Referat
Social- og Sundhedsudvalget
29-02-2016 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2015
  åbent 3 Redegørelse for udførte sociale tilsyn i botilbud på voksenhandicapområdet 2015
  åbent 4 Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2015
  åbent 5 Rapport om anmeldt tilsyn Område Vest - Midtpunktet og Vestergade 2015
  åbent 6 Rapport om anmeldt tilsyn 2015 Klippely
  åbent 7 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Snorrebakken 2015
  åbent 8 Tilsyn 2015 Nørremøllecentret
  åbent 9 Socialt tilsyn af Bornholms Regionskommunes Stof- og Misbrugsbehandling
  åbent 10 Rapport om anmeldt tilsyn Ressourcevejen 2015
  åbent 11 Målretning af de forebyggende hjemmebesøg
  åbent 12 Vision og strategi for integration af flygtninge
  åbent 13 Medlem til følgegruppe vedr. Toftegårdens fremtid
  åbent 14 Opgørelse over Social- og Sundhedsudvalgets forbrug i 2015 til rejser og uddannelse
  åbent 15 Gensidig orientering
  åbent 16 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 17 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-02-2016

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2015

27.12.16K09-0158

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-02-2016

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16 fastslår, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Tilsynet har i 2015 gennemført 10 anmeldte dialogbaserede tilsyn i dagtilbuddene på voksenhandicapområdet og fremlægger redegørelse herpå.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         at redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. februar 2016:

Taget til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 2. marts 2016:

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tilrettelægger selv sit tilsyn. Jfr. de vedtagne retningslinjer baserer tilsynet sig dels på dialog og dels ved en fysisk gennemgang af tilbuddet. Tilsynet er et anmeldt dialogtilsyn, men jfr. retningslinjerne, kan der også foretages uanmeldte tilsyn. 

 

Formålet med tilsynsbesøgene er at påse, at:

·         borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·         hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og

·         forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

I forbindelse med hvert gennemført tilsyn er der udarbejdet en rapport, som behandles i Social- og Sundhedsudvalget og i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget efter høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

I tilsynet deltager, foruden tilsynspersonerne fra Center Ældre og Center Psykiatri og Handicap, teamlederen, medarbejder-, beboer/bruger- og pårørenderepræsentanter.  Der gennemføres, hvor dette er muligt, interviews med brugerrepræsentanter og pårørende.

Interviewene gennemføres efter en fastlagt guide, således at man sikrer, at der kommes rundt om alle væsentlige spørgsmål. Der gives desuden mulighed for drøftelse af de problemstillinger, som den interviewede måtte ønske at drøfte.

 

I forbindelse med tilsynsbesøget udfærdiges en tilsynsrapport efter en vedtaget skabelon.

Tilsynsrapporten indeholder følgende hovedpunkter:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser

·         Retssikkerhed

·         Administration af beboermidler, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelse/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, udvikling af tilbuddet m.m.

·         Øvrige

·         Samlet indtryk af tilbuddet

 

Tilsynet kan på baggrund af en gennemgang rapporterne for 2015 konkludere, at:

·         borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

·         hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde

 

Tilsynet vil i 2016 have nedenstående fokusområder:

·         Medborgerskab og brugerinddragelse

·         Indholdet og kvaliteten i det tilbud der tilbydes den enkelte bruger

·         Opfølgning på anbefalinger i forbindelse med sidste års tilsyn

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 29. februar 2016

Rapporten har været sendt til orientering og kommentering i Handicaprådet og i Bornholms Ældreråd.

 

Handicaprådet, den 18. januar 2016:

Taget til efterretning.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets samlede rapport til efterretning.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. februar 2016

1.
Rapport om udførte tilsynsbesøg i §104 dagtilbud på voksenhandicapområdet 2015 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Redegørelse for udførte sociale tilsyn i botilbud på voksenhandicapområdet 2015

27.12.16K09-0156

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-02-2016

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Socialtilsynet Hovedstaden fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud i Bornholms Regionskommune for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet skal som led i det driftsorienterede tilsyn både føre kontrol med forholdene i tilbuddet og indgå i dialog med tilbuddet, som skal bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. februar 2016:

Taget til efterretning. Udvalget udtrykker stor ros til ledere og personale på området.

Sagsfremstilling

Socialtilsynet skal som led i det løbende driftsorienterede tilsyn besøge alle omfattede tilbud, mindst én gang om året. Socialtilsynet skal foretage en konkret vurdering af behovet for antal tilsynsbesøg i hvert enkelt tilbud.

 

Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende sociale tilbud:

•   Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service.

•   Døgntilbud efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, og §§ 107-110 i lov om social service samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 i lov om social service.

•   Tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service.

 

Socialtilsynet skal ved varetagelsen af tilsynsopgaven indhente relevant information, herunder:

•   aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i tilbuddet,

•   indhente oplysninger fra tilbuddet, herunder tilbuddets seneste årsrapport,

•   indhente oplysninger om tilbuddet fra de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet i henhold til lov om social service, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og

•   indhente oplysninger fra ansatte og borgere i tilbuddet samt fra andre relevante personer.

Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud m.v., på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. Det er en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet.

Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende temaer:

1) Uddannelse og beskæftigelse.

2) Selvstændighed og relationer.

3) Målgrupper, metoder og resultater.

4) Organisation og ledelse.

5) Kompetencer.

6) Økonomi.

7) Fysiske rammer.

 

Socialtilsynet skal træffe afgørelse om skærpet tilsyn, når forholdene i det enkelte tilbud tilsiger det. Afgørelse om skærpet tilsyn træffes for 3 måneder ad gangen og oplyses på Tilbudsportalen. Som led i en afgørelse om skærpet tilsyn skal Socialtilsynet udstede påbud.

 

Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet. Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det almene ældreboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet, jf. § 6 i lov om social service.

 

Hvis Socialtilsynet bliver opmærksomt på bekymrende forhold i et tilbud, skal Socialtilsynet underrette de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet i henhold til lov om social service, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når disse borgere kan blive berørt.

 

Tilbud, der søger om godkendelse, skal til brug for vurderingen af ansøgningen give Socialtilsynet de faglige, organisatoriske og økonomiske oplysninger om tilbuddet, som Socialtilsynet anmoder om. Socialtilsynet har i 2015 aflagt tilsynsbesøg på følgende kommunale botilbud – herunder tilbud der har en driftsaftale med Regionskommunen:

•   Røbo

•   Klintebo

•   Valmuen

•   Stenbanen

•   Nexøhuset

•   Kærbygaard

•   Gartnerparken

•   Kommandanthøjen

•   Kvindekrisecentret

 

Samlet har Socialtilsyn Hovedstaden regodkendt alle 9 tilbud der har været ført socialt tilsyn med.

Hvad angår Kvindekrisecenter Bornholm, regodkendes dette med et vilkår om, at der for årsrapporten 2015, sker forvaltningsrevision i overensstemmelse med gældende regler på området. Endvidere regodkendes Kvindekrisecenter Bornholm med et vilkår om, at den særlige revisionserklæring for § 109-tilbud indberettes på Tilbudsportalen.

 

Af Rapport om Socialtilsyn 2015, fremgår det, hvordan de enkelte tilbud påtænker at følge op på de udviklingspunkter der er blevet anført i forbindelse med de respektive tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 29. februar 2016

Rapporten har været sendt til orientering og kommentering i Handicaprådet og i Bornholms Ældreråd.

 

Handicaprådet, den 18. januar 2016:

Taget til efterretning. Rådet anderkender, at der er et højt fagligt niveau på botilbuddene.

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets samlede rapport til efterretning, idet der ikke er væsentlige ændringer fra forrige rapport. Alle tilbud er blevet godkendt, og der er ud for hvert af tilbuddene beskrevet udviklingspunkter, som tilbuddene skal arbejde med til næste tilsyn.

Røbo: Det bemærkes, at der er iværksat kompetenceudvikling.

Gartnerparken: Det bemærkes, at der efter et behov ansættes en nattevagt for at skabe tryghed for beboerne.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. februar 2016

1.
Tilsynsrapport Røbo 2015 (PDF)

2.
Tilsynsrapport Klintebo 2015 (PDF)

3.
Tilsynsrapport Valmuen 2015 (PDF)

4.
Tilsynsrapport Stenbanen 2015 (PDF)

5.
Tilsynsrapport Nexøhuset 2015 (PDF)

6.
Tilsynsrapport Kærbygård 2015 (PDF)

7.
Tilsynsrapport Gartnerparken 2015 (PDF)

8.
Tilsynsrapport Kommandanthøjen 2015 (PDF)

9.
Tilsynsrapport Kvindekrisecentret 2015 (PDF)

10.
Rapport om udførte Socialtilsyn 2015 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2015

27.66.08K07-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-02-2016

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Årlig redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. februar 2016:

Taget til efterretning. Udvalget udtrykker stor tilfredshed over korrekt håndtering af magtanvendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

Center Psykiatri og Handicap har i perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015 modtaget i alt 56 indberetninger omfattende 33 borgere fordelt på 11 tilbud (bo- og dagtilbud).

 

Der er i 2015 indberettet efter:

§125 (alarm- og pejlesystemer) i lov om social service

§126 (fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service

§126a (fastholdelse i hygiejnesituationer) i lov om social service

§128 (anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service

 

Type                                                                                                  Antal          

§125 om alarm- og pejlesystemer                                                           4

§126 om fastholdelse                                                                            34

§128 om anvendelse af beskyttelsesmidler                                                18

Samlet antal indberetninger                                                                    56                                                                  

 

Kort beskrivelse af magtanvendelserne.

55 af de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen.

1 magtanvendelse, foretaget efter § 126 (fastholdelse), er foretaget ulovligt.

Indberetningerne omfatter 33 borgere.

 

Hvor magtanvendelsen er blevet vurderet til at være ulovlig, er leder på det pågældende tilbud, blevet bedt om at indskærpe praksis over for de givne medarbejdere. I tilfældet hvor magtanvendelsen har været kendt ulovlig, har denne været udført efter mindsteindgrebs-principperne, og er fra myndigheden blevet vurderet til ikke at have en karakter, der har ført til yderligere sanktioner overfor de givne medarbejdere. Borgeren/personlig værge har ikke ønsket, at indbringe afgørelsen for Ankestyrelsen.

 

Der ligger en lovmæssig forpligtigelse i at foretage indgreb i selvbestemmelsesretten jf. servicelovens § 124, og der ligger tillige i lovgivningen en klar skelnen mellem, at indgrebene skal udføres ud fra hensyn til bl.a. mindsteindgrebsprincipperne, ud fra en vurdering af faren for væsentlig personskade og sikring af omsorgsforpligtelsen overfor den enkelte borger.

 

I forhold til indberetningerne i 2015 er der tale om en lille stigning i det samlede antal indberettede magtanvendelser på voksenhandicapområdet. Der er tale om en stigning på 9 indberetninger, og da efter servicelovens § 126 (fastholdelse). Fordelingen på magtanvendelserne efter fordeling på borgere er også steget – her fra 25 borgere i 2014 til 33 borgere i 2015.

 

Der kan ikke lægges nogen umiddelbar forklaring til grund for den lille øgning i antallet af indberetninger, og stigningen vurderes ikke til at være speciel på nogen måde. I og med der er sket en stigning på borgere der er foretaget en magtanvendelse overfor, ses der et fald i gentagne nødvendige magtanvendelser overfor enkelte borgere, hvilket vurderes til at være positivt, ud fra en betragtning at man overfor for disse borgere har fundet andre mindre indgribende tiltag.

 

Samlet set oplever Center Psykiatri og Handicap, at tilbuddene indenfor voksenhandicapområdet, fortsat udviser en stor ansvarlighed i forhold til pligten til at indberette de udøvede magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsen. 

 

Voksenhandicaptilbuddene har også i 2015 efterspurgt undervisning omkring lovgivning, etik og moral i forhold til brugen af magtanvendelser, hvilket ses som et positivt tegn i forhold til at tilbuddene løbende har fokus på magtanvendelser. Undervisningen er givet af Center Psykiatri og Handicap.

 

Alle regionskommunens dag- og botilbud har nedskrevne procedurer for brug og indberetning af magtanvendelser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 29. februar 2016

Rapporten har været sendt til orientering og kommentering i Handicaprådet og i Bornholms Ældreråd.

 

Handicaprådet, den 18. januar 2016:

Taget til efterretning, idet Rådet anerkender at der er stor opmærksomhed på magtanvendelser.

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Bornholms Ældreråd tager redegørelsen til efterretning.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. februar 2016

1.
Samlet antal indberetninger om magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenhandicapområdet2015 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Tilsyn 2015 Område Vest - Midtpunktet og Vestergade  

27.12.16K09-0150

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-02-2016

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         taget til efterretning

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 29. februar 2016:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddene i Område Vest (Midtpunktet og Vestergade) henholdsvis den 10. november 2015 og 19. november 2015.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

Samlet indtryk

Midtpunktet

Det er Tilsynets opfattelse, at Midtpunktets samværs- og aktivitetstilbud er et godt tilbud til brugerne. Tilbuddet tilrettelægges ud fra den enkeltes behov, og der er også fokus på fællesskabet, hvor dette er nødvendigt og givtigt.

 

Der er i forbindelse med tilsynet, ikke givet anbefalinger.

 

Vestergade

Det er Tilsynets indtryk, at værestedet Vestergade, er et godt dagtilbud til brugerne. Der er stor grad af brugerinddragelse, og brugerne bidrager i høj grad til indholdet i tilbuddet. Der er stor grad af respekt for den enkelte bruger, og der tages de hensyn til brugernes formåen, som man kan forvente.

 

Der blev i forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

·         Tilsynet anbefaler, at der tages skridt til en plan for udbedring af den revnede belægning op mod huset, således at faren for faldulykker fjernes.

 

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 29. februar 2016

Rapporten har været sendt til orientering og kommentering i Handicaprådet og i Bornholms Ældreråd.

 

Handicaprådet, den 18. januar 2016:

Taget til efterretning.

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning. Dog undrer Ældrerådet sig over, at åbningstiden er mandag til torsdag fra kl 8 til 16 og fredag fra kl 8 til 13 og lukket i weekenden, hvor brugere giver udtryk for ensomhed. Brugerne er tilfredse med, at der tilbydes forskellige aktiviteter. Ældrerådet undrer sig desuden over, at der er låste døre i dette tilbud.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. februar 2016

1.
Tilsynsrapport Midtpunktet 2015 (DOC)

2.
Tilsynsrapport Vestergade 2015 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Rapport om anmeldt Tilsyn 2015 - Klippely   

27.12.16K09-0153

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-02-2016

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         taget til efterretning

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 29. februar 2016:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Klippely den 12. november 2015.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Det er Tilsynets indtryk, at Klippely fungerer som en god arbejdsplads for brugerne. Der er respekt om de enkelte, og arbejdsopgaverne tager udgangspunkt i, hvad man kan bidrage med. Der er i høj grad mulighed for at tage hensyn til den enkelte. Det er meget synligt, at de opgaver man løser, er betydningsfulde og nødvendige at få udført.

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 29. februar 2016

Rapporten har været sendt til orientering og kommentering i Handicaprådet og i Bornholms Ældreråd.

 

Handicaprådet, den 18. januar 2016:

Taget til efterretning.

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet Klippely fungerer som en god arbejdsplads for brugerne med respekt for hinanden.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. februar 2016

1.
Tilsynsrapport Klippely 2015 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Snorrebakken 2015

27.12.16K09-0145

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-02-2016

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. februar 2016:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 2. september 2015 (afdelingerne A+B), den 17. august 2015 (afdelingerne C+D), den 12. august 2015 (afdelingerne E+F) samt den 13. august 2015 (afdelingerne GH+IJ), aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Snorrebakken.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk Plejecenter Snorrebakken

Det er Tilsynets samlede indtryk, at afdelingerne på Plejecenter Snorrebakken yder beboerne en god og tryg hverdag.

 

Der er samlet set fokus på at arbejde med at sikre at den enkelte beboer er mest og længst muligt i eget liv, og det er Tilsynets opfattelse, at beboerne på Snorrebakken samlet set modtager en god og kvalificeret pleje og omsorg.

 

Hvor der i forbindelse med tilsynene er blevet givet anbefalinger hvor der skulle følges op inden næste års tilsyn, har Tilsynet i alle tilfælde modtaget en skriftelig tilbagemelding på disse anbefalinger.

 

Afdelingerne A+B

Tilsynet blev gennemført 2. september 2015

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne har en god og tryg hverdag, hvor deres selvbestemmelse vægtes højt, og hvor der også er øje for at den grundlæggende pleje og omsorg skal være i orden. Medarbejderne er gode til at hjælpe hinanden i pressede situationer, og kan også få den fornødne hjælp hos teamlederen.

 

Der er i forbindelse med Tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Afdelingerne C+D

Tilsynet blev gennemført 17. august 2015

Det er Tilsynets samlede indtryk, at beboerne i C+D har en god og tryg hverdag, hvor det er muligt at deltage i aktiviteter, hvis man ønsker det. Der er fokus på den enkelte beboer, og dennes formåen, således at man også udfordres i forhold til at være aktiv i de gøremål, som er i løbet af dagen. Det er også Tilsynets opfattelse, at der er god fokus på dokumentationen omkring beboeren.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

-Tilsynet anbefaler, at det sikres, at plejeplaner, som er aktive, også er synlige i plejecentermodulet. Opfølgning i forbindelse med næste års Tilsyn.

 

Afdelingerne E+F

Tilsynet blev gennemført 12. august 2015

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på afdelingerne E+F modtager et tilbud, der gives i forhold til de aktuelle problemstillinger og udfordringer som den givne beboer måtte være i. Det er Tilsynets opfattelse at beboere og pårørende oplever en tryg hverdag, hvor personalet yder den nødvendige pleje og omsorg.

 

Det er Tilsynets opfattelse, at der er et dagligt fokus på, at beboerne skal være længst muligt i eget liv, og at plejen og omsorgen ydes med udgangspunkt i dette. Tilsynet har noteret sig at tilbuddet siden sidste års tilsyn, har arbejdet målrettet med de problemstillinger der blev givet anbefalinger på, og tydeligt har højnet standarden på beboerdokumentationen.

 

Der er i forbindelse med Tilsynet givet en anbefaling:

 -Tilsynet anbefaler, at teamleder fremsender en skriftlig redegørelse til Tilsynet senest den 26. oktober 2015 omkring begrundelsen for den nye praksis, og om Tilsynets bemærkning giver anledning til ændring af praksis.

 

Afdelingerne GH+IJ

Tilsynet blev gennemført 13. august 2015

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne har et tilbud, som tager hånd om de specifikke og specielle problemstillinger som de måtte have.  Beboerne virker trygge og udtaler tilfredshed med den hjælp der gives. Det er Tilsynets opfattelse, at der er stor fokus på, at beboerne skal være længst muligt i eget liv, og at man vægter dette højt. Det er også Tilsynets opfattelse, at der er arbejdet konstruktivt med de problemstillinger vedr. bl.a. beboerdokumentationen, som Tilsynet påpegede i sidste års tilsyn.

 

Der i forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

-Tilsynet anbefaler, at borgernes dokumentation generelt gennemgås, så der ikke er oplysninger der ikke længere er gældende stadig fremgår af journalen. Der følges op i forbindelse med næste års tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 29. februar 2016

Rapporten har været sendt til orientering og kommentering i Handicaprådet og i Bornholms Ældreråd.

 

Handicaprådet, den 18. januar 2016:

Taget til efterretning.

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Snorrebakken afd. A+B: Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet det dog skal bemærkes, at tre beboere er flyttet ind i en terminalfase. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med tilbuddet.

Snorrebakken afd. C+D: Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning. Ældrerådet undrer sig over, at det pædagogiske personale er taget ud af normereingen.

Snorrebakken afd. E+F: Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet tilsynet dog efterlyser en handleplan for håndtering af medicin, der er låst inde.

Snorrebakken afd. GH+IJ: Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet det bemærkes, at der er et højt sygefravær, hvor der i perioder må "løbes" ekstra stærkt.

 

 

Vedrørende anbefaling fra tilsynet på Snorrebakken afdeling E+F. Tilsynet har været i maildialog med afdelingsleder, der i mail af 22. september 2015 har redegjort for hvilke normale rutiner der er omkring medicinhåndteringen i borgerens eget hjem. Der har derudover, i forbindelse med opsamlingsmøde på de samlede tilsyn på tilbuddene med afdelingsleder den 9. december 2015, været en yderligere drøftelse af problematikkerne. Endelig har tilsynet den 19. januar 2016 udbedt sig en skriftlig tilbagemelding fra afdeling E+F på den af Tilsynet givne anbefaling.

 

Tilsynet har den 28. januar modtaget fyldestgørende skiftlig tilbagemelding fra teamleder på Plejecenter Snorrebakkens afdeling E+F.

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. februar 2016

1.
Tilsynsrapport Snorrebakken A+B 2015 (DOC)

2.
Tilsynsrapport Snorrebakken C+D 2015 (DOCX)

3.
Tilsynsrapport Snorrebakken afd. GH+IJ 2015 (DOC)

4.
Tilsynsrapport Snorrebakken afd. E+ F 2015 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Tilsyn 2015 Plejecenter Nørremøllecentret

27.12.16K09-0143

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-02-2016

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. februar 2016:

Taget til efterretning. Udvalget er tilfreds med at der er fokus på at håndtere problemerne.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 9. november og den 15. december 2015 (Team 2 Afdeling Nord + Vest) og den 15. december 2015 – (Team 1 Afdeling Øst), aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecentret Nørremøllecentret.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets opfattelse, at Nørremøllecentret samlet (Team 1+2) leverer en god indsats i forhold til de ydelser, der skal leveres til beboerne. Beboerne får den hjælp, som de har behov for, og det er ligeledes tilsynets opfattelse, at der er en respektfuld tilgang til, at beboerne, så vidt det er muligt, træffer deres egne valg.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet en anbefaling til Team 1 (Afdeling øst):

 

•   Tilsynet anbefaler, at teamleder sikrer, at beboernes evt. plejeplaner evalueres, og at gamle plejeplaner deaktiveres, når de ikke er aktuelle længere.

 

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Handicaprådet, den 8. februar 2016:

Handicaprådet anerkender den indsats der gøres af personalet på plejecentrene for at skabe en god hverdag for beboerne. Taget til efterretning.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Nørremøllecentret 15. december 2015 – Team 1 Afdeling Øst.

Bornholms Ældreråd tager tilsynets anbefaling til efterretning. Der er et stort sygefravær, som gør at de gode visioner ikke altid kan overholdes.

Nørremøllecentret – Nord +Vest – 9. november + 15. december 2015.

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet det dog bemærkes, at der er et stort sygefravær. Sammenholdt med mange udfordringer med mange demente og en stor udskiftning i beboergruppen giver det ekstra store udfordringer.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. februar 2016

1.
Tilsynsrapport NMC 2015 - Afdeling øst (DOCX)

2.
Tilsynsrapport NMC 2015 - Afdeling Nord-Vest (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Socialt tilsyn af Bornholms Regionskommunes Stof- og Misbrugsbehandling

27.06.08G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-02-2016

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. Lov om Socialtilsyn har Socialtilsyn Hovedstaden gennemført tilsyn og udarbejdet tilsynsrapport vedr. Bornholms Regionskommunes Stof- og Misbrugsbehandling dateret 07-12-2015.  Det vurderes, at Bornholms Regionskommunes Stof- og Misbrugsbehandling har den fornødne kvalitet og samlet set opfylder betingelserne for godkendelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller 

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. februar 2016:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Tilsynsrapporten pr. 07-12-2015 indeholder Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om Bornholms Regionskommunes Stof- og Misbrugsbehandling har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. Lov om Socialtilsyn §§ 6 og 12-18.  Det konkluderes i rapporten, at Bornholms Regionskommunes Stof- og Misbrugsbehandling fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set opfylder betingelserne for godkendelse.

 

Ved tilsynet - der ligger til grund for tilsynsrapporten - var der fokus på en re-godkendelse med afsæt i Socialstyrelsens samlede kvalitetsmodels syv temaer, herunder opfølgning på et tidligere pålæg om implementering af bekendtgørelse af 30. maj 2014 om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.  Efter pålægget har Bornholms Regionskommunes Stof- og Misbrugsbehandling implementeret nye retningslinjer for bl.a. effektmåling på borgerne efter behandlingsophør.

 

Af Tilsynsrapporten fremgår det, at

·         der er overensstemmelse mellem tilbuddets definerede målgruppe, tilbuddets faglige tilgange/metode og medarbejdernormering samt overensstemmelse i forhold til den samlede medarbejdergruppes uddannelsesniveau og erfaringer

·         borgerne overfor tilsynet giver udtryk for høj grad af tilfredshed med den støtte de modtager i tilbuddet, herunder oplevelsen af anerkendelse og respekt fra både leder og medarbejderes side

·         tilbuddets centrale beliggenhed er velegnet til formålet og det er vurderingen, at tilbuddets fysiske rammer og faciliteter understøtter borgernes misbrugsbehandling og generelle trivsel og udvikling.

 

Socialtilsynet har i rapporten opmærksomhed på, at tilbuddets indberettede budget- og økonomioplysninger til Tilbudsportalen ikke efterkommer klart definerede krav (jf. Lovbekendtgørelse om socialtilsyn § 16, Bekendtgørelse om socialtilsyn §§ 13, 14 og 15 samt Bekendtgørelse om Tilbudsportalen § 10).

Socialtilsynets opmærksomhed vedrører i al væsentlighed specifikke proceskrav, og på det foreliggende grundlag vurderer Socialtilsynet, at der er overensstemmelse mellem målgruppens støttebehov, tilbuddets takster og de ydelser borgerne modtager.

 

Socialtilsynet vil i 2016 være opmærksomhed på, at lovgivning vedrørende budget- og økonomioplysninger efterkommes og Bornholms Regionskommunes Stof- og Misbrugsbehandling vil ligeledes være opmærksom på og sikre at krav til indberetninger vedrørende budget- og økonomioplysninger efterkommes. Dette vil ske i dialog med Socialtilsynet, Tilbudsportalen samt økonomikonsulent fra Økonomi og Personale.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Handicaprådet, den 8. februar 2016:

Taget til efterretning.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet tilbuddet er godkendt og borgerne er tilfredse med behandling, anerkendelse, støtte og respekt.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. februar 2016

1.
Afgørelsesbrev, 7-12-2015 (PDF)

2.
Tilsynsrapport, Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling, 7-12-2015 (PDF)

3.
BRK's høringssvar på tilsynsrapporten (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Rapport om anmeldt tilsyn Ressourcevejen 2015

27.12.16K09-0152

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-02-2016

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. februar 2016:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Ressourcevejen den 24. november 2015. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Ressourcevejen er et rigtigt godt dagtilbud til brugerne, hvor brugerne i høj grad har medbestemmelse i forhold til aktiviteter. Personalet fremstår kompetente, og med rigtig god føling med hver enkelt bruger, og deres behov. Brugerne imellem er der et fint og empatisk forhold, hvor man trygt kan drøfte de problematikker, man måtte ønske, og hvor oplevelsen er, at man alle er ”i samme båd”, og kan hjælpe og støtte hinanden.

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 29. februar 2016

Rapporten har været sendt til orientering og kommentering i Handicaprådet og i Bornholms Ældreråd.

 

Handicaprådet, den 18. januar 2016:

Taget til efterretning.

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet brugerne oplever Ressourcevejen som et godt tilbud.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. februar 2016

1.
Tilsynsrapport Ressourcevejen 2015 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Målretning af de forebyggende hjemmebesøg

27.35.04A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-02-2016

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Servicelovens bestemmelser vedrørende forebyggende hjemmebesøg til ældre er blevet ændret pr. 1. januar 2016. Formålet er i højere grad at målrette tilbuddet ældre borgere, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysik funktionsevne. Der er udarbejdet forslag til udmøntning af den ændrede lovgivning i Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at forslag til udmøntning af ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg sendes i høring i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. februar 2016:

Forslag til udmøntning af ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

Sagsfremstilling

Servicelovens § 79 a fastlægger rammerne for kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af kommunens tilbud i forhold til forebyggende hjemmebesøg til ældre.

 

Pr. 1. januar 2016 er lovgivningen ændret med henblik på at åbne op for et mere differentieret forebyggelsestilbud, hvor de forebyggende hjemmebesøg i større omfang målrettes de svageste ældre, samtidig med at den generelle forebyggende indsats opretholdes.

 

Ændringerne forudsættes udgiftsneutral og skal i Bornholms Regionskommune udmøntes indenfor den nuværende normering på 1,7 ældrerådgiver. 

 

Ændringer indebærer:

·         En forhøjelse af aldersgrænsen for obligatoriske årlige tilbud fra 75 år til 80 år

·         Forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper i alderen 65 år til 79 år

·         ’Tryghedsbesøg’ til alle 75 årige

·         Fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet

 

Hidtil har BRK fremsendt et skriftligt tilbud om mulighed for besøg til alle borgere fra det år de bliver 75 år.  Erfaringsmæssigt er det kun en mindre del, der tager i mod tilbuddet, bl.a. fordi borgeren selv skal ”melde til”.

For i højere grad at nå de mere udsatte borgere udsendes derfor brev med en planlagt besøgsdato til de 80-årige og de 85-årige. Hvis borgeren ikke ”melder fra” får de besøg den pågældende dato.  Udsendelse af ”datobreve” er erfaringsmæssig en god metode til at få kontakt til mere udsatte og sårbare ældre, men også væsentlig mere ressourcekrævende. 

 

I nedenstående tabel ses forslag til udmøntning af ny lovgivning sammenlignet med nuværende tilbud.

 

Nuværende tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Forslag til udmøntning af ny lovgivning

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes kun borgere der ikke modtager:

·         Praktisk bistand og personlig pleje

·         Bor i plejebolig

 

Ældre borgere generelt:

Ældre borgere generelt:

Målrettet særligt sårbare

·         Skriftligt tilbud om årligt forebyggende til alle over 74 år

·         Tilbud om et tryghedsbesøg til alle borgere det år de bliver 75 år

·         Skriftligt tilbud om årligt forebyggende til alle over 80 år

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til særligt sårbare

·         Borgere over 65 år, der afsluttes efter et forløb i rehabiliteringsteamet

·         Borgere mellem 76 – 79 år fx identificeret via tryghedsbesøget

Datobrev til borgere det år de bliver:

·         80 år

·         85 år

·         Alene og er over 74 år

Datobrev til borgere det år de bliver:

·         75 år

·         82 år

·         Alene og er over 74 år

 

I forslag til udmøntning af den ændrede lovgivning i Bornholms Regionskommune foreslås, at alle 75-årige borgere fremover få tilbud om et ”tryghedsbesøg” i form af et datobrev. Datobrevet vælges for at få kontakt til og identificeret borgere med særlige udfordringer med henblik på at kunne målrette indsatsen mod denne gruppe.

 

Endvidere etableres et samarbejde med det nye rehabiliteringsteam i Center for Ældre, således at særligt sårbare borgere, der afsluttes efter et rehabiliteringsforløb også tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.  Med de nuværende ressourcer er det ikke muligt at åbne op for et lignende systematisk samarbejde med alle hjemmeplejeteams.

Desuden vil der først – og kun – blive sendt datobrev ud til målgruppen, når borgeren er 82 år.

En fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet afprøves med projektmidler jf. nedenstående.

 

Kommunen skal beskrive indsatsen i forhold til de forebyggende hjemmebesøg til ældre i sine kvalitetsstandarder, herunder hvordan den vil målrette og tilrettelægge indsatsen i forhold til de særlige målgrupper. De nærmere nationale regler for dette afventes.

 

BRK har søgt Sundheds- og Ældreministeriet og er blevet bevilget projektmidler til ansættelse af en ekstra ældrerådgiver i 2016 med det formål at udvikle og afprøve modeller til i samarbejde med henholdsvis praktiserende læger og hospital at få kontakt til de særligt sårbare borgere, der ikke i forvejen har kontakt til kommunen. Endvidere er der givet projektmidler til afholdelse af 4 kollektive informationsmøder, som afprøvning af en fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet.  Projektbeskrivelse vedhæftes.

 

I 2016 vurderes ressourcerne således tilstrækkelige til at udvikle og afprøve forebyggelsesindsatser rettet mod ældre borgere, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysik funktionsevne.  

 

Udvikling af den Rehabiliterende Organisation inden for Center for Ældre og Center for Sundhed sigter på, at en langt større andel af de ældre klarer sig uden hjælp fra kommunen, hvilket forventes at øge behovet for forebyggende hjemmebesøg. Den forebyggende indsats som ældrerådgiverne leverer, er således et vigtigt supplement til udvikling af den Rehabiliterende Organisation. Ressourcebehovet på området skal således følges tæt i relation til denne udvikling.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. februar 2016

1.
Oversigt over forslag til udmøntning af ny lovgivning vedr. forebyggende hjemmebesøg i 2016 (DOCX)

2.
Projektbeskrivelse - forebyggende hjemmebesøg (DOCX)

3.
Pjece - information til borger vedr. forebyggende hjemmebesøg (PUB)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Vision og strategi for integration af flygtninge

00.16.00A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-02-2016

12

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids- og kulturudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I efteråret 2015 igangsatte Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i samarbejde med Videnscenter Marselisborg et projekt til styrkelse af integrationsindsatsen for flygtninge på Bornholm.

 

Projektets formål var at udarbejde et forslag til en vision og strategi for kommunens modtagelse og integration af flygtninge, som skal danne grundlag for en politisk proces primo 2016.

 

Forslaget bygger på en interviewrunde foretaget af medarbejdere fra Videnscenter Marselisborg, hvor medlemmer af integrationsrådet, politikere fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, borgmester og kommunaldirektør blev interviewet. Resultatet af disse interviews har indgået i 2 workshops med repræsentanter fra de centre i Bornholms Regionskommune, som har en opgave i forbindelse med integration af flygtninge og deres børn. På baggrund af denne proces er der udarbejdet et forslag til vision og strategi.

 

Udkast til Vision- og Strategi, For modtagelse af nye flygtninge og deres familier har dannet grundlag for temamødet i kommunalbestyrelsen den 11. februar 2016 om samme emne.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At kommunalbestyrelsen sender udkast til "Vision og Strategi, For modtagelse af nye flygtninge og deres familier" i høring

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Foruden høring i fagudvalg, Integrationsråd, Ældreråd og Handicapråd anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at udkast til "Vision og Strategi, For modtagelse af flygtninge og deres familier" sendes i høring hos Bornholmske Borgerforeningers Samvirke.

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. februar 2016:

Godkendt, idet udkastet udsendes i bred offentlig høring foruden hos de af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget nævnte parter.

 

 

Servicedirektøren indstiller under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse den 25.2.2016,

·         at Social- og Sundhedsudvalget udarbejder et høringssvar til ”Vision og strategi for modtagelse af nye flygtninge og deres familier”

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. februar 2016:

Udvalget ønsker også en fokus i "Vision og Strategi" på en screening foretaget af rette myndighed af flygtningenes sundhedstilstand når de kommer til kommunen.

 

 

Sagsfremstilling

I efteråret 2015 igangsatte Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i samarbejde med Videnscenter Marselisborg et projekt til styrkelse af integrationsindsatsen for flygtninge på Bornholm.

 

Projektets formål er tredelt og sigter mod at udarbejde

1)      Forslag til en vision og strategi for kommunens modtagelse og integration af flygtninge.

2)      Administrationsgrundlag for integrationsindsatsen(samarbejdsaftaler mm.)

3)      Integrationshåndbog(forretningsgange)

 

Ad.1 Strategiforslaget er blevet til i en proces med involvering af politikere (Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget), medlemmer af Integrationsrådet, borgmester, kommunaldirektør samt relevante centre i kommunen.

Strategiforslaget udarbejdes med henblik på politisk høring og godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, samt høring i relevante fagudvalg og integrationsråd, for endelig at blive godkendt i kommunalbestyrelsen.

 

Ad.2 Administrationsgrundlaget består af serviceniveauer, samarbejdsaftaler og et styrings- og opfølgningskoncept. Udviklingen af dette er også baseret på involvering af relevante centre i kommunen og nærmeste samarbejdspartnere til integrationsindsatsen, som fx Sprogcenter(Campus Bornholm), boligorganisationer m.fl.

 

Ad.3 Der udarbejdes en medarbejderhåndbog til integrationsteamet i Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse til håndtering af modtagelsen og den første integrationsindsats for flygtninge. Håndbogen beskriver årshjul for indsatsen, arbejdsgange, snitflader, roller og ansvar for opgaver i integrationsindsatsen.   

 

Resultat af dette arbejde foreligger nu i form af forslag til ”VISION OG STRATEGI ­- For modtagelse af nye flygtninge og deres familier”, og vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Status og gennemgang af vision og strategi v/Projektleder Rikke Holm

På udvalgsmødet vil projektleder Rikke Holm give en kort status for integrationsindsatsen i Bornholms Regionskommune samt gennemgå de centrale punkter i det forslag til vision og strategi som i sit fulde omfang er vedhæftet som bilag.

 

Visionen og strategien er bygget op omkring følgende overskrifter:

 

Visionen er udarbejdet for at skabe tydelige retningslinjer for den tværfaglige integrationsopgave. Visionen og strategien skal derfor dels danne et fælles udgangspunkt for modtagelse og integration af flygtninge i Bornholms Regionskommune, samt skitsere fælles principper for det tværfaglige samarbejde og inddragelse af civilsamfundet.

Forslag til vision og strategi er derfor delt op i følgende afsnit(jf. ovenstående figur): Modtagelsesperiode(første måned), Integrationsindsats, tværfagligt samarbejde samt Civilsamfundet og fællesskaber), hvor der er opstillet en konkret vision/strategi for hvert enkelt område.

Oplægget skal ses sammen med den strategi som er udarbejdet i forhold til danskundervisning, som tidligere har været forelagt for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, hvor også det udbyggede samarbejde med de bornholmske virksomheder fremgår.

 

Overordnet bygger visionen og strategien på følgende principper:
Vi anser flygtninge som nye tilflyttere til vores kommune. Vi har en unik mulighed for at integrere de flygtninge, der kommer til Bornholm til at være bidragende medborgere i alle aspekter af vores samfund – som ny arbejdskraft, brugere e af vores skoler og dagtilbud, forbrugere i vores detailbutikker, indbyggere i vores lokalsamfund, brugere og bidragere til vores kultur- og foreningsliv, nye naboer og venner osv. Den mulighed vil vi forstå at udnytte til gavn for Bornholm og til gavn for den flygtning, vi byder velkommen til kommunen. 

 

·         Vi vil møde den enkelte med anerkendelse og respekt

·         Vi vil være tydelige omkring de krav, der stilles til den enkelte, og hvad vi kan tilbyde som kommune

·         Vi tror på, at alle mennesker så vidt muligt gerne vil klare sig selv og vil derfor yde hjælp efter princippet om hjælp til selvhjælp

·         Vi samarbejder med relevante aktører bredt i kommunen og på Bornholm generelt omkring modtagelse og integration af flygtninge.

 

Videre proces:
Efter at eventuelle input fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er indarbejdet i forslag til vision og strategi, er den videre proces at kommunalbestyrelsen sender forslaget i høring i fagudvalg, Integrationsrådet, Handicapråd, Ældreråd, erhvervsorganisationer og andre relevante organisationer og råd inden et endeligt forslag til ”VISION OG STRATEGI - For modtagelse af nye flygtninge og deres familier” forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

 

Lovgrundlag

Integrationsloven

Som baggrund for vurderingen af vision og strategi for integration af flygtninge på Bornholm, er det relevant at bemærke, at der er tale om et område, som i høj grad er lovreguleret, hvilke dels hænger sammen med at der er særlig statsstøtte(refusion/bloktilskud), men også for at sikre ens serviceniveauer på tværs af kommuner. For at illustrere dette er følgende uddrag fra integrationsloven medtaget.

Rammen for en integrationsindsats i bred forstand fastsættes i Integrationsloven (LBK nr. 1094 af 07/10/2014). Loven har som formål,

§1 ”at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund”.

Stk. 2. Dette skal ske gennem en integrationsindsats, der

1) tager udgangspunkt i den enkelte udlændings ansvar for sin egen integration,

2) bidrager til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv,

3) bidrager til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, og

4) bibringer den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.

Stk. 3. Loven har endvidere til formål at fremme muligheden for, at samfundets borgere, virksomheder, myndigheder,     

institutioner, organisationer og foreninger m.fl. kan bidrage til integrationsindsatsen, således at enhver kan bidrage til en

vellykket integration af nyankomne udlændinge.

Stk. 4. Loven har endelig til formål at sikre, at nyankomne udlændinge har kendskab til, at en vellykket integration er en   
     forudsætning for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse.

Det er også her at rammerne for tilbud om danskuddannelse fremgår:
     Danskuddannelse
     § 21. Kommunalbestyrelsen skal inden 1 måned efter at have overtaget ansvaret for en udlænding omfattet af § 16 henvise den    

pågældende til danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis undlade at tilbyde en udlænding deltagelse i danskuddannelse, når den pågældendes danskkundskaber skønnes at være tilstrækkelige, eller når ganske særlige grunde i øvrigt taler d

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. februar 2016

1.
Vision og Strategi, For modtagelse af flygtninge og deres familier (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Medlem til følgegruppe vedr. Toftegårdens fremtid

27.42.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-02-2016

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Kommissorium for arbejdet med Toftegårdens fremtid er vedtaget i kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016. Der skal udpeges et medlem af og blandt udvalget til følgegruppen. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         at udvalget udpeger medlem til følgegruppe for Toftegårdens fremtid

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. februar 2016:

Udpeget blev Bente Helms

Sagsfremstilling

Kommissoriet beskriver rammerne for det videre arbejde med at fastlægge, hvad der skal ske med Toftegården.

 

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse opererer kommissoriet med tre scenarier for Toftegårdens fremtid:

1) Renovering og ombygning af Toftegården (plejehjem med tidssvarende boliger)

2) Nybygning på Toftegårdens areal (plejecenter)

3) Nybygning af plejecenter andet geografisk sted end på Toftegårdens arealer

Dog således at belysningen i punkterne også indeholder en vurdering af byggeri af et-værelses lejligheder.

 

Arbejdsgruppen, der har ansvaret for at beskrive de tre scenarier jf. kommissoriet, består af repræsentanter fra Center for Ældre, Økonomi og Personale, Teknik og Miljø samt Ejendomme og Drift. Arbejdsgruppen skal afslutte beskrivelsen af scenarierne ved udgangen af maj 2016, således at der kan træffes politisk beslutning om Toftegårdens fremtid i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017.

 

Foruden arbejdsgruppen nedsættes en følgegruppe bestående af et medlem fra henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Bornholms Ældreråd og Handicaprådet. Det er tanken, at følgegruppen skal yde sparring til arbejdsgruppen ved 1-2 møder.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Opgørelse over Social- og Sundhedsudvalgets forbrug i 2015 til rejser og uddannelse

00.32.13Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-02-2016

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Udvalget orienteres om forbrug i 2015 af det samlede fireårige budget for 2014-2017 til rejser og uddannelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. februar 2016:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget godkendte den 11. marts 2014 fordelingen af budgettet til møder, repræsentation, rejser og uddannelse for de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen med en 4-årig ramme gældende for hele valgperioden.

Fordelingen af budgettet i en 4-årig ramme betyder, at udvalgenes beløb til rejser og uddannelse skal ses som et samlet beløb for hele valgperioden med mulighed for, at udvalgene i de enkelte år kan bruge mere eller mindre end det afsatte beløb, men uden overskridelse af den 4-årige ramme til udvalget. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 er besparelserne indregnet i restbeløbet.

Rejse og uddannelse:

Forbrug                2014-2015

Forbrug 2016
pr. 25. januar 2016

4 årlig ramme                   2014-2017

Restbudget          2016-2017

Fritids- og Kulturudvalget

26.544

0

202.342

175.798

Kommunalbestyrelsen

391.801

23.017

758.790

343.972

Økonomi- og Planudvalget

153.098

0

404.688

251.590

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

70.441

0

303.513

233.072

Børne- og Skoleudvalget

68.290

27.871

202.342

106.181

Social- og Sundhedsudvalget

120.185

0

202.342

82.157

Teknik- og Miljøudvalget

44.653

34.465

202.342

123.224

I alt

875.012

85.353

2.276.360

1.315.995

Note: Direktionens deltagelse betales af politikernes budget, mens resterende embedsmænds deltagelse betales af

de enkelte centre.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I budgettet til møder og repræsentation er der over en 4-årig periode i alt afsat 1.020.144 kr. for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Nedenstående oversigt viser forbruget til møder og repræsentation i 2015

 

Møder og repræsentation

Forbrug 2015

Kommunalbestyrelsen

150.641

Økonomi- og Planudvalget

6.588

Teknik- og Miljøudvalget

4.830

Fritids- og Kulturudvalget

4.107

Børne- og Skoleudvalget

8.598

Social- og Sundhedsudvalget

10.697

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11.015

I alt

196.476

 

Opgørelserne er udarbejdet på basis af udtræk den 25. januar 2016, og der vil forekomme mindre justeringer, når det endelig regnskab for 2015 foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om det afsatte budget for 2014 og overslagsårene

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 15  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-02-2016

15

 

 

·         Status på implementering af Projekt af Den Rehabiliterende Organisation og Sygepleje

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. februar 2016:

Status taget til efterretning

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 16  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-02-2016

16

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. februar 2016:

Punkt 11 sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 17  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-02-2016

17

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. februar 2016:

intet