

Rønneskolen

12

13

Der bør foreligge dagsorden til Samrådets møder så betids, at den kan forberedes i skolebestyrelsen inden samrådsmødet.

Hans Rømer Skolen

13

14, stk. 2

Kontaktlæreren deltager i forretningsudvalgets møder, dog ikke som medlem, da FU alene består af elever.

Bornholms Fælles

Elevråd

14

14, stk. 4

Sidste linie ønskes formuleret således:

”Rådet høres i spørgsmål, der vedrører elevernes fælles sikkerhed, sundhed og trivsel.”

Bornholms Fælles

Elevråd

18

Bilag 2

Bør ajourføres

Hans Rømer Skolen

19

Bilag 2, 1.2.4

Der foreslås, at afsnittet om Rønneskolen tilføjes kommunalbestyrelsens beslutning:

”Frem til september 2015 udarbejdes der forslag til Rønneskolens fremtidige struktur med henblik på at nedlægge én af de nuværende tre afdelinger.”

Skole Nord

20

Bilag 2, 1.3.

Kompetencen til at beslutte klassedannelsen bør tillægges skolebestyrelsen.

Rønneskolen

21

Bilag 2, 1.3.

Den stramme styring af det frie skolevalg har vist sig at være i modstrid med mange forældres ønsker og der ses ikke at være grund til administrativt besværlige ordninger med den fremtidige tildelingsmodel.

Rønneskolen

22

Bilag 2, 2.0.1

Taxametertildelingen må til enhver tid afspejle det serviceniveau, man ønsker på alle matrikler, sådan at de små skoler også kan opretholde et rimeligt niveau.

Skole Nord

22

Bilag 2, 2.0.1

Positivt, at der tildeles taxameterbeløb pr. elev, da det giver muligheder for holddeling m.v.

Rønneskolen

22

Bilag 2, 2.0.1

Tildeling af samme basisbeløb uanset skolestørrelse tilgodeser ikke de større skoler.

Paradisbakkeskolen

22

Bilag 2, 2.0.1

Tildelingsmodellen bør evalueres senest efter ét år.

Hans Rømer Skolen

22

Bilag 2, 2.0.1

Tildelingsmodellen bør bæredygtighedsberegnes og evalueres efter ét år.

Hans Rømer Skolens

Afdelings MED

25

Bilag 2, 4.

Der efterlyses yderligere retningslinier for udlevering af gratis buskort.

Skole Nord

25

Bilag 2, 4.

Der bør arbejdes med justering af transporttiden. 2 timer for lang tid. Hvordan vil BAT sikre, at der er en siddeplads til dem, der skal køre mere end 10 minutter?

Det foreslås, at elle elever, der bor udenfor byen, hvor de går i skole, skal have et tilbud om buskort.

Bornholms Fælles

Elevråd

27

Bilag 3

Vanskeligt at forholde sig til tal, der er under udarbejdelse.

Paradisbakkeskolen

28

Bilag 4

Bør ajourføres.

Hans Rømer Skolen

30

Bilag 5, pkt. 13

Det foreslås, at bestyrelsen ikke kun vælger en formand, men også en næstformand blandt de valgte forældrerepræsentanter.

Skole Nord

 

 

Servicedirektøren foreslår følgende ændringer i det foreliggende forslag til styrelsesvedtægt:

 

Side 5, § 1, stk. 2, sidste afsnit:

 

”Forældrerepræsentanter, der ikke længere har børn på skolen, udtræder af skolebestyrelsen”

 

Forslag til ny formulering:

”Forældrerepræsentanter, der i valgperioden vælger at hjemmeundervise eller indskrive deres barn i en privat grundskole, efterskole eller lignende, jf. Folkeskolelovens § 43, stk. 2, udtræder af skolebestyrelsen”.

 

Side 6, § 1, stk. 8, 5. afsnit:

 

”Har forældrerepræsentanten ikke længere børn på skolen, udtræder vedkommende af skolebestyrelsen”.

 

Forslag til ny formulering:

”Forældrerepræsentanter, der i valgperioden vælger at hjemmeundervise eller indskrive deres barn i en privat grundskole, efterskole eller lignende, jf. Folkeskolelovens § 43, stk. 2, udtræder af skolebestyrelsen”.

 

Ændringsforslagene præciserer gældende lovgivning, der bl.a. fastslår, at forældrevalgte skal udtræde af skolebestyrelsen, hvis de hjemmeunderviser eller indskriver deres barn i privat- eller efterskole. Forældre har ret til at sidde i skolebestyrelsen valgperioden ud, når deres barn afslutter 9. klasse eller indskrives på en anden folkeskole i valgperioden.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. maj 2015

1.
Styrelsesvedtægt 1-8-2015 til BSU 150505 (DOCX)

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. juni 2015

2.
Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen (MSG)

3.
Skolebestyrelsen, Kildebakken (DOCX)

4.
Høringssvar fra BFE om forslag til ny styrelsesvedtægt 11 06 15.docx (DOCX)

5.
Skolebestyrelsen, Heldagsskolen (DOC)

6.
Handicaprådet (MSG)

7.
Skolebestyrelsen, Paradisbakkeskolen (DOC)

8.
SKolebestyrelsen, Rønneskolen (DOCX)

9.
Skolebestyrelsen, 10. Klasseskolen (MSG)

10.
Skolebestyrelse, Skole Nord (DOCX)

11.
MED-udvalget, Hans Rømer Skolen (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Gensidig orientering

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-06-2015

3

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. juni 2015:

Intet.