Referat
Kommunalbestyrelsen
22-09-2016 kl. 17:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Ansøgning om orlov og indkaldelse af stedfortræder for Jesper Lindstrøm Larsen
  åbent 3 Ansøgning om orlov og indkaldelse af stedfortræder for René Danielsson
  åbent 4 Budget 2017, 1. behandling
  åbent 5 Regnskab for 1. halvår 2016
  åbent 6 Likviditetsoversigter pr. 31. august 2016
  åbent 7 Etniske nøgletal, status på andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund
  åbent 8 Rammeaftale 2017 og central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser i kommuner og region
  åbent 9 Revidering af Den røde tråd
  åbent 10 Ændring af kompetencefordelingsplan på folkeoplysningsområdet
  åbent 11 Forslag om forøgelse af antal medlemmer i kommunalbestyrelsen
  åbent 12 Endelig behandling af planer for en udvidelse af lokalcentret ved Almindings Runddel
  åbent 13 Lokalplanforslag for et blandet bolig og erhvervsområde på Møllebakken i Svaneke
  åbent 14 Forslag til lokalplan nr. 090 for et sommehusområde ved Snogebæk
  åbent 15 Status udbud af ukrudtsbekæmpelse og beplantningspleje
  åbent 16 Projektforslag for fjernvarme i Rø
  åbent 17 Genåbning af Mosaikskolens bygninger i Østerlars
  åbent 18 Reservation af midler til Bornholms Cykelveje 2016-19
  åbent 19 Anlægsbevillinger til projektering, administration og evaluering af Bornholms Cykelveje
  åbent 20 Anlægsbevillinger til forbedringer af servicebygninger langs nationale og regionale cykelruter
  åbent 21 Anlægsbevillinger til forbedringer for cyklister på cykelrute 10 i Listed og Nexø og cykelrute 21 i Aakirkeby
  åbent 22 Anlægsbevilling til nedrivning af Damgade 11, Aakirkeby
  åbent 23 Anlægsbevilling til lovliggørelse af kloakken på Vej & Parks homebase Nord, Dalegårdsvej 8b i Olsker
  åbent 24 Anlægsbevilling til nyt tag på Hasle Hallen
  åbent 25 Anlægsbevilling til projektering af anlægsarbejder i forbindelse med ændret skolestruktur i Rønne
  åbent 26 Anlægsbevilling til ombygning af eksisterende fællesarealer - Nylars Plejecenter
  åbent 27 Anlægsbevilling til etablering af køkken/café i Fontænehuset
  åbent 28 Anlægsbevilling til etablering af køkkener i dagtilbud
  åbent 29 Anlægsbevilling til indretning af fællesbiblioteket i Aakirkeby
  åbent 30 Anlægsbevillinger til vedligeholdelse/bygningsfornyelse af kommunens udlejningsboliger - 5. etape
  åbent 31 Anlægsbevillinger til projekt Linjer i landskabet - Etablering af stier og formidling omkring Aakirkeby
  åbent 32 Godkendelse af regnskab 2015 samt budget 2017 for de kommunale almene pleje- og handicapboliger
  åbent 33 Godkendelse af budget 2017 for De 17 kommunale almene Plejeboliger på Nørremøllecentret
  åbent 34 Godkendelse af skema C - 2 nye boliger og serviceareal - Klippebo, Gudhjem
  åbent 35 Vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af realkreditlån i Andelsboligforeningen Mølleparken, Nexø
  åbent 36 Mødeplan 2017 for KB, ØPU og de stående udvalg
  åbent 37 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt: salg af grund
  lukket 102 Lukket punkt: salg af grunde 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

1

 

 

Fraværende

Jesper Lindstrøm Larsen.

Per Ole Petersen ankom kl. 17.17 under behandlingen af punkt 1.

Lotte Helms forlod mødet kl. 20.45 efter behandlingen af punkt 12 og deltog ikke i resten af mødet.

Bemærkninger til dagsordenen

Bente Johansen erklærede sig inhabil i behandlingen af punkt 4, hvilket blev godkendt.

Kristian Kirk Mailand indkaldes som stedfortræder i behandlingen af punkt 4.

 

Bjarne Westerdahl erklærede sig inhabil i behandlingen af punkt 10, hvilket blev godkendt.

Liste W, liste C og liste O kunne ikke medvirke.

 

Liste C stiller forslag om, at punkt 11 tages af dagsordenen.

For forslaget stemte 11: liste A og liste C.

Imod forslaget stemte 11: liste Ø, liste V, liste W, liste B og liste K.

Hverken for eller imod forslaget stemte 3: liste O.

Forslaget er ikke godkendt, og punkt 11 behandles på dagsordenen.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Ansøgning om orlov og indkaldelse af stedfortræder for Jesper Lindstrøm Larsen

00.22.02A30-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Jesper Lindstrøm Larsen har anmodet om orlov fra sit hverv i kommunalbestyrelsen i foreløbig 3 måneder af personlige årsager. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes samt indkaldelse af stedfortræder for de hverv, Jesper Lindstrøm Larsen bestrider.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

·         1. stedfortræder for liste A, Jacob Lund, indkaldes som stedfortræder for Jesper Lindstrøm Larsen med øjeblikkelig virkning

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt, idet det præciseres, at Jacob Lund indtræder som suppleant for Maria Fromseier Kjærgaard i Folkeoplysningsudvalget, idet Maria Fromseier Kjærgaard indtræder som medlem, og Jacob Lund indtræder som suppleant for Andreas Ipsen i bestyrelsen for LAG-Bornholm.Sagsfremstilling

Jesper Lindstrøm Larsen har anmodet om orlov fra sit hverv i kommunalbestyrelsen i foreløbig 3 måneder af personlige årsager. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes samt indkaldelse af stedfortræder for de hverv, Jesper Lindstrøm Larsen bestrider.

 

Det følger af kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2, at formanden for kommunalbestyrelsen indkalder stedfortræder til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen, når formanden får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måneds varighed på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. I styrelsesvedtægten er fastsat, at stedfortræder også kan indkaldes ved fravær af kortere varighed.

 

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

 

Jesper Lindstrøm Larsen har oplyst, at orlov ønskes på grund af sygdom i den nærmeste familie, hvilket må betegnes som lovligt forfald ifølge bemærkningerne til lovbestemmelsen.

 

Jesper Lindstrøm Larsen har foruden hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem følgende hverv:

·         medlem af Teknik & Miljøudvalget,

·         medlem af Folkeoplysningsudvalget,

·         medlem af Grønt Dialogforum,

·         suppleant for Winni Grosbøll i kredsrådet for politiets virksomhed, og

·         suppleant for Andreas Ipsen og Bjarne Hartung Kirkegaard i bestyrelsen for LAG-Bornholm.

 

På kommunalbestyrelsens møde vil der foreligge en indstilling fra valggruppe AV, om hvem der skal varetage disse hverv i Jesper Lindstrøm Larsens fraværsperiode.

Økonomiske konsekvenser

Jesper Lindstrøm Larsen beholder sine vederlag, som dog bortfalder, når han i en periode på over 3 måneder har været forhindret i at varetage sine hverv.

 

Stedfortræder Jacob Lund modtager forholdsmæssigt vederlag i fraværsperioden.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Ansøgning om orlov og indkaldelse af stedfortræder for René Danielsson

00.22.02A30-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

3

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Medlem af kommunalbestyrelsen René Danielsson har meddelt, at han grundet arbejdsrelaterede forhold ønsker orlov fra kommunalbestyrelsen i perioden 1. november 2016 til 16. januar 2017.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a) at René Danielsson bevilges orlov fra kommunalbestyrelsen i perioden 1. november 2016 til 16. januar 2017.

b) at 1. stedfortræder for liste C – Det Konservative Folkeparti, Ianto Gerdes, indkaldes til mødet i kommunalbestyrelsen den 24. november 2016,

c) at Valggruppe 2, BCKOWØ, der har valgt René Danielsson i Fritids- og Kulturudvalget, beslutter, hvem der skal indtræde som medlem i Fritids- og Kulturudvalget

d) at Valggruppe 2, BCKOWØ beslutter, om der skal indtræde et medlem i Bornholms Vækstforum i stedet for René Danielsson.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Ad a) Godkendt

Ad b) Godkendt, idet det præciseres, at Ianto Gerdes indtræder i kommunalbestyrelsen i hele fraværsperioden

Ad c) og Ad d) Ianto Gerdes indtræder

 

Sagsfremstilling

Når borgmesteren får meddelelse om eller kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af helbredstilstand m.v. indkaldes stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Når medlemmet igen kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har valgt pågældende ind, bestemme at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

 

Jf. kommentarer til styrelsesloven, ”Den stedfortræder, der indkaldes i tilfælde af et medlems forfald, er den, der ifølge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den kandidatliste, som den pågældende er valgt på.”

 

Følgende er det  Ianto Gerdes, 1. stedfortræder for liste C, Det Konservative Folkeparti, der træder ind i kommunalbestyrelsen i stedet for René Danielsson i orlovsperioden.

 

René Danielsson er foruden medlem af kommunalbestyrelsen også medlem af følgende udvalg, råd og nævn mm:

·         Fritids- og Kulturudvalget

·         Bornholms Vækstforum

 

Retten til at udpege tilhører valggruppe 2, BCKOWØ.

 

1. stedfortræder for liste C- Det Konservative Folkeparti er Ianto Gerdes.

 

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 15. stk. 2 og 3, samt § 28. stk. 2.

                       Bekendtgørelse om vederlag § 30. stk. 2.                  

 

Økonomiske konsekvenser

René Danielsson beholder sine vederlag under orloven og stedfortræderen modtager vederlag som medlem af kommunalbestyrelsen i orlovsperioden.

 

Indtræder et medlem af kommunalbestyrelsen i Fritids- og kulturudvalget modtager pågældende udvalgsvederlag i orlovsperioden.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budget 2017, 1. behandling

00.30.10P19-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

3

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

1. behandling af budgetforslag for 2017, som er udarbejdet på baggrund af den aftale om budget 2017 i Bornholms Regionskommune, der blev indgået mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Kristendemokraterne på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 2. september 2016.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

·         at budgetforslaget for 2017 oversendes til 2. behandling.

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:
Oversendes.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Bente Johansen blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet. Kristian Kirk Mailand blev indkaldt som stedfortræder og deltog i behandlingen af punktet.

 

Oversendes.

 

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 37 skal Økonomi- og Planudvalget fremsætte forslag til budget for næste år inden for en af ministeren nærmere fastsat frist. Fristen er senest den 15. september.

 

Budgetforslaget for 2017 er udarbejdet på baggrund af den aftale om budget 2017 for Bornholms Regionskommune der er indgået mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Kristendemokraterne den 2. september 2016.

 

Alle beløb er anført i 2017-priser med mindre andet er anført.

 

Budgetprocessen som den er forløbet

Økonomi- og Planudvalget godkendte budgetvejledningen for 2017 den 10. februar 2016.

 

Budgetarbejdet for 2017 tog udgangspunkt i den balance, der var for budgetoverslag 2017 i budget 2016. Budgetoverslagsåret 2017 viste en ubalance på 32,8 mio. kr., og med dette udgangspunkt iværksatte direktionen udarbejdelsen af et administrativt sparekatalog på 42 mio. kr.

Efter indgåelse af aftale mellem regering og KL blev bundlinjen forbedret med 55 mio. kr.

 

Udvalgene drøftede delmål til budgettet på møderne i maj og juni. 

 

Det administrative sparekatalog, udvidelses- og anlægsforslag samt fagudvalgenes mål blev sendt i høring den 2. august i MED-hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget og Idrættens Videns- og Kompetenceråd samt i centrene med høringsfrist den 18. august.

 

Den 15. august afholdt kommunalbestyrelsen et budgettemamøde, hvor udgangspunktet for drøftelserne var en foreløbig budgetbalance udarbejdet på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

 

Bornholms Regionskommune fik den 31. august 2016 svar på ansøgning om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner ud over partnerskabsaftalen. Bornholms Regionskommune modtager ikke tilskud ud over den allerede indgåede partnerskabsaftale, som indebærer et tilskud på 14 mio. kr. i 2017.

 

Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar den 1. og 2. september, hvor Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Kristendemokraterne indgik budgetforlig den 2. september 2016.

 

I henhold til budgetvejledningen sendes nye og ændrede forslag, som er fremkommet på budgetseminaret og indgår i budgetforslaget, i høring i Ældreområdet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, MED-hovedudvalget og berørte virksomheder. Det nye høringsmateriale udsendes den 12. september med høringsfrist den 23. september.

 

2. behandling af budgetforslag 2017 sker i Økonomi- og Planudvalget den 5. oktober og i kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016.

 


Budgetforslaget for 2017 m.fl. år

Budgetforslaget for 2017 m.fl. år fremgår af nedenstående resultatopgørelse i hovedposter:

 

Mio. kr. - årets priser

BF2017

BO2018

BO2019

BO2020

Indtægter

-2.744,3

-2.742,5

-2.814,7

-2.861,1

  Skatter

-1.701,3

-1.736,6

-1.775,4

-1.815,8

  Tilskud og udligning

-1.042,9

-1.005,9

-1.039,3

-1.045,3

Driftsvirksomhed

2.688,3

2.744,7

2.802,1

2.865,8

Renter m.v.

-1,3

-1,0

-0,9

-0,8

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-57,2

1,2

-13,5

4,0

Anlægsvirksomhed

67,1

57,5

73,8

76,8

  - heraf pleje-/ældreboliger

0,0

0,0

8,2

41,0

Resultat af det skattefinansierede område

9,9

58,7

60,4

80,8

Det brugerfinansierede område

-6,3

-6,7

-7,1

-7,5

Samlet resultat

3,5

52,0

53,3

73,3

Øvrige poster

-3,4

9,4

4,3

-23,2

  Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri

0,0

0,0

-7,2

-36,1

  Optagelse af lån

-23,8

-13,0

-13,0

-13,0

  Afdrag på lån

32,2

34,0

35,1

36,2

  Øvrige balanceforskydninger

-3,8

-1,6

-0,6

-0,3

  Kassefinansiering af anlæg

-8,0

-10,0

-10,0

-10,0

Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + )

0,1

61,4

57,5

50,0

 

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, som er vedlagt som bilag 1. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet jf. bilag 2-4 og i oversigten over budgetforliget i bilag 7.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budgetforslaget for 2017:

Skatteprocenten fastholdes uændret på 26,2 pct. og grundskyldspromillen fastholdes uændret på 33,41 promille. Der opkræves dækningsafgift af regionens og andre kommuners ejendomme med de maksimale satser på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien.

Som følge af partnerskabsaftalen modtages tilskud til særlig vanskeligt stillede kommune med 14 mio. kr.

Der optages lån for i alt 23,8 mio. kr., fordelt med 2,8 mio. kr. vedr. anlæg på havneområdet, 3,0 mio. kr. vedr. energirenoveringer og 18,0 mio. kr. i lån til anlæg uden specifikke projekter.

Driftsbudgettet er tilrettet i forhold til den demografiske udvikling på børnepasningsområdet, skoleområdet, SFO, Ungdomsskolen, PPR- og sundhedspleje samt ældre- og sundhedsområdet.

Ændringer i opgaver som følge af ændret lovgivning, lov- og cirkulæreprogrammet, er indregnet i budgetforslaget.

Budgetforliget indeholder en række besparelses- og udvidelsesforslag på de forskellige udvalgsområder, som er indarbejdet i budgetforslaget. I bilag 7 findes en oversigt over ændringerne som følge af budgetforliget, og i de generelle bemærkninger findes tillige en kort beskrivelse af de enkelte forslag.

 

Balancen er siden budgetforliget korrigeret med 0,6 mio. kr. i forbindelse med budgetindberetningen med mindre justeringer.

 

Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens visioner realiseres gennem udvalgenes langsigtede mål, der dækker over valgperioden. De langsigtede mål realiseres gennem delmål, som udvalgene formulerer i forbindelse med mål- og budgetprocessen. I bilag 8 fremgår kommunalbestyrelsens mål.

 

Budgetforliget 2017

På budgetseminaret den 2. september indgik Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Kristendemokraterne forlig om det kommende års budget. Forliget ligger til grund for Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget for 2017 m.fl. år. Oversigten over og beskrivelserne af over forligsemnerne fremgår af bilag 7.

 

Takster

Forslaget til takster for 2017 fremgår af takstbladet i bilag 5. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til styrelsesloven godkende taksterne på dagpasnings- og ældreområdet, skolefritidsordninger samt forsyningsområdet.

 

Den kirkelige ligning

Provstiudvalget har fremsendt budget for den kirkelige ligning for 2017, hvilket fremgår af bilag 6.

Kirkeskatten udskrives med 0,93 pct. af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 4.907,5 mio. kr., hvilket giver et provenu på 45,6 mio. kr. I forhold til 2016 er udskrivningsprocenten uændret. Budgettet udviser et overskud på 5.899 kr.

 

Bevillinger

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets regler skal der foreligge en bevillingsoversigt til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Bevillingsoversigten kan blive justeret til 2. behandlingen i det omfang forslagene fra budgetforliget er faldet på plads, ligesom der kan ske omplacering af budgetbeløb mellem bevillingerne frem til 2. behandlingen.

Bevillingsoversigten fremgår af bilag 2.

 

Budgetbemærkninger

Der er udarbejdet budgetbemærkninger på bevillingsniveau til kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.

 

Ændringsforslag

Fristen for medlemmerne af kommunalbestyrelsen til at fremsende skriftlige ændringsforslag er fastsat til mandag den 26. september 2016 kl. 8.00.

Ændringsforslag skal indsendes til Økonomi og Personale med angivelse af, hvilket prisniveau forslaget er angivet i. Ændringsforslag fremsendes pr. e-mail til oep-budget@brk.dk.

Fristen gælder ikke for Økonomi- og Planudvalget.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 14. september 2016

1.
Generelle bemærkninger (PDF)

2.
Bevillingsoversigt 2017 (PDF)

3.
Investeringsoversigt 2017 (PDF)

4.
Hovedoversigt 2017 (PDF)

5.
Takstoversigt 2017 (PDF)

6.
Den kirkelige ligning 2017 (PDF)

7.
Oversigt over emner i budgetforliget (PDF)

8.
Udvalgenes mål og delmål for 2017 (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 22. september 2016

9.
Specielle bemærkninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Regnskab for 1. halvår 2016

00.32.12Ø00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

7

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

 

Resumé

Bornholms Regionskommunes regnskab for 1. halvår 2016 fremlægges til politisk behandling.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

·         at regnskabet for 1. halvår 2016 godkendes

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal kommunen aflægge et halvårsregnskab.

Regnskab for 1. halvår 2016 er udarbejdet i henhold til Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer som beskrevet i ”Budget og regnskabssystem for kommuner”.
Halvårsregnskabet indeholder følgende:

    

·         Regnskabsopgørelse

         inkl. en kort analyse og vurdering af det forventede årsresultat set i forhold til  

         det oprindeligt budgetterede

·         Regnskabsoversigt

                  

 

Der er ikke krav om revision af halvårsregnskabet.

 

Det godkendte halvårsregnskab vil i lighed med årsregnskabet blive offentliggjort, så det bliver tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter.

 

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af det skattefinansierede område for 1. halvår udviser et overskud på 65,9 mio. kr.
Forsyningsområdet udviser for samme periode et overskud på 4,2 mio. kr.
Det samlede resultat for 1. halvår kan dermed opgøres til et overskud på 70,1 mio. kr.

 

Det forventede resultat af det skattefinansierede område for 2016 udviser et overskud på
48,2 mio. kr. Forsyningsområdets forventede resultat for 2016 er et overskud på 3,6 mio. kr. Det indberettede samlede forventede resultat for 2016 bliver dermed et overskud på 51,8 mio. kr.

 

Tabel 1.

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.

Opr. vedt.
Budget 2016

Tillægsbevilling
1. halvår 2016

Halvårsregnskab 2016

Forventet
regnskab
2016

 

 

 

 

 

I. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

 

 

 

 

Indtægter i alt

-2.726.021

0

-1.343.318

-2.718.596

Driftsvirksomhed - Hovedkonto 0 samt 2-6 Ialt

2.662.545

92.940

1.260.590

2.619.951

Renter og kursregulering (funktion 7.05-7.78)

-935

-2.760

-1.890

-3.102

PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT

-64.411

90.180

-84.618

-101.747

Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 I alt

61.675

19.862

18.763

53.544

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

-2.736

110.042

-65.855

-48.203

RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET

-6.758

2.983

-4.215

-3.636

RESULTAT I ALT

-9.494

113.025

-70.070

-51.839

 

De store forholdsmæssige afvigelser mellem halvårsregnskabet og forventet regnskab 2016 kan bl.a. forklares ved, at der er udgifter som ikke periodiseres, som for eksempel ”bidrag til stat/privatskoler”, der alene betales i 2. halvår.

 

For yderligere specifikation af henholdsvis halvårsregnskabet og det forventede regnskab for
2016 henvises til bilagene ”Regnskabsopgørelse” og ”Regnskabsoversigt”, som tillige omfatter bemærkninger/kommentarer til afvigelser i regnskaberne i forhold til oprindeligt budget.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 14. september 2016

1.
Regnskabsopgørelse (PDF)

2.
Regnskabsoversigt (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Likviditetsoversigter pr. 31. august 2016  

 

00.32.18G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

2

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 31. august 2016.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo august (192,8 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (254,2 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2016 (-7,9 mio.) og den faktisk forventede kassebeholdning pr. 31. december 2016 (92,1 mio. kr.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2015 til 31. august 2016.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 192,8 mio. kr. er steget med 33,5 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. maj 2016.

Stigningen er godt 26 mio. kr. mindre end i samme periode i 2015. Dette skyldes primært, forskydning i indbetaling af A-skat og en større betaling til staten for elever i privatskoler, som følge af oprettelsen af Svaneke Friskole.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Den gennemsnitlige beholdning på 254,2 mio. kr. forventes fortsat at være stigende.

Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil først ske når aftalerne om brug af bygningerne som asylcenter udløber, og vil først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2016 på -10,1 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2015, den budgetterede kasseforøgelse i 2016 og afgivne tillægsbevillinger med kassevirkning vedrørende 2016 inkl. budgetoverførsler fra 2015. 

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 16,7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 1,9 mio. kr. i 2016. På baggrund af udviklingen i kassebeholdningen i 2015 må det forventes, at renteindtægten alt andet lige bliver højere end budgetteret i 2016. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 er det anslået, at forrentningen af de likvide midler bliver på 4,4 mio. kr. i 2016.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 14. september 2016

1.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)

2.
Beholdninger pr. 31. august 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Etniske nøgletal, status på andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund

81.00.00P05-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

10

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I Trepartsaftalen fra 2007 blev aftalt, at kommunerne skal opstille måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund.

Målet er, at ikke-vestlige indvandreres og efterkommeres andel af kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle arbejdsstyrken i det omkringliggende samfund.

 

Kommunalbestyrelsen har den 16. november 2011 besluttet at følge trepartsaftalens mål.

Kommunalbestyrelsen har samtidig besluttet, at måltallet skal ses som et samlet tal for de fem fagområder (opdeling på fagområder følger KLs vejledning, se også tabel 3), og at status samt eventuelle indsatser på området forlægges til orientering hvert år, når nøgletal fra KL foreligger.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at status tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Taget til efterretning.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

En gang om året leverer KL leverer datagrundlaget, som indeholder oplysning om andelen af indvandrere/efterkommere i arbejdsstyrken (i alderen 16 – 66 år) i den enkelte kommune. Tallene er baseret på Danmarks Statistiks arbejdsstyrkestatistik, som opgør befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet sidste arbejdsdag i november det foregående år. Seneste arbejdsstyrketal er opgjort pr. november 2014, og der findes ikke nyere data for nuværende.

 

Nøgletal leveres med et samlet tal for kommunen og med en fordeling på følgende fem fagområder:

  1. Administrativt område (kontorpersonale, akademisk personale, socialrådgivere m.fl.)
  2. Børn- og ungeområdet (pædagoger, dagplejere m.fl.)
  3. Teknisk område samt service (rengøringspersonale, specialarbejdere, håndværkere, m.fl.)
  4. Undervisningsområdet (børnehaveklasseledere, lærere, skolepsykologer m.fl.)
  5. Ældre, sundhed og handicap (social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, læger m.fl.)

 

Nøgletal for Bornholm

Tabel 1 viser arbejdsstyrken med ikke-vestlig herkomst for hele Bornholm i perioden 2013-2014. Her ses en mindre stigning i andelen af den bornholmske arbejdsstyrke af personer med ikke-vestlig herkomst, nemlig fra 1,96 % til 2,11 %.

 

Tabel 1

Kilde: Danmarks Statistiks arbejdsstyrkestatistik, RAS201 (16-66 år)

 

Tabel 2 viser andelen af ansatte med ikke-vestlig herkomst blandt regionskommunens medarbejdere. Andelen falder fra 2013 - 2014, hvilket primært kan skyldes udlicitering af rengøringsområdet pr. 1. september 2014. På dette område var beskæftiget en del medarbejdere af ikke-vestlig herkomst. Administrationen følger udviklingen og forventer, at ved en kommende hjemtagning af rengøring vil der formentlig komme større mangfoldighed af medarbejdere. Det samme vil formentlig ske, når det rekordstore antal af asylansøgere i asylcentre får deres sager behandlet og får ophold i Danmark og dermed skal i praktik og ind på arbejdsmarkedet.

 

Tabel 2

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik og KRL, 2011-14 (16-66 år)

 

Tabel 3 viser hvordan antal ansatte med ikke-vestlig baggrund fordeler sig på de fem fagområder i 2015.

 

Tabel 3, 2015

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik og KRL, 2014 (16-66 år)

 

Forventninger til fremtiden

BRK har en forventning om, at andelen af ansatte i BRK med ikke-vestlig baggrund vil stige i årene fremover, idet vi får flere flygtninge, der allerede har en uddannelse, når de kommer hertil, og på fx social- og sundhedsuddannelserne er optaget flere unge af ikke-vestlig herkomst.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Rammeaftale 2017 og central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser i kommuner og region

27.03.40P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

30-08-2016

5

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at Rammeaftale 2017 og central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser i kommuner og region godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. august 2016:
Anbefaler til godkendelse, idet udvalget ønsker at arbejde for lighed i sundhedstilbud til Bornholmere.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 30. august 2016:
Anbefales godkendt, idet udvalget ønsker at arbejde for lighed i sundhedstilbud til Bornholmere.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rammeaftale 2017

Rammeaftale 2017 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og fremlægges her til drøftelse i kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på godkendelse af aftalen.

 

Vedlagt er Rammeaftale 2017, herunder Udviklingsstrategi og Styringsaftale. Af hensyn til at minimere sagsmaterialet til mødet er bilagene til Rammeaftale 2017 ikke vedlagt, men kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk

 

Endvidere fremlægges hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsens centrale udmeldinger er en del af den nationale koordinationsstruktur, der skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Vedlagt er hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsens centrale udmelding kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

 

KKR Hovedstaden har på møde den 22. juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.

 

Kommunernes og regionens frist for behandling af Rammeaftale 2017 samt afrapporteringen på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser er den 1. oktober 2016. Kommunerne og regionen bedes orientere KKR Hovedstadens Fælleskommunale sekretariat for det specialiserede socialområde om resultatet af behandlingen senest på denne dato.

 

Rammeaftale 2017 og afrapporteringen på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser skal være fastsat senest den 15. oktober 2016.

 

I Rammeaftale 2017 arbejdes der i retning af flerårige perspektiver i de udviklingsprojekter, fokusområder – og fremadrettet de fælles målsætninger – der besluttes for området.

 

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2017 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. I bilagene til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af bevægelser, kapacitet, belægning, principper m.v. Bilagene kan ses på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

 

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

 

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

 

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen.

 

Som særligt tema i 2017 er valgt: Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde.

 

Temaet ligger i forlængelse af det særlige tema for 2016: Udarbejdelse af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen.

 

Arbejdet med at formulere fælles målsætninger pågår i 2016 og har til formål at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Der er særligt fokus på målgrupper med svære og komplekse vanskeligheder, som kræver et tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen for at sikre bæredygtige tilbud. Klare fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme for det tværgående samarbejde, hvor det fælles fokus er at sikre en fortsat høj kvalitet til samme penge, faglig udvikling samt virksomme metoder og effekt i tilbuddene.

 

I 2017 vil der være fokus på at få implementeret de fælles målsætninger i de 29 kommuner og Region Hovedstaden, herunder initiativer, der er relevante at igangsætte på baggrund af de fælles målsætninger.

 

I Udviklingsstrategien er desuden valgt følgende fokusområde: Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden til praksis.

 

Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år, og understøtter kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem, hvor der opleves større effekt ved indsatserne. Fokusområdet vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter i 2017.

 

Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.

Styringsaftalen 2017 omfatter:

 

•   Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april 2016.

 

•   Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (Se bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 - www.rammeaftale-h.dk ).

 

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammeaftale 2017, som har betydning for takstberegningen for 2017:

 

•   Ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud

•   Ny mulighed for at anvende abonnementsordninger

•   Specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen.

 

Central Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Som led i den Nationale Koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen i november 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på den centrale udmelding sker samlet for kommunerne i hver region i forbindelse med fastsættelsen af Rammeaftale 2017.

 

Hovedstadsregionens afrapportering konkluderer, at kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov herfor. Der er således ikke behov for tiltag for at sikre højt specialiserede pladser eller tilbud til målgruppen.

 

Afrapporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning har derfor igangsat etableringen af et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem de regionale og kommunale indsatser og dermed mere effektive forløb.

 

Særlige forhold i forhold til Bornholms Regionskommune.

 

Børneområdet – Center for Børn og Familie

Vedrørende Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser - Pkt. 5. TILRETTELÆGGELSE OG KOORDINATION:

 

-      Center for Børn og Familie har i øjeblikket kendskab til 6 piger med anorexi, men antallet varierer over tid. Der er erfaring for, at mistrivsel udtrykkes gennem selvskadende adfærd på forskellige måder og at der er trends indenfor de enkelte måder. I øjeblikket er det således cutting, der er trenden mens det for ganske kort tid siden var spiseforstyrrelser.

 

-      Ved behov for hospitalsbehandling af unge med anorexi benytter regionen Bispebjerg Hospital (BBH). Da børne- og ungepsykiatrien på Bornholm er knyttet til Hillerød Hospital er/ kan den gensidige kommunikation mellem kommune og behandlingssted (BBH) være en udfordring. Ligeledes har regionens lokale børne- og ungeambulatorium (BUA) reference til Hillerød, og varetager derfor ikke opgaver i efterbehandlingsforløbet efter indlæggelse på BBH. Alle andre diagnoser følges op i BUA. For den enkelte unge med en spiseforstyrrelse kan forløbet blive mere kompliceret, fordi der ikke er behandlingsmuligheder lokalt. Børn og familie er i konstant dialog med regionen omkring de særlige problemstillinger der er gældende for Bornholm. Da problemerne overvejende er af organisatorisk karakter kræver en løsning involvering af den overordnede ledelse i regionen. Ændringen i samordningsstrukturen burde sikre, at der fremadrettet skabes et dialogforum, hvor problemerne kan drøftes.

 

-      Børn og Familie oplever også, at de unge udskrives meget hurtigt, og at det kan være forbundet med vanskeligheder at nå at etablere de rigtige socialpædagogiske tilbud til de ofte meget dårlige unge, der udskrives. Udskrivelse fra BBH betyder i praksis at bornholmske unge ikke kan få gavn af regionens dagtilbud, herunder spisestøtte, da alle tilbud er placeret i København. Skal skoletilbud eller anden beskæftigelse følges på Bornholm, er daglig transport til og fra BBH ikke er realistisk.  Der er hyppig dialog med regionens psykiatrivirksomhed og Børn og familie forsøger at afsætte ressourcer til deltagelse i de tværgående arbejdsgrupper, der arbejder med de anførte problemstillinger.

 

Voksenområdet – Center for Psykiatri og Handicap

Vedrørende Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser - Pkt. 5. TILRETTELÆGGELSE OG KOORDINATION:

 

-      Den nuværendes struktur er uhensigtsmæssig for en række bornholmske borgere, både borgere der modtager anden støtte (oftest § 85), og borgere som alene har brug for behandling på det regionale område.

 

-      Det er uhensigtsmæssigt, at behandlingen kun finder sted på Sjælland. En række borgeres udbytte af behandlingen forringes af, at de skal rejse, og af at de skal mobilisere kræfter og overskud. Det vurderes relevant at sikre mulighed for behandling på Bornholm.

 

-      Der er dialog med Psykiatrisk Center Bornholm om muligheden for at der kan etableres behandlingstilbud på Bornholm. Fx som gruppetilbud eller blot ved at behandleren kommer til Bornholm i stedet for at borgerne rejser til behandleren.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Af hensyn til rettidig politisk behandling af sagen indenfor tidsfristen behandles sagen i Handicaprådet den 15. august 2016, således at deres høringssvar kan indgå i fagudvalgenes og kommunalbestyrelsens behandling ultimo august og september.

 

Til høring i Handicaprådet den 16. august 2016

 

Handicaprådet den 16. august 2016:
Handicaprådet henleder fagudvalgene og kommunalbestyrelsen til at have skærpet fokus på udfordringerne for Bornholm og påpeger de geografiske uligheder på sundhedsområdet

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017 (PDF)

2.
Hovedstadsregionens afrapportering_svære spiseforstyrrelser (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Revidering af Den røde tråd

00.01.00P22-0075

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

30-08-2016

6

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet at afskaffe skolebørnehaverne med virkning fra foråret 2017. På den baggrund er ”Den Røde Tråd i børn og unges liv” ændret, og der er udarbejdet forslag til brug af provenuet på 179.000 til skoleforberedende arbejde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

a)    at ændringerne i ”Den Røde Tråd i børn og unges liv” godkendes

b)    at procesplan for brug af provenuet på 179.000 kr. til skoleforberedende arbejde godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget, den 30. august 2016:

Indstillingen godkendt. Oversendes til Kommunalbestyrelsen til orientering.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Politikken ”Den Røde Tråd” har til formål at sikre kvaliteten i overgangene mellem forskellige tilbud i barnets liv ligesom den er en beskrivelse af de tværfaglige arbejdsgange, der er nødvendige for at nå målet. Politikken beskriver ligeledes de digitale løsninger, der understøtter formålet.

”Den Røde Tråd” blev første gang politisk godkendt i 2010 og er siden revideret flere gange. Med kommunalbestyrelsens beslutning fra maj 2016 om nedlæggelse af skolebørnehaver (”Vippeordning”) er der igen behov for en revision, der tydeliggør det tværfaglige arbejde omkring den direkte overgang fra dagtilbud til skole.

Der har gennem de sidste år været stort fokus på samarbejdet mellem dagtilbud og skole i forbindelse med overgang fra børnehave til skole. Der har været afholdt fælles temadag og overgangsmodulet i Hjernen og Hjertet er implementeret. Det betyder, at skolerne på forhånd er bekendt med barnets kompetencer. Herudover arbejder alle dagtilbud med et fælles tema for alle øens kommende skolebørn. Temaet tager udgangspunkt i børnebøgerne om ”Villads fra Valby” og danner grundlag for dialog, læring og sproglig udvikling.

 

I forbindelse med ændringen af overgangen efter afskaffelse af skolebørnehaven planlægges et partnerskab mellem Kulturskolen, kommunale og private skoler samt dagtilbud. Via samarbejdet skabes rammer for at kommende skolebørn får et fælles grundlag for overgangen gennem kulturelle oplevelser. Ny forskning viser at forskellene i læringsmiljøer fra dagtilbud til skole kan give nogle børn store udfordringer. Partnerskabet giver mulighed for, at børnene møder nye læringsmiljøer sammen med kendte voksne, de er trygge ved og derved skaber glidende overgang til nye læringsmiljøer.

 

I forbindelse med afskaffelse af skolebørnehaver opstod et provenu på 179.000 kr., som tænkes anvendt specifikt på ovennævnte partnerskab.

 

Procesplan

Hele året: er der åben skole på nærmere aftalte dage, således bliver det naturligt for børnene at færdes på øens skoler. Besøget kan dreje sig om at benytte legeplads og skolegård, det kan også dreje sig om at benytte faglokaler eller bibliotek. Disse besøg kan være for alle børn og ikke kun kommende skolebørn. I første omgang handler det om at give børnene indsigt i, hvad en skole er. Når skolestart nærmer sig, så kobles kendskab til den konkrete skole på. Disse besøg vil være for kommende skolebørn og foretages af børnehaver og evt. forældre. Ture og besøg planlægges af børnehavens medarbejdere.

Der fokuseres også på, at daginstitutioner og skoler i stigende grad inviterer hinanden til diverse arrangementer.

Personalet kan aftale praktikdage hos hinanden i henholdsvis børnehaven og børnehaveklassen og pædagoger fra børnehaven kan deltage i 0. kl. de første dage. På den måde skabes der tryghed for børnene og indsigt i hinandens arbejde med det formål at kunne tilrettelægge det pædagogiske arbejde med større sammenhængskraft.

 

APRIL: I starten af april intensiveres arbejdet med det skoleforberedende arbejde.

Kommende skolebørn laver, med udgangspunkt i Villads fra Valby, et billedkunst produkt.

Der samarbejdes med Kulturskolen-billedkunstafdelingen for at tilgodese de rette professionelle undervisningskompetencer, således der sikres et ensartet højt læringsniveau. Flere forskere henviser til at for stor forskel mellem læringsmiljøer mellem dagtilbud og skole kan være med til at skabe utryghed hos nye skolebørn. Ideen i projektet er derfor også at møde nye læringsmiljøer sammen med kendte voksne, som de er trygge ved, for derved at skabe en glidende overgang fra børnehavens læringsmiljø til skolens læringsmiljø.

Billedkunstproduktionen planlægges til at foregå i skolernes billedkunstlokaler eller på billedskolen i et samarbejde mellem børnehaven, skolen og Kulturskolen.

Der er ønske om, at der som intro til billedkunstprojektet, kan etableres et samarbejde med Kunstmuseet – Skoletjenesten Bornholm. Grundideen i dette er, at børn lærer hvordan andre kunstneres værker er skabt, inden de selv skal skabe. Samtidig får de kendskab til nogle af de kulturelle muligheder på Bornholm.

 

JUNI: Ugen før skolernes sommerferie holdes der fernisering på børnenes kommende skole – børnene tager sammen med deres forældre hen på den kommende skole med deres kunstværk – kunstværket hænges op/sættes på en udstillingshylde, og man møder de andre børn og forældre. Når børnene møder i skolen efter sommerferien møder de kunstværkerne. Det er med til at skabe genkendelighed og dermed tryghed, ligesom det er med til at skabe fællesskab, fordi alle har arbejdet med det samme, uanset hvor de kommer fra.

 

Den konkrete planlægning af det skitserede overgangsarbejde laves i samarbejde mellem dagtilbud og skole.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er i forbindelse med afskaffelse af skolebørnehaver opstået et provenu på 179.000 kr., der skal understøtte dagtilbuds forberedelse af børn til skolestart.

Udkast til Budget:

Kr.

Undervisning Billedskolen

150.000

Materialer

15.000

Transport

14.000

I alt

179.000

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 30. august 2016

1.
Revidering af den røde tråd i Børn og Unges liv, 2016 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Ændring af kompetencefordelingsplan

00.01.00A21-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

9

 

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

12

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

10

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med at der er indledt en proces i Fritids- og Kulturudvalget i forhold til at se på en mulig ændret organisationsform for det nuværende Folkeoplysningsudvalg, har den reviderede kompetencefordelingsplan været i høring.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at den ændrede kompetencefordelingsplan, som har været udsendt i høring, godkendes

 

Fritids- og Kulturudvalget den 31. august 2016:

Anbefales, idet at ændringerne først træder i kraft 1. januar 2018.

Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Fritids- og Kulturudvalgets anbefaling anbefales.

Carl Ilsøe og Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

Bjarne Westerdahl blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Bjarne Westerdahl blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Liste K stiller forslag om, at sagen sendes tilbage til udvalget – for at inddrage høringsparter i en bedre proces.

For stemte 9: liste W, liste O, liste C, liste K, liste B og liste Ø.

Imod stemte 17: liste A og liste V.

Forslag er faldet.

 

Fritids- og Kulturudvalgets indstilling godkendt, idet ændringerne først træder i kraft pr. 1. april 2018.

Liste W, liste C, liste B, liste Ø, liste K og liste O kan ikke medvirke.Sagsfremstilling

På Fritids- og Kulturudvalgsmødet d. 16. september 2015, ønskede René Danielsson og Carl Ilsøe et forslag udarbejdet til en evt. ændret organisationsform på folkeoplysningsområdet, hvor Folkeoplysningsudvalget skulle erstattes med et § 35, stk. 2-udvalg. Folkeoplysningsudvalget kunne ikke tilslutte sig dette forslag på dialogmødet d. 24. november 2015.

 

På baggrund af forslaget om at erstatte Folkeoplysningsudvalget med et § 35, stk. 2-udvalg, udarbejdede administrationen et forslag til en ændret kompetenceplan. Den bevarer Folkeoplysningsudvalget i sin nuværende form men overdrager ansvaret for enkelte principielle og overordnede beslutninger til Fritids- og Kulturudvalget.

 

Den ændrede kompetenceplan blev sendt i høring af Kommunalbestyrelsen d. 26. maj 2016 med en høringsfrist d. 12. august. Herunder ses høringssvarenes primære pointer. Herudover henvises til de vedhæftede bilag.

 

Høringspart

Sagsbehandlede pointer

Folkeoplysningsudvalget (FOU)

Høringsret

FOU foreslår at udsætte stillingtagen til efter kommunalvalget i 2017.

FOU støtter ikke den ændrede kompetencefordelingsplan, da den reducerer FOU til rådgivende organ. FOU mener ikke at forslaget understøtter den nationale vision om at folkeoplysningen selv skal vurdere, om organisationsformer, aktiviteter og ressourcer anvendes bedst muligt og mest bæredygtigt i folkeoplysningens ånd. Desuden mener FOU, at kompetenceplanen går imod den vidtgående selvforvaltning, som kendetegner området.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK)

Høringsret

Det samlede fritidsliv er repræsenteret i FOU, og IVK mener, at det er meget vigtigt at bevare dette brede fundament. IVK finder ikke, at det fremsendte forslag øger borgerinddragelsen, ligesom det ikke fremmer demokratiforståelsen og det aktive medborgerskab, som er det folkeoplysningen arbejder med. 

IVK kan ikke støtte ændringerne i den reviderede kompetencefordelingsplan, som vil ændre FOU til et indstillende organ.

Ældrerådet

Høringsret

Tager den ændrede kompetencefordelingsplan til efterretning.

Handicaprådet

Høringsret

Godkender den ændrede kompetencefordelingsplan, idet Dansk Handicap Bornholms repræsentanter og Kim R.J. Hansen ikke kan gå ind for den foreslåede kompetencefordeling i henhold til folkeoplysningsloven. Man fratager FOU de beføjelser man i brugerindflydelsens navn gav dem.

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)

Dansk Folkeoplysnings Samråd kan ikke gå ind for den ændrede kompetenceplan, da forslaget vil ændre FOU til et indstillende udvalg. DFS opponerer generelt imod de beføjelser som tages fra FOU og gives til enten FKU eller administrationen.

 

Økonomiske konsekvenser

Beslutning om tildeling af støtte fra Start- og udviklingspuljen foretages efter den reviderede kompetenceplan af Fritids- og Kulturudvalget efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget. Puljen er i 2016 på 67.362 kr. plus overførte midler på 89.009 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 31. august 2016

1.
Høringssvar - FOU (PDF)

2.
Høringssvar - IVK (DOCX)

3.
Høringssvar - Ældre- og Handicaprådet (MSG)

4.
Høringssvar - DFS (DOCX)

5.
Ændret kompetencefordelingsplan (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Forslag om forøgelse af antal medlemmer i kommunalbestyrelsen

00.22.02P21-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

11

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kristendemokraterne har stillet forslag om forøgelse af antal medlemmer i kommunalbestyrelsen, således at der i den kommende valgperiode (fra 1. januar 2018) er 25, 27 eller 29 medlemmer.

 

Kommunalbestyrelsen har tidligere på møde den 18. december 2014 besluttet, at antallet af medlemmer nedsættes til 23 med virkning fra den 1. januar 2018.

Indstilling og beslutning

Kristendemokraterne indstiller,

·         at antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer forøges fra 23 til 25, 27 eller 29 med virkning fra den kommende valgperiode (fra 1. januar 2018).

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Liste B stiller ændringsforslag om at antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer sættes op til 31 medlemmer fra den kommende valgperiode.

For ændringsforslaget stemte 10: liste V, liste K, liste B og liste Ø.

Imod ændringsforslaget stemte 17: liste A, liste W, liste O og liste C.

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

 

Liste Ø stiller ændringsforslag om, at provenuet ved reduktionen af antallet af kb-medlemmer, besluttet tidligere, findes gennem en tilsvarende reduktion i honorarstørrelse, således at det er muligt at fastholde 27 kb-medlemmer for de samme penge.

For ændringsforslaget stemte 4: liste Ø, liste B og liste K.

Imod ændringsforslaget stemte 23: liste A, liste C, liste V, liste O og liste W.

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

 

Liste K indstiller at antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer sættes op til 27 medlemmer fra den kommende valgperiode.

For forslaget stemte 10: liste B, liste K, liste V og liste Ø.

Imod forslaget stemte 17: liste W, liste O, liste C og liste A.

Indstillingen blev ikke godkendt.Sagsfremstilling

Kristendemokraterne har fremsendt følgende forslag:

 

Investering i lokaldemokrati

 

Kristendemokraterne ønsker at engagere endnu flere grupper, borgere og partier i at være en del af det lokale demokrati på Bornholm. Inspireret af Folkemødet, hvor den demokratiske debat og mangfoldighed er i højsædet, vil vi skabe mulighed for fortsat mangfoldighed og god, demokratisk debat i kommunalbestyrelsen.

 

Derfor foreslår Kristendemokraterne, at Bornholms Regionskommune investerer i forbedring af de demokratiske muligheder for repræsentation, så den kommende kommunalbestyrelse udvides fra vedtagne 23 til 25, 27 eller 29 medlemmer. Vi kan anbefale 27 medlemmer, da regionskommunen har gode erfaringer med det antal. Men vi er åbne for debatten om 25, 27 eller 29 medlemmer.

 

Hvis der alene vælges 23 medlemmer, vil mindre partier og grupperinger have sværere ved at vinde eller genvinde repræsentation i kommunalbestyrelsen – spærregrænsen sættes for højt. Vi ønsker at opretholde mangfoldigheden, så den demokratiske debat ikke alene finder sted i få, større partier eller i andre lukkede fora. Kristendemokarterne ønsker en stærk, demokratisk debat i det åbne rum, i kommunalbestyrelsen.

 

Kristendemokraterne ønsker bedre mulighed for de forholdsvis mange vælgere, som i bornholmsk sammenhæng traditionelt stemmer på de mindre partier og lister som: Konservative, Kristendemokraterne, Radikale, SF, Bornholmerlisten m.fl. – bedre mulighed for repræsentation / fortsat repræsentation. Det vil i højere grad være muligt ved at investere i, at kommunalbestyrelsen fremover får 25, 27 eller 29 medlemmer. Mod de 23, som gør det sværere at opnå repræsentation.

 

Kristendemokraterne ønsker en principbeslutning på næste kommunalbestyrelsesmøde om forslaget, og der ud over endnu en behandling i kommunalbestyrelsen – af hensyn til styrelsesvedtægten. Vi ønsker også at investeringen i demokrati indgår i årets budgetbehandling. Kristendemokraterne kan anbefale et styrkelse af kommunalbestyrelsen fra 23 til 27 medlemmer.

 

Det vil økonomisk blot betyde, at der skal lægges samme økonomi ind i overslagsårene, som den økonomi der nu ligger omkring de folkevalgte i kommunalbestyrelsen. En fremskrivning af kendte budgetter. En overskuelig investering i fortsat mangfoldighed i det lokale, repræsentative demokrati.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med beslutningen om at reducere antallet af medlemmer fra 27 til 23 fra 1. januar 2018, blev kommunalbestyrelsens budget reduceret med 404.000 kr. En udvidelse fra 23 medlemmer til 27 medlemmer vil således betyde, at budgettet skal forøges med 404.000 kr. Hvis antallet af medlemmer i stedet udvides til 25 vil budgettet skulle øges med 202.000 kr., og ved 29 medlemmer er beløbet på 606.000 kr.

 

Det skal bemærkes, at borgmestervederlaget stiger med 31,4 % pr. 1. januar 2018. Beløbet pr. 1. januar 2018 afhænger dog af, om befolkningstallet er under eller over 40.000 indbyggere pr. 1. juli 2017. Det nuværende borgmestervederlag er fastsat efter et befolkningstal på over 40.000 indbyggere. Vederlag til viceborgmester, udvalgsmedlemmer- og formænd beregnes som en %-sats af borgmestervederlaget. %-satserne fastsættes i styrelsesvedtægten.

 

De samlede udgifter til kommunalbestyrelsens vederlag pr. 1. januar 2018 afhænger således foruden antal medlemmer af en række faktorer, der på nuværende tidspunkt ikke kan redegøres fuldstændigt for, herunder hvordan kommunalbestyrelsen vælger at konstituere sig med udvalg mv.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Det Konservative Folkeparti har tidligere stillet medlemsforslag om at nedsætte antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer fra 27 til 19 medlemmer med virkning fra den kommende valgperiode.

Forslaget blev behandlet på kommunalbestyrelsesmøde den 18. december 2014, og kommunalbestyrelsen besluttede at nedsætte antallet af medlemmer til 23 med virkning fra den kommende valgperiode (fra 1. januar 2018). Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer for og 11 stemmer imod. Styrelsesvedtægten er blevet ændret i overensstemmelse hermed ved behandling på møder den 28. januar og 26. februar 2015.

 

Kristendemokraterne har ved nærværende forslag udnyttet initiativretten til at stille medlemsforslag i medfør af kommunestyrelseslovens § 11. Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen kan afvise et medlems ønske om at få optaget en sag på dagsordenen, hvis sagen er identisk med en sag, der tidligere har været behandlet i kommunalbestyrelsen, og der ikke foreligger nye oplysninger i sagen eller i øvrigt er sket ændringer i grundlaget for den tidligere behandling. Såfremt kommunalbestyrelsen vil afvise behandling af sagen, skal spørgsmålet behandles under godkendelse af dagsordenen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Endelig behandling af planer for en udvidelse af lokalcentret ved Almindings Runddel  

01.02.05K04-0110

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

17

 

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

13

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Den offentlige høring om et forslag til kommuneplantillæg samt et tilhørende forslag til lokalplan, der vil give mulighed for, at der i alt vil kunne etableres to nye dagligvarebutikker på hver 1000 m2 ved Almindings Runddel, er nu afsluttet.

Den ene af de to nye butikker blev allerede i 2015 gjort mulig gennem vedtagelsen af en lokalplan og et kommuneplantillæg. Den nye, og netop afsluttede høring af et yderligere kommuneplantillæg med en tilhørende lokalplan drejer sig således om at udvide mulighederne for at etablere nye butikker ved Almindings Runddel fra én ny dagligvarebutik til to nye dagligvarebutikker, hver på 1000 m2.

Kommunen har modtaget to høringssvar:

Det ene høringssvar er fra Rønne Handelsstandsforening og Rønne Byting. De to foreninger henleder opmærksomheden på, at Natur- og Miljøklagenævnet endnu ikke har behandlet deres klage over kommunalbestyrelsens vedtagelse af de planer fra 2015, som muliggjorde etableringen af én ny dagligvarebutik på 1000 m2 ved Almindings Runddel.

Det andet høringssvar er fra Vejdirektoratet, som ønsker enkelte justeringer i lokalplanen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 087 vedtages med de justeringer, som Vejdirektoratet har ønsket.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, idet de indkomne høringssvar bør lægges til grund for en afvisning af udvidelse af et overflødigt lokalcenter. 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Liste B, liste K og liste Ø kan ikke medvirke, da indstillingen vil fremme en detailhandels-struktur, der medvirker til øget butiksdød, centralisering og ødelæggelse af Rønne bymidte.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 26. maj 2016, at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 010 for udvidelse af et lokalcenter ved Almindingens Runddel samt det tilhørende forslag til lokalplan nr. 087 i offentlig høring i otte uger. De to planforslag har til formål at udvide lokalcentret ved Almindings Runddel, så der – udover de eksisterende kiosker på tankstationerne og den nyligt planlagte byggemulighed for en ny LIDL-butik på 1000 m2 – også kan opføres en ny REMA 1000-butik på 1000 m2.

Det samlede butiksareal til betjening af beboerne i lokalområdet omkring Almindings Runddel vil så være 2500 m2 fordelt på:

-      500 m2 til de to eksisterende butikker på tankstationerne

-      1000 m2 til LIDL (gennem kommuneplantillæg nr. 01 og lokalplan nr. 083 fra 2015)

-      1000 m2 til REMA (med endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 087)

 

Ved høringsfristens udløb 25. juli 2016 var der indkommet to høringssvar.

A.    Rønne Handelsstandsforening og Rønne-Knudsker Byting har i fællesskab sendt kommunen et høringssvar, der er en kopi af en mail, de har sendt til Natur- og Miljøklagenævnet. De to foreninger gør Natur- og Miljøklagenævnet opmærksom på, at de har en endnu ikke behandlet klagesag liggende hos klagenævnet. Foreningerne har således 8. december 2015 klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunalbestyrelsens vedtagelse 25. juni 2015 af kommuneplantillæg nr. 01 og den tilhørende lokalplan nr. 083, som har udlagt 1500 m2 butiksareal i et lokalcenter ved Almindings Runddel. De 1500 m2 er fordelt på 500 m2 til de to eksisterende butikker på tankstationerne, og 1000 m2, som LIDL ønsker at udnytte.

Derfor undrer det nu de to foreninger, at kommunalbestyrelsen - uanset den verserende klagesag - har i sinde, at øge butiksarealet i lokalcentret fra de påklagede 1500 m2 til 2500 m2 med kommuneplantillæg nr. 10 og den tilhørende lokalplan nr. 087.

Center for Teknik og Miljøs bemærkninger:

I klagesagen over kommuneplantillæg nr. 01 og lokalplan nr. 083, har klager bedt om, at klagen tillægges opsættende virkning. Klagenævnet har dog endnu ikke taget stilling til dette ønske, da man har erfaret, at Bornholms Regionskommune ikke har udstedt byggetilladelse. Center for Teknik og Miljø afventer fortsat forskellige oplysninger fra LIDL, før man kan træffe afgørelse i byggesagen. Natur- og Miljøklagenævnet vil blive orienteret, når kommunen udsteder byggetilladelse. Den verserende klage forhindrer dermed ikke kommunalbestyrelsen i at vedtage kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 087 endeligt.

 

B.    Vejdirektoratet, som er vejmyndighed på statsvejen Åkirkebyvej, har sendt Bornholms Regionskommune et høringssvar med ønske om nogle mindre justeringer af lokalplan 083. Disse justeringer er nu indarbejdet i lokalplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling til ØPU den 14.9.2016

Bornholms Regionskommune har 29. august 2016 modtaget afgørelse i klagesagen om kommuneplantillæg nr. 01, som muliggør byggeriet af en LIDL-butik på 1000 m2 ved Almindings Runddel: Klager får ikke medhold. Det fremgår i afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet, at der er praksis for, at der tilkommer kommunen en bred margin for skønnet over, om der er behov for større dagligvareudbud i et lokalområde.

 

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 10, vil være grundlaget for at der også kan etableres en REMA 1000-butik ved Almindings Runddel, idet det samlede butiksareal herefter udvides fra 1500 m2 til 2500 m2 (500 m2 til de to tankstationers kiosker, 1000 m2 til LIDL samt 1000 m2 til REMA 1000). Erhvervsstyrelsen, som varetager de statslige interesser i kommuneplanlægningen (i dette tilfælde at bymidtens detailhandel og løbende udvikling bliver understøttet), har meddelt, at man ikke vil gøre indsigelse  mod den redegørelse, som REMA1000 har fået udarbejdet, og som kommuneplantillægget læner sig op ad. Erhvervsstyrelsen påser ikke, om øvrige retlige forhold er overholdt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2016

1.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 (PDF)

2.
Høringssvar fra Rønne Handelsstandsforening og Rønne-Knudsker Byting (PDF)

3.
Vejdirektotatets bemærkninger til lokalplanforslag 087 (PDF)

4.
Lokalplan nr. 087 (PDF)

5.
Referat fra KB-møde 26. maj 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Forslag til kommuneplantillæg- og lokalplan for et blandet bolig- og erhvervsområde på Møllebakken i Svaneke

01.02.05P15-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

18

 

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

14

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 29. februar 2016 at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg - og lokalplan, for Møllebakken 8 i Svaneke, der tidligere var anvendt til campingplads. Baggrunden er, at området ikke længere ønskes anvendt som campingplads, men ændres til et blandet bolig og erhvervsområde med mulighed for hotellignende formål og blandede boligformål.

Forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan er nu klar til offentliggørelse og kan sendes i høring i 8 uger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at forslag til kommuneplantillæg nr. 008 og lokalplanforslag nr. 089 sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, idet indstillingen strider mod en tidligere kommunalbestyrelsesbeslutning om ikke at tillade flexboliger eller sommerboliger i Svaneke, ligeledes kan de eksisterende dispensationsmuligheder ikke bringes i anvendelse i denne indstilling, derfor er en høring overflødig. 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke, idet man ikke mener forslaget skal sendes i høring, der i mod skal kommunalbestyrelsen fastholde den beslutning om bopælspligt der er taget i samråd med borgerne i Svaneke.

Sagsfremstilling

Ejeren af Møllebakken 8 i Svaneke har anmodet om, at Bornholms Regionskommune iværksætter planlægning, der gør det muligt at realisere et samlet boligprojekt på ejendommen, der tidligere var anvendt til campingplads i byzone. Gennemførelse af projektet indebærer ændring af kommuneplanens rammer for området samt udarbejdelse af lokalplan.

Planerne skal muliggøre, at kommuneplanens område 208.R.06 (campingplads) i Svaneke ændres til et blandet bolig og erhvervsområde (208.BL.04). Der udarbejdes desuden forslag til lokalplan, der muliggør opførelse af 14 boliger uden bopælspligt, der også kan anvendes til hotelformål og i øvrigt blandede boligformål. Nabokvarterene består af fritliggende enfamiliehuse med bopælspligt. Boligerne skal opføres efter reglerne for helårsbyggeri jf. kommuneplanens rammebestemmelser for boliger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2016

1.
Miljøscreening for et balndet boligområde i Svaneke (DOCX)

2.
Lokalplanforslag for et boligområde i Svaneke (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et sommerhusområde ved Snogebæk

01.02.05P21-0401

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

19

 

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

15

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 23. november 2015 at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg - og lokalplan, der skal muliggøre, at et område udlagt til campingplads i et sommerhusområde, kan ændre anvendelse fra campingplads til sommerhusgrunde og en samlet feriehusbebyggelse. Baggrunden herfor er, at den gældende lokalplan ikke tillader en samlet feriehusbebyggelse men kun udstykninger af grunde, som må rumme en bolig pr. grund.

Forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan er nu klar til offentliggørelse og kan sendes i høring i 8 uger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at kommuneplantillæg nr. 009 og lokalplanforslag nr. 090 vedtages til offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Campingpladsen er beliggende i et sommerhusområde, som er fuldt udbygget, og omfattet af lokalplan nr. 37 for sommerhusområderne ved Balka Strand, Bro m.v. I lokalplanen er campingpladsen udlagt til campingformål. I kommuneplanen er området udlagt som rekreativt areal med anvendelse som campingplads.

 

Ønsket er nu, at den del af området, der rummer campingpladsens eksisterende hytter, skal ændre anvendelse fra camping til samlet feriehusbebyggelse eller sommerhusbebyggelse.

Kommunen har tidligere givet tilladelse til at udstykke campingpladsen til sommerhuse.  

En lokalplanlægning for en samlet feriehusbebyggelse vil være i strid med de nuværende kommuneplan- og lokalplan-rammer for området, da den gældende lokalplan ikke tillader en samlet feriehusbebyggelse, men kun udstykninger af grunde, som kun må rumme en bolig.

 

Det har derfor været nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg nr. 009, så den efterfølgende lokalplanlægning kan udføres i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Ved kommuneplantillæggets endelige vedtagelse vil området overgå fra campinganvendelse til sommerhusanvendelse med mulighed for en samlet feriehusbebyggelse.

Lokalplanforslaget omfatter hele det område, der tidligere var anvendt til campingplads (FDM-Camping). Lokalplanen vil indeholde 2 delområder; ét for en samlet feriehusbebyggelse/ eller sommerhuse (A) og ét for en sommerhusudstykning (B).

Planforslagene er screenet for pligt til miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke skal miljøvurderes.

 

Oversigtskort med lokalplanområdet markeret

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2016

1.
Miljøscreeningsskema 2011 (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Status på udbud af ukrudtsbekæmpelse og beplantningspleje

05.01.15Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

4

 

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

18

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med baggrund i Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 4. april 2016 har der været afholdt offentligt udbud efter udbudslovens EU-udbud på ovennævnte opgaver.

Ukrudtsbekæmpelse–entreprisen er aflyst, da indkommende tilbud væsentligt overskred det afsatte budget.

Vedr. beplantningspleje er der indgået en 4-årig kontrakt med Arkil A/S Vejservice med opstart 1. august 2016.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at licitationsresultatet tages til efterretning

·         at besparelsen på kr. 192.000 overføres til konkurrenceudsættelsespakken

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:
Taget til efterretning og anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Taget til efterretning og anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Taget til efterretning og godkendt.

Sagsfremstilling

Ukrudtsbekæmpelse, 4 årigt udbud, omfatter 80 % langs offentlige veje og udførelse med specialmaskine.

Indkomne tilbud ved licitationen den 2. juni 2016:

Vikarservice Vendsyssel - afgav billigste tilbud

OK-Entreprise

BRK – budget årligt på entreprisedelen 0,8 mil kr.

 

Entreprisen er aflyst på baggrund af, at tilbuddet overskrider det afsatte budget væsentligt. Vej & Park står fortsat for udførelsen.

 

Beplantningsplejen omfatter 20 % af vejarealer, grønne områder og idrætsanlæg.

Indkomne tilbud ved licitationen den 7. juni 2016:

Arkil A/S Vejservice – afgav mest fordelagtige tilbud

OK-entreprise A/S

BRK – budget årligt på entreprisedelen 1,6 mil kr.

Kontrakt indgået med Arkil A/S – vurderet ud fra værdien på klippekort og indsats på kvalitetscases.

I kvalitetscases er der 3 udvalgte områder, den bydende skal komme med forslag til forbedringer på. Der er på forhånd ingen bindinger i, hvad de laver, men BRK skal ved vurderingen sammenholde de beskrivelser, der er kommet og lave en pointvurdering heraf.

Entreprisen er påbegyndt 1. august 2016.

I entreprisen var på forhånd indarbejdet en reduktion på 12 %, svarende til en effektivisering/ rationalisering på 192.000 kr. årligt.

Transaktionsomkostninger ved udbud andrager 102.000 kr. i 2016 (dvs. udgifter, der har været i forbindelse med, at en rådgiver har stået for udarbejdelse af en del af udbudsmaterialet).

Økonomiske konsekvenser

Besparelse ved udbud på beplantningsplejen på 192.000 kr. årligt, kan realiseres fra 2017.

Besparelsen på 192.000 kr. vedr. beplantningspleje tilgår konkurrenceudsættelsespakken vedtaget med budget 2014 under bevilling 61, som en teknisk korrektion til budget 2017.
Den manglende årlige besparelse i konkurrenceudsættelsespakken er herefter på 801.000 kr.

Opprioriteringsforslag ”ØPU-61-50 Tilbageførsel af besparelse vedr. konkurrenceudsættelse” til budget 2017 nedskrives tilsvarende fra 993.000 kr. til 801.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Projektforslag for fjernvarme i Rø

13.03.01P19-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

2

 

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

16

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Teknik- og miljøudvalget besluttede den 2. maj 2016, at projektforslaget skulle udsendes til Østkraft, RVV og Bornholms Forsyning med en høringsfrist på 4 uger.

Teknik og Miljø har den 13. maj 2016 fremsendt projektforslaget i 4 ugers høring til Østkraft, RVV og Bornholms Forsyning.

Der er efter høringsfristens udløb ikke indkommet høringssvar.    

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, 

·         at projektforslaget godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af Rø fra et nyopført 750 kW træflisvarmeværk.

I forbindelse med projektforslaget vil det være muligt at forsyne Bornholms Kunstmuseum inklusiv eventuel fremtidig udvidelse, der ligger i umiddelbar tilknytning til området, som projektforslaget omhandler. Endelig vil det være muligt at forsyne Kunstmuseet med fjernkøling.

Projektforslaget forudsætter frivillig tilslutning. Projektet vil kun blive realiseret, hvis der opnås tilslutning af ca. 60 % af samtlige potentielle kunder. Det forudsættes desuden, at alle kommunale bygninger i områderne tilsluttes. Projektet forventes igangsat i september 2016 og afsluttet i juni 2017. Det forudsættes desuden, at der kan opnås kommunegaranti.

Endelig forudsætter projektforslaget, at der nedlægges elvarmeforbud i forsyningsområdet, jf. Energiministeriets brev af 6.5.1994 til alle kommunalbestyrelser.

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24.11.2014, og Bekendtgørelse nr. 1124 af 29.9.2015: ”Projektbekendtgørelsen”.

Bekendtgørelsen indeholder anvisninger om indholdet i projektforslag samt om kommunens godkendelse. Det fremgår bl.a., at kommunalbestyrelsen inden godkendelse af projektet skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet, også i forhold til varmeplanlægningen (dvs. Varmeplan Bornholm, 2013) og den fysiske planlægning (Regionkommuneplanen og lokalplaner).

 

Da der ikke er tale om tilslutningspligt, arealafståelser e.l., skal projektforslaget ifølge projektbekendtgørelsens § 25 alene udsendes til høring hos de berørte forsyningsselskaber med 4-ugers frist. Dette er sket den 13. maj 2016. Der er efter høringsfristens udløb ikke indkommet høringssvar.

 

Teknik og Miljø har følgende vurdering af projektforslaget for Rø

·         Projektet er i overensstemmelse med Varmeplan Bornholm 2013.

·         Projektforslaget er udarbejdet i henhold til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsens bestemmelser.

·         Projektet er fordelagtigt ud fra et brugerøkonomisk synspunkt. Der vil være en 20 % besparelse i forhold til oliefyring. Der er regnet med en oliepris på 6,8 kr. pr. liter.

·         Projektet giver et samfundsøkonomisk overskud på henholdsvis 0,9 mio. kr. ved 60 % og 2,7 mio. kr. ved 90 % tilslutning.

·         Projektet giver et Ø-økonomisk overskud på henholdsvis 9 mio. kr. ved 60 % og 15,5 mio. kr. ved 90 % tilslutning.

·         Miljømæssigt vil projektet give en reduktion af CO2 på 535 tons/år ved 90 % tilslutning.

 

Det kan anbefales, at projektet godkendes.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

17  Genåbning af Mosaikskolens bygninger i Østerlars

82.16.00G01-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

11

 

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

11

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget en henvendelse fra Foreningen Multihuset i Østerlars om at genåbne bygningerne på Mosaikskolen i Østerlars. Foreningen ønsker at etablere et Multihus i en partnerskabsaftale med kommunen.

Da ejendommen er sat til salg hos ejendomsmægler, skal der tages stilling til, om man ønsker at imødekomme henvendelsen fra Foreningen Multihuset i Østerlars.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at ansøgningen fra Foreningen Multihuset imødekommes for indeværende budgetår, idet der er fremsendt et opprioriteringsforslag til budget 2017 for de kommende år.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 31. august 2016:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 26. februar 2015 blev der besluttet en ny skolestruktur, hvor skoleafdelingen Mosaik blev nedlagt pr. 31/7 2015.

Den 4. april 2016 fremsendte foreningen bag Multihuset en ansøgning om at genåbne Mosaikskolens bygninger i Østerlars for at skabe et sted, hvor de kunne samle ildsjæle, frivillige og aktiviteter på tværs af foreninger og bygrænser.

Den 26. maj 2016 behandlede kommunalbestyrelsen ansøgningen, hvor det blev tilkendegivet, at man ønskede at få drøftet driftsøkonomien samt mulighederne og præmisserne for ibrugtagning.

Den 29. juni 2016 blev der afholdt møde mellem initiativtagerne bag Foreningen Multihuset og Ejendomsservice.

Der blev drøftet forskellige senarier for en mulig anvendelse, og i hvilket tempo man fra Multihuset mente, det kunne implementeres.

 

Multihuset ønsker fortsat at gennemføre projektet i en forsøgsperiode på to år. De to år skal vise om projektet er levedygtigt som permanent facilitet, og om der kan skabes tilstrækkelig aktivitetsgrundlag for en permanent overtagelse af bygningerne.

Man ønsker i første omgang kun at tage mellembygning, klasselokale nr. 9 (det tidligere musiklokale) samt det som allerede anvendes i dag (gymnastiksal m. tilhørende badefaciliteter samt skydebane).

Derudover ønsker Multihuset at få adgang til den gamle hovedbygning om sommeren, og til den uopvarmede garage.

Det vil sige, at de bygninger, som tidligere blev anvendt til SFO, de to sidebygninger og den gamle hovedbygning(om vinteren) ikke skal i anvendelse i første omgang. Disse bygninger udgår derfor af projektet.

 

Det nu reducerede areal udgør efterfølgende i alt 1088,63 m², hvilket bevirker, at de beregnede driftsudgift reduceres tilsvarende.

 

Det reducerede forslag foreslås planlagt således:

 

·         Der sættes tre lette vægge op for at afskærme til de to sidebygninger og den gamle hovedbygning. Disse vægge opsættes og betales af Multihuset.

·         De arealer, som ikke skal benyttes, bliver kun frostsikret om vinteren, og kan derfor ikke anvendes.

·         Der indgås en aftale mellem Foreningen Multihuset og Bornholms Regionskommune, hvor det blandt fremgår, at Foreningen Multihuset står for den indvendige vedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealerne samt rengøring af gymnastiksal med tilhørende badefaciliteter.

·         Den besparelse, som kommunen har til de ovenstående aktiviteter udgør 49.175 kr. årligt, som kan være medfinansierende til de øgede driftsudgifter.

·         Det reducerede areal som ønskes anvendt (minus udgiften til de driftsopgaver, som Multihuset overtager), giver stadig en øget driftsudgift på 125.005 kr., hvilken der skal gives en bevilling til, hvis projektet skal gennemføres. Dette er fremsendt som et opprioriteringsforslag til budget 2017.

 

Der er vedlagt et udkast til en partnerskabsaftale med Foreningen Multihuset, som vil blive tilrettet i forhold til de beslutninger, der træffes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017.  Se bilag 1.

 

Da Multihuset gerne vil i gang i indeværende budgetår, har de tilkendegivet, at de selv vil finansiere de øgede driftsudgifter, som er anslået til 40.000 kr. for resten af 2016. Bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 31. august 2016

1.
Bilag 2. Tilsagn vedr. finansiering. (PDF)

2.
Bilag 1 Partnerskabsaftale (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Reservation af midler til Bornholms Cykelveje 2016-19

05.01.00S00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

22

 

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

29

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 4. april 2016 en række cykelprojekter, som skulle forlægges Vejdirektoratet til videre forhandling. Projekterne blev drøftet med Vejdirektoratet på et møde den 17. maj, og er endelig godkendt ved tilsagn af 27. juni 2016. Oversigt over de endelige projekter fremgår af sagsfremstillingen.

På samme møde den 4. april 2016 godkendte Teknik- og Miljøudvalget et forslag til kommunens medfinansiering. Denne sag fremlægges med henblik på reservation af midler til den kommunale medfinansiering til cykelprojekterne.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der afsættes nettorådighedsbeløb på 1,086 mio. kr. i 2016, 4,413 mio. kr. i 2017, 4,506 mio. kr. i 2018 og 1,979 mio. kr. i 2019, i alt 11,984 mio. kr. under Center for Teknik og Miljø, til medfinansiering af projekter vedrørende Bornholms Cykelveje 2016-19

b) at rådighedsbeløbene finansieres af følgende i budget 2016 afsatte midler:

c) 5,600 mio. kr. fra den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg,

d) 4,000 mio. kr. fra Center for Ejendomme og Drifts overførte driftsoverskud fra 2015 under bevilling 53 Veje, parker og anlæg,

e) 1,000 mio. kr. fra Center for Ejendomme og Drifts driftsbudget under bevilling 53 Veje, parker og anlæg (fortove), og

f) 1,384 mio. kr. fra Center for Ejendomme og Drifts driftsbudget under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme

g) At reservationen af midler til den kommunale medfinansiering til cykelprojekterne gives til Center for Teknik- og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forligskredsen i Folketinget bag ”Pulje til mere Cykeltrafik” har besluttet, at tilskudsdelen fra staten ændres fra 40 pct. til 80 pct. for ”Bornholms Cykelveje”. Cykelpuljen administreres af Vejdirektoratet for Transportministeriet.

Forudsætningen for endelig godkendelse har været, at Bornholms Regionskommune opsagde resten af tilsagnet fra Cykelpuljen, at der indgås en ny aftale med Vejdirektoratet om en ændring af den statslige medfinansiering til 80 %, og at forligskredsen godkender en ny projektbeskrivelse og et nyt administrationsgrundlag. Disse vilkår er nu alle gennemført, og et nyt aftalegrundlag er underskrevet.

Med det nye tilsagn vil det være muligt at udføre projekter for i alt ca. 59,9 mio. kr., heraf ca. 47,9 mio. kr. fra staten. For at udløse det fulde statstilskud, skal Bornholms Regionskommune finansiere 11,984 mio. kr.

Efter mødet med Vejdirektoratet i maj blev der opnået enighed om følgende projekter under Bornholms Cykelveje 2016-19, i alt 59,9 mio. kr.

 

Projekter under ”Bornholms Cykelveje 2016-19”

projekt

Mio. kr.

projekt 1

Enkeltrettede cykelstier i begge vejsider og fortov

13,340

 

i landside på national cykelrute 10 på Ndr. Kystvej

 

projekt 2

Enkeltrettede cykelstier og fortove i begge vejsider

9,460

 

på national cykelrute 10 på Haslevej i Rønne

 

projekt 3

Cykelkantbaner og delte fællesstier på national

16,980

 

cykelrute 10 fra Døndalen og igennem Gudhjem

 

projekt 4

Omlægning med cykelkantbaner på national cykel-

5,595

 

rute 10 fra Aarsdale til Nexø

 

projekt 5

Røde cykelkantbaner på national cykelrute 10 på

1,290

 

Nordre Strandvej i Nexø

 

projekt 6

Omlægning af national cykelrute 10 gennem Snogebæk

0,220

 

til ned omkring havnen og centrum

 

projekt 7

Omlægning af regional cykelrute 21 gennem

0,220

 

Aakirkeby by

 

projekt 8

Omlægning af national cykelrute 10 gennem

0,895

 

Hasle by og 2-1 vej ved Hasle havn

 

projekt 9

Røde hævede flader på regional cykelrute 23 i

0,370

 

Nyker og Klemensker

 

projekt 10

Cykelkantbaner, 2-1 veje og lokal hastighedsbegrænsning

1,445

 

på national cykelrute 10 gennem Listed

 

projekt 11

Forbedring af servicebygninger langs nationale og

6,555

 

regionale cykelruter på Bornholm

 

projekt 12

Administration af projekter i Bornholms Regions-

3,300

 

kommune

 

projekt 13

Evaluering og revision

0,250

 

I alt for Bornholms Cykelveje 2016-19

59,920

 

 

Økonomiske konsekvenser

Denne sag fremlægges med henblik på afsættelse af rådighedsbeløb til den kommunale medfinansiering på 11,984 mio. kr., hvorved midlerne bliver reserveret til cykelprojekterne.

 

 

Mio. kr.

Samlede anlægsudgifter

59,920

Statstilskud, 80 pct. fra Transportministeriet

-47,936

Egenfinansiering

11,984

 

 

Den kommunale medfinansiering på i alt 11,984 mio. kr. foreslås finansieret af følgende i budget 2016 afsatte midler:

 

 

Mio. kr.

Anlægsmidler fra cykel- og trafikpulje 2016 (anlægspulje vejanlæg)

3,500

Anlægspulje tilbageførte midler 2015 (anlægspulje vejanlæg)

2,100

Overført driftsoverskud 2015 fra CED, Vej, Park og Anlæg, drift

4,000

CEDs driftsbudget vedr. fortove og cykelstier på Haslevej

1,000

CEDs driftsbudget, Ejendomsservice (servicebygn., proj.)

1,384

I alt

11,984

 

På baggrund af en nærmere gennemgang af den samlede økonomi, er der foreslået en mindre ændring i medfinansieringen i forhold til sagsfremstillingen på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. april 2016. Oprindeligt var der lagt op til medfinansiering via den disponible anlægspulje til vejanlæg på henholdsvis 3 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017. I stedet foreslås en medfinansiering via den disponible anlægspulje i 2016 på 3,5 mio. kr.

 

Rådighedsbeløbene afsættes, idet fordelingen bliver således over årene:

Mio. kr.

2016

2017

2018

2019

I alt

Bruttoudgifter

         5,430

         22,065

         22,530

        9,895

         59,920

- Tilskud

       -4,344

       -17,652

       -18,024

        -7,916

       -47,936

Nettoudgifter

         1,086

           4,413

           4,506

          1,979

         11,984

 

Finansiering:

Mio. kr.

2016

2017

2018

2019

I alt

Anlægspulje

-5,600

 

 

 

-5,600

Driftsoverskud

-4,000

 

 

 

-4,000

Alm. drift

-2,384

 

 

 

-2,384

I alt

-11,984

0

0

0

-11,984

Likviditetspåvirkning

+10,898

-4,413

-4,506

-1,979

0

Totalt

0

0

0

0

0

 

Der må forventes et betydeligt likviditetstræk hen over projektperioden, idet tilskuddet først udbetales efter indsendelse af løbende statusrapporter hvert halvår, samt efter endeligt revisorpåtegnet regnskab.

 

Projekterne vil efterfølgende blive forelagt til politisk behandling med henblik på meddelelse af anlægsbevillinger.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2016

1.
Budgetfordeling Bornholms Cykelveje (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Anlægsbevilling - Projektering, administration og evaluering af Bornholms Cykelveje

05.01.00S00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

25

 

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

32

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

På et tidligere dagsordenspunkt d.d. blev det besluttet at reservere midler til gennemførelse af projekt Bornholms Cykelveje 2016-19.

Der søges i denne sag om anlægsbevillinger til projektering, administration og evaluering af projekt Bornholms Cykelveje 2016-19, finansieret af ovennævnte reserverede pulje.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives anlægsbevilling på 7,050 mio. kr. (udgift) til projektering, administration og evaluering af Bornholms Cykelveje.

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 1,175 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017, 1,9 mio. kr. i 2018 og 1,175 mio. kr. i 2019,

c) at der gives en anlægsbevilling på i alt -5,640 mio. kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet fra Transportministeriets pulje for ”Bornholms Cykelvej 2016-19”

d) at der afsættes rådighedsbeløb på -0,94 mio. kr. i 2016, -2,24 mio. kr. til 2017, -1,52 mio. kr. i 2018 og -0,94 mio. kr. i 2019.

e) at nettoudgiften 1,4100 mio. kr. finansieres af den reserverede pulje Bornholms Cykelveje 2016-19, og

f) at anlægsbevillingerne gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:
Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Cykelveje 2016-19 er et projekt, der er finansieret med 80 pct. tilskud fra Transportministeriets Cykelpulje. Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Vejdirektoratet (der administrerer Transportministeriets cykelpulje) og BRK. Formålet er at forbedre og løfte kvaliteten af de bornholmske cykelveje, så Bornholm forsat kan være en af Danmarks mest fortrukne cykeldestinationer.

Der er prioriteret 11 fysiske projekter rundt omkring på Bornholm.

 

Denne sag går på tværs af de 11 fysiske projekter og udgør projektering, administration og evaluering af projektet Bornholms Cykelveje. Projektering vedrører de udgifter, der er til eksterne konsulenter i forbindelse med projektering af de større anlægsarbejder. Administration udgør interne projektansættelser, mens evaluering udgør udgifter til eksterne konsulenter i forbindelse med udarbejdelse af evalueringsrapport i slutningen af projektperioden samt revisionsudgifter.

 

De samlede projektudgifter i årene 2016-19 udgør i alt 7,050 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 7,050 mio. kr. til projektering, administration og evaluering på tværs af projekterne samt en anlægsbevilling på i alt -5,640 mio. kr. til tilskud.

 

Budget

Mio. kr.

2016 – 2019

Projektering (andel af delprojekterne 1-4)

3,500

Administration (delprojekt 12)

3,300

Evaluering inkl. Revision (delprojekt 13)

0,250

Samlede bruttoudgifter

7,050

Statstilskud, 80 pct. fra Transportministeriet

-5,640

Samlede nettoudgifter

1,410

 

 

Rådighedsbeløbene afsættes, idet fordelingen bliver således over årene:

Mio. kr.

2016

2017

2018

2019

I alt

Bruttoudgifter

1,175

2,800

1,900

1,175

7,050

Tilskud

-0,940

-2,240

-1,520

-0,940

-5,640

Nettoudgifter

0,235

0,560

0,380

0,235

1,410

 

Der må forventes et likviditetstræk hen over projektperioden, idet tilskuddene først udbetales sidst i forløbet.

 

Nettoudgiften på 1,410 mio. kr. finansieres af den reserverede pulje til Bornholms Cykelveje 2016-19, der udgør i alt netto 11,984 mio. kr. i årene 2016-2019.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Anlægsbevillinger til forbedringer af servicebygninger langs nationale og regionale cykelruter

05.01.00S00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

23

 

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

30

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

På et tidligere dagsordenpunkt d.d. blev det besluttet at reservere midler til gennemførelse af Bornholms Cykelveje 2016-19.

Der søges i denne sag om anlægsbevillinger til forbedringer af servicebygninger mv. for cyklister langs de nationale og regionale cykelruter på Bornholm, finansieret af ovennævnte reserverede pulje.

Projektet omfatter udskiftning og opgradering af en række servicebygninger langs cykelvejene, opstilling af cykelpumper i cykelvejenes krydsningspunkter og forbedring af handicapforhold med dørpumper på en række eksisterende handicapvenlige servicebygninger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på i alt 6,555 mio. kr. (udgift) til forbedring af servicebygninger mv. langs cykelruterne på Bornholm,

b) at der afsættes rådighedsbeløb til udgifter på 1,3 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017, 2,2 mio. kr. i 2018 og 0,255 mio. kr. i 2019,

c) at der gives en anlægsbevilling på i alt -5,244 mio. kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet fra Transportministeriets pulje for ”Bornholms Cykelveje 2016-19”,

d) at der afsættes rådighedsbeløb til tilskud på – 1,04 mio. kr. i 2016, - 2,24 mio. kr. i 2017, - 1,76 mio. kr. i 2018 og -2,204 mio. kr. i 2016-19,

e) at nettoudgiften på 1,311 mio. kr. finansieres af den reserverede pulje til Bornholms Cykelveje, og

f) at anlægsbevillingerne gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Cykelveje 2016-19 er et projekt, der er finansieret med 80 pct fra Transportministeriets Cykelpulje og tager udgangspunkt i det tidligere cykelprojekt under Bornholms Cykelveje 2010-2014.

Projektet er blevet til i et samarbejde med Vejdirektoratet, og formålet er at forbedre og løfte de bornholmske cykelveje, så Bornholm fortsat kan være en af Danmarks og Europas fortrukne cykeldestinationer.

 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde d. 4. april 2016 indstillingen for prioritering af projekter under ”Bornholms Cykelveje 2016-19”, herunder forbedringer af servicebygninger mv. for cyklister langs de nationale og regionale cykelruter på Bornholm.

 

Langs de nationale og regionale cykelruter på Bornholm er der i dag et antal servicebygninger med toiletter, der ikke lever op til de moderne krav der stilles til hygiejne, handicapforhold, komfort mv., og derfor skal udskiftes og opgraderes.

Der arbejdes med forskellige udformninger af bygningerne, alt efter om det er i byer eller på landet, og hvor meget bygningerne benyttes.

Alle bygninger udføres i en konstruktionen der er så vedligeholdelsesfri og så rengøringsvenlig som muligt. 

Udover servicebygningerne opsættes nyudviklede cykelpumper ved krydsningerne mellem de nationale og regionale cykelveje.

Herudover forsynes nogle meget benyttede handicapvenlige servicebygninger med automatiske døråbnere, hvilket letter adgangen til disse.

I Snogebæk etableres et cykel- og ventehus i forbindelse med omlægningen af national cykelrute 10 ned om havnen, hvor der etableres et bytorv med vente- og rastefaciliteter.

De samlede projektudgifter i årene 2016-19 udgør i alt 6,555 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 6,555 mio. kr. til forbedring af servicebygninger mv. langs cykelruterne på Bornholm, samt en anlægsbevilling på i alt -5,244 mio. kr. til tilskud

 

Budget

Mio. kr.

2016-2019

Samlede bruttoudgifter (delprojekt 11)

6,555

Statstilskud, 80 pct. fra Transportministeriet

-5,244

Samlede nettoudgifter

1,311

 

Rådighedsbeløbene afsættes i mio. kr. over årene på følgende måde:

 

2016

2017

2018

2019

I alt

Bruttoudgifter

1,300

2,800

2,200

0,255

6,555

Tilskud

-1,040

-2,240

1,760

-0,204

-5,244

Nettoudgifter

0,260

0,560

0,440

0,051

1,311

 

Der må forventes et likviditetstræk hen over projektperioden, idet tilskuddene først udbetales sidst i forløbet.

 

Nettoudgiften på 1,311 mio. kr. finansieres af den reserverede pulje til Bornholms Cykelveje, som udgør i alt netto 11,994 mio. kr. i årene 2016-19

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Anlægsbevillinger til forbedringer for cyklister på cykelrute 10 i Listed og Nexø og cykelrute 21 i Aakirkeby

05.01.00S00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

24

 

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

31

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

På et tidligere dagsordenpunkt d.d. blev det besluttet at reservere midler til gennemførelse af Bornholms Cykelveje 2016-19.

Der søges i denne sag om anlægsbevillinger til vej- og stiforbedringer for cyklister i Listed, Nexø og Aakirkeby.

I Listed omfatter projektet røde kantbaner i midten af byen p.g.a. oversigtsforholdene, 2-1 veje i begge ender af byen og en lokal hastighedsbegrænsning i nordlig ende af byen.

I Nexø omfatter projektet røde kantbaner i en varieret bredde på Nordre Strandvej fra Havnen og ud til Glas- og Keramikskolen, samt en parkeringslomme for 10 biler overfor husrækken ved Pilebroen og ind mod byen.

I Aakirkeby omfatter projektet ud fra trafikale grunde, en omlægning af nuværende cykelrute til mindre befærdede gader og et sivetorv/sivegade, der mere tilgodeser den cyklende og gående trafik.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,955 mio. kr. (udgift) til forbedring af cykel- og vejforhold i Listed, Nexø og Aakirkeby

b) at der afsættes rådighedsbeløb til udgifter i 2016 på i alt 2,955 mio. kr., fordelt med 1,445 mio. kr. til vej- og stiforbedringerne i Listed, 1,290 mio. kr. til stiforbedringer i Nexø og 0,220 mio. kr. til stiforbedringerne i Aakirkeby

c) at der gives en anlægsbevilling på i alt -2,364 mio. kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet fra Transportministeriets pulje for ”Bornholms Cykelveje 2016-19”,

d) at der afsættes rådighedsbeløb til tilskud i 2016 på i alt -2,364 mio. kr., fordelt med -1,156 mio. kr. til vej- og stiforbedringer i Listed, -1,032 mio. kr. til stiforbedringer i Nexø og -0,176 mio. kr. til stiforbedringer i Aakirkeby

e) at nettoudgiften på 0,591 mio. kr. finansieres af den reserverede pulje til Bornholms Cykelveje, og

f) at anlægsbevillingerne gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Cykelveje 2016-19 er et projekt, der er finansieret med 80% fra Transportministe-riets Cykelpulje og tager udgangspunkt i det tidligere cykelprojekt under Bornholms Cykelveje 2010-2014.

Projektet er blevet til i et samarbejde med Vejdirektoratet og formålet er at forbedre og løfte de bornholmske cykelveje, så Bornholm fortsat kan være en af Danmarks og Europas for-trukne cykeldestinationer.

 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 4. april 2016 indstillingen til prioritering af projekter under ”Bornholms Cykelveje 2016-19”, herunder forbedringer for cyklister i Listed, Nexø og Aakirkeby.

 

I Listed by har der gennem flere år været et lokalt ønske om at få nedbragt hastighederne og gøre forholdene med trafiksikre.

Med udgangspunkt i den store effekt og de mange gode erfaringer der er opnået i Bølshavn, er der i samarbejde med Listed Borgerforening, Listed Havn, Listed idrætsforening og Bornholms Politi udarbejdet et forslag, der er enighed om.

Dette forslag rummer en lokal hastighed på 60 km/t ved indkørsel nordfra, 2-1 veje med røde brede cykelkantbaner i begge ender af byen, røde ca. 1 meter brede cykelkantbaner i begge vejsider i midten af byen og en rød hævet flade i t-krydset ved Kirkevej.

Hastigheden fastholdes til 50 km/t p.g.a. byens relative lange længde på ca. 1,4 km.

I Nexø er der i lighed med de gode erfaringer, der er opnået på Sdr. Strandvej i Nexø by, ønske om, at der etableres tilsvarende røde cykelkantbaner i begge vejsider på Nrd. Strandvej, bortset fra i vandsiden mellem Pilebrovej og Nexø gamle røgeri, hvor der er en eksisterende cykelsti.

Der etableres parkeringsforbud og en parkeringslomme for 10 biler mellem Pilebrovej og Per Espers Gænge.

Kantbanerne har i dag en varieret bredde fra 1 meter til 2,5 meter og strækningen forløber fra Havnen og ud til Glas- og Keramikskolen og er på ca.1,4 km.

Forslaget er forelagt og positivt modtaget af Nexø Borgerforening, Nexø Erhvervsgruppe, Nexø Havn.

Efter aftale med Nexø Havn, som ejer arealet for etablering af parkeringslommen, udarbejdes en frivillig aftale.

I Aakirkeby er der af trafikale grunde behov for en omlægning og forbedring af cykelrute 21 gennem Aakirkeby by fra de mest befærdede gennemgående gader til de væsentlige mindre befærdede gader. Forslaget er blevet til i et samarbejde med Aakirkeby Byting.

Projektet omfatter derudover udformning af et sivetorv/sivegade på Torvet, opstramning af parkeringsforhold og en hævet rød flade ved krydsning på Kuleborgvej. Den endelige udformning af projektet vil foregå i dialog med Aakirkeby Byting.

De samlede projektudgifter udgør 2,955 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 2,955 mio. kr. til vej- og stiforbedringer for cyklister i Listed, Nexø og Aakirkeby, samt en anlægsbevilling på i alt -2,364 mio. kr. til tilskud.

 

Budget

Mio. kr.

2016

Samlede bruttoudgifter

2,955

Statstilskud, 80 pct. Fra Transportministeriet

-2,364

Samlede nettoudgifter

0,591

 

Rådighedsbeløbene afsættes i mio. kr. på følgende måde:

 

Listed

(delprojekt 10)

Nexø

(delprojekt 5)

Aakirkeby

(delprojekt 7)

I alt

Bruttoudgifter

1,445

1,290

0,220

2,955

Tilskud

-1,156

-1,032

-0,176

2,364

Nettoudgifter

0,289

0,258

0,044

0,591

 

Nettoudgiften på 0,591 mio. kr. finansieres af den reserverede pulje til Bornholms Cykelveje, som udgør i alt 11,984 mio. kr. i årene 2016-19

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Anlægsbevilling til nedrivning af Damgade 11, Aakirkeby

82.21.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

6

 

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

20

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

22

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Ejendommen Damgade 11 i Aakirkeby var i 2006 udsat for en brand, hvor en del af bygningen udbrændte. På dette tidspunkt var der indgået en lejeaftale, og lejeren har indtil juni 2016 stadig lejet resterne af bygningen. Der er nu indgået en ny lejeaftale med lejeren, denne gang i den gamle brandstation i Aakirkeby, så det sidste af Damgade 11 står tomt og kan rives ned.

Ejendomsservice søger hermed om en anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at den kommunale bygning Damgade 11 i Aakirkeby godkendes til nedrivning,

b) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 160.000 kr. til nedrivning af ejendommen Damgade 11 i Aakirkeby,

c) at udgiften finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55, Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme, og

d) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ejendommen Damgade 11 i Aakirkeby var i 2006 udsat for en brand, hvor en del af ejendommen udbrændte. Resterne af fundamenter har siden stået tilbage, og resterne af ejendommen har siden stået og forfaldt.

Kommunen har hele tiden udlejet den del af ejendommen, som ikke udbrændte. Men dette lejemål er nu blevet ”flyttet”, idet der er indgået et nyt lejemål med samme lejer i den gamle brandstation i Aakirkeby.

Dette skete i juni 2016.

Der er derfor nu mulighed for at nedrive ejendommen, da den står og skæmmer området, og ikke er anvendelig til anden kommunal brug.

Ejendomsservice har på denne baggrund indhentet et tilbud på nedrivning af bygningen inkl. fundamenter/gulv fra brandtomt, som beløber sig til 160.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 160.000 kr. til nedrivning af ejendommen Damgade 11 i Aakirkeby på baggrund af tilbud fra entreprenør.

Udgiften kan finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Anlægsbevilling til lovliggørelse af kloakken på Vej & Parks homebase Nord, Dalegårdsvej 8b i Olsker

82.12.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

7

 

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

21

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

23

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forbindelse med budget 2016 blev det besluttet at afsætte i alt 700.000 kr. til lovliggørelse af kloakken på Vej & Parks homebase Nord beliggende Dalegårdsvej 8b i Olsker.

Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. til lovliggørelse af kloakken på Vej & Parks homebase Nord, Dalegårdsvej 8b i Olsker. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

b) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget. 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ejendommen Dalegårdsvej 8b i Olsker er kommunalt ejet, og ligger i henhold til forsyningsplanen i et separat kloakeret område. Der er derfor pligt til at separere regn- og spildevand inde på egen matrikel, og koble det til de dertil indrettede regnvands- og spildevandstik.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 700.000 kr. til lovliggørelse af kloakken på Dalegårdsvej 8b i Olsker, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 2016.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Anlægsbevilling til nyt tag på Hasle Hallen

82.07.00Ø00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

8

 

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

22

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

24

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Hasle Hallens tag er utæt, og ved kraftig regn trænger der vand gennem taget og ned på gulvet i hallen. Dette til fare for hallens brugere.

Ejendomsservice søger om en anlægsbevilling på 850.000 kr. til at lægge ny tagpap ovenpå den eksisterende tagpapbelægning, og samtidig gennemgå tagets isolering og udbedre denne, hvis det findes nødvendigt.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 850.000 kr. til pålægning af ny tagpap samt udbedring af eventuel beskadiget isolering.

d) at udgiften på 850.000 kr. finansieres af puljen til anlægsønsker på Idrætsområdet,

c) at et eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til puljen til anlægsønsker på Idrætsområdet, og

d) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hasle Hallens tag er ca. 20-25 år gammelt. En anslået levetid for denne type tag er 15-20 år.

Den seneste sæson har der flere gange været vandgennemtrængning, når det har regnet, og dette til stor gene for hallens brugere, da det i perioder har været nødvendigt at afspærre dele af hallens gulvareal.

Arbejdet har været planlagt længe, og er nu yderst påkrævet, da vandgennemtrængningen også begynder at gå ud over hallens gulvbelægning.

 

I forbindelse med opsætning af stillads vil det samtidig blive undersøgt om tagets isolering har taget skade, og om der er andre følgeskader efter vandgennemtrængningen.

 

Prisen på udbedring af taget inkl. gennemgang af isoleringen er baseret på erfaringspriser fra lignende arbejder.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 850.000 kr. til pålægning af ny tagpap samt udbedring af eventuelle følgeskader efter vandgennemtrængningen, finansieret af puljen til anlægsønsker på Idrætsområdet. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør 1.067.766 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Anlægsbevilling til projektering af anlægsarbejder i forbindelse med ændret skolestruktur i Rønne

82.20.00G01-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

9

 

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

23

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

25

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling til projektering af ombygning af skoler i Rønne, så eleverne i Rønne kan samles på to matrikler i stedet for de på nuværende tre.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)    at der gives en anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til projektering og undersøgelser i forbindelse med ombygning af skoler i Rønne, idet udgiften finansieres af det i budgettet til formålet afsatte rådighedsbeløb.

b)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev det besluttet at afsætte i alt 20 mio. kr. til ombygning af skoler i Rønne.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2016 en ny skolestruktur i Rønne. Den nye skolestruktur betyder, at Rønneskolen nedlægges som selvstændig skole, og at eleverne i Rønne fremadrettet skal samles på to matrikler i stedet for på de nuværende tre matrikler.

Med kommunalbestyrelsens beslutning af 25. februar 2016 blev den økonomiske ramme udvidet til i alt 24 mio. kr.

Midlerne er afsat til ombygning af Åvang og Søndermark. Ombygningerne skal tage højde for at skabe plads til alle elever og samtidig skabe tidssvarende læringsmiljøer.

 

Der søges om anlægsbevilling til igangsætning af projektet og til dækning af omkostninger til rådgivere for at få beregnet og udarbejdet de nødvendige tegninger til gennemførelse af det beskrevne projekt samt til eventuelle undersøgelser i forbindelse med ombygningen.

Udgifterne hertil er anslået til 1.400.000 kr. ekskl. moms ud fra erfaringspriser.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomiske ramme for ombygning af skolerne i Rønne udgør 24 mio. kr., fordelt med rådighedsbeløb på henholdsvis 19 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i 2017.

Der søges om en anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til projektering af ombygninger af skoler i Rønne, idet der som anført ovenfor er afsat rådighedsbeløb til formålet i budgettet.

Dette er den første bevillingssag vedrørende ombygningen af skoler i Rønne. Der vil blive fremlagt endnu en bevillingssag, når entrepriseresultatet foreligger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Anlægsbevilling til ombygning af eksisterende fællesarealer - Nylars Plejecenter

00.30.08P19-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

10

 

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

24

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

26

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der søges om en forhøjelse af anlægsbevillingen til ombygning af eksisterende fællesarealer på Nylars Plejecenter, finansieret via optagelse af lån.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at anlægsbevillingen til ombygning af eksisterende fællesarealer på Nylars Plejecenter forhøjes med 363.500 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 1.451.000 kr. inkl. moms,

b) at det afsatte rådighedsbeløb til ombygningen tilsvarende forhøjes med 363.500 kr.

c) at merudgiften til ombygningen på 363.500 kr. inkl. moms finansieres via låneoptagelse,

d) at anlægsbevillingen til låneoptagelse forhøjes med -363.500 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -1.381.000 kr., og at det afsatte rådighedsbeløb til låneoptagelse tilsvarende forhøjes med -363.500 kr., og

e) at der godkendes en samlet huslejestigning for de 20 boliger på 256 kr. pr. måned.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter etablering af nyt træningskøkken samt ombygning af opholdsområderne omkring køkkenet på Nylars Plejecenter.

Parallelt med dette projekt blev der igangsat et andet projekt som omfatter etablering af to boliger på Nylars Plejecenter.

 

Anlægsbevillingen til ombygningen af fællesarealerne m.v. blev givet på baggrund af et samlet anlægsbudget fra ekstern rådgiver fra 15. januar 2014 på i alt 1.902.500 kr. inkl. moms, hvoraf 815.000 kr. inkl. moms var forudsat som boligernes andel af udgiften.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. februar 2014 således en anlægsbevilling på 1.087.500 kr. inkl. moms til ombygning af de eksisterende fællesarealer på Nylars Plejecenter.

Regnskabet for projektet udviser et samlet merforbrug på 363.496 kr.

 

BDO oplyser, at det samlede anlægsbudget fra ekstern rådgiver fra januar 2014, der er anvendt i forbindelse med udarbejdelse af skema B på boligerne, udviser et budget til træningskøkkenet på samlet 1.335.000 kr. inkl. moms efter indhentelse af tilbud på anlægsarbejder (udbud).

Den afgivne anlægsbevilling blev ikke tilpasset dette nye budget fra rådgiver, hvorfor der som konsekvens heraf mangler 247.500 kr.

 

Derudover har der været et merforbrug til håndværkerudgifter samt indkøb af inventar. Der har tillige været merudgifter i forhold til en brandskade, som opstod under byggeriet samt til sagsomkostninger i forbindelse med tvister vedrørende entreprenørens store omfang af ekstraarbejder.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 27. februar 2014 en anlægsbevilling til ombygningen på 1.087.500 kr. inkl. moms, finansieret via henlagte midler i afdelingen på 70.000 kr. inkl. moms samt optagelse af lån på 1.017.500 kr.

Der søges nu om en forhøjelse af anlægsbevillingen på 363.500 kr., således at den samlede anlægsbevilling til ombygningen herefter udgør 1.451.000 kr. inkl. moms.

Merudgiften kan finansieres via optagelse af lån.

På det samme møde blev der givet en anlægsbevilling til låneoptagelse på -1.017.500 kr.

Der søges også om en forhøjelse af anlægsbevillingen til låneoptagelse på 363.500 kr., således at den samlede anlægsbevilling til låneoptagelse herefter udgør –1.381.000 kr.

 

Ombygningen af fællesarealerne medfører, som følge af låneoptagelsen, en huslejeforhøjelse på 256 kr. pr. måned for de 18 eksisterende boliger samt de 2 nye boliger på Nylars Plejecenter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Anlægsbevilling til etablering af køkken/café i Fontænehuset

82.20.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-06-2016

12

 

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

25

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

27

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Den 19. november 2015 godkendte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til etablering af et nyt køkken og caféområde i Fontænehuset. I forbindelse med byggeansøgningen blev det konstateret, at der ikke var ansøgt om en anvendelsesændring af ejendommen i forbindelse med flytningen fra Mariegården og til Lindevej 5a (det gamle plejehjem i Svaneke).

Der søges på den baggrund om forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a) at anlægsbevillingen til ovennævnte projekt forhøjes med 477.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 1.107.000 kr., og

b) at det afsatte rådighedsbeløb forhøjes med 477.000 kr., som finansieres af Ejendomsservices overførte driftsoverskud fra 2015 under bevilling 55, Ejendomme og service.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. juni 2016:

Indstillingen anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 19. november 2015 behandlede og godkendte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 630.000 kr. til etablering af nyt træningskøkken med tilhørende caféområde i Fontænehuset.

 

Det har i forbindelse med byggeansøgningen til køkkenet vist sig, at der ikke er søgt om en anvendelsesændring iht. bygningsreglementet. Bygningen har tidligere været anvendt som plejehjem og den fremtidige funktion er værested for mennesker, der har eller har haft en sindslidelse eller andre psykiske problemer.

 

For at få byggetilladelsen til køkkenet, er der i henhold til bygningsreglementet en række bygningsmæssige krav, som skal opfyldes før byggetilladelsen kan gives.

 

På baggrund af ovenstående ansøger Center for Ejendomme og Drift om en forhøjelse af anlægsbevillingen til brug for at ændring af de funktionskrav, som bygningsreglementet stiller.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2015 et rådighedsbeløb på 630.000 kr. til etablering af et nyt køkken/café i Fontænehuset.

Den 19. november 2015 godkendte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 630.000 kr. til projektet.

Der søges om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 477.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 1.107.000 kr.

 

De samlede merudgifter udgør:

 

Etableres handicaptoilet                                                                                            50.000 kr.

Etableres ventilation i nogle af lokalerne                                             50.000 kr.

Opsætning af Airmaster                                                                                            80.000 kr.

Toiletter skal fjernes, således der kan etableres kontor og møderum  45.000 kr.

Etableres ny belysning                                                                                               150.000 kr.

Gennemgå alle vinduer (redningsåbninger 14 stk.)                                                   37.500 kr.

Afdækning af gulve                                                                                                    4.500 kr.

Byggeansøgning                                                                                                           5.000 kr.

Uforudsete udgifter                                                                                                   55.000 kr.

Merudgifter i alt                                                                                                        477.000 kr.

 

De samlede merudgifter foreslås finansieret af Center for Ejendomme og Drifts overførte driftsoverskud fra 2015 under bevilling 55, Ejendomme og service.

 

Supplerende sagsfremstilling til ØPU den 14. september 2016

Den oprindelige anlægsbevilling på 630.000 kr. blev givet på baggrund af et budgetforslag, der af tidsmæssige årsager ikke var blevet vurderet af Center for Ejendomme og Drift. Yderligere bearbejdning viste, at bygningens anvendelsesændring ville medføre merudgifter for 477.000 kr.

Det er ikke muligt at få dispensation fra at skulle leve op til kravene i bygningsreglementet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Anlægsbevilling til etablering af køkkener i dagtilbud

82.20.00P20-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

30-08-2016

2

 

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

26

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

28

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé
Ifølge dagtilbudslovens § 16a og b er det hvert 2. år muligt for forældre at fravælge frokostordning i kommunale og selvejende dagtilbud. Der har i perioden 9. – 20. maj 2016 været afholdt valg i de kommunale dagtilbud. Resultatet blev, at 5 dagtilbud valgte frokostordningen til. Dette betyder, at de 5 dagtilbud skal have etableret nye køkkenfaciliteter for at imødekomme frokosttilbuddet pr. 1. januar 2017.
Ordningen ønskes gennemført efter principperne i Mad- og Måltidspolitikken ”Appetitvækkeren”.
Der søges på den baggrund en anlægsbevilling til etablering af nye køkkenfaciliteter i Søstjernen, Skatteøen, Klemensker- og Hasle børnehuse og Trilobitten. 

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

a) at kommunalbestyrelsen vælger enten model A eller model B som beskrevet i sagsfremstillingen.

Såfremt model A vælges, godkendes følgende b), c), d) og e):

b) at der gives en anlægsbevilling på i alt 9.557.300 kr. til etablering af køkkenfaciliteter i Søstjernen, Skatteøen (både afdelingen på Helsevej og Paradisvej), Klemensker Børnehus, Hasle Børnehus samt Trilobitten,

c) at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2016 på 4.263.900 kr., finansieret af de likvide midler,

d) at der afsættes rådighedsbeløb på 5.293.400 kr. i 2017 finansieret af de likvide midler, og

e) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

Såfremt model B vælges, godkendes følgende f) og g):

f) at Mad- og Måltidspolitikken ”Appetitvækkeren” revideres, og

g) at der gennemføres omvalg i dagtilbuddene i henhold til den reviderede politik.

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 30. august 2016:
Udvalget afventer stillingtagen til sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 30. august 2016:
Ad a) Børne- og Skoleudvalget anbefaler model A

Ad b), c), d) og e) anbefales

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget blev i juni 2016 orienteret om resultatet af forældrenes tilvalg af madordninger i yderligere 5 dagtilbud. Det omfatter Søstjernen, Skatteøen (både afdelingen på Helsevej og Paradisvej), Klemensker Børnehus, Hasle Børnehus samt Trilobitten.

Børne- og Skoleudvalget ønskede på denne baggrund en anlægssag udarbejdet.

Frokostordningen reguleres gennem mad- og måltidspolitikken ”Appetitvækkeren”, der senest er godkendt af Børne- og Skoleudvalget i april 2014 og skal genbehandles i foråret 2017.

Politikken har til formål at skabe rammen om en sund og livsglad madkultur, hvor sanselighed og madglæde er grundlæggende faktorer, for den mad børnene tilbyde i dagpleje, vuggestue og børnehave. Der tages højde for de nationale kostråd og den lokale beslutning om, at al mad skal laves fra bunden, indeholde så mange grove grøntsager som muligt og have min. 60 % økologi. Basis for frokostmåltidet er, ifølge Appetitvækkeren, at maden produceres i det enkelte børnehus af en medarbejder, der er ansat til formålet.

 

Som udgangspunkt har alle børnehuse en frokostordning. Et flertal af forældre kan dog fravælge ordningen ved et valg hvert 2. år. Nedenstående tabel giver et overblik over hvilke børnehuse, der har et anvendeligt køkken, men har fravalgt, og børnehuse der ikke har et anvendeligt køkken, i fald de skulle vælge frokostordning til.

 

 

Børnehuse august 2016

Har ikke fravalgt frokostordning

Har fravalgt frokostordning

Anvendeligt køkken

Ikke anvendeligt køkken

1

Allinge-Tejn Børnehus, afd. Allinge

 

x

 

X

2

Allinge-Tejn Børnehus, afd. Tejn

 

x

 

X

3

Børnehuset i Hasle

Fra 1. januar 2017

 

 

X

4

Børnehuset Nordstjernen

 

X

 

X

5

Børnehuset Skatteøen

Fra 1. januar 2017

 

 

X

6

Gudhjem vuggestue og børnehave

 

X

 X

7

Klemensker Børnehus

Fra 1. januar 2017

 

 

X

8

Morbærstiens børnehave

 

X

 

X

9

Nexø Børnehus

Forrige periode samt fra 1. januar 2017

 

X

 

10

Nyker Børnehus

 

X

 

X

11

Svaneke Børnehus

Forrige periode samt fra 1. januar 2017

 

X

 

12

Søstjernen

Fra 1. januar 2017

 

 

X

13

Trilobitten

Fra 1. januar 2017

 

X - delvis

 

14

Trinbrættet Rønne Nord

Forrige periode samt fra 1. januar 2017

 

X

 

15

Østermarie Børnehus Mariehønen

 

X

 

X

 

Natur- og Skovbørnehuset

Er ikke omfattet af frokostordning

 

Specialbørnehaven Mælkebøtten

Er ikke omfattet af frokostordning

 

I forlængelse af arbejdet med etablering af frokostordninger i børnehusene er der udarbejdet følgende modeller:

 

 

Model A:

Center for Børn og Familie har i samarbejde med Center for Ejendomme og Drift gennemgået de enkelte daginstitutioner med henblik på etablering af nye køkkenfaciliteter i de 5 dagtilbud, så de efterfølgende kan opfylde kravene til en madproduktion.

 

Der er på denne baggrund udarbejdet et anlægsbudget, en procesplan samt tegningsmateriale for de enkelte dagtilbud. Dette fremgår af bilag 1 til bilag 5.

 

Model B:

Frokostordning til børnehusene købes hos DeViKa og leveres til de enkelte børnehuse et fastlagt antal gange pr. uge. Ifølge ”Appetitvækkeren” der er det nuværende lokale, politiske niveau for udmøntning af frokostordning i dagtilbud, skal maden produceres i det enkelte børnehus af en medarbejder, der er ansat til formålet.

Såfremt model B vælges, vil det være nødvendigt, at gennemføre et omvalg, idet forældrene har stemt efter de forudsætninger, der er beskrevet i den gældende mad- og måltidspolitik. Derudover vil en ændring af mad- og måltidspolitikken få konsekvenser for de børnehuse, der allerede i flere år har haft ordningen. De vil i lighed med de børnehuse, der overgår til ordningen 1. januar 2017 også skulle have maden leveret fra DeViKa. En ændring i de børnehuse, der allerede praktiserer frokostordningen, vil ikke kunne gennemføres samtidig med at model B implementeres ved et evt. omvalg, idet der ifølge dagtilbudsloven er en 6 måneders opsigelsesperiode overfor forældrene.

 

Såfremt model A vælges, vil der restere 7 børnehuse, der ikke har produktionskøkkener og som vil have mulighed for at vælge frokostordning til ved næste valg, der jf. dagtilbudsloven, skal gennemføres i maj 2018, med forventning om også at få lavet nye køkkener. Dette vil således medføre en tilsvarende anlægsudgift.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 9.557.300 kr. til etablering af nye køkkenfaciliteter i Søstjernen, Skatteøen (både afdelingen på Helsevej og Paradisvej), Klemensker Børnehus, Hasle Børnehus samt Trilobitten.

 

Anlægsbevilling:

Søstjernen                                                                         3.077.700 kr.

Skatteøen afd. Helsevej/Paradisvej                                        1.831.500 kr.

Klemensker Børnehus                                                          2.315.500 kr.

Hasle Børnehus                                                                   2.118.700 kr.

Trilobitten                                                                             213.900 kr.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­I alt                                                                                  9.557.300 kr.

 

Anlægsudgiften foreslås finansieret af de likvide midler.

 

 

 

Rådighedsbeløbene afsættes, idet fordelingen bliver således over årene:

Hele kroner

2016

2017

I alt

Søstjernen

1.500.000

1.577.700

3.077.700

Skatteøen

700.000

1.131.500

1.831.500

Klemensker Børnehus

850.000

1.465.500

2.315.500

Hasle Børnehus

1.000.000

1.118.700

2.118.700

Trilobitten

213.900

0

213.900

I alt

4.263.900

5.293.400

9.557.300

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2016

1.
Bilag 1 (PDF)

2.
Bilag 2 (PDF)

3.
Bilag 3 (PDF)

4.
Bilag 4 (PDF)

5.
Bilag 5 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Anlægsbevilling til indretning af fællesbiblioteket i Aakirkeby

21.00.00G01-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

3

 

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

27

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

29

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller
Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Fritids- og Kulturudvalget har i driftsbudgettet reserveret 260.000 kr. til en ombygning af fællesbiblioteket i Aakirkeby bestående af folkebiblioteket og det pædagogiske læringscenter.
Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling til ombygning af fællesbiblioteket.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren og Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)    at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på i alt 260.000 kr. til ombygning af fællesbiblioteket i Aakirkeby

b)    at udgiften finansieres af Center for Skole, Kultur og Fritids overførte driftsoverskud fra 2015 under bevilling 21 Kultur og fritid

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

d)    at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra både skole og folkebibliotek, der har til opgave i samarbejde med Ejendomme og Drift at forestå den konkrete indretning af fællesbiblioteket indenfor de rammer, der fremgår af forslag A.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 31. august 2016:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Liste B kan ikke medvirke.Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra Aakirke-BY-tinget blev der i april 2016 administrativt nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde forslag til at udvikle lokalefællesskabet i fællesbiblioteket i Aakirkeby.

Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra skolebestyrelsen, skoleledelsen og pædagogisk læringscenter på Hans Rømer Skolen. Desuden indgår repræsentanter fra Bornholms Folkebiblioteker, Aakirke-BY-tinget, Ældrerådet, Center for Ejendomme og Drift og Center for Skole, Kultur og Fritid. 

 

Arbejdsgruppen fremkom med to forslag, som blev behandlet i Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016. Udvalget besluttede at reservere 260.000 kr. af udvalgets overførte midler fra 2015 til den billigste løsning – forslag A. Jf. vedlagte bilag.

Forslag A har de konsekvenser, at det nuværende depotrum nedlægges, hvorved der frigives kvadratmeter til et stort fælles biblioteksrum. Desuden bliver der plads til et stilleområde/læsesal i direkte forbindelse med materialeudlånet i det store rum. Der indrettes et handicaptoilet. Biografen/mødelokalet opretholdes. Det samme gør et mindre område til fælles kontor for både folkebibliotek og Pædagogisk Læringscenter (PLC). Den nuværende voksenlæsesal anvendes i fremtiden til PLC´s inspirationssamling og etablering af et vejledningsmiljø.

 

Administrationen anbefaler, at der nedsættes en indretningsgruppe bestående af repræsentanter for folkebiblioteket og Hans Rømer Skolen. Medlemmerne af arbejdsgruppen har mulighed for at invitere sagkyndige med henblik på at kvalificere arbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling til indretning af fællesbiblioteket i Aakirkeby.

Ifølge vedlagte økonomiske overslag udregnet af Ejendomme og Drift vil realiseringen af projektet koste 260.000 kr. Udgiften kan finansieres inden for Center for Skole, Kultur og Fritids ramme af ikke-disponerede midler fra 2015 på i alt 1.019.278 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette anlægsprojekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget. Sagen fremlægges tillige for Fritids- og Kulturudvalget, idet projektet foreslås finansieret af overførte driftsmidler fra Center for Skole, Kultur og Fritid under bevilling 21 Kultur og fritid.

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 31. august 2016

1.
Økonomisk overslag - Forslag A (DOCX)

2.
Plantegning - Forslag A (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Anlægsbevillinger til vedligeholdelse/bygningsfornyelse af kommunens udlejningsboliger - 5. etape

82.07.00P20-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

11

 

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

28

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

30

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Økonomi– og Erhvervsudvalget godkendte den 9. januar 2007, at halvdelen af provenuet ved salg af kommunale boligudlejningsejendomme fremover tilgår en pulje til vedligeholdelse og forbedring af de tilbageblevne kommunale boliger for at bringe vedligeholdelsesstandarden op på et rimeligt niveau.

Der søges om anlægsbevillinger til vedligeholdelse af beboelsesejendomme, finansieret af denne pulje.

Indstilling og beslutning

Teknik – og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på i alt 365.000 kr. (udgift) til de i sagsfremstillingen nævnte vedligeholdelsesarbejder,

b) at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på i alt -150.000 kr. (indtægt) til statsrefusion af byfornyelsesudgifter vedrørende istandsættelse af Gl. Postvej 8 i Nexø og Fabriksvej 20 A & B i Rønne,

c) at nettoudgiften som udgør 215.000 kr. finansieres af puljen til vedligeholdelse af restboligmassen, og

d) at anlægsbevillingerne gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Boliggruppen under Ejendomsservice har vurderet behovet for større vedligeholdelsesarbejder på kommunens beboelsesejendomme og har prioriteret disse:

-      Nyt tag på Gl. Postvej 8, Nexø

-      Udskiftning af fjernvarmeunits og ledninger på Fabriksvej 20 A & B, Rønne

-      Nyt køkken på Snorrebakken 64, Rønne.

 

Byfornyelsesarbejder

Nyt tag på Gl. Postvej 8, Nexø:

Eksisterende tegltag er så utæt, at det ved kraftige byger regner ind. Udskiftes til nyt tegltag inkl. nyt undertag og tømmer.

Udskiftning af fjernvarmeunits og ledninger på Fabriksvej 20 A & B, Rønne:

Vand og varmerør er så gamle, at de flere steder er gennemtærede. Det har medført indtil flere brud på ledningerne med store vandskader til følge. Derfor bør rørene skiftes hurtigst muligt. Det samme gælder fjernvarmeunitten.

 

Øvrigt arbejde

Nyt køkken på Snorrebakken 64, Rønne:

Eksisterende køkken er meget gammelt og bør derfor udskiftes. Udskiftning omfatter nye køkkenelementer og hårde hvidevarer.

Økonomiske konsekvenser

Siden Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014 meddelte anlægsbevillinger til bygningsvedligeholdelse af boligudlejningsejendommene (4. etape), er der solgt ledige kommunale boliger.

Halvdelen af det opnåede provenu ved salg af disse boligudlejningsejendomme er blevet overført til puljen til vedligeholdelse af restboligmassen. Rådighedsbeløbet i denne pulje udgør 515.242 kr. efter overførsel fra budget 2015.

Der søges om anlægsbevillinger til vedligeholdelse af beboelsesejendomme,

finansieret af denne pulje:

 

Byfornyelsesarbejder

Beløb

Anlægsudgifter

300.000 kr.

Statsrefusion til bygningsfornyelse

-150.000 kr.

I alt 

150.000 kr.

 

Øvrigt arbejde

 

Anlægsudgifter

65.000 kr.

 

 

I alt, netto 

215.000 kr.

 

Det resterende rådighedsbeløb i puljen udgør herefter 300.242 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  Anlægsbevillinger til projekt Linjer i Landskabet - etablering af stier og formidling omkring Aakirkeby

01.11.00P20-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

14

 

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

19

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

31

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om anlægsbevillinger til etablering af projektet Linjer i Landskabet.

Formålet er styrkelse af NaturBornholms formidling lokalt og nationalt samt etablering af stiforløb og formidling i landskabet syd for Aakirkeby.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at projektet overtages fra SYTE og gennemføres som beskrevet.

b) at der gives anlægsbevilling på i alt 6.019.125 kr. (udgift) til ovennævnte projekt.

c) at der afsættes rådighedsbeløb til udgifter på 2.000.000 kr. i 2016 og 4.019.125 kr. i 2017

d) at der gives en anlægsbevilling på i alt -6.019.125 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet.

e) at der afsættes rådighedsbeløb til tilskud på -6.019.125 kr. i 2017

f) at anlægsbevillingerne gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Projektet Linjer i Landskabet er udviklet i et samarbejde mellem Sydbornholms Turist og Erhvervssammenslutning (SYTE), Aakirkeby Byting, NaturBornholm, Bornholms Regionskommune samt interesseorganisationer og lodsejere. SYTE har stået for den indledende fundraising, men efter ønske fra Nordea-fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond er Bornholms Regionskommune indtrådt som projektejer. Dette er godkendt af de øvrige fonde, der har givet tilsagn.

 

Formålet med projektet er at trække de unikke geologiske og natur- og kulturhistorieske værdier, der er syd for Aakirkeby, frem i landskabet. Dette sker ved at etablere et sammenhængende stiforløb, der knytter byen og landskabet oplevelsessteder sammen. Enkle og markante arkitektoniske elementer skal skabe pejlemærker og opholdssteder understøttet af digital og fysisk formidling. Der oprettes stier for bevægelseshæmmede på udvalgte steder.

 

Projektet skal medvirke til at forstærke samspillet mellem NaturBornholm og det nære omgivende landskab. NaturBornholm ønsker med projektet at kvalificere deres formidlingsarbejde, således at der udarbejdes et formidlingskoncept for geologisk natur- og kulturhistorisk formidling til NaturBornholms gæster og den uorganiserede besøgende. Den umiddelbart teoretiske og abstrakte geologi skal gøres mere konkret og sættes i et mere forståeligt perspektiv.

 

Ansøgningen til Nordea-fonden og Den A. P. Møllerske Støttefond er vedlagt som bilag. Bemærk at det aktuelle budget fremgår af dagsordenen og adskiller sig med 19.000 kr. fra det i ansøgningen opgjorte budget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 6.019.125 kr. til projektets gennemførelse samt en anlægsbevilling på -6.019.125 kr. til tilskud til projektet.

 

Den samlede økonomi fremgår af nedenstående budget:

Udgifter

Budget

Stiforløb

1.980.000

Opholdszoner, pejlemærker og markering

1.250.000

Formidling

1.435.000

Kompensationer til lodsejere

350.000

Projektansættelser

175.000

Detailprojektering

500.000

Uforudsete omkostninger

329.125

I alt

6.019.125

 

Finansiering sker via fonde og tilskud, som nedenfor anført:

Finansiering

Tilskud

Fondsmoms

Netto

Nordea-fonden

   - 3.100.000

           542.500

          -2.557.500

Den A.P. Møllerske Støttefond

   - 3.100.000

           542.500

          -2.557.500

Friluftsrådet

   -    256.000

          -   256.000

Sparekassen Bornholms Fond

   -    250.000

             43.750

          -   206.250

Bornholms Brand

   -    250.000

             43.750

          -   206.250

Brdr. E., S. og A. Larsens Legat

   -    125.000

             21.875

          -   103.125

BRK Fritid og Kultur, Lokalrådet

    -      50.000

           -     50.000

Vanførefonden

   -    100.000

             17.500

           -     82.500

I alt

   - 7.231.000

       1.211.875

          6.019.125

 

 

 

 

 

Rådighedsbeløbene skal fordeles således over årene:

 

2016

2017

I alt

Bruttoudgifter

2.000.000

4.019.125

6.019.125

Tilskud

 

-6.019.125

-6.019.125

I alt

2.000.000

-2.000.000

0

 

Der må forventes et likviditetstræk hen over projektperioden, idet tilskuddene først udbetales sidst i forløbet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2016

1.
Linjer i landskabet ansøgning Nordea-fonden og Den A. P. Møllerske Støttefond (PDF)

2.
Bilag 1 Landskabets kvaliteter (PDF)

3.
Bilag 2 Opholdspladser, udsigtspunkter, pejlemærker og vejvisning (PDF)

4.
Bilag 3 Kortbilag stier (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 32  Godkendelse af regnskaber 2015 samt budgetter 2017 for de kommunale almene pleje- og handicapboliger  

82.00.00Ø00-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

34

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

32

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der er udarbejdet regnskaber 2015 for de kommunale almene ældre- og handicapboliger samt lavet budgetter for 2017.
Ifølge bekendtgørelsen for drift af almene boliger skal der være balance mellem samtlige udgifter og indtægter i en afdeling.
Der budgetteres med en huslejestigning på Nylars Plejecenter, Aabo Plejecenter og Snorrebakken Plejecenter. Øvrige Plejecentre har uændret husleje i forhold til 2017.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

·         At regnskaberne for 2015 med tilhørende budget 2017 for Nylars, Aabo, Røbo/Klintebo, Stenbanen, Snorrenakken, Nexøhuset, Kommandanthøjen Plejecenter godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskaber for 2015 er udarbejdet samt tilhørende budget 2017. Bestyrelsen for De Kommunale almene Pleje- og Handicapboliger godkendte på deres møde den 21. august 2016 regnskaberne samt budgetterne.
Ifølge bekendtgørelsen for drift af almene boliger skal der være balance mellem samtlige udgifter og indtægter i en afdeling.
Der budgetteres med en huslejestigning på Nylars Plejecenter, Aabo Plejecenter og Snorrebakken Plejecenter. Øvrige Plejecentre har uændret husleje i forhold til 2017.

Huslejestigninger skal ske med min. 3 mdrs. varsel.

 

Den økonomiske udvikling i alle afdelinger er kort beskrevet herunder.

 

 

Nylars

Regnskab 2015 udviser et underskud på 76.014 kr. Det skyldes, at der har været øgede forbrugsudgifter til både vand, el og varme. Der er budgetteret med en huslejestigning i 2017 på 11 pct. Dette for at dække udgifter til ny optagelse af lån vedr. udvidelse af fællesarealerne, samt øgede henlæggelser i forhold til 10 års vedligeholdelsesplanen. Der er i 2017 budgetteret med 43.000 kr. til almindelig vedligeholdelse, og 50.000 kr. i forhold til 10 års vedligeholdelsesplanen. De akkumulerede henlæggelser er på kun 47.000 kr., hvilket ikke giver ret meget råderum.

Af huslejestigningen på ca. 700 kr. om måneden fra 2017 vedrører 256 kr. nyoptaget lån, 300 kr. vedrører forbrugsudgifter og knap 100 kr. vedrører øgede henlæggelser. Sker der ændringer i forbrugsmønstret vedr. el, vand og varme korrigeres huslejen i forhold til dette.

Dette skyldes, at man har måttet kalkulere et skønnet forbrug, som desværre har vist sig at være for lavt, og ejendommen har fået et andet klientel end tidligere.

2015 er første hele kalenderår efter ombygningen. Af større indkøb er der nye postkasser, tørretumblere og frysere. Dertil er et stort bøgetræ blevet fældet.

 

Aabo

Regnskab 2015 udviser et overskud på 140.035 kr. Der er brugt mindre end forventet på renovation, målerpasning, administration og regnskab samt almindelig vedligeholdelse. Der budgetteres i budget 2017 med 25.000 kr. til afvikling af akkumuleret underskud. I 2016 har der været en større uforudset udgift til nyt ABA-anlæg, som alle henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er brugt på. Derfor budgetteres der i 2017 med en huslejestigning på 4,71 pct., som går til henlæggelserne. Der er i 2017 afsat mindre både til almindelig vedligeholdelse og i forhold til vedligeholdelsesplanen grundet situationen med henlæggelserne.

 

Der er i 2015 blandt andet anvendt midler til at få opsat et postkasseanlæg, samt vvs og hårde hvidevarer.

 

Klintebo/Røbo

Regnskab 2015 udviser et overskud på 571.975 kr. Overskuddet skyldes især omlægning af lån, samt lavere udgifter til vand, varme og renovation. Overskuddet overføres til konto 407, hvorved de akkumulerede underskud nedskrives med overskuddet. Underskuddet er færdigafdraget i 2016. Der er ikke budgetteret med ændringer i huslejen i 2017. Lige nu er økonomien meget spinkel, men da det akkumulerede underskud er færdigafdraget i 2016, bliver der i 2017 plads til at sætte mere af til henlæggelser, ved en uændret husleje, og dermed forbedre økonomien.

 

For Røbos vedkommende er der i 2015 lavet flg på boligerne:

 

Reparation af alarmer mellem grupperne, så lydniveauet blev højere og det var lettere at høre, hvis der skulle bruges hjælp. Der blev monteret udluftningshætter på taget, så der ikke kommer vand i emhætterne i grupperne, når det regner meget. Dertil er der købt ovne og opvaskemaskiner til nogle fælles rum, lavet terrasse ved glasgang, og sat borde og stole op. Der er blevet omlagt fliser på gangene så der ikke er høj kant, så beboerne kan falde. Endelig er der forberedt til udskiftning af div. radiatorer og varmeanlæg.

 

På Dagcenteret er der monteret nye markiser ved terrassen ved køkkenet og sat ny dør i ved gymnastiksalen (er ikke afholdt af beboerne).

 

På Klintebo er der udskiftet nogle vinduer, lagt noget nyt tagpap samt købt nye hårde hvidevarer.

 

 

 

Nexøhuset

Regnskab 2015 udviser et overskud på 21.178 kr. Dette skyldes primært regulering af lån. Der er et akkumuleret underskud, som afvikles over en årrække. Der er fra 2016 indført huslejestigning på 1,88 pct. Der er ikke budgetteret med yderligere huslejestigninger i 2017. Der er i 2017 budgetteret med 25.000 kr. til almindelig vedligeholdelse, og 134.000 kr. i forhold til 10 års vedligeholdelsesplanen. Der afdrages fortsat på underskud.

 

Der er i 2015 blevet lavet nogle forbedringer på Nexøhuset. Der blev sat markise op ved fællesterrasse i gruppe 1, mens terrassen i gruppe 2 blev udvidet med ekstra flisebelægning. Der blev lagt asfalt i indkørslen.

 

Stenbanen

Regnskab 2015 udviser et underskud på 31.180 kr. Underskuddet skyldes huslejenedsættelse i 2015 og dækkes af tidligere års overskud. Der er ikke budgetteret med ændringer i huslejen i 2017, da overskud fra tidligere år bruges til at holde huslejen i ro. Vi forslår, at udgiften til tv-abonnementer lægges ind på post 119 diverse, og dermed indgår i huslejen, så der stoppes med at opkræves antennebidrag særskilt. Der er i 2017 budgetteret med 30.000 kr. til almindelig vedligeholdelse, og 100.000 kr. i forhold til 10 års vedligeholdelsesplanen. Vi foreslår at fortsætte med reduceret henlæggelse, idet de akkumulerede henlæggelser er på godt 1.000.000 kr.

 

Ud over at der er plantet hæk ved det nye byggeri, er der kun almindelig vedligeholdelse.

 

Kommandanthøjen

Regnskab 2015 udviser et overskud på 198.776 kr. Årets overskud opstår især som følge af mindre forbrug på nettokapitaludgifter, renholdelse og diverse posten. Budgettet for henlæggelser er øget for at gøre økonomien mere robust til kommende vedligehold. Der er ikke budgetteret med ændringer i huslejen i 2017.

 

Der er anvendt midler på alm service aftaler og lign., samt opsat solafskærmning (rullegardiner).

 

Snorrebakken

Regnskab 2015 udviser et underskud på 333.257 kr. Underskuddet er opstået som følge af øgede forbrugsudgifter. Der er budgetteret med huslejestigning i 2017 på 4,33 pct. Denne er især grundet stigninger i udgifter til el og varme, som er budgetteret for lavt. Der er i 2017 budgetteret med 105.000 kr. til almindelig vedligeholdelse, hvilket ca. svarer til forbruget i 2015, og 200.000 kr. i forhold til 10 års vedligeholdelsesplanen, hvilket er det samme som i budget 2016.

 

Der er i 2015 benyttet noget af overskuddet fra 2014 til at få lavet yderligere flisegange. Dertil er der indkøbt nye tv til fællesrummene samt indkøbt havemøbler.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 14. september 2016

1.
Kommandanthøjen regnskab 2015 og budget 2017 (PDF)

2.
Nexøhuset regnskab 2015 og budget 2017 (PDF)

3.
Nylars regnskab 2015 og budget 2017 (PDF)

4.
Røbo Klintebo regnskab 2015 og budget 2017 (PDF)

5.
Snorrebakken regnskab 2015 og budget 2017 (PDF)

6.
Stenbanen regnskab 2015 og budget 2017 (PDF)

7.
Aabo regnskab 2015 og budget 2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 33  Godkendelse af budget 2017 for De 17 kommunale almene Plejeboliger på Nørremøllecentret

82.00.00Ø00-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

33

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

33

 

Hvem beslutter

Økonomi og planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der er udarbejdet regnskab for 2015 samt budget for 2017 for De 17 kommunale almene

plejeboliger på Nørremøllecentret.

Baseret på det udarbejdede budget skal der varsles en huslejestigning på 8,6 %. Stigningen skal varsles senest den 30/9 2016, så den kan træde i kraft pr. 1/1 2017.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

·         at regnskab for 2015 og budget for 2017 godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskab 2015 udviser et underskud på kr. 75.123. Underskuddet skyldes primært at udgifterne til varme og el er kr. 97.869 højere end budgetteret.

Underskuddet overføres til henlæggelse, akkumuleret underskud og er budgetteret afviklet

over 6 år. Akkumuleret underskud udgør pr. 31/12 2015 kr. 274.829.

Budgettet for 2017 er udarbejdet på baggrund af de realiserede tal i 2014, 2015 og 2016

(tallene pr. 30/6 2016). Huslejestigningen skal varsles senest den 30/9 2016 for at kunne træde i kraft pr. 1. januar 2017 og dermed få driften til at balancere i 2017.

For at få driften til at balancere og afviklet det akkumulerede underskud på kr. 274.829

indenfor 6 år, er der budgetteret med en huslejestigning på 8,6%

Ifølge bekendtgørelsen for drift af almene boliger skal der være balance mellem samtlige udgifter og indtægter i en afdeling.

 

Boligydelsen (et tilskud til huslejen som beboerne kan søge) vil for de flestes vedkommende stige som følge af huslejestigning og dermed kompensere for noget af huslejestigningen.

Boligydelsen er individuelt beregnet og afhænger af indkomst, formue og lejevilkår. Det er

derfor ikke muligt at sige noget generelt om, hvor meget boligydelsen vil kompensere.

Regnskab og budget er udarbejdet af Bornholms Forvaltning ApS og ikke revideret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, boligernes drift skal hvile i sig selv.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 14. september 2016

1.
15 Årsrapport (PDF)

2.
Budget 2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 34  Godkendelse af skema C - 2 nye boliger og serviceareal – på Plejecenter Klippebo, Gudhjem

03.02.14G01-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

35

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

34

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. juni 2014 skema B vedrørende etablering af 2 nye almene boliger samt skema B for etablering af nyt serviceareal i forbindelse med en til- og ombygning af boliger samt en forbedring af fælles- og servicearealerne på Plejecenter Klippebo, Gudhjem.

 

Anlægsprojektet er efterfølgende afsluttet, og i den forbindelse har Revisionspartnerskabet Ernst & Young revideret anlægsregnskabet og udarbejdet skema C for boliger, serviceareal og ombygnings- og forbedringsarbejderne.

 

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema C.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

a) at skema C for etablering af 2 nye almene boliger godkendes,

b) at skema C for etablering af serviceareal i tilknytning til de 2 boliger godkendes,

c) at skema C for ombygnings- og forbedringsarbejder godkendes, og

d) at der gives kommunegaranti på 100 % på de optagne realkreditlån

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte på møde den 4. juni 2012 igangsætning af projekt vedr. Plejecenter Klippebo, der ejes af Boligorganisationen Lejerbo.

Boligorganisationen Lejerbo fremsendte den 24. april 2013 skema A for boliger og skema A for servicearealer til godkendelse i forbindelse med gennemførelse af nødvendig nybygning af henholdsvis boligarealer, fællesboligarealer samt servicearealet.

Foruden de nævnte nybygningsarbejder skal der endvidere gennemføres ombygnings- og forbedringsarbejder, omfattende etablering af stort fælles beboerkøkken, udvidelser af eksisterende fællesarealer på begge etager, samt etablering af personale og administrations-forhold.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 19. september 2013 skema A for nye boliger og skema A for nyt serviceareal.

 

Skema B, der blev udarbejdet på grundlag af afholdt licitation, blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 26.juni 2014.

 

Den samlede anskaffelsessum for boligerne, serviceareal samt ombygnings- og forbedringsarbejder er opgjort til kr. 15.073.605 eller ca. 366 t. kr. mindre end den ved skema B godkendte anslåede anskaffelsessum på 15.440.520 kr.

Økonomiske konsekvenser

Anskaffelsessummen for nybygning af bolig- og fællesdel udgør 4.986.034 kr. hvoraf kommunens grundkapital udgør 10 % svarende til 498.600 kr. og beboerindskud udgør 2 % svarende til 99.720 kr. Herudover finansieres 4.387.714 kr. ved optagelse af 30-årigt kontantlån med kommunegaranti.

 

Anskaffelsessum for nybygning af serviceareal udgør 1.838.534 kr. og finansieres med optagelse af 30-årigt kontantlån med kommunegaranti.

 

Ombygnings- og forbedringsarbejderne udgør 8.249.038 kr. og finansieres ved optagelse af u- støttet, 30-årigt kontantlån med kommunegaranti. 

 

Optagelse af 30-årige realkreditlån vedrørende boligerne på 4.387.714 kr., vedrørende serviceareal på 1.838.534 kr. samt på ombygningsarbejderne på 8.249.038 kr. kræver godkendelse samt 100 % kommunal garanti. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med godkendelsen af skema A den 19. september 2013 og i forbindelse med skema B den 26. juni 2014 godkendt at give kommunegaranti.

 

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1238 om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3 stk. 2, vil en kommunal garanti ikke få betydning for kommunens samlede låntagning / låneramme, da garanti til lån til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger m.v. ikke henregnes til kommunal låntagning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 14. september 2016

1.
Skema C, serviceareal (PDF)

2.
Skema C, ombygning (PDF)

3.
Skema C forbedringer (PDF)

4.
Brev fra Lejerbo af 20. april 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 35  Vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af realkreditlån i Andelsboligforeningen Mølleparken, Nexø

03.11.08Ø60-0039

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

14-09-2016

36

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

35

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Revisor Johnny Poulsen, Nexø Revision A/S, har på vegne af Andelsboligforeningen Mølleparken, Nexø, den 29. august 2016 anmodet om tilladelse til omlægning af 30-årigt afdragsfrit realkreditlån i Nordea Kredit A/S med hovedstol på kr. 6.524.000 til 2 nye 20-årige fastforrentede lån. 1. prioritet bliver et lån med hovedstol på kr. 4.813.000 med afdragsfrihed i 10 år og 2. prioriteten bliver et lån med hovedstol på kr. 1.850.000, hvor der skal betales afdrag.

Den eksisterende kommunegaranti på lån hos Nordea Kredit A/S overføres til de nye lån.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

·         At omlægning af lån i Nordea Kredit A/S godkendes

·         At kommunen i forbindelse hermed vedstår den tidligere stillede kommunegaranti på 18,75 % af den godkendte anskaffelsessum.

 

Økonomi- og Planudvalget den 14. september 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Revisor Johnny Poulsen har på vegne af Andelsboligforeningen Mølleparken, Nexø, ved skrivelse af den 29. august 2016 anmodet om tilladelse til omlægning af afdragsfrit lån i Nordea Kredit A/S med hovedstol på kr. 6.524.0000 omlægges til 2 nye fastforrentede 20-årige lån på henholdsvis kr. 4.813.000 med 10 års afdragsfrihed og et lån på kr. 1.850.000, hvor der betales afdrag.

 

Omlægningen til det nye lån medfører ingen provenu til Andelsboligforeningen Mølleparken, Nexø eller en løbetidsforlængelse.

 

Det bemærkes i den forbindelse, at Andelsboligforeningen Mølleparken, Nexø, har yderligere et lån hos Nordea Kredit A/S med en hovedstol på kr. 2.114.000 og som er omfattet af kommunegarantien. Der bliver betalt afdrag på dette lån, hvor restgælden nu udgør kr. 1.736.328.

Økonomiske konsekvenser

Der er i forbindelse med omlægningen ingen øgede omkostninger for kommunen. Løbetiden forbliver den samme og omlægningen af lån skønnes derfor, med den fremtidige betaling af afdrag, at formindske risikoen for, at kommunens garanti kommer til udbetaling.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 36  Mødeplan 2017 for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg

00.22.02A26-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

36

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Mødeplanen for 2017 for Kommunalbestyrelsen (KB), Økonomi- og Planudvalget (ØPU) og de stående udvalg fastlægges.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) udkast til mødeplan for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg godkendes

b) møderne i Kommunalbestyrelsen begynder kl. 18.00

c) møderne i Økonomi- og Planudvalget begynder kl. 18.00

d) de stående udvalg og Økonomi- og Planudvalget fastlægger mødetidspunkt på de i udkastet fastsatte dage

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Godkendt, idet Økonomi- og Planudvalgsmødet den 21. november 2017 flyttes til den 22. november 2017.

 

Sagsfremstilling

Møderne i Kommunalbestyrelsen holdes som hovedregel den sidste torsdag i hver måned. Der er dog nogle undtagelser (maj, september og oktober), som fremgår af udkast til mødeplan.

 

I udkastet til mødeplan er foreslået et KB-møde den 29. juni 2017, hvilket er i skolernes sommerferie. Forud ligger ØPU den 20. juni og udvalgsmøder 6., 7. og 12. juni. Af hensyn til den planlagte behandling af budgetopfølgningssager vil det være vanskeligt at rykke juni måneds sagsflow forud.

 

Møderne i Økonomi- og Planudvalget holdes som hovedregel tirsdag i ugen før kommunalbestyrelsesmødet, bortset fra i januar, februar, oktober, og december, hvor de foreslås holdt onsdag i ugen før KB-mødet.

 

Møderne i de stående udvalg foreslås holdt i begyndelsen af hver måned eller i slutningen af foregående måned af hensyn til sagernes videre behandling i ØPU og KB, således at de sager, der går videre herfra, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møde i ØPU og KB. Mødedagene for de stående udvalg og Økonomi- og Planudvalget fremgår af bilaget. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

 

I udkastet til mødeplanen er der fastsat et månedligt temamøde, som kan aflyses, hvis det viser sig ikke at være relevant. Der er ikke foreslået temamøde i juni, hvor der er Folkemøde eller i september, hvor der er budgetseminar.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 22. september 2016

1.
udkast mødeplan 2017 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 37  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-09-2016

37

 

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: salg af grund

 

Salg af grund godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: salg af grunde

 

Salg af grunde godkendt.