Referat
Økonomi- og Planudvalget
08-12-2015 kl. 18:00
mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Bright Park Bornholm 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Tillægsdagsordenen blev godkendt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Bright Park Bornholm

24.10.00Ø40-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

2

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bright Park Bornholm (BPB) har den 1. december 2015 fremsendt ansøgning om partnerskab med Bornholms Regionskommune og et årligt tilskud på 750.000 kr.

Indstilling og beslutning

kommunaldirektøren indstiller, at der vælges mellem indstillingspunkt a, b eller c:

 

a) At ansøgningen afvises.

b) At Erhverv- og beskæftigelsesudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at midlerne til erhvervsfremmeaktiviteter omprioriteres, så tilskud til turismeaktiviteter og Business Center Bornholm reduceres med de ansøgte beløb, og at administrationen fremlægger en sag om dette på næste udvalgsmøde.

c) At der gives et samlet tilskud på 750.000 kr. årligt, som søges arbejdet ind i det samlede budget for 2016 og administrationen peger på finansiering forud for kommunalbestyrelsesmøde i december. Såfremt udgifterne i budgettet for BPB reduceres forud for kommunalbestyrelsesmødet reduceres det samlede tilskud tilsvarende.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 8. december 2015:
Anbefaler, at beslutningen udskydes i 3 måneder, i denne periode anbefales at køre en proces sammen med Bright Park Bornholm i forhold til det fremadrettede samarbejde.

Anbefales at der gives et kommunalt tilskud her og nu på 300.000 kr. for at sikre driften af Bright Park Bornholm i perioden.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales.

Kirstine van Sabben og Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Bright Park Bornholm foreslår i ansøgningen, at der etableres et øget samarbejde mellem Bright Park Bornholm og Bornholms Regionskommune i form af en partnerskabsaftale. Partnerskabsaftalen kan indeholde de vilkår, der bindes på et driftsmæssigt tilskud på 750.000 kr. årligt i foreløbig fire år. Det foreslås videre, at Bornholms Regionskommune indgår i partnerskabet ud fra den forudsætning, at det er vigtigt at have et Iværksætterhus på Bornholm og med den overbevisning, at det giver en positiv effekt for erhvervslivet på Bornholm. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 19. november 2015, at fremrykke 245.000 kr. af det afsatte tilskud for 2016 til udbetaling i 2015. Bright Park Bornholm oplyste på det tidspunkt, at de arbejdede med en ny forretningsmodel for fonden i et partnerskab mellem en privat investor, Bright Park Bornholm og Bornholms Regionskommune.

Modellen indebar, at den private investor skulle overtage bygningerne. Fondsmyndigheden har dog afvist dette, da bygningerne er omfattet af fondens formål, og salg af bygningerne vil derfor kræve likvidation af fonden.

 

Bright Park Bornholm har i de seneste år haft overskud på den primære drift, og forventer også overskud i 2015. Driftstilskuddene fra Bornholms Regionskommune indgår i driftsresultatet.

Bestyrelsen anfører, at de økonomiske problemer ikke skyldes driftsresultatet men likviditetsproblemer, forårsaget af bl.a. høje finansieringsomkostninger, store afdrag på lån og faldende trækningsret på kassekreditten.

Med udgangspunkt i dette har bestyrelsen i ansøgningen beskrevet en model for at videreføre aktiviteterne i Bright Park Bornholm. Modellen indebærer et årligt tilskud fra Bornholms Regionskommune på 750.000 kr., som er forudsætningen for at fonden både kan præstere et positivt driftsresultat og honorere de likviditetsmæssige udfordringer fremadrettet. Bestyrelsen har fremsendt et budget for 2016 – 2019, som underbygger dette. Budgettet er vedlagt som bilag.

Herudover står fonden overfor en likviditetsmæssig udfordring fra 2015 på 140.000 kr. i form af regninger, som forfalder primo 2016. Dette beløb kommer ud over det fremrykkede tilskud på 245.000 kr.

Samlet set indebærer ansøgningen et tilskud fra Bornholms Regionskommune på 1.095.000 kr. for 2016 inklusive det fremrykkede beløb.

I henhold til lånebekendtgørelsen § 13 kan en kommunalbestyrelse ikke uden statsforvaltningens samtykke afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere. En partnerskabsaftale med et tilsagn om et årligt tilskud i fire år vil være omfattet heraf.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har i budgettet afsat et tilskudsbeløb til Bright Park Bornholm med faldende profil frem til 2018. Det afsatte beløb kan dog ikke dække det ansøgte beløb jf. tabellen nedenfor.

 

1.000 kr. – 2016-priser

2016

2017

2018

2019

Årligt tilskud jf. ansøgning

750

750

750

750

Fremrykket tilskud jf. KB 19.11.2015

205

 

 

 

Likviditetsmæssig udfordring primo 2016

140

 

 

 

Ansøgte tilskud i alt

1.095

750

750

750

Afsat i kommunens budget

413

310

207

207

Difference

682

440

543

543

 

Der kan ikke administrativt peges på finansiering af differencen.

 

Der har 2. december 2015 været afholdt møde mellem Bright Park Bornholms bestyrelsesformand og banken med deltagelse fra kommunen med henblik på at undersøge mulighed for at reducere renteudgiften på trækket på kassekreditten. Banken vil forud for den 8. december 2015 fremsende svar på dette. Hvis kommunen øger sit driftstilskud og skaber grundlag for et budget i balance, vil banken nedsætte renten marginalt. Hvis kommunen oveni dette stiller en kommunegaranti for kassekreditten, vil renten nedsættes yderligere. Den administrative vurdering er, at dette vil kunne nedsætte renteudgiften med mellem 25.000-125.000 kr. årligt som herefter vil reducere behovet for kommunalt tilskud med et tilsvarende beløb. De præcise beløb vil som sagt foreligge til mødet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 8. december 2015

1.
BPB, langsigtet plan og partnerskab med BRK (PDF)

2.
BPB budget 2016-2019 (XLSX)

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 8. december 2015

3.
Årsrapport for 2012 (PDF)

4.
Årsrapport for 2013 (PDF)

5.
Årsrapport for 2014 (PDF)