Referat
Kommunalbestyrelsen
17-09-2015 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Udpegning af medlem til bestyrelsen for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

17-09-2015

1

 

 

Fraværende

Thomas Bay Jensen, Torben Rønne-Larsen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Betina Haagensen er indkaldt som suppleant for Thomas Bay Jensen.

Jess Christian Persson er indkaldt som suppleant for Torben Rønne-Larsen.

 

Tillægsdagsordenen blev godkendt.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Udpegning af medlem til bestyrelsen for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

24.05.00G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

17-09-2015

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen besluttet.

Resumé

I forlængelse af Vækstplanen for turisme, der blev indgået i sommeren 2014, aftalte Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner at etablere tre nye tværregionale udviklingsselskaber for turisme. Under det nu etablerede Dansk Kyst- og Naturturisme skal der i henhold til den politiske aftale etableres henholdsvis et Vestkyst- og et Østersøpartnerskab.

Formålet med etableringen af Partnerskab for Østersøturisme er, at samle turismeaktørerne (erhverv, kommuner, regioner, destinationer, lokale turismeselskaber) i østersøregionen om ”en stærk og fokuseret indsats for at skabe vækst i turismeerhvervet”.

Dette skal primært ske gennem øget samarbejde og koordinering med henblik på aktivering af det uudnyttede turismepotentiale i østersøturismen ud fra et ønske om at skabe langsigtede udviklingssamarbejder mellem beslægtede destinationer frem for en decideret samlet destination.

Kommunalbestyrelsen skal udpege et medlem til bestyrelsen for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at der af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

 

Kommunalbestyrelsen, den 17. september 2015:

Winni Grosbøll blev udpeget.

Sagsfremstilling

Partnerskab for Østersøturisme er som udgangspunkt funderet i medlemsskaber fra destinationsselskaber, kommuner og relevante private aktører.

En virksomhed kan deltage som individuelt medlem eller gennem medlemskab af et destinationsselskab. Det samme princip gælder for kommuner.

Det første budgetår er alle destinationer, kommuner og virksomheder fødte medlemmer. Alle får på denne måde lige mulighed for at indgå i og initiere projekter i overensstemmelse med foreningens handlingsplan. Foreningens første handlingsplan strækker sig over årene 2015 og 2016.

Sekretariatet vil årligt gøre status over, hvilke destinationer, kommuner og virksomheder, der har deltaget i eksekveringen af handlingsplanen. Det efterfølgende år, vil medlemmerne bestå af de destinationer, kommuner og virksomheder, som har vist sig at ville og kunne være med til at eksekvere handlingsplanen.

Som nye medlemmer efter det første år optages aktører, der har en relevant interesse og udviklingskraft til at arbejde for den fælles nationale handlingsplan for østersøturisme og økonomisk forpligter sig i til aktivt at arbejde for at sikre den nødvendige medfinansiering af aktiviteterne i foreningens.

 

Bestyrelsen består af 11 medlemmer.

De 3 KKR’er samt Bornholm udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem, hvoraf 1 er født formand for foreningen.

De 3 regioner udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem for foreningen.

Dansk Kyst- og Naturturisme udpeger 1 bestyrelsesmedlem for foreningen.

3 bestyrelsesmedlemmer vælges på foreningens generalforsamling blandt erhvervsrepræsentanter, der vælges en repræsentant blandt turistvirksomheder i hver af de tre regioner. 

 

Bestyrelse konstituerer sig selv og næstformanden vælges blandt bestyrelsens private aktører.

 

Medlemmerne udpeges/vælges for 2 år af gangen, således at:

Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt være medlem i 8 år.

 

Udpegningsretten tilhører valggruppe AV.

Økonomiske konsekvenser

Medlemmerne betaler ikke kontingent men medfinansierer projekter og indsatser, som de deltager i.

Foreningens aktiviteter finansieres ved frivillige bidrag, tilskud fra offentlige myndigheder samt eventuelle indtægter ved arbejde udført af foreningen i overensstemmelse med foreningens formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-