Referat
Teknik- og Miljøudvalget
01-02-2016 kl. 14:00
Mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Dialog med Ældrerådets følgegruppe for teknik og miljø
  åbent 3 Status på kørselskontoret og genudbud af servicetrafik
  åbent 4 Genåbning af svømmesalen i Søndermarkshallen
  åbent 5 Anlægsbevilling til flytning Hasle Bibliotek
  åbent 6 Ansøgning fra Svanekes Venner vedr. Svaneke Rådhus
  åbent 7 Lokalplan nr. 081 og kommuneplantillæg nr. 06 for en daginstitution ved Vibegårdsvej i Rønne
  åbent 8 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 082 for et areal ved Snogebæk Havn
  åbent 9 Endelig beslutning om nedlæggelse af vejareal i Nexø
  åbent 10 Vinterindsats på skoleruter mv. 2016
  åbent 11 Regnskab over Omfartsvej øst om Rønne
  åbent 12 Regnskab over Oplevelsesstien
  åbent 13 Fjernvarmeprojekt for Pedersker
  åbent 14 Indsats på forurenede grunde i 2016 og kommende år
  åbent 15 Orientering om den private børnehave Troldhøj
  åbent 16 Miljøpedeller
  åbent 17 Gensidig orientering
  åbent 18 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 19 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2016

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialog med Ældrerådets følgegruppe for teknik og miljø

00.17.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2016

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har dialogmøde med Bornholms Ældreråds følgegruppe for teknik- og miljø.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at dialogen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:

Taget til efterretning. Der udsendes en kort opsamling på drøftelser og aftaler.

Sagsfremstilling

Bornholms Ældreråds følgegruppe for teknik og miljø er inviteret til dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget.

Følgegruppen har fremsendt følgende emner til drøftelse:

1. Gadebelysning på Ringvejen fra Rundkørslen ved Almindingsvej / Snorrebakken til Plejecentret Snorrebakken.

2. Stiforbindelse fra busstop på Snorrebakken til Plejecenter.

3. Overordnet gadebelysning (evt. med LED-armaturer).


Fra følgegruppen deltager Ella Jallov, Erik A. Larsen, Svend Åge Kristoffersen, Jan Harvest og Verner Landin.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Status på kørselskontoret og genudbud af servicetrafik

00.17.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2016

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Der gives en status på implementeringen af kørselskontoret og de første erfaringer samt på genudbuddet af servicetrafik.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Kørselskontoret har nu været i fuld drift med afvikling af alle de til kontoret indløbne kørselsordrer siden årsskiftet 2014/2015. Sidste implementering var af HandyBat pr. 1.april 2015. Der har gennem året været gennemført kørsler, der har været betalt af BRK men ikke afviklet gennem kørselskontoret, men disse er identificeret og aftalt overført til fælles drift senest primo 2016 med de bestillende afdelinger.

Forberedelserne til etableringen af kørselskontoret i 2013/14 samt implementeringsperioden i 2014/15 er i forhold til både de transporterede borgere og de kørselsrekvirerende afdelinger forløbet som forventet uden store driftsmæssige udfald. 

Der er generelt positive tilbagemeldinger fra både brugere og bestillere vedrørende kørselskontorets leverancer. De løbende udfordringer med ændringer af de forskellige kørselsordninger håndteres i godt samarbejde med de ansvarlige afdelinger internt i BRK.

Det i efteråret 2014 gennemførte udbud af garanti- og variabel kørsel resulterede i, at der blev indgået kontrakt med Falck A/S om kørsel med 12 garantibiler. 

Derudover blev der lavet kontrakt med i alt 14 køretøjer til variabel kørsel fordelt på 5 forskellige leverandører. Antallet af indgåede kontrakter på variabel kørsel var lavere end de forventede antal 15 til 20 vogne som beskrevet i udbudsmaterialet og derfor har aktiviteten i udbudsperioden på de enkelte vogne været væsentligt over det forventede og udbudte niveau.  Samtidig har de tilbudte variable vogne ikke haft den for kørselskontoret optimale indretning, da antallet af kørestolspladser har været begrænset på denne del af vognparken.

En af årsagerne til dette har været, at den bornholmske vognmand med flest køretøjer til kørestolstransport ikke bød på en variabel kontrakt, og derved har kørselskontoret ikke adgang til disse køretøjer efter driftsstart. Som en konsekvens af den manglende kapacitet til transport af kørestole, har kørselskontoret haft udfordringer med turplanlægningen, og derfor har BAT Drift på daglig basis gennemført kørsler, der ikke kunne rummes i den indkøbte vognpark i forhold til kapacitet/kvalitet/pris. Disse kørsler er udført af den ruteminibus, som transporterer buspassagerer mellem Tejn havn og Kildebakken. Herefter afvikler den transporter, hvor der er behov for mange siddepladser samt kørestole. Andre tilgængelige variable type 4 vogne med plads til kørestole vil i de fleste tilfælde skulle rekvireres fra Nexø, hvor der oftest er ledig kapacitet af denne vogntype. Indkøb af variable timer vil således ofte være op til kr. 200 dyrere pr. driftstime.

Den manglende kørestolskapacitet i den samlede vognpark har resulteret i, at der er udnyttet en udvidelsesoption i garantibilkontrakten med Falck A/S, hvilket har tilvejebragt 3 ekstra køretøjer til kørestolstransport med start i november/december 2015.

Det betyder, at den daglige kørselsplanlægning optimeres, og at forbruget på de dyrere variable kontrakter minimeres mest muligt. Samkørselsandelen vil samtidig forøges. Den samlede aktivitet på de variable kontrakter er dog stadig over det forventede og udbudte niveau. Det skal samtidig bemærkes, at der ikke garanteres omsætning i variable kontrakter.

Der er stadig mulighed for at udvide antallet af garantibiler med yderligere 3 i indeværende kontraktperiode, hvilket overvejes hvis der atter opstår kapacitetsmangel, særligt til kørestolstransport. Denne yderligere udvidelsesmulighed er dog begrænset af den nuværende operatørs accept, da den tidsmæssige grænse for tvungen udvidelse er overskredet.

Derudover har BAT udnyttet en forlængelsesoption på 7 måneder på de bestående kørselskontrakter, så alle kontrakter – variable og garanti - løber frem til 1.august 2016, hvorefter kørselskontrakter til servicetrafik fremover følger skoleåret.

 

Administrative udfordringer for kørselskontoret

Udover manglerne i den tilbudte vognpark har kørselskontoret haft udfordringer med det ibrugtagne Frogne kørselssystem. Leverandøren har haft store udfordringer med at få igangsat den aftalte app-løsning til brug i køretøjerne. Det har betydet, at systemet først var fuldt implementeret til drift fra 1. oktober 2015 og den forventede afvikling i bilerne via tablet og app blev således igangsat her. Der foretages stadig mindre fejlrettelser i app-versionen, men systemet er i drift og alle ture registreres elektronisk.

Alle faste kørsler har været tastet i kørselssystemet i hele 2015, men det har ikke været muligt at bruge systemet til alle ad hoc kørsler før i 4. kvartal, hvorfor planlægningen og gennemførelse af kørsler har været håndteret manuelt med sideløbende drift af dele af systemet.  Det har derfor været nødvendigt med dobbelte arbejdsgange og registrering samt manuelt udarbejdede kørelister til alle vogne på daglig basis, for at sikre at bestillere samt brugere ikke oplevede kvalitetssvigt grundet manglerne i systemet.

Alle bestilte og gennemførte ture er således registreret, og der er betaler-id påført den enkelte tur. 

HandyBat-brugere og borgeres kørsel til § 117 fysioterapi har en egenbetalingsandel, og alle deres ture er ligeledes afviklet manuelt i perioden 1. april til 30. september 2015. Disse kunders egenbetaling for de 2 kvartaler er beregnet og er faktureret til den enkelte bruger via BRKs opkrævningssystem.

Leverandørerne har faktureret for den udførte kørsel baseret på faktisk tidsforbrug som aftalt i kontrakterne. Der foretages løbende stikprøvekontroller på faktureringsgrundlaget, der sammenlignes med udtræk på den faktisk gennemførte og planlagte samlede kørsel.

 

Genudbud af servicetrafikken

 

Økonomi- og Planudvalget besluttede den 9. december 2014, at driftsopgaver ved genudbud skal forelægges til politisk orientering. - Dog således at hvis der er væsentlige ændringer i kravsspecifikation, udvælgelseskriterier, tildelingskriterier eller udbudsform i forhold til 1.gangsudbuddet af opgaven, forelægges genudbuddet til politisk godkendelse. Dette er ikke tilfældet her, hvorfor genudbuddet forelægges til orientering.

 

Materialet til næste udbud er udarbejdet og offentliggjort den 19. december 2015. Genudbuddet gennemføres i første kvartal med budfrist den 23. marts 2016, så de vindende operatører kan starte deres forberedelse af driftsstart primo april 2016. Kontrakterne i det nye udbud har driftsstart den 1.august 2016.

Inden den endelige udarbejdelse af udbudsmaterialet har der været afholdt evalueringsmøde med de nuværende operatører samt kørselskontorets personale. På dette møde blev hele udbudsmaterialet gennemgået og parternes ønsker er så vidt muligt blevet indarbejdet i det endelige udbudsmateriale.

En af de væsentligste ændringer i udbudsmaterialet er længden på kontrakterne gældende for garantibiler. Der arbejdes nu med treårige kontrakter og 15 garantibiler i stedet for 12.

Derudover er der nu 9 forskellige udbudspakker med helt ned til 1 vogn i udbudspakken, så alle typer vognmænd har mulighed for at byde.

Der er option på udvidelse af alle budpakker med et køretøj pr. udbudspakke, således at det er muligt samlet set af have adgang til 24 garantibiler. Derudover er der en forlængelsesoption i kontrakterne, så disse kan forlænges op til 12 måneder.

I forhold til kravene på garantibiler er der nu en maksimumsalder på 6 år i kontraktperioden i forhold til 8 år i det første udbud. Denne skærpelse skal ses i sammenhæng med løbetiden på kontrakterne, og derudover vil det generelle kvalitets- og sikkerhedsniveau i garantibilerne blive forøget med en yngre vognpark. Det er BATs vurdering, at dette krav ikke vil betyde, at der er vognmænd, der af investeringsmæssige årsager vil være fraskåret at deltage i udbuddet.

Afregningsprincipperne på garantibiler er ligeledes ændret. Betalingen for drift vil således først starte og slutte ved første og sidste betjening af borgere, når denne foregår i køretøjets hjemstedsområde. Det vil sige, at udnyttelsesgraden af den indkøbte driftstid vil blive forøget på det enkelte køretøj, hvis kørselskontoret optimerer planlægningen i forhold til dette ændrede princip.

De 3 af de 15 udbudte garantibiler vil være køretøjer med plads til 12 personer eller 3 kørestole. Der er i den nuværende drift behov for store biler, og disse biler vil skulle drives med tilladelse til buskørsel, hvorfor disse køretøjer er i egne udbudspakker. Dette er gjort for at eventuelle bydere udelukkende med tilladelse til taxikørsel ikke fraholdes for at kunne byde på de udbudspakker, der dækker køretøjer med op til 8 personer.

Der er ingen ændringer i kravene til køretøjer under de variable kontrakter.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Genåbning af svømmesalen i Søndermarkshallen

00.17.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2016

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Som en del af budgetforlig 2016 blev det besluttet at genåbne svømmesalen i Søndermarkshallen. Der blev givet en årlig driftsmæssig bevilling på 600.000 kr.
I forbindelse med genåbningen af svømmesalen er anlægget gennemgået af både teknikere og sundhedsmyndigheder for at sikre, at anlægget lever op til nuværende og fremtidige krav til svømmeanlæg.
Denne gennemgang af anlægget påviste, at svømmesalen i sin nuværende stand ikke lever op til kravene i ”Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet”. Ligeledes blev det afdækket, at det nuværende kloranlæg skal udskiftes. Derfor indstilles det, at bassinet ikke genåbnes i sin nuværende stand.

Indstilling og beslutning

Teknik og økonomidirektøren indstiller,

·         at det godkendes at svømmesalen i sin nuværende stand ikke genåbnes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:

Da der er tale om en del af budgetforlig 2016, ønsker TMU at beslutningen træffes i kommunalbestyrelsen.

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016:Sagsfremstilling

Som følge af kommunalbestyrelsens beslutning om genåbning af svømmesalen har Bornholms Idrætsområder, i samråd med tekniske konsulenter samt sundhedsmyndighederne hos Teknik og Miljø gennemgået anlæggets pumper, filtre, kloranlæg og bassin.

Gennemgangen viste, at såvel pumper som filtre fuldt ud er funktionsdygtige og fuldt ud lever op til de krav, der svømmebadsteknisk stilles til et bassin af denne type. Gennemgangen afdækkede også behov for udskiftning af kloranlægget.
En gennemgang af bassinet viste derimod, at vandgennemstrømningen langt fra er tilstrækkelig til at opfylde de krav, der stilles i dag, eller fra og med 1. januar 2017, hvor kravene skærpes.
Problemet er, at bassinet ikke er udstyret med indblæsningsdyser i et sådant antal, at det filtrerede og rensede vand kan strømme ind i bassinet i tilstrækkeligt omfang. 
Hertil kommer, at bassinets skvulpe-render, der har til formål at medvirke til at rense overfladevandet for bakterier, ved ombygningen af bassinet i 2002, blev sat ud af funktion.  Ligeledes er svømmesalens kloranlæg utidssvarende og tjenstlig til udskiftning.

 

På denne baggrund er det indtil videre fundet uforsvarligt at genåbne bassinet.

Økonomiske konsekvenser

Der er indtil nu anvendt følgende udgifter i forbindelse med planlagt opstart af Svømmesalen:

                 Reparation af basinnets fliser og furer                                    kr. 10.000
                 Opfyldning af sand- og kulfiltre                                              -    56.000
                 Gennemgang af svømmesalens teknik                                    -    14.000
                 Sundhedsmæssig gennemgang af svømmesalen                       -    25.000
                 Udgifter til opstart                                                               -  105.000

Midlerne til dette er finansieret over driften hos Bornholms Idrætsområder i 2015. Ved en tilbageførsel af driftsbudget for svømmesalen bør dette beløb modregnes.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2016

1.
Tilstandrapport (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Anlægsbevilling til flytning Hasle Bibliotek

02.34.00P19-4047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2016

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med budget 2016 blev det besluttet, at flytte Hasle Bibliotek fra Toftelunden 1, Hasle til Svartingedalskolen. I forbindelse med flytningen er der behov for bygningsmæssige ændringer på Svartingedalskolen. Ejendomsservice søger hermed om en anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 255.000 kr. til bygningsmæssige ændringer på Svartingedalskolen i forbindelse med flytning af Hasle Bibliotek. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

b)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Biblioteker har i forbindelse med ”Flere kultur- og fritidsinteresser på færre adresser” forslået en fysisk flytning af Hasle Bibliotek fra Toftelunden 1, i Hasle til Svartingedalskolen. Forslaget relaterer sig endvidere til Ejendomsstrategiens mål: ”- Kloge kvadratmeter”, der har til formål at samle flere funktioner på færre adresser.

 

I forbindelse med flytningen er det nødvendigt at foretage nogle bygningsmæssige ændringer på Svartingedalskolen.

Anlægsarbejderne omfatter mindre bygningsændringer, adgangsforhold o. lign.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 255.000 kr. til bygningsmæssige ændringer på Svartingedalskolen i forbindelse med flytning af Hasle Bibliotek, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 2016.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ansøgning fra Svanekes Venner vedr. Svaneke Rådhus

00.17.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2016

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Svanekes venner har fremsendt en ansøgning vedr. Svaneke Rådhus, som giver dem mulighed for at ansøge eksterne fonde om tilskud til investeringer i bygningen og haven.   

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at der gives et tilsagn om, at Bornholms Regionskommune er villig til at stille Svaneke Rådhus til rådighed for et udviklingsprojekt, dog uden at kommunen bliver påført yderligere udgifter til drift.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Svanekes venner vil ansøge eksterne fonde om tilskud til investeringer, så Svaneke Rådhus fremover kan anvendes i turistøjemed. Der er planer i forhold til både bygningen og haven, og blandt andet har de drøftet muligheden for at anvende bygningen i en satsning på at gøre Svaneke til bryllups-by.

Ejendomme og drift har i dag udgifter til udvendig vedligehold og løbende drift i form af el, vand og varme.

De foreninger, som i dag anvender huset, vil kunne fortsætte deres aktiviteter.

 

I forbindelse med projekt ”Kloge kvadratmeter”, har det været under overvejelse at flytte aktiviteterne i bygningen og sætte den til salg. Disse planer bliver med denne beslutning sat i bero, men kommunen vil ikke blive pålagt yderligere udgifter i forbindelse med projektet.

Muligheden for at sælge bygningen til Svanekes venner vil blive overvejet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til Teknik- og Miljøudvalgets orientering holder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. februar 2016 dialogmøde med Svanekes Venner og Destination Bornholm om Bornholm som Bryllups-ø. Administrationen sørger for koordinering og gensidig orientering.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2016

1.
Rock Island Weddings (DOC)

2.
Skitseplan for udnyttelse af Svaneke Rådhus med have og fangegårde (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Lokalplan nr. 081 og kommuneplantillæg nr. 06 for en skovbørnehave ved Vibegårdsvej i Rønne

01.02.05K04-0109

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2016

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. november 2015 at offentliggøre lokalplan nr. 081 og kommuneplantillæg nr. 06 i 8 uger.

Planerne skal muliggøre etablering af en ny skovbørnehave på et kommunalt areal ved Vibegårdsvej i Rønne.

Lokalplanforslag nr. 081 og kommuneplantillæg nr. 06 for en daginstitution ved Vibegårdsvej i Rønne har nu været i 8 ugers offentlig høring. Der er i høringsperioden indkommet 2 indsigelser.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at kommuneplantillæg nr 06 og lokalplan nr. 081 vedtages endeligt med mindre ændringer.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Der er i høringsperioden indkommet 2 indsigelser fra

A.    Center for Børn og Familie, Dagtilbud Bornholm og Steenbergs Tegnestue

B.    Center for Ejendomme og Drift

 

Indsigelsesbehandling:

A.    Indsiger har bemærkninger til lokalplanens § 7.4 Vej, sti og parkeringsforhold, som i overensstemmelse med kommunens ”Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer på Bornholm”, bestemmer at der skal anlægges 25 parkeringspladser i lokalplanens byggefelt. Indsiger foreslår, at der anlægges 15 parkeringspladser i byggefeltet, hvoraf den ene skal være dimensioneret for kassebil.

 

Center for Teknik og Miljø kommentar:

Det indstilles, at indsigelsen delvist imødekommes, så der anlægges 15 parkeringspladser i byggefeltet og udlægges plads på egen grund, uden for byggefeltet, til yderligere 10 parkeringspladser, som senere vil kunne anlægges, hvis der opstår behov.

Det foreslås derfor at:

-lokalplanens § 7.4 ændres fra ”Der skal anlægges 25 parkeringspladser her af to handicappladser, én på 3,5 x 5,0m og én på 4, 5x 8,0m til kassebil”, ændres til ”Der skal udlægges 25 parkeringspladser, og anlægges 15 parkeringspladser i byggefeltet her af to handicappladser, én på 3,5 x 5,0m og én på 4, 5x 8,0m til kassebil.”

- lokalplanens § 7.5 ændres fra ”Parkeringsarealer anlægges i byggefelt” til ”udlæg til 10 parkeringspladser skal være på egen grund”.

 

B.    Indsigerne ønsker maksimal-højden på det planlagte solcelleanlæg øget fra 3 meter til 3,75 meter. Begrundelsen er, at solcellepanelerne er bevægelige og følger solens bane, og derfor vil stå næsten lodret i december og januar. I disse måneder vil de derfor kun lige være under 3,75 meter i højden.

 

Center for Teknik og Miljø kommentar:

Det indstilles, at indsigelsen imødekommes, og lokalplanens § 4.6 ændres fra ”Solenergianlæg tillades på terræn i et særligt byggefelt i en højde på op til 3 meter.”

til ”Solenergianlæg tillades på terræn i et særligt byggefelt i en højde på op til 3,75 meter”.    

  

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2016

1.
Lokalplan nr. 081 og kommuneplantillæg nr. 06 (DOCX)

2.
Bemærkninger fra Stenbergs tegnestue mfl. (TXT)

3.
Ændringsforslag fra Center for Ejendomme og Drift (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 082 for et område ved Snogebæk Havn

01.02.05K04-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2016

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. januar 2015 at offentliggøre lokalplanforslag nr. 082 i 8 uger.

Lokalplanen skal muliggøre en række konkrete udviklingsønsker for havneområdet. Udviklingsønskerne er udarbejdet af lokale foreninger og borgergrupper, som gennem projektgrupper og workshops har beskrevet en række ideer, som kan understøtte udviklingen af Snogebæk Havn.

Lokalplanforslag nr. 082 for et område ved Snogebæk Havn har nu været i 8 ugers offentlig høring. Der er i høringsperioden indkommet 2 indsigelser.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at lokalplanforslag nr. 082 vedtages endeligt.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Indsigelsesbehandling

Der er i høringsperioden indkommet 2 indsigelser:

A.    Snogebæk Havn ved Jørgen Pedersen og Poulsker Idrætsforening ved Torben Kjøller.

B.    Pia Illum og Kell Kofoed, Gyvelvej 13, Snogebæk (naboejendom)

 

Indsigelsesbehandling

A.    Indsigerne foreslår at flere af lokalplanens byggefelter skal udvides samt at to mindre byggefelter skal aflyses.

Teknik og Miljøs kommentar:

Kommunalbestyrelsen har jf. planlovens § 27 ikke mulighed for at vedtage lokalplanforslaget endeligt med de ønskede udvidelser af byggefelter, da udvidelser af byggefelter anses for at være en større ændring, som kun kan gennemføres gennem offentliggørelse af et nyt forslag til lokalplan. Såfremt indsigerne skal imødekommes kræver dette derfor en ny lokalplanprocedure.

Det indstilles, at indsigerne ikke imødekommes.

 

B.    Indsigerne har 4 forslag til ændringer af lokalplanen.

1.    Det foreslås, at der etableres en toiletbygning ved parkeringspladsen for enden af Hovedgade mod nord ved Balka Strand.

Teknik og Miljøs kommentar:

Der er ikke aktuelle planer om etablering af en ny toiletbygning i det foreslåede område, der ligger i landzone. En eventuel ansøgning om etablering af en toiletbygning kan dog, behandles som en landzonesag, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til offentligheden.

Det indstilles, at indsigerne ikke imødekommes.

 

2.    Det anbefales, at turistflyvninger med helikopter om sommeren ikke foretages med base i Snogebæk, da det larmer ved start og landing.

Teknik og Miljøs kommentar:

Midlertidige tilladelser til helikopterlanding reguleres ikke med planloven eller lokalplanen. Ved støjgener behandles evt. klager af miljømyndigheden.

Det indstilles, at indsigerne ikke imødekommes.

 

3.    Det foreslås, at en del af Hovedgade ensrettes eller anvendes til gågade i turistsæsonen.

Teknik og Miljøs kommentar:

Der kan ikke optages bestemmelser i en lokalplan, som reguleres med anden lovgivning. Trafikreguleringen varetages i dette tilfælde af vejmyndigheden (vejloven)og politiet (færdselsloven). 

Det indstilles, at indsigerne ikke imødekommes.

 

4.    Det foreslås, at strækningen langs Hovedgade og Balka Strand ikke anvendes som parkeringsplads. I stedet foreslås en ny parkeringsplads i området ved ”benzintanken” Skærerivej i Snogebæks udkant. Alternativ foreslås en del af parkeringsarealet ud for røgeriet ved havnearealet nedsænket så bilerne ikke tager udsigten.

Teknik og Miljøs kommentar:

Det er ikke hensigten med planen, og der har heller ikke været andre ønsker om, at reducere mulighederne for at parkere ved Snogebæk Havn. Områdets erhvervs- og turistmæssige funktioner indebærer, at der skal være adgang til parkering i området jf. kommunens retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer på Bornholm.

Det indstilles, at indsigerne ikke imødekommes.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2016

1.
Bilag B. Pia Illum og Kell Kofoed (MSG)

2.
Bilag A. Snogebæk Havn og Poulske Idrætsforening (PDF)

3.
lokalplanforslag nr. 082 for et område ved Snogebæk Havn (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Endelig beslutning om nedlæggelse af vejareal i Nexø

05.01.22P19-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2016

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og miljøudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. november 2015 at søge det offentlige vejareal Nexø busstation, vest for Sdr. Landevej i Nexø, nedlagt som offentlig vej. Beslutningen blev truffet med hjemmel i vejlovens § 15 (Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje).

 

Vejarealet ønskes ikke opretholdt som privat vej eller privat fællesvej, og derfor er beslutningen om at søge arealet nedlagt, offentliggjort på kommunens hjemmeside og sendt i høring i 8 uger til ejerne af de berørte ejendomme. Det er jf. vejlovens 124, stk. 7.

Kommunalbestyrelsen besluttede ligeledes på sit møde den 19. november 2015, at bemyndige Teknik- og Miljøudvalget til at træffe endelig beslutning om nedlæggelse af arealet som offentlig vej, efter forelæggelse af eventuelle bemærkninger, krav eller ønsker i forbindelse med høringen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at arealet, dele af matr. nr. 411a, 395a og litra ”z”, alle af Nexø bygrunde, som vist på vedlagte bilag, nedlægges endeligt som offentlig vej, og opretholdes ikke som hverken privat fællesvej eller privat vej.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:
Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Nedlæggelsen af det offentlige vejareal er forudsat i lokalplan 085 for Nexø Bymidte, og sker med henblik på efterfølgende salg.

Da kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at arealet ønskes nedlagt som offentlig vej, og heller ikke ønskes opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der jf. vejlovens § 124, stk. 7, sker en høring på mindst 8 uger, til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2.

Kommunalbestyrelsens beslutning har været offentliggjort på Bornholms Regionskommunes hjemmeside fra den 27. november 2015. Der er ligeledes fremsendt høringsbreve til de berørte ejere af matr. nr. 121a, 121b, 121c og 122

Høringsperioden udløb den 25. januar 2016, og der er ikke indkommet bemærkninger, krav eller ønsker vedrørende kommunalbestyrelsens beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen væsentlige konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2016

1.
Vejareal der ønskes nedlagt i Nexø (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Vinterindsats på skoleruter mv. 2016

05.07.00P24-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2016

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget har den 16. januar 2016 besluttet, at kommunens vinterindsats på de offentlige veje opgraderes på de veje, hvor der er skolebuskørsel. Opgraderingen sker ved, at der fortages præventiv saltning af disse veje, svarende til indsatsen på det overordnede vejnet. Formandsbeslutningen er sket i dialog og forståelse med de øvrige Teknik- og Miljøudvalgsmedlemmer, da hele udvalget ikke ønsker usikkerhed om skolebusruterne, og ønskede en omgående indsats. Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer har været informeret undervejs i forbindelse med udmøntningen af beslutningen.

Indstilling og beslutning

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

·         At formandsbeslutningen og Teknik og Miljøs forslag til alternativ indsats, drøftes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:

Udvalget tager formandsbeslutningen til efterretning. Udvalget beslutter at fortsætte vinterindsatsen ved at følge Teknik og Miljøs forslag til alternativ indsats på klasse B-veje og samtidigt fastholde det i januar 2014 besluttede tillæg til vinterregulativet.

 

Merudgiften på 1 mio. kr. dækkes af kontoen til vejbelægning.

Der behandles oplæg til et revideret vinterregulativ på udvalgsmødet den 4. april. Heri indgår foreløbige betragtninger om klassificering af veje og implementering af den ny vejlov.

 

Sagsfremstilling

Formandsbeslutningen

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget har den 16. januar 2016 besluttet, at kommunens vinterindsats på de offentlige veje opgraderes på de veje, hvor der er skolebuskørsel. Opgraderingen sker ved, at der også fortages præventiv saltning af disse veje, svarende til indsatsen på det overordnede vejnet, hvilket vil medføre, at alle klasse B-veje sidestilles med de overordnede veje.

Beslutningen indebærer, at vejene, hvor skolebussen kører, præventivt skal glatførebekæmpes alle ugens dage i tidsrummet 03 – 24. Præventiv saltning udføres som udgangspunkt døgnets 24 timer, alle ugens dage (indsatsen gennemføres på baggrund af en forventning om, at der kan blive glat, og indsatsen iværksættes 3-4 timer inden forventet glat føre, deraf i tidsrummet 03 - 24). Hvis ikke der gennemføres en præventiv saltning i f.eks. weekenden, kan der være tilfælde, hvor vejene vil være is- eller sneglatte mandag morgen.

 

Snerydning skal i overvejende grad følge glatførebekæmpelse, da der ikke kan glatførebekæmpes, hvis der ligger mere end 3 cm sne.

 

Den økonomiske konsekvens af beslutningen vil udgøre en merudgift på ca. 2 mio. kr. ved en gennemsnitsvinter.

Merudgiften foreslås dækket ved en tilsvarende reduktion af belægningsarbejderne.

 

Denne løsning er efter Teknik og Miljøs opfattelse en god løsning, men vil foreslå en anden – og billigere - løsning, og som også er trafiksikkerhedsmæssig fuld forsvarlig:

 

Teknik og Miljøs forslag til alternativ indsats på klasse B-veje

I de tidligere regulativer før 2013, har glatføreindsatsen på klasse B-veje fungeret fornuftigt og til de flestes tilfredshed. Teknik og Miljø vil derfor foreslå, at udvalget overvejer om indsatsniveauet kan justeres til det samme niveau som de tidligere regulativer, dvs. at indsatsen på Klasse B-veje (inkl. skolebusruterne), gennemføres ud fra følgende praksis:

 

 

Den økonomiske konsekvens af beslutningen vil udgøre en merudgift på ca. 1 mio. kr. ved en gennemsnitsvinter.

 

Merudgiften foreslås dækket ved en tilsvarende reduktion af belægningsarbejderne.

 

Økonomiske konsekvenser

Ejendomme og Drift vurderer, at merudgiften vil være ca. 2 mio. kr., hvis der foretages præventiv saltning på Klasse B-vejene, og ca. 1 mio. kr. hvis der foretages en indsats på Klasse B-vejene som beskrevet i de tidligere regulativer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen bemærkninger

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsregnskab for Omfartsvej øst om Rønne

05.01.02S05-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2016

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for Omfartsvej øst om Rønne, idet projektet er afsluttet i regnskab 2015.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 2.7 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at anlægsregnskabet for Omfartsvej øst om Rønne godkendes.

b) at underskuddet på 1.341.752 kr. finansieres af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 31. marts 2011 anlægsbevillinger til Omfartsvej øst om Rønne - Ringvejen. Projektet blev finansieret via tilskud fra Transportministeriet jf. ”aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009” og ”aftale om nye initiativer af 22. oktober 2009”. Vejdirektoratet blev efterfølgende udpeget til at varetage administrationen af tilskuddet.

 

Ringvejen består af to eksisterende dele på 1.700 meter og en ny del, der forbinder dem på 1.800 meter. Den samlede ringvej på samlet 3.500 meter indeholder en vejbane i begge retninger, cykelstier i begge vejsider og fortov fortrinsvis i den ene vejside på eksisterende del.

 

Der blev afholdt offentlig licitation i 2012. Anlægsarbejdet blev udført i 2012 og 2013 med afslutning og åbning den 18. juni 2014. Efterfølgende er der foretaget justeringer af stier, samt 1 års eftersyn i juli 2015. 

 

Åbning af den samlede ringvej i juni 2014 har medført ca. 35 pct. færre biler i den indre bymidte.

Økonomiske konsekvenser

 

Anlægsregnskab:

Entrepriser

24.756.513

Asfaltarbejder

4.900.760

Belysning i 2 rundkørsler

534.764

Skilte og afmærkning

765.442

Samlet projektering af Cowi

2.389.720

Udlæg til Cowi

64.192

Tilsyn af Steenbergs Tegnestue

711.561

Ekspropriationsprojekt af LE34

534.384

Erstatning ved ekspropriation

1.040.013

Arkæologiske udgravninger af Bornholms museum

873.875

Gravearbejde for arkæologiske udgravninger

80.420

Geologiske undersøgelser

138.213

Afsætning af landinspektør

136.525

Nedrivning af bygning ved Torneværksvej

264.887

Lønudgifter til kommunalt projekt og tilsyn

914.456

Mindre udgifter

158.743

Afvandingsbidrag

-1.385.539

Udgifter i alt

36.878.929

 

 

Tilskud fra Transportministeriet

-35.700.000

Indtægter i alt

-35.700.000

 

 

Underskud

1.178.929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabet er revideret og godkendt af revisionen i forbindelse med udbetaling af tilskuddet.

 

 

 

Bevillinger 31.03.2011

Samlet forbrug ultimo 2015

Udgifter

35.000.000

36.878.929

Tilskud

-35.000.000

-35.700.000

Netto

0

1.178.929

 

Det skal bemærkes, at bevillingerne er anført i det prisniveau, der var gældende, da anlægsbevillingerne blev givet.

Projektets rådighedsbeløb er i de efterfølgende år blevet prisfremskrevet med i alt netto -162.823 kr. (udgifterne med 152.823 kr. og indtægterne med -315.646 kr.), hvilket medfører at det reelle underskud udgør i alt -1.341.752 kr.

Overskridelsen skyldes fortrinsvis uforudsete udgifter til kalkstabilisering af et større blødbundsområde (1.000.000 kr.), tømning og fjernelse af en stor nedgravet olietank (90.000 kr.), flytning af en natursti (100.000 kr.), forsinkelse af muldarbejde pga. digesvaler (100.000 kr), samt ekstra udgifter til brolægningsarbejder mv (400.000kr ).

 

Underskuddet på -1.341.752 kr. overføres til den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg 2016, idet sagen om de samlede budgetoverførsler forventes godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2016.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsregnskab for Oplevelsessti fra Døndalen til Melsted

05.01.02Ø02-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2016

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for Oplevelsessti fra Døndalen til Melsted, idet projektet er afsluttet i regnskab 2015.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 2.7 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at anlægsregnskabet for Oplevelsessti fra Døndalen til Melsted godkendes.

b) at overskuddet på 3.088.780 kr. overføres til den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Som følge af manglende mulighed for ekstern finansiering til brug for gennemførelse af projektet, nedjusterede kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 bevillingerne og rådighedsbeløbene til det tilpassede projekt. Der blev givet bevilling og afsat rådighedsbeløb til de udgifter, der allerede var afholdt og disponeret. Den igangsatte ekspropriation kunne herefter afsluttes.

Vejdirektoratet meddelte imidlertid den 30. januar 2015, at ekspropriationen var ugyldig, hvorfor projektet er afsluttet uden udbetaling af erstatninger og matrikulære berigtigelser.

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab:

 

 

Rådighedsbeløb*

Udgifter

Projektering og konsulenter

4.497.537

4.166.584

Erstatninger. Ulempe ved ekspropriation

1.850.000

61.049

Landmåler

300.000

 

Ekspropriationsrådgivning

1.615.923

1.011.011

Projektledelse, rejser, møder mv.

636.540

572.576

I alt

8.900.000

5.811.220

 

 

Bevilling*

Samlet forbrug

Ultimo 2015

Overskud

Udgifter

8.900.000

5.811.220

3.088.780

* Senest justeret i kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015, hvorfor der ikke forekommer nogen prisfremskrivning af rådighedsbeløbet i denne sag

 

Anlægsudgifterne er mindre end anlægsbevillingen på 8.900.000 kr., da Vejdirektoratet erklærede ekspropriationen ugyldig. Derved har der ikke været omkostninger til arealerstatninger og matrikulære berigtigelser.

 

Der har været udgifter til nogle mindre ulempeerstatninger til lodsejere, der har haft eksterne omkostninger til rådgivere.

 

Overskuddet på 3.088.780 kr. overføres til den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg 2016, idet sagen om de samlede budgetoverførsler forventes godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2016.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Fjernvarmeprojekt for Pedersker

13.03.01P19-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2016

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

OK Entreprise har fremsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af Pedersker til kommunens godkendelse.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at projektforslaget udsendes til Østkraft, RVV og Bornholms Forsyning med en høringsfrist på 4 uger.

b) at sagen efter høringsperioden på ny kommer til behandling i udvalget med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om den endelige projektgodkendelse.

                                                                                                     

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af Pedersker fra et nyopført 750 kW træflisvarmeværk.

Projektforslaget forudsætter frivillig tilslutning. Projektet vil kun blive realiseret, hvis der opnås tilslutning af ca. 60 % af samtlige potentielle kunder. Det forudsættes desuden, at alle kommunale bygninger i områderne tilsluttes. Udbygningen forventes at ske i løbet af 2016. Det forudsættes desuden, at der kan opnås kommunegaranti.

Endelig forudsætter projektforslaget, at der nedlægges elvarmeforbud i forsyningsområdet, jf. Energiministeriets brev af 6.5.1994 til alle kommunalbestyrelser.

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24.11.2014, og Bekendtgørelse nr. 1124 af 29.9.2015: ”Projektbekendtgørelsen”.

Bekendtgørelsen indeholder anvisninger om indholdet i projektforslag samt om kommunens godkendelse. Det fremgår bl.a., at kommunalbestyrelsen inden godkendelse af projektet skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet, også i forhold til varmeplanlægningen (dvs. Varmeplan Bornholm, 2013) og den fysiske planlægning (Regionkommuneplanen og lokalplaner).

 

Da der ikke er tale om tilslutningspligt, arealafståelser e.l., skal projektforslaget ifølge projektbekendtgørelsens § 25 alene udsendes til høring hos de berørte forsyningsselskaber med 4-ugers frist. På denne baggrund foreslår Teknik & Miljø, at forslaget sendes i høring hos Østkraft, RVV og Bornholms forsyning.

 

Teknik og miljø har følgende vurdering af projektforslaget for Pedersker

 

·         Projektet er i overensstemmelse med Varmeplan Bornholm 2013.

·         Projektforslaget er udarbejdet i henhold til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsens bestemmelser.

·         Projektet er fordelagtigt ud fra et brugerøkonomisk synspunkt. Der vil være en 20 % besparelse i forhold til oliefyring. Der er regnet med en oliepris på 6,8 kr. liter.

·         Projektet giver et samfundsøkonomisk overskud på henholdsvis 3 mio. kr. ved 60 % og 7 mio. kr. ved 80 % tilslutning.

·         Projektet giver et Ø-økonomisk overskud på henholdsvis 12 mio. kr. ved 60 % og 14,5 mio. kr. ved 80 % tilslutning.

·         Miljømæssigt vil projektet give en reduktion af CO2 på 535 tons/år ved 80 % tilslutning.

 

Det kan anbefales, at projektet godkendes.    

Økonomiske konsekvenser

Det må forventes, at OK Entreprise i lighed med tidligere fjernvarmeprojekter vil anmode regionskommunen om garantistillelse i forbindelse med låneoptagning til projektets gennemførelse. En ansøgning vil blive forelagt til stillingtagen i en særskilt dagsorden.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2016

1.
Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Pedersker (PDF)

2.
Pedersker forsyningsområde (PDF)

3.
Energivurdering Pedersker 60% projektforslag (PDF)

4.
Energivurdering Pedersker 80% projektforslag (PDF)

5.
Miljøvurdering Pedersker 60% projektforslag (PDF)

6.
Miljøvurdering Pedersker 80% projektforslag (PDF)

7.
Samfundsøkonomi Pedersker 60% projektforslag (PDF)

8.
Samfundsøkonomi Pedersker 80% projektforslag (PDF)

9.
Selskabsøkonomi Pedersker 60% projektforslag (PDF)

10.
Selskabsøkonomi Pedersker 80% projektforslag (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Indsats på forurenede grunde i 2016 og kommende år

09.08.00K07-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2016

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik og Miljø har udarbejdet udkast til plan for den forventede indsats med feltundersøgelser og iværksættelse af eventuelle afværgeforanstaltninger på grunde med kendt gammel jordforurening. Udkastet skal sendes i offentlig høring i 4 uger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at udkastet til prioritering af indsatsen på forurenede grunde i 2016 og kommende år sendes i offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Ved kommunalreformen i 2007 beholdt Bornholms Regionskommune opgaven med at gennemføre undersøgelser, kortlægning (offentlig registrering af jordforurening), og afværgeforanstaltninger i forbindelse med gamle jordforureninger. I det øvrige Danmark er det regionerne, der forestår denne opgave.

 

I henhold til jordforureningsloven skal Bornholms Regionskommune årligt udarbejde en oversigt over den forventede indsats. Oversigten skal i offentlig høring i fire uger inden Teknik- og Miljøudvalget vedtager den endelige indsats.

 

Teknik og Miljø har udarbejdet en oversigt med prioritering af indsatserne på jordforureningsområdet. Oversigten fremgår af bilag 1. I oversigten angives hvilket år opgaverne forventes afsluttet i Bornholms Regionskommune. Oversigten bygger på Teknik og Miljøs skøn over, hvor mange forurenede grunde, der forventes at være, sammenholdt med de ressourcer, der erfaringsmæssigt afsættes til opgaverne på jordforurenings- og råstofområdet.

 

Teknik og Miljø har et årligt budget på ca. 1,3 mio. kr. (incl. udgifter til råstofopgaver) til aflønning af medarbejdere, udførelse af undersøgelser, brug af rådgivning mv. I forbindelse med større afværge- og oprensningssager vil der blive tale om et større forbrug af økonomiske midler.

 

I 2015 er arbejdet i forbindelse med supplerende undersøgelser af en renserigrund blevet mere omfattende end forudset. Det har medført at otte af de grunde, der var prioriteret til at blive undersøgt i 2015, ikke er nået.

 

Følgende grunde foreslås undersøgt i 2016:

·         Otte grunde der ikke er blevet undersøgt i 2015

·         Èn grund, hvor ejer har bedt om at få grunden undersøgt indenfor et år, hvilket loven giver boligejere ret til.

·         Èn grund, der er undersøgt i 2015, og hvor der i 2016 skal udføres en videregående undersøgelse.

·         Èn grund, der ligger i grundvandsdannende område ved Sandemandsvej i Rønne

·         Èn grund, hvor der tilbage i tiden er foretaget en undersøgelse, men hvor det vurderes nødvendigt at genoptage sagen og udføre en ny videregående undersøgelse.

 

Teknik og Miljø forslår desuden, at resten af prioriteringslisten rykker ét år.

 

Antallet af afværge- og oprensningssager har været ret begrænsede på Bornholm. I forbindelse med de seneste års kortlægning af grunde, hvor der tilbage i tiden er foregået forurenende virksomhed, er der i 2014 påbegyndt forundersøgelser til afværgeforanstaltninger på fire grunde i tilknytning til en tidligere renserivirksomhed i Rønne. Forundersøgelserne er afsluttet i 2015, og TMU vil foråret 2016 få forelagt en dagsorden om afværgeforanstaltninger på nogle af disse grunde. På baggrund af erfaringerne fra denne sag vil Teknik og Miljø i de kommende år opprioritere grunde, hvor der tidligere har været renserivirksomhed, og hvor en eventuel forurening ikke er afklaret. I den kommende 10 års-periode skønner Teknik og Miljø med nuværende viden, at der kan blive tale om lidt flere større sager, end de ca. 5 som tidligere er meldt ud.

 

Ud over de ovennævnte grunde, er i forvejen en grund i Nexø prioriteret til oprensning i 2016. Denne sag vil også blive forlagt TMU foråret 2016.

 

Teknik og Miljø har i den udarbejdede oversigt prioriteret jordforureningssager, hvor der er bolig eller hvor ejendommen ligger både i særligt drikkevandsområde og nærområde ved vandværkernes drikkevandsboringer. Forurenede boliggrunde med indeklimarisiko prioriteres højere end boliggrunde med jordforurening på udearealer. Baggrunden for denne prioritering er, at borgerne ikke må påvirkes negativt sundhedsmæssigt af gammel jordforurening, og at grundvandet ikke må forurenes. Faren for gasdannelse på gamle lossepladser er også taget med i prioriteringen, og i 2015 er to lossepladser undersøgt, uden at der blev fundet et problematisk indhold af gas. Fra 2017 og frem vil flere lossepladser blive undersøgt for lossepladsgas.

 

Grundvandskortlægning

I forbindelse med at grundvandskortlægningen for grundvandsområdet i Stampen og Robbedale er afsluttet, har det vist sig, at en del af erhvervsgrundene i området ved Sandemandsvej m.fl. i Rønne ligger indenfor det grundvandsdannende område. På denne baggrund er fire grunde, hvor der kan være fare for forurening med klorerede opløsningsmidler, prioriteret til indledende undersøgelse i 2015, 2016 og 2017. Resten af grundene, ca. 15 i alt, vil efter dialog med Rønne Vand og Varme i kommende år blive sat på prioriteringslisten.

 

Gamle jordforureningssager og mulige trusler

Fra 2014 fik Bornholms Regionskommune også ansvaret for gamle jordforureninger, der kan true overfladevand eller internationale naturbeskyttelsesområder. I løbet af fem år fra 2014 skal kommunen gennemgå tidligere jordforureningssager for at se, om der er sager på Bornholm, hvor der muligvis kan være en fare for overfladevandet eller internationale naturbeskyttelsesområder. Et fælles IT-system er implementeret. En første analyse viser, at ca. 20 sager skal gennemgås for at finde ud af, hvor mange sager der skal behandles.

 

Løbende prioriteringsproces

Prioriteringsarbejdet er en proces, hvor nye og i enkelte tilfælde gamle sager løbende prioriteres og sættes ind på oversigten. Dette betyder, at årstallet for færdiggørelse af sager kan rykke sig, hvis nye eller gamle sager bliver prioriteret højere end de tidligere sager. Ud over de undersøgelser, der er vist på oversigten i bilag 1, vil nye grunde løbende blive kortlagt, og nogle vil medføre, at der inden for ét år skal udføres undersøgelser mv.

 

Værditabsordning

I nogle jordforureningskortlægningssager vedrørende boliggrunde, kan ejerne søge om at få udført undersøgelser og afværgeforanstaltninger for økonomiske midler fra en statslig værditabsordning. I forbindelse med undersøgelser i denne ordning er der ca. 3 års ventetid, og endnu længere på afværgeforanstaltninger. Værditabsordningen forudsætter en vis egenbetaling. Hvis nogle grundejere vælger denne løsning, kan andre sager eventuelt fremrykkes.

 

Teknik og Miljø lægger i sin sagsbehandling vægt på, at tage hensyn til borgere/virksomheder der har et særligt behov for afklaring af deres jordforureningskortlægningssag. Desuden er det et mål for Teknik og Miljø, at kommunens opgaver skal være forståelige for borgere/virksomheder, sådan at de kan have mulighed for at handle fornuftigt i egen interesse.

 

Love

Miljøministeriets lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Nr. 370 af 2. juni 1999 jf. lovbek. nr. 895 af 3. juli 2015 § 18, 19 og 20.

Økonomiske konsekvenser

En tiltrædelse af indstillingerne indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2016

1.
Prioriteringsliste (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Orientering om den private børnehave Troldhøj

28.18.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2016

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

 

Resumé

Den private daginstitution Troldhøj er erklæret konkurs og en del af de børn, der var indskrevet der, har fået et fået et kommunalt tilbud i det lukkede børnehus Karlsvognen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:

Taget til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. februar 2016:

 

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familie (BF) fik den 18. december en henvendelse fra bestyrelsen i den private daginstitution Troldhøj i Nexø. Af henvendelsen fremgik, at man forventede at institutionen ville erklære sig konkurs samme dag. Bestyrelsen havde et ønske om, at forældrene hurtigst muligt fik en orientering om hvilke alternativer kommunen kunne tilbyde. Centerchef og leder af dagtilbud deltog lørdag den 19. december i et møde med forældre og bestyrelse. På mødet blev forældrene orienteret om situationen og BF fik mulighed for at orientere forældrene om deres muligheder.

Institutionen Troldhøj rummede 40 børn fordelt på 13 vuggestuebørn og 27 børnehavebørn. Forældrene fik tilbud om fortsat pasning i kommunalt regi i det nedlagte børnehus Karlsvognen i Nexø fra mandag den 4. januar 2016, hvor udflytningen fra henholdsvis Karlsvognen og Stjernehuset til det nybyggede børnehus i Nexø var effektueret. 5 vuggestuebørn og 19 børnehavebørn tog i mod tilbuddet. 3 af de 5 vuggestuebørn har pr. 1. februar 2016 valgt anden pasning. Derudover har forældrene valgt andre enten offentlige eller private dagtilbud.

Karlsvognen er organiseret som en satellit til Nexø Børnehus og har samme ledelse. Der er ansat medarbejdere fra Troldhøj i Karlsvognen så der var kendt og trygt personale for børnene ved starten. Det har været muligt at finde inventar, legetøj m.v. i Dagtilbud, således at ny-indkøb har kunnet begrænses.

Det er forventningen, at alle børn fra Karlsvognen vil kunne rummes i Nexø Børnehus pr. 4. april 2016, hvor der vippes.

Økonomiske konsekvenser

Under forudsætning af at Karlsvognens lokaler anvendes i en 3-måneders periode frem til 1. april 2016, er der beregnet merudgifter til bygningsdrift på 57.189 kr. Beløbet udgør forskellen mellem det afsatte budget til tomgangsdrift og fuld drift af bygningen.

 

For at holde Ejendomme og drift skadesløse for merudgiften, vil der skulle overføres 57.189 kr. fra bevilling 11 Dagpasning i 2016. Finansieringen hertil sker via en besparelse på kontoen for ”pengene følger barnet”. Det er marginalt billigere for kommunen at passe børnene i eget regi, fremfor at betale en privatinstitution for at gøre det. Derfor vil den bygningsmæssige merudgift kunne dækkes af de øvrige reducerede udgifter ved kommunal pasning indenfor rammen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Miljøpedeller

15.20.05P08-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2016

16

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I budget 2016 blev der afsat et årligt beløb på 945.388 kr. i 3 år til miljøpedeller. Ordningen har til formål at give svage borgere meningsfulde opgaver indenfor vedligeholdelse af det Bornholmske lokalmiljø og naturen, med henblik på at forskønne Bornholm til fremme af turistsektoren.

Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget fremlægger sag for kommunalbestyrelsens godkendelse, hvori der bl.a. beskrives målgrupper og arbejdsopgaver for de borgerne der er i ordningens målgruppe for indsatsen og som har brug for at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    at ordningen ”Miljøpedeller” som beskrevet i sagsfremstillingen godkendes

b)    at ordningen forankres i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

c)    at der overføres 515.444 kr. årligt i perioden 2016 – 2018 fra bevilling 61 Økonomi og Personale under Center for Økonomi og Personale til bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse under Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

d)     at der overføres 515.444 kr. årligt i perioden 2016 – 2018 fra bevilling 61 Økonomi og Personale under Center for Økonomi og Personale til bevilling 32 Center for Psykiatri og Handicap

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

 

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, da der ikke er tale om arbejde på overenskomstmæssige eller overenskomstlignende forhold for de involverede miljøpedeller. Ligeledes er der risiko for at miljøpedellerne vil udføre arbejde under forhold, der strider mod de retningslinjer og principper en enig kommunalbestyrelse har vedtaget om bl.a. arbejds- og sociale klausuler.

 

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. februar 2016:

 

 

Økonomi- og Planudvalget, den 10. februar 2016:

 

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. februar 2016:

 

Sagsfremstilling

Formål med projektet
Tilbuddet vil have det formål at træne fremmødestabilitet, styrke sociale- og faglige kompetencer, samt give kendskab til kulturen på arbejdsmarkedet. For at styrke arbejdsidentiteten vil der kunne blive udleveret arbejdstøj med logo som det kendes fra skovarbejderprojekter.

 

Indfrielse af ansættelsens formål og et godt forløb afhænger af om der kan opnås et samarbejde med lokale foreninger og andre områder i Bornholms Regionskommune, herunder eventuelt et samarbejde, hvor deltagerne via en udslusning kan få udvidet deres netværk med henblik på individuelle praktikker, lærlingeforløb og evt. ansættelse.

 

Arbejdsopgaver

Projektet tager udgangspunkt i en forudsætning om at deltagerne skal indgå i opgaver vedrørende almindelig vedligeholdelses- og renoveringsarbejde for kommunen, borgerforeninger o. lign.

Center for Ejendomme & Drift bliver bestiller af opgaver i de to sjak af miljøpedeller.

Center for ejendomme & Drift tænkes at videreudvikle et projekt ”ren by, strand og havn” hvor ideen om at være en grøn – bright green – ø skinner igennem.

Renholdelsesopgaver der ligger udenfor kommunens nuværende standard indgår. Eksemplet kan være de der er nævnt for Teknik- og Miljøudvalget i december 2015 på kommunens byggeri ved Snorrebakken.

Der udarbejdes en opgaveliste af faste opgaver som er årstidsbestemt og med mulighed for supplerende med ad. Hoc opgaver. Tidligere erfaringer bl.a. fra Østergadeprojektet viser, at deltagere der ikke altid er fuldt til rådighed i en fuld arbejdsuge, selv kan styre deres opgave- portefølje, når projektet først er i drift.

 

Center for Ejendomme og Drift – Devika – har i øjeblikket en stor opgave med at implementere ambitionerne om at 60 % økologi og 40 % lokalt producerede fødevarer skal indgå i deres madproduktion. Det betyder ofte at der skal rengøres og forarbejdes store mængder af fødevarer. Der afdækkes mulighed for at integrere denne opgave i miljøpedelkorpset, dette også i samarbejde med fødevare leverandørerne.

 

Det er undersøgt om de almene boligselskaber kan stille handicappede borgere opgaver der falder indenfor formålet. Dette kan de kun såfremt de indgår i en defineret gruppe og ikke som enkeltpersoner. Tidligere er denne problematik afdækket vedr. ”handy man-ordninger”, haveordninger og snerydningsordninger som alle måtte lukke, idet der her ikke var tale om tilbud til en defineret gruppe.(Lighedsgrundsætningen):

”Det er imidlertid stadig fast antaget, at kommuner ikke kan støtte enkeltpersoner ud fra et økonomisk eller socialt trangskriterium, og at en kommune heller ikke i øvrigt kan understøtte eller begunstige enkelt personer økonomisk uden lovhjemmel.”

 

En ny og voksende opgave vil kunne være at indgå i arbejdet med at syne og klargøre boliger til flygtninge, hvor kommunen står som lejer af midlertidige boliger. Opgaven er forankret i Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse og er ikke ressourcefastsat.

 

I øvrigt kan nævnes forefaldende opgaver, som kan defineres af Center for Ejendomme og Drift samt Center for Teknik og Miljø. Her vurderes det nødvendigt at Center for Ejendomme & Drift inddrager tillidsrepræsentanten i forberedelsen af projektet med henblik på at drøfte grænsen for opgaver, så risiko for konkurrenceforvridning undgås.

 

Såfremt ordningen, som beskrevet, godkendes af kommunalbestyrelsen, er det planlagt at der etableres en projektgruppe med deltagelse fra de 3 relevante centre. Denne projektgruppe har ansvaret for igangsættelse af ordningen og projektgruppen opløses når ordningen går i drift, tidshorisont for dannelse af projektgruppen og til ordningen går i drift, vurderes til ca. ½ år.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er udarbejdet følgende budget for projekt ”Miljøpedeller”, ud fra de politisk definerede arbejdsopgaver.

Budgettet tager udgangspunkt i et projekt til 12 borgere.

 

12 borgere

Løn til medarbejdere          858.888 kr.                        

Leasing af mandskabsbil      72.000 kr.

Drift                                      75.000 kr.

Indkøb maskiner mv             25.000 kr.*

I alt                               1.030.888 kr.

*Engangsudgift

 

Budgettet tager udgangspunkt i almindelig vedligehold og renoveringsarbejde for kommunen, borgerforeninger o. lign.. Der er ikke indregnet mulighed for eventuelle nyetableringer. Midlerne deles mellem Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, så der hvert sted kan ansættes en tovholder til 6 miljøpedeller.

 

Begrebet ”svage borgere” er bredt og miljøpedelordningen vil også kunne skabe anvendelse for uforbrugte midler i 2015 på 256.500 kr. vedr. et tidligere budgetteret beløb på 1 mio. kr. til unge der ikke kan deltage i en erhvervsfaglig grunduddannelse, disse midler sammentænkes med budgettet til miljøpedeller med 85.500 pr. år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2016

17

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:
Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2016

18

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:
Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2016

19

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:
Intet.