Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
15-06-2015 kl.
Mailhøring med deadline 15.6. kl. 16
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Ansøgning om tilskud til operatørindsats for vækstrettet kompetenceudvikling "Viden og Vækst"
  åbent 2 Ansøgning om tilskud til klyngeindsats på fødevareområdet
  åbent 3 Ansøgning om støtte til Madfællesskab mellem Lejre, København og Bornholm
  åbent 4 Ansøgning om tilskud til øget professionalisering af Wonderfestiwall og øvrige events, 2015-2017
  åbent 5 Ansøgning om tilskud til Innovation og talentudvikling på Campus Bornholm 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Ansøgning om tilskud til operatørindsats for vækstrettet kompetenceudvikling "Viden og Vækst"

00.03.04Ø39-0205

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

Bornholms Vækstforum

11-05-2015

9

 

Hvem beslutter

Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Erhvervsstyrelsen beslutter

Resumé

På mødet d. 9. februar 2015 valgte Vækstforum Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) som operatør for en indsats om vækstrettet kompetenceudvikling i bornholmske virksomheder. Der foreligger nu en endelig ansøgning om midler til denne indsats.

CRT ansøger om et socialfondstilskud på 3.500.282 kr. og et tilskud fra de regionale udviklingsmidler på 2.301.884 kr. til medfinansiering af projekt Viden & Vækst, der giver bornholmske virksomheder et intensivt og skræddersyet kompetenceudviklingsforløb på leder- og/eller medarbejderniveau, med udgangspunkt i virksomhedens behov og ønske om vækst.  CRT vil desuden udarbejde relevant, analytisk materiale til brug for vurdering af virksomhedernes fremtidige kompetenceudviklingsbehov. Projektet vil også understøtte koordineringen af den virksomhedsrettede kompetenceudviklingsindsats på tværs af erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsessystemet, herunder arbejde på en model for virksomhedsrettet kompetenceudvikling, som kan bruges efter dette projekts afslutning.

De deltagende virksomheder i projektet findes i de erhvervsspecialiseringer, som Vækstforum har identificeret i erhvervsudviklingsstrategien: Fødevarer, turisme og produktions- og serviceerhverv med vækstpotentiale, med størst fokus på fødevarer og turisme.

Projektperioden er 1. juni 2015 – 1. juni 2018.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

a)  at Vækstforum drøfter projektets effektkæder,

b)  at Vækstforum indstiller ansøgningen om tilskud på 3.500.157 kr. fra Socialfonden til godkendelse i Erhvervsstyrelsen,

c)  at Vækstforum indstiller ansøgningen om tilskud på 2.301.884 kr. fra uddannelsespuljen under de regionale udviklingsmidler til godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget,

d)   at det besluttes, at ansøger en gang årligt afrapporterer projektets fremdrift på et Vækstforummøde,

e)  at projektet midtvejsevalueres.

 

 

Bornholms Vækstforum, 11. maj 2015, pkt. 9:

Anbefales, med den tilføjelse at Vækstforum forventer, at projektet kommunikerer projektets fremdrift og resultater i henhold til Vækstforums kommunikationsstrategi.

Den fortsatte bevilling tages op til fornyet overvejelse, såfremt projektet ikke kan dokumentere den forventede fremdrift ved den årlige status, der forelægges Vækstforum.

Det blev også besluttet, at indsatsen skal målrettes, så det også omfatter produktivitetsforbedringer i de deltagende virksomheder.

Videresendes herefter til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og til Erhvervsstyrelsen til godkendelse.

Kommunaldirektøren indstiller

til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets godkendelse

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15. juni 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Baggrund, formål og målgruppe

CRT søger i samarbejde med Bornholms Akademi, Campus Bornholm, Væksthus Hovedstadsregionen, Business Center Bornholm og Jobcenter Bornholm om at blive operatør på det initiativ omkring vækstrettet kompetenceudvikling i bornholmske virksomheder, som Vækstforum udbød ultimo 2014 og efterfølgende på mødet 9. februar 2015 valgte CRT til at skrive en endelig ansøgning til. Formålet med projektet er at udløse noget af det vækstpotentiale, der er i Bornholmske virksomheder og dermed skabe flere job og en forbedret produktivitet via intensiv kompetenceudvikling med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov. De deltagende virksomheder findes i de erhvervsspecialiseringer, som Vækstforum har identificeret i erhvervsudviklingsstrategien: Fødevarer, turisme og produktions- og serviceerhverv med vækstpotentiale, med størst fokus på fødevarer og turisme.

 

Screening af virksomheder

CRT vil i samarbejde med projektets øvrige partnere screene 300 bornholmske virksomheder med henblik på at identificere de virksomheder, der har behov for, og motivationen til, at indgå i et kompetenceudviklingsforløb, som kan være med til at realisere den enkelte virksomheds beskrevne vækstmål. Der tages udgangspunkt i de virksomheder, der i Vækstanalyse Bornholm (Teknologisk Institut 2013) blev kategoriseret som ”vil, men kan mindre”.

Af de 300 screenede virksomheder forventes 100 virksomheder at deltage i konkret kompetenceudvikling.
Det er et krav (fra Socialfonden), at deltagende virksomheder har en vækstplan. Såfremt en virksomhed udvælges til deltage i projektet, men mangler en vækstplan, vil BCB eller VHHR sikre, at virksomheden får udarbejdet en sådan inden deltagelsen i projektet.

Der foreligger allerede interessetilkendegivelser fra 8 virksomheder, som ønsker at blive screenet med henblik på deltagelse i projektet. Derudover vil tilbuddet om screening og evt. deltagelse i projektet blive formidlet af partnernes virksomhedskonsulenter, når de besøger relevante virksomheder, via brancheforeninger, interesseorganisationer mv.

Desuden har Dansk Industri, Europas Maritime Udviklingscenter, Destination Bornholm, Dansk Byggeri og Bornholms Landbrug tilkendegivet deres interesse i at samarbejde med projektet og bl.a. være med til at formidle viden om projektet til deres medlemmer.

 

Kompetenceudviklingstilbud til virksomhederne

Virksomhederne vil få tilbud om enten et intensivt lederudviklingsforløb, kompetenceudvikling af en større del af virksomhedens medarbejder eller begge dele. Herudover vil en del virksomheder få tilbudt udarbejdelse af en kompetenceudviklingsplan, der kortlægger mulighederne og omkostningerne ved kompetenceudvikling, samt mulighed for at indgå i ERFA-netværk.

Virksomhederne vil gennem deltagelsen i en eller flere aktiviteter opnå en kapacitetsopbygning, der gør dem i stand til at realisere deres vækstpotentiale.

I kompetenceudviklingen vil der blive brugt redskaber som AMU-kurser, workshops, ERFA-grupper, branchespecifikke lederprogrammer, enkelte fag på f.eks. master-niveau, Vækst via ledelse-programmet med mere. Hvilke elementer der skal indgå, kommer an på den enkelte virksomheds behov.

 

Analyser til vurdering af fremtidens kompetencebehov

Sideløbende med selve kompetenceudviklingsindsatsen vil CRT udarbejde relevante arbejdsmarkedsanalyser, som kan danne grundlag for vurderingen af fremtidens kompetencebehov i virksomhederne, ligesom der vil blive arbejdet på opbygning af en database (eller tilpasning af en eksisterende) over virksomhedernes kompetencebehov nu og i fremtiden. Det er tanken, at databasen skal være et redskab, som øens erhvervsfremmeoperatører kan bruge som redskab i rådgivningen, også efter projektets afslutning.

 

Sammenhæng med øvrige virksomhedsrettede indsatser

Projektet skal ses i tæt sammenhæng med den øvrige indsats for at forbedre virksomhedernes innovations- og vækstevne. Kompetenceudviklingsindsatsen er en del af den samlede virksomhedsrettede indsats og vil derfor blive koordineret med de aktører, der har ansvar for denne, herunder Fødevareklyngen.

 

Projektets effekter

Ved projektets afslutning forventes det, at 290 personer har forøget deres kompetenceniveau umiddelbart efter deltagelse i projektet, svarende til 85 % af alle deltagende. Det forøgede kompetenceniveau skal ses i forhold de behov, som er identificeret i den enkelte virksomheds kompetenceudviklingsplan og som der kompetenceudvikles efter.

Det forventes desuden, at der er skabt 30 nye job i de deltagende virksomheder 2 år efter projektets afslutning, især som følge af intensiv lederudvikling i eksporterende virksomheder.

Projektets effektkæde er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Projektets støtteberettigede udgifter er budgetteret til 7.563.001 kr., der fordeler sig således:

Udgifter

Kr.

Løn til medmedarbejdere på projektet

3.262.950 kr.

Ekstern konsulentbistand

1.952.000 kr.

Revision

80.000 kr.

Kursusgebyrer (ved virksomheders deltagelse

i kurser uden for det ordinære uddannelsessystem)

300.000 kr.

 

18 % omkostninger (standardsats til dækning af

husleje, møder, rejser, materialer mv.)  

1.007.091 kr.

Deltagerløn 

960.960 kr.

I alt

7.563.001 kr.

 

Finansiering

Kr.

Socialfonden

3.500.157 kr.

Regionale udviklingsmidler

2.301.884 kr.

Gourmet Bornholm (bevilling fra

Erhvervs- og Vækstministeriet

400.000 kr.

Egenbetaling fra virksomheder          

400.000 kr.

Deltagerløn

    960.960 kr.

I alt           

7.563.001 kr.

 

Vurdering

Sekretariatet vurderer, at projektet er støtteberettiget under Socialfondens prioritetsakse 1.2.C ”Vækstrettet kompetenceudvikling”, og at projektets aktiviteter falder ind under de i programmet fastsatte muligheder.

Projektet er med til at realisere erhvervsudviklingsstrategiens mål om at flere virksomheder skal have organisatoriske ressourcer til vækst. Der er i den beskrevne indsats netop fokus på at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere i virksomhederne, således at de opnår de kompetencer, der er nødvendige for realisering af virksomhedens mål for vækst.

Det er erfaringen fra andre lederudviklingsprojekter at især kompetenceudvikling af ledelsen i en virksomhed kan være med til at realisere et vækstpotentiale, og da lederudvikling i dette projekt bygger på erfaringerne fra lederudviklingsprojekter med dokumenteret effekt, er det sekretariatets opfattelse, at den forventede effekt på 30 nye job 2 år efter projektets afslutning er realistisk.

Generelt er det sekretariatets vurdering, at de beskrevne effektkæder er fyldestgørende og viser sammenhængen mellem projektets aktiviteter og de forventede output og effekter. Output og effekter vurderes at være realistiske og evidensbaserede og det vurderes desuden, at der er høj sandsynlighed for at disse opnås.

Det vurderes desuden, at den koordinering med erhvervsfremmesystemets øvrige virksomhedsrettede tiltag ansøger vil stå for, vil understøtte arbejdet med en mere koordineret erhvervsservice på Bornholm, ligesom det vil sikre den nødvendige koordinering mellem de større indsatser om virksomhedsudvikling, der sættes i søen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 11. maj 2015

1.
Socialfondsansøgning Viden & Vækst (PDF)

2.
Effektkæde for projekt Viden & Vækst (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Ansøgning om tilskud til klyngeindsats på fødevareområdet

00.03.04Ø39-0207

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

11-05-2015

10

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

15-06-2015

2

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervsstyrelsen beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Vækstforum valgte på sit møde den 9. februar Bornholms Landbrug - i et partnerskab med Gourmet Bornholm og Bornholms Regionskommune – som operatør for en klyngeindsats på fødevareområdet. Bornholms Landbrug har herefter på baggrund af oplægget til sidste møde udarbejdet en reel ansøgning.

Bornholms Landbrug søger om et Regionalfondstilskud på 2.099.997,60 kr. og et tilskud fra de regionale udviklingsmidler på 780.000 kr. (reserveret på sidste møde).

Projektperioden er 1. juli 2015 – 30. juni 2018.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

a)  at Vækstforum drøfter projektets effektkæder,

b)  at ansøgningen om et Regionalfondstilskud til projektet på 2.099.997,60 kr. indstilles til godkendelse i Erhvervsstyrelsen,

c)  at ansøgningen om et tilskud på 780.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler indstilles til godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget,

d)  at det besluttes, at ansøger en gang årligt afrapporterer projektets fremdrift på Vækstforums møde i slutningen af året,

e)  at projektet midtvejsevalueres.

 

Bornholms Vækstforum, 11. maj 2015, pkt. 10:

Anbefales, med den tilføjelse at Vækstforum forventer, at projektet kommunikerer projektets fremdrift og resultater i henhold til Vækstforums kommunikationsstrategi.

Videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Erhvervsstyrelsen til godkendelse.

Kommunaldirektøren indstiller

til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets godkendelse

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15. juni 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Der etableres et partnerskab mellem Gourmet Bornholm, Bornholms Landbrug og Bornholms Regionskommune, der udgør kernen i en ny, styrket og formaliseret fødevareklynge. En klynge, der tilsammen råder over en bred vifte af kompetencer til gavn for de virksomheder, der ønsker at skabe innovation, udvikling, vækst og beskæftigelse. Til partnerskabet knyttes en række samarbejdspartnere, f.eks. CRT, Horesta, Campus Bornholm, Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstadsregionen, LIFE, universiteterne, Innovationsnetværket Foodnetwork m.v.

 

Projektets indhold

Klyngeprojektets første væsentlige rolle er at etablere en innovationsplatform, som kan styrke videndeling, proces- og produktudvikling og generere konkrete produkt- og procesudviklings-projekter.

Vækstforum udpeger andre operatører til at varetage indsatserne inden for kompetence-udvikling, eksport/internationalisering og iværksætteri. Endvidere vil Gourmet Bornholm igangsætte indsatser inden for event og markedsføring.

Klyngeprojektets anden væsentlige rolle er derfor at samtænke og koordinere de forskellige indsatser inden for fødevareklyngen på Bornholm over de næste tre år, så fødevare-virksomhederne kommer til at deltage i de relevante indsatser, og så de oplever, at der er sammenhæng mellem indsatserne.

 

Projektets hovedaktiviteter er:

1)   Afholdelse af netværksmøder i fødevareklyngen med henblik på koordinering af indsatserne.

2)   Afholdelse af innovationsmøder - temamøder med henblik på forøget viden om og indsigt i forskellige aspekter inden for fødevareproduktion.

3)   Etablering af produktudviklingsforum og opdyrkning af produkt- og procesudviklingsprojekter.

4)   Undersøgelse og beskrivelse af det bornholmske terroir med henblik på beskyttelse af de bornholmske fødevarers egnsspecifikke karakter med opnåelse af BGB-mærke (Beskyttet Geografisk Betegnelse).

5)   Opsøgende indsats for at få nye klyngemedlemmer.

 

Projektets effekter

Projektets forventede resultater ved projektafslutning:

·       Virksomhederne har fået øget indsigt og har øget deres kompetencer via deltagelse i forskellige indsatser og klyngeaktiviteter

·       Etablering af 3-5 action-learning grupper, der kan fortsætte efter projektperiodens ophør

·       16 virksomheder har deltaget i produktudviklingsforløb, og der er skabt 5 nye innovative virksomheder (defineret som virksomheder, der har introduceret nye eller væsentligt ændrede produkter/serviceydelser som følge af deltagelsen i projektet)

·       Beskyttelse af den egnsspecifikke karakter ved opnåelse af BGB-mærke

·       En styrket klynge med 20 nye medlemmer

Projektets langsigtede effekter:

 

Se endvidere den vedhæftede effektkæde for projektet.

 

Organisering

Klyngeoperatørfunktionen er sammensat af en projektleder fra Gourmet Bornholm og medarbejdere hos Bornholms Landbrug.

Bornholms Landbrug er juridisk og økonomisk ansvarlig for klyngeprojektet.

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm, der beskriver det samlede ressourcebehov og opgavernes fordeling på projektleder og øvrige projektmedarbejdere.

Ifølge samarbejdsaftalen skal projektlederen levere 8-10 timer ugentligt i perioden 1. juni til 30. september hos Bornholms Landbrug på Kannikegaard, og resten af tiden skal projektlederen forestå aktiviteter på Gården – Bornholms Madkulturhus. I de resterende ni måneder skal projektlederen levere 30 timer ugentligt hos Bornholms Landbrug.

Madkulturhuset vil være projektets base i de tre sommermåneder, medens Kannikegård vil være projektets base resten af året.

Økonomiske konsekvenser

Projektets støtteberettigede udgifter er budgetteret til 4.199.997,60 kr., der fordeler sig således:

 

Projektudgifter

Projektarbejde (projektledelse, projektarbejde, administration)

 

3.436.820,00 kr.

Kursus inden for fødevareinnovation (17,5 kursusdage)

52.500,00 kr.

Revision

70.000,00 kr.

Indirekte omkostninger, 18%

640.677,60 kr.

I alt

4.199.997,60 kr.

 

 

 

 

Projektet søges finansieret således:

 

Finansiering

Regionalfonden

2.099.997,60 kr.

Regionale udviklingsmidler

780.000,00 kr.

Bidrag fra Erhvervs- og Vækstministeriet (Gourmet Bornholm bidrager med en projektleder)

 

1.320.000,00 kr.

I alt

4.199.997,60 kr.

Vurdering

Sekretariatet vurderer, at projektet er støtteberettiget under Regionalfondens prioritetsakse

1 b) ”Øget innovation i SMV'er gennem stærke klyngeorganisationer”, og at projektet er i tråd med de programfastsatte aktiviteter og målsætninger.

Ansøgningen beskriver, hvordan projektet vil bidrage til, at klyngen skaber flere innovative produkter og processer.

Det vurderes, at projektet sætter realistiske mål for antallet af nye klyngemedlemmer og for antallet af virksomheder, der deltager i innovationsprojekter.

 

Med det store fokus på fødevareområdet i både den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi og vækstpartnerskabsaftalen med regeringen må klyngeprojektet siges at være regionalt prioriteret og ligge inden for øens smarte specialisering. Projektet adresserer også erhvervs-udviklingsstrategiens intention om at understøtte samarbejdet mellem fødevarevirksom-hederne gennem en klyngesupporterende tilgang, med madkulturhuset som omdrejningspunkt for innovation og videnoverførsel og med styrkelse af det bornholmske brand.

 

Sekretariatet vurderer, at projektet er væsentligt for en hensigtsmæssig koordinering af fødevarevirksomhedernes deltagelse i de forskellige initiativer, ligesom projektet skal fremme produkt- og procesinnovation i fødevareerhvervet og dermed bidrage til at skabe vækst og jobs i fødevarebranchen på øen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 11. maj 2015

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Effektkædeskema (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  punkt

3  Ansøgning om støtte til Madfællesskab mellem Lejre, København og Bornholm

24.00.00Ø39-0155

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

11-05-2015

11

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

15-06-2015

3

 

Hvem beslutter

Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune ansøger om 400.000 kr. til projekt Madfællesskab mellem Lejre, København og Bornholm. Madfællesskabets formål er at samarbejde med København om levering af lokale og fortrinsvis økologiske fødevarer til københavnske køkkener.

Projektet understøtter det igangværende arbejde med bornholmske fødevarer, som via Gourmet Bornholm har fået en statslig bevilling på 5 mio. kr. til netop en styrkelse af fødevareerhvervet på Bornholm og har opbakning fra borgmestrene i Lejre og på Bornholm og fra overborgmesteren i København.

 

Projektperiode er 1. august 2015 – 31. juli 2016. I løbet af projektets første år forventes minimum 5 bornholmske fødevarevirksomheder at have opnået en øget afsætning, som følge af samarbejdet. Over en 3-5 årig periode forventes minimum 25 bornholmske fødevarevirksomheder, at have opnået øget afsætning, som følge af initiativerne og konkrete aftaler om levering.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Vækstforum indstiller ansøgningen om tilskud på 400.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler til godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Bornholms Vækstforum, 11. maj 2015, pkt. 12:                                                                     

Anbefales.

Videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

Kommunaldirektøren indstiller

til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets godkendelse

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15. juni 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Madfællesskabet Lejre, København og Bornholm Kommuner er betegnelsen på et Offentlig-Privat Innovationssamarbejde (OPI samarbejde), mellem de tre kommuner. Københavns Madhus er facilitator og sekretariat for partnerskabet. Borgmestrene fra de tre kommuner har underskrevet en hensigtserklæring om en konkretisering af samarbejdet i en formel partnerskabsaftale og de bornholmske virksomheder er via Gourmet Bornholm og Bornholms Landbrug inviteret ind i samarbejdet (interesseerklæring under udarbejdelse). Videns-institutionen Chora Connection - Center for Bæredygtighed og Resiliens har bekræftet sin interesse i at være rådgivende partner.

 

Det overordnede formål for madfællesskabet og dette projekt er at opbygge et gensidigt forpligtende samarbejde mellem København og landkommunerne Lejre og Bornholm.

Målet er at skabe erhvervsudvikling og jobskabelse på Bornholm og i Lejre og sikkerhed for forsyning af fødevarer i København.

 

Madfællesskabet har miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed som sit centrale omdrejningspunkt. Gode fødevarer og den offentlige mad skal forsøgsvis være katalysator for vækst, lokal forsyning og øget sammenhængskraft mellem by og landkommuner.

Med tilførte fødevarer fra Lejre og Bornholm opnår København den nødvendige sikkerhed for leverance af lokale fødevarer og omvendt opnår Lejre og Bornholm en ny sikkerhed for afsætning og eksport af deres fødevarer. Afsætningssikkerhed er afgørende for virksomhedernes parathed til eksempelvis at igangsætte en grøntsagsproduktion eller omlægge til økologi. Med udsigt til store ordrer fra Københavns Kommune, vil virksomhederne

have en større sikkerhed for afsætning, og dermed en forventet øget motivation for igangsætning af en udvidet lokal produktion af fødevarer. Til sammenligning af fødevareindkøbet på henholdsvis Bornholm og i Københavns Kommune indkøber regionskommunen årligt 500 ton fødevarer til en værdi af 16 mio. kr., mens Købehavns Kommune indkøber 7.200 ton fødevarer, svarende til 300 millioner kr.

 

I løbet af projektets første år forventes minimum 5 bornholmske fødevarevirksomheder at have opnået en øget afsætning, som følge af samarbejdet. Der vil være indgået konkrete leveringsaftaler med Københavns Kommune og øvrige udenøs aftagere, så som andre større byer i hovedstadsområdet, COOP, Irma, og Årstiderne. Det tætte samarbejde med Københavns Kommune og Københavns Madhus forventes at ville styrke de bornholmske producenters adgang til større og attraktive udenøs markeder. Over en 3-5 årig periode forventes minimum 25 bornholmske fødevarevirksomheder, at have opnået øget afsætning, som følge af initiativerne og konkrete aftaler om levering.

 

Konkrete mål for organisering og udvikling af samarbejde

Dette projekt vedrører alene den indledende fase (første år) af et flerårigt OPI-samarbejde. De konkrete kortsigtede mål, vedrører derfor Madfællesskabets organisering, etablering af samarbejdet og en afdækning af perspektiverne for samarbejdet med blandt andet videns institutioner og private aktører. Målet er, at Madfællesskabet i løbet af det 1-årige projekt, skal have defineret fælles mål på kort og længere sigt.

 

 Der er formuleret følgende konkrete mål for Madfællesskabets første år:

 

  1. Madfællesskabet Lejre, København og Bornholm Kommuner har organiseret sig som et formelt OPI samarbejde, med tæt involvering af de bornholmske private virksomheder.
  2. Madfællesskabet har vedtaget bæredygtige visioner og mål og gennemført initiativer, med henblik på kort- og langsigtede resultater. Vision, mål og aktiviteter er funderet i viden og praksis og involverer såvel lokale virksomheder (via Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm) som relevante videns institutioner, herunder Center for Bæredygtighed og Resiliens.
  3. Der er etableret et tæt samarbejde mellem bornholmske fødevarevirksomheder og Københavns Kommune, med heraf afledte konkrete leveringsaftaler og afsætning til følge.

 

 

Projektets forventede effekter for Bornholm på længere sigt

En langsigtet målsætning for Madfællesskabet er, at have opnået erfaringer med- og viden om fødevarer og lokal forsyning som katalysator for bæredygtig udvikling og øget sammenhængskraft mellem by- og landkommuner.

For de bornholmske fødevareproducenter vil en langsigtet effekt være øget adgang til større markeder og øget afsætning af bornholmske fødevarer (råvarer og produkter). Her igennem vil en forventet effekt på længere sigt være jobskabelse i såvel produktions- og forarbejdningsled.

 

For Bornholm vurderes de langsigtede effekter af det ny OPI samarbejde at være:

Økonomiske konsekvenser

Budget for det etårige projekt, som første fase af Madfællesskabets partnerskab:

 

Udgifter

%-fordeling

Kr.

Løn til medarbejdere på projektet

78,50

693.600

Konsulentydelser

8,49

75.000

Rejser, kost og logi

4,64

41.000

Kontor i alt

4,53

40.000

Andet (bogføring og budgetadministration)

2,26

20.000

Revision

1,13

10.000

Evaluering

0,45

4.000

I alt

100

883.600

 

 

 

Projektets finansieringsplan:

 

 

%-fordeling

Kr.

Bornholms Vækstforum, de regionale udviklingsmidler

45,27

400.000

Anden finansiering (København, Lejre, Chora + evt. fonde)

44,34

391.800

Egenfinansiering BRK

10,39

91.800

I alt

100

883.600

 

I de tre kommuner, i Københavns Madhus og Chora Connection er netop nu et stort momentum for at komme hurtigt i gang med samarbejdet. I løbet af de sidste måneder har man i Københavns madhus arbejdet på at finde finansiering til projektet og ansøgt om medfinansiering i Vækstforum Hovedstaden, hvor man imidlertid har fået afslag, med begrundelse i, at fødevarerne ikke er en særlig prioriteret indsats i erhvervsstrategien. I Lejre kommune er man netop nu i gang med at afsøge mulighederne for støtte via regions Sjællands Vækstforum, og har samtidigt en ansøgning om yderligere kommunal medfinansiering til behandling i kommunens erhvervs- og turismeudvalgt primo maj. Der er således en indbyrdes forståelse mellem kommunerne om, at alle byder ind med finansiering til projektet i sin helhed og i særdeleshed til den fælles sekretariatsfunktion i Københavns Madhus. Såfremt der opnås yderligere medfinansiering via ovennævnte tiltag, vil det her ansøgte beløb blive tilsvarende nedjusteret.

De kommende faser (fase 2-3) af Madfællesskabets fortsatte samarbejde forventes finansieret gennem større bevillinger fra private fonde. Hertil forventes medfinansiering fra de to øvrige kommuners regionale vækstfora.

 

Vurdering

Vækstforumsekretariatet vurderer, at Madfællesskabets målsætning om øget afsætning og eksport af lokale bornholmske fødevarer til København, understøtter de øvrige igangværende indsatser på øen. Projektet tilfører yderligere synergi til arbejdet med at skabe udvikling og vækst i det bornholmske fødevareerhverv.

 

Initiativet kan betegnes som endnu en "knopskydning" på det igangværende udviklingsarbejde på fødevareområdet og tilføjer med sit tætte samarbejde mellem by og land en helt ny dimension til øens allerede perspektivrige arbejde med fødevareudvikling. Projektet understøtter og videreudvikler blandt andet arbejdet i det ny partnerskab mellem regionskommunen, Gourmet Bornholm og Bornholms Landbrug med et delt fokus på afsætning og eksport.

Madfællesskabets vision og målsætningerne i dette projekt understøtter målsætning om i 2020 at have skabt frem mod 200 nye arbejdspladser. Projektets understøtter Vækstforums erhvervsstrategis indsatsområde om fødevarer ved – på længere sigt - at bidrage til jobskabelse, værdiskabelse, flere iværksættere, eksport, reduceret ressourceforbrug og social inklusion gennem beskæftigelse.

 

Projektet bidrager også til udmøntning af strategiens indsatsområde om turisme, idet der er grund til at forvente, at stadig flere turister/besøgende vil til vælge øen på grund af fødevarerne.

 

Madfællesskabets arbejde forventes også, med sit fokus på bæredygtighed i bred forstand - miljømæssig, økonomisk og socialt - at kunne bidrage til indfrielse af strategiens tværgående

indsatser: Grøn innovation og Social inklusion. Madfællesskabet vil i samarbejde med Københavns Madhus sikre samling og koordination og sammen med blandt andet Chora Connection skabe grønne og sociale innovative løsninger og herved bistå samfundet i at løfte sin udfordring med knappe ressourcer.

 

Endelig understøtter Madfællesskabet strategiens målsætning om, at Bornholm skal indgå i flere tværregionale udviklingsprojekter og aktiviteter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Bornholms Vækstforum 11. maj 2015

1.
Ansøgning om Madfællesskab mellem Lejre, København og Bornholm Kommuner (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ansøgning om tilskud til øget professionalisering af Wonderfestiwall og øvrige events, 2015-2017

24.00.00Ø39-0154

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

11-05-2015

12

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

15-06-2015

4

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Foreningen Wonderfestiwall søger Bornholms Vækstforum om tilskud på 500.000 kr. af de regionale udviklingsmidler/kulturpuljen til et udviklingsprojekt i perioden 2015-2017. Budgettet er sammenlagt 1.600.000 kr.

Gennem konceptudvikling, videndeling og investeringer vil organisationen bag Wonderfestiwall udvikle Wonderfestiwall samt bidrage til udvikling af øvrige bornholmske events. Det er muligt, fordi Wonderfestiwall er en momsfritaget forening, der skal anvende sit overskud til økonomisk støtte til andre kulturelle events med vækstpotentiale.

Det er Vækstforumsekretariatets vurdering, at projektet matcher erhvervsudviklingsstrategien – Vilje til vækst – ved bl.a. at bidrage til vækst i den bornholmske turisme igennem reason-to-go events og gennem opbygning af professionelle kompetencer blandt festivalarrangørerne.

Derudover vurderes det, at arrangementerne vil bidrage positivt til det generelle image af Bornholm som et attraktivt sted og således have en potentielt gavnlig effekt for virksomheders rekruttering af kvalificeret arbejdskraft og bosætning.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Vækstforum indstiller ansøgningen om tilskud på 500.000 kr. fra kulturpuljen under de regionale udviklingsmidler til godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Bornholms Vækstforum, 11. maj 2015, pkt. 12:

Anbefales, med den tilføjelse at Vækstforum forventer, at projektet kommunikerer projektets fremdrift og resultater i henhold til Vækstforums kommunikationsstrategi.

Videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

Kommunaldirektøren indstiller

til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets godkendelse

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15. juni 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Foreningen ”Wonderfestiwall” søger Bornholms Vækstforum om tilskud på 500.000 kr. af de regionale udviklingsmidler/kulturpuljen til et udviklingsprojekt i perioden 2015-2017.

Kulturpuljen er reguleret af ”Lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet”, hvor der i § 3 a gives mulighed for at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift.

 

Med dette udviklingsprojekt vil ”Wonderfestiwall” bidrage til udvikling og vækst i den bornholmske oplevelsesøkonomi med følgende mål:

·       Øge antallet af tilrejsende med 500-700 betalende gæster (stigning på 40 %)

·       Øge omsætningen i de bornholmske virksomheder.

·       Fastholde beskæftigede ved en forlængelse af skuldersæsonen (20.-23. aug.).

·       Tilføre økonomi til nye og eksisterende events ved oprettelse af en bornholmsk kulturfond og dermed potentielt styrke vækstlaget.

 

Ansøger fremhæver, at udviklingsprojektet er forankret blandt ildsjæle/ ressourcepersoner, der gennem opkvalificering og videndeling vil professionalisere og konceptudvikle enkelte øvrige events på Bornholm, gennem:

·       Markedsføring – herunder anvendelse af sociale medier for at engagere eksisterende eller kommende publikum.

·       Udvikling af visuel identitet, der er sammenfattende og virker tiltrækkende.

·       Økonomisk optimering, der sikrer lavere udgifter ved afviklingen og højere indtægter i form af mersalg – udvikling af nye forretningsområder osv.

·       Optimering af afviklingen, organisatorisk m.m.

·       Optimering af ressourcer – herunder bedre udnyttelse af frivilliges engagement og tilførsel af nye kræfter.

·       Udvikling af nye events/koncepter i forlængelse af eksisterende events, som er med til at bidrage til en bedre økonomi.

 

Udvælgelsen af events, som har et behov og potentiale, vil ske i dialog med Destination Bornholm og evt. Event Bornholm for at sikre det største udbytte for midlerne.

 

Markedsføringen omfatter desuden etablering af et årligt borgermøde/event i København for alle ”eksilbornholmere” i tæt samarbejde med BRK og foreningen BAG-landet. Det kan ske i forbindelse med ”Nytorv-eventen”, der pt. tiltrækker godt 1.000 ”eksilbornholmere” og 1.000 unge musikinteresserede københavnere.

 

Derudover vil anskaffelse af nyt professionelt eventudstyr mindske den økonomiske risiko ved at minimere de årlige driftsomkostninger. Tidl. er der investeret i lydanlæg og mobilscene.

Projektet vil endvidere bidrage til etablering af et nyt campingområde ved Hammershus i samarbejde med Naturstyrelsen for at løse problemet med manglende overnatningsplads til det øgede antal overnattende festivalgæster.

 

Baggrund

Den første Wonderfestiwall fandt sted i 2008 og samlede ca. 400 gæster (inkl. frivillige). 12 artister optrådte for et musikbudget på 65.000 kr. Omsætningen var 213.000 kr.

I 2015 ventes der 5.500 gæster (inkl. frivillige). 35 artister (heraf 10 udenlandske) optræder for et musikbudget på 1,4 mio. kr. Omsætningen ventes at være 4,5 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. anvendes til lokalt forbrug. Samme beløb blev anvendt til lokalt forbrug i 2014.

Økonomiske konsekvenser

En godkendelse af ansøgningen fra foreningen Wonderfestiwall om tilskud på 500.000 kr. betyder, at der vil være ca. 0,36 mio. kr. tilbage i puljen i 2015.

UDGIFTER

2015

2016

2017

Subtotal

Andel %

Projektledelse (Tovholder)

25.000

25.000

25.000

75.000

4,69

Løn professionel mentor

30.000

30.000

30.000

90.000

5,63

Etablering af nye campingarealer i forbindelse med Slotslyngen

175.000

-

-

175.000

11,94

Markedsføring af nye tiltag

35.000

35.000

35.000

105.000

6,56

Projekt om at øge tilgangen til bornholmske fødevarer på festivalen, og udnytte vinduet til 5.000 gæster

30.000

30.000

30.000

90.000

5,90

Indkøb af eventudstyr med interesse for størstedelen af øens events

100.000

100.000

100.000

300.000

19,67

Forøgelse af musikudbud og kvalitets niveauet på musikprogrammet

125.000

125.000

125.000

375.000

23,44

Lønninger til udveksling af kompetencepersoner til udvikling af andre bornholmske events og evt. nye Wonderfestiwall events

85.000

85.000

85.000

255.000

15,94

Inspirationsaftener (lønninger til eksterne oplægsholdere)

20.000

20.000

20.000

60.000

3,75

Eksterne besøgsanalyser samt evaluering af målsætning (CRT)

20.000

20.000

20.000

60.000

3,75

Revision

5.000

5.000

5.000

15.000

0,94

Total

1.600.000

100,00

FINANSERING

2015

2016

2017

Subtotal

Andel %

Vækstforum (denne ansøgning)

500.000

500.000

31,25

LAG Bornholm (TILDELT)

200.000

-

200.000

12,50

Bornholms Brand Puljen (TILDELT)

50.000

50.000

50.000

150.000

9,84

Brdr. Larsens Legat

100.000

-

-

100.000

6,25

Sparekassen Bornholms Fond (Tildelt)

100.000

-

-

100.000

6,25

Carlsberg (Tildelt)

50.000

-

-

50.000

3,13

Tuborg Fondet (Tildelt)

50.000

-

-

50.000

3,13

Færgen  (Tildelt)

50.000

50.000

50.000

150.000

9,38

Østkraft (Tildelt)

25.000

25.000

25.000

75.000

4,92

Wonderfestiwalls drift

50.000

50.000

50.000

150.000

9,38

Andre sponsorer

20.000

20.000

10.000

75.000

4,69

Total

 

 

 

1.600.000

100,00

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Bornholms Vækstforum 11. maj 2015

1.
Ansøgning Wonderfestiwall (PDF)

2.
Budget (PDF)

3.
Notat til budget (PDF)

4.
Udviklingsplan for Wonderfestiwall (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ansøgning om tilskud til Innovation og talentudvikling på Campus Bornholm

24.00.00Ø39-0153

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

11-05-2015

13

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

15-06-2015

5

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Campus Bornholm ansøger om 664.250 kr. fra de regionale udviklingsmidler til projekt Innovation og talentudvikling i Campus Bornholms erhvervsuddannelser. Projektet vil fungere som pilotprojekt og vidensindsamling til et socialfondsprojekt om udvikling og etablering af et innovativt udviklingsmiljø på Campus Bornholm, som vil blive ansøgt på et senere tidspunkt.

Projektperioden er 1. juni 2015 – 31. juli 2016.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-    at Vækstforum indstiller ansøgningen om tilskud på 664.250 kr. fra uddannelsespuljen under de regionale udviklingsmidler til godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Bornholms Vækstforum, 11. maj 2015, pkt. 13:

Anbefales.

Videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

Kommunaldirektøren indstiller

til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets godkendelse

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15. juni 2015:

Godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Projektets formål er at gøre skolens erhvervsuddannelser mere attraktive for nuværende og kommende elever. Det skal ske via nye, spændende aktiviteter og et højere fagligt niveau hos både undervisere og elever.

Jensen Denmark, Bornholms Hospital og Marshall Food Events har tilkendegivet, at de ønsker at indgå i et samarbejde omkring aktiviteter i projektet.

 

Projektet fokuserer på tre hovedaktiviteter:

1) Talentudvikling og forberedelse til DM i Skills blandt skolens erhvervsskoleelever. Der vil blive gjort en særlig indsats for at højne det faglige niveau og dyrke talenter indenfor uddannelserne tømrer, mekaniker, smed og gastronom. Talentarbejdet retter sig mod DM i Skills, som er en national og international konkurrence for lærlinge. Talenter spottes og udvælges i den obligatoriske undervisning og dyrkes gennem hele deres uddannelsestid. Talentarbejdet vil foregå uden for den normale undervisningstid og vil ske i et samarbejde mellem skolens egne og eksterne undervisere, f.eks. fra branchen.
Campus deltager i dag i begrænset omfang i DM i Skills. Dette projekt vil give mulighed for mere formaliserede undervisningsforløb dedikeret til forberedelse af deltagelse i DM i Skills.

 

2) Kompetenceudviklingsforløb i form af studieture til innovative og entreprenørielle miljøer, institutioner, virksomheder og producenter for undervisere og enkelte elevgrupper.
Der gennemføres 2 studieture for 8 undervisere og 2 uddannelsesledere sammen med ca. 60 EUD og EUX-elever fra fagretningerne Den Smarte Dome, Metalræs og Business, Web og Økonomi, som på en 5 dages studietur til England skal studere og lade sig inspirere. Der gennemføres desuden en studietur til Spanien for 7 undervisere og 1 uddannelsesleder fra studieretningen Ernæringsassistent og Gastronom, hvor fokus vil være på at udvikle teamets faglige kompetencer.
Erfaringerne fra studieturene inddrages efterfølgende i undervisningen, og vil danne grundlag for udviklingen af det innovative undervisningsmiljø, som forventes udviklet via en kommende socialfondsansøgning.

 

3)Udvikling af innovative workshops, som skal introducere og stimulere ”det innovative mindset” som en del af kulturen på Campus Bornholm.

Der vil blive afholdt et antal innovative workshops uden for undervisningstiden, som faciliteres af Campus’ håndværkerafdeling, der også stiller lokaler, maskinpark og medarbejdere til rådighed for at sikre, at aktiviteterne har en kvalitet der lever op til erhvervslivets standarder. Workshops er åbne for elever og lærere ved Campus Bornholm, men vil også blive åbnet op for interesserede elever fra øens øvrige uddannelsesinstitutioner. For Gastronom og Ernæringsassistent-uddannelserne vil nogle af aktiviteterne foregår på Gaarden – Bornholms Madkulturhus såvel som under Sol over Gudhjem-konkurrencen.

 

Resultater og effekter

Resultatet efter afsluttet projekt vil være et højere fagligt niveau på erhvervsuddannelserne. Et resultat, der vil være med til at gøre det mere attraktivt at søge ind på en erhvervsuddannelse.

 

Projektet forventes desuden at bidrage til opnåelse af Campus målsætning på talentudviklingsområdet om at skolen skal være i en DM-finale indenfor 3 år og være Danmarksmester inden for 5 år.

Økonomiske konsekvenser

Projektets støtteberettigede udgifter er budgetteret til 1.183.750 kr., der fordeler sig således:

Udgifter

Løn til medarbejdere på projektet                            409.500 kr.

Konsulentydelser, inkl. rejser, kost og logi                 153.000 kr.

Studieture                                                              288.000 kr.

Udvikling af træningsforløb, workshops mm.             140.000 kr.

Materialer og anskaffelser (3D printer)                                        102.000 kr.

Information                                                              30.000 kr.

Intern evaluering                                                        5.000 kr.

Ikke-refunderbar moms                                             51.250 kr.

Revision                                                                     5.000 kr.

I alt                                                                    1.183.750 kr.

 

Finansiering

Regionale udviklingsmidler (56 %)                           664.250 kr.

Egenfinansiering (del af studieture, løn) (44 %)        519.500 kr.

I alt                                                                    1.183.750 kr.

 

Vurdering

Sekretariatet vurderer, at projektet er i tråd med Erhvervsudviklingsstrategien, hvor det er fokus på udvikling af kompetencer og ressourcer, der øger konkurrenceevnen, dvs. bl.a. en velkvalificeret arbejdsstyrke, der matcher virksomhedernes krav. Dette projekt arbejder på at sikre udvikling af talenter til fordel for virksomhederne, ligesom en del af lærerestaben opkvalificeres til at kunne inddrage innovativt arbejde og entreprenørskab i undervisningen, aktiviteter der både vil være med til at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive og bidrage til sikre kvalificeret arbejdskraft såvel som flere iværksættere. 

Projektet vil desuden fungere som videnindsamling til et større socialfondsprojekt om bl.a. udvikling af et innovativt udviklingsmiljø på Campus Bornholm og sekretariatet vurderer, at dette projekts resultater vil udgøre et godt grundlag for en kommende socialfondsansøgning.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 11. maj 2015

1.
Ansøgning om Innovation og talentudvikling i Campus Bornholms erhvervsuddannelser (PDF)