Referat
Social- og Sundhedsudvalget
02-05-2016 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Ekstern evaluering af BRK
  åbent 3 Status på Social- og Sundhedsudvalgets delmål for 2016
  åbent 4 Status på Klippekortsordningen for 2015
  åbent 5 Udvidet/suppleret Ældrepolitik
  åbent 6 Effektivisering i Genoptræningen
  åbent 7 Velfærdsteknologisk showroom
  åbent 8 Høring af samarbejdsaftaler om voksne med psykisk sygdom
  åbent 9 Boliger til borgere indenfor Psykatri og Handicap
  åbent 10 Fastlæggelse af serviceniveau for ferie i kommunale botilbud
  åbent 11 Frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje 2016
  åbent 12 Projekt "Klar til Start"
  åbent 13 Status for midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 14 Høreforeningen Bornholm søger § 18 midlertil frivilligt socialt arbejde.
  åbent 15 Foreningen COPA Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 16 De Vanføres Boligselskab søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 17 Colitis Chron Foreningen, afd. Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 18 Røde Kors Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 19 Røde Kors Bornholm søger § 18 midler til frivlligt socialt arbejde
  åbent 20 De Bornholmske Vågekoner m/k Røde Kors søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 21 Landsforeningen Autisme, kreds Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 22 Dansk Fibromyalgi - Forening/ Region hovedstaden søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 23 Kvindekrisecenter Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 24 Ældre Sagen Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt abejde
  åbent 25 AA Anonyme Alkoholikere søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 26 Brugere og pårørenderåd på Aabo søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 27 Frelsens Hær - Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 28 S/I Sagahuset søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 29 Red Barnet Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 30 Erindringscentret Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 31 Hjernesagen i Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 32 Bornholms Flygtningevenner søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 33 Scleroseforeningen lokal afdeling Bornholmm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 34 KFUKs Sociale Arbejde - Reden Ung søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 35 Gensidig orientering
  åbent 36 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 37 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Ældrechef Birgit Mortensen deltager under punkt 2, 3, 4 og 5.

Sundhedschef Trine Dorow deltager under punkt 2, 3, 5, 6 og 7.

Psykiatri- og Handicapchef Michael Hansen Bager deltager under punkt 2, 3, 8, 9 og 10.

Frivillighedskoordinator Birgitte Eybye deltager under punkt 13-35.

 

Birgitte Eybye er fraværende

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Ekstern evaluering af BRKBehandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Som led i evaluering af den ændrede organisationsstruktur i Bornholms Regionskommune pr. 1. marts 2014, blev der i vinteren 2015/16 gennemført en Bornholmerpanelundersøgelse af bornholmernes oplevelse af den kommunale service samt dialogen og samarbejdet med kommunen på Bornholm. Evalueringen er forelagt ØPU og Kommunalbestyrelsen til orientering hhv. d. 15. og d. 31. marts. Udvalget skal drøfte undersøgelsens konklusioner specifikt på udvalgets område. Herunder relevansen i forhold til det kommende målarbejde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at udvalget drøfter undersøgelsernes resultater specifikt på udvalgets område

b)    at udvalget drøfter, hvordan undersøgelsens resultater og konklusioner kan indgå i arbejdet med at definere nye delmål for 2017. 

   

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016
a) Drøftet
b) Udvalget vil arbejde med kommunikationen omkring delmålene og udvikle dialogen med medarbejderne

 

Sagsfremstilling

BRK ændrede organisationsstruktur pr. 1. marts 2014. HovedMED besluttede i den forbindelse at gennemføre en evaluering, som er gennemført i flere etaper med først et internt og til slut et eksternt fokus.

  

Bornholmerpanelundersøgelsen Service og samarbejde

Bornholmernes oplevelse af den kommunale service samt dialogen og samarbejdet med kommunen på Bornholm er undersøgt vha. Bornholmerpanelet, som er regionskommunens elektroniske borgerpanel. 424 panelmedlemmer har besvaret undersøgelsen, som er gennemført i december 2015.

 

Der er sammenlignet med resultater fra tidligere lignende undersøgelser gennemført i 2011 og 2014. Formålet har været at følge udviklingen i opfattelsen af, hvordan BRK varetager de kommunale serviceopgaver samt håndterer dialog og samarbejde med borgerne. Hvor går det godt, og hvor er der rum til forbedring?

 

Det er tale om en imageundersøgelse af den kommunale service på Bornholm i 2015, og af hvordan opfattelsen af servicen har udviklet sig over tid. Bornholmerpanelet er bredt sammensat, og panelmedlemmerne har svaret på servicespørgsmålene uden nødvendigvis at være brugere af den pågældende kommunale service. Resultaterne vedrørende service kan derfor ikke læses som en brugerundersøgelse.

 

Overordnede resultater

·         Samlet set er mellem 27% og 65% enige i, at BRK har en god standard for offentlig service på de undersøgte områder. Højest scorer vedligeholdelse af veje og cykelstier samt grønne områder med hhv. 65% og 53%. Børnepasning, skoler og ældrepleje ligger lavest. Her er kun ca. 1/3 af de adspurgte enige i, at kommunen har en god standard. 

 

·         For så vidt angår børnepasning, skoler, ældrepleje, grønne områder samt sundhedsfremme og forebyggelse er der sket et fald i den generelle opfattelse af BRK’s service sammenlignet med 2011. Opfattelsen af den offentlige bustransport er til gengæld forbedret, og i forhold til vedligeholdelse af veje og cykelstier, er situationen stort set status quo.

 

·         Undersøgelsen indikerer, at regionskommunen sammenlignet med tidligere er blevet markant bedre til at levere hurtig og smidig sagsbehandling. Andelen, som er helt enige i dette, er steget hele 26 procentpoint fra 29% til 55%.

 

·         I forhold til borgerinddragelse er der ligeledes sket en positiv ændring. Bornholmerne oplever i stigende grad at blive inddraget rettidigt i både lokale forhold og i Bornholms udvikling generelt, idet andelen af enige på alle måleparametre vedr. borgerinddragelse er steget med ca. 10 procentpoint sammenlignet med 2011. En stor andel mener dog ikke, at borgerne inddrages rettidigt i de politiske beslutningsprocesser.

 

·         I forhold til kommunikation og information benytter borgerne i stigende grad hjemmesiden brk.dk til at finde information om regionskommunens servicetilbud. Der er sket en stor stigning på næsten 20 procentpoint. De bruger også brk.dk oftere, men kun knapt halvdelen af respondenterne mener dog, at hjemmesiden lever op til forventningerne, og tendensen er faldende. Bornholmerpanelets anbefalinger vedr. kommunikation lyder især på at prioritere og professionalisere den eksterne kommunikation, levere nyheder og informationer om tilbud til borgerne direkte via fx SMS og nyhedsbreve samt give især hjemmesiden men også brevene til borgerne en overhaling.

 

Resultater på udvalgets område

Ældrepleje (s. 11 i rapporten)

·         Respondenternes opfattelse af ældreplejen har ændret sig markant fra 2011 til 2015. Fra ca. 45% enige eller meget enige, er tallet faldet til 31%. Det er et fald på 14 procentpoint.

·         Langt flere end tidligere er uenige i, at BRK har en god standard for ældrepleje.

Sundhedsfremme og forebyggelse (s. 15 i rapporten)

·         Sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet oplever ligesom de fleste andre områder et fald i enigheden i, at regionskommunen har en god servicestandard. Faldet er på 10 procentpoint, fra 53% til 43%.

·         Det, der adskiller dette område fra de øvrige er, at kendskabet til området er forholdsvis lille. 3 ud af 10 respondenter angiver således, at de ikke ved, hvordan standarden er, eller opfatter ikke servicen som relevant for dem.

 

Samlet konklusion

Bornholmerpanelundersøgelsen Service og Samarbejde viser, at den ændrede organisation i Bornholms Regionskommune er så at sige ”bestået” med borgere og politikeres øjne. Det er i tråd med den interne evaluering i januar-februar 2015. De kritikpunkter, slutevalueringen rummer, kan ikke umiddelbart henføres til Bornholms Regionskommunes organisering.  

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. maj 2016

1.
Bornholmerpanelundersøgelsen_Service_og_Samarbejde_februar 2016 (PDF)

2.
Undersøgelse_af_Kommunalbestyrelsens_samarbejde_med_administrationen_februar 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Status på Social- og Sundhedsudvalgets delmål for 2016

00.30.02G01-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Udvalget orienteres om status på delmålene for 2016 og drøfter om der er behov for at justere disse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at orienteringen om status på delmål for 2016 tages til efterretning

b)    at udvalget drøfter evt. behov for at justere delmål for 2016

c)    c) at udvalget tager en indledende drøftelse af nye mulige delmål for 2017

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

a) Orientering taget til efterretning
b) Drøftet. Foreslåede justerede ændringer i udredninger af demens er godkendt.
c) Drøftet. Input givet

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetprocessen forud for vedtagelsen af budget 2017, skal der defineres nye delmål for 2017 og evt. justeres i eksisterende delmål for 2016.

Nedenfor gennemgås status på delmålene for 2016. Dette er for at give udvalget det bedst mulige grundlag for at sætte nye og justere eksisterende mål og delmål for 2017, hvilket sker på næstkommende møde den 6. juni 2016.

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som ansvarsområder. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

 

Center for Sundhed: Kost

Delmål for 2016

Status på delmål 2016

Fortsat implementering af kommunikationsplan vedr. kost.

 

 

Målet forventes opfyldt.

Der gennemføres én større kostevent.

 

 

Målet er opfyldt.

BRK støtter Nexø-hallen med at få implementeret dele af JumpFood-konceptet i madudbuddet i to af øens andre haller.

Målet forventes opfyldt.

BRK tester ’fars køkkenskole’ og der gennemføres to skoler.

 

 

Målet er opfyldt.

Beslutning i KB vedr. fortsættelse af frivillig madordning på kommunens skoler

 

 

Målet forventes opfyldt.

Center for Sundhed: Rygning

Der gennemføres to Barselscafé-eftermiddage med fokus på rygning.

 

 

Målet forventes opfyldt.

Der gennemføres et rygestopkursus målrettet misbrugere.

 

 

Målet forventes opfyldt.

BRK tilbyder Xhale-kurser til unge indtil nyt koncept foreligger.

 

 

Målet forventes opfyldt.

Der gennemføres 4 ’vi hopper fra smøgerne kurser’ (rygestop og motion).

 

 

Målet forventes opfyldt.

100 % af øens folkeskoler gennemfører temadagen ’alle andre gør det’.

 

 

Målet forventes opfyldt. Når den evaluering af tiltaget som pågår, foreligger drøftes evalueringens konsekvenser for praksis.

 

 

Center for Ældre: Demens

Delmål for 2016

Status på delmål 2016

Antallet af udredninger på demensområdet øges med 10 % i hvert af årene 2014, 2015, 2016 og 2017. I 2013 blev gennemført 101 udredninger.

Baseline for mål foreslås ændret til 89.

 

Sidste år opgjordes antallet af henviste til udredning til 133 for 2014, hvilket svarer til en stigning fra året før, som ligger over det fastsatte mål. Imidlertid var der usikkerhed i opgørelserne fra Psykiatrisk Center, som gjorde at vi mistænkte, at opgørelserne ikke var sammenlignelige og dermed ikke valide.

Dette gælder tallene for både 2013 og 2014.

De tal, som er leveret fra Psykiatrisk Center for 2015, bekræfter denne mistanke.

Ifølge disse er antallet af henviste til demensudredning på Bornholm i 2015: 89 borgere, hvilket svarer til et stort numerisk fald i forhold til de tal, vi har indberettet for året før.

 

Der er imidlertid grund til at antage, at opgørelsen for 2015 er mere valid. Psykiatrisk Center anfører blandt andet, at de ikke har registreret et fald i antallet af henviste i 2015, det har ligget stabilt på mellem 20 og 24 i kvartalet i 2015.

 

 

 

Center for Ældre/Center for Sundheds fælles mål:

”Den rehabiliterende organisation”

Delmål for 2016

Status på delmål 2016

Implementeringsprocessen for 2016:

a)    Rehab-team: Opstart (afsluttes medio 2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)    Myndighed – omstilling: omstilling (afsluttes ultimo 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)    Sygeplejen - omstilling, afprøvning, justeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)    Hjemmeplejen - omstilling, afprøvning, justeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)    Plejecentre - omstilling, afprøvning, justeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

f)    Procesdokumentation og kommunikation til programledelse og organisation

 

 

a)    Rehabiliteringsteamet startede 1. december 2015 og har siden arbejdet sig ind i opgaven med at gennemføre intensive, tværfaglige rehabiliteringsforløb med borgere, hvor der skønnes at være et potentiale for at borger kan genvinde selvstændighed og selvhjulpenhed. Det tværfaglige rehabiliteringsforløb er nu en mulighed for borgere boende i Rønne, Aakirkeby og Allinge. Teamet har ikke været i stand til at rekruttere i takt med opgavens størrelse og derfor er et intensivt tværfagligt rehabiliteringsforløb endnu ikke en mulighed for alle borgere, på hele øen. Der arbejdes med traditionelle og utraditionelle metoder på at rekruttere de nødvendige medarbejdere. Det er vurderingen, at teamet, når det er på fuld normering, vil kunne indfri de stillede mål, for så vidt angår både antal borgere i forløb, antal borgere, som kan afsluttes uden hjælp og antal borgere, som afslutter forløb med behov for mindre hjælp. Der er overodnet set stor borgertilfredshed med tilbuddet om et intensivt tværfagligt rehabiliteringsforløb; størst er tilfredsheden hos borgere, som har oplevet et pludseligt tab af funktionsevne, som de løftes ud af. I løbet af april-maj 2016 vil det være muligt at trække tal, som dokumenterer målopfyldelse for teamet for så vidt angår antal borgere, antal afsluttede borgere m.v.. Der kan dog allerede spores en effekt på det samlede aktivitetsniveau. Se under hjemmeplejen.

 

b)    Myndighedens (visitationens) opgave i Den rehabiliterende Organisation er under omstilling; for det første visiteres der nu til forløb i rehabiliteringsteamet og i den forbindelse er der en tæt dialog mellem visitation og team om bevilling af samt opfølgning på forløbene, når de nærmer sig deres afslutning. For det andet deltager visitationen i Det tværfaglige Rehabiliteringsmøde, som er under indføring i alle teams i hele Center for Ældre. Her er visitationens rolle at fungere som både faglig sparringspartner for de udførende og som myndighedsperson, når ydelser skal udvides, afsluttes eller reduceres. For det tredje har visitationen til opgave at revisitere alle borgere, som i dag er tilknyttet hjemmeplejen. Denne opgave er imidlertid sat på hold, på grund af rekrutteringsproblemerne i rehabiliteringsteamet. Også her vil det i løbet af den næste 4-ugers periode være muligt at trække data, som dokumenterer, om visitationen når sine mål. Her kan der allerede nu tages forbehold for målene for revisiteringsopgaven.

 

 

d)       Implementeringsprocessen for sygeplejen i 2016 er presset dels som følge af, at Den Rehabiliterende Organisation er gennemgribende for hele Ældre- og Sundhedsområdet dels fordi den løber parallelt med implementering af en række andre tiltag indenfor sygeplejen fx Fælles Medicin Kort (FMK), nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, indsatskataloger for opgaveløsningen m.v.  KB har på den baggrund godkendt at, at der afsættes 6 mio. kr. i 2016 for at understøtte implementeringen af Den Rehabiliterende Organisation og give ledelsen i Center for Ældre og Center for Sundhed mulighed for fremme de vedtagne forandringsprocesser og samtidig levering af kompetent og værdig indsats for og med borgerne jf. KB den 28.4 2016.

 

e)       Hjemmeplejens medarbejdere og ledere er i den første omstillingsperiode, sammen med samarbejdspartnere fra Rehabiliteringsteamet, Sønderbo, Sygepleje, Genoptræning, Myndighed og Hjælpemidler. Medarbejdere fra alle disse enheder er knap halvvejs igennem medarbejderudviklingsforløbet, som danner det kompetencemæssige grundlag for den dybe implementering af Den Rehabiliterende Organisation. Samtidig er der igangsat en plan for udarbejdelse af rehabiliteringsplan med de borgere, som er tilknyttet hvert team og Det tværfaglige Rehabiliteringsmøde er ved udgangen af april i gang i alle teams. Således arbejdes der med de to store organisatoriske forandringer, som ligger i hjemmeplejens rammer. I april-juni 2016 afprøves den arbejdsgang, som er udarbejdet af medarbejdere og ledere, sammen med konsulenthuset Type2Dialog og der gennemføres audits på, om arbejdsgangen følges – alt sammen med henblik på at opnå fortrolighed med arbejdsgangen samt at sikre, at den justeres, hvis det er nødvendigt. De foreløbige tal for aktiviteten i hjemmeplejen fortæller, at aktiviteten er faldet i årets første 12 uger. Dette fald kan sandsynligvis, for en stor del, henføres til rehabiliteringsteamets indsats, men det kan heller ikke udelukkes, at den nye rehabiliterende arbejdsmetode også allerede har haft sin effekt i hjemmeplejen. Også her vil vi være klogere i løbet af de næste uger.

 

f)        Plejeboligområdet er planlagt til at starte med et halvt års forsinkelse i forhold til resten af ældre- og sundhedsområdet. Der arbejdes på at beskrive de nye arbejdsgange og der er planlagt kick-off for alle medarbejdere primo maj, efterfulgt af et lederdøgn primo juni. Ultimo august startes medarbejderudviklingsforløb for alle og derefter afprøves arbejdsgange, gennemføres audits m.v. P.t. drøftes kvalitative og kvantitative mål for plejeboligområdet, herunder også om der er et økonomisk potentiale i området, som kan spilles ind i forhold til budget 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Center for Psykiatri og Handicap:

Flere i beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud

Delmål for 2016

Status på delmål 2016

Fontænehuset i drift (indfriet 2014)

 

 

 

 

Etablering af aktivitets- og samværstilbud/beskæftigelsestilbud for målgruppen af borgere med ADHD, autisme mv. (A-området) i Østergade 54.

Der er ansat personale til opgaven, der har fokus på at skabe aktiviteter med fokus på:

-      At flytte hjemmefra

-      Økonomi

-      Job

-      Styrke selvværd

Fokus på udvikling af aktivitets- og samværstilbud for målgruppen af borgere med udviklingshæmning.

 

Der har gennem projektet ’Kulturbærerne’ været fokus på at udvikle tilbud til målgruppen, der har haft fokus på at anvende de mangfoldige kulturtilbud på Bornholm. Et af de konkrete resultater er et katalog, der synliggør mulighederne.

Center for Psykiatri og Handicap: Implementering af ICF på botilbud på handicapområdet

Halvdelen af borgere på kommunens botilbud er beskrevet ved hjælp af ICF ved udgangen af 2016.

 

Der er planer for alle botilbud, der viser at målet vil blive indfriet. Nogle botilbud har allerede indfriet målet og andre vil indfri målet i løbet af efteråret 2016.

 

 

Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fælles mål:

Afdækning af borgernes muligheder for beskæftigelse og evt. uddannelse for målgrupperne psykisk sårbare og borgere med udviklingshæmning

Delmål for 2016

Status på delmål 2016

I forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A-området og borgere med udviklingshæmning, skal Bornholms Regionskommune iværksætte initiativer på tværs af centre, med henblik på at afdække borgernes muligheder for beskæftigelse og evt. uddannelse og tilrettelægge ”den optimale vej” til at realisere den enkelte borgers muligheder.

 

 

Der er i forbindelse med projektet ’Miljøpedeller’ ansat personale til, sammen med Team Østergade, at udvikle tilbud til målgruppen.

 

Jobcenteret har to jobkonsulenter, der har særligt fokus på målgrupperne indenfor Psykiatri og Handicap. Stillinger til borgere med førtidspension er gjort tilgængelige og synlige på Jobnet.dk.

 

Det er aftalt at lave workshops mellem de to centres medarbejdere, for at udvikle mulighederne yderligere.

 

 

 

På udvalgsmødet den 6. juni 2016 vil udvalget få forelagt beslutningsoplæg til nye delmål for 2017. Derudover forventes mødet at blive indledt af dialogmøder med centrene.

Økonomiske konsekvenser

Intet

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Status på Klippekortsordningen for 2015

27.00.00Ø34-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Med vedtagelsen af finansloven for 2015 blev der afsat midler til en pulje til at øge livskvaliteten blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Indsatsen skal styrke borgernes livskvalitet via en klippekortsordning, hvor borgere med mindst 12 timers personlig pleje om ugen får en halv times hjemmehjælp ekstra om ugen, som de selv kan planlægge sammen med personalet. Der er udarbejdet en status for 2015 for brug af ordningen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at status tages til efterretning

 

 

Social- og sundhedsudvalget, den 2. maj 2016:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Klippekortsordningen har været gældende fra 1. juli 2015. Bornholms Regionskommune fik tildelt 772.935 kr. i 2015 til ordningen, hvor de svageste borgere i eget hjem tilbydes en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen med det formål at øge livskvaliteten. Socialudvalget har fastlagt kriterierene for tildelingen af klippekort til at være borgere med mindst 12 timers personlig pleje om ugen. Det blev desuden besluttet, at administrationen kan justere på kriterierne, hvis det viser sig nødvendigt.

 

Gennemsnitligt har 122 borgere været tilknyttet ordningen. Hjemmeplejen har samlet leveret 2.242 klip til de i alt 212 borgere der har opfyldt kriteriet. Der er tale om en løbende til- og afgang, blandt andet på grund af flytning til plejecenter, dødsfald og ændringer i det visiterede timetal. I alt har 18 borgere takket nej til tilbuddet.

 

Borgerne har prioriteret at bruge klippene bredt. Eksempelvis blev der i december julepyntet, skrevet julekort og bagt småkager. Herudover har borgerne blandt andet valgt at:

ledsagelse til læge eller frisør, få gjort ekstra rent, se på gamle fotoalbums, lave mad sammen med medarbejderen, gå tur, spille kort og få hjælp til IT m.m.

 

For 2015 er der et mindreforbrug på 245.505 kr. Dette beløb er søgt overført til 2016. Der er p.t. ikke noget svar på dette. Bevillingen er i 2016 på 1.545.870 kr. Fra 1. januar 2016 er timetallet justeret, således at borgere med minimum 10 timers visiteret hjælp til personlig pleje tilbydes klippekort.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse: Høringssvar fra Ældreråd og Handicaprådet

 

Bornholms Ældreråd, den 19. april 2016:

klippekortordningen blev etableret 1.juli 2015, hvorfor alle pengene for 2015 ikke er brugt. Der håbes at mindre-forbruget overføres til 2016.
 
Bornholms Ældreråd anbefaler at pjecen om klippekortsordningen uddeles i forbindelse med visitationen til de borgere der har timerne til at modtage klippekort.

Bornholms Ældreråd afventer evaluering i maj.

 

Handicaprådet den 18. april 2016:

Orientering taget til efterretning

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. maj 2016

1.
Status - Klippekortsordning 2015 til SSU (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Udvidet/suppleret ældrepolitik

27.00.00Ø34-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af finanslovens for 2016 besluttede partierne bag finanslovsaftalen at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af en værdighedspolitik i kommunerne og tilførsel af midler til ældreområdet. Der har været nedsat arbejdsgrupper til udfærdigelse af en værdighedspolitik og udmøntning af midlerne. Arbejdet har resulteret i en udvidet/suppleret ældrepolitik og en redegørelse for udmøntning af midlerne. Politikken og udmøntningsredegørelsen skal nu sendes i høring. Senest 1. juli 2016 skal politikken og redegørelsen offentliggøres.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen

·         at den udvidede/supplerede ældrepolitik og redegørelsen for udmøntningen heraf sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

Anbefales

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeren har fastsat nærmere regler for kommunalbestyrelsens forpligtelse til at træffe beslutning om en værdighedspolitik. Politikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring samt 5) en værdig død.

 

Social- og Sundhedsudvalget finder, at kommunens ældrepolitik i sig selv er udtryk for, at vi i kommunen har fokus på værdighed. Derfor er arbejdsgruppen blevet bedt om at komme med forslag til en udvidet/suppleret ældrepolitik, som holder fast i visionen: ”Et godt og aktivt liv”, men som også imødekommer et mere konkret udtryk om værdighed.

 

Der har derfor været afholdt et temamøde med udgangspunkt i inspiration til en politik om ”en værdig ældrepleje” og med inddragelse af interessenter på området, herunder Ældreråd, Ældresagen, medarbejdere, politikere m.fl. 

 

Efterfølgende har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Ældrerådet, FOA, DSR, Social- og Sundhedsudvalget, Center for Ældre og Center for Sundhed arbejdet videre med de forslag, som dels er sendt ind fra medarbejderne, foreninger o.a. og dels er fremsat på temamødet. Oversigt over de mange forslag fra medarbejdere og fra temamødet fremgår af bilag. 

 

Resultatet af arbejdsgruppens arbejde er et udkast til en udvidet/suppleret ældrepolitik: ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje”, samt et forslag til udmøntning af midlerne til en værdig ældrepleje inkl. en redegørelse for udmøntningen af midlerne (10,2 mio. kr.). 

 

Forslaget ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje” har fokus på, at værdighed er, at vi skal se og møde de ældre, som de forskellige mennesker de er.  Mennesker med forskellige ønsker til og behov for støtte, for retten til selv at bestemme og for ønsket om at klare sig selv.

 

Bornholms Regionskommunes har derfor i udmøntning af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 særligt fokus på at udvikle og understøtte forandringsprocesser i forbindelse med udvikling af ”Den Rehabiliterede Organisation” indenfor ældre og sundhedsområdet. I Den Rehabiliterende Organisation arbejdes målrettet med, at den ældre borger kan genvinde muligheden for at være aktiv og for at klare sine daglige gøremål selv.  Udgangspunktet for arbejdet er borgerens mål – hvad er det, borgeren drømmer om igen at kunne? 

 

Omlægningerne til Den Rehabiliterende Organisation er gennemgribende for hele ældre- og sundhedsområdet, udfordrer den daglige opgaveløsning og stiller store krav til medarbejderes og lederes evne til omstilling.  Et element i udmøntningen af midlerne til en værdig ældrepleje er således, at give de involverede medarbejdere bedre tid til oparbejdelse af kompetencer samtidig med at de daglige opgaver varetages tilfredsstillende (jf. KB den 28.4). Se endvidere specifikation af indsatsen i bilag.

 

I forslaget til udmøntning af midlerne prioriteres endvidere ressourcer til: 

·         Tværfaglige rehabiliteringsmøder indenfor hjemmeplejen og på plejecentre

·         Mere personale på Sønderbo Rehabiliteringscenter aften og weekend, bedre rammer og en mere individuel tilpasset kost. 

·         Mere omsorgstid i forbindelse med dødsfald på plejecentre

·         Introduktionssamtaler med nye borgere indenfor hjemmeplejen

·         Minibusser til plejecentre

·         Kørsel til borgere på aflastning og midlertidigt ophold

·         En borgerambassadør indenfor Ældre og Sundhed

 

I 2016 udmøntes en mindre del af midlerne også til at give personalet både i hjemmeplejen og på plejecentre mere ”tid til dialog” om borgers situation/ønsker, tid til at medinddrage borgeren i daglige gøremål og/eller omsorgstid efter borgerens eget ønske.  I 2017 foreslås en større andel af midlerne til en mere værdig ældrepleje udmøntet på dette område. 

 

I nedenstående tabel ses en samlet oversigt over arbejdsgruppens forslag til indsatser til udmøntning af midlerne i henholdsvis 2016 og 2017 og hvorledes indsatsen retter sig med de forskellige elementer i politikken dvs. livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død – markeret med hver sin farve.

 

 

Forslag til indsatser til udmøntning af midlerne til en værdig ældrepleje i 2016 og 2017

2016

2017

Indsats

Nr.

Indsatsen retter sig mod:

Opstart

1.000 kr.

Tværfaglige rehabiliteringsmøder i Hjemmeplejen

1

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.3.16

1.325.802

1.657.104

Tværfaglige rehabiliteringsmøder på Plejecentre

2

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.9.16

206.700

826.800

Introduktionssamtaler til nye borgere i hjemmeplejen

3

Selvbestemmelse

1.7.16

152.176

304.351

Borgerambassadør

4

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.10.16

131.250

525.000

Sønderbo - mere personale til en rehabiliterende indsats

5

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.10.16

138.827

555.307

Sønderbo - mere tid til omsorg til terminale borgere

6

En værdig død

1.10.16

69.413

277.653

Sønderbo - kost og rehabilitering

7

Mad og ernæring

1.10.16

87.500

350.000

Forebyggende hjemmebesøg

8

Livskvalitet

1.1.17

0

500.000

Mere omsorgstid i forbindelse med dødsfald på Plejecentre

9

En værdig død

1.7.16

175.000

350.000

Dialogtid mellem borger og personale i hjemmeplejen (Borgere, der får personlig pleje)

10

Livskvalitet

1.12.16

179.775

2.157.300

Mere omsorgstid/dialogtid i mødet mellem beboer/personalet på plejecentre

11

Livskvalitet

1.12.16

33.231

398.772

Mere tid til beboere på plejecentre, der har brug for hjælp med spisning

12

Mad og ernæring

1.12.16

131.495

1.577.940

Kørsel til aflastning og midlertidig ophold

13

Livskvalitet

1.7.16

106.020

212.040

Minibusser til Plejecentre

14

Livskvalitet

1.7.16

990.000

0

Bedre rammer Sønderbo

15

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.7.16

401.811

0

Omlægninger til "Den rehabiliterende organisation"

16

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

28.4.16

6.000.000

0

Kompetenceudvikling ældre og sundhed - en værdig død

17

En værdig død

1.1.17

0

507.733

Udarbejdelse af værdighedspolitik m.v.  

18

 

 

71.000

 

I alt

 

 

 

10.200.000

10.200.000

 

 

Den videre proces

 

Social og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 1. februar 2016 nedenstående plan for den videre proces:

2. maj 2016 – Social- og Sundhedsudvalget indstiller politikken til høring

17. maj 2016 – Økonomi- og Planudvalget indstiller politikken til høring

26. maj 2016 – Kommunalbestyrelsen sender politikken i høring

Høringsperiode 27. maj – 8. juni 2016

20. juni 2016 – Ekstraordinært Social- og Sundhedsudvalgsmøde behandler høringssvar – indstiller politikken til godkendelse

21. juni 2016 – Økonomi- og Planudvalget indstiller politikken til godkendelse (Social- og Sundhedsudvalgets indstilling vil foreligge til mødet)

30. juni 2016 - Kommunalbestyrelsen til godkendelse 

Økonomiske konsekvenser

Sundheds- og ældreministeriet har givet et foreløbigt tilsagn om tilskud på 10,2 mio. kr. i 2016 til Bornholms Regionskommune, som følge af de i finansloven for 2016 afsatte midler til værdighedsmilliarden. For at midlerne kan stadsfæstes og bringes til udbetaling skal kommunen inden 1. juli 2016 udarbejde en værdighedspolitik samt en redegørelse for den forventede anvendelse af kommunens andel af værdighedsmilliarden med udgangspunkt i den udarbejde værdighedspolitik for ældreplejen.

Der er ligeledes givet et foreløbigt tilsagn om tilskud på 10,2 mio. kr. i årene 2017 til 2019 som ligeledes bringes til udbetaling ved indsendelse af redegørelse for den forventede anvendelse i de enkelte år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. maj 2016

1.
Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 (DOCX)

2.
Oversigt over forslag fra medarbejdere og temamøde vedr. udmøntning af værdighedspolitik (XLSX)

3.
Udkast - Ældrepolitik - en værdig ældrepleje (DOCX)

4.
Værdighed i Ældreplejen - understøttelse af Den Rehabiliterende Organisation i 2016 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Effektivisering i Genoptræningen

29.21.04A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2016 at reducere Genoptræningens budget med 350.000 kr. årligt fra 2017 gennem en effektivisering af området. Der er udarbejdet forslag til udmøntning af effektiviseringen med virkning fra 2017.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, 

·         at forslag til udmøntning af effektivisering af genoptræningsområdet fra 2017 sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

Kommunalbestyrelsen anbefales at tage stilling til om forslaget skal sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet idet der er tale om udmøntning af budget 2016 vedrørende 2017

Sagsfremstilling

Genoptræningsområdet i kommunen har siden Strukturreformen i 2007 fået en række nye opgaver indenfor Sundhedsloven. Hvor genoptræningsområdet i kommunerne før strukturreformer primært varetog opgaver indenfor Serviceloven har kommunerne siden 2007 fået myndighedsansvaret for en række nye områder indenfor Sundhedsloven, herunder ambulant genoptræning efter hospitalsbehandling, vederlagsfri fysioterapi til svært fysisk handicappede, forløbsprograms-træning samt specialiseret rehabilitering.

 

Særligt omfanget af henvisninger til ambulant genoptræning efter hospitalsbehandling er steget kraftigt siden kommunernes overtagelse af opgaven i 2007.  Siden 2007 har Genoptræningsenheden flere gange fået tilført ressourcer/udvidet kapacitet for at imødegå det stigende antal henvisninger – senest i forbindelse med Ældrepuljen for 2014.

 

Trods tilførsel af flere ressourcer, har den fortsatte stigning i antal henvisninger medført øget ventetid. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden i forbindelse med budget 2016 at reducere Genoptræningens budget med 350.000 kr. årligt i PL-2015 fra 2017 gennem en effektivisering af området.

 

Genoptræningen er således udfordret fra flere sider: Stigende tilgang, ventetid og et reduceret budget. På den baggrund har Direktionen i gangsat et analysearbejde, der skal bringe balance mellem opgaver og kapacitet og imødegå Genoptræningens udfordringer. 

 

Der har i analysen været afsøgt alle områder indenfor genoptræningsområdet med henblik på afdækning af mulig effektivisering. Den interne organisering i Genoptræningen samt snitflader til andre aktører indenfor BRK, Regionen og privat praksis er efterset. Det velfærdsteknologiske marked er ligeledes blevet undersøgt, men er for omkostningstungt til at medvirke til en effektiviseringsbesparelse.

Analysen peger på nedenstående 4 områder til udmøntning af en effektivisering på genoptræningsområdet på 350.000 kr. årligt fra 2017:

 

a)    175.000 kr. på budgettet for specialiseret genoptræning i hospitalsregi med henblik på at sikre forsat incitament i Genoptræningen i BRK til løbende at gå i dialog med hospitalet for at flest muligt patienter henvises til kommunen med en almen genoptræningsplan.

a.    Der er ingen servicemæssige konsekvenser af forslaget.

b)    75.000 kr. ved at samle al kommunal træning i forbindelse med forløbsprogrammerne i Genoptræningen i BRK og opsige aftalen med de privatpraktiserende fysioterapeuter.

a.    Afstanden til træning vil øges for et begrænset antal borgere, idet træningstilbuddet samles i Rønne. 

c)    76.000 kr. ved omlægning af den fysiske organisering og placering af medarbejdere og aktiviteter med henblik på en reduktion af personalets transporttid mv. Dels ved at flytte et træningshold fra Toftegården til Rønne og dels ved at samle diagnosespecifik træning i enten Nexø eller Rønne

a.    Afstanden til træning vil for nogle borgere øges ved en samling/anden placering af træningstilbuddene

d)    24.000 kr. ved at indstille undervisningen i forflytningsteknik (aktuelt et supplement til skolens undervisning) for social- og sundhedselever, mens de er i praktik i den kommunale hjemmepleje eller plejehjem.

a.    Som konsekvens vil elever ikke få målrettet undervisning med udgangspunkt i virkeligt oplevede situationer.

 

 

Af analysen fremgår det endvidere, at der i Genoptræningen arbejdes med effektivisering i Genoptræningen, idet

 

-          Der igangsættes en Lean-proces, når der er truffet beslutning om udmøntning af besparelsen på 350.000 kr.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Forslag til udmøntning af en effektivisering på 350.000 kr. (PL-2015) i 2017 foreslås således finansieret ved at:

·         Budgettet til ’specialiseret genoptræning’ under ”Sundhed” i Center for Sundhed reduceres med 175.000 kr. årligt fra 2017

·         Budgettet til ’kronisk syge, betaling til private’ under ”Sundhed” i Center for Sundhed reduceres med 225.000 kr. årligt fra 2017

·         At Genoptræningens lønbudget udvides med 50.000 kr. årligt fra 2017 (En udvidelse på 150.000 kr. ved flytning af opgaver vedr. forløbsprograms-træning og en reduktion på 100.000 kr. som følge af omorganisering af medarbejder og aktiviteter m.v.)

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. maj 2016

1.
Notat: Effektiviseringspotentiale i genoptrænignsenheden (DOCX)

2.
Bilag 1 Intern organisering Genoptræning (DOCX)

3.
Bilag 2 Økonomi aktivitet og ventetid (DOCX)

4.
Bilag 3 Velfærdsteknologi (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Velfærdsteknologisk showroom

27.35.08P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Der er udarbejdet forslag til etablering og drift af et velfærdsteknologisk showroom i lokaler i Hjælpemidler, Ullasvej 43.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

·         der etableres et velfærdsteknologisk showroom i Hjælpemidler, Ullasvej 43

·         etableringsudgifterne på 216.000 kr. finansieres af overført mindre-forbrug fra 2015 til 2016 i Center for Sundhed

·         driftsudgifterne på 55.000 kr. årligt finansieres ved en omplacering af budget fra Center Ældre (budget til licenser til ikke ibrugtaget IT-værktøj) til Hjælpemidler i Center Sundhed

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

Godkendt

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde i november 2015 at få afdækket muligheder og økonomi i forhold til etablering og drift af et velfærdsteknologisk showroom i lokaler i Hjælpemidler, Ullasvej 43.

 

Etablering af et velfærdsteknologisk showroom i nuværende udstillingslokaler på Ullasvej 43 kan ske ved, at nuværende udstillingslokale og nuværende lokale med badeværelsesudstilling gøres mere indbydende og indrettes som egentlige showroom.

 

·         Udstillingsrum: Lokalet inddeles i to rum, så det fremstår som henholdsvis køkken/stue og soveværelse. Der tages udgangspunkt i allerede etableret udstilling og der suppleres op med nye produkter.  Der er allerede etableret køkken med hæve-sænkebord, friplads under bord og mobile underskabe og bruges nu bl.a. til afprøvning af specielle køkken-/arbejdsstole. Endvidere indeholder lokalet mini-udstilling med køkkenredskaber, spise- og drikkehjælpemidler. Rummet indeholder desuden el-plejesenge og produkter som Vendlet (elektrisk vendelagen) til afprøvning. 
Efter inspiration fra Center for Velfærdsteknologi i Aalborg vil både køkken/stue og soveværelse blive suppleret med nye produkter.

·         Badeværelsesudstilling: Der tages udgangspunkt i eksisterende indretning med toilet med vaske- og tørrefunktion, rumdækkende loftlift, vægmonteret flytbar vask og badesæde, samt mini-udstilling af diverse småhjælpemidler til personlig hygiejne og påklædning.  Også her vil der blive suppleret med nye produkter.

 

Showroomet har primært fokus på velfærdsteknologi som kommunen kan indfri, men i køkken/stue opsættes TV-skærm med touch-funktion, der kan vise film med de nyeste velfærdsteknologiske produkter.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til etablering af et velfærdsteknologisk showroom som beskrevet ovenstående er opgjort til 216.250 kr. og de årlige driftsudgifter til løbende opdateringer af udstillingerne til minimum 55.000 kr. årligt jf. notat vedrørende etablering og drift af velfærdsteknologisk showroom.

 

Etableringsudgifterne på 216.215 kr. foreslås finansieret af overført mindre-forbrug fra 2015 til 2016 i Center Sundhed.

 

I forbindelse med udmøntning af Ældrepuljen i 2016 blev der afsat ca. 55.000 kr. årligt til licenser i forbindelse med brug af IT-værktøjer med henblik på Tidlig Opsporing af Sygdom.

En pilottest af værktøjet i efteråret 2015 afdækkende dog en række problemer, hvorfor det er besluttet, ikke at sætte IT-værktøjet i drift. De budgetterede årlige udgifter på 55.000 kr. til licenser er dermed faldet bort. Det foreslås, at omplacere budgettet til licenser til ikke ibrugtaget IT-værktøj i Center Ældre til Hjælpemidler i Center Sundhed med henblik på finansiering af de løbende driftsudgifter i forbindelse med et velfærdsteknologisk showroom.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. maj 2016

1.
Notat vedrørende etablerings- og driftsudgifter i forbindelse med etablering af velfærdsteknologisk showroom i lokaler i Hjælpemidler, Ullasvej 43 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Høring af samarbejdsaftaler om voksne med psykisk sygdom

27.36.12A21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

De regionale og kommunale repræsentanter i den administrative styregruppe for sundhedsaftalen har på møde den 11. marts 2016 godkendt, at vedlagte udkast til samarbejdsaftaler om voksne med psykisk sygdom udsendes i høring. Derfor sendes udkastet til høring i Børne- og Skoleudvalget, samt Social- og Sundhedsudvalget. Denne høring vedrører samarbejdsaftale om voksne med psykisk sygdom.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

 

a)    Tager aftalen til efterretning

b)    I sit høringssvar bemærker,

o    at det ved udskrivning med kort varsel kan være vanskeligt at indfri forventninger/ønsker fra såvel borgere som hospitalspsykiatrien, især når der er tale om specialiserede indsatser og/eller botilbud.

c)    At punktet sendes i høring i Handicaprådet, og at eventuelle bemærkninger herfra indarbejdes administrativt i høringssvaret.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016:
a) Taget til efterretning
b) Godkendt
c) Godkendt

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden og kommunerne i regionen har siden 2007 haft bilaterale samarbejdsaftaler, der beskriver samarbejde og snitflader mellem regionen og kommunerne i forbindelse med henvisning, udredning, behandling og rehabilitering af voksne borgere, samt børn og unge med psykisk sygdom.

 

I sundhedsaftalen for 2015–2018 blev det aftalt, at samarbejdsaftalerne skulle revideres og omdannes til to generiske aftaler - for voksne borgere henholdsvis børn- og unge med psykisk sygdom - gældende for hele regionen. Herunder blev det aftalt, at de reviderede aftaler skal tydeliggøre almen praksis rolle i samarbejdet omkring de enkelte borgeres forløb.

 

Arbejdet med revisionen af samarbejdsaftalerne blev startet op medio 2015. Arbejdet har været forankret i to tværsektorielt sammensatte arbejdsgrupper. Psykiatri- og handicapchefen fra Bornholms Regionskommune har deltaget i arbejdsgruppen vedr. voksne.

 

De to arbejdsgrupper har nu udarbejdet vedlagte forslag til nye samarbejdsaftaler om voksne henholdsvis børn og unge med psykisk sygdom. Denne høring vedrører samarbejdsaftale om voksne med psykisk sygdom.

 

Aftaleudkastet beskriver samarbejdet og opgavefordelingen mellem almen praksis, region hovedstadens psykiatri og kommunerne:

•   I forbindelse med henvisning til udredning og behandling

•   Under ambulant behandling

•   Under indlæggelse og udskrivning.

 

Der er ved udarbejdelsen af aftaleudkastet lagt vægt på, at tydeliggøre de værdier, der skal ligge til grund for samarbejdet. Endvidere har det være en målsætning, at aftalerne skal være enkle og overskuelige for de medarbejdere, der skal anvende aftalen i dagligdagen. Aftalen er derfor bygget op ud fra en forløbstankegang.

 

Det kan bemærkes, at det er aftalt, at de endelige udgaver offentliggøres i elektronisk form og de enkelte afsnit skal kunne læses uafhængigt af hinanden. En række væsentlige forudsætninger for samarbejdet er derfor gentaget flere steder i de to aftaleudkast.

 

Det skal endvidere oplyses, at PLO-Hovedstaden - i forbindelse med den administrative styregruppes drøftelse af de foreliggende udkast til nye samarbejdsaftaler - har tilkendegivet, at man ikke kan godkende de foreliggende høringsudkast. Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden vil sideløbende med høringen have nærmere drøftelser herom.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes ikke at aftalen i sig selv giver anledning til øgede udgifter, men hvis regionens nye tilgang med ’accelererede patientforløb’ betyder tidligere udskrivning af borgere med større støttebehov, kan der blive tale om opgaveglidning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. maj 2016

1.
Udkast til samarbejdsaftale (PDF)

2.
Høringsbrev (PDF)

3.
Høringsparter (PDF)

4.
Blanket Forvarsling (PDF)

5.
Høring - Ny tidsfrist (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Boliger til borgere indenfor Psykiatri og Handicap

27.45.00P05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

9

 

Hvem beslutter

Social- og sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Der har været afholdt møde med borgere på venteliste til et af Bornholms Regionskommunes botilbud d. 18. marts 2016 og temamøde i Kommunalbestyrelsen d. 14. april 2016. I forlængelse heraf er det aftalt at Social- og Sundhedsudvalget drøfter ønsker og behov til boliger indenfor Psykiatri og Handicaps målgrupper.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at Social- og sundhedsudvalget drøfter behovet for boliger og botilbud.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

Drøftet

Sagsfremstilling

I forlængelse af møderne om hhv. venteliste til botilbud og temamøde i Kommunalbestyrelsen om boligpolitik er herunder beskrevet behovet for billige boliger og rammerne for botilbud. Punktet skal ses i sammenhæng med, at der til Kommunalbestyrelsens møde d. 28. april er indstillet, ”at Social- og Sundhedsudvalget udarbejder et overslag på boligbehovet set i et 10-årigt perspektiv”.

 

Billige boliger

Center for Psykiatri og Handicap har gennem de senere måneder oplevet, at det har været meget vanskeligt eller at det slet ikke er lykkedes at finde boliger til borgere, der mangler en selvstændig bolig. Oftest skyldes det at borgerens rådighedsbeløb er for lille til at bo i de boliger det har været muligt at leje.

 

Ønsket er ofte en billig bolig i Rønne og boligtypen der kan blive råd til svarer til de ungdomsboliger der er på øen, det er boliger på 25-35 m2 med en husleje incl. varme på omkring 3.000 kr. Indimellem er det et problem at borgerne ikke vil bo uden for Rønne, men der er også kun ganske få af disse boliger uden for Rønne.

 

Aktuelt vurderes det at være et par borgere om måneden, hvor det er meget svært at finde en bolig, der både tilgodeser ønskerne fra borgeren og som er til at betale.

 

Borgernes udfordringer udover boligmangel er typisk en funktionsnedsættelse, relateret til en diagnose indenfor: A-området, psykisk sårbarhed, at borgeren er sent udviklet og/eller at borgeren har sociale problemer. Nogle af borgerne kan også have et misbrug, der vanskeliggør en stabil hverdag. De fleste borgere med boligudfordringer er unge – op til ca. 30 år.

 

Det er vanskeligt at estimere det langsigtede behov for antallet af boliger, fordi boligerne ikke kun er tilgængelige for de nævnte målgrupper, men for alle. Det er derfor vigtigt at boligbehovet ses i sammenhæng med udviklingen i det generelle antal af unge, studerende, flygtninge mv. der også har interesse i den nævnte boligtype.

 

Derudover er det er en vigtig pointe, at borgerne ikke placeres i boliger kun for borgere med funktionsnedsættelser, men at de tænkes involveret i det omgivende samfund. Det er vigtigt af hensyn til de enkelte borgere og fordi det er en vigtig forudsætning for en effektiv rehabiliteringsindsats, at der er et netværk omkring borgeren, så de får et fundament i deres tilværelse, der kan danne grundlag for at komme i fx uddannelse eller beskæftigelse.

 

Borgere i Botilbud

Der har været afholdt møde med en række af de borgere, der aktuelt står på venteliste (er visiteret) til en botilbudsplads, blandt kommunens botilbud. Aktuelt er der ca. 20 borgere, som afventer en plads. Enkelte af disse borgere kan muligvis klare sig i egen bolig, men er tidligere blevet visiteret.

 

Når borgerne har et varigt behov for betydelig støtte, visiteres de til et botilbud. På Bornholm råder kommunen over 142 varige botilbudspladser. Der er betydelige udsving i omkostningsniveauet, som afspejler den specialisering og bemanding der er brug for, for at tilgodese borgernes behov.

 

Der arbejdes aktivt med at motivere en række borgere til at flytte ud af varige botilbud, til egen bolig. Aktuelt er det ambitionen at op til fem borgere kan flytte indenfor 1-2 år. 2-3 borgere i de varige botilbud er årligt døde over de seneste år.

 

På Bornholm er alle varige botilbudspladser bygget efter reglerne i almenboligloven. Dvs. at borgerne flytter ind med en lejekontrakt, som så er deres egen bolig. Det er en økonomisk fordelagtig konstruktion for kommunen, der har muliggjort byggeri af lejligheder, som er tidssvarende og attraktive, som alternativ til mere institutionspræget byggeri, med små lejligheder.

 

Borgernes væsentligste behov er ikke boligens indretning, men især den bemanding og den specialisering hos personalet på botilbuddet, som borgerne måtte have brug for.

 

Social- og indenrigsministeriet har for nylig præciseret overfor alle kommuner og det sociale tilsyn, reglerne omkring anvendelse af forskellige boligtyper til botilbud. I brevet anfører ministeriet at de vil gå i dialog med KL omkring en lovliggørelse af de forhold hvor reglerne ikke er fulgt. På Bornholm er Kommandanthøjen blevet godkendt med en konstruktion, der problematiseres af ministeriet og det må derfor forventes at der skal ske en udredning og evt. ændring heraf. Det er den samme konstruktion der var tænkt anvendt, når/hvis det lykkes at motivere borgere til at flytte fra bl.a. Stenbanen. 

 

Det er ønskværdigt, at pladserne i botilbuddene kan anvendes både som midlertidige og varige botilbud, for på den måde at understøtte den omlægning centeret er godt i gang med, i forhold til at arbejde rehabiliterende/habiliterende. Det vil muliggøre en mere fleksibel anvendelse af boligerne og det vil fremme muligheden for at tilbyde midlertidige botilbud på Bornholm, som alternativ til anbringelser udenfor Bornholms Regionskommune.

 

Der spændes ben for denne fleksible anvendelse af, at borgerne i kommunens botilbud får en lejekontrakt og at forudsætningen for at visitere, er behov for en varig botilbudsplads. (økonomisk set er det også en forudsætning at borgeren har en pension eller anden indtægt).

 

Afhængig af resultatet ministeriets og KL’s dialog kan behov for og ønsker til botilbud på Bornholm blive ændret.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. maj 2016

1.
Notat vedr. støttetyper - boliger og botilbud (DOCX)

2.
Referat fra møde om venteliste (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Fastlæggelse af serviceniveau for ferie i kommunale botilbud

27.48.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

10

 

Hvem beslutter

Social- og sundhedsudvalget

Resumé

Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse, der nødvendiggør en stillingtagen til kommunens serviceniveau for ferie i kommunens botilbud. Social- og sundhedsudvalget har bedt om udarbejdelsen af et serviceniveau for ferie i de kommunale botilbud på fem dage.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til finansieringen af det beskrevne serviceniveau

·         at kvalitetsstandarden og forslaget til finansiering sendes i høring i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler serviceniveauet til godkendelse i Kommunalbestyrelsen 26. maj 2016

 

Social- og Sundhedsudvalget sender serviceniveauet i høring i Handicaprådet og Ældrerådet, og høringssvarene foreligger ved Kommunalbestyrelsens behandling

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsens godkendelse af den lovpligtige serviceudvidelse i 2016 finansieres af tillægsbevilling fra de likvide midler

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at der tages stilling til finansieringen af den lovpligtige serviceudvidelse i 2017 og frem som en del af forhandlingerne for budget 2017

Sagsfremstilling

Social- og sundhedsudvalget bad på mødet d. 4. april 2016 om at der blev udarbejdet et serviceniveau for ferie i de kommunale botilbud på fem dage, herunder forslag til finansiering i 2016 og overslagsårene. Social- og sundhedsudvalget fastlagde det hidtidige serviceniveau vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. d. 2. juni 2014. Det fastsatte serviceniveau betyder, at der ikke tilbydes ledsagelse og støtte i ferier og weekender, udover den ledsagelse, som borgere har jvf. § 97 i Serviceloven og den lokalt etablerede pulje til ledsagelse, i kommunens sociale botilbud.

 

Anledningen til at fastsætte et serviceniveau er en række klagesager (fra andre kommuner) i Ankestyrelsen, der d. 25. september 2015 har truffet en principafgørelse vedr. emnet (Principafgørelse 60-15).

 

Afgørelsen hviler på kompensationsprincippet, der beskriver, at socialpædagogisk støtte skal sikre, at ”borgere med betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer så vidt muligt er i stand til at leve og udfolde sig som andre, der ikke har en funktionsnedsættelse”. Ved ansøgning om støtte skal kommunen vurdere ansøgningen i forhold til, at formålet med støtten skal være, at borgeren skal kunne komme på ferie over flere dage, som andre borgere uden funktionsevnenedsættelse.

 

Afgørelsen anerkender, at kommunen kan fastsætte et serviceniveau, men serviceniveauet ”skal dog fraviges, hvis borgerens behov efter en konkret og individuel vurdering nødvendiggør det”. Ud fra principafgørelsen kan der ikke udledes et minimum antal dage. I principafgørelsen får en borger medhold i at skulle have støtte til et kortere ophold på 4-5 dages varighed. En anden borger får afslag på at ville på ferie udover 10 dage, som den pågældende kommune har som serviceniveau. Det vurderes derfor, at et serviceniveau på 4-5 dages varighed udgør en nedre grænse for et kommunalt fastsat serviceniveau.

 

Serviceniveau

 

Fastsættes der ikke noget serviceniveau vil kommunen skulle træffe afgørelse i hver enkelt sag, hvor borgere søger om socialpædagogisk støtte til ferie. Afgørelsen kan påklages til ankestyrelsen. Med et serviceniveau er kommunen bundet af ligebehandlingsprincippet. Kommunen skal dog begrunde afvigelser i såvel opadgående, som nedadgående retning, hvis serviceniveauet fraviges.

 

Med udgangspunkt i principafgørelsen er det Center for Psykiatri og Handicaps vurdering, at de fleste borgere i kommunens botilbud vil drage nytte af at holde ferie og at de derfor også har krav på det. Det er center for psykiatri og handicaps vurdering, at afgørelsen betyder, at der blandt beboerne på kommunens sociale botilbud vil være 100-110 beboere som har ret til ferie i Danmark af flere dages varighed – og som vil benytte sig af denne mulighed.

Økonomiske konsekvenser

Med udgangspunkt i ovenstående er de økonomiske konsekvenser af et serviceniveau, hvor borgere i kommunens botilbud tilbydes op til 5 dages ferie om året, beregnet herunder.

 

Forudsætningerne i beregningen er:

·         at ferierne afvikles i grupper, der afspejler borgernes funktionsniveau

 

Under de forudsætninger, vurderes det, at et serviceniveau på fem dage har et årligt omkostningsniveau på kr. 786.000 svarende til kr. 7.805 pr. borger der forventes at deltage.

 

Der er meget store forskelle på tværs af borgerne på tværs af botilbuddene, hvorfor gennemsnitspriserne varierer betydeligt. Det samme gør sig gældende i forhold til hvor meget personale der kan reduceres med i botilbuddene, hvis der afholdes ferie. I gennemsnit er det muligt at finansiere omkostningerne til ferieafvikling med 25 %, som er indregnet i ovenstående beløb.

 

Finansiering 2016 og overslagsårene

Center for Psykiatri og Handicap forventer at det vil være muligt at planlægge og afvikle ferie for de fleste beboere i 2016. Finansieringsbehovet i 2016 er derfor det samme som i ovenstående beregning, evt. med en reduktion på 10-15 %.

 

Centeret kan pege på to steder, hvor centeret selv kan bidrage til finansieringen i 2016. Det er ved,

a)    at reducere i ledsagerpuljen på handicapområdet på 660.000 kr. Afhængig for tidspunktet for beslutningen kan effekten maksimalt blive 50 % af puljen, svarende til 330.000 kr.

b)    at undlade besættelse af en-to ledige stillinger på bostøtteområdet. Det vil afstedkomme en fornyet eller øget ventetid på levering af bostøtte efter § 85 i Serviceloven, afhængig af hvilket fagområde der er tale om. Det vil kunne bidrag med ca. 200.000 kr. pr. stilling, afhængig af hvornår beslutningen træffes. Svarende til højest 400.000 kr.

I overslagsårene kan der i princippet peges på alle de forslag der indgår/har indgået i tidligere budgetdrøftelser. Det har tidligere fx været:

 

a)    Reduktion/fjernelse af ledsagerpuljen (660.000 kr.)

b)    lukning af tilbud

·         Aktivitets- og samværstilbuddet i Vestergade i Allinge (559.000 kr.)

c)    Reduktion/fjernelse af tilskud til mad i botilbud

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. maj 2016

1.
Kvalitetsstandard ferie i botilbud (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje 2016

27.39.04S29-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med udgangspunkt i regnskab 2015 samt politiske prioriteringer til budget 2016 for hjemmeplejen er der nu beregnet nye frit valg priser for personlig pleje og praktisk hjælp.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at frit valg priserne 2016 godkendes, og at priserne gælder fra 1. juni 2016

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

Anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83, skal kommunalbestyrelsen fastsætte frit valg priser for personlig pleje og praktisk hjælp efter serviceloven § 83. Priserne skal afspejle kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af hjælpen.

Med udgangspunkt i regnskab 2015 samt politiske prioriteringer til budget 2016 for hjemmeplejen er der nu beregnet nye frit valg priser for personlig pleje og praktisk hjælp.

Det anbefales, at der afregnes til de private leverandører med nedenstående frit valg priser fra og med 1. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser

Beregningen af priser på baggrund af regnskab 2015 samt politiske prioriteringer til budget 2016 giver følgende priser:

 

 

Priser ekskl. moms

Priser inkl. moms

Praktisk hjælp

418,85 kr. pr. time

523,56 kr. pr. time

Personlig pleje, dag

434,36 kr. pr. time

542,95 kr. pr. time

Personlig pleje, øvrig tid

512,17 kr. pr. time

640,21 kr. pr. time

Personlig pleje, nat

811,48 kr. pr. time

1.014,35 kr. pr. time

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Projekt "Klar til Start"

54.00.00P08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

12

 

Hvem beslutter

Social- og sundhedsudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Projekt ”Klar til Start” er et uddannelses- og praktikforløb – hvor Fakta stiller efterfølgende jobgaranti – for personer med autisme. Projektet er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Fakta og Fonden Unges Uddannelsescenter. 30 personer har indtil videre gennemgået uddannelsesforløbet i år på landsplan, og målsætningen er, at 200 autister er en del af Klar-til-Start inden udgangen af 2016. I denne forbindelse er Bornholms Regionskommunen blevet tilbudt at indgå i et samarbejde med Fakta om tilsvarende forløb etableret på Bornholm.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    Projekt ”Klar til start” anbefales, med forbehold af Handicaprådets høringssvar

b)    at projektet finansieres indenfor bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. maj 2016:

a) Anbefalet
b) Anbefalet

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

c)    Projekt ”Klar til start” godkendes

d)    at projektet finansieres indenfor bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. maj 2016:

 

Sagsfremstilling

Projekt ”Klar til Start” er et uddannelses- og praktikforløb – hvor Fakta stiller efterfølgende jobgaranti – for personer med autisme, som er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Fakta og Fonden Unges Uddannelsescenter. 30 personer har indtil videre gennemgået uddannelsesforløbet i år, og målsætningen er, at 200 autister er en del af Klar-til-Start inden udgangen af 2016.

Med projektet har Fakta skabt en business case, hvor autisternes behov for rutiner og sans for detaljer vendes fra et handicap til en spidskompetence i virksomheden. Fakta ansætter ikke de unge og voksne på trods af deres handicap, men i kraft af deres handicap. De betragtes som en brugbar arbejdskraft, der på alle måder er en god forretning for Fakta, samfundet og en gruppe af mennesker, for hvem det typisk er næsten umuligt at finde ordinær beskæftigelse.

Der kan læses mere om projektet på http://klartilstart.dk/

”Klar til Start” tilbyder et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Ved endt uddannelsesforløb tilbyder fakta et job på ordinære vilkår, fleksjob eller skånejob.

Det er kursistens kunnen efter næsten endt forløb, der afgør, hvilken type af ansættelse som finder sted efter endt kursusforløb. Der er landsdækkende jobgaranti til alle, som gennemfører forløbet.

Jobcenteret vil i opstartsforløbet prioritere unge som forudsættes at have et beskæftigelsespotentiale svarende til minimum til kravene for fleksjob.

 

Målgruppe

Målgruppen er mennesker unge og voksne med ASF på minimum et moderat funktionsniveau. Med ”Klar til Start” kan de unge og voksne komme under loven om aktiv beskæftigelse og bidrage aktivt til samfundet, samtidig med at de oplever et tilhørsforhold og får kolleger på en arbejdsplads. De får en arbejdsidentitet, hvilket har stor betydning.

 

Fordele er bl.a.:

·         Øget livskvalitet

·         Større social indsigt

·         Bedre i stand til at håndtere eget liv

·         Være selvforsørgende

·         Samfundsmæssig besparelse

Sidst, men ikke mindst:

·         bidrage til virksomheden og samfundet

Baggrund
De unge har som oftest haft det svært i skolen både socialt og fagligt. De har ofte haft kontakt til skolepsykologer og/eller deltaget i specialundervisning, og de har deraf ofte haft en oplevelse af at være ”forkerte”. Mange af dem er gået ud af folkeskolen uden at bestå folkeskolens afgangseksamen, ligesom en del af dem har måttet opgive mindst en ungdomsuddannelse.

I det omfang Jobcentret har iværksat opkvalificerende forløb, har denne målgruppe typisk haft stort besvær med at deltage og opnå udbytte af forløbet. Det er ligeledes erfaringen, at de unges praktiserende læger og/eller andre behandlere mangler optimisme med hensyn til målgruppens muligheder. Deres helbredssituation er oftest ubehandlet, og den behandling, der måtte være, er ofte ukoordineret. Der vil være mange af deltagerne, som har mangeårige børne- og familiesager bag sig og som også har kontakt til Psykiatri og Handicap.

Generelt er der en markant øget risiko for at gruppen marginaliseres i forhold til arbejdsmarkedet.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til denne gruppe af unge(u/30 år) er meget høj, idet varigheden af deres forløb på offentlig forsørgelse i gennemsnit er mere end fem år. En skønnet gennemsnitsudgift til forsørgelse for målgruppen er i 2015 beregnet til ca. 8.500 kr. pr. måned. I tillæg hertil har der for gruppen været udgifter til deltagelse i diverse langvarige aktiveringsindsatser. Der er regnet med 20% i statsrefusion da alle har været ledige i mere end 1 år. kr. 8.500 – 20% = kr. 6.800 i kommunal udgift pr. måned pr. person, svarende til kr. 81.600 pr. år

 

Eksempel v/4 deltagere

Besparelse på forsørgelsesydelse ved forkortelse af aktiv periode med to år

2016

-

2017

136.000

2018

326.400

2019

190.400

 

Udgifter projekt

2016

2017

2018

10 mdr. á 16.900 kr. pr. deltager(start 1/8-2016)

70.416

98.583

0

Projekt start 1/8-2016

v/min. 4 deltagere

281.666

394.333

0

 

Ud fra ovennævnte beregning er tilbuddet stort set udgiftsneutralt ved forkortelse af aktiv periode med 2 år(= ude af offentlig forsørgelse i 2 år) og vil medføre en besparelse i kontanthjælp hvis aktiv perioden forkortes med mere end 2 år.

Såfremt at optræningsperioden forlænges med mere end de forudsatte 10 måneder, vil dette udsætte tidspunktet for ”break Even”, men da projektets mål er ansættelse i varige stillinger, forventes der under alle omstændigheder en besparelse, som dog i disse tilfælde først vil falde i overslags årene.

Lovgrundlag og metode:
Det er kommunen og jobcentret, der visiterer deltagerne til projektet. Derfor lægges der vægt på, at der er et tæt samarbejde med jobcentret og ”Klar til Start”.

Der er en indbygget jobgaranti i projektet. Derforer det vigtigt, at deltagerne er motiverede, og at de ser det som en gulerod, at de ansættes i et ordinært job, fleksjob eller skånejob i en fakta butik, hvis de gennemfører uddannelsesforløbet.

Den ”typiske” deltager vil være en aktivitetsparat kontanthjælps- eller uddannelseshjælps-modtager(LAB, §2.3 og § 2.13). Men det kan også være en person, der er i gang med et ressourceforløb (§2.11) eller jobafklaring (§2.14) samt personer, der er godkendt til et fleksjob (§ 2.4) og førtidspensionister, der gerne vil i et skånejob (§ 2.6)

Selve uddannelsesforløbet er skræddersyet til den enkelte og varer mellem 10 og 22 måneder.

Deltagerne visiteres til forløbet i henhold til § 32, stk 1, nr.2 i Lov om en aktiv beskæftigelses-indsats (særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb med indbygget praktik). Der er en fast månedspris for deltagelse.

Der er også mulighed for visitation efter lov om specialundervisning for voksne og som led i et STU-forløb (tidligst på andet år).

Uddannelsesforløbet foregår i en af faktas træningsbutikker. Ansættelsen sker bagefter i en af faktas øvrige butikker.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Indstilling fra Handicapråd og Social- og Sundhedsudvalget vil foreligge på mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2016.

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 4. maj 2016

1.
Klar-Til-Start-Brochure (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Status for midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12I00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

I henhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsatte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at status tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. maj 2016

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Iht. gældende retningslinjer godkendt i Socialudvalget den 5. december 2013 er formålet, at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde lokalt på Bornholm gennem ydelse af økonomiske tilskud m.v., at koordinere indsatsen for det frivillige sociale arbejde med Regionskommunens indsats, at skabe større ligeværdighed mellem frivillig og bruger og at understøtte partnerskaber i civilsamfundet lokalt på Bornholm.

 

Der er hvert år ansøgningsfrist den 15. januar, 15. april og 15. august, og udvalget behandler ansøgningerne i møder i februar, maj og september.

 

I budgettet for 2016 er der afsat i alt 678.159 kr. til frivilligt socialt arbejde. Ved Social- og Sundhedsudvalgets møde den 1. februar i år indkom 22 ansøgninger til et samlet beløb på 451.153 kr. Heraf blev der bevilget samlet 360.353 kr. til 21 ansøgninger.

 

Budgettet for de indkomne ansøgninger fra april samt til ansøgningsrunden i august er 317.806 kr.

 

I april er der indkommet 21 ansøgninger til et samlet beløb på 359.379 kr.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. maj 2016

1.
Puljen til det frivillige sociale arbejde § 18 midler april 2016 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

14  Høreforeningen Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0384

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

14

 

Hvem beslutter

Social - og Sundhedsudvalget

Resumé

Høreforeningen Bornholm søger om i alt 7.500kr. i § 18 midler til buskørsel til 3 udflugter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

7.500 kr. bevilget

Sagsfremstilling

Høreforeningen Bornholm der har 81 medlemmer på Bornholm, arbejder for at skabe bedre vilkår for mennesker med øresygdomme, tinnitus, Meniere, dårlig hørelse og Ci opererede. Foreningen tilbyder bl.a. at være bisidder ved besøg på KC eller hos ørelæge, åben rådgivning, ni arrangementer årligt af hørefaglig art såsom ture af sociale og oplysende art til virksomheder, ture i naturen med guide, foredrag, Årsmøde og julefrokost. Medlemmerne er typisk i en aldersgruppe, hvor de ikke længere har bil og kørekort.

Høreforeningen Bornholm har Sagahuset som base.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 7.500kr.

·         Tur til Teknisk samling 2000 kr. entre 500 kr.

·         Tur til Bornholmerpladsen 2500 kr.

·         Tur til TV2 i Åkirkeby 2500 kr.

Foreningens formue er 15.262,36 seneste års regnskabsresultat -2.149,12.

Foreningen har søgt § 18 midler i 2014 og kom for sent til ansøgningsrunden 2015.

Foreningen søger desuden fondsmidler for 10.000kr. til øvrige arrangementer i 2016.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

15  Foreningen COPA Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0385

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

15

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen COPA Bornholm søger midler til aktiviteter, oplysningsmateriale samt kontorhold og leje af Sagahuset.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

5.000 kr. bevilget

Sagsfremstilling

Foreningen COPA Bornholm har 65 medlemmer på Bornholm, og yder patientrådgivning, har medlemsmøder med besøg af fagfolk indenfor stomipleje, og prøver at give medlemmerne gode oplevelser. Ikke alle er parat til at gå ud blandt andre efter operation. Foreningen barsler desuden med at udgive en lokal folder, der bl.a. kan ligge på Bornholms Hospital hos stomi sygeplejerskerne

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 10.000kr af det totale budget på 15.000kr.

Desuden søges fondsmidler.

Foreningens formue er 18.418kr.

Foreningen COPA Bornholm fik i 2015 bevilliget 3.000kr. til drift.

Budget: Foreningens formue ved udgangen af 2015 er 18.418,28kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

16  De Vanføres Boligselskab søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0386

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

16

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

De Vanføres Boligselskab, afd. 5, Kystparken 1 – 17, Rønne søger § 18 midler til arrangementer, foredrag og lignende.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

3.000 kr. bevilget

Sagsfremstilling

Foreningen formål er at etablere fællesskab og sammenhold mellem beboerne i Kystparken. Aktiviteterne består af: fællesspisninger, stolegymnastik, film, foredrag, kortspil, banko, grillaftener og gudstjenester. I år søges desuden midler til festliggørelse af 20 års jubilæum.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr.10.000

Foreningen oplyser at have en formue på kr. 13.000

Foreningen blev i 2015 tildelt 2.000 kr. til aktiviteter

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

17  Colitis Chron Foreningen, afd. Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0387

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

17

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Colitis-Crohn foreningen – lokalafdeling Bornholm søger § 18 midler til drift m.m

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

2.500 kr. bevilget

Sagsfremstilling

Lokalafdeling Bornholm repræsenterer landsforeningen i lokalområdet og har 66 medlemmer i kommunen. Foreningen afholder informationsmøder med bistand fra professionelle behandlere og yder patientrådgivning. Foreningen søger om tilskud til drift, foredrag m.m

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 2.500 til drift og foredrag.

Budgettet er på kr. 8.000.

Foreningens formue er kr. 5.875,43

Foreningen blev samlet set bevilget 4.500 til kursus og drift i 2015

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

18  Røde Kors Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0388

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

18

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Røde Kors Bornholm søger § 18 midler til Besøgstjeneste og Nørklegruppe

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

15.000 kr. bevilget

Sagsfremstilling

Røde Kors Bornholm har 205 medlemmer i regionskommunen, og formålet er humanitært frivilligt arbejde. Der søges om dækning af udgifter til foredrag, kurser, og andre arrangementer for frivillige medarbejdere, til udstyr og anskaffelser og til støtte til driftsudgifter.

Besøgstjenesten udføres på hele Bornholm, hvor 40 frivillige besøgsvenner besøger 45 ensomme modtagere. Nørklegruppen fremstiller diverse håndværk til nødstedte. Der arrangeres sammenkomster for at udveksle erfaringer, for at informere om ny viden og for at bevare og styrke ånden i Røde Kors´ frivillige arbejde.  

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 20.000

Budget for aktiviteten er kr. 27.500

Foreningens formue kr. 181.745

Foreningen blev bevilget 15.000 til aktiviteten i 2015

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

19  Røde Kors Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0389

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

19

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Røde Kors Bornholm søger § 18 midler til drift af Ferielejr for børn fra belastede familier.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

15.000 kr. bevilget

Sagsfremstilling

Røde Kors hjælper og støtter sårbare mennesker med at forbedre deres livssituation. Foreningen har 200 medlemmer i kommunen.

 

Formålet med denne ansøgning er at kunne sende 6 børn af belastede familier til en sommerlejr sammen med andre børn, så de kommer lidt væk hjemmefra og oplever noget, som familierne ikke er i stand til at give dem. Ferielejr koster 6 x 3.150 =

18.900, hertil 5.000 kroner i rejseudgifter. Børnene følges til og hentes fra sommerlejren af en Ung Røde Kors medarbejder herfra Bornholm.  Ungdommens Røde Kors driver sommerlejren.

 

Aktiviteten har eksisteret i en del år, og har været finansieret ved donation.

En stor donation finansierede aktiviteten i en del år, men er nu opbrugt. I 2013, 2014 og 2015 er der modtaget § 18 midler fra BRK.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 20.000 og den totale udgift til aktiviteten er på kr. 24.250.

Foreningens formue kr. 181.745

Foreningen blev sidste år tildelt 10.000 til aktiviteten i 2015

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

20  De Bornholmske Vågekoner m/k Røde Kors søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0390

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

20

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

De Bornholmske Vågekoner m/k søger § 18 midler til driftsudgifter

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

10.000 bevilget

Sagsfremstilling

De Bornholmske Vågekoner m/k er en afdeling under Røde Kors Rønne. Formålet med aktiviteten er, at ingen skal dø alene.

Foreningen har igennem 11 år ydet en frivillig indsats ved at give et medmenneskeligt nærvær med ro og tryghed til døende borgere og deres familie/pårørende de sidste timer og dage. Tilbuddet er det eneste frivillige tilbud af denne art på Bornholm og udføres til døende borgere på hospital såvel som på plejecentre og i egen bolig. Vågekoner m/k rekvireres altid efter aftale med borgeren og/eller dennes familie.  

Økonomiske konsekvenser

I 2015 har der i alt været 37 forløb med i alt 538 timer, som fordeler sig således:

21 forløb i alt med 260 timer på plejecentre

11 forløb i alt med 210 timer i egen bolig / hjemmeplejen

  5 forløb i alt med 68 timer på hospitalet

 

Der søges om kr. 10.000

Totale budget for aktiviteten er kr. 24.500

Der søges tillige støtte fra Bornholms Fond til afholdelse at temadage for Vågekoner m/k

Foreningen blev tildelt 10.000 i 2015

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

21  Landsforeningen Autisme, Kreds Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0391

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

21

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Landsforeningen Autisme kreds Bornholm, søger § 18 midler til drift, udstyr, arrangementer og aktiviteter for foreningens netværksgrupper og frivillige, samt til oprettelse af nye netværksgrupper.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

15.000 kr. bevilget

Sagsfremstilling

Landsforeningen Autisme kreds Bornholm har 96 lokale medlemmer. Foreningen har netværksgrupper for forældre og bedsteforældre og ønsker nu at oprette grupper for børn, unge og voksne med autisme.

Det er foreningens målsætning at skabe de bedst mulige vilkår for målgruppen og gennem konstruktiv dialog med det bornholmske samfund, embedsmænd og lokalpolitikkere, samt at sætte fokus på de udfordringer der er ved at enten ens barn eller man selv har diagnosen autisme. Alle opgaver udføres af frivillige.

Landsforeningen Autisme, Kreds Bornholm arbejder for:

·         at udbrede kendskabet til og forståelsen for de vanskeligheder diagnosen Autisme medfører

·         at repræsentere målgruppens interesser lokalt og landsdækkende

·         at støtte og vejlede

·         at sikre at tilbud har den fornødne kvalitet og tager i udgangspunkt i den enkeltes behov

Foreningens aktiviteter:

·         Netværksgrupper for pårørende, børn og unge

·         Bisidder funktion ex i skoler, sygehus og sagsbehandling

·         Foredrag og kurser for medlemmer og interesserede

·         Synlige og aktive ved større events så som Folkemødet

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 58.000

Det totale budget er kr. 58.000

Foreningens formue er kr. 13.561,17

Foreningen blev samlet set tildelt 15.000 til netværk og vidensdeling, foredrag, samt netværksgrupper og arrangementer i 2015

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

22  Dansk Fibromyalgi - Forening/ Region hovedstaden søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0392

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

22

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Den landsdækkende Fibromyalgiforening søger § 18 midler til oprettelse af en eller flere netværksgrupper på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Service direktøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

8.600 kr. bevilget

Sagsfremstilling

Fibromyalgiforeningen har ca. 3700 medlemmer, hvor foreningens frivillige bl.a. yder telefon rådgivning og kurser i mestring til fibromyalgiramte, og deltager i dialogmøder i forhold til retssikkerhed og ydelser i det sociale system.

Fibromyalgiforeningen er organiseret med én regionsafdeling i Region Hovedstaden og med lokale netværksgrupper fordelt rundt i landet, baseret på frivillig socialt arbejde. Foreningen vil med udgangspunkt i et arbejdsseminar for fem frivillige bestyrelsesmedlemmer samt et åbent cafémøde, skabe interesse for at etablere en eller flere lokale netværksgrupper på Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt kr. 13.600,00, som er aktivitetens totale budget til fem dages arbejdsseminar og møde aktivitet:

·         Rejse/ internat på Bornholm inkl. færge t/r + leje af bolig Kr.6.600,00

·         Forplejning af fem frivillige Kr. 2.500,00 Kr.

·         Leje af lokale kr. 2.000,00

·         Forplejning kr. 1000,00

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

23  Kvindekrisecenter Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0395

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

23

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Kvindekrisecenter Bornholms søger § 18 midler til afholdelse af kursus for frivillige medarbejdere.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016
3.500 kr. bevilget

Sagsfremstilling

Kvindekrisecenter Bornholm er et midlertidigt og anonymt opholdssted, der yder rådgivning og støtte til voldsramte kvinder og børn. Der er ca. 55 frivillige tilknyttet Kvindekrisecentret.

Foreningen søger om midler til kursus i legeterapi for de frivillige på krisecentret. Metoden er Thera play og dens effekt på børns trivsel og udvikling.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 3.500 til aktiviteten.

Det totale budget er kr. 10.325,00

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

24  Ældre Sagen Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0396

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

24

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Ældre Sagen søger § 18 midler til drift af besøgsvenner og tryghedsopkald.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

15.000 kr. bevilget

Sagsfremstilling

Foreningen er en almennyttig forening, der blandt andet skal virke for: ældres sag, den ældre generations medindflydelse på egne vilkår, tale ældres sag overfor myndighederne, at sikre ældre friheden til og forudsætningerne for at klare sig selv bedst og længst muligt på egne betingelser m.m. Foreningen udfører således humanitært arbejde f. eks. ved besøgstjeneste, bisidderordning og tryghedsopkald, undervisning og assistance til it-færdigheder, motion (dans, vandreture og petanque), foredragsvirksomhed og virksomhedsbesøg m.m.

Aktiviteterne til enlige ældre i eget hjem, der ikke har pårørende, og ikke er mobile, har været støt stigende de seneste år, ikke mindst fordi vi nu modtager rigtig mange henvendelser fra Regionskommunen. Ud over besøgsvennerne, har vi tryghedsopkald, hvor et hold af frivillige hver dag ringer til svage ældre, for at sikre at alt er vel. Denne ordning har nu kørt hos os i et par år, og har krævet større ressourcer end vi forventede. Også her får vi mange henvendelser fra ældreplejen.

Aktiviteten har tidligere kunnet dækkes af vore kontingentindtægter, men har nu nået et omfang, hvor dette ikke længere er muligt. Vi håber derfor på en håndsrækning til dette vigtige sociale arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger kr. 20.000,00 til støtte til driftsudgifter.

Totale budget for aktiviteten er 30.000,00

Foreningen fik tildelt 10.000 kr. i 2015

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

25  AA Anonyme Alkoholikere søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0397

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

25

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen Anonyme Alkoholikere søger § 18 midler til drift.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

4.160 kr. bevilget

Sagsfremstilling

Anonyme Alkoholikere/Skæve eksistenser søger i lighed med tidligere år om midler til betaling af husleje. Foreningens målgruppe er alkoholikere, der enten har et ønske om at stoppe med at drikke eller som er stoppet, men har brug for at mødes med andre ligestillede. Foreningen holder ugentlige møder i Kærnehuset i Allinge, og oplyser at dette giver mulighed for et værested og hvor der ydes rådgivning for at fastholde personer i deres ædruelighed. 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 4.160 til dækning af husleje.

(52 uger a´ kr. 80)

Foreningen har ingen formue.

I 2015 blev der bevilget kr. 4.160 af § 18 midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

26  Brugere og pårørenderåd på Aabo søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0398

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

26

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Brugere og pårørenderåd på Aabo søger § 18 midler til tur i sommerhus for beboerne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

12.000 kr. bevilget

Sagsfremstilling

Beboer- og familierådet ved Plejecenter Aabo er oprettet som en forening. Foreningen søger om tilskud til leje af sommerhus og til transporten hertil. Foreningen består af ca. 50 beboere på plejecentret og ca. 10 pårørende/frivillige. 

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger om kr. 12.000 til leje af sommerhus og til transport.

Leje af sommerhus i 6 dage               kr. 3.000

Transport                                       kr. 6.580

Rengøring                                         kr. 1.400

Formuen opgives kr. 58,62.

Foreningen blev i 2015 bevilget kr. 11.000 af § 18 midler til leje af sommerhus.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

27  Frelsens Hær - Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0399

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

27

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen Frelsens Hær – Bornholm søger § 18 midler til udflugt og julearrangement for udsatte borgere

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

10.000 kr. bevilget

Sagsfremstilling

Foreningen Frelsens Hær søger § 18 midler til socialt arbejde som skal bruges til en lokal udflugt og et julearrangement for udsatte borgere. Foreningen har de sidste 2 år med stor succes været på museumsbesøg, rovfugleshow med et let måltid mad. Transporten har været med bus. Næsten alle havde aldrig været de pågældende steder og var meget glade for oplevelsen. Der var en mindre egenbetaling. På udflugterne deltog 35 og til julearrangementet 42-45 personer.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger om kr. 15.000,00

Det totale beløb til aktiviteten er kr. 25.000,00

Foreningens formue pr. 31.12.2015:kr. 69.478,-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

28  S/I Sagahuset søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0400

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

28

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen S/I Sagahuset søger § 18 midler til anskaffelse og montering af afsaltningsanlæg for at forbedre kvaliteten af opvaskemaskinen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

Afslag

Sagsfremstilling

Foreningen Sagahuset S/I har ca. 2000 medlemmer og er base for bornholmske pensionist- og handicapforeningers aktiviteter, herunder oplysende møder, sociale sammenkomster, kort- og bankospil, fester, datastue. Der er ca. 3.900 brugere pr. måned, og op til 180 brugere pr. dag.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger om kr. 10.619,00

Aktivitetens totale budget er kr. 10.619,00

Foreningens formue er 24.892,87

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

29  Red Barnet Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0401

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

29

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Red Barnet Bornholm søger § 18 midler til drift af familieoplevelser som støtte til sårbare, udsatte familier med børn, som får tilbuddet via kommunens medarbejdere.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

30.000 kr. bevilget

Sagsfremstilling

Foreningen Red Barnet Bornholm med 24 frivillige, søger i lighed med tidligere år midler til familieoplevelsesklubben, hvor familierne bliver tilbudt gratis udflugter 10 gange årligt. Børnene udvikles og trives i de månedlige samvær i et positivt fællesskab med gode og givende oplevelser sammen med deres forældre hvor familierne danner netværk.

 

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger om kr. 30.000,00

Aktivitetens budget er kr. 156.000,00

Der er desuden søgt støtte hos Nordea Fonden- Danske Bank endnu ikke svar.

Foreningen fik tildelt 20.000 kr. i 2015

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

30  Erindringscentret Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0402

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

30

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Erindringscenter Bornholm søger § 18 midler til drift

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

20.000 kr. bevilget

Sagsfremstilling

Erindringscenter Bornholm søger i lighed med tidligere år § 18 midler til driftsudgifter.

Erindringscenter Bornholm har eksisteret i 15 år, og foreningen har 121 medlemmer.

Foreningen fortsætter samarbejdet med Sundheds- og Sygeplejeskolen vedr. undervisning og Plejecenter Snorrebakken vedr. malerværksted, og herudover er der aktiviteter som udstillinger, byvandringer, foredrag mm.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 30.000 og det totale budget er på kr. 47.900.

 

Udgifter:

Husleje                         kr. 30.000

Varme og el                   kr. 6.000

Husleje – depot              kr. 3.000

Forsikring                      kr. 3.900

Drift                             kr. 5.000

 

Foreningen til tildelt 40.000 kr. i 2015

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  Hjernesagen i Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0403

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

31

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Hjernesagen Bornholm søger som tidligere år, § 18 midler til fortsat at kunne støtte op omkring personer ramt af blodprop/hjerneblødning, samt deres pårørende.  

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

15.000 kr. bevilget

Sagsfremstilling

Hjernesagen har på Bornholm 130 medlemmer. Midlerne søges anvendt til caféaftner, aktiviteter, oplysningsmateriale, foredrag, udflugter og drift.

Foreningen afholder månedlige caféer i Ressourcevejens lokaler. Caféerne giver mulighed for socialt samvær og imødegår isolation, og har siden opstart for ca. 2 år siden vist sig at være en stor succes. Derfor ønsker foreningen at udvide åbningstiden.

Foreningen udfører også oplysningsarbejde, og har udover caféaftner programlagt en månedlig aktivitet. Endvidere har foreningen startet en pårørendegruppe, som mødes en gang om måneden.

Hjernesagen Bornholm blev i 2015 bevilliget kr. 15.000

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 15.000 til:

Trykning af brochurer                       kr. 6.000

Leje/lån af lokaler                            kr. 3.850

Transport                                       kr. 4.000

Administration mm                           kr. 5.500

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 32  Bornholms Flygtningevenner søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0404

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

32

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Bornholms Flygtningevenner søger § 18 midler til klippekort til udflugter med bus.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

5.000 kr. bevilget

Sagsfremstilling

Bornholms Flygtningevenner har 77 medlemmer hvor hovedaktiviteterne er at rådgive, vejlede og hjælpe flygtninge tilrette sig i samfundet. Der er arrangeret ture til Brændegaardshaven, svampetur, Halloween og julefest. Der søges § 18 midler til klippekort til busture rundt på øen, hvor formålet er at opleve og blive bekendt med Bornholm. Frivillige arrangerer og deltager på turene.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 5.000 til buskort, hvor udgifterne til aktiviteterne tages fra foreningens formue.

Foreningens formue kr. 33.771,17

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 33  Scleroseforeningen lokal afdeling Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0405

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

33

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Scleroseforeningen lokal afdeling Bornholm søger § 18 midler til drift og afholdelse af informationsdag.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

20.000 kr. bevilget

Sagsfremstilling

Scleroseforeningen lokal afdeling Bornholm har 73 medlemmer. Foreningen arbejder for at støtte videnskabelig forskning, at støtte og rådgive mennesker med sclerose og deres familier, samt at udbrede kendskabet til sygdomen. Alle foreningens opgaver udføres af frivillige.

Økonomiske konsekvenser

Scleroseforeningen lokal afdeling Bornholm søger kr. 27.500

Totale budget til aktiviteten kr. 27.438

Foreningens formue er kr. 15.580,04

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 34  KFUKs Sociale Arbejde - Reden Ung søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0406

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

34

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

KFUKs Sociale Arbejde - Reden Ung søger § 18 midler til projekt: Gråzoner på Bornholm: Unge, sex og grænser: "Projekt digital prævention"

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

Udsat

Sagsfremstilling

Det primære formål med projektet er at inddrage frivillige unge bornholmere i dialogen om seksuelle gråzoner i ungdomslivet, og herigennem at sikre en langt større refleksion over egne og andres grænser. Der etableres et frivillige korps af unge Bornholmere med udgangspunkt i et samarbejde med Bornholms Gymnasium. Disse unge skal præsentere deres syn på unge, sex og gråzoner samt deres bud på hvordan man kan forebygge seksuel-mobning på nettet. De skal i juni præsentere deres ideer og skal i de efterfølgende måneder fungerer som lokale ambassadører, på skoler og for bornholmere i udskolingen og på ungdomsskolerne, til at afprøve undervisningsforløbet. Projektet varer fra juni 2016 - september 2016, men kan videreføres såfremt de unge frivillige er indstillet på dette. Se desuden eftersendte bilag.

KFUKs Sociale Arbejde har 8 medlemmer i Regionskommunen, men ellers har foreningen hidtil ikke haft aktiviteter i Regionskommunen.

Økonomiske konsekvenser

KFUKs Sociale Arbejde - Reden Ung søger det totale beløb til aktiviteten kr. 35.000,00

Projektet støttes desuden gennem Satspuljemidler til landsforeningen KFUKs Sociale arbejde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 35  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

35

 

 

Drøftelse af tilgangen til fordelingen af §18 midler.

 

Drøftelse af opgave om overslag på boligbehovet i et 10-årigt perspektiv. Fra punkt 30 "Proces for boligpolitik 2016" fra Kommunalbestyrelsesmøde 28. april 2016.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

Orientering givet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 36  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

36

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller følgende punkter til høring i Handicaprådet: Punkt 5, 6, 8 og 10

Servicedirektøren indstiller følgende punkter til høring i Ældrerådet: Punkt 5 og 6

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016
Punkt 5 sendes til kommunalbestyrelsen
Punkt 6 sendes videre til Kommunalbestyrelsen
Punkt 8 sendes i høring i Handicaprådet
Punkt 10 sendes i høring i Handicaprådet og Ældreråd

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 37  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

37

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

Ingen