Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
19-08-2015 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Vedtagelse af økonomisk og organisatorisk ramme for turistinformation på Bornholm fra 2016
  åbent 3 Afsættelse af midler til en EURES konsulent i forbindelse med budget 2016
  åbent 4 Beskæftigelsesplan 2016
  åbent 5 Projekt "Tilflytning"
  åbent 6 Erhvervsudviklingsstrategi, 2015-2020, til godkendelse
  åbent 7 Kommunikationsstrategi
  åbent 8 Østersøpartnerskab vedr. turisme
  åbent 9 Reservation af midler til wifi og turismeinfo - Digital infrastruktur i turismesektoren
  åbent 10 Valg af operatør til vækstprogram for små og mellemstore virksomheder
  åbent 11 Samarbejdsaftale vedr. behandlingsgaranti for børn og unge fra stof- og alkoholfamilier
  åbent 12 Etablering af Anonym Unge Rådgivning
  åbent 13 Tilsyn 2015 Sandemandsgården
  åbent 14 Virksomhedsbesøg
  åbent 15 Koordinering med andre politikområder
  åbent 16 Sager til orientering
  åbent 17 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 18 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19-08-2015

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Bjarne Hartung Kirkegaard og Brian Kofoed

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Ingen

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Vedtagelse af økonomisk og organisatorisk ramme for turistinformation på Bornholm fra 2016

24.05.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

6

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-06-2015

7

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19-08-2015

2

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har tidligere besluttet at øens turister skal tilbydes et sammenhængende, tilgængeligt og professionelt informationssystem, hvor det er nemt at være orienteret om attraktioner, indkøb/shopping, events, seværdigheder mv. på hele øen.

Indsatsen flugter Vækstforums erhvervsudviklings strategi, der netop satser på turisme.

Dette punkt lægger op til en godkendelse af den økonomiske og organisatoriske ramme for den fremadrettede turistinformation. Forslaget til ny ramme er baseret på ønsket om øget digitalisering af informationer, der kan tilgås via mobile enheder, der anvendes hyppigere. I dag er der ca. 4.000 brugere dagligt på bornholm.info i højsæsonen.

De nye aftaler kan træde i kraft fra og med oktober 2016.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter den økonomiske og organisatoriske ramme for nye aftale med de lokale erhvervs- og turistforeninger med virkning fra oktober 2016:

·         Bornholms Velkomstcenter får det overordnede ansvar for at drive og udvikle turistinformationen på Bornholm i samarbejde med Destination Bornholm

·         De lokale erhvervs- og turismeforeninger tilbydes samarbejde om at vedligeholder informationer fra nærområdet baseret på tilskuddet angivet under ”Økonomiske konsekvenser.” Kontrakterne gøres étårige med ½ års opsigelse

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

Udsat.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. juni 2015:

Udvalget beder administrationen gå i dialog med erhvervet om et forslag til lokalt forankrede turistinformationer med ø-dækkende turistinformation, såvel fælles digital platform som fysiske materialer.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Input fra dialogen tages med i arbejdsgruppens videre arbejde.

Administrationen fremlægger på møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i september eller oktober 2015, et beslutningsoplæg på baggrund af arbejdsgruppens arbejde.

Udvalget ønsker i fremtiden fortsat dialog med de enkelte turistkontorer.

 

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets besluttede på sit møde den 26. februar 2014 de overordnede rammer for den fremtidige kommunale turismeinformation. Beslutningen var en følge af kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at revurdere aftalerne om turistinformation med de lokale erhvervs- og turismeforeninger og Bornholms Velkomstcenter.

Målet med de nye aftaler er således, at turister skal tilbydes tidssvarende og sammenhængende web- og mobile it-løsninger, skiltninger, kort og informationsmaterialer, der giver gæsterne bedre muligheder for at overskue oplevelsesmulighederne for under og efter besøget på Bornholm.

Dette kan evt. suppleres med personligt betjente turistinformationer hvis de lokale erhvervs- og turismeforeninger ønsker det. I dag tilbydes det i Rønne, Hasle, Allinge, Nexø, Åkirkeby samt satellitter i Gudhjem og Svaneke.

 

Organisering

Der lægges op til at Destination Bornholm bliver den hovedansvarlige for drift og udvikling af BRK’s turismeinformation.  Samtidig fastholdes aftalerne med de lokale erhvervs- og turismeforeninger, der dog reduceres i forhold til opgaver og tilskud. Der vil ikke være krav om fysisk tilstedeværelse. Bornholms Velkomstcenter er en undtagelse.

De lokale erhvervs- og turismeforeninger har udtrykt generel bekymring for en reduktion af det kommunale tilskud som angivet under ”Økonomiske konsekvens”. Det er især det frivillige engagement der frygtes reduceret da økonomien ikke strækker til en fuldtidsansat i hver forening. Dog blev det generelt anderkendt, at det er vigtigt, at Bornholm samlet set fremstår attraktiv for turister, således at den samlede mængde besøgende til øen øges.

 

Wi-Fi infrastruktur

Dataadgang er en udfordring i dag pga. roaming-afgifter for udenlandske turister. En lovændring er på vej til at giver kommunerne muligheder for at tilbyde begrænset Wi-Fi på én time pr. døgn. Men kommunerne må ikke eje udstyret. Flere – herunder KL – har kritiseret lovændringen for ikke at være omfattende nok. Bornholms Velkomstcenter kan dog med stor sandsynlighed etablere og drive fri Wi-Fi hot spots på udvalgte steder.

Det anslås at der kan etableres Wi-Fi hot spots ca. 15 steder på Bornholm, samt foretages et redesign af turismeportalen bornholm.info til visning på mobile enheder for ca. 2 mio. kroner. Bornholms Vækstforum vil blive ansøgt om finansiering.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til den kommunale turismeinformation vil samlet forblive på samme niveau, dvs. 3,3 mio.kr. årligt.

Halvdelen af de midler, der hidtil går til drift af de lokale erhvervs- og turismeinformationer foreslås anvendt til drift og udvikling af én fælles digital platform, så der er ét samlet sted at søge information før, under og efter besøget. De lokale hjemmesider nedlægges.

 

Fordelingen vil således være:

 

Beløb

tidl.

Beløb
fremadrettet

Cirka besøg/
årligt

Velkomstcentret

1.771.954

        885.977

67.000

Østbornholm (Nexø-Svaneke)

486.277

        243.139

31.500

SYTE Sydbornholm

358.049

        179.025

16.200

ASTE (Allinge-Gudhjem)

486.277

        243.139

40.000

Hasle

206.046

        103.023

4.000

Fælles kommunikationsplatform

0

1.654.303

620.000

I alt

3.308.605

3.308.605

 

 

Der vil dermed være 1.654.303 kr. årligt til at drive og videreudvikle den fælles it-platform og øvrig kommunikationsmateriale. Dertil kommer 130.000 kr. som BRK i forvejen har afsat til drift og udvikling af turismeportalen bornholm.info. I alt 1.784.303 kr. årligt.

 

Det bemærkes at det samlede budget for 2016 ikke er lagt endnu og at den endelige ramme for det administrative sparekatalog ikke er endeligt fastlagt. Hvis der skal peges på besparelser på dette område vil administrationens anbefaling være at besparelserne fordeles som det fremtidige forslag.

Beløb pristalsreguleres ikke.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

3. juni 2015:

Bornholms Vækstforum har på sit møde d. 11. maj 2015 reserveret 2 mio. kr. til udvikling af tidssvarende digitale turist-informationer, der kan tilgås via internet – herunder mobile enheder. Beløbet rækker også til anskaffelse af Wi-Fi hot spots, der gør det muligt at tilgå disse digitale services. Denne investering skal samlet set bidrage til at øge væksten i turismebranchen ved at gøre det mere attraktivt at besøge og opleve Bornholm.

Omlægningen af økonomien til turistinformationerne anses som en forudsætning for fremadrettet at kunne vedligeholde den nye hjemmesideløsning professionelt samt til drift hot spots.

 

Til yderligere belysning af sagen er følgende bilag vedlagt:

·         Vision for turistinformation på Bornholm, vedtaget af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 26. februar 2014

·         Referat fra mødet i projektgruppen for udvikling og implementering af visionen for turistinformation på Bornholm, d. 5. april 2015

·         ”Bekymringsbrev vedr. nedskæring på fysisk turistinformation på Bornholm”, 19. maj 2015.

 

De lokale erhvervs- og turismeforeninger, samt Destination Bornholm lægger op til en både- og løsning. Dvs. at der tages afsæt i samme økonomiske niveau til de fysiske turistinformationer som i dag (3.3 mio. kr.), med supplerende midler til også at sikre den digitale tilstedeværelse af bornholmsk turistinformation.

 

Den økonomiske ramme for den kommunale turistinformation er Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje, der er på 3.492.104 kr. i 2015.

Dette beløb reduceres dog med 158.100 kr. grundet krav om effektivisering og mindre sygdom. Udover udgiften til den kommunale turistinformation (3,3 mio. kr.), dækker puljen medfinansiering af sekretariat for Euroregion Baltic (41.014 kr.).

På nuværende tidspunkt er der således en ikke-finansieret merudgift på 30.784 kr. i 2015, stigende til 296.208 kr. i 2017 grundet kommunalbestyrelsens beslutning om øget effektivisering.

 

En både-og løsning fordrer med andre ord, at puljen tilføjes yderligere ca. 2 mio. kr. fra andre politikområder/kommunekassen.

 

Det er derfor administrationens vurdering, at halvdelen af de afsætte midler til turismeinformationsindsatsen skal anvendes til tidssvarende digitale løsninger, da disse når langt flere besøgende end de fysiske informationskontorer før, under og efter deres besøg. Tendensen må forventes at øges i takt med kvaliteten forbedres.

 

I forbindelse med forslag til budget 2016 vil der desuden kunne peges på hvordan, der kan ske en yderligere effektivisering af også dette område.

 

19. august 2015:

Til dagens møde er formændene for de lokale erhvervs- og turismeinformationer, samt formanden og direktøren for Destination Bornholm inviteret til en dialog med udvalget om implementering af visionen for den bornholmske turistinformation. Målet er, at bidrage til vækst i beskæftigelsen og værdiskabelsen i den bornholmske turistsektor.

 

På baggrund af dagens dialog, mødes arbejdsgruppen bestående af foreningerne og administrationen den 31. august for at konkretisere udvalgets holdninger til økonomisk og organisatorisk ramme for turistinformationen.

Resultatet af dette arbejde ventes at blive drøftet og godkendt af EBU på mødet den d. 16. september eller senest den 28. oktober, således at rammen for de nye kontrakter kan træde i kraft ca. ét år inden udløbet af de eksisterende kontrakter der udløber i okt. 2016.

 

For at belyse den nuværende fordeling af ressourcerne mellem de forskellige opgaver, er der udarbejdet en kort oversigt, der fremlægges på mødet.

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. juni 2015

1.
Vision for turistinformation på Bornholm. Vedtaget 26. februar 2014 (PDF)

2.
Mødereferat (projektgruppe for strategi og implementering), 5. april 2015 (PDF)

3.
Bekymringsbrev vedr. nedskæring på fysisk turistinformation på Bornholm, 19. maj 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Afsættelse af midler til en EURES konsulent i forbindelse med budget 2016

00.03.00G01-0088

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19-08-2015

3

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er for tiden ikke afsat ressourcer til rekruttering af international arbejdskraft til bornholmske virksomheder. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte hvorvidt udvalget anbefaler at der afsættes midler til en EURES konsulent i forbindelse med budget 2016 og hvorvidt konsulenten kan være en integreret del af en evt. kommende opnormering på jobkonsulentområdet der ligger som forslag til budget 2016.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

                         At det drøftes, hvorvidt Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget anbefaler at der

                         i forbindelse med budget 2016 afsættes midler til en EURES konsulent

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Anbefales og oversendes til Økonomi- og Planudvalget

Sagsfremstilling

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget har et mål om at understøtte de bornholmske virksomheder i at kunne få den nødvendige kvalificerede arbejdskraft.

Udvalget ønsker derfor i forbindelse med budget 2016 at drøfte hvordan denne målsætning kan opnås, herunder hvorvidt der i forbindelse med budget 2016 bør afsættes midler til en EURES konsulent i jobcenteret. En EURES konsulent vil i givet fald via et nationalt og internationalt netværk skulle sætte fokus på de stillinger i bornholmske virksomheder, som ellers måtte være vanskelige at besætte med kvalificerede medarbejdere. Der vil derfor også skulle afsætte budget til rejser til deltagelse i jobmesser, i udenlandske netværk i samarbejde med EURES.

Forslaget skal ses sammen med de øvrige forslag til budget 2016, vedrørende en øget virksomhedsrettede indsats.

Hvad er EURES:
”Formålet med Eures er at yde en service i form af information, rådgivning og rekruttering/jobformidling (jobmatching) til fordel for arbejdstagere og arbejdsgivere samt enhver borger, der ønsker at gøre brug af princippet om personers fri bevægelighed.

 Eures er langt mere end den portal for jobmobilitet, www.EURES.dk. Eures er et menneskeligt netværk bestående af over 850 Eures-vejledere, som er i daglig kontakt med jobsøgende og arbejdsgivere over hele Europa.

 Eures spiller en vigtig rolle i Europas grænseområder i forbindelse med oplysning og hjælp til fordel for arbejdstagere og arbejdsgivere, der pendler tværs over grænserne.

 Eures, som blev oprettet i 1993, er et netværkssamarbejde mellem Europa-Kommissionen, offentlige arbejdsformidlinger i EØS-medlemsstaterne (EU-landene samt Norge, Island og Liechtenstein) og andre partnerorganisationer. Schweiz deltager også i Eures-samarbejdet. Eures-medlemmernes og partnerorganisationernes fælles ressourcer giver et solidt grundlag for Eures-netværket, som sætter det i stand til at tilbyde arbejdstagere og arbejdsgivere serviceydelser af høj kvalitet”.

Økonomiske konsekvenser

Arbejdsmarkedschefen vil på mødet fremlægge et budget for udgifterne i forbindelse med uddannelsen af en EURES konsulent

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

På møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. august 2015:

I forbindelse med dagsordenpunkt om af afsættelse af midler til en EURES konsulent i forbindelse med budget 2016 har administrationen vurderet udgiften til 275.000 kr. i 2016. Beløbet vil kunne dække udgifter i forbindelse med uddannelse og ca. 50 rejsedage.             Til en opstart foreslås det at stillingen normere til 1/3 årsværk, hvor lønudgiften ses i sammenhæng med andet opprioriteringsforslag til budget 2016, om opnormering af antallet af jobkonsulenter med 3 ansættelser.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Beskæftigelsesplan 2016

15.00.15P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19-08-2015

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Økonomi og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse foreslår, at udarbejdelsen af Beskæftigelses-plan 2016 tager udgangspunkt i de mål som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget allerede har peget på som særlige indsatsområder, de indsatsområder beskæftigelsesministeren udpeger som følge af beskæftigelsesreformen, samt at inspiration til Beskæftigelsesplanen hentes i dialog med aktører på beskæftigelsesområdet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2016 godkendes til videre bearbejdning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Godkendt til videre bearbejdning, medlemmernes kommentarer medtages i den videre bearbejdning.

Sagsfremstilling

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 18. juni 2014 et forlig om at reformere hele beskæftigelsesindsatsen.

 

Beskæftigelsesreformen udmøntes gennem to lovforslag, hvoraf det ene er en helt ny lov, der skal erstatte lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Ved lovforslaget afbureaukratiseres arbejdsprocesser i kommunerne for så vidt angår beskæftigelsespolitiske mål og beskæftigelsesplaner.

 

Det betyder, at kommunerne ikke længere skal udarbejde beskæftigelsesplanen efter en bestemt skabelon, som er givet fra centralt hold. Kommunerne får derved mere indflydelse på form og indhold i beskæftigelsesplanen fremadrettet.

 

Loven trådte i kraft 1. januar 2015.

 

Beskæftigelsesplanen 2016 indeholder målsætninger for de nationale beskæftigelsespolitiske mål (ministermålene) samt lokale mål, strategier og indsatsområder, som besluttes af Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

 

Endelig Beskæftigelsesplan for 2016 behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen senest 31. december 2015.

 

Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2016:

Flere unge skal have en uddannelse

Uddannelse er en afgørende forudsætning for at opnå og fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet – både nu og i fremtiden.

Derfor skal der forsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse og dermed kunne forsørge sig selv og sin familie. Nytilkomne unge indvandrere og flygtning under 30 år uden uddannelse skal fremover fra starten af integrationsprogrammet have en indsats med uddannelsesfokus. For unge med særlige faglige, sociale eller helbredsmæssige behov, herunder unge med funktionsnedsættelser, skal der være den nødvendige hjælp og støtte til at opnå en uddannelse.

 

Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats

Beskæftigelsesgraden er betydelig lavere blandt nogle grupper end andre. Det gælder eksempelvis for personer med funktionsnedsættelser, herunder psykiske lidelser, samt gruppen af indvandrere og flygtninge. Årsagen kan blandt andet være, at nogle borgere på kanten af arbejdsmarkedet har sammensatte problemer, der kræver en tværfaglig indsats.

Det er således afgørende for implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, reformen af sygedagpenge og en styrket integrationsindsats for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, at kommunerne prioriterer en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats – især for disse grupper.

Det skal blandt andet understøtte, at flere kan deltage i forløb på virksomheder og dermed styrke chancen for på sigt at få et ordinært job.

 

Langtidsledigheden skal bekæmpes

Langtidsledigheden er fortsat en stor udfordring, idet borgere, der tilbringer længere perioder i ledighed, har sværere end andre ved at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gælder særligt seniorer og personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, der har en større risiko for at ende i langtidsledighed end andre ledige. Udfordringen med langtidsledighed skal ses i lyset af den toårige dagpengeperiode, der stiller yderligere krav om en tidlig og forebyggende indsats.

Beskæftigelsesreformen har som et væsentligt formål at forebygge og nedbringe langtidsledigheden gennem en tidlig og individuel indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse. Det forudsætter blandt andet en styrket indsats for målrettet at opkvalificere og uddanne de ledige, der har mindst uddannelse, så de får de nødvendige kompetencer og kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

 

Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for herigennem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. Der er også et stærkt behov for at arbejde målrettet med at undgå fremtidig flaskehalse på arbejdsmarkedet. Et godt samarbejde mellem jobcenter og virksomhederne er desuden afgørende for at kunne tilbyde flere udsatte brogere en virksomhedsrettet indsats samt at fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads.

 

Der stilles ikke formkrav til fastsættelse af kvantitative mål i beskæftigelsesplanen for 2016.

 

Strategien for den samlede beskæftigelsesindsats for Bornholms Regionskommune vil være et samspil mellem:

·         Beskæftigelsespolitiske visioner og mål, der er fastsat i Bornholms Regionskommune

·         De politiske rammebetingelser, herunder beskæftigelsesministerens udmelding om de centralt udmeldte og konkrete fastsatte mål og visioner.

·         Samarbejdsaftaler mellem CEUB og virksomheder og andre aktører mfl.

·         Beskæftigelsesplanen for Bornholms Regionskommune

·         Inddragelse af tværfaglige samarbejdspartnere ex Beskæftigelsesregionen, Kommunernes Landsorganisation og udbetaling Danmark. 

 

Og fremgår af vedlagte bilag ”Udkast til Beskæftigelsesplan 2016”.

 

Side 3 af 12

I ovenstående indgår implicit overordnede værdier og visioner, der er gældende for Bornholms Regionskommune samt hensyntagen til øvrige tværgående politikker og strategier.

 

Tidshorisont:

December 2015: Kommunalbestyrelsen vedtager beskæftigelsesplan for 2016.

Januar 2016: Det regionale Arbejdsmarkedsråd orienteres om beskæftigelsesplan 2016 og efterfølgende offentliggøres planen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Opfølgning af Beskæftigelsesplan 2016:

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget er ansvarlig for opfølgning således:

·         Langsigtede mål – årligt

·         Delmål – løbende

·         Endelig opfølgning langsigtede mål – medio 2017

 

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelser er ansvarlig for:

·         Løbende opgør og tilvejebringe relevant data.

·         Gennemføre tilfredsundersøgelse med relevante brugergrupper.

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 19. august 2015:

Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2016

Tidsplan for Beskæftigelsesplan 2016.

Beskæftigelsesplan 2016

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 19. august 2015

1.
Tidsplan for Beskæftigelsesplan 2016 (DOCX)

2.
Beskæftigelsespolitiske mål for 2016 (PDF)

3.
Beskæftigelsesplan 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Projekt "Tilflytning"

24.00.00P20-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19-08-2015

5

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigeles udvalget skal orienteres om møde i styregruppen for projekt ”Tilflytning” og på bagrund af denne orientering beslutte om Bornholms Regionskommune medfinansierer sin deltagelse i projektet med ca. 0,5 fuldtidsstilling.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede på møde den 8. april 2015 ”Strategi for tilflytterservice og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft”.

Drøftelsen skete i forlængelse af at der i forbindelse med at Kommunalbestyrelsen med budget 2015 prioriterede en ekstraordinær indsats på erhvervsservice området, blev det samtidig besluttet, at den kommende operatør på området, Business Center Bornholm, primært skulle fokusere på den såkaldte ”knas tørre” erhvervsservice.
Som konsekvens af dette blev det samtidig besluttet, at den tidligere tilflytterservice skulle redefineres og forankres i BRK, og at den fremtidige tilflytterservice specielt skal have fokus på at være med til at sikre de bornholmske virksomheder kvalificeret arbejdskraft.

På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 8. april 2015 blev rammerne for en fremtidig tilflytterservice/tilflytter strategi drøftet.

Der var enighed om i udvalget at en strategi skulle baseres på hvorledes der sikres:

 

·         Kvalificeret arbejdskraft

·         Et attraktivt etableringsmiljø

·         En stillingtagen til, om der fremtidigt etableres en basis tilflytterservice

 

På den baggrund har administrationen taget imod en invitation fra Bornholms Brand om at deltage i udarbejdelse af forslag til et partnerskab om et tilflytterinitiativ, der fokuserer på rekruttering af kvalificeret arbejdskraft og etablerer en fornyet basis tilflytterservice i kommunal regi.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

At Bornholms Regionskommune deltager i projekt ”Tilflytning” i partnerskab med blandt andre Bornholms Brand og samlet bidrager med ca. 0,5 fuldtidsstilling

At dette initiativ er implementeringen af en fremtidig tilflytterservice der sikrer fokus på kvalificeret arbejdskraft, et attraktivt etableringsmiljø og en fornyet basisk tilflytterservice.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Indstillingen godkendt og udvalget opfordrer borgerforeningerne aktivt at deltage i velkomsten af tilflyttere.

Sagsfremstilling

Styregruppen for projekt ”Tilflytning” har på baggrund af input fra de nedsatte arbejdsgrupper afgrænset mængden af mulige indsatsområder, således at få gode tiltag kan sikre synlige resultater.

Styregruppen der består af direktøren for Bornholms Brand, koncerndirektøren i Jensen og kommunaldirektøren. Styregruppen har blandt mange indstillede initiativer udvalgt 2 områder til en 1. fase.

 

Udvælgelsen er sket ud fra et grundkriterie om at 1. fase skal holde fokus på indsatser, som er relativt simple og som har en kort tidshorisont.

Dette skal sikre at projektet får succes med få konkrete initiativer og at disse indsatser kan løfte projektet videre til de næste faser.

 

Indsatsområder:

 

·         Butlerordning – som handler om mere støtte til potentielle tilflyttere hvor der   

          etableres en one point of contact

·         Ægtefælle/Job muligheder – som handler om mere job support til ægtefælle/partner

          til tilflyttere, både rådgivning, CV service, netværk og eventuelt coaching og karriere

          rådgivning.

 

 

”Butlerordningen” vil være overvejende kommunalt drevet og Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse vil være kontaktpunkt, tovholder og ansvarlig for opdatering af hjemmesiden www.flyttilbornholm.dk og vurdere udviklingsmuligheder i forhold til at synliggøre tilbudenes geografi og indhold. Der vil være en netværksorganisation i BRK der sikrer kontaktpersoner på dagtilbud, folkeskole, sociale tilbud med ansvar for besvarelser af henvendelser og støtte til tilflyttere. Der vil desuden i netværket være en ansvarlig for den videre kontakt til foreningsliv og lokalsamfund der sikrer integration i nærmiljøet.

 

Ægtefælle/job muligheder vil fortrinsvist være forankret i BCB og reelt drevet i et samarbejde mellem BCB og de lokale virksomheder, således at der er 2 målgrupper: Virksomhederne der mangler arbejdskraft og ægtefæller der mangler job. Forudsætningen er det offentlig drevet jobnet.dk, men oven i dette skal eksempelvis lægges et tæt netværk af de største lokale virksomheder som i et lukket netværk kan videreformidle cv’er fra nyansattes ægtefæller og et større netværk, hvor der kan dele viden om muligheder for at dele medarbejdere og lignende. Erfaringen er at dette netværksarbejde kræver tid og ressourcer, hvis det ikke skal blive meget løst koblet.

 

Det er styregruppens vurdering, at fase 1 indebærer, at der tilføres en privat funded ressource til at drive aktiviteter indenfor erhvervsservice området jfr. figuren nedenfor, men i tæt samarbejde med den kommunale ressource indenfor tilflytter service. Den privat finansierede ressource skal søges dækket gennem fælles støtte fra Vækstforum, privat virksomheder og Bornholms Brand. Det skal være en profil(er), som ikke lader sig begrænse og har stor indsigt i områderne og derigennem kan fungere som one point of contact og har et stor service gen og mange kontaktflader til virksomheder og offentlige funktioner. Det ses som en mulighed, at de fysisk sidder hos BCB på Landemærket.

 

Under tilflytter service ligger der fortsat en opgave i at få de portaler, som allerede er i drift til at hænge sammen og sikre at informationerne er opdaterede og relevante.

 

 

 

 

 

Næste fase:

I anden halvdel af 2015 udarbejdes en kommunikationsplan der bl.a. anden indeholder en strategi over, hvordan projektet når endnu bredere ud til erhvervslivet, således at der bliver skabt en fundering, der sikrer at koordinerede indsatser og opgaver når langt bredere ud end tilfældet er i dag.

 

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommunes medfinansiering af 0,5 fuldtidsstilling, sker indenfor eksisterende budget i Center for Uddannelse, Erhverv og Beskæftigelse

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Erhvervsudviklingsstrategi, 2015-2020, til godkendelse

24.10.00P20-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

11-05-2015

4

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19-08-2015

6

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Vækstforum skal jf. Lov om erhvervsfremme og regional udvikling, § 10, udarbejde et bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af de regionale vækst- og udviklingsstrategi – dvs. Bornholms Udviklingsstrategi. I daglig tale benævnes bidraget ”erhvervsudviklingsstrategien”.

 

Vækstforums bidrag er godkendt af Danmarks Vækstråd, og har været udsendt i en otteugers høringsperiode. Dette punkt lægger op til en drøftelse af de indkomne høringssvar, hvorefter erhvervsstrategien afleveres til kommunalbestyrelsen, der indarbejder bidraget i Bornholms Udviklingsstrategi.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-        At de indkomne hørringssvar (bilag og opsummeret i sagsfremstillingen nedenfor) drøftes og godkendes.

-        At erhvervsudviklingsstrategien herefter fremsendes til indarbejdelse i Bornholms Udviklingsstrategi.

 

Bornholms Vækstforum, 11. maj 2015, pkt. 4:

Anbefales.

Videresendes til indarbejdelse i Bornholms Udviklingsstrategi.

 

 

 

 

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

                                  At sagen anbefales og videresendes til indarbejdelse i Bornholms

                                  Udviklingsstrategi.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Anbefales.

Videresendes til indarbejdelse i Bornholms Udviklingsstrategi.

 

Sagsfremstilling

Der er modtaget fem høringssvar til Vækstforums forslag til erhvervsudviklingsstrategien.

Derudover har repræsentanter fra flere af erhvervslivets interesseorganisationer udtrykt opbakning til det foreliggende udkast.

 

Danmarks Vækstråd

På forrige møde Bornholms Vækstforum blev anbefalingerne fra Danmarks Vækstråd drøftet. Flere af anbefalingerne blev indarbejdet i et revideret udkast hvorefter Danmarks Vækstråd har kvitteret med en samlet opbakning til erhvervsstrategien. Vækstrådet ser dog gerne, at ydelsestilbuddene konkretiseres yderligere i strategien og at flere af strategiens mål kvantificeres.

Vækstrådet ønsker fortsat, at argumentationen for den beskrevne jobeffekt udbygges, så de kritiske antagelser, der ligger til grund for den beskrevne vækst tydeliggøres, idet rådet vurderer, at målet om 5 % flere jobs (svarende til 100-200 nye jobs i udvalgte brancher) forsat er meget ambitiøse.

 

Udover høringssvaret fra Danmarks Vækstråd, er der modtaget høringssvar fra:

 

Business Center Bornholm

Bestyrelsen for Business Center Bornholm har i sit høringssvar tilkendegivet opbakning til strategien, som den foreligger.

 

Dansk Byggeri

Dansk Byggeri tilslutter sig såvel vision som forslag til indsatsområder. Der udtrykkes tilfredshed med, at strategien fokuserer på turisme og fødevareudvikling idet vækst i disse brancher giver afledte effekter i bl.a. bygge- og anlægsbranchen. Samtidig udtrykkes tilfredshed med, at bygge og anlægsbranchen er nævnt blandt brancher med vækstpotentiale.

Dansk Byggeri konstaterer, at de bornholmske virksomheder overvejende er hjemmemarked orienterede mht. afsætning og arbejdskraft, og holder således gang i Bornholm hele året. Derfor er de rette bornholmske rammevilkår – herunder adgang kvalificeret arbejdskraft – og stimulering af væksten en forudsætning for at kunne øge værditilvækst og beskæftigelse.

Dansk Byggeri savner en klarere markering af SMV’ernes vækstmuligheder i forhold til de fonde, der administreres af Vækstforum.

Dansk Byggeri vurderer, at bygge- og anlægsbranchen vil kunne opnå konkurrence- og vækstfordele indenfor energiløsninger og energirenovering, hvis der sker en forsat satsning og synlighed på det område.

 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, Bornholm

Arbejdsmarkedsrådet finder generelt, at Vækstforums oplæg sætter god fokus på Bornholms udfordringer i forhold til at opnå øget vækst og beskæftigelse samt behovet for kvalificeret arbejdskraft. Rådet finder det positivt, at strategien for Bornholms erhvervsudvikling i lighed med andre regioner lægger vægt på de tværregionale perspektiver i indsatsen.

Arbejdsmarkedsrådet bifalder, at den samlede strategiplan lægger sig tæt op ad intentionerne i beskæftigelsespolitikken og i de beskæftigelsespolitiske reformer, samt at der arbejdes med konkrete mål for virksomhedsindsatsen, som skal sikre flere borgere job og uddannelse.

 

Rådet bemærker, at strategien, med fordel kan sætte tydeligere fokus på især

to forhold:

·         Den ledige del af arbejdsstyrken på Bornholm. Både dagpengemodtagere og øvrige grupper af ledige udgør en vigtig del af vækstpotentialet på Bornholm, hvis der sikres og tilrettelægges en målrettet opkvalificeringsindsats for disse.

·         Hvad har virksomhederne brug for- hvor er deres vækstpotentiale?

 

Dette vil også være i fokus i arbejdet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Arbejdsmarkedsrådet vil fortsat gerne understøtte arbejdet med forankring af Bornholms vækst- og udviklingsstrategier og ser frem til en god dialog med Vækstforum om støtte til konkrete initiativ og evt. samarbejdsprojekter.

 

Ingeniørforeningen, IDA

Høringssvaret finder, at strategien har fokus på en række relevante problemstillinger – herunder at ét af indsatsområderne er målrettet produktionsvirksomhederne.

Ingeniørforeningen, IDA, hæfter sig ved, at produktiviteten i de bornholmske virksomheder jf. Vækstanalyse 2013, halter bagefter. Derfor anbefales det at øget rådgivning af de bornholmske produktionsvirksomheder om mulighederne og barrierer for at indføre automatisering, tilføjes som en fast del af standardiserede vejledningsforløb for de bornholmske virksomheder. Også vejleding om standardisering nævnes som afgørende for eksport af mange typer produkter.

Ingeniørforeningen, IDA, foreslår deuden, at der udvikles særlige forløb for højtuddannede iværksættere.

Endeligt peges der i høringssvaret på, at der som et element i en tilflytningsstrategi etableres en ordning, hvor virksomheder kan dele højtuddannede medarbejdere,.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til mangfoldiggørelse afholdes inden for vækstforumsekretariatet økonomiske ramme.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 11. maj 2015

1.
Høringssvar (PDF)

2.
Erhvervsudviklingsstrategi, 2015-2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Kommunikationsstrategi

24.00.00P20-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

11-05-2015

5

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19-08-2015

7

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering

Resumé

Som opfølgning på erhvervsudviklingsstrategien – Vilje til vækst – revideres Vækstforums kommunikationsstrategi.

I forhold til Vækstforums hidtidige kommunikationspolitik, lægges der i det foreliggende udkast op til inddragende indsatser over for erhvervslivet i samarbejde med erhvervsfremmeaktørerne i ”Erhvervsservice”.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-        at Vækstforum drøfter udkastet til kommunikationsstrategi med henblik på vedtagelse og efterfølgende implementering.

 

Bornholms Vækstforum, 11. maj 2015, pkt. 5:

Godkendt, med en præcisering af krav om projektholderes kommunikationsforpligtelse.

Sekretariatet udarbejder oplæg til budget til implementering, der drøftes på det kommende møde.

Fremsendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

 

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

                                    At orienteringen tages til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

Sagsfremstilling

Kommunikationens formål er grundlæggende, at strategiens interessenter og nøgleaktører identificerer sig med problemstillinger og ser muligheder for at realisere målsætningerne om øget beskæftige. Dvs.:

 

                  I.        Forstår strategien (og mulighederne)

                II.        Vil strategien

              III.        Kan strategien

               IV.        Gør strategien

 

I kommunikationsstrategien er indsatserne beskrevet i forhold til de målgrupper, der anses som forudsætningen for realiseringen af erhvervsstrategiens mål: a) De vækstorienterede virksomheder i det lokale erhvervsliv, b) den kvalificerede arbejdskraft der skal rekrutteres til øen, samt c) tilflytning af iværksættere og virksomheder.

 

Indenøs kommunikation

Arbejdsdelingen i de enkelte kommunikationsindsatser koordineres mellem Vækstforum, Bornholms Regionskommune, Business Center Bornholm og Væksthus hovedstadsregionen i Bornholms Erhvervsservice, samt CRT, Destination Bornholm m.fl.

Et eksempel på dette er, de indsatser, der er aftalt i kontrakten mellem Business Center Bornholm og Vækstforum om ”Erhvervsservice Bornholm”, der hovedsageligt er målrettet det lokale erhvervsliv:

·         Tilbud om deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter/kompetenceudvikling og projekter, der er målrettet erhvervslivet og iværksættere.

·         Holdningsbearbejdende og identitetsskabende aktiviteter, der skal sikre tilslutning og momentum der er målrettet erhvervslivet og iværksættere, samt beslutningstagere og befolkningen generelt.

 

Her lægges der i kommunikationsstrategien op til, at målrettede og regelmæssige nyhedsbreve og de sociale medier tages i anvendelse til at formidle erhvervsrelevante informationer fra hele BRK, samt cases om erhvervsprojekter fra operatørerne for at tilbyde bedre overblik for målgruppen.

Endvidere skal erhvervsportalen bornholm.biz, der drives af Business Center Bornholm, ligeledes anvendes til at synliggøre tilbuddene.

 

For at understøtte referencen til Bornholms Vækstforums/BRK’s erhvervsstrategi, er det aftalt, at materialer mv. forsynes med Vækstforums logo som det også er tilfældet ved strukturfondsprojekter.

 

Udenøs kommunikation
I forhold til den udenøs kommunikation er formålet rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til øen, samt tilflytning af iværksættere og nye virksomheder.

Indsatsen koordineres med BRK/Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, der har drøftet indsatsten på baggrund af disse temaer:

1) Kvalificeret arbejdskraft – Hvordan sikres de bornholmske virksomheder kvalificeret arbejdskraft i fremtiden?

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at resurserne bør koncentreres om at skaffe den efterspurgte kvalificerede arbejdskraft, fremfor en spredt indsats.

Endvidere bør der tages udgangspunkt i kendskabet til de ca. 250.000 ”eksilbornholmerne” der potentielt har lyst til at vende tilbage, gennem evt. netværksdannelse.

 

2) Etableringsmiljø – Hvordan præsenteres Bornholm som et spændende etableringsmiljø for iværksættere og andre selvstændige erhvervsdrivende?

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at undersøge en udvidelse af Bright Park Bornholm, samt at søge risikovillig kapital ved bornholmske virksomheder.

Flere virksomheder står over for generationsskifte som kan udnyttes.

 

3) Basis tilflytterservice - Skal der være en basis tilflytterservice? Hvis ja, hvordan og af hvem skal Bornholm præsenteres før, under og efter en flytning til Bornholm?

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at der skal etableres én indgang for tilflyttere/eksterne arbejdssøgende, og at arbejdet skal koordineres med lokalsamfundene.  Fx vedr. synliggørelse af fritidstilbud o.a.

 

Det blev endvidere anbefalet, at undersøge finansiering gennem Bornholms Brand-fonden og Bornholms Vækstforum.

 

Opfølgning

De overordnede mål i kommunikationsstrategien følges op af kommunikationsplaner for de enkelte indsatser. Også i forhold til de projekter der finansieres via Vækstforums midler, aftales individuelle kommunikationsplaner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbart. Kommunikationsstrategien følges op af konkrete handlingsplaner. Vækstforum bør overveje en økonomisk ramme for kommunikationsindsatsen, der gør det muligt at anvende spidskompetencer til udførelsen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 11. maj 2015

1.
Kommunikationsstrategi, 2015, UDKAST (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Østersøpartnerskab vedr. turisme

24.05.00G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19-08-2015

8

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering

Resumé

I forlængelse af Vækstplanen for turisme, der blev indgået i sommeren 2014, aftalte Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner at etablere tre nye tværregionale udviklingsselskaber for turisme. Under det nu etablerede Dansk Kyst- og Naturturisme skal der i henhold til den politiske aftale etableres henholdsvis et Vestkyst- og et Østersøpartnerskab.

Bornholms Regionskommune er inviteret med til etablering af Østersøpartnerskabet, og der er i de foreløbige notater lagt op til, at Bornholms Regionskommune bliver tilbudt en plads i bestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med etableringen af Partnerskab for Østersøturisme er, at samle turismeaktørerne (erhverv, kommuner, regioner, destinationer, lokale turismeselskaber) i østersøregionen om ”en stærk og fokuseret indsats for at skabe vækst i turismeerhvervet”.

Dette skal primært ske gennem øget samarbejde og koordinering med henblik på aktivering af det uudnyttede turismepotentiale i østersøturismen ud fra et ønske om at skabe langsigtede udviklingssamarbejder mellem beslægtede destinationer frem for en decideret samlet destination.

Graden af samarbejde og koordinering kan bl.a. måles på:

      Stærkere position på markedet ved at samle tilbud og kræfter

      Kritisk masse i indsatser og projekter

      Adgang til øgede ressourcer fra både offentligt og privat regi

      Gensidig inspiration

      Deling af viden og god praksis

 

Stiftere og ejerstruktur

Partnerskabet for Østersøturisme etableres gennem stiftelse af en forening.

Foreningens ejerstruktur og organisering skal afspejle de beslutninger, der er truffet i forbindelse med den politiske aftale og i aftalen med regionerne. I de foreløbige arbejdsnotater er der lagt op til at Bornholms Regionskommune sammen med de tre KKR fra henholdsvis Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark, samt de tre østersøvendte regioner (Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark) og Dansk Kyst- og Naturturisme er stiftere af foreningen.

Stifterne har en gensidig forpligtelse til aktivt at arbejde for at sikre de nødvendige ressourcer og finansiering af initiativerne i partnerskabets handlingsplan gennem relevante strategi- og handlingsplaner samt vækstplaner. I forbindelse med stiftelsen indgås en stiftelsesaftale indeholdende forhold om foreningens organisering, økonomiske forhold, forslag til handlingsplan samt forslag til vedtægter.

Bestyrelsens størrelse og sammenhæng er endnu ikke endelig besluttet, men Uddannelses- og Erhvervsudvikling/Vækstforumsekretariatet forventer, at Bornholms Regionskommune tilbydes en plads i bestyrelsen. Hvorvidt denne bør besættes af en politisk repræsentant eller en faglig ressource er endnu ikke afklaret.

 

Organisering

Dansk Kyst- og Naturturisme sekretariatsbetjener Partnerskab for Østersøturisme.

Stifterne har en gensidig forpligtelse til at arbejde for at sikre de nødvendige ressourcer og finansiering af initiativerne i handlingsplanen gennem relevante strategi- og handlingsplaner samt vækstplaner. I forbindelse med stiftelsen indgås en stiftelsesaftale indeholdende forhold om foreningens organisering, økonomiske forhold, forslag til handlingsplan samt forslag til vedtægter.

 

Medlemskabet i foreningen er gratis og afhænger således af den ovennævnte interesse og udviklingskraft til at arbejde med den fælles handlingsplan for østersøturisme. Efter første et år vil sekretariatet for Dansk Kyst- og Naturturisme/Østersøpartnerskabet gøre status over, hvilke destinationer, kommuner og virksomheder, der har deltaget i eksekveringen af det første års handlingsplan. Gennem denne status bliver der dannet et overblik over, hvem der kan og vil.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbart. Medlemskabet i foreningen er gratis.

Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT), der er finasieret af regionerne og staten, afsætter ressourcer til sekretariatsbetjening af Østersøpartnerskabet. Desuden planlægges DKNT’s øvrige organisering således, at den kan understøtte opgaveløsningen i partnerskabets handlingsplan. Hvis partnerne – herunder Bornholms Regionskommune – ønsker at følge eksekveringen af handlingsplanen tæt, er det muligt at deltage i sekretariatsbetjeningen ved at stille medarbejderressourcer til rådighed.

Som udgangspunktet kan den økonomiske forankring af projekterne ske i DKNT, eller i eksisterende organisationer – hos stiftere og hos medlemmer.

Det forventes, at Bornholms Vækstforum finansierer eventuelle omkostninger ved bornholmsk deltagelse i turismeprojekter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Reservation af midler til Wi-Fi og turismeinfo

24.05.00Ø39-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

11-05-2015

14

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19-08-2015

9

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Bornholms Vækstforum anmodes om at reservere 2 mio. af de regionale udviklingsmidler til anskaffelse af digital infrastruktur, og turismeinformation der kan understøtte turisters tilgængelighed til oplysninger om attraktioner og oplevelsesprodukter på Bornholm, før under og efter deres ophold.

Destination Bornholm/Bornholms Velkomstcenter vil stå for anskaffelse og drift af løsningen. Levering og opdatering af informationer vil ske i et samarbejde med de lokale erhvervs- og turismeforeninger, som delvist finansieres af tilskud fra BRK.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-        at Bornholms Vækstforum reserverer 2 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler og afventer en konkret ansøgning.

 

Bornholms Vækstforum, 11. maj 2015, pkt. 14:

Godkendt.

Videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

 

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

                                   At orienteringen tages til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

En ændring af lovgivningen, der giver kommunerne muligheder for at tilbyde sine gæster begrænset adgang til 1 times fri Wi-Fi i døgnet. Trods denne mulighed, vurderes ændringen ikke at være tilstrækkelig til at kunne tilgodese en tilfredsstillende oplevelse for brugerne. Hvis nettet reelt skal kunne anvendes af turister til at søge oplysninger om attraktioner og oplevelsesprodukter på Bornholm, før under og efter deres ophold, bør det ske uden begrænsninger.

Det vurderes, at der vil kunne anskaffes en løsning der vil dække ca. 15 steder, samt at turismeportalen bornholm.info, vil kunne redesignes til visning på mobile platforme for ca. 2 mio. kr. Øvrige fonde kan evt. ansøges om bidrag til projektet, såfremt omkostningerne er hørere end anslået.

Udvikling, implementering og efterfølgende drift af den fælles turistinformationsplatform forventes at ske i samarbejde med de lokale erhvervs- og turismeforeninger, der i dag driver den kommunale turistinformation.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af dette punkt betyder, at der reserveres 2 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler. En ansøgning fremsendes herefter til godkendelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

19. august: Som følge af Bornholms Regionskommunes høringssvar til Region Hovedstadens Regional Vækst og udviklingsplan vedr. fælles wifi-net, er der etableret en arbejdsgruppe under ledelse af Region Hovedstaden, som Bornholms Regionskommune deltager i.

Bornholms Regionskommune undersøger samtidig om regeringens særlige bornholmske bredbåndspulje der blev tildelt virksomheden Global Connect, kan gavne udbredelsen af wifi til turister og erhvervsliv.

Etableringen af såvel wifi-infrastruktur som redesign af turismeportalen bornholm.info til visning på mobile platforme, hænger sammen med dette mødes fokus på den fremtidige bornholmske turistinformation.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Valg af operatør til vækstprogram for små og mellemstore virksomheder

00.03.04Ø39-0209

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Vækstforum besluttede på sit møde den 29. september 2014 at iværksætte et vækstprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Da en sådan indsats i henhold til Regionalfondsprogrammet skal forestås af en operatør, har vækstforumsekretariatet annonceret efter oplæg fra mulige operatører til et vækstprogram med fokus på internationalisering og salg uden for Bornholm.

Der er kun indkommet et oplæg, nemlig oplægget ”Bornholm ud i verden” fra Væksthus Hovedstadsregionen.

Såfremt Væksthus Hovedstadsregionen vælges som operatør, vi der til vækstforums møde i september blive indsendt en detaljeret ansøgning med et forventet projektbudget på

18.953.620 kr. Ifølge oplægget forventes der ansøgt om et Regionalfondstilskud på 8.186.810 kr. og et tilskud fra de regionale udviklingsmidler på 4.061.810 kr.

Projektperioden er 1. januar 2016 – 31. december 2019.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

a)  at Vækstforum vælger Væksthus Hovedstadsregionen som operatør,

b)  at Væksthus Hovedstadsregionen anmodes om at indsende en endelig ansøgning til behandling på Vækstforums møde den 29. september 2015,

c)  at der til medfinansiering af projektet forhåndsreserveres 4.061.810 kr. fra de regionale udviklingsmidler, med forbehold for at beløbet kan ønskes justeret i forbindelse med den endelige ansøgning.

 

Bornholms Vækstforum, 11. maj 2015, pkt. 8:  

Godkendt.

Videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.


Kommunaldirektøren indstiller til erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

                         At orienteringen tages til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

 Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling

Projektets organisation

Projektledelsen varetages af afdelingschef Lars Albæk og vækstkonsulent Breno Thorsen. Herudover forventes andre væksthuskolleger at blive inddraget i indsatsen, ligesom der forventes rekrutteret en internationaliseringsekspert til ansættelse i projektperioden (stillingsopslag og cv’er indgår i vedhæftede ansøgningsmateriale).

Der vil til projektet blive knyttet et antal eksterne konsulenter, der skal bistå virksomhederne med udarbejdelse og kvalificering af vækstplaner samt indgå i projektets aktiviteter.

 

Indsatsen vil blive samtænkt med øvrige erhvervsfremmetilbud og indsatser, som Vækstforum igangsætter.

Projektet vil sikre, at Business Center Bornholm m.fl., der i løbet af året skal besøge de bornholmske virksomheder, har tilbuddet om deltagelse i et internationaliseringsforløb med i tasken. Der udarbejdes til dette formål et fælles screeningsværktøj i form af en spørgeramme.

Projektet vil samarbejde med socialfondsprojektet ”Viden og vækst” med CRT som projektleder, der giver mulighed for udvikling af eksportkompetencer for målgruppen.

Projektet vil ligeledes samarbejde med partnerskabet på fødevareområdet, således at de fødevarevirksomheder, der har behov for det, kan blive klædt på til eksport.

 

Samarbejdspartnere vil således være BCB, Bornholms Landbrug, Gourmet Bornholm, Destination Bornholm, CRT, Danmarks Eksportråd og Eksportforeningen m.fl.

I den endelige ansøgning vil de fornødne partnerskabserklæringer og interessetilkendegivelser være tilvejebragt, ligesom den endelige organisering vil blive nøje beskrevet, både i forhold til den overordnede sikring af indsatsens fremdrift og den daglige ledelse, facilitering og administration.

 

Projektets indhold

Grundlaget for projektets indhold er væksthusets erfaring med virksomhedernes internationaliseringsudfordringer, der viser, at der er en række udfordringer og barrierer, der skal knækkes, og at der skal arbejdes så tæt på virksomhedernes hverdag som muligt.

Fødevare- og turistbranchen har et særligt eksportpotentiale, men der er også virksomheder i andre brancher på øen, der ved en målrettet indsats kan opnå nye kunder og markeder.

Ansøger anfører endvidere, at der er et særligt vækstpotentiale i en indsats, der bygger videre på det eksportbrand, Bornholm har, især inden for fødevarer og turisme, i form af at videreudvikle de digitale platforme (e-handel) som f.eks. www.bornholmbornholmbornholm.com m.fl.

 

Målgruppen er primært bornholmske virksomheder inden for fødevarer og turisme og andre virksomheder med vækstpotentiale, der ”kan og vil” og ”kan og gør” (allerede har salg udenøs i dag).

 

Formålet med indsatsen er, at bornholmske virksomheder øger deres internationale adfærd, deres viden om kundeadfærd og indsigt i markedstrends, der er en betingelse for at kunne begå sig internationalt, med henblik på øget salg, indtjening og antal arbejdspladser.

Et andet formål er at virksomhederne finder deres egne lønsomme nicheområder på nye udenøs markeder.

 

Der vil blive arbejdet i to spor – et traditionelt salgs- og eksport-spor, og i et spor med anvendelse af de nyeste digitale platforme (e-handel) i producent/leverandør forhold og som en del af virksomhedernes egen salgsplatform.

Projektet har følgende faser/elementer (beskrives i detaljer i vedhæftede projektbeskrivelse):

 

Screening og afklaring

Rekruttering og screening af virksomheder, vækstkortlægning og udarbejdelse af skitse til vækstplan.

 

Udvikling 1 (forberedelse)

1)    Kick-off, kortlægning og afdækning af interne forhold samt markedspotentiale

2)    Studietur: besøge eksportmesse

3)    Workshop: GAP-analyse – hvad kan virksomheden i forhold til markedspotentiale m.v.

4)    Tema: Finansiering

5)    Workshop: International vækstplan udvikles

6)    Studietur: Eksportmesse

 

Udvikling 2 (afprøvning)

7)    Møde potentielle udenlandske kunder

8)    Workshop: Stop-op og nye viden om kultur, nye markedstrends, køberadfærd og konkurrenter

9)    Studietur: Eksportmesse -deltagelse på stand og/eller afholde kundemøder

 

Effektuering og viden - Virksomheden handler i forhold til valgt markedsområde/salgskanal

10) Viden Boostcamp: Udveksling af viden og erfaringer og tilpasning af vækstplan

 

Opfølgning

11) Evaluering og next step

12) Afsluttende konference

 

Projektets forventede langsigtede effekter

Projektets effektkæde vil blive nøje gennemarbejdet i forbindelse med den endelige ansøgning. Men det foreløbige bud ser sådan ud:

Over projektets 4-årige periode forventes 200 virksomheder kontaktet, heraf er 100 virksomheder med vækstambitioner identificeret ved projektets start.

120-140 af de 200 virksomheder forventes at ønske et møde om deltagelse og få foretaget en vækstkortlægning, og heraf rekrutteres 12 virksomheder pr. år til deltagelse i programmet.

Da det forventes, at den første del af projektperioden anvendes til at stable programmet på benene, rekruttere virksomheder og eksterne konsulenter, forventes 36 virksomheder (6 hold à 6 virksomheder) at gennemgå et vækstforløb.

 

3-4 år efter virksomhedernes deltagelse i vækstforløbet forventes skabt:

·         36 vækstvirksomheder, heraf 18 med høj vækst

·         50 jobs

·         En meromsætning på 38 mio. kr., heraf 34 mio. kr. i øget eksportomsætning

De forventede effekter er baseret på erfaringerne fra andre internationaliseringsforløb.


Vurdering

Med hensyn til Væksthus Hovedstadsregionen som operatør ser sekretariatet det som en fordel, at Væksthus Hovedstadsregionen også er valgt som operatør for vækstprogrammet i Region Hovedstaden, og at de danske væksthuse med Væksthus Midtjylland som tovholder er valgt som operatør for det nationale vækstløftprogram.

Endvidere ses det som en fordel, at væksthusets ydelser i form af screening og vækstkortlægning og deres erfaring med samme kan indgå projektet men finansieres under væksthusets resultatkontrakt.

 

Det er sekretariats vurdering, at ansøger har skitseret et grundigt internationaliseringsforløb, der adresserer en lang række relevante emner, og som tager højde for de bornholmske virksomheders niveau og særlige udfordringer.

Sekretariatet kan herudover se følgende styrker i oplægget:

·         Der er lagt op til, at de 6 virksomheder på hvert hold skal trække på hinandens ressourcer og netværk, og at de deltagende virksomheder skal arbejde sammen 2 og 2, så hver virksomhed mindst får adgang til 2 markeder samtidig.

·         Der er en ambition om, at der skal tilknyttes en ”fadervirksomhed” til hvert hold i form af en større bornholmsk virksomhed, der allerede har international erfaring og viden.

·         Det er intentionen, at udvikle en ”samkøringsmodel”, der sikrer, at bornholmske virksomheder, hvor det er relevant og passende for deres behov for eksportsparring og

-netværk, kan deltage i aktiviteter under Region Hovedstadens vækstforløb. Aftale og proces herfor vil blive aftalt i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige ansøgning.

 

Der tages højde for, at det kan blive nødvendigt at tilrettet projektet i forhold til støttereglerne i et samarbejde med Erhvervsstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Projektets forventede budget og finansiering:

 

Projektarbejde - udgifter

Projektarbejde

4.016.000 kr.

 

Projektadministration

1.632.000 kr.

 

Virksomhedstimer

1.500.000 kr.

 

Ekstern bistand

4.108.000 kr.

 

Revision

103.000 kr.

 

18% udokumenterede udgifter (indkøb af værktøjer, formidling, videnspredning, møder, rejser m.v.)

2.044.620 kr.

 

I alt

13.403.620 kr.

 

 

Projektarbejde - finansiering

Regionalfonden, 50%

6.701.810 kr.

 

Regionale udviklingsmidler

4.061.810 kr.

 

Erhvervs- og Vækstministeriet (Gourmet Bornholm)

600.000 kr.

 

 

Kontant privat medfinansiering

540.000 kr.

 

Privat egenfinansiering i timer

1.500.000 kr.

 

I alt

13.403.620 kr.

 

 


Investeringer - udgifter

Investeringer i maskiner og udstyr

5.550.000 kr.

 

I alt

5.550.000 kr.

 

 

Investeringer - finansiering

Regionalfonden, 20-30%

1.485.000 kr.

 

Kontant privat medfinansiering

4.065.000 kr.

 

I alt

5.550.000 kr.

 

 

 

 

Projektudgifter i alt

 

18.953.620 kr.

Regionalfonden i alt

 

8.186.810 kr.

Regionale udviklingsmidler i alt

 

4.061.810 kr.

Privat medfinansiering i alt

 

6.105.000 kr.

Erhvervs- og Vækstministeriet (Gourmet Bornholm) i alt

 

 

600.000 kr.

Finansiering i alt

 

18.953.620 kr.

 

Der lægges op til, at der reserveres 4.061.810 kr. fra de regionale udviklingsmidler, idet en egentlig bevilling først finder sted i forbindelse med en reel ansøgning på Vækstforums møde i september 2015.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 11. maj 2015

1.
Ansøgning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

11   Samarbejdsaftale vedr. behandling af børn og unge fra stof- og alkoholfamilier

29.24.04P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19-08-2015

11

 

Hvem beslutter

Social og Sundhedsudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

TUBA har rettet henvendelse til Bornholms Regionskommune med henblik på indgåelse af samarbejdsaftale vedrørende et udvidet behandlingstilbud for børn og unge fra stof- og alkoholfamilier.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, 

at samarbejdsaftalen mellem TUBA Danmark og Bornholms Regionskommune godkendes under forudsætning af Børne- og Skoleudvalgets godkendelse med bemærkning om, at Bornholms Regionskommune ikke forpligter sig udover nuværende partnerskabsaftale i forhold til driftstilskud, lokaler mv.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Godkendt under forudsætning af Børne- og Skoleudvalgets godkendelse

 

Servicedirektøren indstiller,

at samarbejdsaftalen mellem TUBA Danmark og Bornholms Regionskommune godkendes under forudsætning af Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse med bemærkning om, at Bornholms Regionskommune ikke forpligter sig udover nuværende partnerskabsaftale i forhold til driftstilskud, lokaler mv.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 18. august 2015:

Godkendt

 

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionkommune har en partnerskabsaftale med TUBA[1] og yder et årligt driftstilskud til TUBA-Bornholm. 

 

Socialministeriet har opslået en pulje, hvor kommuner samt private og frivillige organisationer kan søge om midler til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. TUBA vil ansøge puljen om midler til at opretholde – og udbygge – et landsdækkende tilbud til målgruppen af unge mellem 14- 25 år. Indholdsmæssigt er TUBAs tilbud uændret, men TUBA vil med puljemidler udbygge kapaciteten og sikre en behandlingsgaranti, der omfatter en forsamtale indenfor 30 dage og et påbegyndt behandlingsforløb indenfor 3 måneder. 

 

TUBA har på den baggrund rettet til henvendelse til Bornholms Regionskommune med et udkast til en samarbejdsaftale med Bornholms Regionskommune, som TUBA kan medsende en ansøgning til ministeriet om puljemidler og således synliggøre et kommende samarbejde mellem kommunen og TUBA.

 

TUBA understreger i sin henvendelse, at kommunen ikke forpligter sig økonomisk ved at indgå denne aftale, idet udmøntningen af behandlingsgarantien for de 14-25 årige vil blive finansieret af midler fra puljen i perioden 2016-2019.  Ved at indgå aftalen tilkendegiver kommunen blot, at ville indgå i et samarbejde med TUBA, når midlerne fra puljen bevilges. 

 

TUBA oplyser, at Bornholms Regionskommunes aktuelle driftstilskud til TUBA på 300.000 kr. årligt i de kommende fire år vil anvendes til at sikre, at unge mellem 26-35 år, fortsat kan få løbende gratis hjælp i TUBA.  TABA oplyser, at der aktuelt er stor søgning til TUBAs tilbud netop indenfor denne målgruppe, hvilket bl.a. giver ventetid. TUBA oplyser endvidere, at problemer for denne målgruppe ofte viser sig, når de selv bliver forældre. Tilbuddet til de 26-35 årige har derfor også en forebyggende effekt i forhold til børneområdet.

 

Det skal bemærkes, at Bornholms Regionskommune og Blå Kors – som TUBA er en del af - også arbejder på en ansøgning til puljen.  Denne ansøgning er målrettet udvikling af et tilbud aldersgruppen op til 15 år (Barnets Blå Zone) og indsatsen vil blive koordineret og kunne supplere TUBAs tilbud til aldersgruppen over 14 år.


Det anbefales at indgå den nye samarbejdsaftale med TUBA, idet det overfor TUBA understreges, at BRK med samarbejdsaftalen ikke forpligter sig udover nuværende partnerskabsaftale i forhold til driftstilskud, lokaler mv.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 17. august 2015

1.
Henvendelse fra TUBA vedr. samarbejdsaftale (PDF)

2.
Samarbejdsaftale vedr. behandlingsgaranti for børn og unge fra stof- og alkoholfamilier (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Etablering af Anonym Unge Rådgivning

29.09.04G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19-08-2015

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget til orientering

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der etableres en anonym ungerådgivning, som er et tilbud, hvor både børn og unge, deres pårørende samt fagfolk kan henvende sig og få råd og vejledning omkring misbrug.

Projektet etableres som samarbejde mellem Center Sundhed og Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse. Finansieringen vil være reducerede udgifter til kontanthjælp, som anvendes til en forebyggende parallelindsats, som fastholder unge i uddannelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at udvalget godkender etableringen af Anonym Ungerådgivning under forudsætning af, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kan medvirke med den fornødne finansiering

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse

Kommunaldirektøren indstiller,

at udvalget godkender etablering af Anonym Ungerådgivning som beskrevet, og at finansieringen findes ved at reducere budgettet for kontakthjælp svarende til de beskrevne udgifter til drift af ungerådgivningen og beløbet overføres til Center for Sundhed

 

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I forbindelse med organisationsudviklingsprojektet og overgangen til en centermodel i BRK, var der opgaver og snitflader af væsentlig karakter, som ikke blev færdigbehandlet i projektet. Disse opgaver og snitflader skulle afdækkes og beskrives, så håndteringen og udviklingen af dem kunne ske på bedste vis nu og fremover. Et af disse opgave- og snitfladeområder var misbrugsområdet. Til dette blev der udarbejdet er kommissorium, som blev godkendt af chefgruppen 17. juni 2014.

En første prioritet i kommissoriet var at der skulle udarbejdes forslag til kommunens indsats målrettet primært unge mellem 13- 25 år (med mulighed for at målgruppen kan være op til 30), som har et problemgivende brug af rusmidler.

Med afsæt i ovenstående blev der nedsat en tværgående arbejdsgruppe bestående af udvalgte medarbejdere og ledere med reference til en styregruppe indenfor sundhedsområdet. bestående af centerchefer fra Psykiatri og Handicap, Børn og Familie, Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, Skole, Kultur og Fritid og Sundhed.

Arbejdsgruppen foreslår etableringen af en såkaldt Anonym Ungerådgivning som er et tilbud, hvor både børn og unge, deres pårørende samt fagfolk - der er i kontakt med børn og unge med misbrugsproblemer - kan henvende sig og få råd og vejledning omkring misbrug, uden at det kræver visitation.

Langt de fleste unge forventes at være godt hjulpet af et samtaleforløb i regi af Anonym Ungerådgivning. Tilbuddet er dog samtidig tænkt som en sluse til eventuel efterfølgende behandling.

Tilbuddet er ledelsesmæssigt forankret i Center for Sundhed / Misbrugsområdet. Anonym Ungerådgivning placeres rent fysisk i Ungdoms Uddannelsesvejledningen på Merkurvej i Rønne. Dog vil langt den største del af rådgivningen foregår ’der’, hvor de unge er – det vil sige på skoler m.m.

Det forventes at de to rådgivere, som skal være de primære kræfter i Anonym Ungerådgivning, er ansat ultimo 2015. 

 

Center for Økonomi og Personale er inddraget i projektet og vil understøtte udarbejdelsen af retvisende materiale, som kan synliggøre effekten af projektet, hvilket vil blive forelagt udvalgene.

Økonomiske konsekvenser

Ved tilbud om en forebyggende parallelindsats er forventningen, at det kan ændre de unges adfærd, således at de bliver i stand til at påbegynde og gennemføre uddannelse.
Dette vil medføre en besparelse pr. ung som starter uddannelse på mellem kr. 67.128 og kr. 104.160 pr. år i sparet forsørgelsesydelse.

Alene med udgangspunkt i den nuværende ungegruppe tilknyttet Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse, vil der være en årlig potentiel besparelse på mellem 8 x 67.128 kr. = kr. 537.024 og 16 x 8.680 kr. = 1.666.560 kr., som kan danne grundlaget for en finansiering af en parallelindsats.

Udover dette vil oprettelsen af en ungerådgivning også komme en bredere målgruppe til gavn, og øge deres muligheder for at påbegynde og gennemføre uddannelse.

Udgifter til ungerådgivning
Der ansættes 2 medarbejdere (socialrådgiver eller lign.) på 37 timer ugentligt fra 1.10.2015. Der er udgifter til IT-arbejdsplads ved opstart, men det forudsættes, at medarbejdere kan rummes i Ungeporten på Campus Bornholm.  

Udgift:

2015: I alt 300.000 kr.
It-arbejdspladser: 2*25.000 kr.                                                                            =  50.000 kr.
Personale: 2 medarbejdere i 3 mdr. (årlig udgift 500 tkr. pr. medarbejder) = 250.000 kr.

2016 og fremover:  1 mio. kr. årligt
Personale: 2 medarbejdere i 12 mdr. (årlig udgift 500 tkr. pr. medarbejder) = 1.000.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Tilsyn 2015 Sandemandsgården  

27.12.16K09-0147

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19-08-2015

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Taget til efterretning, idet udvalget bakker op om opfølgning på de fysiske aktiviteter

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

                                 At orienteringen tages til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Taget til efterretning, idet udvalget bakker op om opfølgning på de fysiske aktiviteter.

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Sandemandsgården den 30. april 2015. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Det er Tilsynets indtryk, at Sandemandsgården som § 104 tilbud leverer aktiviteter, som brugerne er glade for at frekventere. Det er også Tilsynets indtryk, at Sandemandsgården er blevet udfordret på ressourcerne, og derfor har måttet indskrænke kraftigt på deres tilbud ud af huset. Det er især tilbud af fysisk karakter som hockey og svømning m.m., som ikke længere tilbydes. Det er Tilsynets indtryk, at brugerne er meget berørte af denne beslutning, og at mange af brugerne netop har brug for aktiviteter af fysisk karakter.

 

Der blev givet følgende anbefalinger:

·         Tilsynet anbefaler, at Sandemandsgården overvejer, hvordan man kan indtænke tilbud af fysisk karakter til brugerne, som i et vist omfang kan opveje de aktiviteter, som er skåret væk.

 

·         Tilsynet anmoder om en redegørelse i forhold til hvordan rygeforbuddet tænkes håndhævet og de evt. sanktionsmuligheder, der vil finde anvendelse overfor brugere, som går ud og ryger i f.eks. den tidligere rygepavillon eller på udearealerne omkring Sandemandsgården.

 

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden udvalgenes behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Problematikken vedr. hvorledes rygepolitikken implementeres bl.a. i § 104 tilbud, fx Sandemandsgården har efterfølgende været behandlet i direktionen i Bornholms Regionskommune.

Direktionen har besluttet, at der kan aftales individuelle løsninger i helt særlige tilfælde, fx sociale væresteder og tilbud på beskæftigelsesområdet. Løsningerne skal være tidsbegrænsede og må ikke være til gene for medarbejdere og øvrige brugere/borgere.

 

Forholdet blev også behandlet i MED-Hovedudvalget den 19.6.2015, hvor det indgik i en samlet evaluering af rygepolitikken.

Konklusionen på det specifikke forhold var, at der ønskes udarbejdet en oversigt over aftalte løsningsmuligheder for væresteder og lignende og at denne skal kunne ses samlet.

Desuden blev der på MED-Hovedudvalgets møde aftalt at kommunaldirektøren, sammen med Løn og Personale, udarbejder et oplæg/tillæg til præcision af rygepolitikken i forhold til konklusionen på drøftelsen. Oplæg behandles på MED-Hovedudvalgets møde i august 2015.

Pt. foregår udarbejdelsen af bemeldte oplæg og der forestår en opgørelse af indkomne dispensationsansøgninger fra bosteder, m.v.

 

Rapporten har været sendt til orientering og kommentering i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Bornholms Ældreråd, den 11. august 2015:

Bornholms Ældreråd er bekymrede over de nedskæringer, der har fundet sted, så det er gået ud over fysiske aktiviteter og er enige i tilsynets anbefaling om at indtænke andre fysiske tilbud.

Bornholms Ældreråd er generelt enige i rygepolitikken, men mener, at der må findes dispensationsmuligheder for denne gruppe, hvor man også har frataget flere fysiske aktiviteter.

 

Handicaprådet, den 11. august 2015:

Taget til efterretning. Rådet ønsker tilbagemelding på hvilke aktiviteter der sættes i gang på baggrund af Tilsynets anbefaling.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 17. august 2015

1.
Tilsynsrapport Sandemandsgården 2015 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Virksomhedsbesøg

15.00.20A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19-08-2015

14

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Resumé

Virksomhedsbesøgene planlægges gennemført hver fredag, kl. 09,00 – 09,45.

Deltagerne er 2 medlemmer af udvalget, på skift, samt kommunaldirektør og erhvervschef for Business Center Bornholm.

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

                             At orienteringen tages til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Virksomhedsbesøg siden møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d.3.6.2015:

 

Grundet Folkemødet 2015 og Folketingsvalg 2015 blev der ikke foretaget virksomhedsbesøg i juni 2015.

 

Planlagte besøg i august 2015:

Aakirkeby Hallerne, d. 7.8.2015, invitation bekræftet af virksomhed

Årsdale Silderøgeri ApS, d. 28.8.2015, invitation bekræftet af virksomhed

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Koordinering med andre politikområder

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19-08-2015

15

 

 

Indstilling og beslutning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vil i september 2015 få forelagt 2 sager:

a) sag om rehabilitering (genereres ved samarbejde mellem Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og Center for Psykiatri og Handicap)

b) sag om uddannelse af SOSU-assistenter (genereres ved samarbejde mellem Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, Center for Ældre og Center for Sundhed).

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Sager til orientering

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19-08-2015

16

 

 

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Orientering fra administrationen:

A) Integrationsrådet

    Der afholdes konstituerende møde den 31. august 2015 august 2015, hvor der vælges   

    formand, repræsentant til repræsentantskabet for Råd for Etniske minoriteter, der oriente-

    res om nyt fra BRK´s integrationsafdeling, m.v.

    Fremover vil Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget blive orienteret efter hvert møde i  

    Integrationsrådet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19-08-2015

17

 

 

Indstilling og beslutning

 

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, at ingen sager sendes til høring

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Beskæftigelsesplan 2016 sendes til høring i Handicaprådet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Eventuelt

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19-08-2015

18

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Intet

 

 

 [1] TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere. TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe. TUBA har afdelinger landet over, som blandt andet tilbyder individuel terapi og gruppeterapi samt mange aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold. TUBA er en del af Blå Kors Danmark.