Referat
Teknik- og Miljøudvalget
29-02-2016 kl. 14:00
Mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Dialog med Horesta
  åbent 3 Valg af formand
  åbent 4 Anlægsbevilling til etablering af ny skovbørnehave
  åbent 5 Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2016
  åbent 6 anlægsbevilling til renovering af vejafvandingsanlæg 2016
  åbent 7 Anlægsvevillling til renovering af broer og bygværker 2016
  åbent 8 Anlæggelse af petanquebaner
  åbent 9 Anlægsbevilling til ombygning af kommunale bygninger til midlertidige boliger for flygtninge
  åbent 10 Medlem til følgegruppe vedr. Toftegårdens fremtid
  åbent 11 Igangsætning af lokalplanproces for en samlet opdatering af plangrundlaget for historiske bymiljøer og fiskerlejer
  åbent 12 Evt. ændring af kommuneplanen for området ved Svanevang i Svaneke
  åbent 13 Iværksættelse af planlægning for SwanVika
  åbent 14 Vision og strategi for integration af flygtninge
  åbent 15 Ny organisering af Center for Teknik og Miljø
  åbent 16 Opgørelse over Teknik- og Miljøudvalgets forbrug i 2015 til rejser og uddannelse
  åbent 17 Gensidig orientering
  åbent 18 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 19 Koordinering med andre politikområder
  lukket 101 Lukket punkt: udmøntning af nedrivningspulje
  lukket 102 Lukket punkt: Udbudssag
  lukket 103 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 104 Lukket punkt: salg af grund
  lukket 105 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 106 Lukket punkt: salg af grund 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-02-2016

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialog med Horesta

00.17.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-02-2016

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Der er aftalt dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Horesta Region Bornholm.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at dialogen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. februar 2016:

Taget til efterretning.
Der udsendes en særskilt opsamling på dialogmødets drøftelser.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har aftalt et dialogmøde med Horesta, bl.a. med det formål at følge op på de emner, der blev drøftet ved seneste møde i maj 2015.

Dialogen kommer bl.a. til at omhandle

·         Skiltning

·         Rene strande/skove

·         Udeserveringsafgiften

·         Mobile salgsenheder

·         Tilskud til medborgerhuse, idrætshaller: private fester og hal-arrangementer

·         Tilskud til multihus etc. - Østerlars

·         Parkering i Gudhjem 25 kr/timen

 

Fra Horesta Bornholm deltager ca. 5 personer. Derudover er formand for Fritids- og Kulturudvalget, Erik Lund Hansen inviteret.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Valg af formand

00.22.04A30-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-02-2016

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget skal vælge ny formand for den periode nuværende formand, Carsten Scheibye, er sygemeldt.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at udvalget vælger en ny formand i Carsten Scheibyes fraværsperiode.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. februar 2016:

Søren Schow blev valgt som formand for TMU indtil Carsten Scheibye er tilbage.


Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse vælger udvalget sin formand blandt sine medlemmer.

Valget ledes af næstformanden.

 

Liste V meddeler, at viceborgmester Søren Schou træder ind i Teknik- og Miljøudvalget i Carsten Scheibyes fraværsperiode.  

 

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse nr. 769 af 09/06/2015

 

§ 22. Udvalgene vælger selv deres formand, jf. dog § 18, stk. 1. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand. Formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

 

§ 20 stk. 2. Udvalgene er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal

 

§ 28 stk. 2. Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer. En kommunalbestyrelse, der i styrelsesvedtægten har truffet bestemmelse efter § 15, stk. 2, 2. pkt., kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Anlægsbevilling til etablering af ny skovbørnehave

28.09.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-02-2016

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med etableringen af en ny skovbørnehave har der efter afholdt licitation vist sig forventede merudgifter for i alt 550.000 kr. ved det beskrevne projekt.

Der søges på den baggrund om forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Forhøjelsen foreslås finansieret af Center for Børn og Families overførte overskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at anlægsbevillingen til ovennævnte projekt forhøjes med 550.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 7.250.000 kr.

b) at det afsatte rådighedsbeløb forhøjes med 550.000 kr., som finansieres af overført overskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning, Fællesudgifter Dagtilbud

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 1. marts 2016:Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. september 2015 en anlægsbevilling på 6,7 mio. kr. til etablering af en ny skovbørnehave ved Vibegård i Rønne. Den nye skovbørnehave opføres som et modulbyggeri.

 

Anlægsbyggeriet omfatter både modulerne og det øvrige anlægsarbejde har været i udbud. Senest har der været afholdt licitation på anlægsarbejdet. Der er indkommet to tilbud, hvoraf det billigste er 550.000 kr. dyrere end budgetteret. Der er i budgettet afsat 1,2 mio. kr. til entreprenørarbejde og tilbuddet lyder på 1,75 mio. kr. 

 

Byggeudvalget har behandlet totalrådgivers forslag til besparelser, men vurderer at besparelserne på sigt vil medføre øgede driftsomkostninger. Det drejer sig f.eks. om forringelse af befæstelser på vej og parkeringsanlæg og forringelse af ramper og terrasser omkring huset.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 550.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 7.250.000 kr.

Merudgiften foreslås finansieret af Center for Børn og Families overførte overskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning, Fællesudgifter Dagtilbud.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

Dog fremlægges denne sag tillige for Børne- og Skoleudvalget, idet projektet foreslås tilført driftsmidler fra Center for Børn og Familie.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2016

05.01.12S00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-02-2016

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. januar 2016 blev der besluttet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2016, herunder 1.500.000 kr. til kabellægning af gadebelysningsanlæg, montage af kabel i master og nye master i nødvendigt omfang i forbindelse med Østkrafts kabellægning af deres luftbårne elforsyningsanlæg i området Rønne og Tejn.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i 2016.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til kabellægning af belysningsanlæg i 2016

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det kommunale gadebelysningsanlæg med ca. 10.000 belysningsenheder. I de områder hvor ledningsanlæggene er luftbårne er dette monteret på Østkrafts elmaster efter gæsteprincippet.

I 2016 udfører Østkraft næste pulje af kabellægning af deres luftbårne elforsyningsanlæg.

Berørte områder er Rønne (Paradisvej, Ved Lunden) og Tejn (Mågevangen, Fasanvænget, Lærkebakken, Lærkemarken, Lærkeløkken, Smedeløkken, Møllegade og Ågade) ca. 2600 meter. For at sikre det kommunale gadebelysningsanlæg, tilbydes det at medtage gadebelysningskabelanlæg i graveprojektet.

Den kommunale del i projektet vil være afholdelse af udgifter til elkabel, inkl. medtagelsesbidrag, montage af kabel i de master, som kan genbruges samt opsætning af nye master i nødvendigt omfang.

Østkrafts kabelarbejde sker samtidig med etablering af fjernvarmeanlæg i Tejn by.

Arbejdet udføres under Østkrafts entreprise.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2016 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 20.482.500 kr., hvoraf der allerede er disponeret 12.000.000 kr.

Center for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg - Driftsplanlægning vurderer, at udgifterne til kabellægning af gadebelysning 2016 vil beløbe sig til 1.500.000 kr.

Udgiften til kabellægning af gadebelysning, som forventes afholdt i 2016, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Anlægsbevilling til renovering af vejafvandingsanlæg 2016

05.01.13S00-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-02-2016

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. januar 2016 blev der besluttet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2016, herunder 500.000 kr. til renovering af vejafvandingsanlæg.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til renovering af vejafvandingsanlæg i 2016.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til renovering af vejafvandingsanlæg i 2016

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Grundet klimaændringer skal der de kommende år, i samarbejde med Bornholms Forsyning og Center for Teknik og Miljø, iværksattes fælles projekter i relation til afvanding af vejene.

Udgifterne til disse projekter vil ikke kunne finansieres over driften.

Projekterne omfatter følgende:

·         Afvandingsprojekt Langebjergvej

·         Fællesprojekter med Bornholms Forsyning - renovering og separering af vejvand til vejbrønde.

 

Arbejdet udbydes i indbudt licitation – tildelingskriterie er laveste pris.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2016 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 20.482.500 kr., hvoraf der allerede er disponeret 12.000.000 kr.

Center for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning vurderer, at udgifterne til renovering af vejafvandingsanlæg vil beløbe sig til 500.000 kr.

Udgiften til renovering af vejafvandingsanlæg, som forventes afholdt i 2016, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. februar 2016

1.
Vejafvanding langs Langebjergvej (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2016

05.03.06S00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-02-2016

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. januar 2016 blev der besluttet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2016, herunder 2.500.000 kr. til renovering af broer og bygværker i 2016.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker i 2016.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering af broer og bygværker i 2016

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af 350 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringen foretages med baggrund i brorenoveringsdatabasesystem Broconsult.

Som grundlag for den videre prioritering af renoveringerne af broer og bygværker er vedhæftet en oversigt over anbefalede brorenoveringer i perioden 2016 – 2020.

Renoveringen omfatter i 2016 følgende bygværker:

·         Bro nr. 1055 – Sdr. Landevej – belægningsreparation og reparation af fredet bro

·         Bro nr. 2041 – Grånakkevej, totalrenovering (sammenbrud)

·         Bro nr. 4010 – Søndre Strandvej, Tejn, cykelstibro – råd i bærende konstruktion

·         Bro nr. 3041 – Askeløkkevej, totalrenovering – (sammenbrud)

·         Bro nr. 3501 – Slotslyngsvej, totaludskiftning – Ø1000 rør (sammenbrud)

·         Særeftersyn og TV-inspektioner på 25 broer og bygværker

 

Arbejdet udbydes i indbudt licitation – tildelingskriterie er laveste pris.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2016 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 20.482.500 kr., hvoraf der allerede er disponeret 12.000.000 kr.

Center for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning vurderer, at udgifterne til renovering af broer og bygværker i 2016 vil beløbe sig til 2.500.000 kr.

Udgiften til renovering af broer og bygværker, som forventes afholdt i 2016, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. februar 2016

1.
Anbefalede broarbejder 2016-2020 BRK (PDF)

2.
Generaleftersyn 2016-2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anlæggelse af petanquebaner

02.00.00G01-12045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-02-2016

8

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Viking Petanque ansøger Bornholms Regionskommune om finansiering til anlæg af 8 nye petanquebaner. På den baggrund søger Center for Ejendomme og Drift om en anlægsbevilling til projektet. Driften af de nye petanquebaner vil blive varetaget af Viking Petanque.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) Der gives en anlægsbevilling på 78.500 kr. til anlæg af 8 nye petanquebaner på Rønne Stadion Nord

b) Der afsættes rådighedsbeløb på 78.500 kr., finansieret af overført driftsoverskud fra 2015 under bevilling 55 Ejendomme og Service, Idrætsområder, og

c) Anlægsbevillingen gives til Centerfor Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Viking Petanque planlægger at anlægge en hal på petanqueanlægget på Rønne Stadion Nord. Hallen skal virke som overdækning for 8 nyanlagte petanquebaner, som ønskes anlagt i samme forbindelse. Hermed skabes der mulighed for at spille petanque året rundt og i alt slags vejr.

Petanquesporten har gennem de seneste mange år været et idrætstilbud, som især ældre borgere har taget til sig. Det ses da også tydeligt af, at petanquebanerne mange dage i løbet af året er i brug fra formiddag til aften. Men flere og flere unge har vist interesse for denne idrætsgren, således at det i dag er et stort antal og bredt udsnit af borgere, der benytter petanqueanlæggene rundt om på Bornholm.

Med ønsket om at etablere en hal til overdækning af 8 petanquebaner, på petanqueanlægget på Rønne Stadion Nord, skabes der forbedrede vilkår for petanquespillerne til at dyrke deres idræt hele året. Dette gælder for alle øens petanquespillere, da det er planen, at de overdækkede baner skal anvendes i forbindelse med afholdelse af turneringer og stævner.

Til orientering kan oplyses, at Aakirkeby Idrætsforenings petanqueafdeling i dag lejer en ladebygning, hvor klubbens medlemmer kan spille petanque, når vejret ikke tillader spil på de åbne baner.

Viking Petanque oplyser, at de på nuværende tidspunkt har indsamlet ca. 400.000,00 kr. som skulle være tilstrækkeligt til opførelse af en hal. Der er endnu ikke givet byggetilladelse til projektet.

Petanquebanerne på Bornholm passes overvejende af klubberne selv, og er således driftsmæssigt nogen af de billigste idrætsanlæg. Bornholms Idrætsområder står kun for driften af de arealer, der omkranser petanquebanerne. Det er således også aftalt med Viking Petanque, at de selv skal står for driften af den nye hal, herunder betaler for strøm til belysning, samt at de vedligeholder banerne på samme måde, som de i dag gør med de 21 baner, der findes på petanqueanlægget på Rønne Stadion Nord.

Økonomiske konsekvenser

Viking Petanque har selv indsamlet diverse fondstilskud til brug for opførelse af hallen.

Klubben ansøger Bornholms Regionskommune om finansiering til anlæg af de 8 petanquebaner, som hallen vil kunne rumme.

Tilbud fra Vej & Park viser, at de 8 petanquebaner kan anlægges for 78.500 kr. ekskl. moms.

Bornholms Idrætsområder under Center for Ejendomme og Drift har et ubenyttet budget på 540.614 kr. fra 2015, som forventes overført til 2016 på Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2016. Dette beløb skal anvendes til anlægsopgaver på idrætsområderne.

Anlægsudgiften på 78.500 kr. kan finansieres af det overførte budget fra 2015, under forudsætning af, at overførslen bevilges.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Anlægsbevilling til ombygning af kommunale bygninger til midlertidige boliger for flygtninge

02.03.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-02-2016

9

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommunes flygtningekvote er i de seneste år forøget væsentligt. Udlændingestyrelsen har tildelt Bornholms Regionskommune en kommunekvote på 188 flygtninge i 2016, ligesom der i 2016 forventes et større antal familiesammenføringer.

Den markante stigning i antallet af flygtninge i Bornholms Regionskommune viser sig også ved et stigende behov for midlertidige boliger, boliger som samtidig skal være billige, da enlige flygtninge maximalt må betale 2.152 kr. pr. måned jf. gældende lovgivning.

Kommunen tilføres særlige tilskudsmidler som følge af det ekstraordinært høje antal flygtninge. Der søges om en anlægsbevilling til ombygning af fem kommunale bygninger til anvendelse for midlertidige boliger for flygtninge, finansieret af dette tilskud.  

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a)      at der gives en anlægsbevilling på 1.410.000 kr. til ombygning af de i sagsfremstillingen nævnte bygninger til midlertidige boliger for kvoteflygtninge,

b)      at der afsættes rådighedsbeløb på 1.410.000 kr. (udgift), finansieret af det ekstraordinære investeringstilskud til kvoteflygtninge, således at bevilling 96 Tilskud og udligning tilsvarende forhøjes med -1.410.000 kr. (indtægt), og

c)      at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 29. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

 

 

 

Kommunaldirektøren indstiller:

d)     at de i sagsfremstillingen nævnte bygninger ombygges til midlertidige boliger for flygtninge, og

e)      at udgiften finansieres af det forventede ekstraordinære investeringstilskud til kvoteflygtninge for 2016

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. marts 2016:

 

Sagsfremstilling

Baggrund
Bornholms Regionskommune er i 2016 tildelt en kommunekvote på 188 flygtninge af Udlændingestyrelsen.

 

Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark i det pågældende år, og som derfor skal visiteres til kommunerne, herunder Bornholms Regionskommune.

 

Der forventes i 2016 et større antal familiesammenføringer, idet mange af de visiterede syrere har kone og børn, der forventes at tilflytte kommunen i løbet af 2016, når familiesammenføring bevilges. (Der er dog aktuelt ved at blive indført nye krav i lovgivningen, som kan udsætte tidspunktet for familiesammenføring).

Udfordringen vedrørende flygtninge og familiesammenførte, er landsdækkende – og på den baggrund er der den 8. januar 2015 aftalt en ’Forståelse mellem regeringen og KL om integrationsområdet’ om forskellige præciseringer og nyt tiltag på området, herunder en ekstraordinær pulje, som fordeles til kommunerne ud fra det konkrete antal flygtninge som kommunen modtager.

 

Aktuel status:

Kommunekvoten:

Bornholms Regionskommunes flygtningekvote er i de seneste år forøget væsentligt. Oversigt over forøgelse fremgår af nedenstående tabel:

 

Kommunekvote årstal

Antal flygtninge

2015(Gl.)

58

2015(Ny)

144

2016

188

Udover ovennævnte tal modtages familiesammenføringer til flygtninge.

 

Kommunens integrationsgruppe har generelt svært ved at imødekomme den stadig større efterspørgsel på billige og passende lejeboliger både via den kommunale boliganvisning, almennyttige boliger samt private lejeboliger.

Dette er en udfordring, ikke bare for de modtagne nye flygtninge, men dette får i høj grad også indflydelse på andre i målgruppen for kommunal boliganvisning, da markedet hurtigere bliver mættet.

 

Husleje (integration midlertidig bolig):

 

Økonomien spiller en afgørende rolle, da den højest tilladte huslejeopkrævning fordelt på familietyper ser ud som følger:

 

Enlig med/uden børn          2.152 kr.

Par uden børn                     3.939 kr.

Par med 1-3 børn                4.298 kr.

Par med 4-? Børn               4.656 kr.


Indtil nu har det været muligt at finde egnede boliger, men med det stigende antal flygtninge er det blevet vanskeligere, specielt fordi der er behov for mange midlertidige boliger til enlige. Der kan nemlig først endelig boligplaceres, når familiesammenføring har fundet sted, idet en enlig flygtning ikke har økonomi til at bebo en familiebolig.

 

Kommunen er også i dialog med de almennyttige boligorganisationer om boliger, som forventes at blive en del af den fremtidige løsning ud over de i denne sag anførte boliger.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte følgende den 17. december 2015:

Det er på denne baggrund, at der nu ansøges om at følgende bygninger istandsættes:

Adresse

Personer

Udgift

Skoleparken 6, Aakirkeby

4

81.000

Skoleparken 9, Aakirkeby

3

99.000

Marthas Minde, Smedegårdsvej 34, Rønne

5

280.000

Damgade 10B, Nexø (tidl. Stjernehuset)   

11

580.000

Havnegade 70, Nexø (tidl. Karlsvognen)

6

370.000

I alt

29

1.410.000

 

Bygnings- og boliggruppen i Center for Ejendomme og Drift skønner den samlede udgift til at udgøre 1.410.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 1.410.000 kr. til renovering/ombygning af de nævnte bygninger til midlertidige boliger for kvoteflygtninge.

Udgiften kan finansieres af det ekstraordinære investeringstilskud til kvoteflygtninge, idet bevilling 96 Tilskud og udligning forhøjes med -1.410.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

Dog fremlægges denne sag tillige for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, idet boligplacering af flygtninge er en del af integrationsopgaven, som henhører under dette fagudvalg.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Medlem til følgegruppe vedr. Toftegårdens fremtid

27.42.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-02-2016

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Kommissorium for arbejdet med Toftegårdens fremtid er vedtaget i kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016. Der skal udpeges et medlem af og blandt udvalget til følgegruppen. 

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at udvalget udpeger medlem til følgegruppe for Toftegårdens fremtid

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 29. februar 2016:

Udvalget udpeger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, dvs. Søren Schow indtil Carsten Scheibye er tilbage.

Sagsfremstilling

Kommissoriet beskriver rammerne for det videre arbejde med at fastlægge, hvad der skal ske med Toftegården.

 

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse opererer kommissoriet med tre scenarier for Toftegårdens fremtid:

1) Renovering og ombygning af Toftegården (plejehjem med tidssvarende boliger)

2) Nybygning på Toftegårdens areal (plejecenter)

3) Nybygning af plejecenter andet geografisk sted end på Toftegårdens arealer

Dog således at belysningen i punkterne også indeholder en vurdering af byggeri af et-værelses lejligheder.

 

Arbejdsgruppen, der har ansvaret for at beskrive de tre scenarier jf. kommissoriet, består af repræsentanter fra Center for Ældre, Økonomi og Personale, Teknik og Miljø samt Ejendomme og Drift. Arbejdsgruppen skal afslutte beskrivelsen af scenarierne ved udgangen af maj 2016, således at der kan træffes politisk beslutning om Toftegårdens fremtid i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017.

 

Foruden arbejdsgruppen nedsættes en følgegruppe bestående af et medlem fra henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Bornholms Ældreråd og Handicaprådet. Det er tanken, at følgegruppen skal yde sparring til arbejdsgruppen ved 1-2 møder.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Igangsætning – opdatering af lokalplangrundlag for historiske bymiljøer og fiskerlejer

01.02.15P16-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-02-2016

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Økonomi- og Planudvalget, til orientering

Kommunalbestyrelsen, til orientering

Resumé

Siden kommunesammenlægningen har det været en målsætning i kommuneplanerne at få revideret de eksisterende ældre plangrundlag med fokus på bybevaring fra de 5 tidligere kommuner. Opdateringen er påkrævet for at få et mere gennemsigtigt plangrundlag for borgerne og for at kunne effektivisere den fortsatte administrative bevaringsindsats.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         At processen med prioritering og opdatering af plangrundlaget for de mest attraktive historiske bymiljøer og fiskerlejer igangsættes som skitseret.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. februar 2016:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Mange kommuner arbejder målrettet på at optimere og synliggøre historiske bymiljøer som led i en langsigtet udviklingsstrategi, da det har indflydelse på, hvilke tilflyttere, erhverv og turister, de kan tiltrække.

Erhvervsstyrelsens omfattende vejledning ”Lokalplanlægning med et bevaringssigte”, der kom i høring sidst i 2015, er bl.a. et udtryk for denne stigende interesse.

Bornholm har relativt velbevarede autentiske historiske bymiljøer og fiskerlejer. De mest velbevarede er resultatet af en målrettet indsats over mange år, som der lokalt bakkes op om. Med et faldende befolkningstal og en aldrende befolkning vil mange huse de næste årtier skifte ejere på Bornholm. Derfor er tidspunktet gunstigt til at prioritere en opdatering af det samlede plangrundlag, der kan sikre de bedste kulturmiljøers bærende og særegne kulturværdier. Målet er et samlet, let administrerbart digitalt plangrundlag for den videre bevaringsindsats.

I 2006 blev udviklet en skabelon til revision af de ældre bevaringsplaner, som blev afprøvet på to byområder de følgende år. Kommuneatlas, registreringer, lokal viden, drøftelser og byvandringer med lokale foreninger, borgere, interessenter og fagfolk var grundlaget for udvikling af konceptet og de konkrete planer. En gradueret skala blev udviklet (A,B,C,D-skala), hvis hensigt var at sikre de historiske miljøer som helheder, dvs. som bevaringsværdige gademiljøer og byrum m.fl. og samtidigt synliggøre en prioritering af bevaringsindsatsen og dermed af den videre byudvikling.

De første nye planer for bevaring og videreudvikling af Gudhjem-Melsted og Åkirkeby blev vedtaget i april 2008. Sideløbende med disse blev lavet 10 generelle vejledningsblade til borgere og interessenter. Og efterfølgende blev i september 2010 vedtaget et administrationsgrundlag med retningslinjer for sagsbehandlingen i de historiske miljøer, der fortsat var omfattet af ældre bevarende lokalplaner. I juni 2011 blev et revideret plangrundlag for Rønnes bykerne vedtaget.

Siden har arbejdet været stillet i bero. Bilag 1 viser en oversigt over hvilke historiske bymiljøer, der i dag er omfattet af lokalplaner med et bevaringssigte.

For at opnå et mere ensartet, let administrerbart plangrundlag, der gør det muligt at målrette udviklingen af de bedste historiske bymiljøer og fiskerlejer på Bornholm, anbefales en samlet opdatering af plangrundlaget for de resterende historiske bymiljøer, der er omfattet af ældre bevaringsplaner.

Det vil give bedre mulighed for at afveje og perspektivere den samlede bevaringsindsats på ø-niveau. I en sådan proces vil indgå en prioritering af, hvilke af de historiske miljøer der fremadrettet fortsat skal være omfattet af en lokalplan med et bevaringssigte. I prioriteringen ventes desuden at indgå byrumsmæssige vurderinger af historisk bebyggelse i byzone langs de vigtigste indfaldsveje til de større byer samt langs landeveje/hovedfærdselsårer gennem visse indlandsbyer, hvis der er opbakning til det lokalt.   

Jf. oplæg til tidsplan, bilag 2, ventes by- og borgerforeninger, interessenter, fagfolk m.fl. inddraget i processen, med sigte på at skabe et lokalt og bredt forankret ejerskab til resultatet. Der foreslås nedsat to følgegrupper i 2016, der kan bidrage til at belyse hhv. de overordnede udviklingspotentialer og vægtningen mellem benyttelse og beskyttelse i det samlede plangrundlag.

Grundlaget for de enkelte miljøers plangrundlag laves i samarbejde med de respektive by- og borgerforeninger m.fl. lokale interessenter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Udgifter i forbindelse med inddragelse afholdes af Teknik- og Miljø.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. februar 2016

1.
Bilag 1: Oversigt eks. plan- og administrationsgrundlag (XLSX)

2.
Bilag 2: Tidsplan (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Evt. ændring af kommuneplanen for området ved Svanevang i Svaneke

01.02.05P21-0394

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-02-2016

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

En virksomhed anmoder om at to ejendomme, ved hjørnet af Korshøje og Storegade i Svaneke, tages ud af erhvervsområdet Svanevang og planlægges til blandede boligformål. Der ønskes indretning af 4-7 nye boliger (fritidsboliger eller helårsboliger/fritidsboliger) i et tidligere savværksted ved Storegade, der nu står tom. Hvis anmodningen skal imødekommes forudsættes bl.a. ændring af kommuneplanen for området, som efter planloven kun kan iværksættes efter indkaldelse af ideer og forslag.

Indstilling og beslutning

Teknik og Økonomidirektøren indstiller,

·         at der indkaldes ideer og forslag i 4 uger vedr. ændring af en del af kommuneplanområde 208.E.01 (Svanevang)

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. februar 2016:
Godkendt.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, idet indstillingen strider mod en tidligere kommunalbestyrelsesbeslutning om ikke at tillade flexboliger eller sommerboliger i Svaneke, ligeledes kan de eksisterende dispensationsmuligheder ikke bringes i anvendelse i denne indstilling.

 

Sagsfremstilling

Svaneke Shipping ApS, ved Kristian B. Jensen, har erhvervet flere ejendomme langs Korshøje i Svaneke. Ejendommene indgår i et område omfattet af lokalplan 028 for erhvervsområdet Svanevang.

Ejendommene omfatter dels ubebyggede arealer (matr. nr. 9, Svaneke markjorder), dels blandede helårs og fritidsboliger (matr. 8a), dels en tidligere savværksbygning (matr. 8b). Alle ejendommene er beliggende i byzone. (Kortbilag er vedlagt som bilag).

Ejeren ønsker at benytte matr. 9 til erhvervsformål (til Bryghuset) i overensstemmelse med lokalplan 028. De to øvrige ejendomme ønskes derimod anvendt til blandede fritids- og helårsboligformål.

Der anmodes derfor om at matr. 8a og 8b udtages af lokalplan 028, fordi lokalplanen kun tillader erhvervsformål. Der peges på at nye fritidsboliger kan fremme byens turisme, gennem ny udnyttelse af en tom, men bevaringsværdig erhvervsbygning i Svaneke. Eksisterende boliger på matr. 8a forbliver uændret, og der ønskes ikke yderligere bebyggelse på ejendommene.

Matr. 8 a rummer i dag én helårsbolig og 4 små fritidsboliger, alle registreret med middel bevaringsværdi. Den tomme savværksbygning på matr. 8b er også registreret med middel bevaringsværdi. Savværksbygningen er 2½ etager, og rummer ca. 510 m2 (inklusiv tagetage). Denne ønskes bevaret men om-indrettet med 4-7 nye boliger.

Alle nye boliger skal opføres efter gældende regler for helårsbyggeri (iht. kommuneplanens retningslinjer og generelle rammebestemmelser).

Ansøgeren foreslår primært, at alle de nye boliger planlægges anvendt som fritidsboliger/helårsboliger uden bopælspligt. Alternativt foreslås, at 2 boliger indrettet i stueetagen anvendes til helårsboliger, mens de øvrige kan anvendes uden helårskrav.

Ansøger oplyser, at områdets nabovirksomheder indtil nu ikke har givet anledning til miljømæssige problemer for boligerne i nærområdet, og at der derfor heller ikke i fremtiden forventes problemer med erhvervsaktivitet i området ved Svanevang.

 

Gældende planlægningsmæssige forhold

Lokalplan 028 blev vedtaget i 1987, da Svaneke manglede et erhvervsareal til fiskeredskabsskure mm. Siden er en stor del af området overtaget af Svaneke Bryggeri. Områdets eksisterende boliger på matr. 8a var også dengang anvendt til blandede boligformål. Lokalplanens anvendelsesbestemmelser giver ikke mulighed for at indrette andet end erhvervsformål (eksisterende lovlige boliger er dog fortsat lovlige jf. lokalplanens retsvirkninger).

I kommuneplanen indgår Svanevangområdet i 208.E.01, udlagt til erhvervsformål (håndværk og mindre industrivirksomhed). Kommuneplanens rammer giver derved kun mulighed for at lokalplanlægge for erhvervsformål.

 

Indkaldelse af ideer og forslag

Hvis ønsket om indretning af 4-7 nye boliger på området skal realiseres, forudsættes at både kommune- og lokalplanen ændres for de berørte ejendomme. Efter kommuneplanens retningslinjer kan der i større byer, hvor der ellers gælder krav om helårs boligformål, lokalplanlægges for afgrænsede byområder eller bebyggelser, så de omdannes til boliger uden krav om helårsboliganvendelse. Det forudsættes, at der findes en særlig planlægningsmæssig begrundelse for det, f.eks. i forhold til befolkningsudvikling, boligefterspørgsel og turistmæssige overvejelser.

Så væsentlige ændringer af kommuneplanens rammer kan kun gennemføres efter indkaldelse af ideer og forslag med en kort beskrivelse af planlægningens hovedspørgsmål (jf. planlovens § 23c). Først derefter kan det besluttes om man vil iværksætte kommune- og lokalplanlægning for området.

Det foreslås, at der indkaldes ideer og forslag i 4 uger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. februar 2016

1.
Ansøgning (DOCX)

2.
Kortbilag Svanevang (DOCX)

3.
Lp 028 Svanevang (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Iværksættelse af planlægning for et blandet bolig og erhvervsområde SwanVika  

01.02.05P21-0392

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-02-2016

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Der har nu været indkaldt ideer og forslag vedr. evt. ændring af kommuneplanens rammer for møllebakken 8, der tidligere var anvendt til campingplads (kommuneplanens rammeområde 208.R.06). Indkaldelsen vedrørte ændring af kommuneplanen, så området ændres til et blandet bolig og erhvervsområde med mulighed for hotellignende formål og blandede boligformål. Der er ikke fremkommet ideer eller forslag.

Indstilling og beslutning

Teknik og Økonomidirektøren indstiller,

·         at der iværksættes planlægning for et blandet bolig og erhvervsområde SwanVika.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. februar 2016:
Godkendt.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, idet indstillingen strider mod en tidligere kommunalbestyrelsesbeslutning om ikke at tillade flexboliger eller sommerboliger i Svaneke, ligeledes kan de eksisterende dispensationsmuligheder ikke bringes i anvendelse i denne indstilling.

 

Sagsfremstilling

Ejeren af Møllebakken 8 i Svaneke har anmodet om, at Bornholms Regionskommune iværksætter planlægning, der gør det muligt at realisere et samlet boligprojekt SwanVika på ejendommen, det tidligere var anvendt til campingplads i byzone. Gennemførelse af projektet indebærer ændring af kommuneplanens rammer for området samt udarbejdelse af lokalplan.

Teknik og Miljøudvalget besluttede den 4. januar at indkalde ideer og forslag til ændringen. (tidligere dagsorden samt offentlig bekendtgørelse vedlagt som bilag).

Der er nu foretaget høring på kommunens hjemmeside i 4 uger. Der er inden for fristen den 15. februar 2016 ikke modtaget forslag eller bemærkninger.

Det kan derfor nu besluttes at iværksætte planlægningsarbejdet, der omfatter udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og udarbejdelse af lokalplanforslag.

Planerne skal muliggøre, at kommuneplanens område 208.R.06 (campingplads) i Svaneke ændres til et blandet bolig og erhvervsområde (208.BL.04). Der udarbejdes desuden forslag til lokalplan, der muliggør opførelse af 17 boliger, der kan anvendes til hotelformål og i øvrigt blandede boligformål. Boligerne skal opføres efter reglerne for helårsbyggeri jf. kommuneplanens rammebestemmelser for boliger.

Som grundlag for lokalplanens bebyggelse indgår desuden det tidligere offentliggjorte projektforslag SwanVika, dog kun de dele af projektet, der vedrører ejendommen Møllebakken 8.

Det forventes ikke umiddelbart, at der skal udarbejdes miljøvurdering til projektet (dette skal dog vurderes nærmere ved screening iht. miljøvurderingsloven). Det er til gengæld sikkert, at der skal udarbejdes visualisering til lokalplanen jf. planlovens § 16 stk. 3. Det forudsættes her, at bygherren bidrager med de oplysninger og materialer, der er nødvendige for at gennemføre planlægningen.

Der er ingen fastlagt tidsplan, men bygherren ønsker at planen gennemføres til vedtagelse inden årets udløb.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. februar 2016

1.
Offentlig bekendtgørelse (DOCX)

2.
Tidligere dagsorden om indkaldelse af ideer og forslag (DOCX)

3.
Tidligere projektbeskrivelse SwanVika (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Vision og strategi for integration af flygtninge

00.16.00A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-02-2016

14

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids- og kulturudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I efteråret 2015 igangsatte Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i samarbejde med Videnscenter Marselisborg et projekt til styrkelse af integrationsindsatsen for flygtninge på Bornholm.

Projektets formål var at udarbejde et forslag til en vision og strategi for kommunens modtagelse og integration af flygtninge, som skal danne grundlag for en politisk proces primo 2016.

Forslaget bygger på en interviewrunde foretaget af medarbejdere fra Videnscenter Marselisborg, hvor medlemmer af integrationsrådet, politikere fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, borgmester og kommunaldirektør blev interviewet. Resultatet af disse interviews har indgået i 2 workshops med repræsentanter fra de centre i Bornholms Regionskommune, som har en opgave i forbindelse med integration af flygtninge og deres børn. På baggrund af denne proces er der udarbejdet et forslag til vision og strategi.

 

Udkast til Vision- og Strategi, For modtagelse af nye flygtninge og deres familier har dannet grundlag for temamødet i kommunalbestyrelsen den 11. februar 2016 om samme emne.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At kommunalbestyrelsen sender udkast til "Vision og Strategi, For modtagelse af nye flygtninge og deres familier" i høring

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Foruden høring i fagudvalg, Integrationsråd, Ældreråd og Handicapråd anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at udkast til "Vision og Strategi, For modtagelse af flygtninge og deres familier" sendes i høring hos Bornholmske Borgerforeningers Samvirke.

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. februar 2016:

Godkendt, idet udkastet udsendes i bred offentlig høring foruden hos de af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget nævnte parter.

 

Teknik- og økonomidirektøren indstiller under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse den 25.2.2016,

·         at Teknik- og Miljøudvalget udarbejder et høringssvar til ”Vision og strategi for modtagelse af nye flygtninge og deres familier”

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. februar 2016:

TMU tager udkast til "Vision og strategi for modtagelse af nye flygtninge og deres familier”

til efterretning.
 

Sagsfremstilling

I efteråret 2015 igangsatte Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i samarbejde med Videnscenter Marselisborg et projekt til styrkelse af integrationsindsatsen for flygtninge på Bornholm.

 

Projektets formål er tredelt og sigter mod at udarbejde

1)      Forslag til en vision og strategi for kommunens modtagelse og integration af flygtninge.

2)      Administrationsgrundlag for integrationsindsatsen(samarbejdsaftaler mm.)

3)      Integrationshåndbog(forretningsgange)

 

Ad.1 Strategiforslaget er blevet til i en proces med involvering af politikere (Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget), medlemmer af Integrationsrådet, borgmester, kommunaldirektør samt relevante centre i kommunen.

Strategiforslaget udarbejdes med henblik på politisk høring og godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, samt høring i relevante fagudvalg og integrationsråd, for endelig at blive godkendt i kommunalbestyrelsen.

 

Ad.2 Administrationsgrundlaget består af serviceniveauer, samarbejdsaftaler og et styrings- og opfølgningskoncept. Udviklingen af dette er også baseret på involvering af relevante centre i kommunen og nærmeste samarbejdspartnere til integrationsindsatsen, som fx Sprogcenter(Campus Bornholm), boligorganisationer m.fl.

 

Ad.3 Der udarbejdes en medarbejderhåndbog til integrationsteamet i Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse til håndtering af modtagelsen og den første integrationsindsats for flygtninge. Håndbogen beskriver årshjul for indsatsen, arbejdsgange, snitflader, roller og ansvar for opgaver i integrationsindsatsen.   

 

Resultat af dette arbejde foreligger nu i form af forslag til ”VISION OG STRATEGI ­- For modtagelse af nye flygtninge og deres familier”, og vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Status og gennemgang af vision og strategi v/Projektleder Rikke Holm

På udvalgsmødet vil projektleder Rikke Holm give en kort status for integrationsindsatsen i Bornholms Regionskommune samt gennemgå de centrale punkter i det forslag til vision og strategi som i sit fulde omfang er vedhæftet som bilag.

 

Visionen og strategien er bygget op omkring følgende overskrifter:

 

Visionen er udarbejdet for at skabe tydelige retningslinjer for den tværfaglige integrationsopgave. Visionen og strategien skal derfor dels danne et fælles udgangspunkt for modtagelse og integration af flygtninge i Bornholms Regionskommune, samt skitsere fælles principper for det tværfaglige samarbejde og inddragelse af civilsamfundet.

Forslag til vision og strategi er derfor delt op i følgende afsnit(jf. ovenstående figur): Modtagelsesperiode(første måned), Integrationsindsats, tværfagligt samarbejde samt Civilsamfundet og fællesskaber), hvor der er opstillet en konkret vision/strategi for hvert enkelt område.

Oplægget skal ses sammen med den strategi som er udarbejdet i forhold til danskundervisning, som tidligere har været forelagt for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, hvor også det udbyggede samarbejde med de bornholmske virksomheder fremgår.

 

Overordnet bygger visionen og strategien på følgende principper:
Vi anser flygtninge som nye tilflyttere til vores kommune. Vi har en unik mulighed for at integrere de flygtninge, der kommer til Bornholm til at være bidragende medborgere i alle aspekter af vores samfund – som ny arbejdskraft, brugere e af vores skoler og dagtilbud, forbrugere i vores detailbutikker, indbyggere i vores lokalsamfund, brugere og bidragere til vores kultur- og foreningsliv, nye naboer og venner osv. Den mulighed vil vi forstå at udnytte til gavn for Bornholm og til gavn for den flygtning, vi byder velkommen til kommunen. 

 

·         Vi vil møde den enkelte med anerkendelse og respekt

·         Vi vil være tydelige omkring de krav, der stilles til den enkelte, og hvad vi kan tilbyde som kommune

·         Vi tror på, at alle mennesker så vidt muligt gerne vil klare sig selv og vil derfor yde hjælp efter princippet om hjælp til selvhjælp

·         Vi samarbejder med relevante aktører bredt i kommunen og på Bornholm generelt omkring modtagelse og integration af flygtninge.

 

Videre proces:
Efter at eventuelle input fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er indarbejdet i forslag til vision og strategi, er den videre proces at kommunalbestyrelsen sender forslaget i høring i fagudvalg, Integrationsrådet, Handicapråd, Ældreråd, erhvervsorganisationer og andre relevante organisationer og råd inden et endeligt forslag til ”VISION OG STRATEGI - For modtagelse af nye flygtninge og deres familier” forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

 

Lovgrundlag

Integrationsloven

Som baggrund for vurderingen af vision og strategi for integration af flygtninge på Bornholm, er det relevant at bemærke, at der er tale om et område, som i høj grad er lovreguleret, hvilke dels hænger sammen med at der er særlig statsstøtte(refusion/bloktilskud), men også for at sikre ens serviceniveauer på tværs af kommuner. For at illustrere dette er følgende uddrag fra integrationsloven medtaget.

Rammen for en integrationsindsats i bred forstand fastsættes i Integrationsloven (LBK nr. 1094 af 07/10/2014). Loven har som formål,

§1 ”at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund”.

Stk. 2. Dette skal ske gennem en integrationsindsats, der

1) tager udgangspunkt i den enkelte udlændings ansvar for sin egen integration,

2) bidrager til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv,

3) bidrager til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, og

4) bibringer den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.

Stk. 3. Loven har endvidere til formål at fremme muligheden for, at samfundets borgere, virksomheder, myndigheder,     

institutioner, organisationer og foreninger m.fl. kan bidrage til integrationsindsatsen, således at enhver kan bidrage til en

vellykket integration af nyankomne udlændinge.

Stk. 4. Loven har endelig til formål at sikre, at nyankomne udlændinge har kendskab til, at en vellykket integration er en   
     forudsætning for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse.

Det er også her at rammerne for tilbud om danskuddannelse fremgår:
     Danskuddannelse
     § 21. Kommunalbestyrelsen skal inden 1 måned efter at have overtaget ansvaret for en udlænding omfattet af § 16 henvise den    

pågældende til danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis undlade at tilbyde en udlænding deltagelse i danskuddannelse, når den pågældendes danskkundskaber skønnes at være tilstrækkelige, eller når ganske særlige grunde i øvrigt taler d

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. februar 2016

1.
Vision og Strategi, For modtagelse af flygtninge og deres familier (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Ny organisering af Center for Teknik og Miljø

00.15.01A00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-02-2016

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik og Miljø organiseres fra 1. april 2016 i en modtagerrettet organisation med følgende 3 teams/afdelinger: Erhverv, Borger samt Plan og Projekter.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·          at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. februar 2016:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø har følgende kerneopgave og værdigrundlag:

 

Teknik og Miljø har en central rolle i forvaltningen og udviklingen af det bornholmske samfund med en rig natur, attraktive bymiljøer og et stærkt erhvervsliv.

 

Teknik og Miljø understøtter en fortsat omstilling og udvikling af Bornholm i retning af et bæredygtigt, resilient, attraktivt og trygt samfund. Teknik og Miljø skal i et strategisk perspektiv sikre en balancering mellem udvikling og bevaring, benyttelse og beskyttelse.

 

Teknik og Miljø arbejder ud fra den overordnede vision om Bornholm som Bright Green Island og de fire visioner: En grøn bæredygtig ø, en økonomisk bæredygtig ø, et godt og aktivt liv for alle samt Bornholm som videnssamfund.

 

Teknik og Miljø tilbyder kompetent og målrettet service til virksomheder og borgere. Teknik og Miljø samarbejder internt på tværs af fagområder og bredt med andre centre i BRK, staten, interesseorganisationer, borgerforeninger og erhvervslivet.

 

Teknik og Miljø arbejder ud fra kommunens værdigrundlag

Tillid – er en afgørende forudsætning for et positivt samspil mennesker imellem.
Respekt – respekten for det hele menneske og respekten for menneskenes forskellighed. 
Åbenhed
– åbenhed er en forudsætning for menneskelig tryghed og har betydning for vores dialog, lydhørhed og informationsniveau.
Engagement og ansvarlighed – vi arbejder på tværs mod et fælles mål. Vi deler viden og erfaring. Vi er fleksible og vi er ambitiøse.

 

Ny organisering:

Teknik og Miljø skal ligesom BRKs øvrige centre løbende tilpasse sig samfundets krav og behov, så det sikres at centret kan leve op til sit formål.

Teknik og Miljø har i dag to typer af opgaver, hvor den største opgave især er fokuseret på myndighedsudøvelse og en anden del omhandler planlægning og gennemførelse af fysiske udviklingsprojekter, således at Teknik og Miljø kan medvirke til og indimellem agere som primus motor for udviklingen og omstillingen af Bornholm.

Den traditionelle myndighedsrolle er under opbrud, og der er fokus på, at vi i langt højere grad skal fokusere på service, samskabelse og bemyndigelse af borgere, partnerskaber, facilitering og bæredygtig udvikling. 

Nye roller og behov for ansættelse af ny leder har sammen med ovenstående givet et momentum til at nytænke den interne organisering i Teknik og Miljø. I efteråret er der derfor afholdt 6 workshops, hvor medarbejderne har fået lejlighed til at bidrage til processen med forslag til, hvordan Teknik og Miljøs skal organiseres i fremtiden. Det førte til en lang række forslag, hvoraf ledelsen besluttede sig for at arbejde videre med ét.

Den nye organisering afspejler en modtagerorienteret organisation. Centret vil fremover blive organiseret i tre tværfaglige teams, der langt nemmere kan sættes i sammenhæng med BRKs øvrige struktur.

Således er Teknik og Miljø – Erhverv en naturlig del af Bornholms Erhvervsservice. Teknik og Miljø – Borger udgør en enkel indgang for borgeren, mens Teknik og Miljø – Plan og Projekter sikrer en direkte kobling mellem strategi, planlægning og gennemførelse af konkrete fysiske omstillings- og udviklingsprojekter i samarbejde med borgere og erhvervsliv.

 

 

Teknik og Miljø - Erhverv:

Teknik og Miljø-Erhverv har fokus på udvikling og servicering af det bornholmske erhvervsliv. Teamet er ansvarlig for alle sager i relation til erhvervslivet, herunder sager indenfor byggeri, planlægning, natur, veje, miljø, havne og beredskabsområdet. Lederen af TM-Erhverv har naturligt overblik over de erhvervsrelaterede sager og sikrer koordinering af sagerne indenfor eget team samt med de øvrige teams i Teknik og Miljø.  Lederen af Erhvervsteamet har endvidere ansvar for at sikre koordinering med øvrige aktører i Bornholms Erhvervsservice.

 

Teknik og Miljø - Borger:

Teknik og Miljø-Borger servicerer de bornholmske borgere og organisationer med sagsbehandling indenfor især byggeri, miljø og veje. Teamets primære fokus er rettet mod private borgere og foreninger i regionskommunen, hvor teamet er ansvarligt for at borgerne og foreninger inddrages i relevante sager og får behandlet deres ansøgninger så godt og hurtigt som muligt. Lederen af Borgerteamet har overblik over de borgerrelaterede sager og sikrer koordinering af sagerne indenfor eget team samt med de øvrige teams i Teknik og Miljø og det øvrige BRK. 

 

Teknik og Miljø, Plan og Projekter:

Plan og projekter varetager den overordnede strategiske og kommunale planlægning i kommunen sammen med Sekretariatet. Teamet er ligeledes sparringspartner på eller ansvarlig for sektorplanlægning på det tekniske område. Plan og projekter er ansvarlig for kommuneplanlægning, tema- eller ødækkende planer som f.eks. de bevarende lokalplaner, trafikplaner, råstofplan, vandforsyningsplan, havneplaner etc. Teamet varetager lokalplanlægning sammen med Erhvervs- og Borgerteamet. Teamet er ansvarlig for naturpleje.

Plan og projekter varetager de udviklingsprojekter, der gennemføres i regi af Teknik og Miljø, herunder fx projekter som klimatilpasning, cykelvejsprojektet, områdefornyelse, planlægningsprojekter, anlægsprojekter på havnene, vandplanprojekter og projekter inden for natur- og friluftsliv. Lederen af Plan og projekter har derfor naturligt overblik over alle projekter i Teknik og Miljø og kan sikre koordinering og samarbejde på tværs af fagområder og øvrige teams i Teknik og Miljø samt BRK.

 

Den nye organisation træder i kraft 1. april 2016. Hardy Pedersen bliver leder af Teknik og Miljø – Borger, Palle Tourell bliver leder af Teknik og Miljø – Erhverv. Stillingen som leder af Plan og Projekter er slået op til besættelse snarest muligt.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. februar 2016

1.
Organisationsdiagram (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Opgørelse over Teknik- og Miljøudvalgets forbrug i 2015 til rejser og uddannelse

00.32.13Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-02-2016

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget orienteres om forbrug i 2015 af det samlede fireårige budget for 2014-2017 til rejser og uddannelse.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. februar 2016:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget godkendte den 11. marts 2014 fordelingen af budgettet til møder, repræsentation, rejser og uddannelse for de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen med en 4-årig ramme gældende for hele valgperioden.

Fordelingen af budgettet i en 4-årig ramme betyder, at udvalgenes beløb til rejser og uddannelse skal ses som et samlet beløb for hele valgperioden med mulighed for, at udvalgene i de enkelte år kan bruge mere eller mindre end det afsatte beløb, men uden overskridelse af den 4-årige ramme til udvalget. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 er besparelserne indregnet i restbeløbet.

Rejse og uddannelse:

Forbrug                2014-2015

Forbrug 2016
pr. 25. januar 2016

4 årlig ramme                   2014-2017

Restbudget          2016-2017

Fritids- og Kulturudvalget

26.544

0

202.342

175.798

Kommunalbestyrelsen

391.801

23.017

758.790

343.972

Økonomi- og Planudvalget

153.098

0

404.688

251.590

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

70.441

0

303.513

233.072

Børne- og Skoleudvalget

68.290

27.871

202.342

106.181

Social- og Sundhedsudvalget

120.185

0

202.342

82.157

Teknik- og Miljøudvalget

44.653

34.465

202.342

123.224

I alt

875.012

85.353

2.276.360

1.315.995

Note: Direktionens deltagelse betales af politikernes budget, mens resterende embedsmænds deltagelse betales af

de enkelte centre.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I budgettet til møder og repræsentation er der over en 4-årig periode i alt afsat 1.020.144 kr. for kommunalbestyrelsen, økonomi- og planudvalget og de stående udvalg. Nedenstående oversigt viser forbruget til møder og repræsentation i 2015:

 

Møder og repræsentation

Forbrug 2015

Kommunalbestyrelsen

150.641

Økonomi- og Planudvalget

6.588

Teknik- og Miljøudvalget

4.830

Fritids- og Kulturudvalget

4.107

Børne- og Skoleudvalget

8.598

Social- og Sundhedsudvalget

10.697

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11.015

I alt

196.476

 

Opgørelserne er udarbejdet på basis af udtræk den 25. januar 2016, og der vil forekomme mindre justeringer, når det endelig regnskab for 2015 foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om det afsatte budget for 2014 og overslagsårene

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 17  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-02-2016

17

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. februar 2016:
Orientering givet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 18  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-02-2016

18

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. februar 2016:
Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 19  Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-02-2016

19

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. februar 2016:
Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: udmøntning af nedrivningspulje

 

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: Udbudssag

 

Taget til efterretning.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt: salg af grund

 

Anbefales til Økonomi- og Planudvalgets godkendelse.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

105. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

106. Lukket punkt: salg af grund

 

Anbefales til Økonomi- og Planudvalgets godkendelse.