Referat
Social- og Sundhedsudvalget
01-02-2016 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Proces for udmøntning af værdighedspolitikken
  åbent 3 Miljøpedeller
  åbent 4 Godkendelse af afrapporteringer på centrale udmeldinger under den nationale koordinationsstruktur
  åbent 5 Handicaprådets redegørelse for 2015
  åbent 6 Status vedr. midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 7 Patientforeningen Lungekræft søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 8 Træværkstedet "Det er bare mænd" søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 9 Telefonkontakten Østbornholm søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 10 Børns Vilkår søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 11 Dansk Center vedr. alle afhængigheder søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 12 Foreningen Danske Døvblinde søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 13 Stolemotion på Bornholm søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 14 Værestedet Kilden søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 15 Værestedet Aakilden søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 16 Værestedet Café Elmer søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 17 TrygLuft Bornholm, lungeforening søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 18 Det Grå Guld 60+ søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 19 Telefonstjernen i Allinge søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 20 Multihuset i Østerlars søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 21 Foreningen 60+ Bornholm søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 22 Foreningen 60+ Bornholm søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 23 Arbejdsskadeforeningen søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 24 Astma-Allergiforeningen søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 25 Telefonstjernen i Aakirkeby søger midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 26 Bornholms Lydavis søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 27 Psoriasisforeningen Bornholm søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 28 Udviklingshæmmedes Landsforbund søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 29 Gensidig orientering
  åbent 30 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 31 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

1

 

 

Fraværende

Linda Kofoed Persson

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ældrechef Birgit Mortensen og sundhedschef Trine Dorow deltager under behandling af punkt 2.

Frivillighedskoordinator Birgitte Eybye og sundhedschef Trine Dorow deltager under behandling af punkterne vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde. 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Proces for udmøntning af værdighedspolitikken

27.00.00Ø34-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af finanslovens for 2016 besluttede partierne bag finanslovsaftalen at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af en værdighedspolitik i kommunerne og tilførsel af midler til ældreområdet. Der skal derfor tages stilling til den proces, som Bornholms Regionskommune ønsker for udfærdigelse af værdighedspolitikken og udmøntningen af værdighedsmilliarden. Kommunen skal senest 1. juli 2016 offentliggøre en redegørelse for anvendelsen af de tildelte midler samt kommunens værdighedspolitik.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at værdighedspolitikken kobles sammen med kommunens nuværende ældrepolitik

b)   at Ældrerådet inviteres til at deltage med 1-2 medlemmer i udarbejdelsen af værdighedspolitikken sammen med Social- og Sundhedsudvalgets formand, ældrechefen og nødvendig administrativ bistand

c)    at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 1-2 medlemmer fra Ældrerådet, formanden for Social- og Sundhedsudvalget, ældrechefen, sundhedschefen, 1 repræsentant for DSR og 1 repræsentant for FOA som repræsentanter for medarbejderne, samt nødvendig administrativ bistand. Arbejdsgruppen udarbejder forslag til udmøntning af de tildelte 10,2 mio. kr., idet udmøntningen af midlerne primært skal understøtte den gode implementering af Den Rehabiliterende Organisation

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

a), b) og c) Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2016 er afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. For Bornholms Regionskommunes vedkommende er der tale om 10,2 mio. kr.  Sundheds- og ældreministeriet har udsendt udkast til lovforslag, som forventes at træde i kraft 1. marts 2016. Ifølge lovforslaget forpligtes kommunalbestyrelsen til at træffe beslutning om, og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Der skal desuden laves en redegørelse, der viser, hvordan midlerne udmøntes.

 

Værdighedspolitik

Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler for kommunalbestyrelsens forpligtelse til at træffe beslutning om værdighedspolitikken, og det ligger fast, at politikken som minimum skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring samt 5) en værdig død.

 

I forbindelse med temadrøftelsen i december 2015 om ældrepolitikken, blev der arbejdet med en række gode råd til Social- og Sundhedsudvalget om Ældrepolitikken. Det er tanken, at disse gode råd samt de 5 punkter vedr. værdighed skal indarbejdes i den nuværende ældrepolitik, således at Bornholms Regionskommune fremover har en Ældre- og Værdighedspolitik. Det er en forudsætning, at Ældrerådet, samt øvrige relevante parter inddrages i forbindelse med udfærdigelsen af politikken. Der foreslås nedsat en arbejdsgruppe bestående af formanden for Social- og Sundhedsudvalget, 1-2 medlemmer fra Ældrerådet, ældrechefen og nødvendig administrativ bistand. Der forventes afholdt 1 – 2 møder.

 

Udmøntning af midlerne

Partierne bag finanslovforslaget er enige om, at en værdig ældrepleje bedst tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og under hensyntagen til lokale forhold. Det er derfor op til Bornholms Regionskommune at vurdere, hvor behovet er størst. Midlerne, som tilføres kommunen, ligger ud over kommunens budget, og skal derfor gå til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende. Der skal udarbejdes en redegørelse for anvendelsen af midlerne, og redegørelsen skal offentliggøres senest 1. juli 2016. Der foreslås nedsat en arbejdsgruppe bestående af formanden for Social- og Sundhedsudvalget, 1 – 2 medlemmer fra Ældrerådet, ældrechefen, sundhedschefen, DSR og FOA som repræsentanter for medarbejderne og nødvendig administrativ bistand. Der forventes afholdt 1 – 2 møder. Midlernes udmøntning tænkes primært brugt til understøttelse af den gode implementering af Den Rehabiliterende Organisation.

 

Medarbejderne i Center for Ældre og Center for Sundhed informeres bredt om mulighederne i værdighedspuljen. De inviteres til at bidrage til processen ved at indsende forslag til dels udmøntningen af de 5 punkter, der som minimum indgår i værdighedspolitikken, og dels til udmøntningen af puljemidlerne. Forslagene indgår i arbejdsgruppernes udarbejdelse af endeligt udkast til politik og udmøntning.

 

Tidsplan

1. februar 2016 – Social- og Sundhedsudvalget godkender processen

2. maj 2016 – Social- og Sundhedsudvalget indstiller politikken til høring

17. maj 2016 – Økonomi- og Planudvalget indstiller politikken til høring

26. maj 2016 – Kommunalbestyrelsen sender politikken i høring

Høringsperiode 27. maj – 8. juni 2016

20. juni 2016 – Ekstraordinært Social- og Sundhedsudvalgsmøde behandler høringssvar – indstiller politikken til godkendelse

21. juni 2016 – Økonomi- og Planudvalget indstiller politikken til godkendelse (Social- og Sundhedsudvalgets indstilling vil foreligge til mødet)

30. juni 2016 - Kommunalbestyrelsen til godkendelse 

 

I perioden fra 1. februar til 2. maj vil der blive udarbejdet oplæg på baggrund af input fra relevante parter og medarbejderne, og afholdt møder i arbejdsgrupperne.

 

Der tages forbehold for tidsplanen, idet kommunerne endnu ikke kender den nærmere proces for udmøntningen af midlerne.

Økonomiske konsekvenser

Der sker en tilførsel af 10,2 mio. kr. årligt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Miljøpedeller

15.20.05P08-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

 I budget 2016 blev der afsat et årligt beløb på 945.388 kr. i 3 år til miljøpedeller. Ordningen har til formål at give svage borgere meningsfulde opgaver indenfor vedligeholdelse af det Bornholmske lokalmiljø og naturen, med henblik på at forskønne Bornholm til fremme af turistsektoren.

Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget fremlægger sag for kommunalbestyrelsens godkendelse, hvori der bl.a. beskrives målgrupper og arbejdsopgaver for de borgerne der er i ordningens målgruppe for indsatsen og som har brug for at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)   at ordningen ”Miljøpedeller” som beskrevet i sagsfremstillingen godkendes

b)   at ordningen forankres i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

c)    at der overføres 515.444 kr. årligt i perioden 2016 – 2018 fra bevilling 61 Økonomi og Personale under Center for Økonomi og Personale til bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse under Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

d)     at der overføres 515.444 kr. årligt i perioden 2016 – 2018 fra bevilling 61 Økonomi og Personale under Center for Økonomi og Personale til bevilling 32 Center for Psykiatri og Handicap

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

a), b), c) og d) Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. februar 2016:

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. februar 2016:

 

 

Økonomi- og Planudvalget, den 10. februar 2016:

 

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. februar 2016:

 

Sagsfremstilling

Formål med projektet
Tilbuddet vil have det formål at træne fremmødestabilitet, styrke sociale- og faglige kompetencer, samt give kendskab til kulturen på arbejdsmarkedet. For at styrke arbejdsidentiteten vil kunne blive udleveret arbejdstøj med logo som det kendes fra skovarbejderprojekter.

 

Indfrielse af ansættelsens formål og et godt forløb afhænger af om der kan opnås et samarbejde med lokale foreninger og andre områder i Bornholms Regionskommune, herunder eventuelt et samarbejde, hvor deltagerne via en udslusning kan få udvidet deres netværk med henblik på individuelle praktikker, lærlingeforløb og evt. ansættelse.

 

Arbejdsopgaver

Projektet tager udgangspunkt i en forudsætning om at deltagerne skal indgå i opgaver vedrørende almindelig vedligeholdelses- og renoveringsarbejde for kommunen, borgerforeninger o. lign.

Center for Ejendomme & Drift bliver bestiller af opgaver i de to sjak af miljøpedeller.

Center for ejendomme & Drift tænkes at videreudvikle et projekt ”ren by, strand og havn” hvor ideen om at være en grøn – bright green – ø skinner igennem.

Renholdelsesopgaver der ligger udenfor kommunens nuværende standard indgår. Eksemplet kan være de der er nævnt for Teknik- og Miljøudvalget i december 2015 på kommunens byggeri ved Snorrebakken.

Der udarbejdes en opgaveliste af faste opgaver som er årstidsbestemt og med mulighed for supplerende med ad. Hoc opgaver. Tidligere erfaringer bl.a. fra Østergadeprojektet viser, at deltagere der ikke altid er fuldt til rådighed i en fuld arbejdsuge, selv kan styre deres opgave- portefølje, når projektet først er i drift.

 

Center for Ejendomme og Drift – Devika – har i øjeblikket en stor opgave med at implementere ambitionerne om at 60 % økologi og 40 % lokalt producerede fødevarer skal indgå i deres madproduktion. Det betyder ofte at der skal rengøres og forarbejdes store mængder af fødevarer. Der afdækkes mulighed for at integrere denne opgave i miljøpedelkorpset, dette også i samarbejde med fødevare leverandørerne.

 

Det er undersøgt om de almene boligselskaber kan stille handicappede borgere opgaver der falder indenfor formålet. Dette kan de kun såfremt de indgår i en defineret gruppe og ikke som enkeltpersoner. Tidligere er denne problematik afdækket vedr. ”handy man-ordninger”, haveordninger og snerydningsordninger som alle måtte lukke, idet der her ikke var tale om tilbud til en defineret gruppe. (Lighedsgrundsætningen):

”Det er imidlertid stadig fast antaget, at kommuner ikke kan støtte enkeltpersoner ud fra et økonomisk eller socialt trangskriterium, og at en kommune heller ikke i øvrigt kan understøtte eller begunstige enkeltpersoner økonomisk uden lovhjemmel.”

 

En ny og voksende opgave vil kunne være at indgå i arbejdet med at syne og klargøre boliger til flygtninge, hvor kommunen står som lejer af midlertidige boliger. Opgaven er forankret i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og er ikke ressourcefastsat.

 

I øvrigt kan nævnes forefaldende opgaver, som kan defineres af Center for Ejendomme og Drift samt Center for Teknik og Miljø. Her vurderes det nødvendigt at Center for Ejendomme og Drift inddrager tillidsrepræsentanten i forberedelsen af projektet med henblik på at drøfte grænsen for opgaver, så risiko for konkurrenceforvridning undgås.

 

Såfremt ordningen, som beskrevet, godkendes af kommunalbestyrelsen, er det planlagt at der etableres en projektgruppe med deltagelse fra de 3 relevante centre. Denne projektgruppe har ansvaret for igangsættelse af ordningen og projektgruppen opløses når ordningen går i drift, tidshorisont for dannelse af projektgruppen og til ordningen går i drift, vurderes til ca. ½ år.

Økonomiske konsekvenser

Der er udarbejdet følgende budget for projekt ”Miljøpedeller”, ud fra de politisk definerede arbejdsopgaver.

Budgettet tager udgangspunkt i et projekt til 12 borgere.

 

12 borgere

Løn til medarbejdere           858.888 kr.                          

Leasing af mandskabsbil       72.000 kr.

Drift                                     75.000 kr.

Indkøb maskiner mv             25.000 kr.*

I alt                               1.030.888 kr.

*Engangsudgift

 

Budgettet tager udgangspunkt i almindelig vedligehold og renoveringsarbejde for kommunen, borgerforeninger o. lign.. Der er ikke indregnet mulighed for eventuelle nyetableringer. Midlerne deles mellem Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, så der hvert sted kan ansættes en tovholder til 6 miljøpedeller.

 

Begrebet ”svage borgere” er bredt og miljøpedelordningen vil også kunne skabe anvendelse for uforbrugte midler i 2015 på 256.500 kr. vedr. et tidligere budgetteret beløb på 1 mio. kr. til unge der ikke kan deltage i en erhvervsfaglig grunduddannelse, disse midler sammentænkes med budgettet til miljøpedeller med 85.500 pr. år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Godkendelse af afrapporteringer på centrale udmeldinger under den nationale koordinationsstruktur

27.36.12A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-01-2016

5

 

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov. Et element i den nationale koordinationsstruktur er, at Socialstyrelsen har fået kompetence til at udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordinering eller samarbejde.

 

Socialstyrelsen har mulighed for at komme med en central udmelding, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering eller hvis det vurderes, at de nødvendige tilbud til en målgruppe inden for den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. En central udmelding kommunikeres til kommunalt niveau gennem de regionale KKR-samarbejder (kommunekontaktråd). Det er kommunernes opgave at udmønte og afrapportere på den centrale udmelding.

 

Ifølge lovgivningen skal de centrale udmeldinger behandles i hver region i regi af Rammeaftalerne. Kommunerne i hver region skal således afrapportere samlet på de centrale udmeldinger i forbindelse med Rammeaftalen, hvorfor afrapporteringerne på de centrale udmeldinger skal være godkendt i kommunerne og regionen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·       at afrapporteringen om udbuddet af højt specialiseret indsats til målgruppen voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og kommunernes behov for denne sendes i høring i Handicaprådet og i Bornholms Ældreråd  

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. januar 2016:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Bornholms Ældreråd.

 

 

Servicedirektøren indstiller,

·       at afrapporteringen om udbuddet af højt specialiseret indsats til målgruppen børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og kommunernes behov for denne sendes i høring i Handicaprådet

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. januar 2016:

Sendes i høring i Handicaprådet.

 

Servicedirektøren indstiller,

·       at afrapporteringen om udbuddet af højt specialiseret indsats til målgruppen voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og kommunernes behov for denne anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

1. november 2014 udsendte Socialstyrelsen, som led i den nationale koordinationsstruktur, de to første centrale udmeldinger.

 

De centrale udmeldinger er:

•    Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

•    Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

 

De faglige referencegrupper for de centrale udmeldinger der nedsættes særligt for hver målgruppe og består af fem medlemmer fra kommunerne og én fra regionen, som har særlig viden og indsigt i pågældende målgruppe samt den tværkommunale organisering af indsatser, vidensmiljøer og tilbud herfor. De faglige referencegrupper bidrager til fortolkning og validering af kommunernes indberetninger samt faglig kvalificering af afrapporteringernes konklusioner og anbefalinger.

 

Centrale udmeldinger i 2014

Afrapporteringerne konkluderer, at kommunerne i hovedstadsregionen fortrinsvis anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til målgrupperne.

 

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever gennemgående overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser til målgrupperne og kommunernes behov for disse. Dette gælder både udbuddet af pladser (kapaciteten) og de konkrete indsatser (indhold og faglighed).

 

Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan udfordre udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgrupperne i fremtiden. Udfordringerne på disse områder stiller ikke på nuværende tidspunkt områderne i akutte problemstillinger, men giver i forskellig grad anledning til handling for at sikre og udvikle udbuddet i fremtiden samt for at sikre, at målgrupperne kan imødekommes endnu bedre.

 

Disse områder kan opsummeres som følgende:

 

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

·       At styrke det synsfaglige miljø ved at sikre systematisk erfarings- og vidensopsamling, udvikling, forskning og formidling af forskningsresultater på området samt at sikre synsfaglig uddannelse og efter- /videreuddannelse på tilstrækkeligt højt niveau. Desuden bør sparring mellem tilbuddene samt sikring af, at viden og erfaringer hos de højt specialiserede tilbud implementeres i såvel almen- som specialtilbud, fortsat opretholdes.

 

·       At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af forsyningen via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at skabe en klarere rollefordeling mellem kommunikationscentrene og Synscenter Refnæs. Dette ved systematisk og løbende dialog mellem kommuner og tilbud samt opmærksomhed på sammenhængen mellem udbuddet af og efterspørgslen efter øjenlægefaglige, specialoptiske og psykologfaglige kompetencer.

 

·       At rammerne på området på bedste vis understøtter lige muligheder for borgerne ved at lovgivningen revideres med henblik på bedst muligt at understøtte lige muligheder for borgerne, at få tydelige krav og forventninger til de højt specialiserede tilbud samt afklaring af snitflader mellem VISO (Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet) og øvrige tilbud på området.

 

Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

·       At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af kapaciteten via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at have fortsat fokus på dialog mellem kommuner og mellem kommuner og tilbud, eksempelvis i form af aftaler om samarbejde. Derudover ved at tilbuddene løbende sikrer at tilpasse indsatserne til efterspørgslen og har fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse.

 

·       At rammerne på området på bedste vis understøtter kommunernes muligheder for at anvende højt specialiserede indsatser og tilbud ved at der fra centralt hold opstilles kriterier for de højt specialiserede indsatser og tilbud, samt at der foretages en landsdækkende kortlægning af tilbuddene ud fra disse kriterier. Derudover, at der fra centralt hold foretages en evaluering af henvisningen til og finansieringen af de tilbud, som leverer indsatser inden for fritvalgsrammen under Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 1. februar 2016

 

 

Handicaprådet den 18. januar 2016:

Taget til efterretning.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Bornholms Ældreråd tager rapporten til efterretning, idet kommunikationscentret på Bornholm er velfungerende og fritages for økonomisk strukturændring.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. januar 2016

1.
Central udmelding vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse (PDF)

2.
Central udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Handicaprådets redegørelse for 2015

27.69.48K07-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

18-01-2016

11

 

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jfr. § 4 i vedtægterne for Bornholms Regionskommunes Handicapråd skal Rådet afgive en årlig redegørelse/beretning til kommunalbestyrelsen om sit arbejde i det forløbne år.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       at Handicaprådets redegørelse for 2015 indstilles taget til efterretning i kommunalbestyrelsen

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Handicaprådet har udarbejdet en redegørelse for Rådets arbejde i 2015. Redegørelsen berører følgende punkter:

Handicaprådets sammensætning og medlemmer

Sekretariatsbetjening

Handicaprådets opgaver og sager

Besøg

Handicaprådet og borgerne

Handicaprådets synlighed

 

Handicaprådet har i alt drøftet 72 sager i 2015. Heraf er langt størstedelen høringssager, som kommer fra de politiske udvalg i kommunen. Handicaprådet har desuden udvalgt områder, som har fået en særlig drøftelse med oplæg fra fagpersoner. 

 

I 2015 har der været følgende temadrøftelser:

 

Der har været foretaget besøg i botilbuddet Røbo, Specialbørnehaven Mælkebøtten og på Specialskolen Kildebakken. I 2016 er der planlagt besøg på aktivitets- og samværstilbuddet Sandemandsgården og i botilbuddet Kommandanthøjen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Handicaprådet, den 18. januar 2016:

Handicaprådets årsredegørelse for 2015 foreligger og fremsendes til Handicaprådets drøftelse og godkendelse.

 

Handicaprådet, den 18. januar 2016:

Godkendt.

 

 

 

Bilag til Handicaprådet 18. januar 2016

1.
Redegørelse 2015 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Status vedr. midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12I00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

I henhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsatte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·   at status tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Iht. gældende retningslinjer godkendt i Socialudvalget den 5. december 2013 er formålet, at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde lokalt på Bornholm gennem ydelse af økonomiske tilskud m.v., at koordinere indsatsen for det frivillige sociale arbejde med Regionskommunens indsats, at skabe større ligeværdighed mellem frivillig og bruger og at understøtte partnerskaber i civilsamfundet lokalt på Bornholm.

 

Der er hvert år ansøgningsfrist den 15. januar, 15. april og 15. august, og udvalget behandler ansøgningerne i møder i februar, maj og september.

I 2015 behandlede udvalget i alt 55 ansøgninger med et budget på kr. 672.092. 

 

Der er til dette møde indgået i alt 22 ansøgninger til et samlet beløb på kr. 451.153.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2016 er der afsat i alt           678.159 kr.  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Patientforeningen Lungekræft søger midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0363

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Patientforeningen Lungekræft søger midler til opstart af en lokalafdeling på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Bevilget kr. 5.000.

 

Sagsfremstilling

Formålet for Patientforeningen Lungekræft er, at støtte og vejlede lunge- og lungehindekræftramte og deres pårørende gennem et netværk af ligestillede kontaktpersoner, at arbejde for forbedring af forholdene ved aktivt at deltage i den offentlige debat om sygdommen.

 

Foreningens hjemsted er beliggende i Roskilde kommune. Foreningen samarbejder med Kræftens Bekæmpelse. 

 

Foreningen oplyser, at der på Bornholm er ca. 50 patienter med lungekræft samt deres pårørende. Pt. har foreningen 8 medlemmer fra Bornholm. Foreningen ønsker at tage initiativ til at der etableres en lokalafdeling på Bornholm ved at invitere til et offentligt møde på Bornholms Hospital med besøg af læger fra Rigshospitalet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt                              kr. 10.000.

Foredragsholdere            kr. 7.000

Transport                       kr. 3.000

 

Hovedforeningen oplyser, at have en formue på kr. 355.802.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Træværkstedet "Det er bare mænd" søger midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0366

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Træværkstedet ”Det er bare mænd” søger § 18 midler til driftsudgifter, udstyr og andre anskaffelser.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Bevilget kr. 3.000.

Sagsfremstilling

Træværkstedet ”Det er bare mænd” har 7 medlemmer, som beskæftiger sig med træsløjd i kælderen på Løvstikken, Pihls Allé 10 i Klemensker. Aktiviteten er primært for ældre og handicappede.

Aktiviteten har eksisteret i over 15 år, og finansieres ved salg af træsløjd og bevilgede § 18 midler.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 5.000, som er det totale budget til aktiviteten.

 

Oplysninger baseret på regnskab 2015:

Udgift til køb af materialer                  kr. 3.722

Salg af træsløjd                                 kr. -600

Formue 31.12.2015 kr. 2.422

Træværkstedet ”Det er bare mænd” fik i 2015 bevilget kr. 2.500 ved § 18 midler.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Telefonkontakten Østbornholm søger om midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0362

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Telefonkontakten på Østbornholm søger § 18 midler til driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Bevilget kr. 16.900.

 

Sagsfremstilling

Foreningens hovedaktivitet er, at hjælpere på skift hver morgen ringer fra deres private telefoner til x-antal ældre borgere, der er tilknyttet ordningen. Foreningens mål er, at få udbredt tryghedsopkald til flere ældre. 

 

Telefonkontakten oplever et stabilt antal borgere, som er tilknyttet ordningen og oplyser videre, at der er 16 aktive hjælpere og at der er tilknyttet 28 ældre borgere. Hjælperne ringer fra privattelefon, og der søges således blandt andet om at telefonudgiften hertil dækkes.

 

Foreningen afholder kvartalsmøder med hjælperne, hvor ringeliste m.v. aftales. Èn gang om året holdes forårskomsammen, hvor hjælpere og borgere mødes.

 

For at udbrede kendskabet til tryghedsopkald, ønsker foreningen at udarbejde og udgive foldere, som kan lægges hos f. eks. biblioteker, læger, forsamlingshuse m fl.  

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt kr. 18.900, som er det totale budget til aktiviteten.

 

Telefonudgift (16 hjælpere x kr. 200 x 4 kvartaler) kr. 12.800

4 kvartalsmøder á kr. 500 (forplejning)                 kr. 2.000

Administration, telefon, kopi, printer m.m.             kr. 1.500

Trykning af folder                                                 kr. 1.500    

Forårskomsammen (forplejning)                            kr. 1.100

I alt                                                                    kr. 18.900

 

Foreningen oplyser, at der ingen formue er.

 

Foreningen fik i 2015 bevilget kr. 16.800 ved § 18 midler. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Børns Vilkår søger om midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0365

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen Børns Vilkår søger § 18 midler til kurser og andre arrangementer for frivillige medarbejdere og til driftsudgifter i forbindelse med rådgivning af børn og unge i 2016.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Bevilget kr. 18.000.

 

Sagsfremstilling

Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i over 38 år har arbejdet for at sikre alle børns ret til en tryg barndom og et godt liv. Organisationen arbejder for, at alle børn kan få den hjælp, de har behov for. Børns Vilkår forventer, at omkring 250 af de samtaler de frivillige udfører i 2016 vil være med børn, unge og voksne omkring dem, bosat på Bornholm.

 

Børns Vilkår arbejder på to fronter:

Børns Vilkår udfører frivilligt socialt arbejde med børn via rådgivningstilbuddet BørneTelefonen, der er hjertet i organisationen.

Børns Vilkår arbejder for børn, ved at kæmpe for børns rettigheder og altid tage barnets perspektiv, ved udtalelser i den offentlige debat.

 

Arbejdet med og for børn sker gennem en systematisk indsamling af information fra de børn, som organisationen dagligt er i kontakt med. I denne kontakt får Børns Vilkår løbende et indblik i, hvilke betingelser børn i Danmark lever under, og hvordan det danske samfund ser ud i et børneperspektiv. Børns Vilkår bliver på den måde børnenes stemme og kan tale højt om det, som børn kun tør fortælle til en anonym rådgivning.

 

Børns Vilkår har eksisteret siden 1987 og har hjemsted i Valby, men alle aktiviteter foregår også i regionskommunen.

 

Børns Vilkår oplyser, at analyser viser, at ca. 0,5 % af de brugere, der oplyser deres kommune, bor i Bornholms Regionskommune. I 2014 foretog Børns Vilkår 38.131 rådgivninger. I 2016 forventer Børns Vilkår at foretage ca. 45.520 rådgivninger. Det anslås at omkring 250 af disse rådgivninger vil være til børn, unge og forældre, som bor i Bornholms Regionskommune. Det estimeres, at en relativ andel af de ubesvarede henvendelser ligeledes er fra børn og unge i kommunen.

 

Det oplyses, at 55 medlemmer bor i regionskommunen. Børns Vilkårs rådgivning bemandes af 425 frivillige.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 33.100 kr. til kurser og driftsudgifter.

Det totale budget for aktiviteten er på                   6.605.899 kr.

 

Hovedfinansieringen af Børns Vilkårs BørneTelefon kommer fra Trygfonden, en finanslovsbevilling og Socialministeriet. Restfinansieringen søger Børns Vilkår dækket via kommunernes § 18 puljer og relevante private fonde.

 

I 2015 fik Børns Vilkår bevilget 18.000 kr. ved § 18 midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Dansk Center vedr. alle afhængigheder søger om midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0364

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Dansk Center vedr. alle afhængigheder søger 18 midler til lokalt baseret underside til hjemmeside.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Afslag.

 

Sagsfremstilling

Foreningens navn er Dansk Center vedrørende Alle Afhængigheder, og har hjemsted i Høje Taastrup. Foreningen oplyser, at have 311 medlemmer i regionskommunen.

 

Foreningen er almennyttig og har til formål at oplyse om, og behandle alkoholisme og anden afhængighed med udgangspunkt i stoffri behandling. Formålet søges opnået ved: at give oplysning om sygdommen, og at etablere samarbejder med blandt andet anonyme alkoholikere og anonyme narkomaner med flere. Foreningens hovedaktivitet er at rådgive og henvise alle afhængige og pårørende til relevant behandling og eller selvhjælpsgrupper.  

 

Det oplyses, at ca. 5 % af befolkningen lider af en afhængighed og mange flere har som pårørende problematikken inde på livet. Således synes behov for målrettet, lokalt forankret og gennemskuelig hjælp til afhængige i alle kommuner. 

 

Dansk Center vedrørende Alle Afhængigheder ønsker en lokalt baseret underside til hjemmesiden dcaa.dk, hvor borgere med alle typer af afhængighed nemt kan finde behandlingsmuligheder og selvhjælpsgrupper i egen kommune. 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt kr. 8.000 til drift af hjemmeside.

Foreningen oplyser, at der søges omkr. 8.000 i alle kommuner.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Foreningen Danske Døvblinde søger om midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0367

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen Danske Døvblinde søger § 18 midler til drift af erfagruppe.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Bevilget kr. 15.000.

 

Sagsfremstilling

Foreningen Danske Døvblinde arbejder på at bryde døvblindes isolation på alle livsområder. Der arbejdes endvidere på lige muligheder for alle døvblinde i Danmark f. eks. digitalisering, adgang og befordring.

 

I erfagrupperne, hvor døvblinde mødes og har erfaringsudveksling omkring deres dobbelthandicap, hjælper man hinanden med de udfordringer livet som døvblind giver gennem åben dialog og gensidig rådgivning, støtte og opmuntring. Erfagrupperne fungerer som selvhjælpsgrupper, hvor formålet er at deltagerne får redskaber til at lære at leve med døvblindhed. Erfagruppemøderne er en igangværende og fortløbende aktivitet for en socialt udsat gruppe. Møderne har flere funktioner – det er netværksgrupper, selvhjælpsgrupper og vejledningsgrupper.  Hver erfagruppe har én til to frivillige erfagruppeledere, der står for planlægning og afholdelse af månedlige møder. Erfagruppelederne er selv døvblinde.      

 

Erfagruppe Bornholm har 11 medlemmer. Der søges om støtte til driftsudgifter, kortvarige arrangementer og foredrag. 

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt kr. 24.100, som er det totale budget for aktiviteten.

Rejseudgifter                  kr. 16.000

Kørsel i egen bil              kr. 500

Møde- og opholdsudg.     Kr. 2.000

Foredrag m.m.                kr. 3.200 

Tilskud erfa                    kr. 1.200

Administration                kr. 1.200

 

Foreningen oplyser, at de ingen formue har.

 

I 2015 blev der bevilget kr. 12.000 via § 18 midlerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Stolemotion på Bornholm søger om midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0368

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Stolemotion på Bornholm søger § 18 midler til drift og til afholdelse af kurser for motionsinstruktører i 2016.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Bevilget kr. 78.800.

 

Sagsfremstilling

Stolemotion Bornholm har i øjeblikket 58 motionsinstruktører på Bornholm og 381 brugere, hvoraf 31 er ved hjemmeundervisning og 350 fordelt på hold rundt på øen.

 

Der søges om midler til at afvikle 2 inspirationskurser, hvor indholdet er nye idéer til træningsprogrammer. Endvidere til afvikling af kurser med henblik på, at få uddannet flere motionsinstruktører. Personale fra plejecentrene deltager også i kurserne uden beregning.

 

Motionsinstruktørerne får i forbindelse med deres stolemotionsundervisning (hjemme eller på hold) ikke honorar, men alene dækket udgifterne til befordring.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt kr. 98.800, som er det totale budget til aktiviteten.

 

Kurser DAI 1 og 2                                                kr. 26.000

Forplejning/kurser 15 deltagere x 4 dage              kr. 15.000

Indkvartering instruktør                                       kr. 3.000

Inspirationskursus med DAI instruktør                   kr. 6.000

Forplejning/kursus 30 deltagere                            kr. 5.000

Temadag lokalt 30 deltagere                                 kr. 3.000    

Møder                                                                 kr. 1.000

Rekvisitter                                                           kr. 10.000

Transportudgifter motionsvenner                          kr. 13.000

Kontingent DAI                                                    kr. 600

Administration (porto, papir, telefon m.m.)            kr. 4.200

Lokaleleje:                                                           kr. 12.000  

(Fritidshuset Nexø, Kærnehuset, Medborgerhuset Tejn)

 

Stolemotion Bornholm fik i 2015 bevilget 83.000 kr. af § 18 midlerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Værestedet Kilden søger om midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0373

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Værestedet Kilden søger § 18 midler til drift.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Bevilget kr. 8.500.

 

Sagsfremstilling

Værestedet Kilden har eksisteret i 16 år og er et værested med fokus på socialt samvær for mennesker med behov herfor. Værestedet drives på frivillig basis og har åbent på fredage fra kl. 14 – 17, og fremmødet er ca. 15 – 20 deltagere pr. gang. Der er alene søgt tilskud via 18 § midler. Ansøgningen baserer sig på regnskab 2015. 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 8.500 til drift. Det totale budget for aktiviteten angives til kr. 21.000.

 

Af regnskabet for 2015 kan ses, at foreningen har:

Udgifter til:

Varme og el                                      kr. 7.000

Administration                kr. 1.757

Andre udgifter                kr. 12.276,25

Kassebeholdning 2015    kr. 253,79

 

Indtægter på:

§ 18 tilskud                    kr. 6.500

Indsamlet                       kr. 5.941

Anden indtægt                kr. 8.805    

Kassebeholdning 2014    kr. 41,04

 

Foreningen fik i 2015 bevilget kr.6.500 af § 18 midler.  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Værestedet Aakilden søger om midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0374

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

15

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget 

Resumé

Værestedet Aakilden søger § 18 midler til drift, kurser og arrangementer.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Bevilget kr. 8.500.

 

Sagsfremstilling

Værestedet Aakilden har eksisteret i 14 år. Foreningens hovedaktivitet er at være et mødested for ældre og ensomme, der har brug for omsorg og som har lyst til at skabe nye kontakter m.m. Værestedet har åbent 3 timer hver fredag med f. eks. foredrag, oplæsning, gæstetaler, musik og sang. Til fredagsarrangementerne kommer der mellem 25 og 35, og foreningen har kontakt med i alt ca. 40 brugere. 3 gange om året er der udflugt.

 

Alt arbejde udføres af frivillige som skønnes til at bruge ca. 700-800 timer årligt herpå. Foreningen søger også støtte ved fonde mm.       

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger om i alt kr. 8.500.

 

Budget:

Udgifter i alt                                                        kr. 35.400

Kaffe m.m.                                        kr. 500

Udflugter – bus                                 kr. 6.000

Entré til seværdigheder – gæstetaler  kr. 1.000

Udflugter – forplejning                       kr. 5.000

Leje af lokaler, el vand og varme        kr. 8.500

Blomster, bårebuketter                      kr. 600

Kørsel (dårligt gående)                      kr. 9.500

Kontorartikler m.m.                           kr. 800

Arrangement med spisning                 kr. 3.000

Leje af lokaler ved udflugt                  kr. 500

 

Indtægter i alt                                                     kr. 20.500

Salg af kaffe - egenbetaling (10 kr.)

+ gaver fra brugerne                         kr. 10.000  

Egenbetaling af transport (25 kr.)      kr. 6.000

Egenbetaling arrangement - spisning  kr. 4.500

 

Formue kr. 2.649,48.

 

Foreningen fik i 2015 bevilget kr. 7.000 af § 18 midler til drift.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Værestedet Café Elmer søger om midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0372

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

16

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Værestedet Café Elmer søger § 18 midler til driftsudgifter. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Bevilget kr. 8.000.

 

Sagsfremstilling

Værestedet Café Elmer startede tilbage i 2000 og er et værested, hvor alle er velkomne, således er der ikke registrerede medlemmer. Værestedet oplyses til at være et aktiv for ældre, der er ensomme og som trænger til opmuntring og omsorg i hverdagen. Der arrangeres underholdning i form af foredrag, film og udflugter. Fremmødet til arrangementerne kan variere meget fra mellem 20 – 35 personer.

 

Ca. 15 frivillige er tilknyttet Café Elmer. Værestedet søger midler i fonde m.m. for at kunne finansiere deres aktiviteter.  

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 10.000 kr. til driftsudgifter.

 

Budget 2016                                                                         

Udgifter i alt                                                        kr. 31.492

Leje af lokaler, varme, el og vand       kr. 8.000

Udflugter – transport                         kr. 11.100

Udflugter – fortæring                         kr. 12.600

Gæstetalere m.v.                               kr. 2.000

Kaffe – lys m.m.                                kr. 1.500

Kontorhold – fotokopiering m.v.          kr. 1.500

Annoncer                                          kr. 2.000

 

Indtægter i alt                                                     kr. 18.500

Kaffepenge, deltagere                        kr. 10.500

Gaver fra deltagere                           kr. 1.500

Egenbetaling udflugter                       kr. 6.500

 

Formue kr. 251,14.

 

I 2015 blev værestedet bevilget kr. 7.000 af § 18 midler til drift. 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  TrygLuft Bornholm, lungeforening søger om midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0369

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

17

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Trygluft Bornholm, KOL lungeforening søger § 18 midler til kontorartikler og driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Bevilget kr. 8.000.

 

Sagsfremstilling

Trygluft Bornholm, KOL lungeforening har ca. 60 medlemmer. Formålet er at tilbyde foreningens medlemmer træning og sociale aktiviteter, samt give mulighed for erfaringsudveksling og styrke medlemmernes evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundet.

Der søges om hjælp til kontorartikler og driftsudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 10.000 kr., og det totale budget til aktiviteten er på kr. 29.268.

 

Budget                                                                kr. 29.268

Telefon                                                 1.188 kr.

Kontorhold                                            2.580 kr.

Hjemmeside                                          1.400 kr.

Avis                                                      2.600 kr.

Honorar                                                2.600 kr.

Generalforsamling                                 1.500 kr.

Nyanskaffelse                                        2.400 kr.

Arrangementer                                   15.000 kr.

 

Trygluft Bornholm, KOL lungeforenings formue er på 6.531,89 kr.

 

Der blev i 2015 bevilget kr. 10.000 af § 18 midlerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Det Grå Guld 60+ søger om midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0370

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

18

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Det Grå Guld søger om kørselspenge til instruktør i stolegymnastik.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Bevilget kr. 1.653.

 

Sagsfremstilling

Foreningen Det Grå Guld 60+ har som aktivitet stolegymnastik. Formålet er at holde ældre mennesker i god form. Foreningen søger om § 18 midler til at kunne udbetale kørselspenge til instruktør. Instruktøren får ingen løn.

Foreningen har 65 medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 1.653 kr. til kørselsudgifter.

 

I 2015 blev der bevilget kr. 1.653 af § 18 midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Telefonstjernen i Allinge søger om midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0371

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

19

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Telefonstjernen i Allinge søger § 18 midler til driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Bevilget kr. 15.600.

 

Sagsfremstilling

Hovedaktiviteten for Telefonstjernen i Allinge er, at foretage daglige telefoniske tryghedsopkald 365 dage om året til alle der føler behov herfor. Foreningen oplyser, at have 73 medlemmer.

 

Der holdes 2 årlige møder ”Stjernetræf”, hvor både brugere og de frivillige mødes. Både brugere og de frivillige sætter stor pris på disse møder.      

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 15.600, som er det totale budget til aktiviteten.

 

Budget                                             kr. 15.600

Husleje                           kr. 6.000

Telefon                           kr. 3.000

Kontor, porto, kopiering  kr. 1.500

Møder incl. kørsel            kr. 4.500

Diverse, rengøring mv     kr. 600       

 

Formue 876,36 kr.

 

Der blev i 2015 bevilget kr. 15.600 af § 18 midler til Telefonstjernen i Allinge.       

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Multihuset i Østerlars søger om midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0375

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

20

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Multihuset i Østerlars søger midler til fritidsfestival i forbindelse med etablering af ny forening.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Bevilget kr. 15.000.

 

Sagsfremstilling

Multihuset i Østerlars arbejder på at blive det sociale værested hvor børn, unge, forældre bedsteforældre, pensionister og ældre borgere kan mødes om fælles aktiviteter og gøremål.

 

Foreningen blev dannet i december 2015 og inviterer nu til ”Fritidsfestival” i Multihuset i Østerlars primo februar 2016 for alle interesserede borgere. Her vil være fremtidsværksted, underholdning, foredrag, tøndeslagning, børneaktiviteter, voksenaktiviteter og antik café. 

 

Målet med festivalen er, at nå ud til så mange som muligt og ved at arbejde med et fremtidsværksted, hvor alle kan komme med idéer til fremtidens aktiviteter, skabe opbakning til at projekt Multihus i Østerlars kan gennemføres.  

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 15.000 og det totale budget til aktiviteten er på kr. 17.000.

 

Annoncer/PR                                                                          kr. 2.500

Kørsel, godtgørelse til kunstnere                           kr. 2.000

Facilitering/efterbearbejdning fremtidsværksted     kr. 10.500

Rengøringsartikler, fastelavnstønder m.m.             kr. 2.000

 

Der er ikke søgt midler tidligere.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Foreningen 60+ Bornholm søger om midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0376

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

21

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen 60+ Bornholm søger § 18 midler til drift, udstyr og andre anskaffelser.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Bevilget kr. 78.100.

 

Sagsfremstilling

Foreningen 60+ Bornholm er en administrativ og faglig paraplyorganisation for datastuer for ældre på Bornholm. 60+ Bornholm har til formål at støtte de tilsluttede datastuer med at hjælpe ældre til at forstå den digitale verden og kunne udnytte den. Foreningen hjælper datastuerne med alt det administrative, og fungerer endvidere som et fagligt forum, hvor datastuernes hjælpere kan få inspiration til deres videre vejledning af Bornholms ældre.

 

60+ Bornholm sender en samlet ansøgning om § 18 midler for følgende datastuer:

Klemensker, Hasle, Snogebæk, Aakirkeby, Rønne, Nexø, Allinge, Gudhjem, Nyker og Tejn.     

 

Klemensker Datastaua holder til i Klemensker Hallens Cafeteria. Der er 3 vejledere og ca. 10-15 faste brugere, der anvender bærbare computere.

Hasle Datastaua holder til i Rådhuset. Der er 11 vejledere og ca. 60 faste brugere.  

Snogebæk Datastaua holder til i Folkets Hus. Der er 2 vejledere og ca. 20 faste brugere.    

Aakirkeby Datastue holder til i Eskildsgade. Der er 10-12 vejledere og ca. 70-80 faste brugere. 

Rønne Datastue holder til i Sagahuset. Der er 6 vejledere og ca. 25 faste brugere.

Nexø Datastue holder til på Nørremøllecentret. Der er 2 vejledere og ca. 12 faste brugere.

Allinge Datastue holder til i Kærnehuset. Der er 3 vejledere og ca. 30 faste brugere.

Gudhjem Datastue holder til i Gudhjemhuset. Der er 4 vejledere og ca. 25 faste brugere.

Tejn Datastaua holder til i Tejn medborgerhus. Der er 4 vejledere og mellem 14 – 18 faste brugere.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt kr. 78.100, som er det totale budget til drift af datastuerne.   

 

Budget                                                                kr. 78.100

Klemensker:                                      kr. 2.500

Hasle Datastaua:                               kr. 5.700

Snogebæk Datastaua:                       kr. 4.500

Aakirkeby Datastue:                          kr. 15.000

Rønne Datastue:                               kr. 7.450

Nexø Datastue:                                 kr. 5.000

Allinge Datastue:                               kr. 20.000

Gudhjem Datastue:                           kr. 8.000                       

Tejn Datastaua:                                 kr. 5.950

Nyker Datastue:                                kr. 4.000

 

I 2015 blev der bevilget kr. 69.000 + kr. 2.500 af § 18 midlerne for opstart af datastuen i Nyker. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Foreningen 60+ Bornholm søger om midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0377

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

22

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen 60+ Bornholm søger § 18 midler til drift af akut datahjælp.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller 

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Bevilget kr. 13.000.

 

Sagsfremstilling

Foreningen 60+ Bornholm tilbyder med denne aktivitet akut telefonhjælp og udkørende support til borgere der ikke har det store kendskab til computere og den digitale verden.

 

Formålet er at hjælpe ældre borgere, som ikke er i stand til at frekventere en datastue med at blive en aktiv del af det digitaliserede samfund. Dette blev i 2015 en udvidelse af datastuernes aktivitet og ønsket herom er kommet fra flere ældreorganisationer samt datastuernes egne erfaringer og oplevelser. Aktiviteten er en fast del af datastuernes nuværende program.

 

De enkelte datastuer vil på skift i et nærmere defineret tidsrum have telefonvagt, og der vil også kunne ske udkørsel fra den nærmeste datastue til borgerens eget hjem. Målgruppen er mindre mobile/ikke mobile borgere, samt personer der af andre årsager ikke kan frekventere en nærliggende datastue og som er over 60 år.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 13.000, som er det totale budget til aktiviteten, hvilket omfatter udgifter til telefonabonnement, forsikringer, kørsel, kontorartikler og anskaffelser.

 

Foreningen fik i 2015 bevilget kr. 14.992 af § 18 midler til opstart af aktiviteten.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Arbejdsskadeforeningen søger om midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0378

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

23

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Arbejdsskadeforeningen Bornholm søger § 18 midler til markering af 25-års jubilæum.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·   til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Bevilget kr. 6.000.

 

Sagsfremstilling

Arbejdsskadeforeningen Bornholms formål er at bistå og hjælpe arbejdsskadede personer for derved at forbedre deres situation. Dette kan ske gennem erfaringsudveksling, samtaler, rådgivning, igangsætning af aktiviteter der kan formindske generne, f.eks. arrangere foredrag, svømning m.m.

 

Foreningen har 67 medlemmer, hvoraf 45 medlemmer ugentlig benytter varmtvandsbassinnet på Sønderbo. Foreningen holder til i Sagahuset i Rønne, hvor samtaler og aktiviteter foregår.

 

Foreningen søger tilskud til ny aktivitet – markering af foreningens 25-års jubilæum den 22. april, med festligholdelse den 29. april.      

Økonomiske konsekvenser

Arbejdsskadeforeningen søger om kr. 5.000 – 10.000 til markering af 25-års jubilæum.

 

Budget:

Udgifter i alt                                      kr. 55.100

Medlemskab Sagahuset                      kr. 2.200

Telefonpenge                                    kr. 3.200

Kontorartikler                                    kr. 6.000

Gebyrer Danske Bank                        kr. 800

Svømmekontingent                            kr. 12.900

Arrangementer                                  kr. 8.000

Møder og gaver                                 kr. 4.000

25-års jubilæum                                kr. 18.000

 

Indtægter i alt                                   kr. 48.000

Tilskud fra fagforeninger                    kr. 4.000

Tilskud fra fonde                                kr. 10.000

Medlemskontingent                            kr. 8.400

Svømmekontingent                            kr. 14.600

Bankospil                                          kr. 3.000

Egenbetaling ved udflugter m.m.        kr. 8.000

 

Foreningen har en formue på kr. 20.688.

Foreningen blev i 2015 bevilget kr. 5.000 af § 18 midler til bustur.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Astma-Allergiforeningen søger om midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0379

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

24

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Astma – Allergi Foreningen søger § 18 midler til Luftballonen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Bevilget kr. 2.600.

 

Sagsfremstilling

Foreningens formål er bl.a. at arrangere sociale- og livsbekræftende aktiviteter for familier og enkeltpersoner. Foreningen har eksisteret siden 1978 og har i dag ca. 900 medlemmer og ca. 45 frivillige, hvoraf de 30 er tilknyttet projektet Luftballonen.

Foreningen har pt. ingen aktiviteter i regionskommunen, men tilbyder børn fra Bornholm at deltage i projekt Luftballonen. 

 

Luftballonen er et landsdækkende tilbud, der tilbyder unge mellem 9 – 17 år med astma, allergi eller eksem et 12-dages sommerophold i skoleferien, der fungerer som træningskursus. I 2016 er det 18. år i træk, at kurset arrangeres, som hver gang har ca. 60-70 deltagere.

 

Astma-Allergiforeningen oplyser, at der er 57 medlemmer i regionskommunen.

Luftballonen støttes af fonde og diverse kommuner. 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 5.200 til Luftballonen det totale budget er på kr. 580.000.

 

Formue kr. 10.000.

 

Der blev bevilget kr. 2.600 i 2015 af § 18 midlerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Telefonstjernen i Aakirkeby søger midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0380

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

25

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Telefonstjernen Aakirkeby søger § 18 midler til drift.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Bevilget kr. 16.500.

 

Sagsfremstilling

Telefonstjernen i Aakirkeby foretager dagligt ca. 40 tryghedsopkald til ældre borgere i Aakirkeby og omegn. Til foreningen er knyttet 37 frivillige og 9 afløsere. Foreningens formål er at give tryghed og bekæmpe ensomhed. Telefonstjernen har eksisteret i 17 år.  

 

Telefonstjernen har til huse i samme bygning som datastuen i Aakirkeby.

 

Foreningens primære aktivitet er at foretage tryghedsopkald, endvidere arrangeres sociale sammenkomster for frivillige og brugere.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 16.500, som er det totale budget til aktiviteten.

 

Budget                                             kr. 16.500

Kørepenge                     kr. 13.000

Telefon                           kr. 1.000

Møder                            kr. 1.000

Kontorhold                     kr. 800

Gaver                            kr. 200

Kontingent

Danske Seniorer             kr. 500

 

Formue kr. -158,41.

 

Der blev i 2015 bevilget kr. 15.500 ved § 18 midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Bornholms Lydavis søger om midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0381

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

26

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Bornholms Lydavis søger midler til driftsudgifter, kurser og andre arrangementer.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Bevilget kr. 25.000.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Lydavis har til formål at producere lydavis til gavn for blinde, svagsynede og døvblinde. Foreningen har pt. 30 medlemmer, og stiller lydbånd med aktuelle nyheder til rådighed for målgruppen. Foreningen ledes af en bestyrelse og har eksisteret siden 1968.

 

Foreningen søger midler til: deltagelse i symposium i Vejle, telefonudgifter, forsikringer, kørsel og anskaffelser m.v.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 30.000 og det totale budget er på kr. 36.000.

 

Foreningens formue er på kr. 15.897,12.

Der blev i 2015 bevilget kr. 20.000 ved 18 § midler. Foreningen søger endvidere fondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Psoriasisforeningen Bornholm søger om midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0382

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

27

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Psoriasisforeningen Bornholm søger § 18 midler til driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller 

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Bevilget kr. 4.000.

Sagsfremstilling

Psoriasisforeningen Bornholms hovedformål er lokalt at varetage og fremme psoriasis-patienternes interesser, og at yde patientvejledning og rådgivning.

Foreningen oplyser, at have ca. 85 medlemmer, og at de har eksisteret siden 1984. Foreningen finansieres ved: kontingentindtægter, egenbetalinger og ved hjælp af § 18 midler.    

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 4.000 og det totale budget opgives til kr. 20.000.

Der søges om midler til drift: telefon, porto, kontorartikler m.v.

Foreningen oplyser, at have en formue på kr. 21.406,76.

Der blev i 2015 bevilget kr. 3.000 af § 18 midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Udviklingshæmmedes Landsforbund søger om midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0383

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

28

 

Hvem beslutter

Udviklingshæmmedes Landsforbund søger midler til afholdelse af kurser og arrangementer mm for medlemmer og udviklingshæmmede borgere.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Bevilget kr. 13.200.

 

Sagsfremstilling

Udviklingshæmmedes Landsforbund er en forening for og af mennesker med udviklingshæmning. Landsforbundet arrangerer kursusvirksomhed for udviklingshæmmede - kurser med uddannelse indenfor bestyrelsesarbejde, brugervejledning, sociale kompetencer, mestring af eget liv, internetkompetencer m.v., men har ikke midler til at finansiere lokale aktiviteter. 

 

Landsforbundet arbejder for, at mennesker med udviklingshæmning skal have samme muligheder og rettigheder som alle andre i Danmark, og er organiseret med en række lokalkredse, som arrangerer aktiviteter for udviklingshæmmede i lokalområdet. Landsforbundet samarbejder med Sandemandsgården og Kommunikationscentret.

 

I Bornholms Regionskommune har Landsforbundet nogle frivillige aktive udviklingshæmmede, der gerne vil yde frivilligt socialt arbejde og arrangere sociale og samfundsfaglige aktiviteter for medlemmer og udviklingshæmmede borgere. De udviklingshæmmede i kommunen har udtrykt ønske om følgende kurser: Frivillighed, mobning og internetkompetencer.

 

Udviklingshæmmedes Landsforbund har ca. 27 medlemmer på Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 27.200 kr.

Støtte til koordinering                        kr. 2.500

Kursus om frivillighed                         kr. 7.000

Kursus om internetkompetencer         kr. 7.000

Kursus om mobning                           kr. 7.000

Materiale                                           kr. 1.200

Transport af frivillige støttepersoner    kr. 2.500


Bevilget 10.000 kr. i 2015 af § 18 midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

29

 

 

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Orientering givet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

30

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       at der ikke er sager til høring

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Godkendt.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-02-2016

31

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

Ingen.