Referat
Social- og Sundhedsudvalget
04-01-2016 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Implementerinsplan for Center for Psykiatri og Handicap
  åbent 3 Kommissorium for arbejdet med Toftegårdens fremtid
  åbent 4 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Rehabiliteringscenter Sønderbo 2015
  åbent 5 Godkendelse af afrapporteringer på centrale udmeldinger under den nationale koordinationsstruktur
  åbent 6 Gensidig orientering
  åbent 7 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 8 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-01-2016

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Psykiatri- og handicapchef Michael Hansen Bager deltager under punkt 2.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Implementeringsplan for Center for Psykiatri og Handicap

27.00.00P00-0177

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-01-2016

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget orienteres løbende om arbejdet med handleplanen i Center for Psykiatri og Handicap. Det er konkretiseret, hvordan der kan arbejdes med udgiftsreduktionen for 2017 og frem.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·       at det administrative forslag til mål og indsatser, i forlængelse af den i budget 2016 indlagte udgiftsreduktion på 1,5 mio. kr. i 2017 stigende til 2 mio. kr. fra 2018 og frem godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. januar 2016:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Handleplanen for Center for Psykiatri og Handicap, er blevet til på baggrund af Deloittes analyse fra foråret 2015. Analysen peger på en række initiativer, der kan bidrage til at forbedre et ’relativt veldrevet voksenspecialområde’, som Deloitte opsummerer det i sin analyse. Mange initiativer er i direkte forlængelse af allerede iværksatte eller planlagte indsatser og strategier i centeret, mens enkelte er helt nye. Indsatserne er alle i tråd med centerets overordnede vision om at støtte borgerne med at lykkes i livet, på egne præmisser. Visionen udtrykker en ambition om til stadighed at arbejde rehabiliterende, at borgerne ikke overkompenseres og at støtten leveres med henblik på at indfri borgerens ønsker i livet.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 26. oktober 2015, at Center for Psykiatri og Handicap udarbejder et forslag til konkretisering af mål og indsatser, med henblik på at indfri den i budget 2016 indlagte udgiftsreduktion på 1,5 mio.kr. i 2017 stigende til 2,0 mio.kr. i 2018 og frem.

 

I bilaget er der vedlagt konkretisering af fem mål og indsatser, der modsvarer udgiftsreduktionen på 1,5 mio. kr. i 2017. De fem forslag er:

 

-    Fra beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud til skånejob

-    Revisitering i aktivitets- og samværstilbud, svarende til reel fremmødetid

-    Fra varigt til midlertidigt, til egen bolig

-    Ny økonomisk tildelingsmodel på kommunens botilbud

-    Målrettet arbejde med pædagogisk bostøtte i eget hjem

 

Disse fem mål og indsatser adresserer Deloittes anbefalinger og er de områder hvor centeret vurderer, at der er mulige potentialer for udgiftsreduktion uden serviceforringelser.

 

Løbende orientering til Social- og Sundhedsudvalget

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 26. oktober 2015 blevet det også besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget løbende orienteres om handleplanens implementering og at orienteringen sker parallelt med den vedtagne kadence for budgetopfølgning, altså pr. 30. april, 31. juli og 31. oktober i 2016.

 

Parallelt med arbejdet med de nævnte mål og indsatser, har Center for Psykiatri og Handicap, sammen med Center for Økonomi og Personale igangsat et arbejde med henblik lave en enklere synliggørelse af budgetforudsætninger (pris, mængde) til brug for budgetlægningen og opfølgning, jf. budgetprocessen.

 

Heri indgår også et arbejde med at skabe en model for at fremskrive udviklingen på området, omkring antal borgere, målgrupper, alder mv. Formålet med en tydeliggørelse af budgetforudsætningsmodellen for fremskrivninger er, at skabe grundlag for beslutninger om den fremtidige service på området – herunder om fastlæggelse af tilbudsvifte og serviceniveau – samt rettidig håndtering af eventuelle merforbrug.

 

Kombinationen af de initiativer handleplanen sætter i gang på kort sigt og klarere budgetforudsætninger og –fremskrivninger vil give mulighed for at udarbejde en mere langsigtet udviklingsplan for Psykiatri og Handicap.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. januar 2016

1.
Konkretisering af handleplan (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Kommissorium for arbejdet med Toftegårdens fremtid

27.42.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-01-2016

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er udarbejdet forslag til et kommissorium for arbejdet med at beskrive scenarier for Toftegårdens fremtid. Kommissoriet skal godkendes.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·       at kommissoriet godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. januar 2016:

Anbefales.

 

 

Social- og Sundhedsudvalget den 4. januar 2016:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet scenarie 2 udelades begrundet i tidligere politiske beslutninger omkring tidssvarende plejeboliger jv. ældreanalysen 2008 og ældrepolitikken 2012.

 

Sagsfremstilling

I forlængelse af det offentlige debatmøde, der blev afholdt den 29. oktober 2015, hvor forskellige scenarier for Toftegårdens fremtid blev debatteret, er der nu udarbejdet et kommissorium, der beskriver rammerne for den nedsatte arbejdsgruppes videre arbejde med at fastlægge, hvad der skal ske med Toftegården.

Kommissoriet opererer med fire scenarier for Toftegårdens fremtid:

1) Renovering og ombygning af Toftegården (plejehjem med tidssvarende boliger)

2) Delvis renovering af Toftegården

3) Nybygning på Toftegårdens areal (plejecenter)

4) Nybygning af plejecenter andet geografisk sted end på Toftegårdens arealer

 

 

Arbejdsgruppen, der har ansvaret for at beskrive de fire scenarier jf. kommissoriet, består af repræsentanter fra Center for Ældre, Økonomi og Personale, Teknik og Miljø samt Ejendomme og Drift.

 

Foruden arbejdsgruppen foreslås nedsat en følgegruppe bestående af et medlem fra henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Bornholms Ældreråd og Handicaprådet.

 

Arbejdsgruppen skal afslutte beskrivelsen af scenarierne ved udgangen af maj 2016, således at der kan træffes politisk beslutning om Toftegårdens fremtid i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. januar 2016

1.
Udkast til kommissoriom for fremtidens Plejehjem Toftegården Endelig ver. 10.12.2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Rehabiliteringscenter Sønderbo 2015  

27.12.16K09-0146

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-01-2016

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. januar 2016:

Taget til efterretning med ros til Tilsynet og til Rehabiliteringscenter Sønderbo.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 6. november 2015 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Rehabiliteringscenter Sønderbo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk Rehabiliteringscenter Sønderbo

Det er Tilsynets indtryk, at Sønderbo er under forandring, og at rollen som aflastnings- og midlertidigt tilbud betyder, at der er en stor udskiftning af borgere. Dette betyder, at man skal have en anden opmærksomhed på den enkelte borger end da Sønderbo var et plejehjemstilbud.

 

Det medfører, at den hjælp, støtte og pleje der skal ydes har en anden karakter, og Tilsynet finder, at Sønderbo formår, at give alle borgerne et godt og individuelt tilbud, med udgangspunkt i de problemstillinger, som borgeren måtte have.

Der udtrykkes stor tilfredshed fra borgernes side med tilbuddet.

Der er i forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

·       Tilsynet anbefaler, at der kommer klare retningslinjer for, hvad der skal dokumenteres, og hvornår, således at det ikke er op til den enkelte at beslutte, om det er døgnrytmeplanen eller de 12 sygeplejefaglige punkter der skal udfyldes.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Rapporten har været sendt til orientering og kommentering i Handicaprådet og i Bornholms Ældreråd.

 

Bornholms Ældreråd, den 8. december 2015:

Tager Tilsynets rapport til efterretning, idet det bemærkes at Rehabiliteringscenter Sønderbo har store udfordringer i den hurtige udskiftning af borgere. 

Ældrerådet finder det positivt, at det ikke har været nødvendigt, at anvende magt hos borgerne. Ældrerådet tilslutter sig Tilsynets bemærkning om at afklare, hvad der skal dokumenteres.

 

Handicaprådet, den 8. december 2015:

Taget til efterretning med ros til Tilsynet og til Rehabiliteringscenter Sønderbo.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. januar 2016

1.
Tilsynsrapport Sønderbo 2015 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Godkendelse af afrapporteringer på centrale udmeldinger under den nationale koordinationsstruktur

27.36.12A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-01-2016

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov. Et element i den nationale koordinationsstruktur er, at Socialstyrelsen har fået kompetence til at udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordinering eller samarbejde.

 

Socialstyrelsen har mulighed for at komme med en central udmelding, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering eller hvis det vurderes, at de nødvendige tilbud til en målgruppe inden for den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. En central udmelding kommunikeres til kommunalt niveau gennem de regionale KKR-samarbejder (kommunekontaktråd). Det er kommunernes opgave at udmønte og afrapportere på den centrale udmelding.

 

Ifølge lovgivningen skal de centrale udmeldinger behandles i hver region i regi af Rammeaftalerne. Kommunerne i hver region skal således afrapportere samlet på de centrale udmeldinger i forbindelse med Rammeaftalen, hvorfor afrapporteringerne på de centrale udmeldinger skal være godkendt i kommunerne og regionen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·       at afrapporteringen om udbuddet af højt specialiseret indsats til målgruppen voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og kommunernes behov for denne sendes i høring i Handicaprådet og i Bornholms Ældreråd  

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. januar 2016:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Bornholms Ældreråd.

 

 

 

 

Servicedirektøren indstiller,

·       at afrapporteringen om udbuddet af højt specialiseret indsats til målgruppen børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og kommunernes behov for denne sendes i høring i Handicaprådet

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. januar 2016:

 

Sagsfremstilling

1. november 2014 udsendte Socialstyrelsen, som led i den nationale koordinationsstruktur, de to første centrale udmeldinger.

 

De centrale udmeldinger er:

•    Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

•    Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

 

De faglige referencegrupper for de centrale udmeldinger der nedsættes særligt for hver målgruppe og består af fem medlemmer fra kommunerne og én fra regionen, som har særlig viden og indsigt i pågældende målgruppe samt den tværkommunale organisering af indsatser, vidensmiljøer og tilbud herfor. De faglige referencegrupper bidrager til fortolkning og validering af kommunernes indberetninger samt faglig kvalificering af afrapporteringernes konklusioner og anbefalinger.

 

Centrale udmeldinger i 2014

Afrapporteringerne konkluderer, at kommunerne i hovedstadsregionen fortrinsvis anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til målgrupperne.

 

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever gennemgående overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser til målgrupperne og kommunernes behov for disse. Dette gælder både udbuddet af pladser (kapaciteten) og de konkrete indsatser (indhold og faglighed).

 

Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan udfordre udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgrupperne i fremtiden. Udfordringerne på disse områder stiller ikke på nuværende tidspunkt områderne i akutte problemstillinger, men giver i forskellig grad anledning til handling for at sikre og udvikle udbuddet i fremtiden samt for at sikre, at målgrupperne kan imødekommes endnu bedre.

 

Disse områder kan opsummeres som følgende:

 

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

·       At styrke det synsfaglige miljø ved at sikre systematisk erfarings- og vidensopsamling, udvikling, forskning og formidling af forskningsresultater på området samt at sikre synsfaglig uddannelse og efter- /videreuddannelse på tilstrækkeligt højt niveau. Desuden bør sparring mellem tilbuddene samt sikring af, at viden og erfaringer hos de højt specialiserede tilbud implementeres i såvel almen- som specialtilbud, fortsat opretholdes.

 

·       At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af forsyningen via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at skabe en klarere rollefordeling mellem kommunikationscentrene og Synscenter Refnæs. Dette ved systematisk og løbende dialog mellem kommuner og tilbud samt opmærksomhed på sammenhængen mellem udbuddet af og efterspørgslen efter øjenlægefaglige, specialoptiske og psykologfaglige kompetencer.

 

·       At rammerne på området på bedste vis understøtter lige muligheder for borgerne ved at lovgivningen revideres med henblik på bedst muligt at understøtte lige muligheder for borgerne, at få tydelige krav og forventninger til de højt specialiserede tilbud samt afklaring af snitflader mellem VISO (Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet) og øvrige tilbud på området.

 

Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

·       At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af kapaciteten via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at have fortsat fokus på dialog mellem kommuner og mellem kommuner og tilbud, eksempelvis i form af aftaler om samarbejde. Derudover ved at tilbuddene løbende sikrer at tilpasse indsatserne til efterspørgslen og har fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse.

 

·       At rammerne på området på bedste vis understøtter kommunernes muligheder for at anvende højt specialiserede indsatser og tilbud ved at der fra centralt hold opstilles kriterier for de højt specialiserede indsatser og tilbud, samt at der foretages en landsdækkende kortlægning af tilbuddene ud fra disse kriterier. Derudover, at der fra centralt hold foretages en evaluering af henvisningen til og finansieringen af de tilbud, som leverer indsatser inden for fritvalgsrammen under Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. januar 2016

1.
Central udmelding vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse (PDF)

2.
Central udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-01-2016

6

 

 

 

 

·       Status på implementering af Projekt af Den Rehabiliterende Organisation og Sygepleje

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. januar 2016:

Punkt til næste møde vedr. miljøpedeller.

Linda Kofoed Persson melder forfald til næste møde.

Planlægning af møde med Ældrerådet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-01-2016

7

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       at punkt 5 sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. januar 2016:

Godkendt.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-01-2016

8

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. januar 2016:

Intet.