Referat
Social- og Sundhedsudvalget
04-04-2016 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Projekt Kulturbærerne
  åbent 3 Serviceniveau for ferie i kommunale botilbud
  åbent 4 Visioner og handleplaner for strategi for sundhedsfremme og forebyggelse
  åbent 5 Status for arbejdet med Den Rehabiliterende Organisation og input til udmøntning af værdighedspolitikken
  åbent 6 Målretning af de forebyggende hjemmebesøg
  åbent 7 Ansøgning fra Soldat for Danmark om tilskud til soldat- og veteranfestival
  åbent 8 Tilsyn 2015 Plejecenter Nylars
  åbent 9 Tilsynsredegørelse for udførte kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen i 2015
  åbent 10 Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet
  åbent 11 Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet
  åbent 12 Budgetoverførsler fra 2015 til 2016
  åbent 13 Gensidig orientering
  åbent 14 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 15 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-04-2016

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Pkt. 2, Psykiatri og Handicapchef Michael Hansen Bager, udviklingskonsulent Pernille Loumann og kulturhuskoordinator Lene Koefoed deltog under behandlingen af dette punkt.

Pkt. 3, Handicapchef Michael Hansen Bager deltog under behandlingen af dette punkt.

Pkt. 4, Sundhedschef Trine Dorow og konsulent Marianne Steenstrup Svendsen deltog under behandlingen af dette punkt.

Pkt. 5, Sundhedschef Trine Dorow og Ældrechef Birgit Mortensen deltog under behandlingen af dette punkt

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Projekt Kulturbærerne

27.54.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-04-2016

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

I perioden august 2015 - februar 2016 har Center for Psykiatri og Handicap afviklet et meget vellykket projekt, der skulle iværksætte, udbrede og afprøve nye initiativer rettet mod samvær og aktiviteter for mennesker med handicap. Visse af projektets aktiviteter vil blive forsøgt videreført.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. april 2016:

Orienteringen taget til efterretning, stor ros til aktørerne

Sagsfremstilling

I foråret 2015 fik Center for Psykiatri og Handicap bevilget 480.000 kr. fra Ministeriet for børn, ligestilling og sociale forhold til et projekt, der skulle iværksætte, udbrede og afprøve nye initiativer rettet mod samvær og aktiviteter for mennesker med handicap. Projektet hed ”Kulturbærerne”, og blev afviklet i perioden august 2015 - februar 2016 i et samarbejde mellem botilbuddene Røbo, Klintebo og Nexøhuset, projektkoordinator Lene Kofoed og projektleder Pernille Loumann.

Projektets deltagere var 30 beboere på de involverede botilbud. Alle har svært nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Deltagerne er personer, som ikke er berettiget til ledsagerordning efter servicelovens § 97, fordi de ikke selv er i stand til at efterspørge ledsagelse til konkrete aktiviteter.

I projektperioden er 120.000 kr. brugt til pædagogisk ledsagelse.

 

 

Projektet havde følgende mål:

1.       Deltagerne skal kende et bredt udbud af fritids- og kulturoplevelser og være i stand til at vælge imellem dem

2.       Deltagerne skal have mulighed for at deltage i varierede fritids- og kulturoplevelser uden for deres botilbud

3.       Deltagerne skal have mulighed for at indgå i sociale fælleskaber og dele fritids- og kulturoplevelser med brugere fra andre botilbud

4.       Lokale kulturinstitutioner mv. skal blive bevidste om, at mennesker med handicap er en brugergruppe, for hvem der skal ydes en ekstra indsats, således at også de kan have adgang til fritids- og kulturoplevelser

5.       At udvikle og afprøve koncepter i en forsøgsperiode for målgruppen, der efterfølgende gøres permanente gennem samarbejdsaftaler på baggrund af erfaringerne i projektet

Alle projektets mål er i vidt omfang nået. Dog mangler vi flere erfaringer for at kunne vurdere, om deltagerne selv er, eller kan blive, i stand til at vælge mellem forskellige fritids- og kulturoplevelser (mål 1).

 

Der er i projektperioden afviklet 14 kulturelle arrangementer af høj kvalitet i samarbejde med lokale kulturinstitutioner/-arrangører. Det er primært de 30 projektdeltagere, der har deltaget i disse arrangementer, men til flere af arrangementerne blev en større kreds indbudt. Således deltog der fx næsten 100 personer (brugere og medarbejdere) i kunstudstilling på Bornholms Kunstmuseum og i maskebal og koncert i Musikhuzet

 

Der er desuden udarbejdet et kulturkatalog til brug for personer med handicap. Kataloget er udarbejdet i samarbejde med lokale kulturinstitutioner.

 

Det er oplevelsen i de involverede botilbud, at projektet har haft en meget positiv indflydelse på beboerne, og at det i projektet har været muligt at tilbyde aktiviteter, det ellers ikke ville være muligt at tilbyde. Det vurderes som overordentlig positivt, at beboerne dels har haft mulighed for at få nogle ekstraordinære oplevelser og dels at have samvær med personalet og andre beboere i en mindre gruppe, hvor der er tid til den enkelte. Dette er noget, der efterspørges meget til daglig, men som der desværre sjældent er mulighed for.

 

Vi har således i projektet afprøvet en række – også usædvanlige - aktiviteter, og har fået mange erfaringer med, hvad der fungerer godt og mindre godt for målgruppen. De fagpersoner, der er omkring borgerne til daglig, har fået udvidet deres horisont mht. hvilke aktiviteter, der er relevante for målgruppen. Også kulturinstitutionerne har fået udvidet deres viden om målgruppen. Der er således skabt et godt fundament for at arbejde videre med at øge kvaliteten af det samvær og de aktiviteter, der tilbydes beboerne i kommunens botilbud.

 

Ved det afsluttende møde i projektgruppen blev det besluttet at nedsætte en aktivitetsgruppe bestående af repræsentanter fra de botilbud, der var involveret i projektet. Gruppen skal mødes to gange årligt. Ambitionen er at lave fire årlige arrangementer på tværs af de fire botilbud. Bl.a. er der ønske om at gentage nogle af de projektaktiviteter, der var mest vellykkede og evt. gøre dem til faste traditioner. Den helt store udfordring er imidlertid de begrænsede midler der er til ledsagelse på botilbuddene, hvorfor det vil være meget vanskeligt at videreføre aktiviteterne i tilnærmelsesvis samme omfang som i projektet.   

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Serviceniveau for ferie i kommunale botilbud

27.48.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-04-2016

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse, der nødvendiggør en stillingtagen til kommunens serviceniveau for ferie i kommunens botilbud. Principafgørelsen indikerer en nedre grænse for et kommunalt fastsat serviceniveau.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

 

 

Social - og Sundhedsudvalget, den 4. april 2016:

Udvalget ønsker at administrationen udarbejder forslag til et serviceniveau for ferie i de kommunale botilbud på 5 dage, herunder forslag til finansiering i 2016 og overslagsår.

Konkret forslag kommer som sag på maj mødet og sendes efterfølgende i høring i ÆR og HR

Sagsfremstilling

Social- og sundhedsudvalget fastlagde et serviceniveau vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. d. 2. juni 2014. Det fastsatte serviceniveau betyder, at der ikke tilbydes ledsagelse og støtte i ferier og weekender, udover den ledsagelse, som borgere har jvf. § 97 i Serviceloven og den lokalt etablerede pulje til ledsagelse, i kommunens sociale botilbud.

 

Bornholms Regionskommune er ikke den eneste kommune med det serviceniveau og det har afstedkommet en række klagesager i Ankestyrelsen, der d. 25. september 2015 har truffet en principafgørelse vedr. emnet (Principafgørelse 60-15).

 

Afgørelsen hviler på kompensationsprincippet, der beskriver, at socialpædagogisk støtte skal sikre, at ”borgere med betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer så vidt muligt er i stand til at leve og udfolde sig som andre, der ikke har en funktionsnedsættelse”. Ved ansøgning om støtte skal kommunen vurdere ansøgningen i forhold til, at formålet med støtten skal være, at borgeren skal kunne komme på ferie over flere dage, som andre borgere uden funktionsevnenedsættelse.

 

Afgørelsen anerkender, at kommunen kan fastsætte et serviceniveau, men serviceniveauet ”skal dog fraviges, hvis borgerens behov efter en konkret og individuel vurdering nødvendiggør det”. Ud fra principafgørelsen kan der ikke udledes et minimum antal dage. I principafgørelsen får en borger medhold i at skulle have støtte til et kortere ophold på 4-5 dages varighed. En anden borger får afslag på at ville på ferie udover 10 dage, som den pågældende kommune har som serviceniveau. Det vurderes derfor, at et serviceniveau på 4-5 dages varighed udgør en nedre grænse for et kommunalt fastsat serviceniveau.

 

Fastsættes der ikke noget serviceniveau vil kommunen skulle træffe afgørelse i hver enkelt sag, hvor borgere søger som socialpædagogisk støtte til ferie. Afgørelsen kan påklages til ankestyrelsen. Med et serviceniveau er kommunen bundet af ligebehandlingsprincippet. Kommunen skal dog begrunde afvigelser i såvel opadgående, som nedadgående retning, hvis serviceniveauet fraviges.

 

Med udgangspunkt i principafgørelsen er det Center for Psykiatri og Handicaps vurdering, at de fleste borgere i kommunens botilbud vil drage nytte af at holde ferie og at de derfor også har krav på det. Det er center for psykiatri og handicaps vurdering, at afgørelsen betyder, at der blandt beboerne på kommunens sociale botilbud vil være 100-110 beboere som har ret til ferie i Danmark af flere dages varighed (4-5 dage) – og som vil benytte sig af denne mulighed.

Økonomiske konsekvenser

Med udgangspunkt i ovenstående er de økonomiske konsekvenser af et serviceniveau, hvor borgere i kommunens botilbud tilbydes 4-5 dages ferie om året, beregnet herunder. Forudsætningerne i beregningerne er:

 

 

Det vurderes, at et serviceniveau på fire dage har et årligt omkostningsniveau på kr. 665.000, svarende til kr. 6.604 pr. borger der forventes at deltage.

 

Det vurderes, at et serviceniveau på fem dage har et årligt omkostningsniveau på kr. 786.000 svarende til kr. 7.805 pr. borger der forventes at deltage.

 

Der er meget store forskelle på tværs af borgerne på tværs af botilbuddene, hvorfor gennemsnitspriserne varierer betydeligt. Det samme gør sig gældende i forhold til hvor meget personale der kan reduceres med i botilbuddene, hvis der afholdes ferie. I gennemsnit er det muligt at finansiere omkostningerne til ferieafvikling med 25 %, som er indregnet i ovenstående beløb.

 

Der kan evt. beregnes en gennemsnitspris pr. botilbud, som udmøntes fra en pulje ved årets udgang, når ferierne er gennemført. Det gør det bl.a. muligt at afgøre om det vurderede antal borgere er korrekt estimeret.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Visioner og handleplaner for strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

29.09.04P00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-04-2016

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at udarbejde en flerårig strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Der er udarbejdet forslag til visioner og handleplaner som led i strategien.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at forslag til visioner og handleplaner lokalsamfundstilgangen, hverdagsinnovation og sundheds som middel tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. april 2016:

Orienteringen om forslagene taget til efterretning

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at udarbejde en flerårig strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Strategien skal indeholde visioner og flerårige handleplaner for:

·         lokalsamfundstilgangen

·         hverdagsinnovation

·         sundhed som middel

 

De tre tilgange er bærende i BRK’s forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i perioden 2014-2017.

 

Lokalsamfundstilgangen

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i 2014 visionen for lokalsamfundstilgangen:

·         Sammen skaber vi sundhed og trivsel i lokalsamfundene.

 

Handleplanen indebærer, at der igangsættes aktiviteter i de 3 udvalgte lokalsamfund med efterfølgende forankring af tiltag og tilgang.  

 

Erfaringer fra samarbejdet med lokalsamfundene i 2015 viser udfordringer i forhold til forankring og det foreslås, at handleplanen for 2016 og 2017 revideres.

 

Handleplan for 2016:

·         Det foreslås, at det afprøves om boligområder fremfor byområder giver mulighed for et mere forpligtende samarbejde mellem kommunen og ’lokalområdet’.

Sundhed som middel

’Sundhed som middel’ er valgt som tilgang, fordi borgernes sundhedstilstand har stor betydning for efterspørgslen efter kommunens ydelser på en lang række områder fx i forhold til sygedagpenge, behandling, pleje og genoptræning. Det er derfor hensigtsmæssigt - både set ud fra et økonomisk og et forebyggelsesmæssigt synspunkt - at fokusere på, hvordan kommunen ved at samarbejde på tværs af centre kan bidrage til at forbedre borgernes sundhed. 

 

Set i sammenhæng med vision for lokalsamfundstilgangen forslås følgende vision for sundheds som middel:

·         Sammen skaber vi sundhed og trivsel

 

Det åbner op for at skabe fælles indsatser såvel i lokalsamfundene som på tværs i kommunen.

 

Med henblik på at arbejde aktivt med ’sundhed som middel’ vil der derfor være fokus på følgende:

 

Handleplan for 2016:

·         BRK’s forebyggelsesenhed udvikler samarbejdet om sundhedsfremme og forebyggelse på tværs i kommunen med afsæt i:

·         Etablering af samarbejd med Bo42 - og andre BRK aktører - omkring et boligsocialt projekt

 

Handeplan for 2017

·         Forankring af tilgangen ’ sundhed som middel’.

 

Hverdagsinnovation

’Hverdagsinnovation’ er valgt som det tredje spor i kommunens strategi for sundhedsfremme- og forebyggelse for perioden 2014-2017 skyldes det blandt andet, at hverdagsinnovation:

·         Handler om at forandre med den hensigt at få mere for mindre. I en forebyggelsessammenhæng handler det om at forandre med henblik på at få mere sundhed for pengene eller med henblik på at øge kvaliteten - i indsatser og tilbud - for de samme penge.

·         Har metoder der gør det muligt at komme hurtigt og systematisk i gang med begrænsede ressourcer

·         Er orienteret mod at skabe værdi for borgerne.

 

Derfor foreslås visionen for hverdagsinnovation formuleret som:

·         Vi arbejder systematisk med hverdagsinnovation i kommunens forebyggende og sundhedsfremende arbejde.

 

 

Handeplan for ’hverdagsinnovation’ i 2016:

·         Forebyggelsesenheden arbejder systematisk med hverdagsinnovation.

·         At forebyggende og sundhedsfremmende tilbud og ydelser som er sat i værk over tid udsættes for et såkaldt innovationstjek.


Handeplan for 2017

·         Forankring af tilgangen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Status for arbejdet med Den Rehabiliterende Organisation og input til udmøntning af værdighedspolitikken  

27.36.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-04-2016

5

 

Hvem beslutter

Social – og Sundhedsudvalget orienteres

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget modtager en orientering om de første måneders erfaringer med arbejdet i Den Rehabiliterende Organisation, samt drøfter de første input til udmøntning af værdighedspolitikken.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    At orienteringen tages til efterretning

b)    At udvalget drøfter iværksættelse af tiltag på det foreliggende grundlag

c)    At indstillingen sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. april 2016:
a) Taget til efterretning.
b) Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen i april, at 6 mio. kr. i 2016 af midlerne til udmøntning af værdighedspolitikken afsættes til at understøtte sammenhængen mellem den rehabiliterende organisation og den kommende værdighedspolitik.
c) At indstillingen i b) sendes i høring i Ældreråd og Handicaprådet, og at høringssvarene foreligger ved Kommunalbestyrelsens behandling den 28. april.

 

Sagsfremstilling

Omlægningerne på ældre- og sundhedsområdet har nu været i gang i et halvt år, og efter en grundig forberedelsesfase er de første resultater og erfaringer ved at blive indhentet.

 

Omlægningerne foregår i flere spor og der gives på mødet en orientering om det foreløbige arbejde, erfaringerne og det der ligger foran på følgende områder jf. bilagte faseplan:

·         Rehabiliteringsteamet

·         Myndighed

·         Sygeplejen

·         Sønderbo, Hjælpemidler, Genoptræningen, Dag- og Aktivitetscentre

·         Hjemmeplejen

·         Plejeboligområdet

 

Der gives også en opdateret orientering om projektet forudsætninger, mål og de første resultater.

 

På udvalgsmødet den 1. februar godkendte udvalget en proces for udarbejdelse af værdighedspolitik og anvendelse af midler i den forbindelse, med en tilkendegivelse af at midlernes udmøntning primært tænkes brugt til understøttelse af implementering af Den Rehabiliterende Organisation. Udvalget modtager på mødet en status for dette arbejde.

 

Omlægningerne til Den Rehabiliterende Organisation er gennemgribende for hele Ældre- og Sundhedsområdet og ligger parallelt med den udvikling og forandring, der løbende sker på området: udviklingen af det nære sundhedsvæsen, digitalisering fx Det Fælles MedicinKort (FMK), retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, indsatskataloger for opgaveløsningen m.v.

 

Alle disse forandringer udfordrer den daglige opgaveløsning og stiller store krav til medarbejderes og lederes evne til omstilling. Selv om ændringerne grundlæggende håndteres meget kompetent øges belastningen i dagligdagen og flere oplever at deres fortrolighed med opgaveløsningen og deres overskud til både at håndtere forandringerne og levere en kompetent indsats overfor borgerne er under pres.

 

Dette pres er blevet forstærket af, at der har været en stigning i sygefraværet i løbet af vinterhalvåret.

 

Grundlæggende er der opbakning i organisationen til, at forandringerne er til det bedre, når der er skabt den fornødne fortrolighed med dem, men det kan vise sig hensigtsmæssigt at skabe bedre rum i hverdagen til at vænne sig til den ændrede opgaveløsning.

 

Der hvor opgaveløsningen og forandringerne særligt opleves udfordret er de sygeplejefaglige opgaver i hjemmeplejen. Disse opgaver løses enten af sygeplejersker i Sygeplejen (Center for Sundhed) eller under delegation til social- og sundhedsassistenter i Hjemmeplejen (Center for Ældre):

 

Der er netop indført et nyt it-system til medicinhåndtering mellem sektorer (sygehus, praktiserende læge, kommune) kaldet Det Fælles MedicinKort (FMK). Systemet kvalitetssikrer bl.a. håndtering af medicin, men det kræver også en vis tilvænning at bruge. Hertil kommer at opgaveplaceringen mellem sygeplejerskerne og social- og sundhedsassistenterne (den såkaldte delegation) er under forandring, hvor kompetencerne hos medarbejderne anvendes på andre måder end tidligere. Det betyder blandt andet at sygeplejerskernes rolle ændres, og social- og sundhedsassistenterne skal løse betydelig flere sygeplejefaglige opgaver end tidligere.

 

Det vurderes at være fremmende for omlægningerne til Den Rehabiliterende Organisation og de øvrige forandringer såfremt særligt arbejdet med sygeplejefaglige opgaver (arbejdsgange, samarbejdsflader, delegation) kan blive forstærket og understøttet i en periode. Det vil øge fortroligheden med opgaveløsningen og skabe bedre forudsætninger for at yde en kompetent og værdig indsats for og med borgerne.

 

Understøttelsen kan både ske ved at sikre den fornødne struktur og afklaring i opgaveløsningen og ved at sikre at de involverede medarbejdere har bedre tid til oparbejdelse af kompetencer samtidig med at de daglige opgaver varetages tilfredsstillende.

 

Såfremt det ønskes at understøtte forandringsprocesserne ud over det allerede iværksatte anbefales det gjort ved at give ledelsen i Center for Ældre og Center for Sundhed mulighed for at disponere ressourcer til ovenstående formål som et engangsbeløb i 2016 for derved at fremme de vedtagne forandringsprocesser og samtidig levering af kompetent og værdig indsats for og med borgerne. Det vurderes, at 4 mio.kr. til Center for Ældre og 2 mio.kr. til Center for Sundhed vil kunne give mulighed for såvel tid til medarbejderne som sikring af rammer for arbejdet.

 

Der er knap 200 medarbejdere involveret i de sygeplejefaglige opgaver fordelt med knap 1/3 i Center for Sundhed og 2/3 i Center for Ældre.

 

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune er i 2016 stillet et beløb på 10,2 mio.kr. i udsigt i Finansloven under forudsætning af at der vedtages en Værdighedspolitik og at midlerne redegøres anvendt indenfor det beskrevne formål.

 

De foreslåede 6 mio.kr. vil kunne finansieres af de 10,2 mio.kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget ønsker at indstille til kommunalbestyrelsen, at iværksætte kortsigtede tiltag for de afsatte midler til udmøntning af Værdighedspolitikken, vil der være tale om en fremskyndelse af dele af den besluttede proces. Derfor anbefales, det at sende indstillingen i høring i Ældre- og Handicaprådene den 18. og 19. april, parallelt med behandlingen i Økonomi- og Planudvalget den 19. april. Derved vil høringssvarene foreligge ved kommunalbestyrelsens behandling den 28. april.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. april 2016

1.
Faseplan (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Målretning af de forebyggende hjemmebesøg

27.35.04A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-02-2016

11

 

Social- og Sundhedsudvalget

04-04-2016

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Servicelovens bestemmelser vedrørende forebyggende hjemmebesøg til ældre er blevet ændret pr. 1. januar 2016. Formålet er i højere grad at målrette tilbuddet ældre borgere, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysik funktionsevne. Der er udarbejdet forslag til udmøntning af den ændrede lovgivning i Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at forslag til udmøntning af ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg sendes i høring i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. februar 2016:

Forslag til udmøntning af ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at forslag til udmøntning af ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. april 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Servicelovens § 79 a fastlægger rammerne for kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af kommunens tilbud i forhold til forebyggende hjemmebesøg til ældre.

 

Pr. 1. januar 2016 er lovgivningen ændret med henblik på at åbne op for et mere differentieret forebyggelsestilbud, hvor de forebyggende hjemmebesøg i større omfang målrettes de svageste ældre, samtidig med at den generelle forebyggende indsats opretholdes.

 

Ændringerne forudsættes udgiftsneutral og skal i Bornholms Regionskommune udmøntes indenfor den nuværende normering på 1,7 ældrerådgiver. 

 

Ændringer indebærer:

·         En forhøjelse af aldersgrænsen for obligatoriske årlige tilbud fra 75 år til 80 år

·         Forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper i alderen 65 år til 79 år

·         ’Tryghedsbesøg’ til alle 75 årige

·         Fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet

 

Hidtil har BRK fremsendt et skriftligt tilbud om mulighed for besøg til alle borgere fra det år de bliver 75 år.  Erfaringsmæssigt er det kun en mindre del, der tager i mod tilbuddet, bl.a. fordi borgeren selv skal ”melde til”.

For i højere grad at nå de mere udsatte borgere udsendes derfor brev med en planlagt besøgsdato til de 80-årige og de 85-årige. Hvis borgeren ikke ”melder fra” får de besøg den pågældende dato.  Udsendelse af ”datobreve” er erfaringsmæssig en god metode til at få kontakt til mere udsatte og sårbare ældre, men også væsentlig mere ressourcekrævende. 

 

I nedenstående tabel ses forslag til udmøntning af ny lovgivning sammenlignet med nuværende tilbud.

 

Nuværende tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Forslag til udmøntning af ny lovgivning

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes kun borgere der ikke modtager:

·         Praktisk bistand og personlig pleje

·         Bor i plejebolig

 

Ældre borgere generelt:

Ældre borgere generelt:

Målrettet særligt sårbare

·         Skriftligt tilbud om årligt forebyggende til alle over 74 år

·         Tilbud om et tryghedsbesøg til alle borgere det år de bliver 75 år

·         Skriftligt tilbud om årligt forebyggende til alle over 80 år

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til særligt sårbare

·         Borgere over 65 år, der afsluttes efter et forløb i rehabiliteringsteamet

·         Borgere mellem 76 – 79 år fx identificeret via tryghedsbesøget

Datobrev til borgere det år de bliver:

·         80 år

·         85 år

·         Alene og er over 74 år

Datobrev til borgere det år de bliver:

·         75 år

·         82 år

·         Alene og er over 74 år

 

I forslag til udmøntning af den ændrede lovgivning i Bornholms Regionskommune foreslås, at alle 75-årige borgere fremover få tilbud om et ”tryghedsbesøg” i form af et datobrev. Datobrevet vælges for at få kontakt til og identificeret borgere med særlige udfordringer med henblik på at kunne målrette indsatsen mod denne gruppe.

 

Endvidere etableres et samarbejde med det nye rehabiliteringsteam i Center for Ældre, således at særligt sårbare borgere, der afsluttes efter et rehabiliteringsforløb også tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.  Med de nuværende ressourcer er det ikke muligt at åbne op for et lignende systematisk samarbejde med alle hjemmeplejeteams.

Desuden vil der først – og kun – blive sendt datobrev ud til målgruppen, når borgeren er 82 år.

En fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet afprøves med projektmidler jf. nedenstående.

 

Kommunen skal beskrive indsatsen i forhold til de forebyggende hjemmebesøg til ældre i sine kvalitetsstandarder, herunder hvordan den vil målrette og tilrettelægge indsatsen i forhold til de særlige målgrupper. De nærmere nationale regler for dette afventes.

 

BRK har søgt Sundheds- og Ældreministeriet og er blevet bevilget projektmidler til ansættelse af en ekstra ældrerådgiver i 2016 med det formål at udvikle og afprøve modeller til i samarbejde med henholdsvis praktiserende læger og hospital at få kontakt til de særligt sårbare borgere, der ikke i forvejen har kontakt til kommunen. Endvidere er der givet projektmidler til afholdelse af 4 kollektive informationsmøder, som afprøvning af en fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet.  Projektbeskrivelse vedhæftes.

 

I 2016 vurderes ressourcerne således tilstrækkelige til at udvikle og afprøve forebyggelsesindsatser rettet mod ældre borgere, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysik funktionsevne.  

 

Udvikling af den Rehabiliterende Organisation inden for Center for Ældre og Center for Sundhed sigter på, at en langt større andel af de ældre klarer sig uden hjælp fra kommunen, hvilket forventes at øge behovet for forebyggende hjemmebesøg. Den forebyggende indsats som ældrerådgiverne leverer, er således et vigtigt supplement til udvikling af den Rehabiliterende Organisation. Ressourcebehovet på området skal således følges tæt i relation til denne udvikling.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Handicaprådet den 14. marts 2016:

Taget til efterretning.

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Bornholms Ældreråd finder projektet meget interessant og relevant, idet, der fokuseres på de svageste og på den måde at opspore ensomhed blandt ældre. Ligeledes vil det understøtte ”Den rehabiliterende Organisation”, og opfange borgere, der eventuelt ville blive tabt på gulvet efter endt rehabilitering. Projektet vil samtidig opfange flere ældre ensomme borgere. Ældrerådet vil med stor interesse følge projektet.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. februar 2016

1.
Oversigt over forslag til udmøntning af ny lovgivning vedr. forebyggende hjemmebesøg i 2016 (DOCX)

2.
Projektbeskrivelse - forebyggende hjemmebesøg (DOCX)

3.
Pjece - information til borger vedr. forebyggende hjemmebesøg (PUB)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ansøgning fra Soldat for Danmark om tilskud til soldat- og veteranfestival

20.00.00Ø40-0338

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-04-2016

7

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Social- og sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Soldat for Danmark ansøger om et tilskud på 15.000 kr. til en soldat- og veteranfestival på Bornholm i perioden 11.-14. august 2016. Ansøgningen forelægges Fritids- og Kulturudvalget med henblik på en politisk stillingtagen til, om der kan bevilges et kommunalt tilskud til formålet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektør indstiller,

·         at udvalget drøfter, hvorvidt der kan bevilges et tilskud inden for Fritids- og Kulturudvalgets ramme.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 2. marts 2016:

Udsat.

René Danielsson blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen.

 

 

Servicedirektør indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         At udvalget drøfter en medfinansiering af det ansøgte beløb med kr. 7.500, under forudsætning at Fritids- og Kulturudvalget bevilger den anden halvdel.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. april 2016:

Udvalget beslutter at medfinansiere 7.500 kr. under forudsætning at Fritids- og Kulturudvalget bevilger den anden halvdel.

 

 

 

 

 

 

Servicedirektør indstiller til Fritids- og Kulturudvalget

·         At udvalget tager endelig stilling til ansøgningen med obs. på et eventuelt bidrag fra Social- og Sundhedsudvalget.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 6. pril 2016:

 

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Soldat for Danmark (SfD) ansøger om et tilskud på 15.000 kr. til afholdelse af en soldat- og veteranfestival på Bornholm fra torsdag 11.august til søndag 14.august 2016.

Ansøger oplyser, at formålet med soldat- og veteranfestivallen er at påskønne og anerkende nuværende og tidligere soldaters og veteranernes indsats for Danmark. Dette skal ske ved at koble af fra hverdagen på en sjov og afslappende måde i samvær med andre soldater, veteraner og pårørende.Ansøger fremfører, at festivalen vil tilbyde en længere række af aktiviteter så som:

·         Outdooraktiviteter på Hammerknuden og faldskærmsudspring i Bornholms Lufthavn

·         Politiske debatter med lokal- og folketingspolitikere, konkurrencer og kampvognskørsel

·         Udenøs koncert med Brødrene Olsen og Baggårdens Helte inkl. spisning 

·         Uddeling af idrætsprisen Sport of Excellence

·         Fodboldlandskamp mellem krigsveteraner fra Almegårds kaserne og et engelsk veteranlandshold. 


Outdooraktiviteterne vil finde sted de første dage af festivalen, mens de øvrige aktiviteter vil blive afholdt i Rønne i løbet af festivalens resterende dage.

Ifølge ansøger er festivalen primært målrettet bornholmske og udenøs veteraner og deres pårørende. Samtidig henvender arrangementet sig også til tidligere og nuværende soldater med relation til Bornholm samt til øens borgere og turister.

Af ansøgningen fremgår det, at det er projektets mål at minimum 500 veteraner og pårørende deltager i festivalen samt 300 soldater.

Festivalen forventes afviklet i samarbejde med en lang række samarbejdspartnere.

Der budgetteres med 583.000 kr. i udgifter og 607.000 kr. i indtægter, hvilket resulterer i en balance på 24.000 kr. Udgifterne består primært af udgifter til aktiviteter, koordinatorløn, leje af materialer, markedsføring m.v. Festivalen forventes finansieret af billet-og koncertindtægter inkl. barsalg på i alt 270.000 kr. samt fondsmidler og sponsorater på i alt 337.000 kr.

Ansøger oplyser, at der forventes et salg af 200 festivalbilletter á 450 og 550 kr., som giver adgang til festivalens aktiviteter samt 500 koncertbilletter á 250 kr.

Der er søgt yderligere støtte fra flere fonde. Der er på ansøgningstidspunktet givet tilsagn om støtte fra LAG Bornholm (50.000 kr.) og Veterancentret (62.000 kr.), alt 112.000 kr.


Ansøger påpeger, at det er hensigten, at soldat- og veteranfestivallen skal blive en tilbagevende årlig begivenhed og udvides år for år med nye aktiviteter.

Soldat for Danmark er en nystiftet selvejende institution, som har til formål at skabe anerkendelse for nuværende og tidligere tjenestegørende soldater og veteraner. Ifølge ansøgningen skal anerkendelsen ske gennem idræts- og kulturaktiviteter samt events og etablering af støtteforeninger.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 15.000 kr. kan finansieres inden for rammen af udvalget frie tilskud, som i 2016 har et budget på 97.644 kr. Udvalget har på nuværende tidspunkt hele rammen til fri disposition.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er efterfølgende blevet indhentet supplerende oplysninger vedrørende budgettet.

Ansøger oplyser, at budgetposten markedsføring på 70.000 kr. består af udgifter til plakater/program, hjemmeside, sponsormateriale, informationsmaterialer, festivalbilletter, transport til møder uden for Bornholm.

Lønudgiften til koordinator på 50.000 kr. svarer ifølge ansøger til 10 timer i 25 uger af 200 kr. og er finansieret af bevillingen fra LAG Bornholm. Ansøger meddeler, at det er koordinatorens opgave og ansvar at koordinere aktiviteter, varetage kontakten til myndigheder og organisationer, fundraising, sponsorarbejde, markedsføring, drift af hjemmeside og sociale medier o.l.


Endelig oplyser ansøger, at udgiften til administration på 20.000 kr. omfatter udgifter til diverse kontorhold, møder, telefon, visitkort, o.l.

Finansiering

Det ansøgte beløb på 15.000 kr. kan finansieres via en delt finansiering mellem Fritids- og Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Fritids- og Kulturudvalget kan finansiere 7.500 kr. inden for rammen af udvalgets frie tilskud, som i 2016 har et budget på 97.644 kr. Udvalget har på nuværende tidspunkt hele rammen til fri disposition.


Social- og Sundhedsudvalget kan finansiere 7.500 kr. fra puljen tilskud til foreninger, generelle tilbud. Puljens budget er 487.037 kr., hvoraf der på nuværende tidspunkt er forbrugt 394.600 kr. Herudover forventes tilskud i forbindelse med Ældreprisen 2016 og Handicaprisen 2016 på alt ca. 22.000 kr. Der er således ca. 70.437 kr. til fri disposition. 

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 2. marts 2016

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Projektbeskrivelse (DOCX)

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. april 2016

3.
Supplerende oplysninger om budget (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Tilsyn 2015 Plejecenter Nylars

27.12.16K09-0151

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-04-2016

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At tilsynsrapporten for det uanmeldte tilsynsbesøg den 5. januar 2016 på Pleje-

        center Nylars tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. april 2016:

Tilsynsrapporten for det uanmeldte tilsynsbesøg den 5. januar 2016 på Plejecenter Nylars tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 5. januar 2016 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Nylars.

 

Tilsynet omfatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets indtryk, at Plejecenter Nylars er et godt tilbud til målgruppen. Der er respekt om den enkelte beboer og de valg, beboeren træffer. Det er ligeledes Tilsynets indtryk, at man formår at sætte et tilbud sammen, som tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker. Der kan til tider forekomme et belastende arbejdsmiljø, som det er Tilsynets opfattelse, at man tager hånd om og håndterer godt.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet følgende anbefalinger:

 

•   Tilsynet anbefaler, at teamleder sikrer, at dokumentationen omkring hvem der varetager borgerens helbredsmæssige interesser, samt at de 12 sygeplejefaglige optegnelser er korrekt og fuldgyldigt udfyldt. Tilsynet skal modtage en redegørelse her for senest d. 21. marts 2016

 

•   Tilsynet anbefaler, at den under ”Resumé” ønskede orientering til Tilsynet vedr. istandsættelse og om møblement i de midlertidige boliger og evt. dispensation for rygepolitik, tilsendes Tilsynet senest d. 21. marts 2016.

 

•   Tilsynet anbefaler, at teamleder fremsender en redegørelse til tilsynsmyndigheden, omhandlende de tanker, der ligger bag beslutningen om at afholde beboerkonferencer uden deltagelse af beboere.

 

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Handicaprådet, den 14. marts 2016:

Taget til efterretning.

Ros til det arbejde der er lavet.

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning og forventer at der følges op på tilsynets anbefalinger.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. april 2016

1.
Endelig tilsynsrapport Plejecenter Nylars - 2015 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Tilsynsredegørelse for udførte kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen i 2015

27.36.04K09-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-04-2016

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn har gennemført 65 kvalitets- og tilsynsbesøg hos tilfældigt udvalgte borgere, som modtager hjemmehjælp fra enten den kommunale eller de private leverandører i 2015. Resultatet er opgjort i den årlige redegørelse for udførte kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen 2015.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    At tilsynsredegørelsen for udførte kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen i 2015 tages til efterretning

b)    At hjemmeplejens initiativer i forlængelse af tilsynsredegørelsen, særligt de to anbefalinger, tages til efterretning

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. april 2016:

a) og b) tages til efterretning, og udvalget forventer at de mål der arbejdes efter i 2015 indfries i 2016.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med at de kommunale opgaver efter § 83 (hjemmepleje) i serviceloven løses i overensstemmelse med de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet efter § 83 og i henhold til kommunens kvalitetsstandard.

Tilsynet er som udgangspunkt kontrol med, at den leverede hjælp er i overensstemmelse med den visiterede, men det er også en dialog med borgerne om den oplevede kvalitet.

 

Tilsynet er organisatorisk placeret i Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn. Der er foretaget interview af 5 % af de borgere, som modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp på udtræksdatoen. Der er udvalgt borgere, så man geografisk dækker hele øen, og der er en forholdsvis fordeling af borgere, som modtager hjælp fra den kommunale leverandør og fra de private leverandører.

 

Kvalitets- og tilsynsbesøget tager udgangspunkt i 6 spørgsmål til borgerne:

·         Kommer hjælpen til den aftalte tid?

·         Oplever du, at du får den hjælp, du er bevilget?

·         Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer?

·         Er der mulighed for, at du deltager aktivt i den personlige pleje/praktiske hjælp?

·         Oplever du, at den hjælp du får, er af høj kvalitet?

·         Er du tilfreds med den leverede hjælp?

 

Tilsynet kan på baggrund af de gennemførte besøg konkludere:

·         at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med lovgivningen og med de beslutninger kommunalbestyrelsen har vedtaget,

·         at borgere, der er visiteret til hjælp efter § 83 i lov om social service, modtager den rette hjælp,

·         at der generelt bliver leveret pleje og omsorg af høj kvalitet, men at der jfr. nedenstående anbefalinger og bemærkninger også er emner at tage fat på, som vil kunne højne kvaliteten for borgerne.

 

Tilsynet giver 2 konkrete anbefalinger, som Tilsynet finder, bør følges op inden 1. juni 2016, som kan forbedre borgernes oplevelse af kvaliteten.

 

Tilsynets bemærkninger:

Tilsynet kan konstatere, at borgerne i meget høj grad oplever, at få den hjælp de er bevilget. Flere borgere fortæller dog, at de selv skifter sengetøj, selv om det står i servicekontrakten at de har ret til hjælpen, eller at de pårørende gør det. De borgere, som ikke har en oplevelse af at få den hjælp, som de er visiteret til, er blevet vejledt til at tage kontakt til enten teamlederen i det team, hvorfra hjælpen kommer, eller til visitationen.

 

Hovedparten af borgerne oplever at få den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer. Mange borgere hæfter sig dog ved, at de synes, der kommer for mange forskellige hjælpere i deres hjem, hvilket også blev konstateret i 2014. For den kommunale leverandørs vedkommende opleves en lille forbedring i forhold til den personlige pleje, men at der for den praktiske hjælps vedkommende er sket et yderligere fald i tilfredsheden. Det sidste er også gældende for de private leverandørers vedkommende. Der er givet en anbefaling.

 

Langt størsteparten er helt tilfredse med den hjælp der bliver leveret. Der kommer dog en del kommentarer med på vejen som f.eks. ”For lidt tid til at gøre det ordentligt”, ”For lange ventetider”, og ”For mange hjælpere”. Det er Tilsynets opfattelse, at hvis man kan løse de oplevede problemer med for mange hjælpere, og det problem, at man ikke ved, hvornår hjælpen kommer, så vil tilfredsheden kunne øges.

 

Ca. 3 ud af 4 oplever, at den hjælp de modtager, er af høj kvalitet. Noget tyder dog på, at borgerne generelt har svært ved at forholde sig til spørgsmålet om den oplevede kvalitet.  Størsteparten ønsker ikke at beklage sig, og kommer med kommentarer som, ”det er ikke så godt, som hvis jeg selv gjorde det”, ”De gør det så godt de kan”, og ”der er ikke tid nok”. Set i lyset af, at meget få borgere ikke oplever at hjælpen er af høj kvalitet, må det siges at være et nogenlunde tilfredsstillende resultat. Det er dog også Tilsynets opfattelse, at borgernes oplevelse af kvaliteten vedr. den praktiske hjælp, både hos den private og den kommunale leverandør, kan højnes.

Kun godt halvdelen af borgerne oplever at hjælpen kommer til den aftalte tid. Der er tale om et markant fald siden 2014. Til besvarelsen er knyttet flere kommentarer: ”De ringer aldrig besked”, ”Skal komme formiddag, men det bliver ofte eftermiddag, uden at de ringer”, ”Jeg må ofte ringe efter dem”, ”Kommer når det passer dem”, ”Jeg har ingen aftalt tid – de må tage dem først, som har mest behov”. Kommentarerne knytter sig mest til den kommunale hjemmepleje. Når det kommer til kommentaren om, at ”jeg har ingen aftalt tid”, så gælder det også den private leverandør. Der er givet en anbefaling.

 

Mange borgere oplever ikke, at det er muligt at deltage aktivt i hjælpen og der er generelt tale om et markant fald siden 2014. Der er ikke umiddelbart noget i samtalerne med borgerne, som peger på årsagen til denne oplevelse. Når borgerne svarer på muligheden for at være aktiv i den praktiske hjælp, er den gennemgående kommentar - jeg kan ikke, derfor får jeg hjælp.
Tilsynet finder, at indførelsen af ”Den Rehabiliterende Organisation” i kommunen i 2016, vil kunne gøre en forskel fremover, så medarbejderne i højere grad inddrage de ressourcer, som borgeren måtte have.

 

Tilsynets anbefalinger, der bør følges op inden 1. juni 2016:

·         Tilsynet anbefaler, at leverandørerne tager skridt til at sikre, at borgerne ved, hvornår de kan forvente den bevilgede hjælp leveret, og at leverandørerne fremover lever op til kvalitetsstandarden således at borgerne får besked, hvis hjælpen forsinkes mere end det tilladte tidsrum på +/- ½ time ved personlig pleje og +/- 1 time ved praktisk hjælp.

 

·         Tilsynet anbefaler, at hvis tilfredsheden med især den kommunale leverandør skal bedres, så skal antallet af forskellige hjælpere, herunder også vikarer, bringes ned. Det skal ligeledes sikres, at uanset hvem der kommer, så er hjælperen orienteret om, hvad der skal udføres hos borgerne.

 

Handlinger på baggrund af tilsynsredegørelsen

Tilsynsredegørelsen er forelagt den kommunale leverandør (Hjemmeplejen), og vil også blive gennemgået med de private leverandører.

 

Tilsynsredegørelsens bemærkninger og anbefalinger er på flere centrale parametre de samme som i 2014, og grundlæggende er der tilfredshed med Tilsynets hovedkonklusion. Dog har der i 2015 været et særligt fokus i den kommunale hjemmepleje på forholdene omkring aftalt tid for hjælpen og kontinuitet i hjælpen bl.a. antallet af forskellige hjælpere jf. bilagte notat.

 

Dette særlige fokus i 2015 slår imidlertid ikke positivt igennem i tilsynsredegørelsen for 2015, hvilket ikke er tilfredsstillende. Den kommunale hjemmepleje tager til efterretning, at der skal mere til for at ændre på oplevelsen af kvalitet af den leverede hjælp på disse parametre.

 

Den kommunale hjemmeplejen har i 2015 været i gang med en lang række forandringer, og det kan ikke udelukkes, at det ledelsesmæssige fokus på den borgeroplevede kvalitet er blevet overskygget af et lige så højt prioriteret fokus på andre og uomgængelige opgaver.

 

Den kommunale hjemmepleje vil på baggrund af tilsynsredegørelsen intensivere sit fokus på at skabe synlighed om leveringen af hjælpen og sikre en så høj grad af kontinuitet som muligt. Der vil således blive fulgt tættere op på tiltagene iværksat i 2015. Hertil kommer, at det er hjemmeplejens vurdering, at det igangværende arbejde med Den Rehabiliterende Organisation indeholder en række redskaber og tilgange, som kan understøtte såvel oplevelsen af kontinuitet, faglig kvalitet og muligheden for aktiv inddragelse af borgerne i hjælpen.

 

I arbejdet med Den Rehabiliterende Organisation er indlagt en række målinger af kvalitet, og her vil kontinuitet for borgerne være en væsentlig indikator. Der vil blive lavet løbende journalaudit på op til 50 borgere i løbet af 2016

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Handicaprådet, den 14. marts 2016:

Taget til efterretning.

Mål fra 2015 skal på plads i 2016.

Meget grundig og omfattende redegørelse blev givet.

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Bornholms Ældreråd har læst redegørelsen og notatet og bemærker, at der er tale om stikprøvekontroller hos ca. 60 hjemmeboende borgere ud af ca. 1400 modtagere af kommunal hjælp. Det er bekymrende, at et stigende antal borgere oplever, at kommunen ikke lever helt op til visiterede ydelser. Dette skal ses i lyset af, at begrebet rehabilitering ikke er nyt.

Ældrerådet forventer:

At, den Rehabiliterende organisation, efter undervisning af personalet, opnår et bedre resultat.

At, der, hvor det kan lade gøre, kommer de samme personaler.

At, der gives besked til borger, at tiden for fremmøde overholdes, og giver besked ved ændringer.

Ældrerådet vil foreslå, at der ansættes mere fast personale for at undgå brug af vikarer. Hvilket vil give mere kontinuitet i ældreplejen og formentlig nedbringe sygefraværet.

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. april 2016

1.
Tilsynsredegørelse 2015 - personlig og praktisk hjælp hjemmepleje.docx (DOCX)

2.
Den kommunale hjemmeplejes bemærkninger (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet

27.36.08P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-04-2016

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Orientering om, at kvalitetsstandarden for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold er administrativt revideret.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         At orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. april 2016:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 6. januar 2014. Kvalitetsstandarden er nu blevet revideret. Der er ikke foretaget servicemæssige ændringer, som kræver en politisk beslutning, men udelukkende foretaget sproglige rettelser, og rettelser som følge af ændring af brug af paragraf. Det er desuden præciseret, at borger selv skal sørge for transport til aflastning og midlertidigt ophold.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Handicaprådet, den 14. marts 2016:

Taget til efterretning.

 

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Bornholms Ældreråd tager kvalitetsstandarden til efterretning. Ældrerådet vil foreslå, at der i budget 2017, indtænkes transport til aflastningsophold.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. april 2016

1.
Udkast afløsning og aflastning.docx (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

27.35.08P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-04-2016

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Orientering om, at kvalitetsstandarden for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet er administrativt revideret.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         orienteringen til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. april 2016:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet er godkendt i Social- og Sundhedsudvalget d. 6. januar 2014. Kvalitetsstandarden er nu blevet revideret. Der er ikke foretaget servicemæssige ændringer, som kræver en politisk beslutning, men udelukkende foretaget sproglige rettelser, og rettelser som følge af ændring af brug af paragraf.

 

Tidligere blev dagcenter tildelt efter § 84, stk. 1 og stk. 2 i lov om socialservice, men dette er nu ændret til § 79.

Der er desuden foretaget en rettelse i punktet ”afgørelse”, idet det ikke er muligt at klage over afgørelsen på ”kan” tilbud – dvs. tilbud som kommunalbestyrelsen ikke har pligt til at give borgerne.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Handicaprådet, den 14. marts 2016:

Taget til efterretning.

Kvalitetstandarden godkendt.

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets kvalitetsstandard til efterretning.

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. april 2016

1.
Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

00.30.10P19-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-04-2016

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 8,3 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         At budgetoverførslerne indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. april 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2015. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 8,3 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen nedenfor. Hele overskuddet overføres til 2016.

 

Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende:

 

Bevilling 31 Ældre

Bevillingen viser et overskud på 4.495.000 kr. idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

 

Bevilling 32 Psykiatri og Handicap

Der er ikke noget beløb til overførsel på bevillingen.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober blev der givet en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. til et forventet merforbrug, finansieret fra bevilling 12 Børn og Familie. Der har kun været behov for at bruge 1,0 mio. kr. af denne bevilling, og den resterende tillægsbevilling er tilbageført til bevilling 12 Børn og Familie i beregningen af budgetoverførslerne.

 

Bevilling 33 Sundhed

Bevillingen viser et overskud på 3.528.000 kr. idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

 

Økonomiske konsekvenser

Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør 8.322.000 kr., idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang. Det indstilles, at der overføres 8.322.000 kr. til 2015 på driften.

Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter og eller satsninger.

 

Beløb i 1.000 kr.
Overskud = positive beløb

Korrigeret resultat 2015

I pct. af budget-rammen

Automa-tisk over-førsels-adgang

Beløb ud over 5% og -2%

Anmod-ning fra centret

Beløb der indstilles overført til 2016

Beløb der ikke overføres

31 Ældre

4.795

1,5%

4.795

0

0

4.795

0

32 Psykiatri og Handicap

0

0,0%

0

0

0

0

0

33 Sundhed

3.528

2,5%

3.528

0

0

3.528

0

Social- og Sundhedsudvalget

8.322

 

8.322

0

0

8.322

0

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-04-2016

13

 

 

Udvalget planlægger besøg på Nylars Plejecenter, Blæksprutten og Kvindekrisecentret, datoer og videre planlægning afventer.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. april 2016:

Orienteringen taget til efterretning.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-04-2016

14

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. april 2016:

Indstilling godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-04-2016

15

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. april 2016:

Intet