Referat
Social- og Sundhedsudvalget
29-08-2016 kl. 16:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Oplæg til dialog om nye retningslinjer for midler til foreninger
  åbent 3 Udmøntning af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017
  åbent 4 Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets- og samværstilbud
  åbent 5 Kvalitetsstandard Ledsagerordning servicelovens § 97
  åbent 6 Kvalitetsstandarder for Borgerstyret Personlig Assistance
  åbent 7 Rammeaftale 2017 og central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser i kommuner og region
  åbent 8 Orientering om indsats for pårørende i Bornholms Regionskommune
  åbent 9 Orientering om demensindsatsen i Bornholms Regionskommune
  åbent 10 Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2015
  åbent 11 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med Plejehjem 2015
  åbent 12 Redegørelse for udførte tilsyn på ældreområdet 2015
  åbent 13 Tilsyn 2016 Område Øst - Fontænehuset og Aasen
  åbent 14 Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Klippebo 2016
  åbent 15 Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Lunden 2016
  åbent 16 Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Toftegården 2016
  åbent 17 Tilsyn 2016 Område Øst - Midtpunktet og Vestergade
  åbent 18 Tilsyn 2016 Klippely
  åbent 19 Tilsyn 2016 Ressourcevejen
  åbent 20 Status for midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 21 Diabetesforeningen Bornholms lokalafdeling søger § 18 midler til frivillligt socialt arbejde
  åbent 22 Dansk Handicap Forbund søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 23 Nexø Krocket Klub søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 24 Kvindekrisecenter Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 25 Bornholms Høreforening søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 26 Parkinsonforeningen Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 27 Værftet Nexø søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 28 Landsforeningen LIGEVÆRD søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 29 Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 30 Bornholms Veteran Forum BVF søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 31 Hjerteforeningen Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 32 Uddeling af Ældreprisen 2016
  åbent 33 Uddeling af Handicapprisen 2016
  åbent 34 Gensidig orientering
  åbent 35 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 36 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Frivillighedskoordinator Birgitte Eybye deltager under punkt 2 ”Oplæg til dialog om nye retningslinjer for midler til foreninger”.

Mødet påbegynder klokken 16.

Næstkommende møder starter klokken 15.30.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Oplæg til dialog om nye retningslinjer for midler til foreninger

27.15.12P00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

I serviceloven er der to paragraffer hvorefter Bornholms Regionskommune støtter frivilligt arbejde og foreninger; paragraf 18 der definerer støtten til frivilligt socialt arbejde og paragraf 79 der definerer mulighederne for støtte til aktiverende og forebyggende tilbud.

Støtten efter paragraf 79 har ikke været politisk behandlet siden 2004 i forbindelse med kommunesammenlægning, hvorfor der er behov for en justering af denne. Derudover bør der ske en justering af støtten til frivilligt socialt arbejde hvad angår antal ansøgningsrunder og størrelsen på puljen, således at denne harmonerer med andre politikker og kommunens ambitioner.

Der ønskes en dialog mellem Social- og Sundhedsudvalget, kommunale repræsentanter og frivilligaktører om fremtiden for samarbejdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·       til dialog om fremtidige retningslinjer for midler til foreninger og frivillige

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Oplæg drøftet. Sendes ud i bred offentlig høring med udvalgets tilføjelser og der vil blive afholdt et dialogmøde i høringsperioden.

Sagsfremstilling

 

Servicelovens paragraf 18 vedrørende kommunernes samarbejde med frivillige foreninger lyder således;

§ 18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

·       Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. (Bloktilskud)

·       Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

·       Stk. 4. Socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning.

 

Intentionen bag Servicelovens § 18 er, at kommunalbestyrelsen skal fremme samarbejdet med den lokale frivillige sociale sektor med henblik på at skabe gode rammer for den frivillige indsats og sikre et bedre samspil mellem de frivillige sociale organisationers aktiviteter og de offentlige sociale tilbud.

 

 

Servicelovens paragraf 79 vedrørende mulighederne for støtte til aktiverende og forebyggende tilbud lyder som følger;

§ 79. Kommunen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunen fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.

·       Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

·       Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud efter stk. 1.

 

Kommunalbestyrelsen kan efter § 79 iværksætte eller yde støtte til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. De generelle aktiverende tilbud bør bidrage til at forebygge forværring og sikre vedligeholdelse af målgruppens helbredstilstand og generelle trivsel i øvrigt f.eks. ved at forebygge forringelse af den fysiske funktionsevne eller af social isolation.

 

I de to paragraffer er der to vigtige forskelle; for det første er § 18 en lovpligtig opgave, hvor § 79 er en kan opgave. Det er hermed op til den enkelte kommune om man vil gøre brug af mulighederne for at tildele støtte efter § 79. For det andet bliver der i bloktilskuddet tildelt midler til kommunerne til at støtte de frivillige foreninger efter § 18, hvor eventuel støtte efter § 79 skal være finansieret af kommunerne selv.

 

Der er i 2016 afsat 678.159,- kr. ud af bloktilskuddet på godt 1,2 millioner kr. Hermed gives der 56 pct. af det samlede bloktilskud i direkte støtte. Bornholms Regionskommune ligger i forhold til landsgennemsnittet meget lavt i den procentvise tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde. På plads nr. 74 i procentvis udbetaling af § 18, og nr. 93 i procentvis udbetaling af § 18 plus øvrig støtte ud af de 98 danske kommuner. Landsgennemsnittet for de to tal er henholdsvis 106 pct. og 167 pct.

 

Bornholms Regionskommune bruger godt 400.000 årligt på tilskud til pensionistforeninger efter § 79 ud fra en fordelingsnøgle der hedder 2000,- kr. per forening, samt 100,- kr. per medlem. Siden beslutningen i 2004 er udbetalingerne sket administrativt og der har ikke siden fundet en revidering sted. Foreningerne der modtager støtte efter § 79 er ikke underlagt samme regnskabspligt som foreninger der modtager støtte efter § 18.

 

Social- og Sundhedsudvalget bedes drøfte hvorledes den fremtidige støtte til foreninger skal finde sted. Som udgangspunkt ses forslag hertil nedenfor (ellers se notat for mere uddybning);

·       Ansøgningsrunder, puljer og adm. behandling

·       Flerårig støtte – som ny mulighed

·       Målretning af puljen?

·       Hvad gør vi i tilfælde af ubrugte midler/ restpuljer?

·       Foreninger uden CVR-nummer

·       Ansøgningsform

·       Kommunikation og samarbejde med de frivillige aktører

·       Udbrede kendskab til midler?

·       Hvordan skal midler til § 79 forvaltes

Administrationens samlede forslag

 

Puljens størrelse

Det foreslås at puljen der er afsat til § 79, og er en kan opgave for kommunen, nedlægges/ sammenlægges med § 18 ansøgninger, hvorved der frigøres midler til at opjustere puljen til frivilligt socialt arbejde efter § 18. Det foreslås, at der herefter udbetales det fulde beløb fra det kommunale bloktilskud til frivilligt socialt arbejde. Hermed ville Bornholms Regionskommune i langt højere grad følge landsgennemsnittet for tildeling af midler.

Derudover kan det besluttes, at der sættes et beløb til side til Ældre- og Handicapprisen såfremt det ønskes at fortsætte denne tradition. Det er administrationens forslag at Ældre- og Handicapprisen erstattes af en bredere Frivillighedspris.

 

Tildelingen af midlerne

Her foreslås det, at antallet af årlige ansøgningsrunder sættes ned fra tre til én ansøgningsrunde i november, så ansøgningerne kan behandles inden nytår og der dermed kan ske udbetaling af midler allerede i januar. En procentdel af puljen bør dog tilbageholdes, sammen med eventuelle restbeløb, til løbende akutte ansøgninger. Restbeløb ved årets udgang bør overgå til det kommende års pulje.

Forud for ansøgningsrunden skal der på et Social- og Sundhedsudvalgsmøde træffes beslutning om en mulig målretning af en del af puljen. Herefter inviteres der til dialogmøde/dialogpunkt mellem Social- og Sundhedsudvalget og frivillige aktører og civilsamfundet hvor der blandt andet informeres om den mulige målrettede del af puljen. Dette kunne enten være udvalgte aktører der inviteres eller der kan inviteres mere bredt til alle interesserede i civilsamfundet. Efter mødet udfærdiges en annonce til Rytterknægten og hjemmesiden hvor der informeres om den kommende pulje.

Det bør kræves, at ansøgningerne sendes i elektronisk form da dette er et krav i anden kommunikation mellem borgere og kommunen.

Ved denne årlige ansøgningsfrist i november bør der også kunne søges flerårige midler til enten to eller tre år med udbetaling én gang årligt fra de respektive års puljer og med årlig regnskabsaflæggelse fra modtagerne. For at Bornholms Regionskommune kan indføre flerårige midler er det dog nødvendigt at indføre en gensidig opsigelsesfrist på to måneder.

Herudover foreslås det, at der i alle ansøgninger på under et vist beløb, kan træffes administrative afgørelser. Ansøgningens beløb kunne eksempelvis være 5.000,- til 10.000,- kr.

I forhold til frivillige der ikke har stiftet en forening og dermed mangler CVR-nummer foreslås det, at de frivillige i første omgang bedes undersøge hvorvidt deres aktiviteter kan gøres i samarbejde med en etableret forening hvorigennem ansøgningen kan indleveres, eller alternativt starte deres egen forening. Der bør kun i ganske særlige tilfælde udbetales midler til et CPR-nummer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tidsplan for beslutningsprocessen

Dato

Handling

29. august

Dialogpunkt på Social- og Sundhedsudvalgets møde

26. september

Forslag på Social- og Sundhedsudvalg: Sendes i høring

Oktober

Forslag i høring. Eventuel bred høring

31. oktober

Forslag med høringssvar behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde

21. november

Ansøgningsfrist for § 18-midler for 2017.

5. december

Behandling af ansøgninger på Social- og Sundhedsudvalgets møde

Januar

Udbetaling af midler til frivillige foreninger

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
Støtte til foreninger i henhold til serviceloven (DOCX)

2.
Dagsordenspunkt 2004 Tilskud til pensionistforeninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Udmøntning af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017

27.00.00Ø34-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Der er udarbejdet en redegørelse for anvendelse af tilskud fra Social- og ældreministeriet til en mere værdig ældrepleje i 2017.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget

·       tager redegørelsen for anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 til efterretning

·       sender redegørelsen til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet

 

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Taget til efterretning

Godkendt

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2016 besluttede partierne bag finanslovsaftalen at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af en værdighedspolitik i kommunerne og tilførsel af midler til ældreområdet.

I foråret 2016 har der i Bornholms Regionskommune været nedsat arbejdsgrupper til udfærdigelse af en værdighedspolitik og udmøntning af midlerne. Arbejdet resulterede i et forslag til udvidet/suppleret ældrepolitik samt forslag til prioritering af midlerne i 2016 og 2017.  Forslagene blev godkendt af KB den 30.6.2016.

BRK har fået endeligt tilsagn fra Sundheds- og ældreministeriet om tilskuddet på 10,2 mio. kr. i 2016 samt et foreløbigt tilsagn om et tilsvarende beløb i 2017 - 2019.  Tilskuddet i 2017 bringes til udbetaling, hvis kommunen inden 15. november 2016 fremsender en redegørelse for anvendelse af tilskuddet i 2017.

Der er med afsæt i KB’s prioritering af midlerne for 2017 udarbejdet en redegørelse til ministeriet for anvendelse af midlerne i 2017.

 

 

Det skal bemærkes, at der er sket mindre tilretninger i budgettet for 2017 i forbindelse med en fornyet gennemgang af forudsætninger.  Således er budgettet til indsats 13 Kørsel til aflastning og midlertidig ophold forhøjet med 115.445 kr., idet antallet af kørsler i den første beregning skønnes for lavt og der er ligeledes afsat 25.000 kr. til ekstern revision under indsats 18 Udarbejdelse af værdighedspolitik, revision m.v.   Der er sket en tilsvarende reduktion i budgettet til indsats 17 Pulje til kompetence udvikling.

 

I nedenstående tabel ses en samlet oversigt over forslag til indsatser til udmøntning af midlerne i henholdsvis 2016 og 2017 og hvorledes indsatsen retter sig mod de forskellige elementer i værdighedspolitikken dvs. livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen (gul markering), mad og ernæring (grå markering) samt en værdig død (brun markering) – markeret med hver sin farve.

 

 

Forslag til indsatser til udmøntning af midlerne til en værdig ældrepleje i 2016 og 2017

2016

2017

Indsats

Nr.

Indsatsen retter sig mod:

Opstart

1.000 kr.

Tværfaglige rehabiliteringsmøder i Hjemmeplejen

1

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.3.16

1.325.802

1.657.104

Tværfaglige rehabiliteringsmøder på Plejecentre

2

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.9.16

206.700

826.800

Introduktionssamtaler til nye borgere i hjemmeplejen

3

Selvbestemmelse

1.7.16

152.176

304.351

Borgerambassadør

4

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.10.16

131.250

525.000

Sønderbo - mere personale til en rehabiliterende indsats

5

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.10.16

138.827

555.307

Sønderbo - mere tid til omsorg til terminale borgere

6

En værdig død

1.10.16

69.413

277.653

Sønderbo - kost og rehabilitering

7

Mad og ernæring

1.10.16

87.500

350.000

Forebyggende hjemmebesøg

8

Livskvalitet

1.1.17

0

500.000

Mere omsorgstid i forbindelse med dødsfald på Plejecentre

9

En værdig død

1.7.16

175.000

350.000

Dialogtid mellem borger og personale i hjemmeplejen (Borgere, der får personlig pleje)

10

Livskvalitet

1.12.16

179.775

2.157.300

Mere omsorgstid/dialogtid i mødet mellem beboer/personalet på plejecentre

11

Livskvalitet

1.12.16

33.231

398.772

Mere tid til beboere på plejecentre, der har brug for hjælp med spisning

12

Mad og ernæring

1.12.16

131.495

1.577.940

Kørsel til aflastning og midlertidig ophold

13

Livskvalitet

1.7.16

106.020

 

327.484

Minibusser til Plejecentre

14

Livskvalitet

1.7.16

990.000

0

Bedre rammer Sønderbo

15

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.7.16

401.811

0

Omlægninger til "Den rehabiliterende organisation"

16

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

28.4.16

6.000.000

0

Pulje til kompetenceudvikling ældre og sundhed - en værdig død

17

En værdig død

1.1.17

0

 

367.289

Udarbejdelse af værdighedspolitik, revision m.v.  

18

 

 

71.000

 25.000

I alt

 

 

 

10.200.000

10.200.000

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
Bilag 1 Redegørelse for anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets- og samværstilbud

27.54.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Forslag til Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets- og samværstilbud §§103 – 104 i Serviceloven. Kvalitetsstandarderne er udarbejdet i forlængelse af handleplanen, der er besluttet i Social- og sundhedsudvalget.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·       at Kvalitetsstandarden Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets- og samværstilbud sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. august 2016:

Godkendt

Sagsfremstilling

Formålet med kvalitetsstandarderne er at understøtte, at borgerne får den ydelse der bedst matcher deres funktionsniveau og sikre at der arbejdes med progression for de borgere der fx kan varetage et skånejob. Kvalitetsstandarderne er et vigtigt redskab til differentiere mellem de to ydelsestyper. Udgangspunktet er, at borgere i § 103 har en højere funktionsevne end borgere i tilbud efter § 104.

 

Det er besluttet i handleplanen for Center for Psykiatri og Handicap, at borgerne i hhv. § 103 og § 104 visiteres til deres reelle fremmødetid. Dvs. hvis borgeren kun kommer på halv tid, så visiteres borgeren også kun til halv tid. Kvalitetsstandarderne er vejen til at sikre et afgørelsesgrundlag for evt. ændringer.

 

På baggrund af kvalitetsstandarden vil borgernes visitationer blive gennemgået og der vil ske revisitation i forhold til den nye standard. Som noget nyt vil samarbejdet om borgerne, jf. kvalitetsstandarden, sætte fokus på at arbejde med tydelige mål for indsatserne – både når borgerne modtager et tilbud efter § 103 eller § 104. 

 

Revisitationen vil vise i hvilket omfang det er muligt at tilpasse omkostningsniveauet jf. handleplanen og det vil samtidig skabe et tydeligere grundlag for at vurdere hvor mange borgere der er i stand til eller kan blive i stand til at få fx et skånejob.

 

Aktuelt visiteres borgerne kun til følgende tilbud: Sandemandsgården, Team Østergade, Skovhjælperne, Strøby og Skovlyst og Rø Aktivitetscenter. De øvrige kommunale tilbud er uvisiterede (Kulturhuset, Midtpunktet, Vestergade og Fontænehuset) og det er ikke planen at ændre på dette.

 

§103 Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 retter sig mod borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer som fx hjemløse, borgere med sindslidelse og misbrug.

 

§104 Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab.

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandarderne skal bidrage til at indfri handleplanen for Center for Psykiatri og Handicap, der er besluttet i Social- og sundhedsudvalget. Det er ikke muligt at præcisere hvor meget der kan hentes gennem den ændrede kvalitetstandard, idet der ikke er nogen kvalitetsstandard på nuværende tidspunkt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
Forslag til kvalitetsstandard - Sl §103 Beskyttet beskæftigelse (DOCX)

2.
Forslag til kvalitetsstandard - Sl §104 Aktivitets- og samværstilbud (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Kvalitetsstandard Ledsagerordning servicelovens § 97

27.48.04P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal jf. § 97 lov om social service, tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden. I den forbindelse er der udarbejdet forslag til kvalitetsstandard. Målet med kvalitetsstandarden er, at give borgeren en enkel og klar information om Bornholms Regionskommunes serviceniveau når det gælder ledsagelse jf. lov om social service § 97.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·       at Kvalitetsstandard for Ledsagerordning sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. august 2016:
Godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal jf. § 45, stk. 6, og § 97, stk. 9, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011, som ændret ved lov nr. 222 af 6. marts 2012 tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til bl.a.:

 

•    Personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 97.

 

•    Personer, der er visiteret til 15 timers ledsagelse om måneden før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, bevarer denne ret efter overgang til folkepension.

 

•    Ledsageordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller af sociale årsager.

 

En borger, som er berettiget til ledsagelse har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunalbestyrelsen skal godkende og ansætte den udpegede person. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget tæt tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse.

Borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen, der opfylder betingelserne, har ret til ledsagelse uanset boform. Dette gælder også for borgere, der bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension.

 

Ledsageordningen indeholder ikke socialpædagogisk bistand, men udelukkende ledsagelse til aktiviteter, som brugeren selv bestemmer indholdet i, og ordningen er således begrænset til borgere, der kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.

Personer, der opfylder betingelserne for at få ledsagelse, har ret til 15 timers ledsagelse pr. måned til formål, som de pågældende selv vælger.

 

Hvis en borger mellem 18 år og folkepensionsalderen i forvejen modtager ledsagelse i en form, der svarer til ledsagelse efter § 97, f.eks. som en integreret del af servicetilbud i eget hjem eller i et botilbud, fradrages denne i de 15 timers ledsagelse pr. måned. Dette gælder også for borgere, der bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension.

 

Den borger, der modtager ledsagelse, afholder sine egne og ledsagerens udgifter til befordring m.v. samt ledsagerens udgifter, hvis den pågældende ønsker ledsagerens tilstedeværelse under aktiviteter, der skal betales for, f.eks. biograf- eller restaurationsbesøg. Kommunalbestyrelsen kan, efter anmodning fra den person, der modtager ledsagelse, yde tilskud til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen. Der kan ydes tilskud med et beløb på op til 797 kr. årligt (2012 priser).

 

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at kommunen giver ledsagere, der er udpeget af den borger, der modtager ledsagelse, jf. § 2, stk. 1, en instruktion til arbejdet som ledsager. Instruktionen svarer til den, som gives til ledsagere, der i øvrigt er ansat i kommunens ledsagekorps.

 

Der har ikke tidligere været en kvalitetsstandard for ydelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
Forslag til kvalitetsstandard ledsagerordning servicelovens § 97 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6 Kvalitetsstandarder for Borgerstyret Personlig Assistance

27.39.00P23-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Kvalitetsstandarderne for BPA-ordninger (Borgerstyret Personlig Assistance) § 96 og § 96 stk. 3 i Serviceloven foreslås ændret for at undgå et uforholdsmæssigt stort arbejde med lønudbetaling, samt risiko for fejludbetalinger. Ændringerne bidrager desuden til at medarbejdere i BPA ikke løbende får forringet deres ansættelsesvilkår.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·       at Kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet inden endelig stillingtagen

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. august 2016:

Godkendt

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden vedr. servicelovens § 96 og § 96 stk. 3 kræver en revidering for de medarbejdere der er ansat af borgerne til at varetager opgaven som BPA-hjælpere hos borgeren. Medarbejderne er ansat af borgerne, der har en BPA-ordning og dermed ikke offentligt ansatte, men administrationen af medarbejdernes løn skal kommunen tilbyde at varetage. I de fleste BPA-ordninger ønsker borgerne at kommunen varetager lønudbetalingen.

 

Kvalitetsstandarden beskriver bl.a. vilkårene for ansættelse og på en række punkter har kommunen valgt at følge overenskomsten for FOA-medlemmer. Den hidtidige overenskomsts krav og satser har været skrevet direkte ind i kvalitetsstandarden, men nu er overenskomsten ændret. Derfor foreslås det ændret således at der henvises til overenskomsten og ikke de konkrete krav og satser, som hidtil.

 

Medarbejderne er ikke ansat på offentlige overenskomster, men deres løn udbetales af Økonomi og Personale, der har oplyst at ændringer i overenskomsterne på både det offentlige og private område har ændret sig, så det er nødvendigt at ændre i kvalitetsstandarden, hvis der ikke skal opstå uforholdsmæssigt stort arbejde med lønudbetaling, samt en betydelig risiko for at der sker fejludbetalinger.

Groft sagt kan man sige, at kvalitetsstandarden, der følger en overenskomst for FOA-personale rettes til, så udbetalingerne bliver i overensstemmelse med den automatik der er bygget ind i lønsystemet, og som understøtter de aktuelle og fremtidige ændringer i overenskomsten.

 

Ændringen ses desuden at være en fornuftig tilpasning i forhold til at sikre, at løn og ansættelsesforholdene ikke løbende forringes, så der med tiden vil opstå en for stor forskel på BPA-ansatte og andre medarbejdere i lignende ansættelser.

 

Endelig er der lavet enkelte sproglige rettelser og ajourføring af takster i de tilfælde hvor et firma varetager administrationsopgaven for borgerne.

Ændringer er markeret i bilagene med de to kvalitetsstandarder, hvor overstregninger markerer tekst der fjernes og understregning markerer ny tekst.

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandardens revidering betyder en årlig merudgift på ca. 50.000 kroner.  Merudgiften kan dækkes indenfor det afsatte budget til BPA-ordninger og det forudsættes at fremtidige ændringer i overenskomsten kan dækkes indenfor de almindelige budgetregler for løn- og prisfremskrivning. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
Kvalitetetsstandard §96 - med rettelser (DOCX)

2.
Kvalitetetsstandard §96,3 - med rettelser (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Rammeaftale 2017 og central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser i kommuner og region

27.03.40P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·       at Rammeaftale 2017 og central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser i kommuner og region godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. august 2016:
Anbefaler til godkendelse, idet udvalget ønsker at arbejde for lighed i sundhedstilbud til Bornholmere.

Sagsfremstilling

Rammeaftale 2017

Rammeaftale 2017 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og fremlægges her til drøftelse i kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på godkendelse af aftalen.

 

Vedlagt er Rammeaftale 2017, herunder Udviklingsstrategi og Styringsaftale. Af hensyn til at minimere sagsmaterialet til mødet er bilagene til Rammeaftale 2017 ikke vedlagt, men kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk

 

Endvidere fremlægges hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsens centrale udmeldinger er en del af den nationale koordinationsstruktur, der skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Vedlagt er hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsens centrale udmelding kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

 

KKR Hovedstaden har på møde den 22. juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.

 

Kommunernes og regionens frist for behandling af Rammeaftale 2017 samt afrapporteringen på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser er den 1. oktober 2016. Kommunerne og regionen bedes orientere KKR Hovedstadens Fælleskommunale sekretariat for det specialiserede socialområde om resultatet af behandlingen senest på denne dato.

 

Rammeaftale 2017 og afrapporteringen på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser skal være fastsat senest den 15. oktober 2016.

 

I Rammeaftale 2017 arbejdes der i retning af flerårige perspektiver i de udviklingsprojekter, fokusområder – og fremadrettet de fælles målsætninger – der besluttes for området.

 

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2017 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. I bilagene til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af bevægelser, kapacitet, belægning, principper m.v. Bilagene kan ses på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

 

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

 

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

 

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen.

 

Som særligt tema i 2017 er valgt: Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde.

 

Temaet ligger i forlængelse af det særlige tema for 2016: Udarbejdelse af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen.

 

Arbejdet med at formulere fælles målsætninger pågår i 2016 og har til formål at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Der er særligt fokus på målgrupper med svære og komplekse vanskeligheder, som kræver et tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen for at sikre bæredygtige tilbud. Klare fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme for det tværgående samarbejde, hvor det fælles fokus er at sikre en fortsat høj kvalitet til samme penge, faglig udvikling samt virksomme metoder og effekt i tilbuddene.

 

I 2017 vil der være fokus på at få implementeret de fælles målsætninger i de 29 kommuner og Region Hovedstaden, herunder initiativer, der er relevante at igangsætte på baggrund af de fælles målsætninger.

 

I Udviklingsstrategien er desuden valgt følgende fokusområde: Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden til praksis.

 

Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år, og understøtter kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem, hvor der opleves større effekt ved indsatserne. Fokusområdet vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter i 2017.

 

Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.

Styringsaftalen 2017 omfatter:

 

•    Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april 2016.

 

•    Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (Se bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 - www.rammeaftale-h.dk ).

 

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammeaftale 2017, som har betydning for takstberegningen for 2017:

 

•    Ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud

•    Ny mulighed for at anvende abonnementsordninger

•    Specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen.

 

Central Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Som led i den Nationale Koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen i november 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på den centrale udmelding sker samlet for kommunerne i hver region i forbindelse med fastsættelsen af Rammeaftale 2017.

 

Hovedstadsregionens afrapportering konkluderer, at kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov herfor. Der er således ikke behov for tiltag for at sikre højt specialiserede pladser eller tilbud til målgruppen.

 

Afrapporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning har derfor igangsat etableringen af et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem de regionale og kommunale indsatser og dermed mere effektive forløb.

 

Særlige forhold i forhold til Bornholms Regionskommune.

 

Børneområdet – Center for Børn og Familie

Vedrørende Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser - Pkt. 5. TILRETTELÆGGELSE OG KOORDINATION:

 

-      Center for Børn og Familie har i øjeblikket kendskab til 6 piger med anorexi, men antallet varierer over tid. Der er erfaring for, at mistrivsel udtrykkes gennem selvskadende adfærd på forskellige måder og at der er trends indenfor de enkelte måder. I øjeblikket er det således cutting, der er trenden mens det for ganske kort tid siden var spiseforstyrrelser.

 

-      Ved behov for hospitalsbehandling af unge med anorexi benytter regionen Bispebjerg Hospital (BBH). Da børne- og ungepsykiatrien på Bornholm er knyttet til Hillerød Hospital er/ kan den gensidige kommunikation mellem kommune og behandlingssted (BBH) være en udfordring. Ligeledes har regionens lokale børne- og ungeambulatorium (BUA) reference til Hillerød, og varetager derfor ikke opgaver i efterbehandlingsforløbet efter indlæggelse på BBH. Alle andre diagnoser følges op i BUA. For den enkelte unge med en spiseforstyrrelse kan forløbet blive mere kompliceret, fordi der ikke er behandlingsmuligheder lokalt. Børn og familie er i konstant dialog med regionen omkring de særlige problemstillinger der er gældende for Bornholm. Da problemerne overvejende er af organisatorisk karakter kræver en løsning involvering af den overordnede ledelse i regionen. Ændringen i samordningsstrukturen burde sikre, at der fremadrettet skabes et dialogforum, hvor problemerne kan drøftes.

 

-      Børn og Familie oplever også, at de unge udskrives meget hurtigt, og at det kan være forbundet med vanskeligheder at nå at etablere de rigtige socialpædagogiske tilbud til de ofte meget dårlige unge, der udskrives. Udskrivelse fra BBH betyder i praksis at bornholmske unge ikke kan få gavn af regionens dagtilbud, herunder spisestøtte, da alle tilbud er placeret i København. Skal skoletilbud eller anden beskæftigelse følges på Bornholm, er daglig transport til og fra BBH ikke er realistisk.  Der er hyppig dialog med regionens psykiatrivirksomhed og Børn og familie forsøger at afsætte ressourcer til deltagelse i de tværgående arbejdsgrupper, der arbejder med de anførte problemstillinger.

 

Voksenområdet – Center for Psykiatri og Handicap

Vedrørende Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser - Pkt. 5. TILRETTELÆGGELSE OG KOORDINATION:

 

-      Den nuværendes struktur er uhensigtsmæssig for en række bornholmske borgere, både borgere der modtager anden støtte (oftest § 85), og borgere som alene har brug for behandling på det regionale område.

 

-      Det er uhensigtsmæssigt, at behandlingen kun finder sted på Sjælland. En række borgeres udbytte af behandlingen forringes af, at de skal rejse, og af at de skal mobilisere kræfter og overskud. Det vurderes relevant at sikre mulighed for behandling på Bornholm.

 

-      Der er dialog med Psykiatrisk Center Bornholm om muligheden for at der kan etableres behandlingstilbud på Bornholm. Fx som gruppetilbud eller blot ved at behandleren kommer til Bornholm i stedet for at borgerne rejser til behandleren.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Af hensyn til rettidig politisk behandling af sagen indenfor tidsfristen behandles sagen i Handicaprådet den 15. august 2016, således at deres høringssvar kan indgå i fagudvalgenes og kommunalbestyrelsens behandling ultimo august og september.

 

Til høring i Handicaprådet den 16. august 2016

 

Handicaprådet den 16. august 2016:
Handicaprådet henleder fagudvalgene og kommunalbestyrelsen til at have skærpet fokus på udfordringerne for Bornholm og påpeger de geografiske uligheder på sundhedsområdet

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017 (PDF)

2.
Hovedstadsregionens afrapportering_svære spiseforstyrrelser (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Orientering om indsats for pårørende i Bornholms Regionskommune

27.15.00A00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Social- og Sundhedsudvalgets har fremsat ønske om at få en orientering om Bornholms Regionskommunes indsats for pårørende.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·       At orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Taget til efterretning og sendt til orientering i Handicaprådet og ældrerådet.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune arbejder med pårørende på tværs af mange centre og afdelinger. I nogle områder ligger arbejdet med pårørende i en del af kerneopgaverne, mens andre arbejder mere perifert med pårørende. Det er specielt i Center for Ældre, Center for Sundhed, Center for Psykiatri og Handicap, samt Center for Børn og Familie, at der arbejdes med og gøres en indsats for pårørende. Der er bilagt en samlet oversigt over de forskellige indsatser.

 

Foruden de lovpligtige indsatser for pårørende findes der også en stribe af indsatser som Bornholms Regionskommune selv har implementeret. Her kan blandt andet nævnes Beboer- og Familieråd på plejehjemsområdet og forældregrupper i forhold til unge med misbrug.

 

Generelt bliver pårørende i Bornholms Regionskommune langt hen ad vejen inddraget i det omfang som borgerne ønsker det. Indsatserne sker i nogle tilfælde i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Der bliver i stor udstrækning afholdt forskellige fællesarrangementer for både borgere og pårørende og en stor grad af rådgivning til de enkelte pårørende. I de tilfælde hvor det er ønsket og det giver mening indgås der et samarbejde med de pårørende. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med indflytning på kommunens botilbud hvor man i Center for Psykiatri og Handicap generelt betragter de pårørende som en vigtig samarbejdspartner og en ressource til viden om borgerens liv – herunder fortid, ønsker og ageren.

 

Nogle af de områder hvor der arbejdes mest med pårørende er på ældre- og handicapområderne. Her er der foruden samarbejdet med pårørende omkring indflytning på bo tilbud også stort fokus på pårørende til borgere der er ramt af hukommelsesbesvær eller demens. Her findes der både hjemmebesøg til borgere der for nylig har fået stillet en demensdiagnose, hvor formålet er, at borgeren og dennes pårørende informeres om kommunens tilbud og modtager råd og vejledning om hvordan dagligdagen kan håndteres. Derudover tilbydes der kurser til pårørende af borgere med demens.

 

På misbrugsområdet er der også flere forskellige tilbud til forskellige målgrupper; fra tilbud til forældre af børn der har et misbrug til ægtefæller af borgere med forskellige misbrug, hvor der også ofte indgås et samarbejde med pårørende i forhold til borgerne.

 

Derudover ligger der et stort fokusområde i Rehabiliteringsteamet, hvor pårørende er en del af samarbejdsprocessen omkring borgeren.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
Indsatser for pårørende i Bornholms Regionskommune (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Orientering om demensindsatsen i Bornholms Regionskommune

27.00.00A50-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til orientering

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har anmodet om en orientering og status for demensindsatsen i kommunen på følgende områder: Pårørende indsats, medicin, udvalgets demensmål om opsporing, GPS-løsninger, og aflastning. Der er udarbejdet et notat, som foruden status på de ønskede områder, også beskriver mulige fremtidige indsatser og officielle anbefalinger.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at orienteringen tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Taget til efterretning og sendt til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. Der aftales en temaeftermiddag om demens med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Demensområdet er et kompleks område, og kommunen har en række større og mindre indsatser på området. Kommunens indsatser tager alle udgangspunkt i de nationale anbefalinger som fx forløbsprogrammet for Demens m.fl. Der er en ny ”National demenshandlingsplan 2025” på vej i efteråret 2016.

 

Status – Hvad gør vi, herunder pårørendeindsats

Alle hjemmeboende ny diagnosticerede borgere tilbydes besøg i hjemmet af demenskoordinator mhp. håndtering af en hverdag med demens. For borgere med kontakt til hjemmepleje/plejecenter sker der proaktiv opfølgning ved demensforløbskoordinator, og borgere uden hjælp fra kommunen tilbydes løbende opfølgning ved demenskoordinatoren.

 

I myndighed og tilsyn er der ansat en demenskonsulent, så indsatserne kan målrettes de behov, demente har. I alle teams er der er der en demensvejleder, som fungerer som ressourceperson vedr. demens i forhold til kollegaerne.

 

Indsatserne for pårørende består i, at der tilbydes pårørende kursus, et for ægtefæller/samboende og et for børn, svigerbørn og søskende mfl. Der tilbydes samtaler og støtte, både for den pårørende alene og med deltagelse af den demente ægtefælle. Der tilbydes afløsning i hjemmet og aflastning, enten som dag- eller døgnophold for den demente ægtefælle. Der er også mulighed for at tilbyde dagcenterplads.

 

Status – medicin

I 2012 fik ca. 32 % af borgere med demensdiagnose på Bornholm antipsykotika. Antipsykotika forbruget på Bornholm ligger meget højt sammenlignet med gennemsnittet i Danmark på 20,4 %. I dag gives medicinen til 27,5 % af borgerne med demensdiagnosen. Det må stadig betegnes som et højt forbrug, og der arbejdes på at få forbruget nedbragt. Dette gøres bl.a. med kompetenceløft hos personale ift. indsats til borgere med uhensigtsmæssig adfærd, og øget fokus på reduktion af medicin i samarbejde med Demensenheden på Psykiatrisk Center Bornholm.

 

Status - SSU’s demensmål om opsporing

Det langsigtede mål på demensområdet er ”Demens – rette indsats til rette tid”, hvilket skal understøtte visionen om ”Et godt og aktivt liv for alle”. Det årlige mål for 2016 og 2017 er, at antallet af udredninger øges med 10 % om året. Med udgangspunkt i en baseline på 89 borgere i 2015 vil der skulle udredes 98 personer i 2016. I første halvår er der udredt 53 personer. Hvis der sker udredning i samme takt i andet halvår af 2016, vil målet blive opfyldt.

 

Status – GPS/alarm-løsninger

Kommunens plejehjem- og centre benytter, hvis der er behov herfor, muligheden for at bruge GPS/alarm-løsninger som hjælpemiddel, således at beboere med en demensdiagnose kan opnå større selvbestemmelse og bevægelsesfrihed. Der er forskellige løsninger, men fælles er, at hvis borgeren ikke modsætter sig bruge af GPS/alarm, så kan plejehjemmet/-centret selv beslutte at anvende systemerne. Hvis borgeren ikke ønsker at der benyttes GPS/alarm-systemer, så vil det i konkrete tilfælde, hvor der er risiko for at borgeren lider personskade, og det er påkrævet for at afværge denne risiko, kunne træffes en myndighedsafgørelse om at benytte disse systemer.  Tendensen er, at der kommer færre ansøgninger om magtanvendelse i form at GPS/alarm-systemer.

 

Borgere, som ikke bor på plejehjem/-center tilbydes ikke GPS/Alarm-systemer. Der er borgere, som selv vælger at indkøbe systemerne, men i givet fald skal borgerens pårørende selv stå for drift, vedligeholdelse og evt. sporing.

 

 

Mulige fremtidige indsatser

Der er mange fremtidige indsatser, som man kan sætte fokus på:

 

Nationalt Videnscenter for Demens skønner, at der var omkring 852 demente i 2015 på Bornholm, og at dette tal er stigende til 1.448 i 2048.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2015

27.66.08K07-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Årlig redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2015

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Taget til efterretning og stor ros til måden der arbejdes på med den pædagogiske indsats og resultatet heraf

Sagsfremstilling

Som udgangspunkt kan borgerne til enhver tid takke nej til de tilbud om hjælp, som de tilbydes. Hjælp efter serviceloven bygger på den enkeltes ret til selvbestemmelser. Reglerne i serviceloven opregner de undtagelser og tilfælde, hvor der kan tillades magt overfor borgerne, og skal ses i sammenhæng med den pligt kommunen har til at yde omsorg over for sine borgere.

 

Alle indgreb i den personlige frihed skal registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen. Indberetningspligten omfatter kun iværksættelse af foranstaltninger, hvor borgeren ikke giver samtykke.

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten foretaget jvf. § 124 i lov om social service.

 

Center for Ældre har i perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015 modtaget i alt 2 indberetninger om brug af magt. Der var tale om 2 borgere fra hvert sit plejecenter. Der er desuden blevet givet vejledning i  sager, som ikke efterfølgende har ført til indberetning eller ansøgning om magtanvendelse.

 

Vejledningen har drejet sig om anvendelse af alarmbrik, GPS, blød stofsele og fastholdelse i hygiejnesituationer. Der kan opstå usikkerhed om, hvorvidt konkrete situationer er magtanvendelse, og hvorvidt brug af de nævnte redskaber er magtanvendelse, men hvis borgeren er indforstået med situationen/brugen, så er det ikke tilfældet.

 

Der er i 2015 indberettet magtanvendelser foretaget efter:            Antal

§ 125 (alarm- og pejlesystemer) i lov om social service                   0

§ 126 (fastholdelse/føren) i lov om social service                            1

§ 126a (fastholdelse i hygiejnesituationer) i lov om social service     1

§ 127 (tilbageholdelse i boligen) i lov om social service                   0

§ 128 (anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service      0

Samlet antal indberetninger i 2015                                               2

 

Umiddelbart ses et stort fald i anvendelsen af magt i Center for Ældre fra perioden 2012 – 2015:

2015

2014

2013

2012

 

 

§ 125 om personlige alarm- og pejlesystemer

0

7

12

8

 

§ 126 om fastholdelse eller føren

1

1

4

10

 

§126 a om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer

1

3

3

9

 

§ 127 om tilbageholdelse i boligen

0

2

1

0

 

§ 128  om anvendelse af beskyttelsesmidler

0

2

0

1

 

§129 om optagelse i særlige botilbud

0

0

0

0

 

 

Samlet antal indberetninger

2

15

20

29

 

Indberetningernes fordeling på antal borgere

2

15

18

23

                                                                                                                         

 

Myndighed og Tilsyn kan konstatere, at der bl.a. er et stort fald i forbindelse med § 125, brug af personlige alarm- og pejlesystemer, hvilket kan begrundes med, at borgerne ikke modsætter sig brugen, idet man på pædagogisk vis forstå at forklare borgerne, hvad det er godt for, og at der i 2015 ikke har været de store problemer med borgere, som ønsker at gå fra plejecenteret, men som ikke evner at finde hjem igen.

 

Det kommunale Tilsyn har magtanvendelser på dagsordenen i hver tilsyn, og det efterprøves, om personalet kender til reglerne. Der er også i 2016 blevet spurgt ind til, hvorfor der ikke kommer flere indberetninger om magt. Ledere og personale svarer samstemmende, at det er fordi man har større fokus på at anvende forskellige pædagogiske metoder, så magtanvendelser undgås.

 

Redegørelsen sendes til orientering og evt. kommentering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:

 

Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:
Bornholms Ældreråd glæder sig over det faldende antal magtanvendelser.

 

Til orientering i Handicaprådet den 16. august 2016

Handicaprådet den 16. august 2016:
Taget til efterretning i det Handicaprådet ser med tilfredshed på faldet i antallet af magtanvendelser og sender stor ros til personalet for den pædagogiske tilgang.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem 2015

27.42.00K09-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed har fremsendt årsrapport for 2015 for tilsyn med plejehjem. Der blev gennemført 4 tilsyn i Bornholms Regionskommunes plejehjem i 2015. Konklusionen på tilsynsbesøgene er, at der blev fundet få fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·       årsrapporten tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed (embedslægen) fører årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem. Formålet med tilsynet er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på landets plejehjem.

Kommunen er ansvarlige for, at de sundhedsmæssige forhold på plejehjemmene er i overensstemmelse med gældende love og vejledninger. Deraf følger en forpligtelse til opfølgning på de eventuelle krav, der bliver givet efter Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn, således at disse bliver fulgt.

 

Der er i 2015 gennemført tilsyn på følgende plejehjem/-centre:

·       Plejecenter Klippebo

·       Nørremøllecentret

·       Plejehjemmet Toftegården

·       Plejecenter Snorrebakken

 

Følgende plejehjem/-centre var undtaget for tilsyn i 2015:

·       Plejecenter Aabo

·       Plejecenter Lunden

 

Ved en fejl blev der ikke gået tilsyn i 2015 på Nylars plejecenter.

 

Der blev taget i alt 12 stikprøver hos 187 beboere på kommunens plejehjem, for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold.

 

De få fejl, som blev fundet er alle på målepunktet ”Medicinhåndtering”:

 

Den ordinerede medicin findes i medicinbeholdning

Ledelse og personale skal sikre, at den ordinerede medicin findes i beboerens medicinbeholdning

 

Opfyldt

Ikke opfyldt

Antal plejehjem

3

1

 

Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin

Aktuel medicin skal opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin

 

Opfyldt

Ikke opfyldt

Antal plejehjem

3

1

 

Ingen fælles medicin

Reglen om, at der ikke må forefindes fælles medicin med undtagelse af adrenalin, bliver overholdt

 

Opfyldt

Ikke opfyldt

Antal plejehjem

3

1

 

Holdbarhedsdatoen er ikke overskredet

Holdbarhedsdatoen på beboerens medicin og opbevarede sterile produkter til brug ved den sundhedsfaglige pleje og behandling må ikke være overskredet

 

Opfyldt

Ikke opfyldt

Antal plejehjem

2

2

 

Der er anbrudsdato

Der skal være anbrudsdato på medicinske salver, dråber mv. med begrænset holdbarhed efter åbning

 

Opfyldt

Ikke opfyldt

Ikke relevant

Antal plejehjem

1

1

2

 

Doseringsæsker er mærket korrekt

Doseringsæsker, og andre beholdere med ophældt medicin, skal være mærket med beboerens navn og personnummer

 

Opfyldt

Ikke opfyldt

Antal plejehjem

3

1

 

 

Konklusionen er at der at der blev fundet få fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.

 

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Handicaprådet den 16. august 2016

 

Handicaprådet den 16. august 2016:
Taget til efterretning

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:

 

Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
Endelig årsrapport fra Embedslægernes tilsyn (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Redegørelse for udførte tilsyn på ældreområdet 2015

27.12.16K09-0165

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn, har udarbejdet den årlige redegørelse for udførte tilsyn i kommunens plejecentre og plejehjem. Rapporten indeholder en opsummering på de gennemførte tilsyn i 2015 samt Tilsynets fokusområder for 2016.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Taget til efterretning. Stor tilfredshed

 

Sagsfremstilling

På baggrund af tilsynsrapporterne for 2015 har Tilsynet udarbejdet sin årlige redegørelse for det kommunale tilsyn på ældreområdet. Der er gennemført 14 tilsynsbesøg, og givet 14 anbefalinger, hvilket er 1 besøg mere og 15 anbefalinger færre end i 2014. Der blev givet et straks påbud om ændring af praksis, som blev fulgt.

 

Igen i 2015 var det fortrinsvis dokumentationen, som gav anledning til anbefalinger. Det vil derfor også være et særligt fokuspunkt i 2016 for Tilsynet.

 

Det er Tilsynets opfattelse, at

 

·       beboerne får den hjælp, som de har ret til og er visiteret til efter serviceloven og kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder for ydelser i plejeboliger på ældreområdet, og udgangspunktet er den enkeltes behov og ønsker,

·       hjælpen lever op til kommunens ældrepolitik, og også visionen om ”længst muligt i eget liv”,

·       beboerne oplever, at de får den hjælp, som de har brug for, og at de har gode mulighed for at deltage i aktiviteter i hverdagen,

·       beboerne og/eller deres på rørende inddrages i beslutninger vedr. deres egen person.

 

Rapporten er sendt til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering og evt. kommentering.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Handicaprådet den 16. august 2016

 

Handicaprådet den 16. august 2016:
Taget til efterretning i det Handicaprådet ser med tilfredshed på faldet i antallet af magtanvendelser og sender stor ros til personalet for den pædagogiske tilgang.

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:

 

Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport og anbefalinger til efterretning.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
Tilsynsredegørelse 2015 - Plejecentre og plejehjem (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Tilsyn 2016 Område Øst - Fontænehuset og Aasen  

27.12.16K09-0162

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

13-06-2016

9

 

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

•                 Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. august 2016:
Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddene i Område Øst (Fontænehuset og Aasen) den 18. april 2016. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Tilsynets samlede indtryk af Område Øst er, at borgerne får et tilbud, som er tilpasset deres behov. Åsen ses i perspektivet af at være et samværstilbud, mens Fontænehuset er et tilbud af mere arbejdsmæssig og afklarende karakter. Begge tilbud anses af Tilsynet som værende gode til at give et indhold i hverdagen for en gruppe sårbare mennesker.

 

Tilsynet kan desuden udtale, at brugerne af tilbuddene får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de politiske beslutninger, som er truffet i Kommunalbestyrelsen.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

 

·       Tilsynet ønsker en redegørelse for, hvordan brugernes ønske, i Aasen, om regnskab for ”kaffekassen” kan imødekommes, herunder hvilke retningslinjer ”kaffekassen” er underlagt.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til orientering i Handicaprådet den 17. maj 2016

 

Handicaprådet den 13. juni 2016:

Taget til efterretning

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 14. juni 2016:

 

Bornholms Ældreråd, den 14. juni 2016
Bornholms Ældreråd tager tilsynets redegørelse og anbefalinger til efterretning

 

 

Bilag til Handicaprådet 13. juni 2016

1.
Tilsynsrapport Område Øst 2016 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14    Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Klippebo 2016   

27.12.16K09-0161

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

13-06-2016

8

 

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

•                 At rapporten tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. august 2016:
Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 19. april 2016 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Klippebo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk:

Det er Tilsynets indtryk, at Klippebo er et godt sted for beboerne. Hverdagen tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov, og især de nye fællesarealer har givet mulighed for en bedre relation beboerne imellem.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælpe, som de har ret til efter loven, og efter de politiske beslutninger, som er truffet i Kommunalbestyrelsen.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet én anbefaling:

 

•    Tilsynet anbefaler, at samtlige beboerdokumentationer under helhedsbeskrivelse- plejen gennemgås, så det sikres, at der er taget stilling til, hvem der varetager beboerens helbredsmæssige interesser. Desuden skal det sikres, at samtlige punkter under de 12 sygeplejefaglige punkter udfyldes.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til orientering i Handicaprådet den 17. maj 2016

 

Handicaprådet den 13. juni 2016:

Godkendt idet Handicaprådet ønsker en tilbagemelding på tilsynets anbefaling på rådets møde i september.

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 14. juni 2016:

 

Bornholms Ældreråd, den 14. juni 2016:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning og støtter tilsynets anbefaling

 

Bilag til Handicaprådet 13. juni 2016

1.
Tilsynsrapport Klippebo 2016 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Lunden 2016   

27.12.16K09-0164

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

15

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

•                 At rapporten tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. august 2016:
Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 09. maj 2016 (Afdelingerne Kirsebærlunden- Lupinlunden – Paradisvej 11), og den 31. maj (Afdelingerne Blommelunden- Rosenlunden) aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Lunden.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

 

Der er samlet givet tre anbefalingen på det samlede tilbud på Plejecenter Lunden.

 

Kirsebærlunden, Lupinlunden og Paradisvej 11

Det er Tilsynets indtryk, at Kirsebærlunden, Lupinlunden og Paradisvej 11 et godt tilbud til

borgerne. Der er aktiviteter, som alle borgere kan profitere af, og borgernes selvbestemmelsesret vægtes meget højt, herunder også kommunalbestyrelsens vision om ”Det gode liv”

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælpe, som de har ret til efter loven, og efter de politiske beslutninger, som er truffet i Kommunalbestyrelsen.

 

Der er givet en anbefaling:

·       Tilsynet anbefaler, at det sikres, at beboernes dokumentation gennemgås og ændres i forhold til den nye situation, og at der ikke fortsættes med hjemmeplejens optegnelser, men laves nye på baggrund af egne observationer. Der følges op i forbindelse med i næste års tilsyn.

                      

Blommelunden- Rosenlunden

Det er Tilsynets samlede indtryk, at Lunden (Blommelunden- Rosenlunden) er et godt tilbud til borgerne, der er et højt aktivitetsniveau, og borgernes selvbestemmelsesret vægtes meget højt, herunder også kommunalbestyrelsens vision om ”Det gode liv”

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælpe, som de har ret til efter loven, og efter de politiske beslutninger, som er truffet i Kommunalbestyrelsen.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet to anbefalinger:

•    Tilsynet anbefaler, at beboerdokumentationen gennemgås, således at det fremgår, om beboeren vurderes til helt eller delvist selv at have evnen til at give et informeret samtykke til pleje og behandling. Hvis det er pårørende/værge, der giver stedfortrædende samtykke, skal dette fremgå af dokumentationen. Følges op i næste års tilsyn.

 

•    Tilsynet anbefaler, at det skal sikres, at medarbejderne har den samme fælles faglige og praktiske tilgang til indrapportering af magtanvendelser. Følges op i næste års tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Handicaprådet den 16. august 2016

 

Handicaprådet den 16. august 2016:
Taget til efterretning

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:

 

Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:
Tilsyn: Plejecenter Lunden (Kirsebærlunden - Lupinlunden - Paradisvej 11) - 9. maj 2016:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport og anbefalinger til efterretning.

Tilsyn: Lunden (Blommelunden - Rosenlunden) - 31. maj 2016:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport og anbefalinger til efterretning

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
Tilsynsrapport Lunden (Kirsebærlunden- Lupinlunden – Paradisvej 11) 2016 (DOC)

2.
Tilsynsrapport Lunden (Blommelunden- Rosenlunden) 2016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Toftegården 2016 

27.12.16K09-0163

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

16

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

•                 Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. august 2016:
Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 05. april 2016 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Toftegården.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk:

Det er Tilsynets samlede indtryk, at beboerne på Toftegården får et tilbud, hvor der i dagligdagen lægges høj vægt på den enkeltes ønsker, og hvor det er muligt at deltage i forskellige aktiviteter.

 

Det kan desuden anføres, at

 

•    beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de politisk trufne beslutninger

•    hjælpen bliver udført og tilrettelagt på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefaling:

 

•    Tilsynet anbefaler, at det sikres at beboerdokumentationen er korrekt og fyldestgørende udfyldt, således at de lever op til Toftegårdens egen tjekliste for den korrekte udfyldte beboerdokumentation. Opfølgning på anbefalingen i forbindelse med tilsyn 2017.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Handicaprådet den 16. august 2016

 

Handicaprådet den 16. august 2016:
Taget til efterretning

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:

 

Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport og anbefalinger til efterretning.

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
Tilsynsrapport Toftegården 2016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Tilsyn 2016 Område Øst - Midtpunktet og Vestergade

27.12.16K09-0166

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

17

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

•                 Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. august 2016:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddene i Område Vest (Midtpunktet og Vestergade) henholdsvis den 13. juni og den 27, juni 2016. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddene er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddene:

Midtpunktet

Det er Tilsynets indtryk, at Midtpunktets aktivitets-og samværstilbud har mange gode tilbud til brugerne, og at brugerne er yderst tilfredse med de aktiviteter der igangsættes. Der hersker en høj grad af brugerinvolvering i forbindelse med planlægningen af aktiviteterne, og brugerne deltager også i ansættelsen af nye medarbejdere. Det er ligeledes Tilsynets opfattelse, at der foruden almindelige samværsaktiviteter, også tages fat om forskellige problemstillinger, hvor brugerne får direkte hjælp igennem f.eks. kurser, f.eks. livsstil, rygestop, diabetes2 osv.

 

Der blev ikke givet anbefalinger i dette års tilsyn.

 

Det kan desuden anføres, at

•    brugerne får den hjælp, som de har behov for, og ret til efter loven, og efter de politisk trufne beslutninger.

•    hjælpen bliver udført og tilrettelagt på en forsvarlig måde og med god involvering af brugerne.

 

Vestergade

Det er Tilsynets indtryk, at værestedet Vestergade er et godt dagtilbud til brugerne. Der er tilbud om aktiviteter, som passer til de nuværende brugere. Det er også Tilsynets opfattelse, at medarbejderne, og især brugerne, er påvirket at flere års snak om lukning af Værestedet, som led i de årlige budgetforhandlinger, og at det uden tvivl vil være gavnligt at få truffet en beslutning om stedets fremtid.

 

Der er ikke givet anbefalinger i dette års tilsyn.

 

Det kan desuden anføres, at

•    brugerne får den hjælp, som de har behov for, og ret til efter loven, og efter de politisk trufne beslutninger.

•    hjælpen bliver udført og tilrettelagt på en forsvarlig måde og med god involvering af brugerne.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Handicaprådet den 16. august 2016

 

Handicaprådet den 16. august 2016:
Taget til efterretning

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:

 

Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:
Midtpunktet: Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, men deler leders bekymring om evt. at skulle nednormere.

Vestergade: Bornholms Ældreråd taget tilsynets rapport til efterretning, men deler stedets bekymring om evt. besparelsesforslag.

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
Tilsynsrapport Midtpunktet 2016 (DOC)

2.
Tilsynsrapport Vester 2016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Tilsyn 2016 Klippely

27.12.16K09-0167

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

18

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

•                        Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. august 2016:
Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Klippely den 15. juni 2016. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Det er Tilsynets indtryk, at Klippely er et godt tilbud til brugerne.

 

Brugerne har en oplevelse af at være en del af et team og en arbejdsplads. Medarbejderne fra Naturstyrelsen udviser med deres tilgang til brugerne respekt for den enkelte, og arbejdsopgaverne bliver tilrettet således at den enkelte opnår succes i løsningen af opgaverne.

 

Der udvises gensidig respekt for den enkelte og hinanden, og det er Tilsynets opfattelse at brugerne af Klippely er rigtigt glade for deres arbejdsplads.

 

Det kan desuden anføres, at

 

Der blev ikke givet anbefalinger i dette års tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Handicaprådet den 16. august 2016

 

Handicaprådet den 16. august 2016:
Taget til efterretning

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:

 

Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet brugerne er glade for deres arbejdsplads.

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
Tilsynsrapport Klippely 2016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Tilsyn 2016 Ressourcevejen

27.12.16K09-0168

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

19

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

•                        Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. august 2016:
Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Ressourcevejen den 14. juni 2016. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Det er Tilsynets indtryk, at Ressourcevejen på et højt fagligt niveau er med til at skabe indhold og struktur i borgernes hverdag. Desuden er tilbuddet med til at skabe nye gode relationer mellem borgere, som på forskellig vis er ramt af en hjerneskade.

 

Det kan desuden anføres, at

•    brugerne får den hjælp, som de har behov for, og ret til efter loven, og efter de politisk trufne beslutninger.

•    hjælpen bliver udført og tilrettelagt på en forsvarlig måde og med god involvering af brugerne.

 

Der blev ikke givet anbefalinger i dette års tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Handicaprådet den 16. august 2016

 

Handicaprådet den 16. august 2016:
Taget til efterretning

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:

 

Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet det er et godt sted at være med et kvalificeret og engageret personale.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
Tilsynsrapport Ressourcevejen 2016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Status for midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12I00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

20

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

I henhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsatte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·       at status tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Iht. gældende retningslinjer godkendt i Socialudvalget den 5. december 2013 er formålet, at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde lokalt på Bornholm gennem ydelse af økonomiske tilskud m.v., at koordinere indsatsen for det frivillige sociale arbejde med Regionskommunens indsats, at skabe større ligeværdighed mellem frivillig og bruger og at understøtte partnerskaber i civilsamfundet lokalt på Bornholm.

 

Der er hvert år ansøgningsfrist den 15. januar, 15. april og 15. august, og udvalget behandler ansøgningerne i møder i februar, maj og september.

 

I budgettet for 2016 er der afsat i alt 678.159,- kr. til frivilligt socialt arbejde. Ved Social- og Sundhedsudvalgets møde den 1. februar i år indkom 22 ansøgninger til et samlet beløb på 451.153,- kr. Heraf blev der bevilget samlet 360.353,- kr. til 21 ansøgninger. På Social- og Sundhedsudvalgets møde i maj blev 21 ansøgninger behandlet med et samlet ansøgt beløb på 359.379,- kr., hvoraf der blev bevilget 251.260,- kr.

 

Budgettet for de indkomne ansøgninger fra august er 61.546,- kr.

 

I august er der indkommet 11 ansøgninger til et samlet beløb på 190.019,- kr.

 

Samlet set er der indkommet ansøgninger for 1.000.541,- kr. i 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der kan maksimalt gives tilsagn om støtte på det resterende beløb.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
§ 18 bevillinger 2016 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Diabetesforeningen Bornholms lokalafdeling søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0407

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

21

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

 

Resumé

Diabetesforeningen, lokalafdeling Bornholm søger § 18 midler til udstyr: trailer og projektor.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

-      drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Afslået

Sagsfremstilling

Diabetesforeningen, lokalafdeling Bornholm har ca. 650 medlemmer i kommunen, og har en bred vifte af aktivitetstilbud på hele øen: månedlige diabetes caféer med diverse oplæg, foredrag, cykelløb, banko m.m.

Foreningen ønsker med denne ansøgning, at søge om midler til anskaffelse af projektor samt en trailer til opbevaring og transport, for derved at kunne tage rundt på øen på stande med information for at udbrede kendskabet til diabetes, foretage blodsukkermålinger og risikotests.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om det totale beløb til udgiften kr. 29.775

Foreningen modtog i 2015 kr. 10.000 af det ansøgte beløb på kr. 12.000, til indkøb af telt m.m.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Dansk Handicap Forbund søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0408

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

22

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Dansk Handicap Forbund, Bornholms afdeling søger § 18 midler til arrangementer og drift (transport).

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Der bevilges 8000,- kroner til den sociale del og ikke til spisning.

Sagsfremstilling

Dansk Handicap Forbund er en interesseorganisation, som arbejder for at mennesker med handicap får samme muligheder i samfundet som ikke handicappede – et liv med lige muligheder.

Dansk Handicap Forbund, Bornholms afdeling har ca. 110 – 120 medlemmer i Bornholms Regionskommune. Medlemmerne mødes til arrangementer, hvor det sociale samvær er til stor gavn for alle. Arrangementerne består f. eks. af hyggeeftermiddage med spisning og musik, herunder foredrag med ekstern foredragsholder.

Medlemmerne kommer fra hele øen, og bidrager med et symbolsk beløb til transporten. Bornholms afdeling modtager medlemskontingent fra Dansk Handicap Forbund hovedforeningen.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 20.000 kr.

Bevilget kr. 10.000 i 2015, af det ansøgte beløb kr. 20.000.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

23Nexø Krocket Klub søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0409

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

23

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Nexø Krocket klub søger midler til opførelse af pavillon

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Afslået.

Sagsfremstilling

Nexø Krocket Klub er 9 år gammel og har 18-28 medlemmer der mødes 2-3 gange ugentligt á 2½-3½ time året rundt og til heldags ø- stævner. Målgruppen er typisk ældre der i spillepauserne har brug for at sidde og hvile og dyrke det sociale i tørvejr. Se mere i bilag.

Pavillonen tænkes også brugt til opbevaring af det tunge baneudstyr (4x 11 kg).

Nexø Krocket Klub er en underafdeling af Nexø Boldklub, og en pavillon vil også tilgodese Ungdoms- og børneafdelingen, da forældre til Børne -og ungdomsspillerne ved træning og stævner/kampe i køligt og regnfuldt vejr, vil kunne benytte pavillonen og gøre det mere attraktivt at deltage og hjælpe i ungdomsafdelingens aktiviteter.

Alt projekt-, tømrer- og snedkerarbejde udføres af frivillige. Et medlem af kroket klubben, har udfærdiget en skitse til en pavillon på ca. 45 m2, se bilag, og Nexø Boldklub fodboldafdeling, er bedt om hjælp til opførelsen. Nogle af de ældre fodboldspillere, som er tømrer- og snedkeruddannet, har lovet at medvirke ved opførelsen af bygningen.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 20.000

Det totale budget er kr. 183.685

Nordeafonden har givet tilsagn om 10.000,- Brdr. E.,S. Og A. Larsens Fond er ansøgt om 64.000,- Sparekassen Bornholms Fond 100.000,-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
Pavillon hovedtegning (DOCX)

2.
Ansøgning om 20.000 kr til pavillon/overdækket terrasse (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Kvindekrisecenter Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0410

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

24

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Kvindekrisecenter Bornholms søger § 18 midler til materialer til og afholdelse af kursus for frivillige medarbejdere.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·       drøftelse

 

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Der bevilges 8000,- kroner

Sagsfremstilling

Kvindekrisecenter Bornholm er et midlertidigt og anonymt opholdssted, der yder rådgivning og støtte til voldsramte kvinder og børn. Der er ca. 55 frivillige tilknyttet Kvindekrisecentret som sikre at der kan være døgndækning - aften - nat og weekender.

Kvindekrisecenter søger om støtte til materialer til de frivillige, samt til et 3 timers kursus til de frivillige, v/konsulent Solvejg Rosenkilde Nielsen "Telefonrådgivning - at samtale".

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 12.518 til aktiviteten

-      kursus + materiale kr. 4.500,00 og kørsel kr. 217,80 = kr. 4.717,80

-      penge til kalender, til brug i deres arbejde som frivillig på kr. 60 stk. x kr. 30 = kr. 1.800,00

-      julegave til de frivillige, for at påskynde deres arbejde 60 stk. x 100 kr. = kr. 6.000,00

 

Foreningen modtog i maj 2016 kr. 3.500 til kursus i legeterapi til de frivillige

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Bornholms Høreforening søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0411

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

25

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Bornholms Høreforening søger § 18 midler til afholdelse af sangkursus.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·       drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Der bevilges 5000,- kroner

Sagsfremstilling

Høreforeningen Bornolm arbejder ulønnet for at give bedre vilkår for mennesker med hørevanskeligheder og øresygdomme, tinnitus og meniere samt ci opererede. Åben rådgivning døgnet rundt, samt arrangementer med foredrag, forevisning af tekniske hjælpemidler, virksomhedsbesøg og guidede ture i naturen, julefrokost, årsmøde og indendørsarrangementer i Sagahuset.

Høreforeningen Bornholm søger § 18 midler til afholdelse af sangprojekt ”lyt for livet” der sætter fokus på muligheder for at deltage aktivt i livet på trods af høretab. Sanger Lotte Rømer er korleder for de 30 hørehæmmede i koret ’Ørehængerne’, som er inviteret til Bornholm for at lokale hørehæmmede kan deltage og opleve glæden ved at synge på trods af hørehandicap, og for med mediedækning at gøre opmærksom på høreforeningen. Kurset er fra d. 19. til d. 25. september og afslutter med koncert i Domen.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 5.000,00 til aktiviteten

Foreningen planlægger at søge midler fra Nordea fonden og Aftenskolen for specialundervisning. Desuden har Lotte Rømer sørget for de fleste penge til arrangementet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Parkinsonforeningen Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0412

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

26

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Parkinsonforeningen Bornholm søger § 18 midler til afholdelse af patientskolen 2016 for Parkinsonramte og deres pårørende

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·       drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Der bevilges 8000,- kroner

Sagsfremstilling

Parkinsonforeningen Bornholm har 98 medlemmer (61 medlemskaber) og arbejder bl.a. for at udbrede kendskabet til, og forståelsen for den særlige situation og behov Parkinsonramte og deres pårørende har. Foreningen har café for Parkinsonramte ca. 1 x månedligt og en pårørendegruppe der mødes 9 x årligt, og afholder desuden patientskoler.

Foreningen søger nu § 18 midler til afholdelse af patientskolen 2016 med undervisere ovrefra, hvor formålet er at give viden om sygdommen og dens konsekvenser, således at familierne kan mestre hverdagen med en kronisk fremadskridende sygdom. Frivillige planlægger og afvikler de to kursusdage.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 15.966,00

·       Fysioterapeut honorar, transport, leje af lokale og projektor i alt kr.6.158,00

·       Sygeplejerske honorar, transport, leje af lokale og projektor i alt kr.6.208,00

·       Forplejning kr. 3.600

Aktiviteten har eksisteret de sidste fire år finansieret af Parkinsonforeningen i Danmark.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Værftet Nexø søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0413

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

27

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Værftet – Nexø Kristne Skatercenter, legeland og café søger § 18 midler til etablering af et multifunktionelt ungemiljø

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·       drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Der bevilges 10.000,- kroner

Sagsfremstilling

Værftet der har ca. 1100 medlemmer, er et ældre skibsvært der i 1999 blev omdannet til indendørs skatercenter, og siden legeland og café, hvor mellem 10-12.000 børn, unge og voksne det seneste år har haft glæde af aktiviteterne. Værftet der bygger på kristent grundlag, drives af ca. 80 frivillige og bruges i samarbejde med andre frivillige foreninger så som Dansk Røde Kors, Blå Kors, SSP og andre grupper der har brug for en platform at arbejde ud fra. 

Foreningen søger midler til en større ombygning med etablering af et multifunktionelt ungemiljø i det gamle værft, hvor tanken er at det primært er frivilligstaben der udfører så meget som muligt.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 20.000 til udstyr og andre anskaffelser

Det totale budget for aktiviteten er kr. 99.800

Heraf nedrivning kr. 4.800

Bygning af nye skaterramper samt loungeområde kr. 95.000

 

Foreningen påtænker at søge midler hos flere fonde og puljer de kommende måneder.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Landsforeningen LIGEVÆRD søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0415

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

28

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Landsforeningen LIGEVÆRD søger § 18 midler til etablering af lokalforening af LIGEVÆRD/UFL Unge For Ligeværd klub

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·       drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Afslået

Sagsfremstilling

Landsforeningen arbejder for at skabe bedre vilkår for unge mennesker over 18 år med sociale, indlærings – og funktionsmæssige vanskeligheder. Hovedaktiviteterne er afholdelse af kurser for at opbygge de unges selvværd, kreativitet og virkelyst. Tilrettelæggelse af weekendtræf og udflugter for at styrke de unges sociale og kulturelle samvær med ligestillede.

Lokalforeningen Bornholm blev oprettet 5. april 2016 og der er pt. 2 medlemmer som frivilligt arbejder for at skabe et klubmiljø hvor de unge sårbare kan mødes. Det er aftalt at låne Aavangskolen der har klublokale og køkken, hvor der som trækplaster for at starte klubben op og få fat i de sårbare unge, indledningsvist er planlagt et kursusforløb med fokus på mad og madlavning med deltagelse af en kok og kostvejleder og efterfølgende social samvær, samt en dag med en ekstern kok, der som inspiration fortæller om sit liv som kok og sine personlige udfordringer og succeser. Desuden er der planer om at arrangere udflugter for de unge gennem året.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 25.000

Lokal kok/ kostvejleder til kursusforløb kr. 10.000

Ekstern kok honorar og transport kr. 10.000

Udflugter og rejser til medlemmerne kr. 5.000

Landsforeningen støtter med kr. 2.000

Medlemmerne har egenbetaling på kr. 175 /år

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0416

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

29

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, LMS’, søger § 18 midler til foredrag om spiseforstyrrelser og selvskade for borgere i Bornholms Regionskommune

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·       drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Der bevilges 10.000,- kroner

Sagsfremstilling

LMS' overordnede formål er at give støtte, rådgivning og information til personer der er ramt af en spiseforstyrrelse eller selvskade samt til pårørende og fagpersoner mm. LMS ønsker at skabe opmærksomhed i samfundet omkring spiseforstyrrelser og selvskade med henblik på forebyggelse, bedre behandlingstilbud og omsorg efter behandlingen. LMS arbejder blandt andet med følgende tilbud: Støttegrupper, Støtte-/kontaktpersonordning, personlig, chat-, mail- og telefonrådgivning, Foredrag og Aktivitetshus.

Der er 20 medlemmer, ca. 70 brugere i Bornholms Regionskommune, hvor mange anvender vores tilbud via vores hjemmeside, via onlineforummet for pårørende og i form af telefon-, mail- og chat-rådgivning.

Der søges om midler til afholdelse af 2 foredrag henholdsvis i foråret og efteråret 2017, hvor formålet er at øge bevidstheden omkring spiseforstyrrelser og selvskade i Bornholms Regionskommune og at vejlede interessenter i, hvordan de opnår bedre rådgivning og støtte i forhold til emnerne. Et underlæggende formål er på sigt at skabe rum for, at der kan oprettes en støttegruppe eller støtte-/ kontaktpersonordninger for mennesker, som er berørt af en spiseforstyrrelse eller selvskade i Bornholms Regionskommune.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 20.000

·       Koordinering ……………………..kr. 3.000

·       Forplejning……………………….. kr. 1.000

·       Synliggørelse……………………. kr. 6.000

·       Transport 5 personer retur  kr.10.000

·       Uddannelse……………………….. kr. 3.000

·       Adm. revision og forsikring  kr. 3.000

Det totale budget i alt Kr. 26.000

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Bornholms Veteran Forum BVF søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0417

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

30

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Bornholms Veteran Forum BVF søger § 18 midler til etablering af foreningen

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·       drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Der bevilges 4000,- kroner

Sagsfremstilling

BVF blev stiftet ved et repræsentantskabsmøde den 16. marts 2016, og har 11 medlemsorganisationer med 437 bosiddende veteraner på Bornholm + de veteraner, der pendler til Bornholm.

BVF' s formål er at koordinere og understøtte en indsats på Bornholm til gavn for veteraner og deres pårørende, som et supplement til den nationale veteranpolitik - samt at være talerør for de organisationer på Bornholm, der beskæftiger sig med veteraner.

Synliggørelse og varetagelse af særlige behov og interesser blandt veteraner på Bornholm, med koordination og promovering af aktiviteter, der udtrykker anerkendelse af danske veteraner og deres pårørende.

Af planlagte aktiviteter, hvor størstedelen udføres af frivillige, indgår samarbejde med Beredskabstanken om afholdelse af den årlige Flagdag 5. september, et informationsmøde samme dag for sagsbehandlere med flere i regionskommunen om veteraner, samt et aften-arrangement med deltagelse af den kommunale kontaktperson i det danske Veterancenter, Anne Jeremiassen. Dernæst arbejdes der på en hjemmeside og en studietur til Veterancentret i Ringsted.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 8.000 til etablering, herunder fagprofessionel bistand og transportudgifter til møderne i Ringsted.

Det totale budget er kr. 16.255

Der er ikke søgt midler andre steder

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  Hjerteforeningen Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0418

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

31

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Hjerteforeningen Bornholm søger § 18 midler til hjertemotion og café

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·       drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Der bevilges 8000,- kroner

Sagsfremstilling

Hjerteforeningen Bornholm der arbejder med motion og bevægelse samt fysisk og psykisk rådgivning og oplysning for hjertepatienter på Bornholm, søger som tidligere år, § 18 midler til afholdelse af 15 gange hjertemotion ved fysioterapeut i efteråret 2016, samt 3 gange café. Aktiviteterne er fortrinsvis for hjertepatienter i fase 3, med oplysende virksomhed for et bredt publikum.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 13.750 til aktiviteten

Totale budget er kr.25.000

Foreningen fik i 2015 bevilliget kr. 15.000 til samme aktivitet

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 32  Uddeling af Ældreprisen 2016

00.05.07G01-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

32

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Der er annonceret efter indstilling af kandidater til prisen og indstillingerne vil foreligge på mødet, hvor udvalget skal udvælge prismodtager(e).

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       at der udvælges prismodtager(e) til Ældreprisen

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Prismodtager(e) valgt

Sagsfremstilling

Ældreprisen giver til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for ældre borgere på Bornholm.

 

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f. eks

·       Oplevelser til de ældre ud over det sædvanlige

·       Tiltag der letter de ældres hverdag

·       Mulighed for at deltage aktivt i det sociale og kulturelle liv

 

Prisoverrækkelsen finder sted den 1. oktober klokken 14.00 i forbindelse med afholdelsen af FN’s Ældredag i Aakirkeby Hallerne.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af tilskud til foreninger

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 33  Uddeling af Handicapprisen 2016

00.05.07G01-0046

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

33

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Der er annonceret efter indstilling af kandidater til prisen og indstillingerne vil foreligge på mødet, hvor udvalget skal udvælge prismodtager(e).

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       at der udvælges prismodtager(e) til Handicapprisen

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Prismodtager(e) valgt

Sagsfremstilling

Handicapprisen gives som en påskønnelse til personer, virksomheder, foreninger o.a., der udfører en særlig indsats for handicappede borgere på Bornholm.

 

Det kan f. eks. være en speciel indsats omkring

·       Oplevelser til de handicappede ud over det sædvanlige

·       Forbedring af handicappedes muligheder i forhold til bolig, arbejde og fritid, herunder mulighed for deltagelse i det sociale og kulturelle liv

·       Fysisk tilgængelighed

 

Prisoverrækkelsen finder sted den 1. oktober klokken 14.00 i forbindelse med afholdelsen af FN’s Ældredag i Aakirkeby Hallerne.

 

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af tilskud til foreninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 34  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

34

 

 

Følgende emner til gensidig orientering:

·       Vikarer

·       Kvindekrisecenter

·       Besøgsrunde

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Orientering givet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 35  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

35

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Punkt 3, 8 og 9 sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.
Punkt 4, 5 og 6 sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 36  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

36

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Intet