Referat
Social- og Sundhedsudvalget
31-10-2016 kl. 15:00
Østergade 54, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Dialogmøde - Center for Psykiatri og Handicap
  åbent 3 Dialogmøde - Center for Sundhed
  åbent 4 Dialogmøde - Center for Ældre
  åbent 5 Udmøntning af øget normering i hjemmeplejens natteam
  åbent 6 Omlægning af midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 7 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
  åbent 8 Bornholms medborgerskabspanel – Status og anbefalinger
  åbent 9 Velfærdsalliance med DBU
  åbent 10 Beskæftigelsesplan 2017
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 13 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

31-10-2016

1

 

 

Fraværende

Jette Ludvig har meldt afbud

Anna Petricia har meldt afbud

Bemærkninger til dagsordenen

Ved punkt 2 ”Dialogmøde – Center for Psykiatri- og Handicap” deltager;

Psykiatri- og Handicapchef Michael Hansen Bager

Medarbejdere fra Psykiatri- og Handicap

 

Ved punkt 3 ”Dialogmøde – Center for Sundhed” deltager;

Sundhedschef Trine Dorow,

Jette Ludvig og Anna Petricia fra tandplejen,

Janike Thiesen og Karina Rasmussen/ Laila Sommer fra sygeplejen og Sønderbo,

Pia Juul Hansen og Thomas Berreth karlsen fra Hjælpemidler,

Thomas Mogensen og Connie Mogensen fra Kommunikationscentret,

Hanne Ulrich og Rya Elsbøl fra Misbrug,

Tasahiea Stender Alstrup og Katja Madsen fra genoptræningen, og

Marianne Steenstrup Svendsen og Sussie Nøhr fra Tværgående Sundhedsteam

 

Ved punkt 4 ”Dialogmøde – Center for Ældre” deltager;

Ældrechef Birgit Mortensen

HR-konsulent Peter Loth Sejersen

Hjemmeplejeleder Annette Larsen

Hjemmeplejeleder Charlotte Lind

Plejecenterleder Lene Olsen

Overassistent Hanne Jørgensen

Visitator Heidi Knudsen

Teamleder Allinge Lena Hartelius

Teamleder Aabo Zette Kofoed

Social- og sundhedshjælper Ninette Lykke

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde – Center for Psykiatri og Handicap

00.30.02G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

31-10-2016

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter 

Resumé

I forlængelse af budgetforliget for 2017 afholdes der dialogmøder mellem Social- og Sundhedsudvalget og ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Psykiatri og Handicap.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         dialogen til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 31. oktober 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2017 – 2020. På den baggrund holder Social- og Sundhedsudvalget dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Psykiatri og Handicap.

Formålet med dialogmødet er, at Social- og Sundhedsudvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2017 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Dialogmøde – Center for Sundhed

00.30.02G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

31-10-2016

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter 

Resumé

I forlængelse af budgetforliget for 2017 afholdes der dialogmøder mellem Social- og Sundhedsudvalget og ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Sundhed.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         dialogen til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 31. oktober 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2017 – 2020. På den baggrund holder Social- og Sundhedsudvalget dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Sundhed.

Formålet med dialogmødet er, at Social- og Sundhedsudvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2017 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Dialogmøde – Center for Ældre

00.30.02G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

31-10-2016

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter 

Resumé

I forlængelse af budgetforliget for 2017 afholdes der dialogmøder mellem Social- og Sundhedsudvalget og ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Ældre. Der er afsat ekstra tid til dialog om arbejdsmiljøindsatsen i Center for Ældre med deltagelse af HR-konsulent Peter Loth Sejersen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         dialogen til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 31. oktober 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2017 – 2020. På den baggrund holder Social- og Sundhedsudvalget dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Ældre.

Formålet med dialogmødet er, at Social- og Sundhedsudvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2017 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Udmøntning af øget normering i hjemmeplejens natteam

27.36.00G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

31-10-2016

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev det besluttet at tilføre 480.000 kr. til øget normering i hjemmeplejens natteam. Tilførslen af de ekstra ressourcer skal udmøntes i samarbejde med social- og sundhedsudvalget. Der ligger nu et forslag fra hjemmeplejen, som er udarbejdet efter drøftelse med medarbejderne i natteamet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at forslaget om udmøntning af ressourcetilførslen til natteamet fra medarbejdere og ledelse i natteamet godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udmøntningen af de tilførte midler har været drøftet med medarbejderne i natteamet. Medarbejderne oplever, at det typisk er i tidsrummet fra kl. 03.00 til 07.00, at der er flest nødkald, og størst spidsbelastning.

Øget bemanding i dette tidsrum vil bevirke, hurtigere respons og besøg på baggrund af nødkald. Den øgede bemanding i tidsrummet vil også medvirke til at medarbejderne i mindre omfang ser sig nødsaget til at gå på kompromis med det fysiske arbejdsmiljø. Desuden er der ønsker fra borgerne om hjælp i morgentimerne, som teamet vil få større mulighed for at imødekomme.

 

I samarbejde med medarbejderne foreslås det derfor, at der opslås to stillinger med tjeneste fra kl. 03.00 - 09.00. Stillingerne suppleres med timer i tidsrummet 07.00-13., således at der kan oprettes stillinger på 28 timer/uge.

Den del af ansættelsen der ikke præsteres i nattevagten suppleres af aktivitetsbudgettet i Aakirkeby. Denne løsning vil også øge muligheden for at understøtte samarbejdet mellem dag og nat, og give en større sammenhæng i hjælpen til borgere, der har tilknytning til Aakirkebyteamet. Løsningen vil kunne implementeres umiddelbart d. 1. januar 2017, under forudsætning af, at stillingerne er besat.

Økonomiske konsekvenser

Ingen ud over den allerede besluttede ressourcetilførsel.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Omlægning af midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12P00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

31-10-2016

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I serviceloven er der to paragraffer hvorefter Bornholms Regionskommune støtter frivilligt arbejde og foreninger; paragraf 18 der definerer støtten til frivilligt socialt arbejde og paragraf 79 der definerer mulighederne for støtte til aktiverende og forebyggende tilbud.

Der skal tages stilling til sammenlægning af paragraf 18 og paragraf 79 midlerne, de nye retningslinjer for tildeling af støtte, samt tidsplan for implementering af ændringerne.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

a)    de nye retningslinjer og sammenlægningen af paragraf 18 og paragraf 79 puljerne godkendes.

b)    udvalget vælger enten nummer et eller to af de tre foreslåede tidsplaner for implementering

c)    Kommunalbestyrelsen anbefales, at paragraf 79 midler flyttes fra den nuværende placering i Center for Ældre bevilling 31 til paragraf 18 puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde under Center for Sundhed bevilling 33.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016:

a) Godkendt.
b) Tidsplan tre godkendt, idet der i 2017 vil være en dialog med modtagerne af paragraf 79.
c) Anbefales fra og med 1. januar 2018.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af;

·         Oplæg til dialog om nye retningslinjer for midler til foreninger behandlet af Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016,

·         notatet ”Støtte til foreninger gennem Serviceloven” (vedhæftet),

·         dialogmødet i Domen den 4. oktober (sammendrag vedhæftet),

·         og indkomne høringssvar (vedhæftet)

tage stilling til sammenlægning af paragraf 18 og paragraf 79 midlerne, de nye retningslinjer for tildeling af støtte, samt tidsplan for implementering af ændringerne.

 

Overordnet er ændringerne i de nye retningslinjer for midler til frivilligt socialt arbejde;

·         Fra tre til to årlige ansøgningsrunder

·         Mulighed for tildeling af flerårige midler

·         Mulig målretning af puljen

·         Én frivillighedspris

·         Årligt dialogmøde mellem udvalget og foreninger

 

For at understøtte de nye retningslinjer (specifikt med flerårige midler), den nye frivillighedspolitik og ligestille de frivillige foreninger uanset deres målgruppe foreslås det, at midlerne der indtil nu har været tildelt gennem paragraf 79 til pensionistforeninger bliver lagt sammen således, at puljen til midler til frivilligt socialt arbejde forhøjes fra 678.159,- kroner til 1.165.196,- kroner (2016 tal).

Sammenlægningen af puljen giver lige rettigheder til de frivillige foreninger, giver færre gråzoner i forhold til bevilling til foreninger, og giver de bornholmske pensionistforeninger mulighed for at søge midler til frivilligt socialt arbejde. Denne mulighed er i dag ikke eksisterende, idet foreninger ikke må søge midler gennem paragraf 18, hvis foreningen allerede støttes gennem anden lovgivning.

 

Tidsplanen for implementering af ændringer

 

1.    Ændringerne i retningslinjerne og sammenlægningen af puljerne gennemføres som fremlagt i notatet ”Støtte til foreninger gennem Serviceloven” med umiddelbar effektuering. Hermed træder ændringerne i kraft i forbindelse med tildeling af 2017 puljen.

2.    Ændringerne i retningslinjerne og sammenlægningen af puljerne træder i kraft i forbindelse med 2018 puljen.

3.    Ændringerne i retningslinjerne for midler til frivilligt socialt arbejde træder i kraft i forbindelse med tildeling af 2017 puljen, men sammenlægningen af de to puljer sker først i forbindelse med 2018 puljen.

Denne tidsplan kan dog ikke anbefales da tildelingen af flerårige midler gennem paragraf 18 kan tage for stor en del af den endnu ikke sammenlagte pulje på 678.159,- kroner

 

Kort gennemgang af indkomne høringssvar

 

Ændringer i paragraf 18 retningslinjerne:

Der er generelt ikke så mange af høringssvarene der behandler ændringerne i retningslinjerne. Overordnet set går de fleste ind for ændringerne. DH-Bornholm gør dog opmærksom på at de ikke ønsker en målretning af puljen og derudover er bekymret for de små foreninger hvis der primært prioriteres de tiltag der arbejdes med i Frivillighedspolitiken. Bekymringen for de små foreninger giver sig også udtryk i et ønske om max beløb på bevilling på 30.000,- kroner som kun i specielle tilfælde vil kunne overgås. Ældre Sagen ønsker ikke snævre kriterier for anvendelsen af midlerne, ligesom Bornholms Ældreråd ønsker en lempelse af anvendelsen af paragraf 18 midlerne, hvis det er muligt i lovgivningen.

 

Sammenlægning af puljerne:

I spørgsmålet vedrørende sammenlægning af puljerne er der større uenighed mellem foreninger der repræsenterer forskellige grupper. Overordnet set går de tre pensionistforeninger, Bornholms Ældreråd og Ældre Sagen ind for status quo. Disse ønsker ikke en sammenlægning og ser ikke behovet herfor. Ældre Sagen vil dog ikke have indvendinger, hvis andre foreninger har ønske om sammenlægningen. Samtidig gør Danske Seniorer og Faglige Seniorer opmærksom på et behov om en længere tidsfrist end den i notatet foreslåede tidsplan, hvis der sker en sammenlægning. Grunden hertil er, at de allerede har budgetteret med indkomsten fra § 79 midlerne.

Handicaprådet går overordnet ind for de foreslåede ændringer og dermed en sammenlægning af puljerne og DH-Bornholm ønsker en ligestilling mellem foreningerne og en sammenlægning af puljerne.

 

Diverse:

DH-Bornholm ønsker at retningslinjerne revideres i et ad-hoc udvalg og hvis ikke ser de ændringerne som en høringssag hvori de skal høres.

Folkeoplysningsudvalget gør opmærksom på problematikker vedrørende støtte efter paragraf 79, da en folkeoplysende forening for nuværende modtager støtte efter paragraf 79, hvilket er imod reglerne, og dermed kan underbyde eksisterende aktiviteter og trække medlemmer ud af idrætsforeningerne.

Økonomiske konsekvenser

Midler der på nuværende tidspunkt tildeles pensionistforeninger gennem paragraf 79 flyttes fra den nuværende placering i Center for Ældre bevilling 31 til puljen for frivilligt socialt arbejde under Center for Sundhed bevilling 33.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 31. oktober 2016

1.
Samlede Høringssvar (DOCX)

2.
Støtte til foreninger i henhold til serviceloven (DOCX)

3.
Notater fra høring i Domen 4.10.16 (DOCX)

4.
Nye retningslinjer for ansøgning til §18-midler (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

27.35.04A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

31-10-2016

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Servicelovens bestemmelser vedrørende forebyggende hjemmebesøg til ældre blev ændret pr. 1. januar 2016. Formålet er i højere grad at målrette tilbuddet ældre borgere, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysik funktionsevne. Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at forslag til udmøntning af ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Servicelovens § 79 a fastlægger rammerne for kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af kommunens tilbud i forhold til forebyggende hjemmebesøg til ældre.

 

Pr. 1. januar 2016 blev lovgivningen ændret for at åbne op for et mere differentieret forebyggelsestilbud, hvor de forebyggende hjemmebesøg i større omfang målrettes de svageste ældre, samtidig med at den generelle forebyggende indsats opretholdes.  Ændringerne forudsattes udgiftsneutral og Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 4. april 2016 en udmøntning af ændringerne indenfor den nuværende normering på 1,7 ældrerådgiver.  

I 2016 har BRK - med projektmidler fra Sundheds- og Ældreministeriet – haft en ekstra ældrerådgiver ansat til at udvikle og afprøve modeller til i samarbejde med henholdsvis praktiserende læger og hospital at få kontakt til de særligt sårbare borgere, der ikke i forvejen har kontakt til kommunen. Endvidere er der givet projektmidler til afholdelse af 4 kollektive informationsmøder, til afprøvning af en fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet. I 2016 har ressourcerne således være tilstrækkelige til at udvikle og afprøve forebyggelsesindsatser rettet mod ældre borgere, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysik funktionsevne. 

 

Fra 2017 har Kommunalbestyrelsen godkendt en udvidelse med én ekstra ældregiver finansieret via værdighedspuljen for at:

·         understøtte den Rehabiliterende Organisation

·         videreføre og implementere positive erfaringer fra projektet.

 

Ministeriet har endvidere udsendt ”Bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a, jf. nr. 304 af 20. marts 2016”.  

 

Der er derfor udarbejdet forslag til kvalitetsstandard med afsæt i den godkendte udvidelse på området fra 2017. Nedenstående ses forslaget samt ændringer i forhold til nuværende tilbud.

 

Nuværende tilbud/udmøntning af ny lovgivning

Forslag til fremtidig indsats i forhold til de forebyggende hjemmebesøg 

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes kun borgere der ikke modtager:

·         Både praktisk bistand og personlig pleje

·         Bor i plejebolig

Ældre borgere generelt:

Målrettet borgere 65 – 79 år i en sårbar situation

Ældre borgere generelt:

Målrettet borgere 65 – 79 år i en sårbar situation

·         Tilbud om et tryghedsbesøg til alle borgere det år de bliver 75 år

·         Skriftligt tilbud om årligt forebyggende til alle over 80 år

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere i en sårbar situation

·         Borgere, der afsluttes efter et forløb i rehabiliteringsteamet

·         Borgere identificeret via tryghedsbesøget

·         Tilbud om et tryghedsbesøg til alle borgere det år det bliver 75 år evt. i form af fællesmøde

·         Skriftligt tilbud årligt om forebyggende hjemmebesøg til alle over 80 år

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere i en sårbar situation

·         Borgere, henvist efter et rehabiliteringsforløb i rehabiliteringsteamet eller på Sønderbo

·         Borgere identificeret via tryghedsbesøget

·         Borgere henvist fra egen læge, hospital, genoptræning m.v.

·         Borgere kontaktet via temamøder

·         Borger identificeret via bekymringshenvendelse fra naboer, pårørende, frivillige organisationer mv.

Datobrev til borgere det år de bliver:

·         75 år og 82 år

·         Ved mistet ægtefælle 75 år+ (dødsfald eller plejebolig) 

Datobrev til borgere:

·         Det år de bliver 80 år og derefter hver 5. år

·         Ved mistet ægtefælle 65 år+ (dødsfald eller plejebolig). 

 

Temamøder og netværksdannelse

 

Forslaget indebærer, at ældrerådgivernes titel ændres til seniorrådgiver for at tydeliggøre, at de forebyggende hjemmebesøg også retter sig mod ’yngre’ borgere fra 65 år i en sårbar situation.

Forslaget har fokus på opsporing af borgere i en sårbar situation både via løbende orientering og dialog med bl.a. praktiserende læger og hospitalet samt internt i BRK via rehabiliteringsteamet og via Rehabiliteringscenter Sønderbo.

Erfaringer viser endvidere, at ældrerådgiverne/seniorrådgiverne med udsendelse af datobrev får kontakt til mange borgere i en sårbar situation. Forslaget lægger derfor også op til en betydelig udvidelse af de alderstrin, der får tilsendt et datobrev. 

Der vil dog ikke som nu blive sendt datobrev til 75 årige med tilbud om et tryghedsbesøg. Det har vist sig, at der bruges forholdsvis mange ressourcer på en indsats, der af borgerne i denne aldersgruppe ofte ikke findes relevant.  Først fra omkring de 80 års finder borgerne tilbuddet i stigende grad relevant.

 

Den nye lovgivning giver mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af de forebyggende hjemmebesøg i form af fællesmøder. Ældrerådgiverne/seniorrådgiverne vil også udnytte disse muligheder fremadrettet.  Ældrerådgivernes/seniorrådgivernes temamøder og netværksdannelse vil samtidig indgå som elementer i udmøntning af lokalsamfundstilgangen og samarbejdet omkring frivillighedsindsatsen. Ældrerådgivernes/ seniorrådgivernes indsats skal koordineres og støtte/støttes af initiativer på disse områder.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 31. oktober 2016

1.
Kvalitetsstandard for Forebyggende hjemmebesøg (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Bornholms medborgerskabspanel – Status og anbefalinger

27.15.00A00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

31-10-2016

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Bornholms medborgerskabspanel blev nedsat i januar 2015 efter forslag fra Center for Psykiatri og Handicap. Bornholms medborgerskabspanels mål- og formål er, at være fortaler for, samt generere idéer til styrkelse af medborgerskabet, for borgere med udviklingshæmning.

 

 

Social- og Sundhedsudvalget blev i den forbindelse orienteret om tankerne og målet med medborgerskabspanelet, og bad om at blive orienteret om arbejdet i panelet

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

-      at Social- og sundhedsudvalget tager rapporten fra Medborgerskabspanelet til efterretning

-      at udvalget sender rapporten til orientering i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016:
- Taget til efterretning. Og roser rapporten.
- Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms medborgerskabspanels mål- og formål er at være fortaler for, samt generere idéer til styrkelse af medborgerskabet, for borgere med udviklingshæmning.

 

Panelet(17 medlemmer) er bredt sammensat med repræsentation af og fra:

 

 

Bornholms medborgerskabspanel har mødtes i alt seks gange i perioden januar 2015 – juni 2016. Første møde var et introduktionsmøde, hvor begrebet medborgerskab blev diskuteret.

 

De efterfølgende fem møder havde hver et udvalgt tema, som blev diskuteret i mindre grupper. Temaerne var:

 

 

Arbejdet i panelet er nu blevet samlet i en rapport: Bornholms medborgerskabspanel – Status og anbefalinger

 

Rapporten beskriver medborgerskabspanelets diskussioner/udsagn inden for hvert af de udvalgte fem temaer, samt medborgerskabspanelets forslag til, hvad der kan gøres for at styrke medborgerskabet indenfor de udvalgte temaer.

 

I forbindelse med det afsluttende møde i medborgerskabspanelet, valgte medlemmerne at komme med generelle betragtninger til videre overvejelse – herunder om hvorvidt det ikke ville være en god ide, at man fremadrettet fortsat kunne mødes i panelet for at drøfte temaerne og udvikle ideer på dem, samt at motivere de fem temaer yderligere.

 

Fritid:

Der er siden rapportens afslutning politisk vedtaget at alle beboere i botilbud har ret til fem dages ledsaget ferie. Brugerrepræsentanterne gav udtryk for at det var godt at det var nået dertil at det kunne lade sig gøre

 

Bolig:

Fremadrettet vigtigt at der bygges således at der er plads til at man kan bo sammen med en kæreste. En udfordring i den forbindelse kan være at de enkelte bo-enheder bliver større. Der blev i forlængelse heraf, givet udtryk for at det derfor er vigtigt, at man ved nybyggeri, fremadrettet har fokus på at bo-enhederne skal være små – En boligstørrelse på 5-6 lejligheder pr. bo-enhed ville være hensigtsmæssigt.

 

Medlemmer af panelet gav desuden udtryk for, at det vil være hensigtsmæssigt at der også gives mulighed for etablering af botilbud målrettet ældre jævnaldrende udviklingshæmmede.

 

Arbejde:

Mange af udsagnene allerede er manifesteret i rigtige arbejdstilbud. Der blev fra panelet givet eksempler på hvilke typer arbejde der for nuværende findes (miljøpedeller, blomstercafe, Team Østergade, supermarked o.a.)

 

Sundhed:

Det skal pointeres at den støtte der gives kan være meget forskellig fra tilbud til tilbud. Meget vigtigt at støtten gives med hensyn og udgangspunkt i den enkelte borger.

 

Penge:

Mange rigtigt fine og tankevækkende udsagn, som panelet anbefaler der arbejdes videre med i kommunens tilbud.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 31. oktober 2016

1.
Rapport Bornholms medborgerskabspanel - Status og anbefalinger (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Velfærdsalliance med DBU

00.16.00P20-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

31-10-2016

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune og Dansk Boldspil-Union (DBU) undersøger muligheden for at indgå i en velfærdsalliance, der skal styrke foreningslivet, sundheden og samarbejdet på tværs.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at aftalen mellem DBU og BRK godkendes

 

Social-og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016:

Anbefales.

 

Teknik – og Miljøudvalget den 31. oktober 2016:

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016:

 

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 2. november 2016:

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 2. november 2016:

 

 

Sagsfremstilling

Velfærdsalliancen mellem Bornholms Regionskommune og DBU skal sikre gode rammer for udviklingen af idrætten i kommunen samt sikre, at endnu flere indbyggere bliver fysisk aktive.

Velfærdsalliancen har desuden fokus på at bruge fodbolden som løftestang til at tage et større samfundsmæssigt ansvar, og dermed medvirke til at løfte traditionelle kommunale opgaver i de lokale fodboldklubber.

 

En arbejdsgruppe på tværs af centre for Teknik og Miljø, Sundhed, Psykiatri og Handicap, Børn og Familie samt Skole, Kultur og Fritid, har arbejdet på at kvalificere og tilpasse Velfærdsalliancen, så Bornholm får mest muligt gavn af aftalen. Det indebærer, at medtage erfaringer fra allerede gennemførte eller igangværende projekter, samt en vurdering af, om de skulle fortsætte i fremtiden som en del af Velfærdsalliancen. Arbejdet har resulteret i den vedhæftede aftale til godkendelse.

 

Aftalen er tre-årig med mulighed for genforhandling efter de tre år. I hovedtræk fokuserer aftalen på, at der skal være et klart formål med hvert tiltag, ligesom der gerne må være et målbart resultat. Der er gode erfaringer med børnehavefodbold fra Børn og Familie, som arbejdsgruppen har vægtet højt. Dette skyldes dels de gode erfaringer, og dels vigtigheden af at få gjort sport til en naturlig del af hverdagen i en tidlig alder. Dermed er der større håb om, at børnene vil fortsætte den aktive livsstil senere. Modtagerklasserne har gode erfaringer fra fodboldprojektet ’Spartacus’ for flygtningebørn, og ser gerne en lignende konstruktion fortsat gennem Velfærdsalliancen, da man herigennem vil kunne gøre de nye borgere, fortrolige med den danske foreningstanke og de fællesskabsbaserede klubber. Projekt FIFA 11 for Health er et fodbold- og sundhedsprojekt i fire folkeskoler, som forløber over 11 uger i skolernes 5. klasser. Gennem fodbolden introduceres eleverne for en række sundhedsbudskaber, der behandles ud fra fodboldøvelser.

I Velfærdsalliancen er desuden inkluderet nogle events, som vil være med til at understøtte fodbolden og idrætten på øen. I forhold til disse events, var der i arbejdsgruppen et stærkt ønske om, at lokale foreninger/ spillerne får del i oplevelsen og indtægterne. Fx ønskes en U-landkamp for piger, og her ville være godt at få mulighed for at lade de bornholmske pigespillere få mulighed for at træne sammen med landsholdet, og dermed stille spørgsmål og få ny viden om sporten.  Ligeledes ønsker arbejdsgruppen at supplere børnehavefodbold-projektet med afholdelse af en afsluttende turnering, hvor forældre også bliver inddraget. Det er arbejdsgruppens klare indtryk, at forældrene spiller en stor rolle for børnenes videre sportsudøvelse. Forældrene er desuden en gruppe, der er attraktive at få involveret i foreningslivet som frivillige.

 

Velfærdsalliancen behandles i alle udvalg, da aftalen favner en række områder på tværs af centrene. Der er initiativer, der appellerer til integration af flygtninge, hvilket betyder, at en behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er relevant. Aftalen skal ligeledes behandles i Børn- og Skoleudvalget, idet der er flere tiltag, der relaterer sig til dette område. Da Regionskommunen, som en del af Velfærdsalliancen, også ønsker at afholde events i de kommunale faciliteter, skal aftalen ligeledes behandles i Teknik- og Miljøudvalget. Fritids- og Kulturudvalget skal se på det idrætspolitiske medens Social- og Sundhedsudvalget skal forholde sig det det sundhedspolitiske aspekt i aftalen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 55.000 kr. pr. år i budget 2017 og overslagsårene til finansiering af en velfærdsalliance mellem DBU og Bornholms Regionskommune.

 

Forslag nr. FKU-04

1000 kr. – i 2016-priser

 

2017

2018

2019

2020

Nuværende udgift

 

 

 

 

Merudgift

55

55

55

55

Nettoudvidelse

55

55

55

55

 

De 55.000 p.a. er et symbolsk beløb: Udover et direkte DBU-tilskud på 650.000 kr. til de nævnte aktiviteter i perioden, udgør DBU’s samlede udgifter til de nævnte aktiviteter i Velfærdsalliancen minimum 385.000 kr. I dette beløb er ikke medregnet udgifter til projektledelse, administration eller eventuelle ekstra rejseomkostninger. Kommunens udgift til Velfærdsalliancen er 55.000 kr. om året, i alt 165.000 kr. over tre år. For dette beløb fås aktiviteter til en værdi af 650.000 kr. + 385.000 kr. fra DBU’s egen kasse.

 

I forbindelse med afholdelse af events er det aftalt med DBU, at de sørger for at informere og organisere de lokale foreninger til at stå for en del af arbejdet, da det vil mindske kommunens udgifter og øge foreningernes indtjeningsmuligheder.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 2. november 2016

1.
Velfærdsalliance (DOCX)

2.
U-landskampe (PDF)

3.
Oldboys-landskamp (PDF)

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 31. oktober 2016

4.
Bilag U-landskampe Forplejning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Beskæftigelsesplan 2017

15.00.15P15-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

31-10-2016

5

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Beskæftigelsesplan 2017 på mødet den 22. december 2017.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         Beskæftigelsesplan 2017 godkendt

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 29. september 2016:

Anbefales

 

Servicedirektøren indstiller,

·         at beskæftigelsesplan 2017 indstilles til godkendelse

Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte på møde den 31. august 2016 tids- og procesplan for Beskæftigelsesplan 2017. Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 forelægges fagudvalgene til drøftelse og skal endelig godkendes i kommunalbestyrelsen den 22. december 2016.

 

Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen, Beskæftigelsesplanen tager derfor udgangspunkt i Bornholms Regionskommunes udviklingsstrategi 2016 – Bright Green Island 2016.

·         Et godt og aktiv liv for alle

·         Bornholm som videnssamfund

·         Grøn og bæredygtig Ø

·         Økonomisk bæredygtig Ø

Beskæftigelsesplan bygger på de aktuelle muligheder og udfordringer for Bornholm i samspil med de politisk fastsatte mål både lokalt og nationalt.

 

Beskæftigelsesministerens politiske mål for 2017:

I løbet af de seneste år har flere personer fået fodfæste på arbejdsmarkedet og dermed mulighed for at forsørge sig selv. Den positive udvikling ønskes forsat understøttet med en styrket indsats for de borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet samt at sikre at virksomhederne får adgang til kvalificeret arbejdskraft.

 

På denne baggrund har beskæftigelsesministeren udmeldt fire beskæftigelsespolitiske mål som den overordnede retning for arbejdet med en aktiv beskæftigelsesindsats for 2017:

 

1.    Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

2.    Flere unge skal have en uddannelse

3.    Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejde

4.    Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

 

Den lave ledighed er også slået igennem i Bornholms Regionskommune, hvilket er meget positivt, men betyder også, at når virksomhederne fremover skal have kvalificeret arbejdskraft er det nødvendigt at få alle arbejdskraftressourcer i spil. Der er heldigvis forsat et potentiale – de sygemeldte kommer hurtigere og i højre grad tilbage på arbejdsmarkedet, flygtninge som trods begrænsede danskkundskaber kan bidrage med deres arbejdskraft på arbejdsmarkedet, unge kan med en koordineret og langsigtet indsats komme i uddannelse og i arbejde, og borgere kan med en tværfaglig og helhedsorienteret indsats rustes til at vende tilbage i arbejde eller uddannelse.

 

Den lave ledighed betyder også, at samarbejdet med virksomhederne ændrer karakter, dels fordi virksomhederne efterspørger andre services i en situation, hvor det stadigt bliver sværere at rekruttere, og fordi behovet for et rummeligt arbejdsmarked stiger i takt med at flere og andre typer borgere skal ud på arbejdsmarkedet – både ordinære og i virksomhedsrettede forløb.

 

Sammenfattende kan Bornholms udfordringer beskrives med følgende overskrifter:

 Stigende mangel på arbejdskraft


Fremtidens kompetencebehov

 

2010

2013

2016

2020

2025

Arbejdsløshed (antal)

Ufaglært/Uoplyst

599

469

854

1.109

1.534

Studenter, hf, hhx, htx

51

42

-3

-47

-53

EFU: Handels- og kontor

155

146

34

26

74

EFU: Bygge & anlæg

115

92

3

-77

-142

EFU: Jern & metal

113

84

26

-21

-50

EFU: Social & sundhed

39

32

-56

-111

-86

EFU: Andre

136

117

-25

-132

-107

                             Kilde: Center for Regional og Turismeforskning (CRT)

 

Behov for kvalificeret uddannelsesudbud

 

Praktikpladser

 

Billige lejeboliger

Sundhedssektoren

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har fastsat følgende mål for den beskæftigelsesrettede indsats:

 

1.    Sikre at Bornholmske virksomheder kan få den fornødne og kvalificerede arbejdskraft nu og på længere sigt.

 

2.    Støtte Bornholmske borgere i at påbegynde og gennemføre ordinær uddannelse eller kompetenceløft der kan bibringe dem i job.  

3.    Borgere på kanten af arbejdsmarkedet støttes i at få eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet efter perioder med ledighed eller sygdom.(Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal reduceres, langtidsledigheden og lange sygefraværsforløb skal nedbringes)

 

4.    Sikre anvendelse af arbejdspotentialet hos flygtninge og indvandrere, således at de integreres hurtigt og derved bidrager til det Bornholms samfund.
Målsætningen er at 60% af flygtninge og indvandrere er i beskæftigelse senest 3 år efter deres ankomst til landet. 

 

Vedhæftet Beskæftigelsesplanen 2017 er således udarbejderet som en helhedsorienteret plan for at sikre sammenhæng mellem beskæftigelsespolitiske udfordringer, politiske mål og fokusområder samt den lokale strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 29. september 2016

1.
Beskæftigelsespolitiske mål (PDF)

2.
Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

31-10-2016

11

 

 

Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

31-10-2016

12

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Punkt 8 sendes til orientering i Handicaprådet og punkt 7 sendes i høring i Bornholms Ældreråd og Handicaprådet

Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016:

Godkendt. Idet punkt 6 også sendes til orientering i Bornholms Ældreråd og Handicaprådet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

31-10-2016

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016:

Intet.