Referat
Kommunalbestyrelsen
13-10-2016 kl. 17:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budget 2017, 2. behandling
  åbent 3 Bevillinger til budget 2016
  åbent 4 Endelig beslutning om temaplan for områder til vindmøller
  åbent 5 Anmodning om samlet belysning af kommunens integration- og flygtningeindsats
  åbent 6 Budgetopfølgning byggesagsbehandling pr. 31. juli 2016
  åbent 7 Anlægsbevilling til nedrivning af dele af Klemensker Skole
  åbent 8 Anlægsbevilling til udskiftning af vinduer i ejendommene Kirkegade 8 og Byvangen 4 i Hasle
  åbent 9 Anlægsbevilling til nyt ventilationsanlæg i Østermarie Børnehus Mariehønen
  åbent 10 Anlægsbevilling til vedligeholdelse af klimaskærm på Kongeskær
  åbent 11 Anlægsbevilling til udskiftning af ovenlysvinduer på Åvang
  åbent 12 Anlægsbevillinger til vedligeholdelse/landsbyfornyelse af Pedersker Samlingshus
  åbent 13 Stiforbindelse fra busstop på Snorrebakken til plejecenter
  åbent 14 Anlægsregnskab, 2 nye boliger på Nylars Plejecenter
  åbent 15 Godkendelse af skema C - 2 nye boliger på Nylars Plejecenter.
  åbent 16 Tilbagetrækning af ønske om orlov
  åbent 17 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt: personalesag 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

13-10-2016

1

 

 

Fraværende

Betina Haagensen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Else Merete Knoop er indkaldt som stedfortræder for Betina Haagensen.

Bente Johansen erklærede sig inhabil i behandlingen af punkt 2, hvilket blev godkendt.

Kristian Kirk Mailand indkaldes som stedfortræder i behandlingen af punkt 2

Lotte Helms forlod mødet kl. 20.45 og deltog ikke i behandlingen af punkt 101.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budget 2017, 2. behandling

00.30.10P19-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

05-10-2016

2

 

Kommunalbestyrelsen

13-10-2016

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

2. behandling af budget 2017 og overslagsår, herunder beslutning om valg af udskrivningsgrundlag og beslutning om fremsatte ændringsforslag.

Der er siden 1. behandlingen indkommet 13 høringssvar samt ændringsforslag fra tre partier/lister.

I forhold til 1. behandlingen er balancen uændret i 2017 og forbedret med 25,7 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a)   at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges,

b)   at de af borgmesteren fremsatte ændringsforslag i bilag 15 samt vedr. køb og salg af ejendom indstilles til godkendelse, og

c)    at ændringsforslag fremsat af partier/lister fremsendes til kommunalbestyrelsens behandling.

 

Økonomi- og Planudvalget den 5. oktober 2016:

Ad a) Anbefales.

Ad b) Anbefales.

Ad c) Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016:

Bente Johansen blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet. Kristian Kirk Mailand blev indkaldt som stedfortræder og deltog i behandlingen af punktet

Ad a) Godkendt

Ad b) Godkendt

Ad c)

Liste V stiller ændringsforslag om ”Nedbringelse af ventetiden på Heldagsskolen”:

For stemte 11: liste W, liste O, liste V og liste C

Imod stemte 16: liste K, liste B, liste A og liste Ø

Ændringsforslaget er faldet

 

Liste V stiller ændringsforslag om at ”Besparelse på STU annulleres”:

For stemte 11: liste W, liste O, liste V og liste C

Imod stemte 16: liste K, liste B, liste A og liste Ø

Ændringsforslaget er faldet

 

Liste V stiller ændringsforslag om ”Nexø Mole”:

For stemte 8: liste W, liste V og liste C

Imod stemte 16: liste K, liste B, liste A og liste Ø

Hverken for eller imod stemte 3: liste O

Ændringsforslaget er faldet

 

Liste V stiller ændringsforslag om ”ESCO, energiinvesteringer”

For stemte 11: liste W, liste O, liste V og liste C

Imod stemte 16: liste K, liste B, liste A og liste Ø

Ændringsforslaget er faldet

 

Liste V stiller ændringsforslag om ”Kommunale havne, Gudhjem/Nørresand Anlæg”

For stemte 11: liste W, liste O, liste V og liste C

Imod stemte 16: liste K, liste B, liste A og liste Ø

Ændringsforslaget er faldet

 

Liste O stiller ændringsforslag om ”Gudhjem Havn. Allinge bibliotek flyttes ikke til Kongeskærskolen og Outdoor sport. Integrationsindsats”:

For stemte 11: liste W, liste O, liste V og liste C

Imod stemte 16: liste K, liste B, liste A og liste Ø

Ændringsforslaget er faldet

 

Liste W stiller ændringsforslag om ”Landsfinalekonto”:

For stemte 11: liste W, liste O, liste V og liste C

Imod stemte 16: liste K, liste B, liste A og liste Ø

Ændringsforslaget er faldet

 

Budget 2017 er godkendt.

Liste W, liste O og liste C kan ikke medvirke.

Liste V kan ikke medvirke i det samlede budget 2017.

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. september 2016, at budgetforslag for 2017 m.fl. år blev oversendt til 2. behandling.

Budgetforslaget for 2017 er udarbejdet på baggrund af det budgetforlig, det er indgået mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, Kristendemokraterne og Radikale Venstre.

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af dagsordenen til kommunalbestyrelsens 1. behandling med bilag.

 

Skatte- og budgetforudsætninger for 2017

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, jf. bilag 1 fra 1. behandling af budget 2017. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet, jf. bilag 2-4 og i oversigten over budgetforliget i bilag 7.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budgetforslaget for 2017:

Skatteprocenten fastholdes uændret på 26,2 pct., og grundskyldspromillen fastholdes uændret på 33,41 promille. Der opkræves dækningsafgift af statens, regionens og andre kommuners ejendomme med de maksimale satser på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien.

Der er i 2015 indgået partnerskabsaftale med Social- og Indenrigsministeriet, som indebærer et tilskud på 14 mio. kr. i 2017.

Der optages lån for i alt 23,8 mio. kr., fordelt med 2,8 mio. kr. vedr. anlæg på havnene, 3,0 mio. kr. vedr. energirenovering og 18,0 mio. kr. i generelle lån.

Driftsbudgettet er tilrettet i forhold til den demografiske udvikling på børnepasningsområdet, skoleområdet, SFO, Ungdomsskolen, PPR- og Sundhedspleje samt ældre- og sundhedsområdet.

Ændringer i opgaver som følge af ændret lovgivning m.m., lov- og cirkulæreprogrammet, er indregnet i budgetforslaget.

Budgetforliget indeholder en række besparelses- og udvidelsesforslag på de forskellige udvalgsområder, som er indarbejdet i budgetforslaget. I bilag 7 findes en oversigt over ændringerne som følge af budgetforliget, og i de generelle bemærkninger findes tillige en kort beskrivelse af de enkelte forslag.

 

Valg af udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget.

Statsgaranti indebærer, at kommunen er sikret en bestemt skatteindtægt samt bestemte indtægter fra tilskud og udligning. Det er staten der fastsætter udskrivningsgrundlaget på baggrund af udskrivningsgrundlaget tre år tidligere, forhøjet med den forventede stigning i de skattepligtige indkomster på landsplan. En kommune vil typisk vælge statsgaranti, hvis skatteindtægterne i kommunen ikke forventes at stige lige så meget som gennemsnittet for landet som helhed, eller hvis der er usikkerhed om udviklingen i skatteindtægterne fx ved forventninger om nedgang i konjunkturerne i det kommende år. Statsgaranti giver stor budgetsikkerhed for kommunens økonomi, da indtægterne er kendt på forhånd og ikke efterreguleres for den faktiske udvikling i udskrivningsgrundlaget.

Selvbudgettering indebærer, at kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget lægges til grund for budgetteringen. En kommune vil typisk vælge selvbudgettering, hvis skatteindtægterne i kommunen forventes at stige mere end på landsplan. Kommunen bærer imidlertid også selv en risiko ved at vælge selvbudgettering, idet kommunens indtægt tre år senere efterreguleres i forhold til det realiserede udskrivningsgrundlag. Hvis skatteindtægterne ikke stiger som forudsat skal kommunen selv finde finansiering til at dække mindreindtægten.

Ved statsgaranti er der altså ingen chance/risiko for hverken gevinst eller tab, mens der ved selvbudgettering er chance/risiko for både gevinst og tab.

Ved vurderingen af, hvilket valg der vil være det økonomisk mest fordelagtige, skal skatteprovenuet ses i sammenhæng med tilskud og udligning, da skattegrundlaget har indvirkning på beregningen af udligningen.

Beregninger af de to alternativer viser, at valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 vil være økonomisk fordelagtigt med knap 6,0 mio. kr. Samtidig indebærer det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som nævnt sikkerhed for indtægtsbudgettet.

 

Finansiering i overslagsårene

KL har den 9. september 2016 udmeldt nye skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget på baggrund af regeringens økonomiske redegørelse fra august 2016. Samtidig har KL nedjusteret forventningerne til befolkningsudviklingen i Danmark, idet der ikke kommer så mange flygtninge som forventet.

Det vurderes ikke at der er behov for at justere forudsætningerne i befolkningsprognosen for Bornholms Regionskommune. Dels tyder befolkningsudviklingen indtil nu i 2016 på, at prognosen ikke er for optimistisk, og dels er der sammenhæng mellem forudsætningerne for indtægterne (skatter og tilskud) og udgifterne (via demografireguleringerne).

Beregninger af finansieringen for overslagsårene i KL’s skatte- og tilskudsmodel viser en forbedret finansiering, skatter, tilskud og udligning, på 25,7 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020. Forbedringerne er indarbejdet i budgetbalancen i resultatopgørelsen, ligesom de nye tal fremgår af revideret afsnit 4 til de generelle bemærkninger i bilag 16.

 

Resultatopgørelsen

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2017 – 2020 opstillet i en resultatopgørelse. I de generelle bemærkninger i bilag 1 findes en mere detaljeret resultatopgørelse, der også viser regnskabet for 2015 og budgettet for 2016.

 

I forhold til 1. behandlingen er balancen forværret med 8.000 kr. i alle år jf. nedenfor under ændringsforslag og forbedret i overslagsårene jf. ovenfor under finansiering i overslagsårene.

 

Mio. kr. - årets priser

BF2017

BO2018

BO2019

BO2020

Indtægter

-2.744,3

-2.768,2

-2.815,5

-2.861,5

  Skatter

-1.701,3

-1.747,9

-1.785,1

-1.825,3

  Tilskud og udligning

-1.042,9

-1.020,3

-1.030,5

-1.036,2

Driftsvirksomhed

2.688,3

2.744,7

2.802,2

2.865,9

Renter m.v.

-1,3

-1,0

-0,9

-0,8

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-57,2

-24,5

-14,3

3,6

Anlægsvirksomhed

67,1

57,5

73,8

76,8

  - heraf pleje-/ældreboliger

0,0

0,0

8,2

41,0

Resultat af det skattefinansierede område

9,9

33,0

59,5

80,5

Det brugerfinansierede område

-6,3

-6,7

-7,1

-7,5

Samlet resultat

3,5

26,3

52,4

72,9

Øvrige poster

-3,4

9,4

4,3

-23,2

  Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri

0,0

0,0

-7,2

-36,1

  Optagelse af lån

-23,8

-13,0

-13,0

-13,0

  Afdrag på lån

32,2

34,0

35,1

36,2

  Øvrige balanceforskydninger

-3,8

-1,6

-0,6

-0,3

  Kassefinansiering af anlæg

-8,0

-10,0

-10,0

-10,0

Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + )

0,2

35,7

56,7

49,7

 

 

Forligsemner

I bilag 7 fremgår enkeltbeskrivelserne af alle forligsemnerne i budget 2017.

 

Takster

Forslag til takster for 2017 anført i 2017-prisniveau fremgår af takstbladet i bilag 5. Taksterne er uændrede i forhold til 1. behandlingen.

 

Høringssvar

Nye og ændrede forslag til budget 2017, som indgår i budgetforliget, har været sendt i høring fra den 12. september med høringsfrist den 23. september. De modtagne høringssvar fremgår af bilag 10.

 

Ændringsforslag

Ved fristens udløb den 26. september 2016 var der fremsendt ændringsforslag fra Venstre, Dansk Folkeparti og Bornholmerlisten. Ændringsforslagene fremgår af bilagene 11, 12 og 13.

De fremsatte ændringsforslag er opsummeret i bilag 14, hvor beløbene samtidigt er anført i 2017-priser.

 

Borgmesteren foreslår, at såvel udgifter som indtægter på anlægspuljen til køb og salg af fast ejendom nedsættes med 5 mio. kr. i 2017. Puljen vil fortsat have et nettobudget på -0,9 mio. kr.

Da det alene er udgiftssiden der tæller med i opgørelsen af bruttoanlægsudgifterne, bidrager ændringen til kommunernes overholdelse af den samlede bruttoanlægsramme på 17,4 mia. kr. i økonomiaftalen for 2017.

 

Derudover fremsætter borgmesteren en række ændringsforslag i bilag 15. Disse ændringsforslag af teknisk karakter vedrører flytning af budgetbeløb mellem bevillinger i forhold til 1. behandlingen samt indarbejdelse af en udgift på 8.000 kr., som besluttet på kommunalbestyrelsens møde den 30. juni 2016. Disse ændringer er indarbejdet resultatopgørelsen ovenfor samt i bevillingsoversigten i bilag 2 og hovedoversigten i bilag 4.

 

Den kirkelige ligning

Budgettet for den kirkelige ligning fremgår af bilag 6. Kirkeskatten udskrives med 0,93 pct. af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 4.907,5 mio. kr., hvilket giver et provenu på 45,6 mio. kr. I forhold til 2016 er udskrivningsprocenten uændret. Budgettet udviser et overskud på 5.899 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er tilknyttet en række bilag til sagen, hvoraf følgende bilag er uændrede i forhold til de bilag, der var med til 1. behandlingen af budgettet: bilag 1 Generelle bemærkninger (dog er ændringer til afsnit 4 anført i bilag 16), bilag 3 Investeringsoversigt 2017, bilag 5 Takstoversigt 2017, bilag 6 Den kirkelige ligning 2017, bilag 7 Oversigt over emner i budgetforliget, bilag 8 Udvalgenes mål og delmål for 2017, samt bilag 9 Specielle bemærkninger 2017.

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 5. oktober 2016

1.
Generelle bemærkninger (PDF)

2.
Bevillingsoversigt 2017 (PDF)

3.
Investeringsoversigt 2017 (PDF)

4.
Hovedoversigt 2017 (PDF)

5.
Takstoversigt 2017 (PDF)

6.
Den kirkelige ligning 2017 (PDF)

7.
Oversigt over emner i budgetforliget (PDF)

8.
Udvalgenes mål og delmål for 2017 (PDF)

9.
Specielle bemærkninger (PDF)

10.
Høringssvar 2. runde (PDF)

11.
Ændringsforslag fra Venstre (PDF)

12.
Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti (PDF)

13.
Ændringsforslag fra Bornholmerlisten (PDF)

14.
Ændringsforslag fremsat af partier og lister (PDF)

15.
Ændringsforslag fremsat af borgmesteren (PDF)

16.
Generelle bemærkninger, revideret afsnit 4 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Bevillinger til budget 2016

00.30.18G01-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

05-10-2016

3

 

Kommunalbestyrelsen

13-10-2016

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der ansøges om tillægsbevillinger til midtvejsregulering af tilskud og udligning, lov- og cirkulæreprogram m.m. samt bevillingsændringer i øvrigt, hvor kommunalbestyrelsen skal godkende tillægsbevillingerne.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) at der meddeles tillægsbevilling til tilskud og udligning på 15.024.000 kr. vedr. midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2016, finansieret af de likvide midler,

b) at der meddeles tillægsbevilling til tilskud og udligning på -2.844.000 kr. vedr. tilskud til integrationsområdet, idet beløbet tilføres til likvide midler,

c)at der meddeles tillægsbevilling til skatter på 64.000 kr., finansieret af de likvide midler,

d) at der meddeles tillægsbevillinger på driften på -12.076.000 kr. som anført i bilag 1 vedr. lov- og cirkulæreprogrammet, idet beløbet tilføres de likvide midler, og

e) at ændringen af bevillinger som anført i pkt. e) – g) godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 5. oktober 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016:

Godkendt

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har indtil 2014 godkendt tillægsbevillinger og bevillingsændringer i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli, mens der i 2015 blev forelagt en bevillingssag i oktober måned da der ikke længere forelægges en budgetopfølgning pr. 31. juli for kommunalbestyrelsen.

Der ansøges om tillægsbevilling for bevillingsændring som anført nedenfor, således at bevillingerne kan blive korrigeret forud for budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2016.

 

a) Midtvejsregulering af tilskud og udligning

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt midtvejsregulering af tilskud og udligning.

Bornholms Regionskommune skal tilbagebetale 15.024.000 kr. vedr. beskæftigelsestilskuddet, hvoraf 9.600.000 kr. vedrører efterregulering af tilskuddet for 2015, men 5.424.000 kr. vedrører midtvejsregulering af tilskuddet i 2016.

Midtvejsreguleringen af øvrige tilskud er nul for Bornholms Regionskommune.

Bornholms Regionskommunes andel af midtvejsreguleringen udgør 2,7 mio. kr. De væsentligste årsager hertil er ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, kommunernes tilbagebetaling af bloktilskud i 2016 vedrørende budgetgaranti og øvrige overførsler, samt at kommunerne modtager en regulering af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet fordi regionerne har overskredet den aftalte ramme i 2015.

Omvendt får kommunen 2,7 mio. kr. tilbage efter en genberegning af konsekvenserne af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet pr. 1. januar 2016.

 

b) Integrationstilskud

Bornholms Regionskommune modtager i 2016 et ekstra tilskud til integrationsområdet på 3.360.000 kr. samt et tilskud i forlængelse af toparts-aftalen på 2.244.000 kr., i alt 5.604.000 kr.

Heraf har kommunalbestyrelsen allerede givet tillægsbevilling på 2.760.000 kr. til finansiering af opgaver på integrationsområdet. Der skal således gives en tillægsbevilling på det resterende beløb på 2.844.000 kr., der tilføres kassebeholdningen.

I tilfælde af yderligere ansøgninger og udgiftsbevillinger på integrationsområdet skal disse herefter finansieres ved træk på kassebeholdningen.

 

c) Skatter

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt kommunens andel af medfinansiering af det skrå skatteloft. Andelen er 64.000 kr. højere end budgettet, bl.a. som følge af, at ministeriet har ændret beregningsmetoden fra og med 2016.

Det skrå skatteloft er udtryk for den maksimale procent, man som skatteyder i Danmark kan komme til at betale i skat. Kommunen skal medfinansiere statens tab på topskatten, når en forhøjelse af kommunens udskrivningsprocent i forhold til 2017 betyder, at skatteprocenterne inkl. topskat overstiger det skrå skatteloft. Bornholms Regionskommune hævede skatteprocenten i 2014.

 

d) Lov- og cirkulæreprogrammet

Økonomi- og Planudvalget har den 14. september 2016 godkendt, at lov- og cirkulæreprogrammet 2015-16 indarbejdes i budgettet for 2017-2020. Lov- og cirkulæreprogrammets punkter har også virkning i 2016 og indarbejdes i budgettet i henhold til praksis.

Ændringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet udgør -12.076.000 kr., idet budgetterne til overførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering reduceres med 14.270.000 kr. mens serviceudgifterne forhøjes med 2.194.000 kr. Ændringerne fremgår af bilag 1.

 

e) Akutfunktioner i hjemmeplejen

Kommunerne modtager i 2016 -2018 et tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen jf. handlingsplanen for den ældre medicinske patient, hvorefter tilskuddet omlægges til bloktilskud.

Tilskuddet for 2017 og 2018 er indarbejdet i driftsbudgettet med et beløb svarende til tilskuddet. Bornholms Regionskommune modtager 504.000 kr. i tilskud i 2016 og det anbefales, at der afsættes et tilsvarende beløb på driftsbudgettet.

 

f) Klimatilpasningsprojekter

Spildevandsforsyningen skal betale for ydelsen på de lån, kommunen har optaget til finansiering af klimatilpasningsprojekter. Budget 2016 er afsat på baggrund af de oprindelige rammebeløb, og skal tilpasses til de lån, der faktisk blev optaget i december 2015.

 

g) ESCO-projekter

Anlægsarbejderne under ESCO-projektet lånefinansieres, idet energibesparelserne skal finansiere ydelsen på lån. Der er i 2016 optaget lån vedrørende udgifter i 2015, idet driftsbudgettet er reduceret med ydelserne i budget 2017-2020. For 2016 udgør ydelserne på lånet 276.000

kr.

 

Økonomi- og Planudvalget er bemyndiget til at godkende bevillingsændringer mellem driftsbevillinger eller mellem anlægsbevillinger. Ovenstående punkter e) – g) er ikke omfattet heraf, og fremsendes derfor til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingsændringerne i pkt. a) – d) indebærer samlet set et træk på de likvide midler på 168.000 kr. Ændringerne er specificeret på de enkelte bevillinger i bilag 2.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 5. oktober 2016

1.
Lov- og cirkulæreprogram 2015-16 (PDF)

2.
Tillægsbevillinger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Endelig beslutning om temaplan for områder til vindmøller

01.02.15P15-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

05-10-2016

4

 

Kommunalbestyrelsen

13-10-2016

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede 28. april 2016, at sende et forslag til temaplan for vindmøller samt en tilhørende miljørapport i offentlig høring. Høringen er nu afsluttet, og planen vil kunne vedtages endeligt i sin fulde form, - i en reduceret form, - eller den kan forkastes.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·        at temaplanen for vindmøller samt den tilhørende miljørapport vedtages endeligt.

 

Økonomi- og Planudvalget den 5. oktober 2016:

Økonomi- og Planudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at arbejdet med temaplanen stoppes med henblik på eventuel udarbejdelse af en ny temaplan, når der i 2017 er modtaget den aftalte afrapportering fra Bornholms Energi og Forsyning vedrørende udmøntning af Bornholms Regionskommunes Energistrategi.

Maria Fromseier Kjærgaard og Bjarne Westerdahl kan ikke medvirke, idet de ønsker en tilrettet temaplan godkendt, således at den gælder for Egeby, Ellebygårde og Svartingedal. Der foretages partshøring i 4 uger i de områder, der udtages, og temaplanen vedtages i november 2016; og der planlægges for at udlægge områder til solenergi.

 

Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016:

Liste A stiller følgende ændringsforslag:

En tilrettet temaplan indstilles godkendt, således at den gælder for Egeby, Ellebygårde og Svartingedal. Der foretages partshøring i 4 uger i de områder, der udtages, og temaplanen vedtages i november 2016; og der planlægges for at udlægge områder til solenergi og at der i øvrigt arbejdes videre med øvrige alternative energiformer, som f.eks. optimering af Biokraft og energiforbruget generelt

For stemte 13: liste A og liste B

Imod stemte 14: liste W, liste O, liste V, liste C, liste K og liste Ø

Ændringsforslaget er faldet

 

Liste B stiller følgende ændringsforslag:

Arbejdet med temaplanen udsættes med henblik på eventuel udarbejdelse af en ny temaplan, når der i 2017 er modtaget den aftalte afrapportering fra Bornholms Energi og Forsyning vedrørende udmøntning af Bornholms Regionskommunes Energistrategi.

For stemte 13: liste A og liste B

Imod stemte 14: liste W, liste O, liste V, liste C, liste K og liste Ø

Ændringsforslaget er faldet

 

Økonomi- og Planudvalgets indstilling godkendt

Liste A og liste B kan ikke medvirke

 

Sagsfremstilling

Den offentlige høring om temaplanen for vindmøller

Kommunalbestyrelsen besluttede 28. april 2016, at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 05 for områder til vindmøller samt en tilhørende miljørapport i offentlig høring i perioden 2. maj til 27. juni. Den 10. maj afholdt kommunalbestyrelsen et offentligt orienteringsmøde i Aakirkebyhallerne om planen. Ved høringsfristens udløb var der indkommet 211 høringssvar.  Center for Teknik og Miljø har opsamlet og kommenteret høringssvarenes hovedemner i et bilag til sagsfremstillingen. Samtlige høringssvar foreligger også som bilag.

 

Kommunens energistrategi er grundlaget for temaplanen

Baggrunden for forslaget til temaplan for vindmøller er Bornholms Regionskommunes energistrategi, som har som mål, at Bornholm er et CO2 neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025. Visionens sigte er:

-      at øge forsyningssikkerheden      

-      at bidrage til den lokale beskæftigelse og værditilvækst

-      at reducere Bornholms afhængighed af fossile brændsler

-      at reducere bornholmernes CO2-udslip til et minimum

-      at styrke øens grønne image

 

Energistrategien er baseret på strøm fra vindmøller

Der er i energistrategien fra 2008 regnet med, at der skal etableres 15 MW vindmølleeffekt på land og 75 MW til havs. Siden da er det forsøgt – og afklaret – at der ikke inden for en overskuelig tidshorisont vil komme kystnære havvindmøller ved Bornholm.

I september 2015 er der udarbejdet et oplæg til en uddybende, strategisk energiplan. Udbygning af vindmøllekapaciteten spiller fortsat en vigtig rolle i energistrategiens anbefalinger. Én af de allervigtigste (måske endda dén allervigtigste) parametre for at nå ambitionen om CO2-neutralitet i 2025 er ifølge strategien lokalt produceret vindmøllestrøm. Det er derfor væsentligt for virkeliggørelsen af strategien, at der tilvejebringes det fornødne plangrundlag for placering af nye møller. Visionen blev i 2008 anslået til at være opfyldt ved en samlet bornholmsk mølleeffekt på 90 MW. Samlet set har øens vindmøller i øjeblikket en installeret effekt på cirka 37 MW. En betydelig del af de eksisterende møller er dog mere end 10 år gamle, og de vil blive nedtaget indenfor de næste 10-15 år, hvorved op mod 25 eksisterende vindmøller med tilsammen cirka 20 MW installeret effekt vil forsvinde. Disse eksisterende vindmølleområder vil ikke kunne genanvendes til opsætning af nye møller, da afstandene til naboer er for små til at de kan udnyttes til opstilling af nutidens møllestørrelser.

 

Sammenhængen med Bornholms Udviklingsstrategi

De overordnede politiske mål i Bornholms Udviklingsstrategi 2016 er, at Bright Green Island skal bevæges fra vision til handling, så Bornholm er CO2 neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i år 2025.

I udviklingsstrategien er der en vision om at Bornholm på få år har udviklet sig til at blive et af de foretrukne steder i verden for danske og internationale virksomheder, videninstitutioner og organisationer, der ønsker at teste og demonstrere nye grønne teknologier. Baggrunden er blandt andet, at øen i kraft af sin velafgrænsede geografi, sin befolknings­størrelse på knap 1 % af Danmarks befolkning samt muligheden for at afkoble øens elektriske system fra omverdenen har et unikt potentiale som fuldskala test- og demonstrationsområde, både i forhold til tekniske løsninger og i forhold til adfærdsstudier ved de nødvendige, vidtgående ændringer i fremtidens el- og varmesystemer og el- og varmeforbrug.

 

Temaplanen vil ikke i sig selv tillade opsætning af vindmøller

De seks vindmølleområder i temaplanen er udlagt som større områder, hvor mulighederne for at skabe plads til opstilling af vindmøller, skal undersøges nærmere. Rammerne er dermed ikke udtryk for, at der kan opstilles vindmøller alle steder inden for rammerne, da en af forudsætningerne for opstilling af vindmøller er afstanden til beboelse. Der skal som minimum være fire gange møllens totalhøjde til nærmeste beboelse. Lodsejere af områder til vindmøller samt ejere af boliger, der ligger inden for nabobeskyttelseszonen på fire gange møllens totalhøjde, vil derfor hver for sig kunne stoppe opsætning af vindmøller ved at nægte at sælge deres bolig, eller ved at nægte at lægge jord til møllerne.

 

Planlægningsforløbet efter vedtagelse af temaplanen

Når temaplanen er vedtaget, vil vindmøllebygherrer kunne ansøge om opstilling af møller i de udlagte områder. Hvis bygherres ønske om opstilling af vindmøller er i overensstemmelse med temaplanen (der har status som en del af kommuneplanen), påhviler det kommunalbestyrelsen snarest at udarbejde et forslag til lokalplan samt en tilhørende VVM-redegørelse. Kommunalbestyrelsen er dog ikke forpligtet til at fremlægge præcis det lokalplanforslag, som bygherren ønsker, men kan inden for planens rammer give lokalplanforslaget det indhold, som kommunen finder rigtigst. Lokalplanforslaget og VVM-redegørelsen skal sendes i offentlig høring i minimum otte uger. I VVM-redegørelser for de enkelte projekter vil der særligt være fokus på forhold som:

-      Overholdelse af støj- og afstandsgrænser til nabobeboelser

-      Påvirkning af naturen

-      Den visuelle påvirkning af landskabet

-      Påvirkning af turistområder og rekreative interesser

-      Visuelt samspil mellem eksisterende og planlagte vindmøller

-      Den visuelle påvirkning af kirker og kulturmiljøer

-      Sikring af øens mange arkæologiske interesser

-      Risiko for at flagermus kolliderer med vindmøllers rotor

-      Højdebegrænsninger og radarzone omkring Bornholms Lufthavn

 

De enkelte områders rummelighed

Forslaget til temaplan udlægger seks områder til vindmøller. Udvælgelsen er sket efter en screeningsproces, hvor op mod 40 forskellige områder oprindeligt har været i spil, jf. redegørelse i miljørapporten. De seks områder, som screeningsprocessen endeligt har identificeret, er hver for sig vurderet til følgende maksimale rummelighed:

Område

Antal vindmøller

Effekt pr. mølle, MW

Samlet effekt, MW

Årlig produktion, GWh

Buskebro

3

3,45

10,35

18-32

Egeby

2 rækker á 3

2,0 og 3,45

16,35

29-50

Elleby Gårde

3

3,45

10,35

18-32

Ved Svartingedal

2

3,45

6,9

11-21

Sæderegård

3

2,0

6,0

11-18

Skarpeskade

3

3,45

10,35

18-32

I alt

19

 

59,1

106-185 GWh

Områdernes kapacitet ved fuld udnyttelse

 

Flere af de seks områder risikerer at være hinandens alternativer, da de formentlig ligger indbyrdes for tæt til at kunne udnyttes samtidigt. Dette vil kunne afklares i forbindelse med den videre planlægning, hvor der er krav om udarbejdelse af VVM-redegørelser, som blandt andet skal indeholde visualiseringer og vurderinger af det landskabelige samspil mellem nærliggende vindmøllegrupper.

De nye vindmølleområder er udlagt som større områder, hvor mulighederne for at skabe plads til opstilling af vindmøller, skal undersøges nærmere. Rammerne er dermed ikke udtryk for, at der kan opstilles vindmøller alle steder inden for rammerne, da en af forudsætningerne for opstilling af vindmøller er afstanden til beboelse. Der skal som minimum være fire gange møllens totalhøjde til nærmeste beboelse.

 

En ændret temaplan for vindmøller forudsætter partshøring inden endelig vedtagelse

Hvis temaplanen for vindmøller ønskes vedtaget i et væsentligt ændret omfang end det forslag til temaplan, som har været i høring, vil der inden endelig vedtagelse skulle gennemføres en partshøring af lodsejere og bygherrer i de områder, som ønskes udtaget af planen. Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, skal det ny planforslag offentliggøres under iagttagelse af planlovens regler med forudgående indkaldelse af ideer og forslag og efterfølgende offentlig høring om det ny planforslag.

 

Mulighed for at fravælge et vindmølleområde senere i planlægningsforløbet

Hvis kommunalbestyrelsen ikke ønsker at foretage endelig vedtagelse af en lokalplan inkl. den tilhørende VVM-redegørelse for et konkret vindmølleprojekt, f.eks. på grund af indsigelser fra borgere, skal det pågældende vindmølleområde herefter udtages af kommuneplanen. Udpegningen af områder til vindmøller i kommuneplanen bygger på en politisk afvejning af forskellige interesser og en planlægningsmæssig begrundelse. Ved endelig beslutning om udpegning af vindmølleområder i temaplanen er kommunen forpligtet til at foretage udvælgelsen efter saglige kriterier, herunder iagttagelse af ligebehandlingsprincippet.

 

Hovedemnerne i høringssvarene

Af de 211 høringssvar er langt hovedparten kritiske overfor placering af store vindmøller på Bornholm. En del husstande og personer går igen i flere separate høringssvar. Høringssvarene er geografisk meget uensartet fordelt i forhold til de seks potentielle områder, som er foreslået i temaplanen.

Antal indsigelser fordelt på geografiske områder

 

Høringssvarene berører især følgende emner:

-      Møllernes afstand til naboer

-      Møllernes fysiske størrelse

-      Helbred

-      Visuelle gener

-      Miljøpåvirkning af boliger, landskab, dyreliv og naturområder

-      Værdiforringelse af boliger

-      Påvirkning af tilflytning og turisme

-      Opgivelse de lokale energistrategiske mål

-      Solceller i stedet for vindmøller

-      Havmøller i stedet for landmøller

-      Forstyrrelser af mobil- og radio/tv-signaler

 

Solceller kan på sigt supplere vindmøller

På grund af interessen for solceller i debatten om temaplanen for vindmøller har Bornholms Energi & Forsyning i notat af 26. september 2016 undersøgt muligheden for at indarbejde solceller i det bornholmske energisystem. Det fremgår af notatet bl.a. følgende:

·        Det er teknisk muligt at indpasse en betydelig mængde solcellestrøm i det bornholmske el- og varmesystem.

·        Der skal med markedspriserne i 2016 investeres 2,9 gange mere for at få den samme mængde energi fra solceller som fra vindmøller.

·        Solceller kan på sigt komme til at bidrage med en del af indsatsen, måske 20-30 pct. af energisystemet, når teknologien bliver kommercielt tilgængelig, men sol­celler kan ikke stå alene. Det skyldes deres produktionsmønster. De producerer kun om dagen og mest om som­meren.

·        Vind vil fortsat være den væsentligste vedvarende teknologi, der sammen med biomasse er grundlaget for at skabe et CO2-neutralt Bornholm i 2025.

 

Korrektion til temaplanens vurdering af jobskabelse

I det udkast til vindmølleplan med tilhørende miljøvurdering, som kommunalbestyrelsen behandlede den 28. april 2016 fremgik dette (citat):

”Realiseres planen vil det medføre et ikke ubetydeligt antal arbejdspladser. Det anslås, at produktion og installation af ca. 50 MW vindmøller vil kræve cirka 900 - 1300 årsværk, mens den efterfølgende drift og service vil resultere i 30 - 45 fuldtidsjobs, når alle afledte effekter medregnes, for eksempel også regnskabsfører, revisorer og banker med flere.”

Center for Teknik og Miljø er efterfølgende blevet opmærksom på, at tallet på 30-45 fuldtidsjobs har været baseret på en betydeligt større vindmølleudbygning, end de 50 MW, som temaplanen lægger op til. Tallet skulle have været nedjusteret til ca. 20 jobs. Der gøres opmærksom på at, de ca. 20 jobs, som må forventes skabt under driften af 50 MW installeret mølleeffekt, ikke nødvendigvis vil blive etableret lokalt, men snarere nationalt og i mindre grad internationalt.

 

Særlige ordninger for opstilling af vindmøller på land

I loven om vedvarende energi er der indført ordninger, der har til formål at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygning med vindmøller på land, blandt andet: 

Køberetsordningen, som giver lokale borgere mulighed for at købe ejerandele i kommende vindmølleprojekter til kostprisen. Mindst 20 % af hvert projekt skal udbydes til lokalbefolkningen.

Værditabsordningen, som giver naboer til planlagte vindmøller mulighed for at få erstatning fra mølleopstilleren, hvis deres ejendom må forventes at falde i værdi som følge af opstillingen af vindmøller.

Grøn ordning, som giver kommuner, hvori der opstilles nye vindmøller, mulighed for at søge tilskud til forskellige typer af anlægsarbejder samt kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en politik for anvendelse af midlerne i Grøn Ordning, (link her).

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 5. oktober 2016

1.
Indsigelser samlet 214-1 (PDF)

2.
Strategisk Energiplan Bornholm 2050_210515 (PDF)

3.
Ajourført Temaplan for vindmøller 21apr (PDF)

4.
Ajourført Miljørapport for vindmøller 21apr (PDF)

5.
Debatfolder Vindmøller Temaplan Bornholm 2012 (PDF)

6.
Referat fra KB 28. juni 2012 (PDF)

7.
Referat fra KB-møde april 2013 om vindmøller (PDF)

8.
Referat fra TMU 11. januar 2011 (PDF)

9.
Referat fra KB-møde feb. 2016 om vindmøller (PDF)

10.
Referat fra KB-møde 28. april 2016 om vindmøller (PDF)

11.
Opsamling og kommentering af høringssvar (PDF)

12.
Notat af 1. juli 2016 om proces for udvælgelse af vindmølleområder (PDF)

13.
Solceller i det bornholmske energisystem_270916 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Anmodning om samlet belysning af kommunens integration- og flygtningeindsats

00.01.00P00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

13-10-2016

5

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Venstre samt Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Bornholmerlistens medlemmer af kommunalbestyrelsen har anmodet om at få en skriftlig redegørelse for kommunens samlede integrations- og flygtningeindsats.

Indstilling og beslutning

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Bornholmerlistens medlemmer af kommunalbestyrelsen indstiller, at

·        der udarbejdes en skriftlig redegørelse over kommunens samlede integrations- og flygtningeindsats

 

Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016:

For indstillingen stemte 11: liste V, liste O, liste C og liste W

Imod indstillingen stemte 16: liste A, liste Ø, liste K og liste B

Indstillingen blev ikke godkendt

 

Sagsfremstilling

Søren Schow, liste V har på vegne af Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Bornholmerlistens medlemmer af kommunalbestyrelsen indsendt følgende:

”Jeg skal på vegne af V samt DF, C, W’s medlemmer af kommunalbestyrelsen anmode om på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, at få en skriftlig redegørelse over kommunens samlede integrations- og flygtningeindsat. Udgifterne har de senere år været stærkt voksende og Udlændingestyrelsens oplysning om antal flygtningekvoter justeres løbende. Tillige er den politiske målsætning for integrationsindsatsen ambitiøs. Bl.a. er det et mål, at andelen af beskæftigede skal op på 60 pct., hvilket et flertal af kommunalbestyrelsen ønsker at afsætte yderligere midler til i 2017 og 2018.

Set i det lys, er de oplysninger, som kan udledes af budget 2017-20 ikke tilfredsstillende. Jeg skal derfor anmode om, at administrationen udarbejder et notat, som giver et samlet overblik over flygtninge- og integrationsprocessen og den succes, der er opnået og fremadrettet forventes år for år. Notatet skal tillige indeholde en samlet opgørelse over omkostningerne herved. Samt hvilken finansiering denne indsats hviler på. Det vil sige: indtægter og udgifter, hvor skønnet over øgede indirekte indtægter, så som skat m.v. også skal indgå.

 

Det er væsentligt, at beregningerne både dækker historisk periode (fra og med 2014) og den samlede budgetperiode 2017-2020, samt at forudsætningerne er krystalklare, hvorpå skønnede beregninger er foretaget. Med krystalklarhed mener jeg, at konsekvensen af hver enkelt forudsætning skal fremgå af notatet.

 

Efter min opfattelse skal beregning over skønnede indtægter og udgifter som minimum baseres på følgende væsentlige forudsætninger:

Finder administrationen, at yderligere forudsætninger bør fremdrages særskilt til belysning af emnet, ser jeg gerne, at disse også tydeliggøres.”

Økonomiske konsekvenser

-

Administrativ tilføjelse til KB 13.10.2016

En skriftlig redegørelse over kommunens samlede integrations- og flygtningeindsats vil omfatte de borgere, der aktuelt er i den 3 årige periode, der benævnes om integrationsperioden og bygge på de forudsætninger, som er foreslået ovenfor: antal af kvoteflygtninge, omfang af familiesammenføring, andelen på offentlig forsørgelse og andelen i beskæftigelse.

Ønsket om at få beskrevet ”den succes, der er opnået og fremadrettet forventes år for år” kan indledningsvist beskrives med den ledelsesinformation, der er fremsendt til kommunalbestyrelsen 21. september 2016 i form af et link til intranettet, og dokumentet ”Integration” vedlagt som bilag til denne sag.

Informationerne vil løbende blive opdateret på månedsbasis. Her beskrives blandt andet fordelingen af boligplaceringer, kontaktforløb for modtagere af ydelser og andelen af flygtninge i beskæftigelse. Dette er den rapportering, der indtil videre er i forhold til hvilken succes, der er opnået.

Forventningerne om hvilken succes, der forventes i de kommende år, er beskrevet i bilaget ”udvalgenes mål og delmål for 2017” til 1.behandling af budget 2017 i kommunalbestyrelsen i september 2016 under afsnittet om erhvervs- og beskæftigelsesudvalget. Uddrag vedlægges sagen her som bilag. En bredere beskrivelse af målene findes i dokumentet ”Vision og strategi for modtagelse af flygtninge og deres familier”, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen maj 2016 og vedlagt som bilag til denne sag.

Mulighederne for at udarbejde notat med en opgørelse af udgifter skulle være til stede. Det er langt vanskeligere at opgøre indtægterne uden at iværksætte en analyse med eksterne bistand eller et egentligt forskningsprojekt. Årsagerne beskrives nedenfor.

 

Udgifter

I forhold til at opgøre omkostningerne foreslår administrationen, at de beregnes ud fra udgifter til

·        Forsørgelse og enkeltudgifter (forsørgelse beregnet på den samlede andel på forsørgelse)

·        Indkvartering

·        Danskundervisning

·        Aktivering og den virksomhedsrettede indsats

·        Det administrative arbejde i regionskommunen med modtagelse og udarbejdelse af integrationsplan mm i integrationsteamet

·        Tolkning

·        Sundhedsudredning

·        Pris på dagtilbud

·        Pris på undervisning – det første år i modtagerklasse herefter almindelig klasse

 

Beregningerne kan foretages med udgangspunkt i det foregående år (i dette tilfælde 2015). Det vil ikke være muligt at beregne udgifter for budgetperioden med nogle former for sikkerhed, da forudsigeligheden på antallet af flygtninge ikke er til stede.

Bemandingen i integrationsteamet og længden på indskrivningsperioden for børn i modtageklasserne er nogle af de områder, hvor serviceniveauet kan påvirkes lokalt.

 

Indtægter

Der gives et grundtilskud til flygtningeopgaven, der beregnes med en fast takst pr. flygtning. Der gives statsrefusion på en række udgifter forbundet med opgaven, og der er for nyligt afsat særlige puljer til anlæg.

Indtægtssiden i øvrigt er vanskelig at beregne, og administrationen kender ikke til eksempler på, at andre kommuner har kunnet gøre det for flygtningegruppen. Grundlæggende er der tale om et budgetgaranteret område, men der kan være forskydninger i fordelingen af tilskuddet mellem kommunerne, som ikke kan kobles med det konkrete antal af flygtninge i den enkelte kommune.

 

Indtægter beregnes med baggrund i konsekvenserne af tilskuds- og udligningssystemet som følge af en ændring i antallet af indbyggere. Nøgletallet der sædvanligvis bygges på er, at hvis antallet af indbyggere stiger med 100 giver det en merindtægt på 5,5 mio. kr. Dette vil forudsætte, at flygtninge afspejler befolkningen i kommunen aldersmæssigt og indkomstmæssigt, men det er næppe tilfældet og nøgletallet vil derfor ikke kunne anvendes direkte. Der er imidlertid også et socialt kriterium i vægtningen af antallet af indvandrere og efterkommere, men de vægtes relativt i forhold til landets kommuner som helhed, og der kan derved opstå en situation, hvor der eksempelvis kan tabes på økonomien, hvis vækst i antallet af indvandrere er lavere end på landsplan. Dette gør indtægtssiden usikker.

 

Den såkaldte budgetgaranti spiller også ind på indtægtssiden. Den indebærer, at kommunerne under et kompenseres for merudgifter på en række nærmere definerede overførselsudgifter, herunder integrationsområdet. Kompensationen sker via bloktilskuddet i forhold til kommunens bloktilskudsnøgle på baggrund af udgiftsudviklingen på landsplan. Det er således heller ikke her den enkelte kommunes merudgifter, der kompenseres, og kommunen kan både vinde og tabe på budgetgarantien, hvis udgiftsudviklingen er forskellig fra udviklingen på landsplan.

 

Endelig vil der være forskydninger i tiden i forhold til hvornår udgifterne rapporteres og kompenseres. Det er også på den baggrund vanskeligt at beregne indtægten og koble det til budgetgarantien.

 

Hvis det ønskes, vil det være muligt at lave et skøn over indtægtssiden, men det vil ikke kunne påvises i et enkelt regnskabsår, og der vil ikke være en direkte kobling til finansieringssiden.

Administrationen har tidligere forsøgt at lave en opgørelse over udgifter og indtægter på området og kom forrige år frem til et bud på, at et øjebliksbillede pegede på en udgift på ca. 26 mio. kr. og en indtægt på ca. 32 mio. kr. og vurderede ved samme lejlighed, at beregninger på indtægtssiden er så usikre og med så mange forbundne forudsætninger, at det ikke kan anbefales at forfølge ambitionen om at få det beregnet særskilt for denne gruppe.

Prioriteringen af beregningsopgaven på indtægtssiden kan inddrage overvejelser om, hvad arbejdet kan bruges til. Bornholms Regionskommune har ikke nogen mulighed for at påvirke indtægtssiden.

 

Indirekte indtægter

Det vil ikke være muligt umiddelbart at opgøre skatteindtægten eller andre indtægter som betaling til dagtilbud, da disse ikke opgøres særskilt for flygtninge. Dette vil formentlig kunne undersøges i en egentlig analyse eller et forskningsprojekt.

 

En redegørelse for fraflytninger efter udløbet af integrationsperioden, og fraflytternes forsørgelsesgrundlag vil skulle undersøges i en analyse eller et forskningsprojekt, da kommunen ikke ved fraflytninger registrerer, om fraflyttede borgere er indvandrere, eller hvilken forsørgelse de havde forud for fraflytningen.

 

Den samlede vurdering fra administrationen er, at der kan udarbejdes en redegørelse over udgifterne, men at indtægterne ikke lader sig beregne med de data kommunens har adgang til. En uddybning findes i vejledning fra Kommunernes Landsforening der er vedlagt sagen.

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 13. oktober 2016

1.
Integration (PDF)

2.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets mål vedr. integration (PDF)

3.
Strategi_integrationsindsats Bornholm (PDF)

4.
Pjece om økonomistyring på integrationsområdet (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Budgetopfølgning byggesagsbehandling pr. 31. juli 2016

00.30.14G01-0055

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

5

 

Økonomi- og Planudvalget

05-10-2016

5

 

Kommunalbestyrelsen

13-10-2016

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Ved den administrative budgetopfølgning pr. 31/7 er der konstateret manglende indtægter i administrationen i Teknik og Miljø vedrørende byggesagsbehandlingen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) At orienteringen tages til efterretning

b) At der gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. til Center for Teknik og Miljø på bevilling 52 til dækning af merforbruget på byggesagsbehandlingen

c) At der gives en negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. vedr. vintertjenesten på bevilling 53 hos Center for Ejendomme og Drift, til finansiering af merforbruget på byggesagsbehandlingen, dog taget in mente

d) At merforbruget finansieres af kassen, såfremt årets resultat på vintertjenesten ikke er et overskud. 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 5. oktober 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016:

Godkendt

 

Sagsfremstilling

Ved den administrative budgetopfølgning pr. 31/7 er der konstateret manglende indtægter i administrationen i Teknik og Miljø vedrørende byggesagsbehandlingen. Dette medfører et forventet underskud på 900.000 kr. for 2016, hvilket er en forværring i forhold til opfølgningen pr. 30/4.

Pr. 1. januar 2015 blev byggesagsgebyret fastsat ud fra, at det skulle dække udgifterne til byggesagsbehandlingen (for de sager, der er gebyrbelagte). Gebyret blev derefter fastsat på baggrund af den forudgående tidsregistrering. Indtægterne blev samtidig hævet med samlet 0,2 mio. kr., så det afspejlede udgifterne.

Udgifter til byggesagsbehandling/Antal fakturerede timer = Byggesagsgebyr (kr./time)

 

Byggesagsgebyret blev til 2015 fastsat til 504 kr./timen og i 2016 hævet til 535 kr.

 

Den forudgående tidsregistrering har været ud fra et mere generelt tidsforbrug og har vist sig ikke reelt at afspejle, hvor meget af tiden, der kan faktureres på konkrete sager.

 

Budgetopfølgningen pr. 31/7 viste, at der i 2016 vil være færre indtægter fra byggesagsgebyrer svarende til 900.000 kr. Heraf dækkes 400.000 kr. af mindreforbrug på andre områder i Teknik og Miljø.

I forbindelse med budgetforlig 2017 forventes budget for indtægter vedrørende byggesagsbehandling at blive nedsat med 1,0 mio. kr. fra 2017 og frem samt gebyret tilpasset den faktiske tid. Der er således tale om en engangsbevilling med klar forventning om, at budgettet fra 2017 kan holdes.

Økonomiske konsekvenser

Der overføres 500.000 kr. fra bevilling 53 Vej, park og anlæg til bevilling 52 Teknik og Miljø til imødegåelse af forventet samlet merforbrug i 2016 vedr. byggesagsbehandlingen.

 

Budgetopfølgningen pr. 31/7 viste et forventet mindreforbrug vedr. vintertjenesten på 4,0 mio. kr. Dette er forudsat en normalvinter i årets sidste måneder. Såfremt der ikke er et mindreforbrug på vintertjenesten (på min 0,5 mio. kr.) i 2016 tilbageføres beløbet helt eller delvist i forbindelse budgetoverførslerne til 2017 og (restbeløbet) finansieres af de likvide midler.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Anlægsbevilling til nedrivning af dele af Klemensker Skole

82.21.00Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

19

 

Økonomi- og Planudvalget

19-04-2016

20

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2016

24

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2016

21

 

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

7

 

Økonomi- og Planudvalget

05-10-2016

6

 

Kommunalbestyrelsen

13-10-2016

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forbindelse med budget 2016 blev det besluttet at nedrive dele af Klemensker skole.

Ejendomsservice søger hermed om anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)   at der gives en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til nedrivning af dele af Klemensker skole. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

b)   at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:
Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016:
Udsat.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2016:

Tages af dagsordenen og returnerer til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke.

 

Økonomi- og Planudvalget den 5. oktober 2016:

Anbefales.

Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016:

Godkendt, idet der arbejdes på at vi på eller anden måde kan redde/flytte/sælge kunsten i den tid det tager inden selve nedrivningen af bygningen går i gang

 

Sagsfremstilling

Klemensker skole blev lukket som folkeskole i juli 2011, hvorefter nogle af bygningerne blev overtaget af Dybdalskolen og Ungdomsskolen. De resterende bygninger har ikke været i anvendelse siden skolelukningen i 2011.

Ejendomsservice har sammen med foreningerne i Klemensker arbejdet på at få etableret et grønt areal, som kan fungere som aktivitetspark for Bornholm, når det er færdigudviklet. Dette tiltag kan styrkes ved at åbne op for arealet ved at nedrive de bygninger, som ikke længere er i anvendelse.

Der er i forvejen nedrevet en gammel træpavillon, og der er ved at blive etableret en grillhytte til brug for alle borgere, så dette er næste step for at udvikle resten af området.

Ejendomsservice har undersøgt bygningerne, og de er i meget ringe stand, og er ikke egnet til salg. Af bilag 1 fremgår det, hvilke bygninger der er tale om (gule markeringer).

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til nedrivning af dele af Klemensker skole, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 2016.

Supplerende sagsfremstilling til kommunalbestyrelsen den 30. juni 2016

Sagen blev på sidste Kommunalbestyrelsesmøde udsat, fordi foreningerne i Klemensker ansøgte om at bibeholde bygningen.

 

Efterfølgende har foreningerne fremsendt et projektforslag og ansøgning, som er vedlagt som bilag.

 

Ejendomsservice har beregnet at der er behov for en anlægsinvestering på 1,5 mio. kr., hvis gymnastiksalen fremover skal kunne anvendes til nye formål.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget den 26.9.2016

Det blev på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. juni 2016 besluttet, at returnere dagsordenspunktet til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet behandling.

 

Af bilag 2 fremgår det, hvori de to beregninger er forskellige, idet der er tale om to forskellige ”set up” for brugen af gymnastiksalen.

KLASK har et ønske om at benytte gymnastiksalen med de tilhørende gårdtoiletter uden nogen form for opvarmning eller adgang til vand. Der ønskes adgang til toiletterne i Klemensker hallen eller på skolen.

 

Ejendomsservice har vurderet, at den nedbrudte beton til kælderetagen, hvor armeringen er synlig, bør vurderes af en rådgiver, hvis man vælger at genåbne gymnastiksalen, så man sikrer, at der ikke sker ulykker. Denne udgift bør indgå i beregningen ved en evt. genåbning.

I forbindelse med nedrivningsopgaven er nogle af bygningerne undersøgt for miljøskadelige stoffer (PCB, asbest, bly i malingen m.m.). Denne rapport viser forekomst af både PCB og bly i malingen i vinduerne. I det tilfælde, at bygningerne skal istandsættes, skal der tages højde for begge dele, uanset om det bliver kommunen eller foreningen, som skal står for istandsættelsen. Gymnastiksalen er dog ikke særskilt undersøgt, men man må formode, at forekomsten af stofferne også findes her, da de forekommer i de tilstødende bygninger.

 

KLASK forventer deres materialeudgifter finansieret via den besparelse, der ligger i, at bygningen (gymnastiksal inkl. omklædningsrum og de tidligere gårdtoiletter) ikke skal nedrives.

Derudover ønsker KLASK en startkapital på mellem 50.000 – 100.000 kr. til medfinansiering til fondsansøgninger.

Den fremtidige drift af bygningen (udgifter til el) vil de selv afholde.

 

KLASK skriver i deres ansøgning, at de vil søge fonde til opsætning af solpaneler på gymnastiksalens tag. Dels har Ejendomsservice vurderet, at taget bør udskiftes i løbet af de næste 10 år, og dels er lovgivningen omkring opsætning af solpaneler er efterhånden temmelig kompliceret.

For at en solcelleproduktion kan ”indgå” i bygningens elforbrug, skal ejer af bygning og solceller være den samme. BRK kunne vælge at lægge solceller på Klemensker skole, men nye kommunale solceller skal være adskilt fra den daglige drift i eget selskab. Kravet til selskabsdannelse gør, at el-besparelsen drukner i omkostninger til administration af et selvstændigt selskab. Ingen kommuner opsætter nye solcelleanlæg.

 

Hvis man vælger at genåbne gymnastiksalen med de tilhørende gårdtoiletter kunne dette finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til nedrivning af Klemensker skole:

 

Budget:

Nedrivning af gymnastiksal m.m.                                                                             1.050.000 kr.

KLASK istandsætter                                                                                                       -121.000 kr.

Renovering af kældervægge og dæk inkl. rådgiver                                                -160.000 kr.

Fondstilskud                                                                                                                    -100.000 kr.

I alt til en senere nedrivning                                                              669.000 kr.   

 

Selvom KLASK overtager driftsudgiften til el, vil der stadig skulle betales forsikring samt vedligeholdelse af ejendommen. Ejendomsservice har vurderet, at paptaget skal udskiftes indenfor en 10-årig periode. En udgift på 180.000 kr. Dertil kommer det løbende vedligehold samt ansvaret som bygningsejer, hvis ejendommen ikke nedrives.

 

Der har været afholdt møde mellem KLASK og BRK den 2. september 2016, hvor der var enighed om, at såfremt projektet bliver til noget skal det evalueres efter 2 års drift. Stadig under forudsætning af at der politisk træffes beslutning om at imødekomme KLASKs ansøgning, var der på mødet enighed om, at man ville anbefale, at den resterende bygningsmasse skulle rives ned, og at man gerne måtte efterlade de store træer på grunden, som efterfølgende kunne indgå i reetableringen af området.

 

Det er dog administrationens anbefaling, at den oprindelige indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til nedrivning af dele af Klemensker skole, fastholdes. Det drejer sig om de bygninger, der i bilag 1 er markeret med gult.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. september 2016

1.
Bilag 2. (DOCX)

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. april 2016

2.
Bilag 1 oversigtskort (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. juni 2016

3.
Ansøgning vedr. gymnastiksal ved tidl. Klemensker skole BRK3 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anlægsbevilling til udskiftning af vinduer i ejendommene Kirkegade 8 og Byvangen 4 i Hasle

82.07.00G01-0056

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

8

 

Økonomi- og Planudvalget

05-10-2016

7

 

Kommunalbestyrelsen

13-10-2016

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Ejendommene Kirkegade 8 og Byvangen 4 i Hasle anvendes i dag til undervisning af asylbørn.

Da vinduerne i begge ejendomme står til udskiftning på grund af råd, søges der en anlægsbevilling til udskiftningen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 202.500 kr. til udskiftning af vinduer i ejendommene Kirkegade 8 og Byvangen 4 i Hasle

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 202.500 kr. finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger, og

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september:

Anbefales.

Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke.

 

Økonomi- og Planudvalget den 5. oktober 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016:

Godkendt

 

Sagsfremstilling

Siden november 2015 har Svartingedal anvendt lokaler i Kirkegade 8 og Byvangen 4 i Hasle til undervisning af asylbørn.

Der blev i 2015 kun iværksat de allermest nødvendige bygningsarbejder, da det fremtidige behov var usikkert.

Bygningen i Kirkegade 8 ligger umiddelbart i tilknytning til skolen, og lokalerne i Byvangen 4 ligger ved idrætshallen, hvilket er i gåafstand til skolen.

Der er begge steder plads til ca. to klasser, og der er mulighed for at tage andre lokaler i anvendelse, hvis det er nødvendigt.

 

Fra efteråret 2016 regner Svartingedal med at kunne disponere over begge ejendomme til undervisning af asylbørn, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Det skal bemærkes, at antallet af asylbørn svinger meget hen over året, og at behovet for egnede lokaler derfor også er svingende. Dog anvendes både lokalerne i Kirkegade 8 og Byvangen 4 stadig.

I den anledning gøres der opmærksom på, at der er behov for at isætte nye vinduer i begge ejendomme, da flere af vinduerne ikke kan åbnes, og mange af dem er rådne.

 

På baggrund af indhentede tilbud er udgiften opgjort til:

 

Udskiftning af 11 stk. vinduer i Kirkegade 8                            102.000 kr.

Udskiftning af 15 stk. vinduer/lysningspaneler Byvangen 4      100.500 kr.

I alt                                                                                     202.500 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 202.500 kr. til udskiftning af vinduer i ejendommene Kirkegade 8 og Byvangen 4 i Hasle på baggrund af tilbud fra håndværker.

Udgiften kan finansieres af renoveringspuljen til skolebygninger.

Det disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.753.361 kr.

 

Administrativ tilføjelse til ØPU 5.10.2016

Center for Skole, kultur og Fritid oplyser at udskiftning af vinduer i ejendommene Kirkegade 8 og Byvangen 4 er nødvendige såfremt, der skal opretholdes et beredskab i forhold til undervisningen af nye asylbørn, som Bornholm forventes at modtage i løbet af efteråret, fordi asylcentre nedlægges flere steder i Danmark samtidigt med at niveauet fastholdes på Bornholm.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Anlægsbevilling til nyt ventilationsanlæg i Østermarie Børnehus Mariehønen

82.12.00G01-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

10

 

Økonomi- og Planudvalget

05-10-2016

8

 

Kommunalbestyrelsen

13-10-2016

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Styringen i ventilationsanlægget i Østermarie Børnehus Mariehønen er pt. nedbrudt og kan ikke repareres. På denne baggrund ønskes hele anlægget udskiftet, hvorfor der ansøges om en anlægsbevilling hertil.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 932.000 kr. til et nyt ventilationsanlæg i Østermarie Børnehus Mariehønen

b) at udgiften på 932.000 kr. finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55, Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme, og

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 5. oktober 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016:

Godkendt

Sagsfremstilling

Ventilationsanlægget i Østermarie Børnehus Mariehønen er levetidsmæssigt afskrevet, og lever ikke op til nutidige energi- og komfortkrav.

Ventilationsanlægget er pt. nedbrudt med en styringsfejl, som ikke kan repareres, da man ikke længere kan få de nødvendige reservedele. Styringen er forældet.

Da børnehuset tillige har ændret på rumanvendelsen, dækker anlægget heller ikke den nye anvendelse, og anlægget overholder derfor ikke lovgivningen for termisk indeklima.

På denne baggrund anbefales hele anlægget udskiftet, så anlægget kommer til at overholde både kravene til indeklima, men også de nye brandtekniske krav til ventilering samt fornuftige adgangsveje til servicering af anlægget.

Ved at skifte ventilationsanlægget får kommunen et mere miljø- og energivenligt anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 932.000 kr. til udskiftning af ventilationsanlægget i Østermarie Børnehus Mariehønen.

Anlægsbudget. Se bilag 1.

Anlægsudgiften på 932.000 kr. kan finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. september 2016

1.
Bilag 1 Anlægsbudget (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsbevilling til vedligeholdelse af klimaskærm på Kongeskær

82.07.00G01-0054

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

11

 

Økonomi- og Planudvalget

05-10-2016

9

 

Kommunalbestyrelsen

13-10-2016

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling til renovering af vinduer og udvendigt træværk/murværk på Kongeskærs klimaskærm.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til renovering af vinduer og udvendigt træværk/murværk på Kongeskærs klimaskærm

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 300.000 kr. finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 5. oktober 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016:

Godkendt

Sagsfremstilling

Klimaskærmen på Kongeskær trænger til en renovering.

Både fløj A og fløj B har adskillige punkterede vinduer, som bør udskiftes for bl.a. at mindske varmespildet.

Derudover trænger en del af skolens træ- og murværk til maling, dette gælder både i fløj A, B og fløj C.

Remmen (den træbjælke, der ligger på muren og som taget støtter på) på fløj D bør tillige renoveres og monteres med zinkinddækninger.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til renovering af Kongeskærs klimaskærm.

 

Anlægsbudget:

Renovering af vinduer og udvendigt træværk, Fløj A-C             30.000 kr.

Udskiftning af punkterede vinduer                                          100.000 kr.

Maling af facader                                                                  60.000 kr.

Renovering og maling af betonbrystninger                              60.000 kr.

Renovering af rem, fløj D                                                                         50.000 kr.

I alt                                                                                     300.000 kr.

 

Udgiften foreslås finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger.

Det disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.753.361 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsbevilling til udskiftning af ovenlysvinduer på Åvang

82.07.00G01-0055

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

12

 

Økonomi- og Planudvalget

05-10-2016

10

 

Kommunalbestyrelsen

13-10-2016

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling til udskiftning af 16 ovenlysvinduer på Rønneskolens afdeling Åvang.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til udskiftning af ovenlysvinduer på Rønneskolens afdeling Åvang

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 500.000 kr. finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger, og

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 5. oktober 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016:

Godkendt

Sagsfremstilling

Ovenlysvinduerne på Rønneskolens afdeling Åvang trænger til udskiftning, idet de er utætte og det regner ind.

Inddækningerne er udslidte, og vinduerne er fra byggeriets start, og er derfor heller ikke monteret med lavenergiruder.

Det drejer sig i første omgang om 16 af vinduerne, dem som trænger mest.

 

Prisen på udskiftning af vinduerne er baseret på et tidligere indhentet tilbud.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til udskiftning af 16 ovenlysvinduer på Rønneskolens afdeling Åvang, finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger.

Det disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.753.361 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsbevillinger til vedligeholdelse/landsbyfornyelse af Pedersker Samlingshus

82.20.00Ø39-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

13

 

Økonomi- og Planudvalget

05-10-2016

11

 

Kommunalbestyrelsen

13-10-2016

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Pedersker Samlingshus har utidssvarende køkken- og toiletfaciliteter, ligesom taget er utæt flere steder, så det regner ind.

Der søges derfor om anlægsbevillinger til udskiftning af køkken- og toiletfaciliteterne samt udbedring af taget hen over indgangspartiet mv., finansieret af driftsmidler og refusion fra statens ramme i 2016 til landsbyfornyelse.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 237.000 kr. (udgift) til vedligeholdelsesarbejder på Pedersker Samlingshus, Pedersker Hovedgade 56,

b) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på –36.540 kr. (indtægt) til statsrefusion af byfornyelsesudgifter vedrørende klimaskærm,

c) at nettoudgiften, som udgør 200.460 kr., finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme, og

d) at anlægsbevillingerne gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 5. oktober 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016:

Godkendt

 

Sagsfremstilling

Renoveringsarbejder, Pedersker Samlingshus, Pedersker Hovedgade 56.

Det har gennem længere tid været et stort ønske fra bestyrelsen i Pedersker Samlingshus at få et nyt og mere tidssvarende køkken. Derudover står både dame- og herretoiletterne, som da de blev opført. Der er gennem årene foretaget diverse malerarbejde, men det er de gamle installationer, som nu bør udskiftes.

Hele taget, som består af ¾ paptag og ¼ eternitskifter, trænger til en renovering.

I første omgang bør skotrender og paptag over indgangspartiet udskiftes, da skotrenderne er nedbrudte og paptaget udslidt. Derudover bør fugtskaden i ydermuren udbedres.

Anlægsbevillingen til renoveringsarbejderne afsættes på baggrund af det indhentede tilbud.

Vedligeholdelsesarbejderne fremgår af bilag 1.

 

De nævnte arbejder udføres delvis for driftsmidler til bygningsvedligeholdelse i Ejendomsservice og delvis af refusion fra statens ramme til landsbyfornyelse.

 

Byfornyelse.

Der kan efter reglerne i lov om byfornyelse opnås refusion via statens ramme til landsbyfornyelse vedrørende istandsættelse af bygningers klimaskærme for så vidt angår forsamlingshuse.

Byfornyelsesloven blev ændret med ikrafttrædelse den 1. juli 2016. I den forbindelse blev den statslige refusion til istandsættelse, nedrivning mv. forhøjet til 70 pct.

Bornholms Regionskommune er ved brev fra Erhvervsstyrelsen af 4. juli 2016 tildelt en foreløbig minimumsramme på 2,2 mio. kr. fra puljen til landsbyfornyelse for 2016. Den endelige ramme forventes udmeldt i september måned. 

Økonomiske konsekvenser

Pedersker Samlingshus, Pedersker Hovedgade 56:

Der søges om anlægsbevillinger til udskiftning af køkken- og toiletfaciliteter samt udbedring/vedligeholdelse af taget hen over indgangspartiet mv., finansieret af driftsmidler samt statsrefusion, således:

 

Byfornyelsesarbejder

Renovering af tag og ydermur           52.200 kr.

Statsrefusion, landsbyfornyelse         -36.540 kr.

I alt                                                 15.660 kr.

 

Øvrige arbejder

Renovering af køkken og toiletter       184.800 kr.

I alt netto                                      200.460 kr.

 

I alt netto 200.460 kr., der finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. september 2016

1.
Bilag 1 Renoveringsarbejder oversigt (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anlægsbevilling til stiforbindelse fra busstop på Snorrebakken til Plejecenter Snorrebakken

05.01.08Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-06-2016

20

 

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

6

 

Økonomi- og Planudvalget

05-10-2016

12

 

Kommunalbestyrelsen

13-10-2016

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på møde med følgegruppe fra Ældrerådet den 1. februar 2016 fået forelagt ønske om etablering af en belyst stiforbindelse fra busstoppested på Snorrebakken til plejecenteret. Herudover er der ønske om belysning af forbindelsen mellem rundkørsel og plejecenteret.

Etablering af stiforbindelse og forlængelse af belysningsanlæg fra rundkørslen til stianlæg vil beløbe sig til 300.000 kr.

Center for Ejendomme og Drift søger på den baggrund om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af sti- og belysningsanlæg.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af sti- og belysningsanlæg ved Snorrebakken

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 300.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:
Anbefales.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 27. juni 2016:
Udsættes, idet der indkaldes til yderligere dialog med Ældrerådets følgegruppe og Plejecenter Snorrebakkens ejendomsbestyrelse og beboer- og familieråd.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2016:

Tages af dagsordenen og returnerer til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af sti- og belysningsanlæg ved Snorrebakken

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 300.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

d) at driftsudgifter - der forventes at beløbe sig til 6.000-8.000 kr. årligt i gennemsnit - afholdes af Center for Ejendomme og Drift indenfor den eksisterende ramme.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Anbefales, idet administrationen bedes indhente et høringssvar vedr. det skitserede løsningsforslag fra de berørte parter inden kommunalbestyrelsesmødet den 13. oktober 2016.


 

Økonomi- og Planudvalget den 5. oktober 2016:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt

Liste B kan ikke medvirke, idet det ønskes, at bussen skal køre til det etablerede stoppested ved parkeringspladsen ved Snorrebakken plejecenter.

 

Sagsfremstilling

Etablering af nyt stianlæg fra busstoppested på Snorrebakken til eksisterende stianlæg ved Plejecenter Snorrebakken. Stianlægget udføres i en bredde på 2,5 m, udstrækning 85 m og udført med overfladebelægning i asfaltgranulat. Stianlægget belyses med parkarmaturer tilsluttet plejecenterets interne belysningsanlæg. Stien får status som privat stianlæg.

For at tilgodese gående og cyklende fra byen til plejecenteret forlænges eksisterende belysningsanlæg fra rundkørslen til den nye stiforbindelse.

Arbejdet udbydes i indbudt licitation – tildelingskriterie laveste pris.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning vurderer, at udgifterne til sti- og belysningsanlæg beløber sig til 300.000 kr. Arbejdet forventes udført i 2016.

Udgiften foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg i 2016.

Det resterende disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 6.086.892 kr. inklusiv forventede overførte midler fra 2015 på 2.104.392 kr.

 

De afledte øgede driftsudgifter til plejecenterets belysningsanlæg afholdes inden for driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service.

Administrativ tilføjelse til Teknik- og Miljøudvalget den 27.6.2016 og kommunalbestyrelsen den 30.6.2016

I forbindelse med Økonomi- og Planudvalgets behandling af sagen den 19. april udtrykte udvalget ønske om at høre de berørte parter på Plejecenter Snorrebakken inden sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

Spørgsmålet om etablering af en stiforbindelse til fra Snorrebakken til Plejecenter Snorrebakken har været forelagt såvel beboer- og familierådet som ejendomsbestyrelsen på plejecentret.

Ejendomsbestyrelsen har fremsendt følgende udtalelse:

”Ejendomsbestyrelsen på Snorrebakken er blevet bekendt med, at kommunalbestyrelsen påtænker at bevilge anlæg af stiadgang fra Snorrebakken til Plejecenteret Snorrebakken etape 1 og at denne sti skal overgå til privat sti status.

Ejendomsbestyrelsen betragter sig som høringsberettiget part – bl.a. fordi det vil betyde udgifter på de konti vi administrerer.

Vi undrer os derfor over, at vi kun får en orienteringsmail.

Denne mail er at betragte som et høringssvar fra vores side og ønskes medtaget i beslutningsprocessen og journaliseret i kommunens journalsystem.

D.v.s. at dette svar kommer kommunalbestyrelsen i hænde inden beslutningen træffes.

 

Ejendomsbestyrelsen ønsker ikke at stien skal overgå til privat status, og har i øvrigt ingen interesse i anlæg af denne.

Vi har allerede på møde 23-2-2016 behandlet en henvendelse fra ældrerådet herom og svaret den 28-2-2016

(svar til ældrerådet vedhæftet som bilag).

 

Ejendomsbestyrelsen mener ikke stien er i beboeres eller pårørendes interesse, hvorfor vi ikke ønsker at påtage os nogen form for udgifter til drift, anlæg eller vedligehold.

Eksempelvis: 

·        Udgifter til Vedligeholdelse af elinstallationer

·        Udgifter til strøm

·        Udgifter til renholdelse

·        Udgifter til snerydning

·        Udgifter til vedligeholdelse af belægning

·        Udgifter til Skiltning

 

Udover de i vedhæftede svar til ældrerådet angivne årsager kan suppleres med

·        Langt størstedelen af beboerne kan/vil ikke benytte stien.

·        Vi har ikke modtaget ønske om en sådan stiforbindelse fra hverken beboere eller pårørende.

·        En sådan ekstra udgift er der ikke budgetteret med, og det kan være medvirkende til huslejeforhøjelser.

·        Busstopstedet er uhensigtsmæssigt placeret og har et midlertidigt præg. Der er hverken læskur eller buslomme.

·        Der er allerede anlagt vendeplads for bus ved blok A, hvor det oprindelig var planen bussen skulle holde,

Den nuværende placering er udelukkende BAT’s beslutning og imod Bestyrelsen skriftligt udtrykte ønske.

·        Vi ønsker stadig busstopstedet flytter til en mere hensigtsmæssig placering.”

 

Beboer- og familierådet har ved formand Jytte Bræstrup Karlsen den 23.6.2016 telefonisk orienteret administrationen om, at sagen har været drøftet i beboer- og familierådet. Beboer- og familierådet tilslutter sig ejendomsbestyrelsens høringssvar. Beboer- og familierådet er i øvrigt repræsenteret i ejendomsbestyrelsen med to medlemmer.

 

Da ejendomsbestyrelsens og beboer- og familierådets høringssvar ikke bakker op om ønsket om en stiforbindelse mellem busstoppestedet på Snorrebakken og plejecentret, vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt sagen til fornyet drøftelse på møde den 27. juni 2016 inden kommunalbestyrelsens behandling.

 

Administrativ tilføjelse til Teknik- og Miljøudvalget den 26. 9. 2016

Møde den 10. august 2016 med repræsentanter fra Teknik og Miljøudvalget, Ældrerådet–Følgegruppe til Teknik, Miljø, Kultur og Forebyggelse, Snorrebakkens Ejendomsbestyrelse og Beboer og Familierådet. (jf. vedhæftede bilag)

Konklusion fra mødet:

-      Plejecenterets beboere kan ikke bidrage til stiens drift

-      BRK er som ejer af ejendommen velkommen til at anlægge og drifts vedligeholde stianlægget som forelagt.

-      Da stien fortrinsvis vil betjene besøgende og plejecenterets personale anbefales det, at den afledte drift afholdes af BRK - Center for Ejendomme og Drift – Ejendomsservices driftsbudget.

Administrationen oplyser endvidere, at busstoppested på Snorrebakken gøres permanent, og at der vil være mulighed for etablering af passagerly ud fra en vurdering af behov (foretages af BAT).

 

Supplerende sagsfremstilling til KB 13.10.2016:

Bornholms Ældreråd har afgivet følgende høringssvar:

 

Bornholms Ældreråd den 11. oktober 2016:

Ældrerådets følgegruppe for Teknik, Miljø, Kultur og Forebyggelse har på vegne af Ældrerådet indsendt høringssvar. Heri anbefaler Ældrerådet den indstilling som der foreligger fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. september 2016 vedrørende stiforbindelse fra Snorrebakken til Plejecentret. Ældrerådet glæder sig til at se stien bliver åbnet.

 

Ejendomsbestyrelsen Snorrebakken har fremsendt følgende:

” Høringssvar fra Ejendomsbestyrelsen Snorrebakken ang.

Anlægsbevilling til stiforbindelse fra busstop på Snorrebakken til Plejecenter Snorrebakken

 

Ejendomsbestyrelsen har stadig samme synspunkter som afgivet ved første høringssvar.

Vi skal her gentage.

 

  1. Ejendomsbestyrelsen ønsker stadig den oprindeligt lovede placering af Busstop ved Blok A.
  2. Hvis Bornholms Regionskommune på trods heraf fastholder i stedet at anlægge den påtænkte stiforbindelse er det vigtigt for Ejendomsbestyrelsen at:

a.      Stiforbindelsen IKKE får Privat status og at dette tydeligt fremgår af beslutningen.

b.      At stiforbindelsen udelukkende er en kommunal opgave og på ingen måde sammenblandes med Snorrebakkens drift/økonomi og infrastruktur.

Dette gælder også EL forsyning til belysningsanlæg.

 

Mvh.

Ejendomsbestyrelsen Snorrebakken”

 

Administrationen har desuden modtaget en tilkendegivelse fra Beboer- og Familierådet om, at rådet tilslutter sig Ejendomsbestyrelsens høringssvar.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. juni 2016

1.
Ejendomsbestyrelsens svar til Ældrerådet af 28.2.2016 vedr. gangsti fra Plejecenter Snorrebakken til busstop på Snorrebakken (MSG)

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. september 2016

2.
Referat fra møde den 10. august- Sti til Plejecenter Snorrebakken (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Anlægsregnskab – 2 nye boliger på Nylars Plejecenter

03.02.14S55-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

05-10-2016

13

 

Kommunalbestyrelsen

13-10-2016

14

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsregnskabet for etablering af to nye boliger på Nylars Plejecenter fremlægges til godkendelse i henhold til bestemmelserne i ”Budget- og Regnskabssystem for kommuner”.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·        at anlægsregnskabet for etablering af to nye boliger på Nylars Plejecenter godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 5. oktober 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016:

Godkendt

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2014 anlægsbevillinger i henhold til skema B vedrørende etablering af to nye boliger på Nylars Plejecenter.

 

Anlægsprojektet er afsluttet, og BDO Kommunernes Revision har revideret anlægsregnskabet og påtegnet det uden bemærkninger og forbehold.

 

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab såfremt bruttoudgiften ved et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere og regnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

Myndighedsbehandlingen og godkendelse af skema C behandles som et selvstændigt punkt på dagens møde. 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Det endelige anlægsregnskab ser således ud:

                                                                          Skema B                                               Anlægsregnskab

ANLÆGSUDGIFTER:

Anskaffelsessum boliger inkl. moms                                            3.378.000 kr.   3.471.013 kr.

 

FINANSIERING:

Boliger:                                                                        

Kommunal grundkapital, 10%                                -337.800 kr.                                  -337.800 kr.

Realkreditlån, 88%                                                -2.972.640 kr.                              -2.972.640 kr.

Beboerindskud, 2%                                                    -67.560 kr.                                   -67.560 kr.

Supplerende kommunal medfinansiering                                                                    -93.013 kr.

I alt boliger                                                             -3.378.000 kr.  -3.471.013 kr.

 

 

Som det fremgår af ovenstående anlægsregnskab er der et merforbrug på 93.013 kr. vedrørende udgifter til boligerne i forhold til bevillingen. Merforbruget kan blandt andet henføres til øgede udgifter til håndværkere.

 

Supplerende oplysning:

I forbindelse med etablering af de 2 boliger er der sideløbende foretaget en ombygning af eksisterende fællesarealer samt etableret et nyt træningskøkken på Nylars Plejecenter. Dette projekt er tillige afsluttet, og på kommunalbestyrelsens møde den 22. september 2016 skal der tages stilling til, om man vil bevillige en forhøjelse af anlægsbevillingen til dette projekt, således at den samlede anlægsbevilling til ombygning af fællesarealerne mv. bliver på 1.451.000 kr. inkl. moms.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Godkendelse af skema C - 2 nye boliger på Nylars Plejecenter

03.02.14G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

05-10-2016

14

 

Kommunalbestyrelsen

13-10-2016

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2014 skema B vedrørende etablering af 2 nye almene boliger på Nylars Plejecenter.

 

Anlægsprojektet er efterfølgende afsluttet, og i den forbindelse har BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab revideret anlægsregnskabet og skema C for boligerne.

 

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema C.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·        a) at skema C for etablering af 2 nye almene boliger på Nylars Plejecenter godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 5. oktober 2016:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016:

Godkendt

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2014 skema B for etablering af 2 nye boliger på Nylars Plejecenter.

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema C.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har den 19. juni 2016 returneret skema C samt anlægsregnskabet for de 2 nye boliger.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har revideret skema C samt anlægsregnskabet for de nye boliger og den underskrevne revisorerklæring af den 27. juni 2016 giver ikke anledning til bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det endelige anlægsregnskab for byggeriet behandles i en særskilt sag på dagens møde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 5. oktober 2016

1.
Revisorerklæring anlægsregnskab (PDF)

2.
Revisorerklæring skema C (PDF)

3.
skema C (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Tilbagetrækning af ønske om orlov

00.22.02A30-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

13-10-2016

16

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal orienteres om, at beslutning om godkendelse af orlov for kommunalbestyrelsesmedlem René Danielssons fra kommunalbestyrelsen i perioden 1. november 2016 til 16. januar 2017 bortfalder.

Medlemmet har meddelt at den planlagte arbejdsrelaterede ændring i perioden ikke træder i kraft.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

·        at orienteringen tages til efterretning

 

Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016.

Taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem René Danielsson meddeler, at den planlagte arbejdsrelaterede ændring i perioden ikke træder i kraft, herved bortfalder godkendelsen af orlovsperioden, idet der herved ikke længere er tale om lovligt forfald. Der vil således ikke blive indkaldt stedfortræder for René Danielsson i perioden.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

13-10-2016

17

 

 

Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016:

Orientering givet

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: personalesag