Referat
Teknik- og Miljøudvalget
04-01-2016 kl. 14:00
Mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Dialogmøde med boligorganisationerne
  åbent 3 Helhedsplan for Folkemødet og Allinge - 2 fase
  åbent 4 Anmodning om planlægning for projektet SwanVika
  åbent 5 Orientering om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedr. kommunens dispensation til etablering af en dagligvareforretning i Nexø
  åbent 6 Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævet vedr. dispensation fra lokalplan 36
  åbent 7 Godkendelse af takster for almene vandværker
  åbent 8 Spildevandsplan 2014-2021
  åbent 9 Priotering af anlægsmidler, vejanlæg 2016
  åbent 10 anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2016
  åbent 11 Forsøg med bekæmpelse af rynket rose med pesticider
  åbent 12 Kommissorium for arbejdet med Toftegårdens fremtid
  åbent 13 Gave fra Brdr. E., S. og A. Larsens Legat til udsmykning af rundkørsler
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 16 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-01-2016

1

 

 

Fraværende

Torben Rønne-Larsen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde med boligorganisationerne

03.00.00P05-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-01-2016

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har inviteret boligorganisationer m.fl. til dialogmøde, hvor der bl.a. lægges op til at drøfte en samlet strategi for de almene boliger på Bornholm, boligorganisationernes særlige udfordringer og deres rolle i lyset af den demografiske udvikling på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

·         at dialogen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. januar 2016:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunes administration har holdt de årlige, individuelle styringsdialogmøder med de fire almene boligselskaber; Bornholms Boligselskab, De Vanføres Boligselskab (DVB) Bornholm, Bo42 og Lejerbo Bornholm. Referaterne fra disse møder kan læses via dette link.

 

Teknik- og Miljøudvalget har inviteret repræsentanter for boligselskaberne (forretningsfører og formand), Boligorganisationernes Landsforening (BL), formanden for Bornholms Ældreråd samt formanden for Social- og Sundhedsudvalget til dialogmøde.

Fra administrationen deltager kommunaldirektør Laila Kildesgaard, ældrechef Birgit Mortensen og jurist Per Raunslund Olsen.

 

Emner til drøftelse på dialogmødet vil være

·         det generelle samarbejde mellem organisationerne og Bornholms Regionskommune

·         boligorganisationernes særlige udfordringer som fremført på styringsdialogmøderne, herunder bl.a. muligheder for at sælge visse af boligerne

·         den demografiske udvikling på Bornholm, der går i retning af et øget antal ældre mennesker samtidig med en generel befolkningstilbagegang, og hvilken rolle boligorganisationerne ser sig selv spille i det lys

·         input til processen omkring Toftegården i Hasle

·         behovet for en samlet strategi for de almene boliger på Bornholm, herunder boligorganisationernes input til en sådan strategi og politikernes holdning til de almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

På baggrund af drøftelserne mellem udvalget og boligorganisationerne udarbejdes en kort opsamling, der eftersendes til mødedeltagerne.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Helhedsplan for Folkemødet og Allinge – 2. fase

00.16.00P20-0032

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-01-2016

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Den Realdania-støttede proces med Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge er nu afsluttet og 2. fase er påbegyndt. 2. fase omfatter inddragelse af lokalsamfundet, prioritering af projektideer, kontakt til sponsorer og fondsansøgninger, sammenskrivning af de tre forslag til en Helhedsplan for Folkemødet og Allinge mv.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. januar 2016:
Taget til efterretning.

                        

Sagsfremstilling

Den 9. november 2015 blev tre forslag til Helhedsplan for Folkemødet og Allinge præsenteret i Domen i Allinge. De tre bud på Allinges og Folkemødets udvikling blev fremlagt af de tre teams, som havde deltaget i parallelopdraget. De tre udpegede fagdommere fremhævede forslagenes kvaliteter og mangler, og gav deres anbefalinger til det videre arbejde. Ca. 120 deltog i arrangementet. Hele processen, som blev påbegyndt i begyndelsen af 2015, er blevet finansieret af Realdania.

Der skulle ikke udpeges en vinder blandt de tre teams, og BRK kan frit bruge ideer og forslag fra de tre gennemarbejdede bud. Denne proces er nu igangsat, hvor lokalsamfundet inddrages. En koordineringsgruppe med deltagelse fra BRK og formænd fra de største foreninger i Allinge forbereder nu en workshop, som afholdes den 9. januar 2016. Workshoppen er åben for alle interesserede. De tre projektforslag bliver gennemgået og på workshoppen drøftes og prioriteres ideer og tiltag.

Herefter bliver der dannet en eller flere arbejdsgrupper, som samler op på workshoppens resultater, og arbejder videre med sammenskrivning af de tre planer til en Helhedsplan for Folkemødet og Allinge. Til helhedsplanen tilknyttes en handlingsplan, og arbejde med ansøgninger til fonde påbegyndes.

 

TIDSPLAN:

2015

 

Nov.-dec.

Udstilling af de 3 forslag i Nordlandshallen

 

Dannelse af koordineringsgruppe og forberedelse af workshop

2016

 

Januar

Workshop for alle interesserede i Nordlandshallen

 

Dannelse af arbejdsgruppe/-grupper

Jan. - april

Ekstern og intern koordinering, arbejde i arbejdsgrupper fortsætter

April

Offentligt møde – præsentation af strategier og prioriterede projekter

April - maj

Udvalgte projekter realiseres

Juni

Folkemødet

September

Arbejdet forsætter med projektbeskrivelser og fundraising mv.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Anmodning om planlægning for projektet SwanVika

01.02.05P21-0392

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-01-2016

4

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Der ansøges om iværksættelse af planlægning for projektet SwanVika. Projektet der afgrænses til ejendommen Møllebakken 8, beskrives nu som et blandet erhvervs- og boligprojekt. For at lokalplanlægge for projektet forudsættes, at kommuneplanen ændres for området, så anvendelsen ændres fra campingplads til blandede bolig og erhvervsformål. Før det kan ske, skal der indkaldes ideer og forslag jf. planlovens § 23 stk. c.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at der indkaldes ideer og forslag vedrørende ændring af kommuneplanen for område 208.R.06/Campingplads (Svaneke) til blandet bolig og erhvervsområde 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. januar 2016:
Godkendt.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, idet indstillingen strider mod en tidligere kommunalbestyrelsesbeslutning om ikke at tillade flexboliger i Svaneke, ligeledes kan de eksisterende dispensationsmuligheder ikke bringes i anvendelse i denne indstilling.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune ansøgte april 2015 om at projektet SwanVika kunne godkendes som forsøgsprojekt (i statslig forsøgsordning for kyst og naturturisme). Projektet skulle muliggøre etablering af 17 flex-boliger på tidligere campingplads i Svaneke, kombineret med etableringen af en badefacilitet ved kysten, der omfattes af naturbeskyttelsesinteresser (projektbeskrivelse vedlagt som bilag).

Projektet kunne ikke godkendes, bl.a. fordi det ikke i tilstrækkelig grad lever op til forsøgsprojektets vilkår om at tiltrække udenlandske turister. Erhvervsstyrelsen mente heller ikke at man kunne anvende flex-bolig begrebet på 17 nye boliger (begrebet knyttes i dag til boligreguleringsloven som dispensation i.f.t. eksisterende helårsboliger). En badefacilitet ved kysten, mener styrelsen, kan gennemføres som dispensationssag udenom forsøgsordningen.

Ny anmodning

Ansøger, der samtidig ejer arealet Møllebakken 8 (tidligere Svanekes Familiecamping), anmoder nu om, at der iværksættes planlægning for den del af projektet, der vedr. boligbebyggelsen. Han oplyser, at de dele af det oprindelige projekt, der vedrører naturpleje af tilstødende fredede arealer og etableringen af en badefacilitet ved kysten, fortsætter i et parallelt forløb.

Bornholms Regionskommune anmodes konkret om, at der gennemføres planlægning, så det bliver muligt at realisere et projekt med 17 boliger på selve ejendommen Møllebakken 8 i Svaneke.

Boligernes anvendelse er omdefineret en smule i.f.t. tidligere forsøgsprojekt. Ansøger beskriver nu, at hensigten med projektet er at opføre 17 helårsboliger med henblik på efterfølgende at leje dem ud erhvervsmæssigt (som helårs- og fritidsboliger). Samtidig betinges det, at ejer ønsker mulighed for at sælge de enkelte boliger til private til anvendelse som helårsboliger uden bopælspligt/fritidsboliger.

SwanVika projektet forsøger dermed at skabe nye og fleksible muligheder for anvendelse og drift af boliger, i et afgrænset område af Svaneke, der tidligere var anvendt til ferieformål. Der håbes på, at bebyggelsen på sigt skal bidrage med nye og attraktive bo-muligheder både for turister og for fastboende. Selvom projektet også vil muliggøre helårsbeboelse, forudsættes det implicit, at der ikke efterfølgende er bopælspligt i medfør af boligreguleringsloven for denne bebyggelse.

Projektets arkitektur og dets boligmæssige indhold imødekommer i høj grad kommuneplanens målsætning for boligbyggeri: ”Nyt boligbyggeri, med helårsboliger og støttet boligbyggeri, skal understøtte befolkningsudviklingen og imødekomme nye behov for boligformer og arkitektur”.

Planlægningsmæssige forhold

Ejendommen Møllebakken 8 er i dag udlagt som Rekreativt område/Campingplads (208.R.06)i kommuneplanen.

Området ligger derudover i byzonen og omfattes af helårslokalplan 027 og den bevarende lokalplan 30.

Den oprindelige campingplads er nu helt ophørt, selvom der stadig ligger en servicebygning på ejendommen. Ejendommen er 6.700 m2.

For at realisere det ansøgte skal kommuneplanen ændres for området. For at imødekomme ansøgningen skal kommuneplanens rammer for området ændres fra R/rekreativt område til BL område (blandet bolig og erhverv).

På grund af projektets omfang kræves der også udarbejdelse af en lokalplan, der bl.a. fastlægger de nærmere krav til anvendelse og bebyggelse.

Indkaldelse af ideer og forslag

Før kommuneplantillæg og lokalplan iværksættes, skal der efter planlovens § 23c indkaldes ideer og forslag (forudgående offentlighedsfase). Selve indkaldelsen udarbejdes af Center for Teknik og Miljø, og annonceres på BRKs hjemmeside. Offentlighedsperioden foreslås fastsat til 4 uger.

Efter offentliggørelsen vil Teknik- og Miljøudvalget skulle vurdere indkomne forslag og ideer, hvorefter det kan besluttes, om man vil iværksætte udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg og (evt. efterfølgende) forslag til lokalplan.  

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. januar 2016

1.
Projektbeskrivelse SwanVika til forsøgsordning (PDF)

2.
Anmodning om planlægning for projektet SwanVika (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedr. kommunens dispensation til etablering af en dagligvareforretning i Nexø

01.02.05K02-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-01-2016

5

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune meddelte maj 2015 dispensation fra lokalplan 050, til etablering af en dagligvareforretning ved Søbækken i Nexø. Natur- og Miljøklagenævnet har nu afgjort at dispensationen ophæves, fordi der ikke kan meddeles dispensation, hvis lokalplanen ikke tilstrækkeligt entydigt giver mulighed for en ny butik.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. januar 2016:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

En butikskæde ansøgte om tilladelse til etablering af en ny dagligvareforretning ved Søbækken i Nexø. Området omfattes af kommuneplanrammer for et lokalcenter og er desuden omfattet af lokalplan 050 for Nexø Havn.

Oprindeligt var det hensigten, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for lokalcentret. Efter behandlingen af et kommuneplantillæg nr. 1 vedr. detailhandel stod det klart, at det ikke længere ville være muligt at udarbejde en ny lokalplan for yderligere butikker i lokalcentret, fordi lokalcentrets opland er for lille.

Dispensationsbehandling

Da det med kommuneplantillæg 1 stod klart, at det ikke længere ville være muligt at gennemføre en ny lokalplan for en butik, bad ansøger om, at kommunen alligevel behandlede en ansøgning om dispensation fra den allerede gældende lokalplan 50, selvom man godt vidste, at det var usikkert, hvordan en evt. klagesag i Natur- og Miljøklagenævnet ville blive afgjort.

Den gældende lokalplan 050 for Nexø Havn har en bestemmelse om, at bl.a. forretninger kan tillades, når de efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området:

Lokalplanens § 3.6: ”Området må endvidere anvendes til forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv, og som placeres i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler (jf. planlovens § 5a, stk. 2) eller som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. Den enkelte butik inden for de på kortbilag 1b viste arealer må have et bruttoetageareal på maksimalt 1000 m2, på øvrige arealer maksimalt 250 m2.

En del ældre lokalplaner indeholder sådanne bestemmelser, der udgør en såkaldt ”kompetencenorm” (efter kommunalbestyrelsens skøn). Hvis en sådan lokalplanbestemmelse alligevel ønskes udnyttet, skal der minimum gennemføres en naboorientering og dispensationsbehandling efter planlovens § 19 – ellers skal der som eneste alternativ udarbejdes en ny lokalplan.

Kommunen gennemførte naboorientering og meddelte herefter dispensation den 21. maj (begrundet afgørelse vedlagt som bilag). Afgørelsen blev herefter påklaget til Natur og miljøklagenævnet den 8. juni 2015.

Sidenhen har ansøgeren ansøgt om og modtaget byggetilladelse til projektet, der bl.a. var meddelt på baggrund af ovennævnte dispensation fra lokalplanen. Ansøgeren havde dog forinden meddelt, at man ville afvente Natur-og Miljøklagenævnets afgørelse, før man iværksatte byggeri.

 

Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet

Natur- og Miljøklagenævnet har nu, den 24. november 2015, afgjort at kommunens afgørelse af 21. maj er i strid med principperne i lokalplan 50.

Nævnet vurderer bl.a., at dispensationen fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse i afsnit 3.6, kun kan meddeles, hvis anvendelsen ligger meget tæt på det, der umiddelbart er tilladt efter lokalplanen, fordi anvendelsesbestemmelser udgør en del af princippet i en lokalplan.

Nævnet vurderer i den forbindelse, at lokalplanens anvendelsesbestemmelser ikke entydigt nok giver mulighed for en dagligvarebutik.

Nævnet har herefter ophævet den af regionskommunen meddelte dispensation fra lokalplan 050 (afgørelsen er vedlagt som bilag).

Ansøgeren er gjort bekendt med afgørelsen, og er samtidig oplyst om, at afgørelsen indebærer, at den meddelte byggetilladelse til projektet ikke længere kan udnyttes.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. januar 2016

1.
Afgørelse om dispensation fra Bornholms Regionskommune (DOCX)

2.
Afgørelse fra Natur og Miljøklagenævnet (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedr. dispensation fra lokalplan 36

01.02.05K03-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-01-2016

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljø dispenserede den 8. juli 2015 fra lokalplan nr. 36 for sommerhusområderne ved Dueodde og tillod efter nabohøring en reducering af vejbyggelinje fra 25 m til 10 m. Efterfølgende blev afgørelsen påklaget for ikke at naboorientere grundejerforeningen i området, samt for at have negativ indvirkning på flora og fauna. Natur- og Miljøklagenævnet gav ikke klager medhold i klagen over kommunens afgørelse.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at afgørelsen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. januar 2016:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Klager havde gjort gældende, at grundejerforeningerne i området burde have været nabohørt i forbindelse med dispensationsansøgningen. Kommunen vurderede, at en dispensation fra vejbyggelinjen alene har betydning for naboerne på de tilstødende matrikler og har foretaget en naboorientering af denne kreds af personer.

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens skøn, og kommunen har derfor været berettiget til at undlade at naboorientere klager.

 

Klager har yderligere anført, at søerne i området langs vejudlægget er leve- og ynglested for diverse beskyttede fugle og paddearter (bilag IV-arter), som en bebyggelse af området vil beskadige eller ødelægge.

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunes vurdering af, at en dispensation fra vejbyggelinjen med henblik på at opføre byggeri ikke vil påvirke søens potentiale som muligt levested for dyrearter nævnt i bilag IV.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Godkendelse af takster for almene vandværker

13.02.00S55-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-01-2016

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik og Miljø har modtaget ønsker om ændringer af takster fra seks almene vandværker. De resterende syv vandværksselskaber ønsker ikke ændringer. Rønne Vand og Varme indgår ikke, da der her arbejdes med forskudt arbejdsår.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at taksterne godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. januar 2016:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ifølge Vandforsyningslovens § 53 skal almene vandværkers drifts- og anlægsbidrag være godkendt af kommunen.

Vandværker, der leverer mere end 200.000 m3 pr. år, er endvidere omfattet af Vandsektorloven, hvilket indebærer, at Forsyningssekretariatet sætter et loft for vandværkets takster. I disse tilfælde tager kommunen ikke stilling til det samlede prisniveau, men kun til fordelingen mellem taksterne. Teknik- og Miljøudvalget kan godkende eller afvise deltakster, men ikke beslutte, hvad de ændrede priser skal være. Vandværket kan så fremsætte et ændret forslag.

Generelt skal vandværkernes økonomi følge hvile-i-sig-selv princippet, hvilket vil sige, at vandværket over en årrække hverken opbygger formue eller gæld.

De forskellige deltakster bør endvidere være balanceret, så fordelingen er hensigtsmæssig i et samfundsmæssigt perspektiv, og så man undgår, at bestemte forbrugergrupper belastes i urimelig grad.

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 8. november 2012 besluttet, at det kun er ændringer i takster, der fremlægges til politisk godkendelse, mens uændrede takstblade betragtes som godkendt med henvisning til tidligere behandling.

 

Vandværker med prisloft

Bornholms Forsyning, Rønne Vand og Varme og Klemensker Vandværk er omfattet af de særlige regler i Vandsektorloven.

 

Bornholms Forsyning fastholder taksterne for salg af vand, men ønsker en forhøjelse af tilslutningstaksten til 37.000 ekskl. moms. Der ønskes samme takst i by- og landzone, hvilket især i byzone er en meget stor forhøjelse. Den nuværende takst er 22.000 kr.

Normal praksis er at have forskellige gebyrer i by- og landzone, og i gældende ”Vejledning om fastsættelse af takster for vand, 2014” pointeres det, at tilslutningspriser skal være sagligt begrundet i de skønnede, gennemsnitlige omkostninger. Ensartede priser forudsætter således, at der er tale om ensartede forhold, hvilket normalt ikke er tilfældet i by- og landzone.

Forelagt dette har Bornholms Forsyning oplyst, at der er ret få utilsluttede ejendomme tilbage i byzonen, og at disse er særligt omkostningskrævende. Der vedlægges en liste med forventede omkostninger for alle utilsluttede ejendomme (bilag 1).

 

Klemensker Vandværk fik i 2015 sat et meget lavt prisloft, da Forsyningssekretariatet ønskede, at vandværket fik nedbragt sin formue. Vandværket har siden investeret i en lang råvandsledning og planlægger renoveringer på vandværket, hvilket har medført, at prisloftet er blevet hævet.

Vandværket ønsker takster på 3,90 kr pr. kubikmeter og 360 kr i årlig afgift, hvilket samlet er en særdeles lav pris. I budgettet for 2016 regnes med, at udgifter og indtægter balancerer.

 

Rønne Vand og Varme arbejder med forskudt regnskabsår, og taksterne bliver først behandlet i foråret 2016.

 

Øvrige vandværker

Nedsættelser

Boderne Vandværk ønsker en nedsættelse af kubikmeterprisen fra 5,00 kr til 4,50 kr og en nedsættelse af den faste takst fra 600 kr til 550 kr pr. ejendom. Vandværket venter at levere væsentligt mere vand i den kommende tid, idet et stort dyrehold i forsyningsområdet vil udvide produktionen af slagtesvin.

 

Stigninger

Til brug for vurderingen af vandværkernes økonomi er bilagt en synopsis over ønskede ændringer (bilag 2), samt regnskaber og budgettet for de relevante vandværker.

Figuren i bilag 3 viser den samlede udgift ved et typisk husstandsforbrug ved de forskellige vandværker. For virksomheder med et stort forbrug er det afregningsprisen pr. kubikmeter, der har størst betydning.

 

Pedersker Vandværk er blevet påført uforudsete udgifter til omlægning af vandledninger i forbindelse med anlæg af kloakering. Budget foreligger ikke, men Teknik & Miljø har modtaget dokumentation for udgift i form af bilag fra entreprenører. Vandværket ønsker at forhøje kubikmeterprisen med 1,00 kr. til 7,00 kr. pr. kubikmeter.

 

Sømarken Vandværk har bygget nyt vandværk og optaget lån i den forbindelse. Der ønskes en stigning i den faste afgift fra 800 kr. til 1000 kr. Kubikmeterprisen er fortsat 6,00 kr. Budget er vedlagt.

 

Østermarie Vandværk skal i 2016 foretage en række nødvendige renoveringer på vandværket og ledningsnettet. Der foreslås en forhøjelse af den faste afgift med 200 kr., hvorved renoveringen kan foretages, uden at vandværket sætter sig yderligere i gæld. Man har valgt at lægge stigningen på den faste afgift for at friholde de mange storforbrugere i området.

Den årlige afgift for Østermarie Vandværk kommer dermed op på 1300 kr. pr. år og kubikmeterprisen er fortsat 8,50 kr. Den samlede pris for husstandene er dermed blandt de højeste på Bornholm (se. evt. bilag 3), og Teknik & Miljø havde gerne set, at prisstigninger kunne undgås. Nødvendigheden af renoveringer anerkendes dog, og da vandværkets egenkapital er lille (bilag 8 og 9), kan andre finansieringsmuligheder ikke foreslås.

Husstandenes betaling til vandværket på ca. 3900 kr skal ses i lyset af, at den samlede afregningspris på vand for ejendomme i byzone er 12-15.000 kr, inklusive statsafgifter og kloakgebyr.

Dyrehold med store forbrug op til 10.000 m3 pr. år vil kun opleve en marginal procentvis ændring på vandprisen.

 

Ingen ændring

Balka Strand, Lobbæk, Snogebæk, Strandmarken, Tejn, Vang og Østerlars Vandværk har meddelt, at de ikke ønsker ændringer i taksterne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende  sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. januar 2016

1.
Utilsluttede ejendomme Bornholms Forsyning (XLSX)

2.
Ændringer (XLSX)

3.
Diagram vandpriser (JPG)

4.
Takster Bornholms Forsyning (PDF)

5.
Regnskab Bornholms Forsyning (PDF)

6.
Regnskab og takster Klemensker Vandværk (PDF)

7.
Takster og budget Sømarken Vandværk (PDF)

8.
Regnskab Østermarie Vandværk (PDF)

 9.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Spildevandsplan 2014-2021

06.00.05P15-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-01-2016

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Forslag til spildevandsplan beskriver endvidere kloakeringsforhold samt en overordnet tids- og økonomisk plan for spildevandsselskabets drift, vedligehold og udbygning af kloaksystemerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 8. oktober 2015 at sende et forslag i 8 ugers høring. Teknik og Miljø har i høringsperioden ikke modtaget nogen bemærkninger til forslaget.

Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse kan ikke påklages.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at forslaget anbefales endeligt vedtaget

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 4. januar 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen danner rammerne for spildevandselskabets (her Bornholms Forsyning A/S) drift, vedligehold, og udbygning af kloaksystemerne.

 

Teknik og Miljø udarbejdede et forslag, der er en revision af den hidtil gældende ’Spildevandsplan 2005-2012’ samt tre senere tillæg. Planen består af en tekstdel samt kortbilag med kloakoplandene og to sæt skemaer med tekniske oplysninger. Alle fire dele er vedlagt som bilag. De overordnede principper for spildevandshåndteringen er uændrede i forslaget. Det ventes, at det samlede kloakopland vil blive forøget med ca. 14 % de kommende år ved ny kloakering af sommerhusområder, nye bebyggelser og ejendomme i det åbne land. Ny kloakering vil som hovedregel ske for spildevand alene, idet overfladevand i videst muligt omfang skal håndteres lokalt af de implicerede lodsejere.

I planen forventes de årlige omkostninger for Bornholms Forsyning at udgøre ca. 65 mio. kr. Heraf anvendes knapt halvdelen til drift af renseanlæg, pumpestationer m.v., mens resten anvendes til vedligeholdelse, renovering og forbedring af kloaksystemerne. Forbedringerne omfatter separering af regnvand og spildevand i fælleskloakerede oplande og afkobling af grøfter, dræn og småvandløb fra kloakkerne. Forbedringerne bidrager således til at imødegå de øgede klimamæssige udfordringer. Ca. 15 % af budgettet er afsat til disse formål.

 

De spildevandsmæssige tiltag, der følger af den kommunale klimatilpasningsplan og de statslige vandplaner med tilhørende kommunal vandhandleplan, er indarbejdet i spildevandsplanen.

 

I spildevandsplanen indgår også statens udpegede vandplansområder. Med vedtagelse af denne spildevandsplan får kommunen således hjemmel til at implementere de statslige vandplaner med påbud om forbedret spildevandsrensning til de berørte lodsejere i de udpegede områder.

 

Forslaget til spildevandsplanen har været i 8 ugers offentlig høring frem til 14. december. Teknik og Miljø har ikke modtaget nogen bemærkninger hertil.

Økonomiske konsekvenser

Spildevandsområdet er brugerfinansieret og belaster ikke kommunens budget. I planen er der dog forventede udgifter for kommunen på ca. 1 mio. kr. frem til og med 2021 til gennemførelse af spildevandstiltag, der følger af de statslige vandplaner. Der er helt overvejende tale om udgifter til administration af påbud m.v., der varetages af Teknik & Miljø inden for eksisterende budgetter eller nye DUT-midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. januar 2016

1.
Spildevandsplan 2014-2021 (PDF)

2.
Kortbilag til spildevandsplan (PDF)

3.
Skema spildevandsoplande (PDF)

4.
Skema renseanlæg (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Prioritering af anlægsmidler, vejanlæg 2016

05.01.00S00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-01-2016

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

I anlægsbudgettet for 2016 udgør rådighedsbeløbet til vejanlæg 20.482.500 kr.

Budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 kan endnu ikke opgøres, men det forventes at overførslen på vejområdet vil blive minimal. Det samlede beløb til anlægsopgaver i 2016 svarer således til rådighedsbeløbet på 20.482.500 kr.

En del af nedennævnte projekter vil i et vist omfang være en del af projekt ”Bornholms Cykelveje” og vil indgå som en del af Bornholms Regionskommunes medfinansiering, hvilket vil fremgå af efterfølgende bevillingsansøgninger.

Såfremt prioriteringsforslaget følges, vil størstedelen af udgifterne blive afholdt i 2016

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at prioriteringen af anlægsmidlerne for 2016 godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. januar 2016:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til prioritering af anlægsmidler er følgende:

·         Asfaltarbejderne til 12.000.000 kr. på vejnettet med afledte udgifter til blandt andet vejopstribning. Prioriteres med baggrund i belægningsoptimeringssystemet Belops. På dette møde er der et selvstændigt dagsordenspunkt om meddelelse af anlægsbevilling til asfaltarbejder i 2016.

·         Renovering af broer og bygværker til 2.500.000 kr. Vil over de kommende år omfatte ca. 310 mindre broer og bygværker på det samlede bornholmske vejnet. Renoveringen foretages med baggrund i udarbejdet generaleftersynsrapport med en samlet prioritering. I vedhæftede bilag er der nærmere redegjort for planlagte arbejder i perioden 2016-2020.

·         Kabellægning af gadebelysningsanlæg 2016 til 1.500.000kr. I 2016 udfører Østkraft næste pulje af kabellægning af deres luftbårne elforsyningsanlæg. Berørte områder er Rønne (Paradisvej og Ved Lunden) og Tejn (Mågevangen, Fasanvænget, Lærkebakken, Lærkemarken, Lærkeløkken, Smedeløkken, Møllegade, Ågade). For at sikre det kommunale gadebelysningsanlæg, tilbydes det at medtage gadebelysningskabelanlæg i graveprojektet. Den kommunale del i projektet vil være afholdelse af udgifter til elkabel, andel i gravearbejdet, montage af kabel i de master som kan genbruges, opsætning af nye master i nødvendigt omfang. Østkrafts kabelarbejde koordineres i øvrigt i forhold til nedlægning af fiberkabel samt fjernvarmeledningsanlæg.

·         Renovering af vejafvandingsanlæg til 500.000 kr. Grundet klimaændringerne skal der de kommende år, i samarbejde med Bornholms Forsyning, iværksættes fælles projekter i relation til afvanding af vejene. Udgifterne til disse projekter vil ikke kunne finansieres over driften.

·         Cykel- og trafiksikkerhedsprojekter til 3.900.000 kr. Medfinansiering af mindre projekter til forbedring af forholdene for cyklisterne på Bornholm, jf. udviklingsplanen for ”Bornholms Cykelveje”, herunder oplevelsesstien, mindre trafiksikkerhedsprojekter i Listed og Aakirkeby samt udarbejdelse af en trafiksikkerhedsplan. I vedhæftede bilag er der yderligere redegjort for de enkelte projekter.

 

En nærmere beskrivelse af kravsspecifikation, udvælgelseskriterier, kravstildelingskriterier og udbudsform samt et mere detaljeret budget vil fremgå af bevillingsansøgningerne.

Økonomiske konsekvenser

Det disponible rådighedsbeløb i 2016 i puljen til vejanlæg på 20.482.500 kr. er afsat under Center for Teknik og Miljø.

Når prioriteringen er anlægsmidlerne efterfølgende bliver fulgt op af bevillingsansøgninger, vil anlægsbevillingerne blive givet til Center for Teknik og Miljø og Center for Ejendomme og Drift, afhængigt af hvilket center, der har ansvaret for de enkelte projekter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. januar 2016

 1.  Lukket bilag

1.
Beskrivelse af cykel- og trafiksikkerhedsprojekter for 3,9 mio kr. (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2016

05.01.00S00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-01-2016

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jf. forrige punkt på dagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde i dag har udvalget behandlet en prioritering og anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2016, herunder 12.000.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet.

Asfaltarbejderne udbydes i 76 særskilte entrepriser – offentlig licitation med accept af laveste bud på den enkelte entreprise eller en kombination af flere / alle entrepriser. I udbuddet stilles der sociale og miljømæssige klausuler dækkende kontraktperioden.

Kontrakten forventes indgået ultimo marts med påbegyndelse af entreprisen medio april.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2016.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)    at der gives en anlægsbevilling på 12.000.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2016

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 12.000.000 kr., finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. januar 2016:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af vejenes belægninger med afledte udgifter til opstribning.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i belægningsoptimeringssystemet Belops.

Nogle af belægningsarbejderne vil være en del af projekt ”Bornholms Cykelveje”.

De enkelte entrepriser vil fremgå af bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2016 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 20.482.500kr.

Center for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning, vurderer, at udgifterne til belægningsvedligeholdelse på vejnettet i 2016 vil beløbe sig til 12.000.000 kr.

Udgiften til belægningsarbejderne, som forventes afholdt i 2016, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2016.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. januar 2016

 1.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Forsøg med bekæmpelse af rynket rose med pesticider

01.13.29P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-01-2016

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget valgte i 2010 (TMU 7.4.2010) at igangsætte et forsøg med bekæmpelse af rynket rose for at indhente erfaringer og således vælge en fremtidig bekæmpelsesmetode. Erfaringerne fra forsøget har vist, at kemisk bekæmpelse af planten er en særdeles effektiv og billig måde at bekæmpe en uønsket invasiv plante i den bornholmske natur. Når mekanisk og kemisk bekæmpelse kombineres, får man i løbet af en kort årrække genskabt naturarealerne i en tilfredsstillende tilstand. Disse erfaringer vil vi gerne bruge til at iværksætte bekæmpelse af rynket rose på alle kommunens arealer med kombineret kemisk og mekanisk bekæmpelse.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)    at kommunen bekæmper rynket rose på alle sine arealer via en kombineret kemisk og mekanisk bekæmpelse

b)    bekæmpelsen tilrettelægges således, at kystnære arealer og naturmæssige værdifulde arealer prioriteres højest

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. januar 2016:
Godkendt.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, idet brugen af sprøjtegifte som Roundup ikke er forenelig med Kommunalbestyrelsens vision om Bornholm som en Grøn bæredygtig ø. Endvidere er det i modstrid med ønsket om, at den grønne bevidsthed er allestedsnærværende i det bornholmske samfund, som det er beskrevet i Bornholms udviklingsplan.

 

Sagsfremstilling

Rynket rose – også kaldet hybenrose - er et stort problem de steder hvor den etablerer sig. Via kraftig vækst skygger den al anden vegetation væk. Derfor er planten på Skov- og Naturstyrelsens sorte liste over de mest problematiske invasive arter. Rynket rose udgør et stort problem for vores kystnatur, også på Bornholm.

 

Der foreligger en politisk aftale mellem Miljøministeren, Danske Regioner og KL om fortsat at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler på arealer, der ejes, vedligeholdes eller drives af kommuner, regioner eller staten, jfr. bilag 1. Aftalen åbner for brug af plantebeskyttelsesmidler (sprøjtemidler) midlertidigt og på begrænsede områder. Kæmpe bjørneklo nævnes specifikt, men ikke rynket rose der dog er en lige så problematisk invasiv art. Aftalen indebærer, at der i fornødent omfang kan anvendes plantebeskyttelsesmidler til forsknings-, udviklings-, og afprøvningsopgaver.

Der er på landsplan gjort en stor indsats for at dokumentere rynket roses påvirkning på sandede kystområder, hvor den har spredt sig voldsomt de sidste 30 år.

Der er bl.a. lavet et forsøg på Sejerø, jfr. bilag. Her har man med stort held bekæmpet rynket rose og på få år genskabt den kystvegetation som planten havde fortrængt. Metoden omfatter forårsnedskæring af rynket rose med efterfølgende sprøjtning af de grønne skud om sommeren.

Under forsøget på Bornholm har man udført bekæmpelsen på samme vis som på Sejerø for at få vores egne erfaringer med gennemførelsen. Derefter kan vi evaluere, hvordan vi vil udbrede metoden.

Erfaringerne fra de gennemførte forsøg viser, at man meget effektivt kan bekæmpe rynket rose ved en kombineret brug af sprøjtemidler og mekanisk bekæmpelse. Områderne kommer hurtigt tilbage til en naturlig tilstand. Den mekaniske bekæmpelse er den dyreste del af bekæmpelsen. Den mængde sprøjtemiddel, der bruges i bekæmpelsesperioden på 6 år svarer til hvad der bruges på konventionelle marker til at bekæmpe ukrudt. Når bekæmpelsen er gennemført, falder forbruget af sprøjtemidler til nul eller næsten nul. En mere deltaljeret gennemgang af forsøgene er vedlagt som bilag.

 

Hvis Bornholms Regionskommune skal udføre en bekæmpelse af rynket rose, så er vi nødt til at vælge en strategi, der er realistisk at gennemføre på store arealer. Hvis man vælger denne metode vil sprøjtningen være en engangsindsats, som initieres og følges op med mekanisk bekæmpelse. Det vil altså være en midlertidig anvendelse af sprøjtemidler.

 

Sagen har været fremlagt for DN-Bornholm. Fra Jørgen Butzbach har vi modtaget følgende svar: ”DN-Bornholm mener, at rynket rose er et så stort problem i naturen, at vi finder det velbegrundet også at anvende pesticider som beskrevet i jeres forsøgsrapport for at bekæmpe den”.

 

Drikkevandsinteresser

Langs kysten hvor rynket rose er et problem er der generelt ingen drikkevandsinteresser.

Signaturforklaring:

Hvide områder er uden drikkevandsinteresser

Lodret skraverede områder er med drikkevandsinteresser

Vandret skraveret områder er med særlige drikkevandsinteresser

 

Økonomiske konsekvenser

Holdes indenfor driftsrammen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. januar 2016

1.
Mail sendt med Dok2Mail (MSG)

2.
Politisk aftale om udfasning af sprøjtegifte (DOC)

3.
Kogebog for bekæmpelse på Sejerø (DOC)

4.
Præsentation af forsøgsområderne (DOTX)

5.
Erfaringer med bekæmpelse af rynket rose (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Kommissorium for arbejdet med Toftegårdens fremtid

27.42.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-01-2016

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er udarbejdet forslag til et kommissorium for arbejdet med at beskrive scenarier for Toftegårdens fremtid. Kommissoriet skal godkendes.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at kommissoriet godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. januar 2016:

Anbefales.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 4. januar 2016:Sagsfremstilling

I forlængelse af det offentlige debatmøde, der blev afholdt den 29. oktober 2015, hvor forskellige scenarier for Toftegårdens fremtid blev debatteret, er der nu udarbejdet et kommissorium, der beskriver rammerne for den nedsatte arbejdsgruppes videre arbejde med at fastlægge, hvad der skal ske med Toftegården.

Kommissoriet opererer med fire scenarier for Toftegårdens fremtid:

1) Renovering og ombygning af Toftegården (plejehjem med tidssvarende boliger)

2) Delvis renovering af Toftegården

3) Nybygning på Toftegårdens areal (plejecenter)

4) Nybygning af plejecenter andet geografisk sted end på Toftegårdens arealer

 

 

Arbejdsgruppen, der har ansvaret for at beskrive de fire scenarier jf. kommissoriet, består af repræsentanter fra Center for Ældre, Økonomi og Personale, Teknik og Miljø samt Ejendomme og Drift.

 

Foruden arbejdsgruppen foreslås nedsat en følgegruppe bestående af et medlem fra henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Bornholms Ældreråd og Handicaprådet.

 

Arbejdsgruppen skal afslutte beskrivelsen af scenarierne ved udgangen af maj 2016, således at der kan træffes politisk beslutning om Toftegårdens fremtid i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. januar 2016

1.
Udkast til kommissorium for fremtidens Plejehjem Toftegården Endelig ver. 10.12.2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Gave fra Brdr. E., S. og A. Larsens Legat til udsmykning af rundkørsler

20.04.02Ø34-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-01-2016

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter
Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Brdr. E., S. og A. Larsens Legat har givet Bornholms Regionskommune en gave på 1.250.000 kr. til udsmykning af rundkørsler i forbindelse med ringvejsprojektet i Rønne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at det tages til efterretning, at Bornholms Regionkommune har modtaget gaven fra Brdr. E., S. og A. Larsens Legat på 1.250.000 kr. til udsmykning af rundkørsler i Rønne, idet det forudsættes, at det ikke bliver driftsmæssigt dyrere at vedligeholde 

b)    at det tages til efterretning, at Bornholms Regionskommunes Kunst- og Kulturhistorisk Råd udvælger udsmykningen

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 4. januar 2016:

Taget til efterretning.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 6. januar 2016:

 

Sagsfremstilling

I starten af 2015 gav Brdr. E., S. og A. Larsens Legat en gave til Bornholms Regionskommune på 1.250.000 kr. til placering af kunstnerisk udsmykning i rundkørslerne, som forbinder den nye ringvej omkring Rønne. Konkret drejer det sig om udsmykning af rundkørslerne ved henholdsvis Haslevej/Gartnervangen, Torneværksvej, Snorrebakken og Vibegård.

Gaven skal ifølge legatet bidrage til en øget synliggørelse af Rønne og Bornholm. Samtidig skal udsmykningen understøttekommunens øvrige planer om at forsyne vejanlægget med cykelstier og fortove på hele strækningen, ligesom en del af strækningen grænser op til frilufts- og naturprojektet ”Den Grønne Ring.”

Beløbet tildeles på betingelse af, at opgaven med at udvælge udsmykningen tildeles Bornholms Regionskommunes Kunst- og Kulturhistorisk Råd.

Legatet oplyser, at rådet og dets kompetencer står frit i sit valg af udsmykning under fornøden hensyntagen til trafiksikkerheden ved vejanlægget, og at den fremtidige pleje af rundkørslernes fremtræden ikke bliver dyrere end i dag. Rådet skal således sikre sig inden endeligt valg af kunst, at vejmyndigheden ikke ser nogen trafikale udfordringer, og at vedligeholdelsen ikke bliver dyrere end forudsat.

Legatet anfører dog, at det umiddelbart er tanken, at rundkørslernes udsmykning kan have både et samlet og et bornholmsk udtryk, men tillige et individuelt udtryk for hver rundkørsel, for eksempel med et udtryk af henvisning i bred forstand til den del af Bornholm, som rundkørslen leder trafik til og fra.

Samtlige fire rundkørsler i vejanlægget skal udsmykkes. Rådet kan dog vælge at begrænse udsmykningen til tre af rundkørslerne (rundkørslerne ved Torneværksvej, Snorrebakken og Vibegård), såfremt rådet vurderer, at det kunstnerisk vil afstedkomme det bedste samlede udtryk indenfor donationens beløbsmæssige ramme.

Der stilles ikke krav om, at den eller de pågældende kunstnere i forvejen har tilknytning til Bornholm.

Udgifterne ved rådets virke og projektets administration samt fremtidige pleje af rundkørslerne forventes afholdt af regionskommunen.

Donationen kan udelukkende anvendes til anskaffelse af udsmykning til rundkørslerne.

Økonomiske konsekvenser

Udsmykningen til en værdi af 1.250.000 kr. betales og leveres af Brdr. E., S. og A. Larsens Legat.

Udgifter vedrørende projektets administration afholdes inden for Fritids- og Kulturudvalgets budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. januar 2016

1.
Brev af 9. februar 2015 (PDF)

2.
Pressemeddelelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-01-2016

14

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. januar 2016:
Teknik- og Miljøudvalget mødes med Ældrerådets følgegruppe for teknik, miljø og kultur den 1. februar 2016 og med HORESTA den 29. februar 2016.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-01-2016

15

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. januar 2016:
Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-01-2016

16

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. januar 2016:
Ingen.