Referat
Social- og Sundhedsudvalget
05-12-2016 kl. 15:30
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Samarbejdsaftale Værestedet Blæksprutten
  åbent 3 Samlet belysning af Kvindekrisecentret
  åbent 4 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016, Social- og Sundhedsudvalget
  åbent 5 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
  åbent 6 Revideret kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug jf. Servicelovens § 101
  åbent 7 Præventionsprojekt
  åbent 8 Ungerådgivningen Bornholm - Status november 2016
  åbent 9 National handleplan for den ældre medicinske patient
  åbent 10 Sundheds- og sygeplejeklinikker i Bornholms Regionskommune
  åbent 11 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Nylars 2016
  åbent 12 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Snorrebakken 2016
  åbent 13 Tilsyn 2016 Team Østergade og Vennepunktet
  åbent 14 Status for midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 15 Vennekredsen/ Beboer- Familierådet Plejecenter Lunden søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 16 Træværkstedet "Det er bare mænd" søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 17 Værestedet Café Elmer søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 18 Røde Kors Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 19 Røde Kors Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 20 Værestedet Kilden søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 21 Telefonkontakten Østbornholm søger § 18 til frivilligt socialt arbejde
  åbent 22 Telefonstjernen i Aakirkeby søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 23 Rudolf klubben søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 24 Det Grå Guld 60+ søger §18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 25 Det Grå Guld 60+ søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 26 TrygLuft Bornholm, lungeforening søger§ 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 27 Foreningen 60+ Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 28 Telefonstjernen i Allinge søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 29 Værftet Nexø søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 30 Kvindekrisecenter Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 31 Børns Vilkår søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 32 Ældre Sagen Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 33 Bornholms Høreforening søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 34 Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 35 Dansk Handicap Forbund søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 36 Stolemotion på Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 37 Red Barnet Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 38 De Bornholmske Vågekoner m/k Røde Kors søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 39 Økonomi- og Gældsrådgivningen på Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 40 Pedersker Lokalforening, datastue søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 41 Værestedet Aakilden søger om midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 42 Gensidig orientering
  åbent 43 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 44 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Psykiatri- og Handicapchef Michael Hansen Bager deltager under behandling af punkt 2 og 3.

Frivillighedskoordinator Birgitte Eybye deltager under behandling af punkt 14 til og med 41.

 

Social- og Sundhedsudvalget godkendte at behandle tillægsdagsorden.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Samarbejdsaftale Værestedet Blæksprutten

27.54.08P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Der er indgået ny samarbejdsaftale mellem Værestedet Blæksprutten og Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         At orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:
Orientering taget til efterretning. Udvalget aftaler møde i Blæksprutten i første kvartal af 2017.

Sagsfremstilling

Aftalen erstatter den mellem Værestedet Blæksprutten og det daværende Bornholms Amt indgåede aftale af den 1. juli 1998.

 

Samarbejdsaftalen omhandler en beskrivelse af de fysiske rammer, aktiviteter og præcision af vilkårene for det ikke-visiterede Aktivitets- og samværstilbud Værestedet Blæksprutten, jf. Servicelovens § 104 - herunder den økonomiske ramme for værestedets virksomhed.

 

Kommunen yder Værestedet Blæksprutten et årligt driftstilskud til varetagelse af de i Samarbejdsaftalen beskrevne opgaver.

 

Center Psykiatri og Handicap, indkalder i maj Værestedet Blæksprutten til en drøftelse af samarbejdet, med henblik på en evt. revision af den gældende aftale. Senest ved udgangen af september skal der foreligge en aftale om eventuelle ændringer, ellers fortsætter nuværende aftale.

 

Aftalen indgås administrativt indenfor den politisk vedtagne ramme.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 5. december 2016

1.
Underskrevet samarbejdsaftale 2017 - Værestedet Blæksprutten (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Samlet belysning af Kvindekrisecentret

27.12.06G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

På baggrund af tilsynsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden anmodede forretningsudvalget for Kvindekrisecenter Bornholm den 9. juni 2016 om ansættelse af pædagog til at styrke tilbuddets indsats for kvindernes medfølgende børn.

Derudover har en eventuel udvidelse af Kvindekrisecentrets kapacitet været debatteret i forbindelse med behandling af budget 2017 for Bornholms Regionskommune.

Anmodningen om en ansættelse af en pædagogisk medarbejder blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalget den 26. september 2016. Her blev Kvindekrisecentret opfordret til at følge tilsynets anbefaling indenfor rammerne af det nuværende driftstilskud fra Bornholms Regionskommune, idet udvalget forelægges en sag der samlet belyser Kvindekrisecentret.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

·         at belysning af kvindekrisecentret tages til efterretning og sendes til Kommunalbestyrelsen til orientering

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Taget til efterretning og sendes videre til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kvindekrisecentre og specifikt manglen på pladser har i oktober 2016 været et tema i såvel lokale som nationale medier. Bevågenheden udspringer af en kritik fra Landsorganisationen for Kvindekrisecentre vedrørende mangel på akutpladser på landets kvindekrisecentre. På baggrund af dette er Socialminister Karen Ellemann kaldt i samråd.

Kritikken virker generelt til at være meget lokalt fokuserede med enkelte krisecentre der må afvise et større antal grundet pladsmangel.

 

Overordnet kan det ud fra de, i notatet, fremlagte tal konkluderes, at der er langt flere pladser på Bornholm til både kvinder og medfølgende børn per indbygger, end der er i resten af Danmark. Dette kan være medvirkende til, at andre kommuner bruger Bornholms Kvindekrisecenter i højere grad end bornholmske borgere bruger kvindekrisecentre i andre kommuner. På trods heraf har belægningsprocenten ligget forholdsvist lavt de seneste år. Der kan forekomme tidspunkter med spidsbelastninger, hvor det kan ende med, at en borger bliver henvist til et andet krisecenter eller må vente på en plads. Disse spidsbelastninger vil dog oftest være et resultat af, at flere af pladserne på kvindekrisecenteret optages af borgere fra andre kommuner.

Pladserne, der stilles til rådighed på Bornholm, dækker de bornholmske borgeres behov. En eventuel udvidelse af det Bornholmske Kvindekrisecenter vil bidrage til at løfte andre kommuners opgaver.

 

Udvidelse af pladser på Kvindekrisecentret

Som følge af problemer i forbindelse med udvidelse af pladser på Kvindekrisecentrets nuværende placering blev det af Ejendomme og Drift i budgetmaterialet anbefalet, at der ses på en anden ejendom til formålet. Det blev dog også her pointeret, at Bornholms Regionskommune for nuværende ikke har en passende ledig ejendom til formålet.

 

De driftsmæssige omkostninger ved en udvidelse til otte pladser vil have en minimumsudgift for Bornholms Regionskommune på 806.606,00 kroner om året. Der vil dog formentlig være tale om væsentlig højere udgifter de første par år, hvor Bornholms Regionskommune vil have udgifterne ved en opjustering af kapaciteten, men kun få dækket ud fra belægningen, der ikke kan forventes at være 100 pct. efter en udvidelse.

 

En udvidelse af antallet af pladser kan også medføre væsentlige afledte økonomiske konsekvenser som fx et øget udgiftspres for Bornholms Regionskommune i form af sager i for eksempel Center for Børn og Familie, Center for Psykiatri og Handicap samt på skoleområdet.

 

Notatets konklusioner

På baggrund af gennemgang af nuværende kapacitet og Bornholms Regionskommunes brug af pladser på kvindekrisecentre i andre kommuner vurderes det, at behovet for bornholmske kvinder er dækket. En eventuel udvidelse af det Bornholmske Kvindekrisecenter vil være med til at løfte andre kommuners opgaver i endnu højere grad end nu.

Der vil også være både direkte og afledte omkostninger ved en opjustering af antal pladser, der er højere end det antal pladser, som kvinder med bopæl i Regionskommunen har behov for.

Udgifterne til enkeltsager i Center for Børn og Familie, Center for Psykiatri og Handicap samt på skoleområdet kan også forventes øget.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 5. december 2016

1.
Samlet belysning af Kvindekrisecentret (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016, Social- og Sundhedsudvalget

00.30.14G01-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser for Social- og Sundhedsudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på 11,2 mio. kr. på den overførbare bevilling. Set under et er der fra 2015 overført et overskud på 7,5 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 3,7 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 er der tale om en forværring af forventningen til resultatet på 4,3 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. i 2016, hvilket er en forbedring af forventningen til resultatet på 7,8 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april.

Budgetopfølgningen vedr. anlæg viser, at rådighedsbeløbet forventes anvendt fuldt ud i 2016.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a)    at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)    at det som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at der meddeles tillægsbevilling på 11.850.000 til bevilling 31 Ældre finansieret af de likvide midler. I forbindelse overførselssagen vil et eventuelt mer-/mindreforbrug i 2016 blive korrigeret så området går i nul

c)    at det som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at der meddeles negativ tillægsbevilling på 11.141.000 på den ikke-overførbare bevilling som anført i tabel 1, beløbet tilføres de likvide midler

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

a) Taget til efterretning


b) Social- og Sundhedsudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen,

- at mindreforbrug på bevilling 33 Sundhed i 2016 på kr. 3.000.000 omplaceres til bevilling 31 Ældre, og

- at merforbrug på bevilling 31 Ældre på kr. 2.400.000 finansieres af næste års budget på bevillingens ramme som planlagt, fremrykket kompetenceudvikling, samt

- at der meddeles tillægsbevilling på kr. 6.450.000 til bevilling 31 Ældre finansieret af de likvide midler.

I forbindelse med overførselssagen vil eventuelle mer-/mindreforbrug i 2016 blive korrigeret ud fra principperne i dette finansieringsforslag.


c) Anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016. I 2016 gennemføres budgetopfølgning vedr. budget 2016, pr. 30. april og 31. oktober, samt administrative budgetopfølgninger pr. 31. juli og 31. januar 2017.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2016 ekskl. overførsler fra 2015.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2016, dvs. inkl. overførsler fra 2015.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften

Af bilag 2 fremgår budgetopfølgning på anlæg

 

Drift

For Center for Ældre forventes samlet set et merforbrug på 16,6 mio. kr. i 2016. Fra 2015 er overført et overskud på 4,8 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et underskud på 11,9 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forværring af resultatet på 12,7 mio. kr.

Center for Ældre vurderer, at effekten af rehabiliteringsteamet vil sikre opnåelsen af de indlagte besparelser i 2017. Dette gør, sammen med det forventede aktivitetsniveau ultimo 2016, at budget 2017 forventes at kunne overholdes dog med undtagelse af rammen til delegerede sundhedslovsindsatserne, der ligger under Myndighed og tilsyn, særlig overførselsret. Det er på nuværende tidspunkt svært at sige, hvor stor en overskridelse på dette område forventes at blive. Det anses dog ikke for muligt at indhente et eventuelt overført underskud fra 2016 ud over det planlagte merforbrug vedr. kompetenceudvikling

 

I forbindelse med den administrative budgetopfølgning ultimo januar 2017 for 2016 vil der blive en mere dybdegående analyse af udviklingen i sundhedslovsydelser med henblik på mulighederne for at få bremset en eventuel stigning og vurdere omfanget af en varig budgetudfordring. Social- og Sundhedsudvalget vil få forelagt en sag om udviklingen på mødet i marts 2017 med henblik på stillingtagen til eventuelle kompenserende tiltag for at sikre budgetoverholdelse.

 

For Center for Psykiatri og Handicap forventes samlet set et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2016, hvilket også forventes at blive årets resultat. 

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forbedring af resultatet på 1,9 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2016.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forværring af resultatet på 0,6 mio. kr.

 

 

For Center for Sundhed forventes samlet set et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2016. Fra 2015 er overført et overskud på 2,8 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 7,0 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af flere forhold, men kan primært henføres til elev og forebyggelsesområdet.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forbedring af resultatet på 6,5 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. i 2016, hvilket primært kan henføres til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forbedring af resultatet på 1,9 mio. kr.

 

For Sociale ydelser forventes samlet set et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. den ikke-overførbare bevilling i 2016. Mindreforbruget kan primært henføres til antallet af førtidspensionister.

 

Anlæg

Det samlede rådighedsbeløb udgør 0,4 mio. kr., som forventes anvendt fuldt ud i 2016.

 

Anlægsopfølgningen giver ikke anledning til bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets områder viser pr. 31. oktober samlet set et merforbrug på 11,2 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2016. Set under et er der fra 2015 overført et overskud på 7,5 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 3,7 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. i 2016.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2016

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer-/mindreforbrug i 2016

Overført fra 2015

Forventet resultat i 2016 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Center for Ældre

 

 

 

 

 

31 Ældre

-16.645

 

4.795

-11.850

 

Center for Psykiatri og handicap

 

 

 

 

 

32 Psykiatri og Handicap

1.152

-1.626

-

1.152

-1.626

Center for Sundhed

 

 

 

 

 

33 Sundhed

4.249

6.286

2.754

7.002

6.286

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

 

 

 

 

 

34 Sociale ydelser

 

6.481

 

 

6.481

Social- og Sundhedsudvalget

-11.245

11.141

7.549

-3.697

11.141

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Tabel 2: Sammenligning af forventet mer-/mindreforbrug med tidligere opfølgning

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer-/mindreforbrug i 2016

Overførbar

Forventet mer-/mindreforbrug i 2016

Ikke-overførbar

30. april

31. okt

Ændring

30. april

31. okt

Ændring

Center for Ældre

 

 

 

 

 

 

31 Ældre

-3.918

-16.645

-12.727

 

 

 

Center for Psykiatri og handicap

 

 

 

 

 

 

32 Psykiatri og Handicap

-749

1.152

1.900

-1.000

-1.626

-626

Center for Sundhed

 

 

 

 

 

 

33 Sundhed

-2.269

4.249

6.517

4.387

6.286

1.900

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

 

 

 

 

 

 

34 Sociale ydelser

 

 

 

0

6.481

6.481

Social- og Sundhedsudvalget

-6.936

-11.305

-4.309

3.387

11.141

7.755

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 5. december 2016

1.
Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau (DOCX)

2.
Anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

27.35.04A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Servicelovens bestemmelser vedrørende forebyggende hjemmebesøg til ældre blev ændret pr. 1. januar 2016. Formålet er i højere grad at målrette tilbuddet ældre borgere, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysik funktionsevne. Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at forslag til udmøntning af ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober:

Godkendt.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at forslag til udmøntning af ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Servicelovens § 79 a fastlægger rammerne for kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af kommunens tilbud i forhold til forebyggende hjemmebesøg til ældre.

 

Pr. 1. januar 2016 blev lovgivningen ændret for at åbne op for et mere differentieret forebyggelsestilbud, hvor de forebyggende hjemmebesøg i større omfang målrettes de svageste ældre, samtidig med at den generelle forebyggende indsats opretholdes.  Ændringerne forudsattes udgiftsneutral og Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 4. april 2016 en udmøntning af ændringerne indenfor den nuværende normering på 1,7 ældrerådgiver.  

I 2016 har BRK - med projektmidler fra Sundheds- og Ældreministeriet – haft en ekstra ældrerådgiver ansat til at udvikle og afprøve modeller til i samarbejde med henholdsvis praktiserende læger og hospital at få kontakt til de særligt sårbare borgere, der ikke i forvejen har kontakt til kommunen. Endvidere er der givet projektmidler til afholdelse af 4 kollektive informationsmøder, til afprøvning af en fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet. I 2016 har ressourcerne således være tilstrækkelige til at udvikle og afprøve forebyggelsesindsatser rettet mod ældre borgere, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysik funktionsevne. 

 

Fra 2017 har Kommunalbestyrelsen godkendt en udvidelse med én ekstra ældregiver finansieret via værdighedspuljen for at:

·         understøtte den Rehabiliterende Organisation

·         videreføre og implementere positive erfaringer fra projektet.

 

Ministeriet har endvidere udsendt ”Bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a, jf. nr. 304 af 20. marts 2016”.  

 

Der er derfor udarbejdet forslag til kvalitetsstandard med afsæt i den godkendte udvidelse på området fra 2017. Nedenstående ses forslaget samt ændringer i forhold til nuværende tilbud.

 

Nuværende tilbud/udmøntning af ny lovgivning

Forslag til fremtidig indsats i forhold til de forebyggende hjemmebesøg 

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes kun borgere der ikke modtager:

·         Både praktisk bistand og personlig pleje

·         Bor i plejebolig

Ældre borgere generelt:

Målrettet borgere 65 – 79 år i en sårbar situation

Ældre borgere generelt:

Målrettet borgere 65 – 79 år i en sårbar situation

·         Tilbud om et tryghedsbesøg til alle borgere det år de bliver 75 år

·         Skriftligt tilbud om årligt forebyggende til alle over 80 år

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere i en sårbar situation

·         Borgere, der afsluttes efter et forløb i rehabiliteringsteamet

·         Borgere identificeret via tryghedsbesøget

·         Tilbud om et tryghedsbesøg til alle borgere det år det bliver 75 år evt. i form af fællesmøde

·         Skriftligt tilbud årligt om forebyggende hjemmebesøg til alle over 80 år

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere i en sårbar situation

·         Borgere, henvist efter et rehabiliteringsforløb i rehabiliteringsteamet eller på Sønderbo

·         Borgere identificeret via tryghedsbesøget

·         Borgere henvist fra egen læge, hospital, genoptræning m.v.

·         Borgere kontaktet via temamøder

·         Borger identificeret via bekymringshenvendelse fra naboer, pårørende, frivillige organisationer mv.

Datobrev til borgere det år de bliver:

·         75 år og 82 år

·         Ved mistet ægtefælle 75 år+ (dødsfald eller plejebolig) 

Datobrev til borgere:

·         Det år de bliver 80 år og derefter hver 5. år

·         Ved mistet ægtefælle 65 år+ (dødsfald eller plejebolig). 

 

Temamøder og netværksdannelse

 

Forslaget indebærer, at ældrerådgivernes titel ændres til seniorrådgiver for at tydeliggøre, at de forebyggende hjemmebesøg også retter sig mod ’yngre’ borgere fra 65 år i en sårbar situation.

Forslaget har fokus på opsporing af borgere i en sårbar situation både via løbende orientering og dialog med bl.a. praktiserende læger og hospitalet samt internt i BRK via rehabiliteringsteamet og via Rehabiliteringscenter Sønderbo.

Erfaringer viser endvidere, at ældrerådgiverne/seniorrådgiverne med udsendelse af datobrev får kontakt til mange borgere i en sårbar situation. Forslaget lægger derfor også op til en betydelig udvidelse af de alderstrin, der får tilsendt et datobrev. 

Der vil dog ikke som nu blive sendt datobrev til 75 årige med tilbud om et tryghedsbesøg. Det har vist sig, at der bruges forholdsvis mange ressourcer på en indsats, der af borgerne i denne aldersgruppe ofte ikke findes relevant.  Først fra omkring de 80 års finder borgerne tilbuddet i stigende grad relevant.

 

Den nye lovgivning giver mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af de forebyggende hjemmebesøg i form af fællesmøder. Ældrerådgiverne/seniorrådgiverne vil også udnytte disse muligheder fremadrettet.  Ældrerådgivernes/seniorrådgivernes temamøder og netværksdannelse vil samtidig indgå som elementer i udmøntning af lokalsamfundstilgangen og samarbejdet omkring frivillighedsindsatsen. Ældrerådgivernes/ seniorrådgivernes indsats skal koordineres og støtte/støttes af initiativer på disse områder.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til høring i Handicaprådet den 14. november 2016:

Handicaprådet den 14. november 2016:
Handicaprådet roser kvalitetsstandarden og intentionerne om samarbejde.

 

Til høring i Bornholms Ældreråd 15. november 2016:

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:
Bornholms Ældreråd tager Kvalitetsstandarden til efterretning, idet vi bemærker, at Ældrerådgivere har ændret navn og fremover kaldes Seniorrådgivere.

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 31. oktober 2016

1.
Kvalitetsstandard for Forebyggende hjemmebesøg (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Revideret kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug jf. Servicelovens § 101   

27.36.04P27-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Center Sundhed har revideret kvalitetsstandarden for den sociale behandling for stofmisbrug efter §§ 101 i lov om social service.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at revideret kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug efter § 101 sendes i høring i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 27. oktober 2014 kvalitetsstandarden for behandling af stofmisbrug jf. § 101. På møde den 17. august 2015 blev udvalget desuden orienteret om ændringer i Servicelovens § 101, der indebærer, at kommunerne forpligtiges til at iværksætte tilbud om anonym, ambulant behandling til personer, der har et stofmisbrug, men ikke andre sociale problemer.

 

I medfør af § 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014 skal kvalitetsstandarden som minimum revideres hvert 2. år.

 

Der er på den baggrund foretaget en revision af kvalitetsstandarden.  I den reviderede kvalitetsstandard er indarbejdet ændringerne fra 2015 vedrørende kommunens tilbud om anonym, ambulant behandling til personer, der har et stofmisbrug, men ikke andre sociale problemer.  Øvrige ændringer i den reviderede kvalitetsstandard er af sproglig karakter med henblik på at gøre teksten mere læsevenlig. 

 

Endvidere er adressen til Stofbehandlingen ændret, idet Stofbehandlingen fra 2017 bliver samlet i ”Huset”, Åkirkebyvej 1 i Rønne. Stofbehandlingen har tidligere været delt på to lokationer - henholdsvis i ”Huset” i Lille Madsegade og på Helsevej i Rønne.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 5. december 2016

1.
Revideret kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug jf. Servicelovens § 101 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering om partnerskabsaftale vedr. Præventionsprojekt

27.12.06P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

7

 

Hvem beslutter

Børne og Skoleudvalget orienteres

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Resumé

Der er indgået Partnerskabsaftale mellem Bornholms Udviklingshospital og Bornholms Regionskommune, Center for Børn og Familie omkring gratis prævention til unge piger i alderen 12 til 18 år. Formålet med dette tiltag er at reducere antallet af uønskede graviditeter hos unge piger. Tiltaget forventes finansieret gennem en reduktion af foranstaltninger til de meget unge mødre.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         orientering om partnerskabsaftale vedr. præventionsprojekt i samarbejde med udviklingshospitalet på Bornholm tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. december 2016:

Taget til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. december 2016:

 

Sagsfremstilling

Bornholms Udviklingshospital og Bornholms Regionskommune, Center for Børn og Familie, ønsker at reducere antallet af uønskede graviditeter og at reducere antallet af unge mødre på Bornholm gennem mulighed for gratis prævention til alle unge mellem 12 og 18 år. På den baggrund er der mellem direktionerne på Bornholms Hospital og Bornholms Regionskommune (Center for Børn og Familie) indgået en partnerskabsaftale, der forventes at opfylde formålet. Partnerskabsaftalen er foreløbig gældende for 3 år fra 1. januar 2017.

 

For Bornholms Regionskommune vil udlevering af gratis prævention fra kommunen understøtte visionerne om et ”godt og aktivt liv for alle” og ”Bornholm som videnssamfund”. For Bornholms Hospital vil partnerskabsaftalen være en del af Bornholms udviklingshospital. For begge parter er partnerskabsaftalen en understøttelse af den lokale samfundsudvikling, idet tiltaget vil styrke unges, særligt socialt udsatte unge pigers, muligheder for uddannelse og overgang til voksentilværelsen.

 

I praksis stiller hospitalet en del af det kirurgiske ambulatorium til rådighed bemandet med speciallæge og sygeplejerske. Center for Børn og Familie, Det Gule Team, stiller medarbejdere, fortrinsvis gadeplansmedarbejdere, til rådighed for de unge. Gadeplansmedarbejderne sikrer at det aftales tid, og at de unge understøttes gennem forløbet. Der sikres samtykke fra forældrene hos unge under 15 år.

 

I samarbejde med kirurgisk afdeling gennemføres enten inden udgangen af 2016 eller primo 2017 et undervisningsforløb for relevante medarbejdere i kommunen, således at de er klædt på til vejledningsopgaven i.f.t. de unge. Der er således allerede afholdt et møde mellem repræsentanter fra henholdsvis hospitalet og Det Gule Team.

 

Partnerskabsaftalen løber i 3 år, dog vil der løbende blive evalueret på følgende elementer:

 

·         Antal besøg i ambulatoriet

·         Antal udleveret prævention

·         Foreslået besøg (Surveyxakt) – bruges af Det Gule Team

 

Der udarbejdes i samarbejde oplysningsmateriale rettet mod unge piger i alderen 12 til 18 år og der vil blive taget kontakt til de praktiserende læger m.h.p. at skabe en arbejdsgang i.f.t. de unge, der henvender sig der.

Økonomiske konsekvenser

Der er, på baggrund af en økonomisk model, udarbejdet en businesscase hvoraf det fremgår, at forhindres blot en uønsket graviditet i målgruppen, er der balance mellem udgifter anvendt til gratis prævention og en evt. besparelse i efterfølgende foranstaltninger.

På baggrund af prognosticeringen af udgifterne til de præventive midler, vil der i 2017 kunne opstå et merforbrug begrundet i opstart, dette finansieres af overført mindreforbrug fra tidligere år på bevilling 12 Børn og Familie.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 5. december 2016

1.
Partnerskabsaftale Prævention (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ungerådgivningen Bornholm - Status november 2016

15.20.05P20-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

November 2015 blev der etableret en ungerådgivning, som er et tilbud, hvor både børn og unge, deres pårørende samt fagfolk kan henvende sig og få råd og vejledning omkring misbrug. Projektet blev etableret som et samarbejde mellem Center Sundhed og Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse. Der foreligger nu en status pr. november 2016.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. december 2016:

Taget til efterretning og forventer at der snarest tages skridt til ansættelse af medarbejdere.

 

Sagsfremstilling

Status pr. november 2016
Ungerådgivningen på Bornholm har nu eksisteret i et år, og det har været et spændende, udfordrende, udviklende og lærerrigt år, hvor mange af de oprindelige tanker om Ungerådgivningen er blevet drøftet, vendt og drejet i forhold til at udmønte de strategiske beslutninger i praksis – og samtidig blive et synligt, brugbart og respekteret rådgivningstilbud til unge, deres forældre og professionelle.

Siden opstart i november 2015 og frem til nu er der gennemført individuelle samtaler med de unge og 3 gruppesamtaler med de unge. Hovedparten af de unge som har været i gruppeforløb, har også benyttet sig af muligheden for individuelle samtaler sideløbende, når de har haft behov for at tale ekstra fortroligt.

Efter sommerferien har der været et vigende antal henvendelser fra unge, der ønskede at benytte sig af rådgivningstilbuddet, hvorfor de gruppeforløb der har været planlagt i denne sidste periode desværre har måttet aflyses.

Ungerådgivningens metodiske tilgang og praktiske øvelser er primært inspireret af U-turn og Stofrådgivningen. For hver samtale føres logbog.  I alt 39 unge har været i et kortere eller længere forløb. Antallet af samtaler pr. ung varierer fra 1 til 12. Kønsfordelingen ligger pt. på 13 piger og 26 drenge. De unge har en aldersspredning fra 14 til 27 år.

Oversigt over unge i Ungerådgivningen Bornholm maj 2016 opdelt i alderstrin:

Alder

Antal unge i alt

Antal unge i indledende samtaler

Antal unge i længere forløb

< 15 år

5

3

2

15-25 år

28

16

12

26-30 år

2

1

1

Ukendt alder

4

4

0

 

I alt 39

I alt 24

I alt 15

 

Af de unge der har været i forløb ved Ungerådgivningen, er nogle ophørt med at ryge hash og tager ikke andre rusmidler, nogle har reduceret deres forbrug betragteligt, og enkelte er kommet i behandling.

Generelt ses en positiv udvikling hos de unge, der enten har reduceret eller er stoppet med deres forbrug. Ungerådgivningen har således fulgt dem på et tidspunkt i deres liv, hvor de har skullet forholde sig til deres egne mål og drømme, f.eks. i form af et tilbud om optagelse på efterskole, højskole, ny kæreste uden forbrug o.l. Disse nye ”tilbud” i deres liv har stillet krav om en ændring i deres forbrug og livsstil, hvilket de unge har taget på sig og taget imod. De ydre motivationsfaktorer har repræsenteret noget de gerne ville hen imod, og det har gjort det muligt i fællesskab at finde frem til deres egen indre motivation. For hovedparten af de unge er det også gældende, at de har skiftet miljø for at kunne gennemføre og nå deres mål.

Enkelte af de unge der har været ophørt med hashrygning under kontakten med Ungerådgivningen, har genoptaget enten hashrygningen eller hash kombineret med andre rusmidler i forbindelse med skift i deres sociale liv m.m. Det er tydeligt, at den sociale afhængighed (de unges gruppetilhør og venskabskreds) har en stor betydning for tilbagefald, ligesom de unges anvendelse af rusmidler som ”medicin” i forhold til diagnoser også spiller også en central rolle. De unge oplever således en positiv effekt af rusmidlet i forhold til den pågældendes sygdom. 

Adgang til Ungerådgivningen

Ungerådgivningen har base i Ungeporten sammen med jobcentrets sagsbehandlere for unge uden uddannelse og Ungdommen Uddannelsesvejledning Bornholm. Således er basen i lejede lokaler på Campus, og der er i Ungeporten samlet set kontakt med mange forskellige unge – også unge uden problemer med rusmidler.

Da Ungerådgivningen har begrænsede ressourcer til rådighed (2 fuldtids medarbejdere), er det afgørende, at Ungerådgivningen er ”synlig” i forhold til samarbejdspartnere, således at disse er opmærksomme på at henvise til Ungerådgivningens tilbud, når de - i deres professionelle virke – har kontakt til og med unge med et problematisk forbrug af rusmidler.

Følgende samarbejdspartnere har henvist unge til rådgivningen: Ungeporten (sagsbehandlere og UU-vejledere), SSP-medarbejdere, Gadeplanmedarbejdere, Psykiatrisk Center samt mentorer/vejledere/lærere/skoleledere fra Campus Bornholm, BornPro, Bornholms Efterskole, Sydbornholms Privatskole, Østre Skole.

Hovedparten af de unge følger et skoletilbud, når de henvender sig til Ungerådgivningen. Indtil videre har Ungerådgivningen kontakt med elever fra BornPro, EGU, Erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm, 10. Klasseskolen, Bornholms Efterskole, Bornholms Højskole, flere af øens grundskoler samt Ungdomsskolens tilbud Ung på Vej.

Ungerådgivningen iværksatte umiddelbart før sommerferien et struktureret samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere, idet det vurderedes at være hos disse samarbejdspartnere, at forbrug af rusmidler i bekymrende omfang var særligt udtalt. Disse samarbejdspartnere er: 10. klasseskolen, BornPro og Remisen. Således har der været et intensiveret og udvidet samarbejde med netop disse samarbejdspartnere, dels for komme ”tættere” på de unge i målgruppen og i periferien, dels for at blive klogere på den ungdomskultur, der hersker i dag og dennes forholden sig til forbrug af rusmidler, festkulturer m.v. Dette samarbejde blev naturligt sat i bero hen over sommerferien, men Ungerådgivningen genoptog samarbejdet efter sommerferien og har frem til nu haft en fast kadence i forhold til tilstedeværelse på de omhandlende institutioner.

Samtaler og gruppeforløb for forældre

Således har Ungerådgivningen haft kontakt til ca. 25 forældre, hvoraf ca. halvdelen har deltaget i et egentligt gruppeforløb i en eller anden form.

Forløbet for forældregrupper består som udgangspunkt af 4 mødegange og følger U-turns model for forældreforløb. Artikler og øvelser fra U-turn bliver anvendt på kurset. Temaerne er:

Efterfølgende har den første gruppe ønsket at bevare kontakten og fortsætte med at mødes med hinanden. Den anden gruppe er i skrivende stund ikke færdig med møderækken.

Foreløbig har forældrenes tilbagemeldinger betydet, at Ungerådgivningen fortsætter med samme indhold.

Ud over gruppeforløb har forældrene deltaget i individuelle samtaler i Ungerådgivningen. Disse samtaler afholdes i Ungeporten og/eller i hjemmet. I enkelte tilfælde har der været behov for akut fællesmøde i forbindelse med aktuel skolesag.

Netværk og informationsarbejde

Som nævnt ovenfor er Ungerådgivningen særdeles afhængig af, at samarbejdspartnere er bevidste og vidende om Ungerådgivningens tilbud – dette for at kunne være ”synlig” i de miljøer, hvor de unge færdes. Derfor har Ungerådgivningen i den indledende fase stort fokus på at afsøge, opsøge og eftersøge mulige relevante samarbejdspartnere.

Ungerådgivningen har således deltaget i diverse møder med professionelle samarbejdspartnere, f.eks. personalemøder mhp. at præsentere Ungerådgivningens tilbud for medarbejdere, vejledernetværk på tværs af uddannelsesinstitutioner, diverse SSP-netværk, i Center for Børn og Familie, i Psykiatrisk Center, i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og i lærergrupper på diverse grundskoler samt øvrige uddannelsesinstitutioner.

Ungerådgivningen har desuden aflagt besøg i Ungehuset, Ungdomsskolen i Rønne, Ung På Vej, hos politiet og hos skoledagtilbudsrådgiverne.

Ungerådgivningen har været i lokale medier i forbindelse med åbning og status og har annonceret offentligt i forbindelse med opstart af forældregrupper m.v.

Umiddelbart efter skolestart lavede Ungerådgivningen et PR-fremstød på ungdomsuddannelserne (STX, HF, HTX, HHX og EUD/EUX) i samarbejde med Ungeguiden. Ved denne lejlighed var Ungerådgivningen tilstede på den enkelte uddannelsesinstitution, hvor materiale med kontaktoplysninger blev uddelt, ligesom Ungerådgivningen i denne forbindelse ligeledes udskrev en logo-konkurrence. Alt sammen aktiviteter til at øge den almindelige bevidsthed blandt de unge om Ungerådgivningens tilbud.

Alle nyheder lægges også ud på Ungerådgivningens Facebookside.

Ungerådgivningens tilbud har ligeledes fået en mere central placering og uddybende beskrivelse på kommunens hjemmeside om sundhedstilbud; https://www.brk.dk/Borger/stofalkohol/Sider/default.aspx

Ungerådgivningen har desuden holdt fast i det etablerede netværk af fagpersoner, som alle har været på uddannelsen ”Ud af misbrug Ind i Uddannelse”, og som er interesserede i at fastholde et fagligt forum omkring problematikken unge og rusmidler på Bornholm for at sikre vidensdeling og samarbejde. Deltagerne kommer fra både Center for Sundhed, Center for Børn og Familie, Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og Center for Skole, Kultur og Fritid. Der har været afholdt 3 møder i dette netværk – initieret af Ungerådgivningen.

Endelig er der en kontinuerlig dialog mellem Ungerådgivningen og Ungeguiden, hvis formål er at fastholde unge i ungdomsuddannelse. Et samarbejde og udnyttelse af synergi, der netop er effektivt og muligt, idet både Ungeguiden og Ungerådgivningen har base i Ungeporten.

Prioritering af indsatsfremadrettet

Som det vil være de fleste bekendt, er Ungerådgivningen i den ærgerlige situation, at en af ungerådgiverne opsagde sin stilling med fratræden pr. 31. oktober 2016, mens den anden (og sidste) ungerådgiver opsagde sin stilling i oktober måned med fratræden pr. 31. december 2016. Det efterlader naturligvis Ungerådgivningen i en situation, hvor dels den hidtidige indsats – sammenholdt med de vigende antal henvendelser fra unge og forældre – tages op til revision i forhold til at iværksætte en ny ansættelsesproces. Dels at der nu gennemføres en grundig undersøgelse blandt Ungerådgivningens samarbejdspartnere for at få et bedre og mere kvalitativt indblik i disses forventninger og behov til en fremtidig Ungerådgivning.

Således vil der være en periode, fra den tilbageværende ungerådgiver fratræder, og indtil der er gennemført nyansættelser, hvor de opsøgende aktiviteter fra Ungerådgivningens side vil blive droslet ned til et minimum, idet Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og Center Sundhed har prioriteret at ”nød-dække” de konkrete henvendelser fra unge og/eller pårørende, der måtte komme i perioden. Det er derfor vigtigt for de to samarbejdende centre at signalere meget tydeligt at Ungerådgivningen ingenlunde er lukket, men at der blot her og nu er tale om et midlertidigt dødvande i forhold til konkrete ungerådgivere, men at ALLE henvendelser fra unge og/eller deres pårørende vil blive håndteret professionelt i forhold til at de kommunale tilbud, der eksisterer på området vil behandle og handle på henvendelsen. Således bliver Ungerådgivningens telefoner fortsat besvaret – disse henvendelse går som udgangspunkt til Misbrugsområdet i Center Sundhed, der søger for den videre behandling, indtil stillingerne i Ungerådgivningen igen er besat.

Den ovenfor omtalte undersøgelse blandt samarbejdspartnere vil blive gennemført i samarbejde med Ungeguiderne, der assisterer med at foretage undersøgelsens kvalitative interview blandt samarbejdspartnere. Resultaterne af denne undersøgelse vil naturligvis indgå i den fremtidige rekrutteringsproces, således at det i høj grad sikres, at der rekrutteres netop de kompetencer og kvalifikation blandt de kommende ungerådgivere, som Ungerådgivningens samarbejdspartnere efterspørger.                              

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  National handleplan for den ældre medicinske patient

29.00.00A00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Partierne bag finansloven har indgået aftale om en National handleplan for den ældre medicinske patient.  Sigtet er at skabe bedre forhold og sammenhæng for den ældre medicinske patient. Der gives en orientering om handleplanen med særligt fokus på de kommunale indsatser og status i forhold til implementering i BRK.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning 

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient udmønter 805 mio. kr. i perioden 2016-2019. Flere af indsatserne er umiddelbart forankret og finansieret i enten kommune eller region, men flere af indsatserne forudsættes ligeledes et samarbejde med sektorerne.

 

Bornholms Regionskommunes andel af midler til udmøntning af den nationale handleplan er på i alt 5,4 mio. kr. i perioden 2016-2019, heraf 4,6 mio. kr. til styrkelse af de kommunale akutfunktioner og 0,8 mio. kr. til kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje.

 

Handlingsplanen omfatter 8 indsatsområder:

 

1. Tidligere opsporing og mere rettidig indsats

2. Styrkede kommunale akutfunktioner

3. Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje

4. Styrket indsats mod overbelægning

5. Flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis

6. En indsats der hænger mere sammen

7. Bedre styr på medicinen

8. Bedre digitalt samarbejde i komplekse patientforløb

 

Særligt de første 3 indsatser er forankret i kommunerne. 

 

Tidligere opsporing og mere rettidig indsats

Det fremgår af handleplanen, at Sundhedsstyrelsen inden udgangen af 2017 udarbejder anbefalinger for tidlig opsporing med henblik på national udrulning.  I planen er der et særligt fokus på ernæringsområdet.

BRK har iværksat en række indsatser både på ernæringsområdet og på andre områder i forhold til tidlig opsporing og mere rettidig indsats.  En analyse af forebyggelige indlæggelser peger dog på, at BRK ligger relativt højt på ’knoglebrud´ og det anbefales derfor, at der sættes fokus på faldforebyggelse i 2017.  Øvrige initiativer i BRK afventer Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

Styrkede kommunale akutfunktioner

Handleplanen rummer et ’krav’ til kommunerne om en styrkelse af de kommunale akutfunktioner, herunder et krav om allerede i 2016 at leve op til Sundhedsstyrelsens nuværende faglige anbefalinger. 

Det er vurderingen, at BRK i 2016 lever op til sundhedsstyrelsen nuværende faglige anbefalinger.  

 

I 2017 udsender Sundhedsstyrelsen en ny kvalitetsstandard for de kommunale akutfunktioner og det forventes, at de nye kvalitetsstandarder implementeres i kommunerne senest i 2018. Endvidere forventes primo 2017 at foreligge fælles Kommunekontaktråds (KKR) mål for kommunerne i hovedstadsregionen bl.a. i forhold til for den kommunale akutfunktion. 

 

Den kommunale akutfunktion ses i handleplanen som en bredere vifte af indsatser, herunder såvel den almindelige hjemmesygeplejerske som akutteams og akutpladser (midlertidige pladser).  

 

Der vil foreligge et forslag til en samlet implementeringsplan for udvikling af akutfunktionen i BRK primo 2017, indeholdende bl.a. forslag til henvisningsprocedure, samarbejdsaftaler, kompetenceudvikling mv.  Planen vil i nødvendigt omgang blive korrigeret, når de nye kvalitetsstandarder for den kommunale akutfunktion fra sundhedsstyrelsen 2017 foreligger samt i forhold til Kommunekontaktrådets (KKR) mål for området.  

 

Det er forventningen, at BRK med planen og de tilførte midler i perioden (2016 – 2019) vil kunne indfri kravene i nye kvalitetsstandarder som Sundhedsstyrelsen udarbejder. 

 

Midlerne til en styrkelse af den kommunale akutfunktion er i BRK tilført Sygeplejen i Center Sundhed jf. nedenstående tabel.

 

 

BRK’s andel af midler fra handleplan for den ældre medicinske patient

2016

2017

2018

2019

Akutfunktioner

504.000

964.000

1.335.000

1.747.000

 

De tilførte midler i 2016 er primært gået til investeringer i udstyr og materiel foruden en styrkelse af Sygeplejen i dagtiden. I 2017 vil ressourcerne gå til en styrkelse/fastholdelse af det sygeplejemæssige beredskab på Sønderbo. Den konkrete udmøntning af de tilførte ressourcer i 2018 og 2019 afventer Sundhedsstyrelsens nye kvalitetsstandard samt KKR-mål for den kommunale akutfunktion

 

Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje

Handleplanen udmønter midler til medfinansiering af kompetenceudvikling til medarbejdere i kommunen, der varetager sundhedsfaglige opgaver.  Handleplanen nævner en bred vifte af områder bl.a. geriatri, psykiatri, rehabilitering.

Der har i 2016 været gennemført en omfattende kompetenceudvikling på ældre- og sundhedsområdet i BRK som led i implementering af den Rehabiliterende Organisation. Og der er allerede planlagt en række nye tiltag i 2017 bl.a. på medicinområdet.

Specifikt i forhold til udmøntning af de tilførte midler til kompetenceudvikling i handleplanen peges fra både Center for Ældre og Center for Sundhed i BRK på et behov for kompetenceudvikling indenfor gerontopsykiatrien, der beskæftiger sig med psykiske sygdomme hos ældre. Der peges konkret på viden om psykiske lidelser generelt, medicinering og arbejdet med mennesker i psykose. Center for Ældre og Sygeplejen arbejder på et fælles oplæg til kompetenceudvikling indenfor de nævnte temaer.  Det forudsættes, at de afsatte midler i handleplanen i 2016 kan overføres til 2017, jf. nedenstående tabel.

 

BRK’s andel af midler fra handleplan for den ældre medicinske patient

2016

2017

2018

Kompetenceudvikling

241.000

383.000

244.000

 

I vedhæftede plan for implementering af den Nationale handleplan i Bornholms Regionskommune redegøres nærmere for de enkelte indsatser i handlingsplanen med fokus på de kommunale indsatser, herunder forslag til tids- og procesplan for arbejdet med planen i Bornholms Regionskommune.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune får tilført i alt 5,4 mio. kr. i perioden 2016-2019, heraf 4,6 mio. kr. til styrkelse af de kommunale akutfunktioner og 0,8 mio. kr. til kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje, jf. ovenstående.  Kommunerne skal i august 2018 redegøre for, hvordan midlerne til at styrke de kommunale akutfunktioner siden 2016 er blevet anvendt, samt redegøre for hvordan midlerne vil blive brugt fremadrettet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 5. december 2016

1.
Implementering af den Nationale handleplan for den ældre medicinske patient i Bornholms Regionskommune (DOCX)

2.
National handleplan for den ældre medicinske patient (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Sundheds- og sygeplejeklinikker i Bornholms Regionskommune

29.18.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Der gives en orientering om sundhed- og sygeplejekliniker i Bornholms Regionskommune, herunder plan for udvikling af området.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

·         Orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med udvikling af den Rehabiliterende Organisation en række anbefalinger for udvikling af Sygeplejen i kommunen.  En af anbefalingerne peger på øget anvendelse af Sundheds- og sygeplejeklinikker i BRK.  Der er således en målsætning om at 25 % af hjemmesygeplejerskernes indsatser i dagtiden i 2019 leveres i én af kommunens sundheds-og sygeplejeklinikker. I 2016 er målet min. 15 %, som forventes nået.  

 

Sundheds- og sygeplejeklinikkerne er en del af kommunens tilbud om sygepleje, og klinikkerne kan benyttes af borgere, der er henvist til sygepleje af egen læge, speciallæge eller sygehus. Det er sygeplejerskerne, der vurderer om behandlingen kan finde sted i klinikken, eller om sygeplejersken skal komme i borgerens eget hjem.

 

Klinikkerne er organiseret under Center for Sundhed og bemandes af sygeplejersker, som så vidt muligt er fast tilknyttet klinikken.

 

Anvendelse af sundheds- og sygeplejeklinikker betyder: 

·         At borgeren har større indflydelse på, hvornår de får hjælp og undgår ventetid i hjemmet.

·         At borgeren oplever en høj kvalitet i sygeplejen.

·         At borgere oplever en kontinuitet i personalet, da borger møder en mindre kreds af kendte sygeplejersker.

·         At ventetiden for borgeren reduceres.

·         At behovet for at omdanne private hjem til kommunale arbejdspladser mindskes.

 

En øget brug af klinikker giver samtidig en bedre udnyttelse af de sygeplejefaglige ressourcer, da ’vejtiden’ fjernes og der kan laves et effektivt arbejdsprogram. Klinikkerne forbedrer også de kliniske rammer for indsatsen, og betyder fx at sårheling sker hurtigere og med færre komplikationer.

 

Borgeren kan ikke vælge mellem at modtage sygepleje i hjemmet eller i klinikken og alle borgere, der fysisk og psykisk er i stand til at komme i sundheds-og sygeplejeklinik ved egen hjælp vil modtage sygepleje på klinik. Borgeren skal også selv sørge for transport til og fra klinikken.

 

En forudsætning - for at indfri målet om at 25 % af hjemmesygeplejerskerne indsatser leveres i én af kommunens sundheds-og sygeplejeklinikker - er et øget antal klinikker rundt omkring på øen. Kommunalbestyrelsen bevilgede derfor i budget 2017 én mio. kr. til etablering af nye klinikker.  

 

Der er på nuværende tidspunkt fire sundheds-og sygeplejeklinikker, heraf 2 i Rønne, 1 i Nexø og 1 i Allinge.  Der er umiddelbart behov for en klinik i Åkirkeby og klinikken i Allinge er for lille med meget få kvadratmeter uden plads til behandlerbriks til borgerne, venteplads til borgere og uden mulighed for opbevaring af sygeplejeartikler etc.  Endvidere ligger de to klinikker i Rønne for tæt.

 

Som det fremgår vedhæftede notat om etablering af nye sundheds- og sygeplejeklinikker i 2017 planlægges én klinik etableret på Åbo i Åkirkeby, mens klinikken i Allinge flyttes fra Kirkepladsen 4 til Vestergade 3 og klinikken på Lunden i Rønne flyttes til Gartnervangen i Rønne Nord.

 

Med flytningen til Vestergade 3 gives mulighed for indretning af en tidssvarende klinik. Klinikken i Vestergade 3 placeres i samme hus som aktivitets- og samværstilbuddet under Center for psykiatri og handicap, og brugerne her får dermed også lettere adgang til Sygepleje. Der arbejdes desuden på at flytte sygeplejerskernes nuværende base i Gudhjem til Allinge. Det vil give bedre mulighed for en fleksibel bemanding af klinikken samt en tættere sparring mellem sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der ligeledes har base i Allinge.

 

Klinikkerne i Rønne er aktuelt placeret på henholdsvis Sønderbo og Lunden og ligger uhensigtsmæssigt tæt på hinanden. Klinikken på Lunden flyttes derfor til Gartnervangen i Rønne Nord, hvor der bor relativt mange borgere, der modtager sygepleje.  Der indgås aftale med Bo42 om forsat leje af den tidligere sygeplejeklinik i Gartnervangen, der blev opsagt pr. 1. september 2016, som følge af flytning af Hjemmeplejens base i Gartnervangen til Lille Madsegade.

 

Med placeringen af klinikker de 3 ovennævnte steder på øen vil det være muligt at ’flytte’ flere sygeplejeindsatser fra borgerens hjem til klinik, reducere ’vejtid’ og øge effektiviteten i Sygeplejen. 

Anlægssagen i forhold til etablering af klinik på Åbo og flytning af klinikken i Allinge forventes at foreligge til politisk behandling primo 2017.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 5. december 2016

1.
Orientering om etablering af nye sundheds- og sygeplejeklinikker i 2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Nylars 2016  

27.12.16K09-0172

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

•                taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 18. oktober 2016 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Nylars.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk - Plejecenter Nylars

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på Nylars Plejecenter har et tilbud, som lever op til visionen om ”længst muligt i eget liv”, idet der gøres meget for at imødekomme deres ønsker i dagligdagen. Det er desuden Tilsynets opfattelse, at beboerne får den hjælp, som de efter loven og beslutninger i kommunalbestyrelsen har krav på.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet 2 anbefalinger:

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Handicaprådet den 14. november 2016:

Handicaprådet den 14. november 2016:
Orientering modtaget. Plejecenter Nylars kommer på som separat punkt på Social- og Sundhedsudvalgets et af de kommende møde. Handicaprådet ønsker en orientering på dette punkt efterfølgende.

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd 15. november 2016:

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport med anbefalinger til efterretning.

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 5. december 2016

1.
Tilsynsrapport Nylars 2016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Snorrebakken 2016

27.12.16K09-0170

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

•                taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 2. september 2016 (afdelingerne A+B), den 24. august 2016 (afdelingerne C+D), den 30. august 2016 (afdelingerne E+F) samt den 16. september 2016 (afdelingerne GH+IJ), aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Snorrebakken.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk - Plejecenter Snorrebakken

Det er Tilsynets samlede indtryk, at afdelingerne på Plejecenter Snorrebakken yder beboerne en god og tryg hverdag.

 

Der er samlet set fokus på at arbejde med at sikre at den enkelte beboer er mest og længst muligt i eget liv, og det er Tilsynets opfattelse, at beboerne på Snorrebakken samlet set modtager en god og kvalificeret pleje og omsorg.

 

Hvor der i forbindelse med tilsynene er blevet givet anbefalinger hvor der skulle følges op inden næste års tilsyn, har Tilsynet, i alle tilfælde, modtaget en skriftelig tilbagemelding på disse anbefalinger.

 

Afdelingerne A+B

Tilsynet blev gennemført 2. september 2016.

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på afdelingerne A+B får den hjælp, som de er visiteret til og har brug for. Der er et fint aktivitetsniveau og aktiviteter tager udgangspunkt i beboernes ønsker, og de ressourcemuligheder, som afdelingen har.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet to anbefalinger:

 

·         Det anbefales, at samtlige beboeres dokumentation gennemgås med henblik på at der er taget stilling til, hvem der varetager borgerens helbredsmæssige interesser. Der gives en tilbagemelding til Tilsynet, når dette er sket, og senest 1. november 2016.

·         Tilsynet anbefaler, at afdelingen overholder retningslinjerne for opfølgning på indflytning, således at opfølgningssamtaler afholdes senest 3 måneder efter indflytning.

 

Afdelingerne C+D

Tilsynet blev gennemført 24. august 2016.

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på afdelingerne C+D får den hjælp som de har behov for og ret til efter kommunens kvalitetsstandard og serviceloven. Der bliver taget de fornødne individuelle hensyn, og borgerne inddrages i beslutninger om hverdagen – både på det personlige plan og for fællesskabet.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet to anbefalinger:

 

·         Tilsynet anbefaler, at der sker en gennemgang af samtlige beboeres oplysninger, således at det sikres, at oplysningerne er opdaterede. Tilsynet skal senest d. 1. november have en tilbagemelding på, at gennemgangen er gennemført.

·         Tilsynet anbefaler, at afdelingen overholder retningslinjerne for opfølgning på indflytning, således at opfølgningssamtaler afholdes senest 3 måneder efter indflytning.

 

Afdelingerne E+F

Tilsynet blev gennemført 30. august 2016.

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på afdelingerne E+F får den hjælp, som de er visiteret til, og har behov for. Der er en god inddragelse af beboerne i hverdagen, og også i forhold til fællesskabet (i det omfang, det er muligt). Det er et godt aktivitetsniveau, og de enkelte aktiviteter tager både udgangspunkt i den enkelte beboer, og i fællesskabet.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

 

·         Tilsynet har gentagende gange fundet fejl i dokumentationen, hvorfor det nu indskærpes, at det af alle borgeres dokumentation skal fremgå, hvem der varetager borgerens helbredsmæssige interesser. Det har desuden været påpeget flere gange overfor ledelsen, at borgers medicin m.m. kun må låses inde efter aftale med borger, og at årsagen til dette skal dokumenteres. Tilsynet finder det ikke i orden, at der, med det formål at låse medicinen inde, lægges beslag på et indbygget skab fra gulv til loft, idet det er borgerens lejlighed, og der er som oftest brug for den skabsplads, der er.

 

Tilsynet skal således anbefale, at der tages hånd om de nævnte problemstillinger, og at der indsendes en redegørelse til Tilsynet om, hvordan problemstillingerne løses, senest 1. november.

 

Afdelingerne GH+IJ

Tilsynet blev gennemført 16. september 2016.

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på afdelingerne GH+IJ får den hjælp og støtte, som de har behov for og ret til efter kvalitetsstandarden og servicelovens bestemmelser. Der er opmærksomhed på de individuelle behov, og de beboere, som tilsynet mødte, trives på stedet.

 

Det er også Tilsynets opfattelse, at man er god til at finde aktiviteter, som tager udgangspunkt i beboernes ønsker og behov.

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Handicaprådet den 14. november 2016:

Handicaprådet den 14. november 2016:
Orientering modtaget og roser tilsynets arbejde.

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd 15. november 2016:

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:

Snorrebakken afdeling A+B – 05. september 2016                                                                           

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning og følger tilsynets

Anbefalinger. Positivt at der er et fald i magtanvendelse.

 

Snorrebakken afdeling C+D - 24. august 2016                                                                        

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning og følger tilsynets anbefalinger. Forplejningen er god om end det opleves, at der bruges meget af en lille pension på kost.

 

Snorrebakken afdeling E+F - 30. august 2016                                                                           

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning og forventer at tilsynets anbefalinger om dokumentation og medicinhåndtering bringes i orden.

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 5. december 2016

1.
Tilsynsrapport 2016 Snorrebakken afd. A+B (DOC)

2.
Tilsynsrapport 2016 Snorrebakken afd. C+D (DOC)

3.
Tilsynsrapport 2016 Snorrebakken afd. E+ F (DOC)

4.
Tilsynsrpport 2016 Snorrebakken afd. GH+IJ (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Tilsyn 2016 Team Østergade og Vennepunktet   

27.12.16K09-0173

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

•                Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg i tilbuddene Team Østergade(§103) og Vennepunktet(§104) den 17. oktober 2016. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentant, personale samt leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens §§103 og 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Tilsynet finder, at der gives et godt tilbud til brugerne af Team Østergade og Kulturhuset ”Vennepunktet”. I tilsynet var fokus lagt på Team Østergade, og det er tydeligt, at brugerne har en arbejdsidentitet, og at det er en ”rigtig” arbejdsplads, med både krav og forventninger. Tilsynet finder derfor, at brugerne får den hjælp og støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som er truffet i Kommunalbestyrelsen.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

 

•   Tilsynet anbefaler, at det sikres at nuværende og nye medarbejdere sikres en formel introduktion omkring både regler, indberetning samt etik og moral i og omkring magtanvendelser.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Handicaprådet den 14. november 2016:

Handicaprådet den 14. november 2016:
Orientering modtaget idet Handicaprådet udtrykker stor tilfredshed med det arbejde der gøres på Team Østergade og Vennepunktet.

 

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd 15. november 2016:

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport med anbefalinger til efterretning.

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 5. december 2016

1.
Tilsynsrapport Team Østergade og Vennepunktet 2016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Status for midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12P21-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsatte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Her gives en oversigt over tilgængelige midler og de indkomne ansøgninger.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 31. oktober 2016 nye retningslinjer for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde. Der er to årlige ansøgningsrunder;

Efterårspuljen, også kaldet hovedpuljen, har ansøgning i november og udbetaling i januar, og søges til nye initiativer og udvidelse af aktiviteter, og til foreninger /organisationer /grupperinger som støtte til tilbagevendende aktiviteter og indsatser, hvor tilskuddet kan søges for et årig, toårig eller for en treårig periode alt efter projekt og indsats.

Forårspuljen med ansøgning i maj og udbetaling i juni er hovedsagligt som støtte til nye foreninger og aktiviteter.

 

Budgettet for ansøgninger i de to ansøgningsrunder med udbetaling i 2017 er på 693.078,00 kroner.

 

Der er indkommet ansøgninger til første ansøgningsrunde for i alt 723.478,00 kroner. Det vil sige godt 30.000,00 kroner mere end budgettet for hele året.

 

Ud af de indkomne ansøgninger er der kommet 11 ansøgninger til midler i en tre-årig periode. Disse 11 ansøgere har i alt ansøgt om 332.600,00 kroner per år i tre år.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 5. december 2016

1.
Oversigt ved første ansøgningsrunde (XLSX)

2.
Retningslinjer for § 18 ansøgninger (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Vennekredsen/ Beboer- Familierådet Plejecenter Lunden søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0419

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

15

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Vennekredsen/ Beboer- Familierådet Plejecenter Lunden søger § 18 midler til indkøb af Rickshaws cykel

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 35.000,- kroner.

Sagsfremstilling

Vennekredsen og Beboer-Familierådet arbejder tæt sammen og yder året i gennem en stor indsats for beboerne på Plejecentret Lunden, og med ganske få udendørsaktiviteter da mange af beboerne er gangbesværede og derfor har vanskeligt ved at komme ud i naturen. Motion og frisk luft giver øget trivsel og glæde i hverdagen, hvilket er de frivilliges fornemste opgave at bidrage med på plejecentret. Ved at kunne benytte en Rickshaws cykel giver det beboerne en fantastisk mulighed for at komme ud og nyde naturen i en social kontekst.

Økonomiske konsekvenser

Indkøb af Rickshaws cykel model nr. 501 totale beløb: Kr.42.125

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Træværkstedet "Det er bare mænd" søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0420

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

16

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Træværkstedet ”Det er bare mænd” søger § 18 midler til driftsudgifter, udstyr og andre anskaffelser.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 3000,- kroner.

Sagsfremstilling

Træværkstedet ”Det er bare mænd” har 8 medlemmer, som beskæftiger sig med træsløjd i kælderen på Løvstikken, Pihls Allé 10 i Klemensker. Aktiviteten er primært for ældre og handicappede.

Aktiviteten har eksisteret i over 18 år, og finansieres ved salg af træsløjd og bevilgede § 18 midler.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 6.000 som er det totale budget til aktiviteten

Oplysninger baseret på regnskab 2015:

Saldo 1.1.2015                                  kr. 5.804,50

Udgift til køb af materialer                 kr. 3.831,25

Formue 31.12.2015                           kr. 1.973,25

Træværkstedet ”Det er bare mænd” fik i 2016 bevilget kr. 3.000 ved § 18 midler

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Værestedet Café Elmer søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde   

27.15.12Ø40-0421

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

17

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Værestedet Café Elmer søger en treårig bevilling til driftsudgifter

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 8000,- kroner per år.

Sagsfremstilling

Værestedet Café Elmer startede tilbage i 2000 og er et værested, hvor alle er velkomne, således er der ikke registrerede medlemmer. Værestedet der har åbent hver fredag, oplyses til at være et aktiv for ældre, der er ensomme og som trænger til opmuntring og omsorg i hverdagen. Der arrangeres underholdning i form af foredrag, rejsebeskrivelser, film og 3-4 udflugter/ årligt. Fremmødet kan ligge fra ca. 20 til 60 personer, men som regel er der omkring 30 deltagere. Ca. 15 frivillige er tilknyttet Café Elmer.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 10.000 kr. til årlige driftsudgifter i 3 år 2017 2018  2019

 

Udgifter i alt                                                     kr. 31.492

Leje af lokaler, varme, el og vand       kr. 8.000

Udflugter – transport                        kr. 11.100

 

Værestedet Café Elmer blev i 2016 bevilliget kr. 8.000

Værestedet søger midler i fonde m.m. for at kunne finansiere deres aktiviteter

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Røde Kors Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0422

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

18

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Røde Kors Bornholm søger en treårig bevilling til drift af Ferielejr for børn fra belastede familier

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 10.000,- kroner per år.

Sagsfremstilling

Røde Kors hjælper og støtter sårbare mennesker med at forbedre deres livssituation. Foreningen har 200 medlemmer i kommunen.

Formålet med denne ansøgning er at kunne sende 6 børn af belastede familier til en sommerlejr sammen med andre børn, så de kommer lidt væk hjemmefra og oplever noget, som familierne ikke er i stand til at give dem. Børnene følges til og hentes fra sommerlejren af en Ung Røde Kors medarbejder herfra Bornholm. Ungdommens Røde Kors driver sommerlejren.

Aktiviteten har eksisteret i en del år, og har været finansieret ved donation, som nu er opbrugt.

Ferielejr koster 6 x 3.250 = 19.500, hertil 5.000 kroner i rejseudgifter. I alt udgift 24.400 kroner pr. år

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 20.000 årligt til ferielejr for børn i de kommende 3 år 2017 2018  2019

Den totale udgift til aktiviteten er på kr. 24.250

Røde Kors har de sidste mange år modtaget § 18 midler, og blev i 2016 bevilliget 15.000

 

Seneste regnskabsresultat (årsomsætning/balance) - 2.492 (år 2015)

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Røde Kors Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0423

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

19

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Røde Kors Bornholm søger en treårig bevilling til Nørklegruppe

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 8000,- kroner per år.

Sagsfremstilling

Røde Kors Bornholm har 205 medlemmer i regionskommunen, og formålet er humanitært frivilligt arbejde.

Nørklegruppen fremstiller diverse håndværk som hentes af fragtmand og bliver sendt til katastrofe-områder mm. Nørklegruppen strikker og syr i hjemmene, og mødes også ofte i Kærnehuset i Allinge, hvortil betales en leje på 7.000 kroner årligt. Der arrangeres sammenkomster for at udveksle erfaringer, for at informere om ny viden og for at bevare og styrke ånden i Røde Kors´ frivillige arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 10.000 årligt til Nørklergruppen,i de kommende 3 år 2017 2018  2019

- Lokale-leje 7.000,

- Garn 2.000,

- fragt 2.500,

Ialt ca. 11.500 kroner årligt

Røde Kors Bornholm søgte i 2016 kr. 20.000 til Nørklere OG Besøgsvenner og blev bevilliget kr. 15.000

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Værestedet Kilden søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0424

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

20

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Værestedet Kilden søger en treårig bevilling til drift

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 9000,- kroner per år.

Sagsfremstilling

Værestedet Kilden har eksisteret i 17 år med brugerafgift og er et værested med fokus på socialt samvær for mennesker med behov herfor. Værestedet drives på frivillig basis og har åbent på fredage fra kl. 14 – 17, og fremmødet er ca. 15 – 20 deltagere pr. gang.

 

Økonomiske konsekvenser

Værestedet Kilden søger kr. 9.000 til årlige driftsudgifter i de kommende 3 år 2017 2018 2019

Det totale beløb til aktiviteten er kr. 22.000

Der er alene søgt tilskud via 18 § midler.

Værestedet blev i 2016 bevilliget det ansøgte beløb på kr. 8.500

 

Af regnskabet for 2015 kan ses, at foreningen har:

Udgifter til:

Varme og el                                    kr. 7.000

Administration                kr. 1.757

Andre udgifter                kr. 12.276,25

Kassebeholdning 2015      kr. 253,79

 

Indtægter på:

§ 18 tilskud                    kr. 6.500

Indsamlet                      kr. 5.941

Anden indtægt                kr. 8.805    

Kassebeholdning 2014      kr. 41,04

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Telefonkontakten Østbornholm søger § 18 til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0426

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

21

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Telefonkontakten på Østbornholm søger en treårig bevilling til driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 19.000,- kroner per år.

Sagsfremstilling

Foreningens hovedaktivitet er, at hjælpere på skift hver morgen ringer fra deres private telefoner til x-antal ældre borgere, der er tilknyttet ordningen. Foreningens mål er at få udbredt tryghedsopkald til flere ældre. 

 

Telefonkontakten oplever et stabilt antal borgere, som er tilknyttet ordningen og oplyser videre, at der er 17 aktive hjælpere og at der er tilknyttet 31 ældre borgere. Hjælperne ringer fra privattelefon, og der søges således blandt andet om at telefonudgiften hertil dækkes.

 

Foreningen afholder kvartalsmøder med hjælperne, hvor ringeliste m.v. aftales. Èn gang om året holdes forårskomsammen, hvor hjælpere og borgere mødes.

 

For at udbrede kendskabet til tryghedsopkald, ønsker foreningen at udarbejde og udgive foldere, som kan lægges hos f. eks. biblioteker, læger, forsamlingshuse m fl.  

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 19.000 til årlige udgifter i de kommende 3 år 2017 2018  2019

Totale budget for aktiviteten kr. 19.000

- Telefonudgift kr. 17x200/ kvartal

- Kvartaltsmøder kr. 4 x600

- Forårsmøder med hjælpere og brugere kr. 1.500

- Adm. drift kr. 1.500

Telefonkontakten har gennem flere år søgt og blevet bevilliget § 18 midler, i 2016 bevilliget kr. 16.900

Der er søgt og blevet bevilliget fra Lions Club kr. 2.000

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Telefonstjernen i Aakirkeby søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0427

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

22

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Telefonstjernen Aakirkeby søger § 18 midler til drift

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 18.500,- kroner.

Sagsfremstilling

Telefonstjernen i Aakirkeby foretager dagligt ca. 40 tryghedsopkald til ældre borgere i Aakirkeby og omegn, for at sikre at ingen kommer til at ligge hjælpeløse efter fx en faldulykke. Til foreningen er knyttet 37 frivillige og 9 afløsere. Foreningens formål er at give tryghed og bekæmpe ensomhed. Telefonstjernen har eksisteret i 17 år.  

Telefonstjernen har til huse i samme bygning som datastuen i Aakirkeby.

Foreningens primære aktivitet er at foretage tryghedsopkald, endvidere arrangeres sociale sammenkomster for frivillige og brugere.

Økonomiske konsekvenser

Telefonstjernen søger det totale beløb kr. 20.500

- Kørepenge kr. 13.000

- Telefonpenge kr. 1.000

- Møder kr. 1.000

- Kontor kr. 800

- Kontingent kr. 500

- Gaver kr. 200

- Udviklingsarbejde 4.000

 

Telefonstjernen søgte og blev i 2016 bevilliget kr. 16.500

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Rudolf klubben søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0429

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

23

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Rudolf klubben søger til udstyr og andre aktiviteter

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 10.000,- kroner

Sagsfremstilling

Foreningens formål er at gøre Aakirkeby til en spændende og attraktiv by at bo og leve i uanset om man er 5 eller 85 år.

Foreningen med 41 medlemmer, bygger på det sociale fællesskab med ugentlige møder i foreningens hus, og planlægning af de mange aktiviteter rundt omkring i byen til gavn for borgere og turister. Blomsterudsmykning i byen og som markering af indfaldsveje, det unikke ’Aakirkeby Juleby’, etablering af byens eneste legeplads, drift at krydder urtehaver som også er samlingspunkt for byens borgere, flere andre former for udsmykning og hjælp til idrætten.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 10.000

- Det totale beløb for aktiviteten er kr. 50.000

- Anskaffelse af AKU værktøj

- Kratrydder

- Boremaskine

- Slibemaskine mm

Foreningen har ikke tidligere søgt § 18 midler

Der er for øjeblikket ikke søgt andre steder end § 18. Tidligere er der givet tilskud til legeplads, juleudsmykning og etablering af toilet og klublokale gennem Nordea Fonden, Sparekassen Bornholm, Brd. Larsen ’s fond og Bornholms Brand. SYTE, Borgerforening og private personer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Det Grå Guld 60+ søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0430

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

24

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Det Grå Guld søger om midler til udstyr til stolegymnastik

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 2.500,- kroner

Sagsfremstilling

Foreningen Det Grå Guld 60+ har i gennem 5 år haft aktivitet stolegymnastik, hvor formålet er at holde ældre mennesker i god form. Foreningen har 65 medlemmer, og deltagerene betaler kontingent.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger det totale beløb kr. 2.500 til cd afspiller

Foreningen har gennem flere år fået tildelt § 18 midler og fik i 2016 kr. 1.653 til kørselsudgifter

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Det Grå Guld 60+ søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0431

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

25

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Det Grå Guld søger om kørselspenge til instruktør i stolegymnastik.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 1653,- kroner

Sagsfremstilling

Foreningen Det Grå Guld 60+ har som aktivitet stolegymnastik. Formålet er at holde ældre mennesker i god form. Foreningen søger om § 18 midler til at kunne udbetale kørselspenge til instruktør. Instruktøren får ingen løn. Foreningen har 65 medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om det totale beløb kr. 1.653 til kørselsudgifter.

Foreningen har gennem flere år søgt og fået bevilliget § 18 midler, 2016 blev der bevilget kr. 1.653 til kørsel

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Foreningen 60+ Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0433

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

27

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen 60+ Bornholm søger en treårig bevilling til drift af datastuer og IT support

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller 

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 75.000,- kroner per år.

Sagsfremstilling

Datastuer: foreningen 60+ BornMødedatoholm er en administrativ og faglig paraplyorganisation for datastuer for ældre på Bornholm. 60+ Bornholm har til formål at støtte de 10 tilsluttede datastuer med at hjælpe ældre til at forstå den digitale verden og kunne udnytte den. Foreningen hjælper datastuerne med alt det administrative, og fungerer endvidere som et fagligt forum, hvor datastuernes hjælpere kan få inspiration til deres videre vejledning af Bornholms ældre.

 

IT- support: Foreningen 60+ Bornholm tilbyder med denne aktivitet akut telefonhjælp og udkørende support til borgere der ikke har det store kendskab til computere og den digitale verden. Forsikring af frivillige

Formålet er at hjælpe ældre borgere, som ikke er i stand til at frekventere en datastue med at blive en aktiv del af det digitaliserede samfund. Dette blev i 2015 en udvidelse af datastuernes aktivitet og ønsket herom er kommet fra flere ældreorganisationer samt datastuernes egne erfaringer og oplevelser. Aktiviteten er en fast del af datastuernes nuværende program.

 

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger det totale beløb kr. 83.600 årligt i de kommende 3 år 2017, 2018, 2019

- forsikring af frivillige

- telefonabonnement

- husleje

- pjecer mm

 

Foreningen har gennem flere år fået tildelt §18 midler og fik i 2016 bevilliget kr. 69.000

(ex. telefon support og husleje til Snogebæk)

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Telefonstjernen i Allinge søger om midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0434

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

28

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Telefonstjernen i Allinge søger en treårig bevilling til driftsudgifter

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 15.600,- kroner per år.

Sagsfremstilling

Telefonstjernen i Allinge har eksisteret i snart 16 år. Hovedaktivitetener at foretage daglige telefoniske tryghedsopkald 365 dage om året til alle der føler behov herfor. At sikre at ingen ligger hjælpeløse. Foreningen oplyser, at have 73 medlemmer.

 

Der holdes 2 årlige møder ”Stjernetræf”, hvor både brugere og de frivillige mødes. Både brugere og de frivillige sætter stor pris på disse møder

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 15.600 til årlige driftsudgifter i de kommende 3 år 2017,2018,2019

Det totale budget til aktiviteten kr. 15.600 årligt:

Husleje                         kr. 6.000

Telefon                         kr. 3.000

Kontor, porto, kopiering   kr. 1.500

Møder incl. kørsel           kr. 4.500

Diverse, rengøring mv     kr. 600       

 

Foreningen har alle år søgt og fået bevilliget § 18 midler, senest i 2016 med kr. 15.600

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Værftet Nexø søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0435

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

29

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Værftet – Nexø Kristne Skatercenter, legeland og café søger en treårig bevilling til lønudgifter for en koordinerende medarbejder i Værftet, i perioden 2017-2020

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 20.000,- kroner til aktiviteter.

Sagsfremstilling

Værftet med indendørs skatercenter, legeland og café bygger på kristent grundlag og not-for-profit princip. Foreningen har ca. 1100 medlemmer og drives af ca. 80 frivillige med et fint samarbejde med andre frivillige foreninger så som Dansk Røde Kors, Barnets Blå Hus, SSP og andre grupper der har brug for en platform at arbejde ud fra. Målet er at så mange som muligt kan få glæde af faciliteterne, hvorfor priser på medlemskaber, entre mv. er sat så lavt som muligt.

Værftet er en succes, da de mange forskelligartede aktiviteter og events tiltrækker børn, unge og familie, samt personer med vanskeligheder af forskellig art, sårbare og ensomme. Desuden mange flygtninge familie der søger dansk netværk.

I takt med at Værftet bliver mere og mere populært, og aktiviteter bliver flere og flere, udvides mængden af opgaver, og det begynder at blive en udfordring at operere med så mange aktiviteter og de mange frivillige og brugere. Et økonomisk tilskud til endnu en ansat, over en længere periode, vil gøre det muligt at drive vores aktiviteter mere stabilt, give råderum til

fortsat at tænke og udvikle nyt, og skabe grundlaget for en bæredygtig økonomi på sigt.

Værftet er en del af Youth For Christ (YFC), og den nuværende voluntør aflønnes for en stor del herfra.

 

Økonomiske konsekvenser

Værftet søger om kr. 75.000 årligt til lønudgifter i de kommende 3 år 2017, 2018, 2019

Totale forventede lønudgift er årligt kr. 144.000

- ny medarbejder ( § 18 midler) kr. 3000 /måned - 36.000 kr/år

- voluntør kr. 9000 /måned - 108.000 kr/år

 

Værftet søger løbende fondsmidler til byggeprojekter, events mv., midler der typisk ikke må anvendes til lønudgifter, drift og koordinering.

 

Værftet fik i 2016 bevilliget kr. 10.000 til multifunktionelt ungemiljø

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Kvindekrisecenter Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0436

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

30

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Kvindekrisecenter Bornholms søger en treårig bevilling til materialer til og afholdelse af kursus for frivillige medarbejdere

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 25.000,- kroner per år.

Sagsfremstilling

Kvindekrisecenter Bornholm er et midlertidigt og anonymt opholdssted, der yder rådgivning og støtte til voldsramte kvinder og børn. Der er ca. 55 - 60 frivillige tilknyttet Kvindekrisecentret som sikre at der kan være døgndækning - aften - nat og weekender.

Kvindekrisecenter søger om støtte til materialer til de frivillige, samt til et 3 timers kursus til de frivillige.

Kvindekrisecenter Bornholm vil gerne informere og dygtiggøre vores frivillige. Dette for at sikre, at alle arbejder ud fra samme referenceramme, uanset baggrund/forudsætning for at være frivillig. Ydermere ønsker vi at kvalifikationer og kvalitet skal vægtes højt, at denne tilgang danner rammen for, at kvinder og børn styrkes og kan få et ophold på krisecentret, som bidrager til, at kvinderne kan tage afstand fra volden fremadrettet. Derfor er det vigtigt med kurser for vores frivillige. Disse kurser er også af stor vigtighed for at fastholde og motivere vores frivillige, til fortsat at have lyst og motivation til at yde den store opgave, det er at være frivillig på Kvindekrisecenter Bornholm Kalenderen er vigtig for de frivillige, her indskrives vagter, møder m.v. vedr. krisecentret.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger kr. kr. 35.400 årligt, for de kommende  tre år 2017,2018, 2019

Totale budget til aktiviteten er kr. 60.000

- 2 kurser årligt a `kr. 5000,- til underviser = kr. 10.000

- kalender til de frivillige 60 x 30,- kr. 1.800,00

 

Kvindekrisecenter Bornholm har gennem flere år søgt og fået bevilget midler, sidst 2016 med kr. 8.000

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  Børns Vilkår søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0437

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

31

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen Børns Vilkår søger § 18 midler til kurser og andre arrangementer for frivillige medarbejdere og til driftsudgifter i forbindelse med rådgivning af børn og unge

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 20.000,- kroner.

Sagsfremstilling

Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i over 38 år har arbejdet for at sikre alle børns ret til en tryg barndom og et godt liv. Børns Vilkårs vigtigste arbejde er at hjælpe børn og unge, gennem anonym samtale eller skriftlig kommunikation, med at tale om bekymringer, oplevelser og tanker samt finde løsninger på sine problemer, i stedet for, at gå rundt med problemerne alene.

Børns Vilkår rådgiver børn, unge og forældre i Bornholms Kommune fra vores afdeling i Valby.

Børns Vilkår forventer, at omkring 250 af de årlige samtaler de frivillige udfører, vil være med børn, unge og voksne omkring dem bosat på Bornholm. Herudover har Børns Vilkårs også et bisidderkorps, hvor børnebisidderne er sammen med børnene ved samtaler hos kommunen og vores Skole Tjeneste som holder oplæg og trivselsforløb til skolebørn, forældre og professionelle.

Børns Vilkår stræber efter at yde en indsats inden for børne- og ungeområdet, når det kommer til arbejdet med socialt udsatte børn og unge i Danmark. BørneTelefonen udgør således et godt supplement til Bornholms regionskommunes øvrige rådgivningsmuligheder.

Aktiviteten opfylder således Bornholms Kommunes ønske om at støtte initiativer, der medvirker til øget livskvalitet i denne forbindelse for særligt sårbare børn og unge. Ydermere er aktiviteten med til at styrke, motivere og udvikle den frivillige indsats, hvilket er vigtigt i forhold til at nå endnu flere børn og unge, der har brug for hjælp, støtte og rådgivning.

Børns Vilkår med fokus på at uddanne og kvalificere de frivillige for, at sikre

tilstedeværelse af de nødvendige kompetencer og strukturer for, at løse denne opgave.

 

Det oplyses, at 79 medlemmer bor i regionskommunen. Børns Vilkårs rådgivning bemandes af 450 frivillige.

 

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger kr. 40.600 svarende til 0,5 % = brugerne i Bornholms Kommune

Totale beløb kr. 8.124.000 på landsplan

udgifter der direkte vedrører det frivillige sociale arbejdes fortsatte fremdrift, udvikling og kvalificering

 

Foreningen har søgt og senest modtaget kr. 18.000  i 2016 til samme formål

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 32  Ældre Sagen Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0438

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

32

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Ældre Sagen søger en treårig bevilling til drift af besøgsvenner og tryghedsopkald

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 20.000,- kroner per år.

Sagsfremstilling

Foreningen er en almennyttig forening, der blandt andet skal virke for: ældres sag, den ældre generations medindflydelse på egne vilkår, tale ældres sag overfor myndighederne, at sikre ældre friheden til og forudsætningerne for at klare sig selv bedst og længst muligt på egne betingelser m.m.

Foreningen udfører således humanitært arbejde f. eks. ved besøgstjeneste, bisidderordning og tryghedsopkald, undervisning og assistance til it-færdigheder, motion (dans, vandreture og petanque), foredragsvirksomhed og virksomhedsbesøg m.m.samt rådgivning via hovedkontoret.

Aktiviteterne til enlige ældre i eget hjem, der ikke har pårørende, og ikke er mobile, har været støt stigende de seneste år, , ikke mindst fordi vi nu modtager rigtig mange henvendelser fra Regionskommunen, aktuelt 44 besøg med 12 borgere på venteliste. Ud over besøgsvennerne, har vi tryghedsopkald, hvor et hold af frivillige hver dag ringer til svage ældre, for at sikre at alt er vel. Denne ordning har nu kørt hos os i et par år, og har krævet større ressourcer end vi forventede. Også her får vi mange henvendelser fra ældreplejen.

Aktiviteten har tidligere kunnet dækkes af vore kontingentindtægter, men har nu nået et omfang, hvor dette ikke længere er muligt. Vi håber derfor på en håndsrækning til dette vigtige sociale arbejde.

Alle opgaver udføres af frivillige, der får refunderet deres udgifter til telefon og evt. kørsel. På grund af de det stigende antal ordninger har vi nu 2 koordinatorer til besøgsvennerne og en til

tryghedsopkaldene.

Besøgsven ordningen kunne tidligere finansieres af vore kontingentindtægter, da der ikke var ret mange, men nu er telefontjenesten kommet til, ligesom der er mange flere besøgsordninger, så det Ikke kan dækkes af vore normale indtægter. Vi håber derfor på en håndsrækning til dette vigtige sociale arbejde. Vi ser gerne om muligt en bevilling for en periode på 3 år.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger kr. 25.000,00 årligt til støtte til driftsudgifter for de kommende 3 år 2017, 2018, 2019

Totale budget for aktiviteten er kr. 35.000,00/ årligt

Foreningen har gennem mange år søgt og fået bevilliget til samme formål, sidst i 2016 med kr. 15.000

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 33  Bornholms Høreforening søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0439

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

33

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Bornholms Høreforening søger § 18 midler til arrangementer og bus til arrangementer der foregår ude på Bornholm

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 15.000,- kroner.

Sagsfremstilling

Høreforeningen Bornolm arbejder ulønnet for at give bedre vilkår for mennesker med hørevanskeligheder og øresygdomme, tinnitus og meniere samt ci opererede. Åben rådgivning døgnet rundt, samt arrangementer med foredrag, forevisning af tekniske hjælpemidler, virksomhedsbesøg og guidede ture i naturen, julefrokost, årsmøde og indendørsarrangementer i Sagahuset.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger kr. 15.000

- udflugter og Bus x 2 kr. 4.200

- entre kr. 1000

- Husleje kr. 1.200

- bestyrelsesmøder kr. 800

- drift kr. 7.800

 

Totale budget for aktiviteten er kr. 30.000

Foreningen har gennem flere år søgt og fået bevilliget midler, sidst i 2016 med kr. 5.000 til et sangprojekt

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 34  Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, LMS, søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0440

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

34

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Landsforeningen, LMS, søger § 18 midler til udstyr og drift, samt kurser og arrangementer til frivillige på Bornholm

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 10.000,- kroner betinget af en aktivitetsoversigt.

Sagsfremstilling

LMS' overordnede formål er at give støtte, rådgivning og information til personer der er ramt af en spiseforstyrrelse eller selvskade samt til pårørende og fagpersoner mm. LMS ønsker at skabe opmærksomhed i samfundet omkring spiseforstyrrelser og selvskade med henblik på forebyggelse, bedre behandlingstilbud og omsorg efter behandlingen. LMS arbejder blandt andet med følgende tilbud: Støttegrupper, Støtte-/kontaktpersonordning og mentor ordninger, personlig, chat-, mail- og telefonrådgivning, skræddersyede aktiviteter for de udsatte parter, foredrag og Aktivitetshus.

Der er 15 medlemmer, ca. 70 brugere i Bornholms Regionskommune, hvor mange anvender vores tilbud via vores hjemmeside, via onlineforummet for pårørende og i form af telefon-, mail- og chat-rådgivning.

De frivillige modtager grundig oplæring og uddannelse samt løbende supervision og opkvalificering.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger kr. 25.000 til regionale aktiviteter

- kurser for frivillige og andre aktiviteter

- udstyr og andre anskaffelser

- drift

- andet

 

Det totale beløb er på landplan kr. 2.118.600

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 35  Dansk Handicap Forbund søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0441

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

35

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Dansk Handicap Forbund, Bornholms afdeling søger § 18 midler til drift

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 30.000,- kroner.

Sagsfremstilling

Dansk Handicap Forbund er en interesseorganisation, som arbejder for at mennesker med handicap får samme muligheder i samfundet som ikke handicappede – et liv med lige muligheder.

Dansk Handicap Forbund, Bornholms afdeling har ca. 110 – 120 medlemmer i Bornholms Regionskommune. Medlemmerne mødes til arrangementer, hvor det sociale samvær er meget værd for medlemmerne, da mange har svært ved at komme ud på egen hånd. Arrangementerne arrangeres alle af frivillige og består f. eks. af hyggeeftermiddage med spisning og musik, herunder foredrag med ekstern foredragsholder.

Medlemmerne, brugerne, kommer fra hele øen, og bidrager med et symbolsk beløb til transporten. Bornholms afdeling modtager medlemskontingent fra Dansk Handicap Forbund, DHF, hovedforeningen, beløbet er justeret ned i forhold til DHF’ s økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger det totale beløb til aktiviteten kr. 33.700

- arrangementer og transport kr. 30.000

- kurser kr. 2.200

- husleje og telefon kr. 1.500

Foreningen har tidligere søgt og fået bevilliget midler, sidst i 2016 med kr. 8.000

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 36  Stolemotion på Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0442

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

36

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Stolemotion på Bornholm søger § 18 midler til drift og afholdelse af kurser for frivillige motionsinstruktører

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 85.000,- kroner.

Sagsfremstilling

Stolemotion Bornholm har i øjeblikket 58 motionsinstruktører på Bornholm og 381 brugere, hvoraf 31 er ved hjemmeundervisning, med samarbejde med de flere institutioner.

Foreningen afholder kurser for de frivillige og for personaler fra plejehjemmene uden beregning for BRK.

Der søges om midler til at afvikle 2 inspirationskurser, hvor indholdet er nye idéer til træningsprogrammer, fastholdelse af frivillige. Evaluerings –og erfaringsudvekslingsmøder mhp at give deltagerne de bedst mulige værktøjer i jobbet som motionsven og stolemotionsinstruktør

Endvidere til afvikling af kurser med henblik på, at få uddannet flere motionsinstruktører.

 

Motionsinstruktørerne får i forbindelse med deres stolemotionsundervisning (hjemme eller på hold) ikke honorar, men alene dækket udgifterne til befordring.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger totale budget til aktiviteten kr. 98.800

- kurser til frivillige instruktører kr. 58.000

- Kørepenge kr. 13.000

- drift og adm. kr. 15.800

- lokale leje x 3 lokaliteter kr. 12.000

Foreningen har tidligere søgt og fået bevilliget midler, sidst i 2016 med kr. 78.800

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 37  Red Barnet Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0443

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

37

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Red Barnet Bornholm søger § 18 midler til kurser, drift og udflugter

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 20.000,- kroner.

Sagsfremstilling

Foreningen Red Barnet arbejder for at styrke børns muligheder for at få mod og handlekraft til på lige fod med andre børn, at mestre deres eget liv.

Foreningen Red Barnet Bornholm med 16 frivillige, søger i lighed med tidligere år midler til familieoplevelsesklubben, hvor socialt udsatte og sårbare familier, via kommunen, bliver tilbudt gratis udflugter 10 gange årligt á 4 timeres varrighed. Børnene udvikles og trives i de månedlige samvær i et positivt fællesskab med gode og givende oplevelser sammen med deres forældre hvor familierne danner netværk.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger kr. 30.000

- to oplevelsesklubber hver med udflugter én gang månedligt med alt betalt for familierne

- kurser til frivillige

- drift

Totale beløb for aktiviteten kr. 60.000

Foreningen støttes af private donationer overvejer at søge midler hos Trygfonden

Foreningen har tidligere søgt og fået bevilliget midler, senest 2016 med kr. 30.000

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 38  De Bornholmske Vågekoner m/k Røde Kors søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde  

27.15.12Ø40-0444

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

38

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

De Bornholmske Vågekoner m/k søger § 18 midler til driftsudgifter

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 10.000,- kroner.

Sagsfremstilling

De Bornholmske Vågekoner m/k er en afdeling under Røde Kors Rønne. Formålet med aktiviteten er, at ingen skal dø alene.

Foreningen har igennem 12 år ydet en frivillig indsats ved at give et medmenneskeligt nærvær med ro og tryghed til døende borgere og deres familie/pårørende de sidste timer og dage. Tilbuddet er det eneste frivillige tilbud af denne art på Bornholm og udføres til døende borgere på hospital såvel som på plejecentre og i egen bolig. Vågekoner m/k rekvireres altid efter aftale med borgeren og/eller dennes familie.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger kr. 10.000

- drift

- kørselspenge til frivillige dækker hele Bornholm

Totale budget i foreningen kr. 33.500

Foreningen vil søge Bornholms Fond til bl.a. kurser til frivillige

 

Foreningen har tidligere søgt og fået bevilliget midler, senest i 2016 med kr. 10.000

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 39  Økonomi- og Gældsrådgivningen på Bornholm søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0445

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

39

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Økonomi- og Gældsrådgivningen på Bornholm søger en treårig bevilling til driftsudgifter

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 30.000,- kroner per år.

Sagsfremstilling

Økonomi- og gældsrådgivningen blev etableret som forening i januar 2014, med et formål at tilbyde individuel økonomisk rådgivning til borgere på Bornholm, der har brug for rådgivning i forbindelse med gæld eller med risiko for gældsætning.

dgivningen har eksisteret i de to foregående år, som en del af et projekt Tryg Ø, der var et tryghedsfremmende projekt på Bornholm, finansieret af TrygFonden. Midlerne vil slippe op i løbet af ca. 2 år, hvis ikke der findes ekstern finansiering af aktiviteterne.

Foreningen har gennem sparsommelighed og samarbejde med bl.a. Bornholms Tidende, Bornholms Brand og Bornholms Regionskommune opnået fordelagtige vilkår for foreningens drift. Billig husleje, billig rådgiverforsikring og lokalefællesskab har været vejen til, at aktiviteterne hidtil har været mulige at drive videre med de resterende penge fra projektperioden.

Det forventes at behovet for gældsrådgivning vil være stigende, ikke mindst for de målgrupper der bliver ramt af nye socialpolitiske stramninger (fx kontanthjælpsloftet). Det forventes derfor at der i de følgende tre år (ansøgningsperioden 2017-2019) vil være op til 200 bornholmere, som har behov for rådgivning. En rådgivning, som andre kommuner ansætter medarbejdere til og som banker m.fl. ikke længere tilbyder deres kunder.

 

I 2015 blev der afsluttet 49 rådgivningssager i økonomi- og gældsrådgivningen. Et tilsvarende antal sager forventes afsluttet i indeværende kalenderår. Og der har gennem et par år været venteliste på et par måneder på at få rådgivning.

 

Målgruppen er rettet mod alle borgere på Bornholm, men det ses, at de fleste brugere henvises til rådgivning fra Jobcenteret, Borgercenteret og Psykiatri og Handicap. Det er derfor åbenlyst at målgruppen er inden for rammerne af § 18-midlerne og at indsatsen har både forebyggende og 'helbredende' karakter.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger kr. 30.000 til årlige driftsudgifter for de kommende 3 år 2017, 2018, 2019

Det totale budget kr. 30.000 årligt

Foreningen vil søge midler hos lokale fonde og sponsorater

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 40  Pedersker Lokalforening, datastue søger § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12Ø40-0446

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

40

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen søger § 18 midler til udstyr

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 12.000,- kroner

Sagsfremstilling

Pedersker Lokalforenings datastue er en underafdeling af paraplyorganisationen Pedersker lokalforening. Datastuen har gennem flere år hjulpet borger med deres IT problemer NEM ID, borgerservice, E-BOKS, vedhæftning af filer samt billeder, og andre behov som brugerne har.

Nu efterspøger borgerne hjælp til Ipad + Tablet, hvorfor de tre it- frivillige søger om midler til indkøb af dette udstyr. De frivillige planlægger selv at få oplæring i brugen af Ipad + Tablet gennem kommunikationscenteret.

Foreningen har ikke tidligere søgt § 18 midler

 

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger det totale beløb på kr. 35.000

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 41  Værestedet Aakilden søger om midler til frivilligt socialt arbejde   

27.15.12Ø40-0447

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

41

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget 

Resumé

Værestedet Aakilden søger § 18 midler til drift, kurser og arrangementer.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Der bevilges 10.000,- kroner.

Sagsfremstilling

Værestedet Aakilden har eksisteret i 15 år. Foreningens hovedaktivitet er at være et mødested for ældre og ensomme, der har brug for omsorg og som har lyst til at skabe nye kontakter m.m. Værestedet har åbent 3 timer hver fredag med f. eks. foredrag, oplæsning, gæstetaler, musik og sang. Til fredagsarrangementerne kommer der mellem 25 og 35, og foreningen har kontakt med i alt ca. 40 brugere, hvor der er transportordninger til dårligt gående. 3 gange om året er der udflugt.

Alt arbejde udføres af frivillige som skønnes at bruge ca. 700-800 timer årligt

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger om kr. 10.000

Foreningen har tidligere søgt og fået bevilliget, sidst 2016 med kr. 8.500

Foreningen søger også støtte ved fonde mm.       

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 42  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

42

 

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Orientering givet.

 

·         Social- og Sundhedsudvalget orienteres om Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde. Filmen kan ses og downloades på Fremfærd Ældres hjemmeside.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 43  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

43

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at punkt 6 sendes i høring i Handicaprådet

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 44  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2016

44

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2016:

Ingen