Referat
Teknik- og Miljøudvalget
04-04-2016 kl. 14:00
Mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Dialog med Ældrerådets følgegruppe for teknik og miljø
  åbent 3 Dialogmøde med Grønne Rønne
  åbent 4 Analyse af det tekniske område - screeningsrapport
  åbent 5 Budgetoverførsler fra 2015 til 2016
  åbent 6 Omkostninger ved bekæmpelse uden sprøjtemidler
  åbent 7 Jordforurening - afværgeforanstaltninger
  åbent 8 Forberedelse af vinterregulativ 2016
  åbent 9 Prioritering af projekter under "Bornholms Cykelveje 2016"
  åbent 10 Forlængelse af forsøg med delvist bilfrit torv i Rønne
  åbent 11 Anlægsregnskab for projekterne Mulighedernes Land
  åbent 12 Projektforslag for fjernvarme i Pedersker
  åbent 13 Anmodning om planlægning for Rønne Havn Syd
  åbent 14 Anmodning om iværksætning af planlægning for en solcellepark i Nexø
  åbent 15 Status på implementering af helhedsorienteret drift HOD
  åbent 16 Borgerinddragelse gennem brugertilfredshedsundersøgelse af afd. Vej, Park og Anlæg
  åbent 17 Stiforbindelse fra busstop på Snorrebakken til plejecenter
  åbent 18 Anlægsbevilling til nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen
  åbent 19 Anlægsbevilling til nedrivning af dele af Klemensker Skole
  åbent 20 Anlægsbevillinger til reparation af klimaskærme i kommunens bygninger - etape 3
  åbent 21 Anlægsbevilling til reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger - etape 4
  åbent 22 Anlægsbevilling til tagrenovering på Munch Petersens Vej 2 i Rønne
  åbent 23 Sagsbehandling og sygefravær i Teknik og Miljø
  åbent 24 Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med ændret skolestruktur i Rønneskolen
  åbent 25 Opfølgning på dialogmøde med Horesta
  åbent 26 Gensidig orientering
  åbent 27 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 28 Koordinering med andre politikområder
  lukket 101 Lukket punkt: udbudskriterier 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialog med Ældrerådets følgegruppe for teknik og miljø

00.17.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2016

2

 

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har dialogmøde med Bornholms Ældreråds følgegruppe for teknik- og miljø.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at dialogen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:

Taget til efterretning. Der udsendes en kort opsamling på drøftelser og aftaler.

 

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at den opfølgende dialog tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Ældreråds følgegruppe for teknik og miljø er inviteret til dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget.

Følgegruppen har fremsendt følgende emner til drøftelse:

1. Gadebelysning på Ringvejen fra Rundkørslen ved Almindingsvej / Snorrebakken til Plejecentret Snorrebakken.

2. Stiforbindelse fra busstop på Snorrebakken til Plejecenter.

3. Overordnet gadebelysning (evt. med LED-armaturer).


Fra følgegruppen deltager Ella Jallov, Erik A. Larsen, Svend Åge Kristoffersen, Jan Harvest og Verner Landin.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling til TMU 4.4.2016

På dialogmødet den 1.2.2016 blev der aftalt et kort dialogmøde mellem udvalget og følgegruppen, med det formål at samle op på de forslag vedr. stiforbindelse og gadebelysning i området ved plejecentret ved Snorrebakken, der blev drøftet på februar-mødet.

Center for Ejendomme og Drift har undersøgt størrelsen på de udgifter, der vil være forbundet med gadebelysning og anlæggelse af en sti (se vedhæftede notat) samt skitseret status på de udeståender Ældrerådets følgegruppe spurgte til i forb. m. Biblioteket i Åkirkeby.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. april 2016

1.
Opsamling på dialogmøde mellem TMU og Ældrerådets følgegruppe for teknik, miljø mm (DOCX)

2.
Notat Opsamling af 14. marts 2016 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Dialogmøde med Grønne Rønne

00.17.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Arbejdsgruppen omkring Rønne bymidtes fremtid, Grønne Rønne, har ønsket et dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at dialogen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen omkring Rønne bymidtes fremtid, Grønne Rønne, har henvendt sig til Teknik- og Miljøudvalget med ønske om et dialogmøde.

Grønne Rønne ønsker på mødet at fremlægge deres visioner og ønsker, særligt set i forhold til Store Torv og Amtmandshaven.

 

Fra arbejdsgruppens side deltager Bjarne Bech, Lisbeth Riemann, Jørgen Kleener, Johnny Winther Holbech og Sven Lindahl.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Analyse af det tekniske område - screeningsrapport

00.16.00P05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

4

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Resumé

I forlængelse af budgetvedtagelsen for budget 2016, er der udarbejdet en screening af det tekniske område i forhold til at identificere potentialerne for de vedtagne besparelser. Udvalget skal drøfte rapporten og beslutte det videre forløb.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at udvalget beslutter at undersøge områderne veje og vintertjeneste nærmere med henblik på at opnå den ønskede besparelse

b) at udvalget tiltræder den skitserede tidsplan for processen

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budget 2016, har Teknik- og Miljøudvalget til opgave at undersøge potentialerne for at gennemføre en besparelse på 3,5 mio. kr./år på det tekniske område.

Processen har indtil nu handlet om at screene området med benchmarks og nøgletal, for at se om der er områder, hvor regionskommunen skiller sig ud i forhold til de kommuner, vi normalt sammenligner os med.

 

Screeningen er nu færdig, og præsenteres i en rapport, der er vedlagt som bilag.

Screeningen viser overordnet, at regionskommunen på nogle udgiftsområder ligger højt sammenlignet med andre sammenlignelige kommuner. Dette gælder især på områderne veje og vintertjeneste.

 

Regionskommunen har en relativ høj standard for vejenes beskaffenhed, og samtidig relativt store udgifter til drift og vedligehold.

 

I forhold til vintertjeneste har regionskommunen et forholdsvis ensartet serviceniveau sammenlignet med de øvrige sammenligningskommuner. Men alligevel har regionskommunen markant højere udgifter til vintertjeneste. Det er tilfældet både i milde og hårde vintre. Med andre ord kan de hårde vintre i 2010 og 2011 ikke forklare forskellen. Det kan derimod den relative fordeling af ABCD-veje, der bestemmer hvilken service, der ydes på den enkelte vejstrækning. Her har Bornholm markant flere A-veje, og markant færre D-veje end de øvrige kommuner, der er med i undersøgelsen.

 

På baggrund af screeningsrapporten er der grundlag for at undersøge udvalgte områder nærmere i forhold til at identificere besparelsespotentialet.

 

Tidsplan

4. april – 1. juli:

Projektet fortsættes med samme organisering, og der udarbejdes scenarier for de valgte områder i forhold til hvordan besparelsespotentialet ville kunne indfries.

Scenarierne samles i en rapport og sendes til udvalget 1. juli.

 

29. august:

Udvalget drøfter screeningsrapport med henblik på at fastlægge besparelsen gældende fra 2017.

 

Efteråret 2016

Området implementerer de løsninger, udvalget vælger. Der udarbejdes en særskilt tidsplan for implementeringsaktiviteterne.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. april 2016

1.
Screeningsrapport - Det tekniske område 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

00.30.10P19-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 på Teknik- og Miljøudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 6,7 mio. kr. Herudover overføres der 23,6 mio. kr. vedrørende anlæg.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at budgetoverførslerne for drift og anlæg indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2015. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 6,7 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen nedenfor. Hele overskuddet overføres til 2016.

 

Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende:

 

Bevilling 51 Beredskab

Bevillingen viser et underskud på 372.000 kr., hvoraf 197.000 kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på -2 pct. Hele underskuddet overføres til 2016.

Underskuddet skyldes ekstraordinære udgifter til uddannelse af både indsatsleder og frivillige samt reparationer af køretøjer. En række af køretøjerne indgår i kontrakterne omkring beredskabet, og der er derfor en forpligtigelse til at få vedligeholdt disse.

 

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Bevillingen viser samlet set et underskud på 1.316.000 kr., idet der overføres et underskud på 3.094.000 kr. vedrørende skadedyrsbekæmpelse. Dette område overføres særskilt, idet det skal balancere over en årrække. Taksterne er forhøjet i 2016 med henblik på at bringe området i balance.

For de øvrige områder under bevillingen er der et overskud på 1.778.000 kr. hvoraf 156.000 kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Hele overskuddet indstilles overført idet det dels vedrører planlægningsopgaver, der løber over en årrække, og der vedrører et efterslæb på fornyelse af materiel på vejområdet som følge af, at der blev bremset hårdt op sidst i 2015 for at dække et forventet underskud på havnene.

 

Bevilling 53 Veje, parker og anlæg

Bevillingen viser et overskud på 4.580.000 kr., hvoraf 1.441.000 kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Hele overskuddet indstilles overført, idet størstedelen forudsættes anvendt til medfinansiering af cykelvejspuljen (anlæg).

 

Bevilling 54 Vej og Park

Der er ikke noget beløb til overførsel på bevillingen.

 

Bevilling 55 Ejendomme og Service

Bevillingen viser et overskud på 2.344.000 kr. som ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

 

Bevilling 56 DeViKa

Bevillingen viser et underskud på 297.000 kr., hvoraf 24.000 kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på -2 pct. Hele underskuddet overføres til 2016.

 

Underskuddet skyldes ekstraordinære udgifter til personale i 2015.

 

Bevilling 57 Kollektiv trafik

Bevillingen viser et overskud på 1.898.000 kr., hvoraf 781.000 ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Hele overskuddet indstilles overført, idet det anvendes til foryngelse af reservemateriel, udskiftning af bybusmateriel, udvikling og brug af yderligere elektroniske salgskanaler og informationssystemer til det kørende personale samt udskiftning af stoppestedsstandere og informationsudstyr på de største stoppesteder på øen.

 

Anlæg

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der en lang række uafsluttede anlægsprojekter, hvor der overføres i alt 23.635.681 kr. netto.

Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2016 på udvalgets område fremgår nedenfor.

 

Drift

Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør 6.737.000 kr., hvoraf 2.157.000 kr. ligger ud over rammen for den automatiske overførselsadgang. Det indstilles, at der overføres 6.737.000 kr. til 2016 på driften.

Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter og eller satsninger.

 

Beløb i 1.000 kr.
Overskud = positive beløb

Korrigeret resultat 2015

I pct. af budget-rammen

Automa-tisk over-førsels-adgang

Beløb ud over 5% og -2%

Anmod-ning fra centret

Beløb der indstilles overført til 2016

Beløb der ikke overføres

51 Beredskab

-372

-4,3%

-174

-197

-197

-372

0

52 Teknik og Miljø

1.778

5,5%

1.622

156

156

1.778

0

Skadedyrsbekæmpelse

-3.094

518,0%

-3.094

0

0

-3.094

0

53 Veje, parker og anlæg

4.580

7,3%

3.138

1.441

1.441

4.580

0

54 Vej og Park

0

0,0%

0

0

0

0

0

55 Ejendomme og service

2.344

2,8%

2.344

0

0

2.344

0

56 DeViKa

-397

-2,1%

-373

-24

-24

-397

0

57 Kollektiv trafik

1.898

8,5%

1.117

781

781

1.898

0

Teknik- og Miljøudvalget i alt

6.737

 

4.580

2.157

2.157

6.737

0

 

Anlæg

På anlægssiden overføres 23.635.681 kr. jf. nedenstående tabel, idet de enkelte anlægsprojekter er specificeret i bilag 1.

 

Område

 

 

 

Overført rådighedsbeløb

Center for Teknik og Miljø

7.993.113

Center for Ejendomme og Drift – Vej, park og anlæg

2.914.408

Center for Ejendomme og Drift – Bygninger

28.093.003

Center for Ejendomme og Drift – Køb og salg af jord og bygninger

-4.320.344

Center for Ejendomme og Drift – Udstykningsområder

-11.044.499

Teknik- og Miljøudvalget i alt

23.635.681

 

De væsentligste overførsler på Teknik og Miljø vedrører nedrivningspuljerne, klimatilpasningsprojekter, digitalisering af byggesagsarkivet samt oplevelsesstien fra Døndalen til Gudhjem, hvor overskuddet overføres til den disponible pulje.

Under Center for Ejendomme og Drift – Bygninger udgøres hovedparten af budgetoverførslen af ESCO-projektet med 6,5 mio. kr. og nye børnehuse i Nexø og Rønne med 7,7 mio. kr. Herudover indgår et beløb på 4,0 mio. på puljen til ombygning af skoler i Rønne, som overføres fra driften jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 25. februar 2016.

På køb og salg af jord og bygninger er der ultimo 2015 et efterslæb på 4,3 mio. kr. netto, mens der under udstykningsområder er en negativ overførsel på 11,0 mio. kr. Her indgår indtægterne sædvanligvis noget senere end afholdelsen af udgifterne, og der har ikke været solgt grunde i 2015.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. april 2016

1.
Overførsler til 2016 vedr. anlæg (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Omkostninger ved bekæmpelse uden sprøjtemidler

01.13.29P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

6

 

Hvem beslutter

Teknik og miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalgsmedlem Jesper Lindstrøm Larsen har ønsket at få forelagt en sammenligning af omkostningerne ved bekæmpelse af rynket rose henholdsvis med og uden sprøjtemidler.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøudvalgsmedlem Jesper Lindstrøm Larsen indstiller,

·         at udvalget drøfter, hvorvidt der skal afsættes yderligere midler til bekæmpelse af rynket rose uden brug af sprøjtemidler

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:

Udvalget ønsker forslag til finansiering af bekæmpelse af rynket rose uden brug af sprøjtemidler forelagt på næste møde.

Torben Rønne-Larsen og Søren Schow kan ikke medvirke, idet de ikke ønsker, at der skal tages flere penge fra driften til dette.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Jesper Lindstrøm Larsen ønsker om at få forelagt en beregning af, hvad omkostningerne er ved en bekæmpelse af rynket rose uden brug af sprøjtemidler, med henblik på at kunne sammenligne denne udgift med udgiften til bekæmpelse med sprøjtemidler, som vedtaget af kommunalbestyrelsen i januar 2016.

 

Jesper Lindstrøm Larsen har fremsendt følgende:

 

"Vi har tidligere i BRK besluttet at bekæmpe Rynket Rose på Bornholm med en kombineret brug af sprøjtemidler og mekanisk bekæmpelse, ud fra de erfaringer man, i en forsøgsperiode, har gjort sig på Sejerø, og på Bornholm.

 

Imidlertid er det klart, at det ikke er umuligt, men sandsynligvis bare mere omkostningsfuldt at udføre bekæmpelsen, uden brug af sprøjtemidler.

 

Det ville derfor være ønskeligt at få et overblik over, hvad omkostningerne egentlig er ved en bekæmpelse uden brug af sprøjtemidler, og at kunne sammenligne denne udgift med hvad en bekæmpelse som vedtaget vil koste.

Dette sammenligningsgrundlag skal gerne både dreje sig om den indledende fase, hvor der sandsynligvis skal en større indsats til, og den efterfølgende vedligeholdende fase, hvor indsatsen sandsynligvis er mindre ressourcekrævende."

Økonomiske konsekvenser

Der skal tilføres 200.000 kr. årligt i 10 år til bekæmpelse af rynket rose på de kommunale arealer, hvis dette skal udføres uden brug af sprøjtemidler.

Administrativ tilføjelse til TMU 4.4.2016

De økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra at sammenligne en rent mekanisk metode med en kombination af sprøjtning og mekanisk bekæmpelse. Dette er gjort, fordi de kommunale arealer, hvor der er høj forekomst af rynket rose, som hovedregel er mindre strand- og klitområder, der ikke med fordel kunne afgræsses.

 

Den økonomiske konsekvens er beregnet ud fra en sammenligning mellem to metoder:

·         en metode hvor man indledningsvis sprøjter roserne om efteråret, herefter kratrydder man de døde roser væk året efter sommer/forår. Herefter sprøjter man de stadig levende roser og kratrydder året efter igen. Således fortsætter man til rosenkrattet er væk. Der indregnes to observations-år, hvor man holder øje med om der kommer nye skud. Via denne metode forventer vi, at skulle bruge færre midler på mekanisk bekæmpelse end i forsøget på Osand og Næs.

·         En metode hvor man rykker roserne op med maskine og efterfølgende graver rødder op med håndkraft. Dette udføres indtil der ikke er flere skud. Der indregnes to observations-år, hvor man holder øje med, om der kommer nye skud.

 

Vi kender omkostningerne ved at bekæmpe rynket rose med en kombination af sprøjtning og mekanisk bekæmpelse på Osand og Næs via vores forsøg. Her lyder de samlede projektomkostninger på 118.050 kr. incl. 15.000 kr. på sprøjtning.

Hvis vi skulle erstatte sprøjtning med mekanisk bekæmpelse, anslås det, at vi skulle bruge yderligere 250.000 kr. på mekanisk bekæmpelse. Dette anslåede beløb er naturligvis behæftet med usikkerhed.

Ud fra vores nuværende kendskab til bekæmpelse og forbedring af metoderne fra Osand og Næs ender vi derfor på, at rent mekanisk bekæmpelse er en faktor 10 dyrere end en kombination af mekanisk og kemisk bekæmpelse.

 

For at belyse forskellen på ren mekanisk og en kombination af mekanisk og kemisk bekæmpelse i en tre-årig periode, kunne vi tage to nye forsøgsområder og bekæmpe dem med hhv en kombination af sprøjtning og mekanisk bekæmpelse og hhv mekanisk bekæmpelse alene. Resultaterne fra disse to projektområder kunne vi bruge til at blive klogere på den fremtidige bekæmpelse.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. april 2016

1.
Sammenligning bekæmpelse rynket rose med hhv uden sprøjtemidler (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Jordforurening - afværgeforanstaltninger

09.08.06K08-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forbindelse med Teknik og Miljøs arbejde med at kortlægge og undersøge ejendomme, hvor der tilbage i tiden har været aktiviteter, der kan have medført jordforurening, er der på en tidligere renserigrund i Rønne konstateret en jordforurening, der medfører problemer med indeklimaet i boliger. På den baggrund skal der nu besluttes, hvilke afværgeforanstaltninger der skal gennemføres. 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en tillægsbevilling på 1.382.500 kr. i 2016 til det ikke-overførbare område på bevilling 52 Teknik og miljø, til etablering af aktive anlæg som afværgeforanstaltninger i forbindelse med jordforurening på ejendommene Østergade 49-51 og Østervoldgade 12 og 14 i Rønne, finansieret af de likvide midler, og

b) at det ikke-overførbare område på bevilling 52 Teknik og miljø forhøjes med 65.000 kr. årligt fra 2017 og frem til dækning af udgifter til elforbrug i forbindelse med afværgeforanstaltningerne, finansieret af de likvide midler.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Udvalget anbefaler

Ad a), at der gives en tillægsbevilling på 1.228.500 kr. i 2016 til afværgeforanstaltninger på ejendommen Østergade 49-51. Beslutning vedr. ejendommene Østervoldgade 12 og 14 udsættes til næste møde, idet sagen afventer yderligere afdækning.

Ad b) at det ikke-overførbare område på bevilling 52 Teknik og miljø forhøjes med 57.000 kr. fra 2017 og frem til dækning af udgifter til elforbrug i forbindelse med afværgeforanstaltningerne, finansieret af de likvide midler.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med Teknik og Miljøs arbejde med at kortlægge og undersøge ejendomme, hvor der tilbage i tiden har været aktiviteter, der kan have medført jordforurening, blev Østergade 49-51 i Rønne kortlagt på vidensniveau 1 i juni 2010 og undersøgt fra juni 2013 og frem til i dag.

 

På Østergade 49-51 har der tidligere ligget et tøjrenseri, som har medført jordforurening hovedsageligt med trikloretylen (TCE). Forureningen ligger hovedsageligt under Østergade 49-51, men har også spredt sig i mindre grad til naboerne i Østervoldgade 12 og 14. TCE er et flygtigt stof, som damper op gennem kælder- og stuegulv og videre ind i bebyggelserne. Østergade 49-51 er en udlejningsejendom med seks helårs lejeboliger og en butik. Østervoldgade 12 og 14 er almindelige én families byhuse. I alle tre ejendomme er der målt for høje indhold af TCE i indeklimaet i boligdelene, på mellem 2 og 45 gange højere end Miljøstyrelses afdampningskriterium for boliger.

 

Som midlertidige afværgeforanstaltninger blev der i juni 2014 opsat luftrensere i kældrene i Østergade 49-51 og opfordret til at der bør luftes ekstra ud i boligdelene.

 

Embedslægens rådgivning er, at det ikke er tilstrækkeligt på længere sigt, at beboerne øger den almindelige udluftning af beboelsesrummene, men at der bør gennemføres afværgeforanstaltninger i alle tre ejendomme.

 

Niras A/S har udarbejdet et notat med løsningsforslag. Notatet er indsat som bilag til denne dagsorden.

 

I forhold til Østergade 49-51 peges der på følgende to løsninger:

·         En aktiv teknisk løsning, hvor der bl.a. etableres genvex i kælderene og dræn-/grundvand under bygningen afskæres fra kloakken. Om nødvendigt ledes vandet til en ny brønd uden for sokkel. Vandet pumpes fra ny brønd til kloak efter rensning. Desuden kan det blive nødvendigt at installere et system på kloakken, som forhindrer forurenet luft i kloakken i at trænge ind i boligerne. Afværgeforanstaltningerne gennemføres trinvis, og alle tiltag gennemføres kun, hvis det er nødvendigt. Prisen for den tekniske løsning ligger på fra ca. 200.000 kr. til ca. 1.200.000 kr. med en årlig driftsomkostning på fra 22.000 kr. til 57.000 kr.

·         Opkøb af ejendommen. Ejendommen er i 2016 af en ejendomsmægler vurderet til 5.325.000 kr.

 

Ejendommene i Østervoldgade 12 og 14 er meget ens, og Niras A/S peger på ens løsninger på de to ejendomme. Niras A/S peger her på tre løsninger:

·         Passiv udluftning under gulv i tilbygning til ca. 750.000 kr./ejendom.

·         Aktiv udluftning i beboelsesrum ved hjælp af genvex til ca. 75.000 kr. og en årlig driftsudgift på 4.000 kr./ejendom

·         Opkøb af ejendommene. Ejendommene er vurderet både som uforurenet og som jordforureningskortlagt på vidensniveau 2 og med den bedste nuancering på F0 af to ejendomsmæglere. Gennemsnittet er som uforurenet 900.000 kr. og som V2 og F0 422.500 kr. for Østervoldgade 12 og for Østervoldgade 14 er tallene som uforurenet 812.000 kr. og som V2 og F0 335.000 kr. F0 kan kun opnås, hvis det etableres passive afværgeanlæg.

 

Valg af afværgeløsninger har betydning for ejerne, ikke mindst økonomisk. Vælges der løsninger med aktive afværgeanlæg som f.eks. genvex-anlæg betyder det erfaringsmæssigt, at lånemuligheder i ejendommene forringes og dermed kan det ikke udelukkes, at ejendomsværdien reduceres mere end ovenfor nævnt. Vælges der derimod løsninger med passive afværgeanlæg, som der er mulighed for i Østervoldgade 12 og 14, går det formodentligt ikke ud over mulighederne for at optage lån, og dermed vil ejendomsværdien ikke påvirkes i samme grad, og formentlig svare til ejendomsmæglerne laveste værdi for ejendommene i Østervoldgade 12 og 14. De passive afværgeløsninger for Østervoldgade 12 og 14 er meget omkostningstunge.

 

I bemærkningerne til jordforureningsloven nævnes to hensyn, som kan begrunde, at indsatsen kommer til at bestå i et opkøb af ejendomme.

 

1.    Opkøb kan finde sted, hvis myndighederne efter en konkret risikovurdering ikke finder en teknisk løsning tilstrækkelig sikker.

 

2.    Det kan ud fra økonomiske overvejelser være hensigtsmæssigt at foretage opkøb. Der bør i sådanne overvejelser indgå en afvejning af på den ene side, hvad det vil koste at foretage oprydningen eller afværgeforanstaltningen samtidigt med, at den eksisterende anvendelse bibeholdes, og på den anden side, hvad et opkøb og en eventuel ændret arealanvendelse samt nødvendig afværgeforanstaltning på et passende niveau vil koste.

 

Bornholm Regionskommune, Teknik og Miljø finder det godtgjort, at de foreslåede tekniske afværgeforanstaltninger med rimelig sandsynlighed kan medføre en tilstrækkelig effekt til sikring af indeklimaet i alle boliger.

 

Husene i Østervoldgade 12 og 14 er på grund af, at de er bevaringsværdige bygninger i følge kommuneatlas for Rønne fra 1990, formentlig meget vanskelige at få lov til at rive ned. Hvis der kan gives tilladelse til at rive nogle af de involverede bygninger ned, skal huse ud mod gader genopføres.

 

Ejernes kommetarer findes som bilag til denne sag, men er meget kort refereret her. Ejeren af Østervoldgade 12 ønsker, at kommunen skal købe ejendommen. Ejerne af Østervoldgade 14 ønsker, at kommunen etablerer et passivt afværgeanlæg eller køber ejendommen. Ejeren af udlejningsejendommen er enig i, at en løsning med Genvex og ændring af pumpebrønd formentlig vil være den rette løsning.

 

Midlerne på kommunens driftskonti til jordforureningsopgaver er alene beregnet til almindelige driftsopgaver og er disponeret for kommende år. På den baggrund findes det nødvendigt, at ovennævnte afværgeforanstaltninger finansieres ved en tillægsbevilling finansieret af de likvide midler.

 

Lovgrundlag:

JFL § 6, 17, 22 og 75

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Teknik og Miljø søger om en tillægsbevilling i 2016 på i alt 1.382.500 kr. til:

 

Engangsudgifter til tekniske afværgeløsninger i forbindelse med jordforurening på følgende ejendomme i Rønne:

Østergade 49-51                                       1.200.000 kr.

Østervoldgade 12 og 14                              150.000 kr.

I alt                                                           1.350.000 kr.

 

Årlige driftsudgifter til elforbrug i 2016 (halvt år):

Østergade 49-51                                            28.500 kr.

Østervoldgade 12 og 14                                  4.000 kr.

I alt                                                                32.500 kr.

 

Samlede udgifter i 2016                           1.382.500 kr.

 

 

Derudover skal der afsættes 65.000 kr. årligt til elforbrug:

 

Årlige driftsudgifter til elforbrug i hvert af årene 2017, 2018 og 2019:

Østergade 49-51                                        57.000 kr.

Østervoldgade 12 og 14                              8.000 kr.

I alt                                                           65.000 kr.

 

 

Udgifterne til disse afværgeforanstaltninger indstilles finansieret af de likvide midler, idet

budgettet til jordforurening indgår i den ikke-overførbare del af bevilling 52 Teknik og miljø. Budgettet til jordforurening er således ikke omfattet af overførselsadgang.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. april 2016

1.
Kommentarer fra ejer af Østervoldgade 12 (DOCX)

2.
Kommetarer fra ejer af udlejningsejendom Østergade 49-51 (DOCX)

3.
Notat fra Niras A/S (DOCX)

4.
Kommentarer fra ejere af Østervoldgade 14 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Forberedelse af vinterregulativ 2016

05.07.00P24-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

I forbindelse med behandlingen af formandsbeslutningen af 16. januar 2016 om vinterindsatsen på skolebusruterne, besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016, at Teknik og Miljø skulle udarbejde et oplæg til et revideret vinterregulativ. Heri skulle indgå foreløbige betragtninger om klassificering af veje og implementering af den nye vejlov.

 

Teknik og Miljø har udarbejdet en beskrivelse af den nuværende praksis og forslag til en revision af klassificeringen af vejene, herunder en variabel klassificering af skolevejene.

Implementeringen af den nye vejlov har stort set kun betydning for grundejerforpligtelserne, og vil blive indarbejdet i det nye Vinterregulativ.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) At Teknik og Miljø udarbejder forslag til en revision af vejklasserne, der forelægges Teknik- og Miljøudvalget til drøftelse i et af de kommende møder, og

b) At den foreslåede forenklede vinterinstruks indarbejdes i det nye vinterregulativ

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 1. februar 2016, at Teknik og Miljø skulle fremlægge et oplæg til et nyt vinterregulativ på mødet den 4. april 2016. I oplægget skulle indgå foreløbige betragtninger om klassificering af vejene og implementering af den nye vejlov.

 

Nedenfor har Teknik og Miljø gjort rede for

 

1.    Den nuværende praksis

2.    Forslag til en revision af klassificeringen af vejene, og

3.    en ændret og forenklet vinterinstruks på C-vejene.

 

 

1. Nuværende praksis for indsatsen på kommunens offentlige veje og stier.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 1. februar, at supplere det hidtil gældende vinterregulativ med en alternativ indsats på B-vejene og samtidig fastholde det i januar 2014 besluttede tillæg til vinterregulativet, hvilket betyder at kommunens veje er inddelt i følgende klasser:

 

Klasse A veje, er veje som har afgørende betydning for trafikafviklingen, herunder regionale busruter.

 

Klasse B veje, er større lokalveje, og pladser som har væsentlig betydning for afvikling af lokale trafik og skolebusser, herunder cykelstier.

 

Klasse C veje, er veje og pladser som har mindre betydning for afviklingen.

 

Klasse D veje, Veje, stier og pladser som har lav/ringe betydning for afvikling af trafikken

 

Se bilag A – beskrivelse af nuværende indsats på ovenstående vejkategorier.

 

Udover beskrivelse af indsatsniveau i bilag A, er der samtidig besluttet, at lederen af Veje og Havne vil kunne iværksætte indsats i særlige akutte tilfælde, hvor glatførebekæmpelse foretages i forbindelse med besigtigelse, ved konstateret is-lag, og hvor det vurderes at være trafiksikkerhedsmæssigt uforsvarligt ikke at gøre det. Denne beslutning er truffet den 25. februar 2014, og fastholdt i udvalgets beslutning den 01. februar 2016.

 

2. Forslag til en revision af klassificeringen af vejene

Den nugældende klassificering af vejnettet i A-, B-, C- og D-veje, hviler stort set på en prioritering af vejnettet tilbage i 2003, kort tid efter kommunesammenlægningen. Prioriteringen er ændret undervejs, bl.a. på grund af ændringer af ruterne for den offentlige trafik, herunder ændringer af skolebusruterne. Generelt har udgangspunktet været at udpege et overordnet vejnet (A-veje), som har særlig betydning for trafikken mellem de større bysamfund på øen, herefter at udpege klasse B-veje, som er større lokalveje, som har betydning for den kollektive og lokale trafik. Herefter klasserne C og D, som har mindre/ ringe betydning for afviklingen af trafikken.

 

Teknik og Miljø anbefaler, at Teknik og Miljø udarbejder et forslag til en fremtidig prioritering af vejene, som efter behandling i Teknik- og Miljøudvalget i et af de kommende møder, vil danne grundlag for det nye Vinterregulativ 2016.

Vejene foreslås prioriteret i de fire ovennævnte kategorier, og derudover foreslås en ”dynamisk” vejklasse hvor skolebusserne kører. Skolebusruterne vurderes en gang årligt i samarbejde med BAT, og vil indgå i klasse B-vejene, og vil således være dynamisk fra én vinter til næste.

 

3. En ændret og forenklet vinterinstruks på C-veje

Teknik og Miljø foreslår en ændret indsats på klasse C-veje, således den bliver operativ og gennemskuelig. Teknik og Miljø foreslår, at den praksis, som der er i dag, er for udførslen af glatføre-bekæmpelse på C-vej, og, som kun udføres ved beslutning fra lederen af Vej-myndighed, overføres til det fremtidige regulativ. Det vil betyde, at det vil være kommunens vintertjeneste, der selv vurdere behovet for glatførebekæmpelse og snerydning på disse veje ved konstateret glatføre på hverdage. Derved overgår indsatsbeslutning til kommunens vintertjeneste, og der vil blive en bedre sammenhæng med indsatsniveauet i forhold til snerydning og glatførebekæmpelse på hele vejnettet.

Et indsatsniveau kunne f.eks. være, at de mindre veje tilstræbes holdt glatførebekæmpet ,når indsatsen er afsluttet på vejklasserne A og B, og at glatførebekæmpelsen primært foretages lejlighedsvis og kun ved islag efter vurdering indenfor normal arbejdstid.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. april 2016

1.
Bilag A - Indsatsbeskrivelse (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Prioritering af projekter under "Bornholms Cykelveje 2016”

05.01.00S00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Forligskredsen i Folketinget bag ”Pulje til mere Cykeltrafik” har besluttet, at tilskudsdelen fra staten ændres fra 40 % til 80 % for ”Bornholms Cykelveje”.

En ny aftale, der vil afløse tilsagnet fra den oprindelige Cykel-pulje, vil medføre at der kan udføres projekter for i alt ca. 59,8 mio. kr., hvoraf de ca. 47,8 mio. kr. vil blive finansieret af staten, og resten på ca. 12,0 mio. kr. skal finansieres af Bornholms Regionskommune.

Teknik og Miljø har udarbejdet 2 forslag til prioritering af anlægsopgaver på de bornholmske cykelveje.

Begge forslag vil kræve en tidsfristforlængelse ud over den nuværende tidsplan 2017, for at projekterne kan gennemføres.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at det drøftes hvilket forslag, der skal forlægges Vejdirektoratet til videre forhandling

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Udvalget godkender sagsfremstillingens forslag 1.

Sagsfremstilling

Forligskredsen i Folketinget bag ”Pulje til mere Cykeltrafik” har besluttet at tilskudsdelen fra staten ændres fra 40 % til 80 % for ”Bornholms Cykelveje”. Forudsætningen er, at Bornholms Regionskommune opsiger resten af tilsagnet fra Cykelpuljen, og at der indgås en aftale med Vejdirektoratet om en ændring af den statslige medfinansiering til 80 %, og at forligskredsen godkender en ny projektbeskrivelse og et nyt administrationsgrundlag inden endelig gokendelse. Cykel-puljen administreres af Vejdirektoratet for Transportministeriet.

Aftalen om tilskud fra den oprindelige Cykel-pulje, forudsatte at staten ville bidrage med op til 56,4 mio. kr. og Bornholms Regionskommune bidrog med 84,6. Med det nye tilsagn, vil det alene være muligt at udføre projekter for i alt ca. 59,8 mio. kr., heraf ca. 47,8 mio. kr. fra staten, da der allerede er givet statstilskud for 8,6 mio. kr. For at udløse det fulde statstilskud, skal Bornholms Regionskommune finansiere ca. 12,0 mio. kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet 2 forslag til prioritering af anlægsopgaver på de bornholmske cykelveje, som skal drøftes med Vejdirektoratet på et opstartsmøde i begyndelsen af april måned.

Begge forslag vil kræve en tidsfristforlængelse ud over den nuværende tidsplan 2017, for at projekterne kan gennemføres.

 

Forslag 1. rummer flere mindre og forskellige projekter fordelt på hele øen.

Der er her lagt vægt på at få etableret et sammenhængende cykelvejnet på østkysten fra Døndalen til Gudhjem, men ikke som en selvstændig cykelsti i eget tracé.

Derudover er der lagt vægt på at få udført de forholdsvis store arbejder ved havnefronten i Rønne, som ikke kommer i karambolage med den eksisterende planlægning af området, herunder Ndr. Kystvej og Haslevej. Af andre større tiltag kan nævnes en renovering og/eller ombygning af en række servicebygninger lang cykelvejene, anlæg af kantbaner fra Nexø til Aarsdale, samt en række mindre trafiksikkerhedsmæssige arbejder på cykelvejene, som Teknik- og Miljøudvalget prioriterede på mødet den 4. januar 2016. Teknik og Miljø er allerede i dialog med lokalsamfund og politiet om disse projekter.

 

Forslag 2. rummer færdiggørelsen af oplevelsesstien samt få mindre projekter.

Oplevelsesstien fra Døndalen til Gudhjem svarer til den sidste fonds-ansøgning, og er anslået til at koste ca. 47,9 mio. kr. Projektet består i en dobbeltrettet cykelsti i eget tracé i havsiden fra Døndalen til serpentinervejen ved Gudhjem, og to enkeltrettede stier videre frem til og gennem Gudhjem by.

Derudover er det foreslået at gennemføre renoveringen af servicebygningerne langs cykelvejen, samt mindre trafiksikkerhedsmæssige forbedringer som tidligere prioriteret af Teknik- og Miljøudvalget (se Forslag 1).

 

Forslag 1 for cykelprojekter under ”Bornholm Cykelveje”

Døndalen til Helligdommen

enkeltrettet 1½ m kantbane i vandside

1.0 mio.kr.

Holkabroen igennem Gudhjem

Fællestier i rød asfalt i begge vejsider

3.0 mio.kr.

Helligdommen til Holkabroen

1½ m kantbaner i begge vejsider

14.0 mio.kr

Servicebygninger langs cykelvejene

Ombygninger, ændringer, nye bygninger

7.0 mio.kr.

Aakirkeby

Omlægning af cykelrute gennem Aakirkeby

0.25 mio.kr.

Snogebæk

Omlægning af cykelrute gennem Snogebæk

0.25 mio.kr.

Nexø

Røde cykelkantbaner på Ndr. Strandvej

1.0 mio. kr.

Listed

Forbedring af cykel- og vejforhold i Listed by

1.3 mio.kr.

Haslevej i Rønne

Ombygning af cykelstier og fortove

9.5 mio.kr

Nordre Kystvej i Rønne

Cykelstier, fortove, krydsninger og trappe

13.5 mio.kr

Nexø til Aarsdale

1½ m kantbaner i begge vejsider

5.5 mio.kr.

Hasle by

Omlægning af cykelsti gennem Hasle by

1.0 mio.kr.

Nyker og Klemensker

Røde hævede flader ved krydsninger

0.4 mio.kr.

Rundkørsler på Bornholm

Gennemgang for at øge sikkerheden for cyklister

2.4 mio.kr.

 

I alt

59.8 mio.kr

 

 

Forslag 2 for cykelprojekter under ”Bornholms Cykelveje”

Døndalen til/med Gudhjem

Dobbeltrettet cykelsti og fællesstier

47.9 mio. kr.

Servicebygn. langs cykelveje

Ombygninger, ændringer, nye bygninger

7.0 mio.kr.

Aakirkeby

Omlægning af cykelrute gennem Aakirkeby

0.25 mio.kr.

Snogebæk

Omlægning af cykelrute gennem Snogebæk

0.25 mio.kr.

Nexø

Røde cykelkantbaner på Nrd. Strandvej

1.0 mio. kr.

Listed

Forbedring af cykel- og vejforhold i Listed by

1.3 mio.kr.

Rundkørsler på Bornholm

Gennemgang for at øge sikkerhed for cyklist

2.1 mio.kr.

 

I alt

59.8 mio.kr.

 

For begge forslag gælder, at administration, evaluering og revision er indeholdt i budgettallene.

Økonomiske konsekvenser

Forslag til finansiering af ”Bornholms Cykelveje” med en fordeling af tilskud fra staten på 47.8 mio. kr. og 12.0 mio. kr. for Bornholms Regionskommune.

 

Finansieringsforslag 1

Anlægsmidler fra cykel- og trafikpulje 2016

3.0 mio. kr.

Overførsel fra driftsoverskud 2015 fra Vej, Park og Anlæg

4.0 mio. kr.

Anlægspulje tilbageførte midler 2016

2.1 mio. kr.

Disponible anlægsmidler for 2017

0.6 mio. kr.

Medfinansiering fra drift fortovskonto (ved fortov og cykelstier på Haslevej)

1.0 mio. kr.

Medfinansiering ejendomsservice(ved servicebygningsprojekter)

1.4 mio. kr.

I alt

12.0 mio.kr.

 

 

Finansieringsforslag 2.

Anlægsmidler fra cykel- og trafikpulje 2016

3.0 mio. kr.

Overførsel fra driftsoverskud 2015 fra Vej, Park og Anlæg

4.0 mio. kr.

Anlægspulje tilbageførte midler 2016

2.1 mio. kr.

Disponible anlægsmidler for 2017

1.6 mio. kr.

Medfinansiering ejendomsservice(ved servicebygningsprojekter)

1.4 mio. kr.

I alt

12.0 mio.kr.

 

Forskellen på finansieringsforslag 1 og 2, er alene et yderligere træk på den disponible anlægspulje for 2017 på 1,0 mio. kr. (Forslag 2) i stedet for en tilsvarende medfinansiering fra driftsmidlerne til fortove og cykelstier langs Haslevej.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Forlængelse af forsøg med delvist bilfrit torv i Rønne

01.02.17P08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 1. juni 2015 at inddrage en eksisterende mindre parkeringsplads nord for springvandet på Store Torv i Rønne, til en del af det areal, der benyttes at bl.a. de torvehandlende, som en forsøgsordning

Forsøgsordningen er nu udløbet, og der skal tages stilling til, om ordningen skal forlænges, eller afsluttes den 1. juni.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at det drøftes om ordningen skal ophøre den 1. juni 2016, eller skal forlænges til den 31. august 2017

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Udvalget beslutter, at forsøgsperioden forlænges til 1.10.2016, hvorefter ordningen evalueres.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 1. juni 2015, midlertidig at nedlægge en mindre parkeringsplads nord for springvandet på Store Torv i Rønne. Arealet skulle som en forsøgsordning indgå i det eksisterende torveareal, der benyttes af bl.a. de torvehandlende, som også skulle administrere arealets anvendelse.

Det har efterfølgende vist sig, at de torvehandlende ikke ønskede at administrere arealet, og det har siden medio juli 2015 været brugt uden nogen restriktioner af nogen art. Det har alene været et krav, at man skulle meddele Teknik og Miljø, Vejmyndighed, når man ønskede at benytte arealet.

Hvis forsøget skal fortsætte frem til august 2017, vil man få erfaring med et helt år, herunder en hel sommer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsregnskab for projekterne Mulighedernes Land

01.11.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskaber for Mulighedernes Land-projekterne. Herunder:

-      Nyt liv i Vang Granitbrud

-      Graniteventyr og Hammerhavn 1

-      Graniteventyr og Hammerhavn 2

-      Havnebad i Hasle 1

-      Havnebad i Hasle 2

-      Hasle Erhvervs- og Kulturø

-      Hasle, områdefornyelsesprojekt

 

De syv delprojekter er afsluttet i regnskab 2015.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 2.7 skal der for anlægsarbejder over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at anlægsregnskaberne for projekterne under Mulighedernes Land godkendes og

b)    at det samlede overskud for projekterne på 95.775 kr. overføres til den disponible anlægspulje vedrørende havne.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører projekterne under Mulighedernes Land.

Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet og godkendt de berørte projekter under Mulighedernes Land på nedenstående møder:

-      27. november 2008 – Anlægsbevillinger til Områdefornyelse i Hasle

-      22. januar 2009 – Godkendelse af Byfornyelsesprogram for Hasle by

-      22. april 2010 – Principgodkendelse og finansiering

-      25. november 2010 – Projektgodkendelse og anlægsbevillinger til Hammerhavn (Graniteventyr og Hammerhavn 1) og anlægsbevillinger til Hasle Havnebad

-      18. januar 2011 – Projektgodkendelse og anlægsbevillinger til Nyt liv i Vang Granitbrud

-      28. april 2011 – Projektudvidelse og anlægsbevillinger til Hammerhavn (Graniteventyr og Hammerhavn 2)

-      28. april 2011 Projektudvidelse og anlægsbevillinger til Havnebad i Hasle by II

-      26. april 2012 Tillægsbevillinger til Havnebad i Hasle by I

-      28. juni 2012 – Tillægsbevillinger til Hasle Havnebad og Graniteventyr og Hammerhavn

-      28. februar 2013 – Tillægsbevillinger til Nyt liv i Vang Granitbrud

-      28. februar 2013 – Projektgodkendelse og anlægsbevillinger til Hasle Erhvervs- og Kulturø

-      22. maj 2014 – Tilpasning af anlægsbevillinger i forhold til revisionens anvisninger, så projekterne kunne afsluttes og afrapporteres til fonde.

 

Projekterne blev i sin tid udarbejdet gennem et partnerskab med Realdania. Projekterne var oprindelig 50 pct. finansierede, hvor BRK fandt sin andel af medfinansieringen via øvrige fonde og tilskudsmuligheder. 

Projekterne er blevet udvidet gennem projektprocessen, så det nu samlet kan opgøres til investeringer på 92,3 mio. kr., heraf er der ydet tilskud fra eksterne fonde og tilskud på 80 mio. kr.

 

Mulighedernes Land-projekterne omfattede udover de her omtalte også:

-      Strandpromenaden i Sandvig

-      Bymidten i Østermarie

-      Ud på Landet – i Klemensker og Østerlars.

Disse projekter er regnskabsmæssigt afsluttet i tidligere år, og indgår derfor ikke i denne dagsorden.

 

Projekterne er færdigimplementeret og afrapporteret overfor de fonde og offentlige instanser, der har bidraget med ekstern finansiering.

Økonomiske konsekvenser

Nyt liv i Vang Granit

Projektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelse med efterfølgende udvidelse.

 

Bevilling

Samlet forbrug

Balance

 Udgifter

         15.615.750

        15.624.220

         -8.470

 Indtægter

       -13.607.405

      -13.607.405

                 -  

 Bevilling

           2.008.345

          2.016.815

         -8.470

 

Graniteventyr og Hammerhavn I

Projektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelse.

 

 Bevilling

 Samlet forbrug

Balance

 Udgifter

           6.861.060

       6.888.537

             -27.477

 Indtægter

          -5.144.025

      -5.164.025

               20.000

 Bevilling

           1.717.035

       1.724.512

                -7.477

 

Graniteventyr og Hammerhavn II

Projektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelse.

 

 Bevilling

 Samlet forbrug

Balance

 Udgifter

         16.087.752

        16.082.864

          4.888

 Indtægter

       -15.125.000

      -15.125.000

                 -  

 Bevilling

               962.752

              957.864

          4.888

 

Hasle Havnebad I

Projektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelse.

 

Bevilling

 Samlet forbrug

 Balance

 Udgifter

           4.285.000

          4.352.179

       -67.179

 Indtægter

          -3.645.000

         -3.711.544

        66.544

 Bevilling

               640.000

              640.635

            -635

 

Hasle Havnebad II

Projektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelse.

 

 Bevilling

 Samlet forbrug

 Balance

 Udgifter

           4.450.000

          4.462.302

       -12.302

 Indtægter

          -3.750.000

         -3.722.090

       -27.910

 Bevilling

               700.000

              740.212

       -40.212

 

Hasle Erhvervs- og Kulturø

Projektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelse.

 

 Bevilling

 Samlet forbrug

 Balance

 Udgifter

           8.727.484

          8.907.387

    -179.903

 Indtægter

          -6.525.000

         -6.479.888

       -45.112

 Bevilling

           2.202.484

          2.427.499

    -225.015

 

Der verserer en retssag vedrørende projektet Hasle Erhvervs- og Kulturø, der først forventes afsluttet i foråret 2016. Alt efter udfaldet af sagen kan der komme krav om erstatning og betaling af advokatomkostninger. Et eventuelt negativt udfald anbefales finansieret af overført driftsoverskud fra 2015 under bevilling 52 Teknik og miljø.

Retssagens omkostninger er indtil afslutning af projekterne under Mulighedernes Land blevet afholdt på projektet Hasle Erhvervs- og Kulturø.

 

Underskuddet skyldes derfor dels udgifter til advokat i forbindelse med retssagen, men også et lavere tilskud fra LAG end forudsat, er medvirkende årsag til det samlede underskud.

 

Hasle Områdefornyelse

Projektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelse. Dertil har der været yderligere indtægter fra fonde og LAG på i alt -377.355 kr., som er brugt til at udvide de aktiviteter, der allerede var igangsat.

 

 Bevilling

 Samlet forbrug

 Balance

 Udgifter

 5.050.000

 5.477.315

 -427.315

 Indtægter

 -2.383.000

 -2.760.355

 377.355

 Bevilling

 2.667.000

 2.716.960

 -49.960

 

Det skal bemærkes, at anlægsbevillingen er anført i det prisniveau, der var gældende, da bevillingen blev givet.

Projektets rådighedsbeløb er i de efterfølgende år blevet prisfremskrevet med i alt netto +422.656 kr., hvilket medfører at det ovennævnte underskud på -49.960 kr. vendes til overskud på +372.696 kr.

 

Samlet overblik over regnskaberne for Mulighedernes Land.

 Anlægsudgifter

 Projektindtægter

 BRK netto bevilling

Balance

Nyt liv i Vang Granitbrud

 15.624.220

 -13.607.405

 2.008.345

 -8.470

Graniteventyr og Hammerhavn I

 6.888.537

 -5.164.025

 1.717.035

 -7.477

Graniteventyr og Hammerhavn II

 16.082.864

 -15.125.000

 962.752

 4.888

Havnebad i Hasle I

 4.352.179

 -3.711.544

 640.000

 -635

Havnebad i Hasle II

 4.462.302

 -3.722.090

 700.000

 -40.212

Hasle Erhvervs- og Kulturø

 8.907.387

 -6.479.888

 2.202.484

 -225.015

Hasle Områdefornyelse.

 5.477.315

 -2.760.355

 3.089.656

 372.696

I alt

 61.794.804

 -50.570.307

 11.320.272

 95.775

 

Samlet giver projekterne et overskud på 95.775 kr., som overføres til den disponible anlægspulje vedrørende havne 2016, idet sagen om de samlede budgetoverførsler forventes godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2016.

 

Regnskaberne er revideret og godkendt af revisionen i forbindelse med udbetaling af tilskuddene.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. april 2016

1.
Projekterne Mulighedernes Land - Bilag til anlægsregnskab. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Projektforslag for fjernvarme i Pedersker

13.03.01P19-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og miljøudvalget besluttede den 1. februar 2016, at projektforslaget skulle udsendes til Østkraft, RVV og Bornholms Forsyning med en høringsfrist på 4 uger.

Teknik og Miljø har den 10. februar 2016 fremsendt projektforslaget i 4 ugers høring til Østkraft, RVV og Bornholms Forsyning.

Der er efter høringsfristens udløb ikke indkommet høringssvar.    

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

·         at projektforslaget godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

Sagsfremstilling

 

Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af Pedersker fra et nyopført 750 kW træflisvarmeværk.

Projektforslaget forudsætter frivillig tilslutning. Projektet vil kun blive realiseret, hvis der opnås tilslutning af ca. 60 % af samtlige potentielle kunder. Det forudsættes desuden, at alle kommunale bygninger i områderne tilsluttes. Udbygningen forventes at ske i løbet af 2016. Det forudsættes desuden, at der kan opnås kommunegaranti.

Endelig forudsætter projektforslaget, at der nedlægges elvarmeforbud i forsyningsområdet, jf. Energiministeriets brev af 6.5.1994 til alle kommunalbestyrelser.

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24.11.2014, og Bekendtgørelse nr. 1124 af 29.9.2015: ”Projektbekendtgørelsen”.

Bekendtgørelsen indeholder anvisninger om indholdet i projektforslag samt om kommunens godkendelse. Det fremgår bl.a., at kommunalbestyrelsen inden godkendelse af projektet skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet, også i forhold til varmeplanlægningen (dvs. Varmeplan Bornholm, 2013) og den fysiske planlægning (Regionkommuneplanen og lokalplaner).

 

Da der ikke er tale om tilslutningspligt, arealafståelser e.l., skal projektforslaget ifølge projektbekendtgørelsens § 25 alene udsendes til høring hos de berørte forsyningsselskaber med 4-ugers frist. Dette er sket den 10. februar 2016. Der er efter høringsfristens udløb ikke indkommet høringssvar.

 

Teknik og Miljø har følgende vurdering af projektforslaget for Pedersker

 

·         Projektet er i overensstemmelse med Varmeplan Bornholm 2013.

·         Projektforslaget er udarbejdet i henhold til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsens bestemmelser.

·         Projektet er fordelagtigt ud fra et brugerøkonomisk synspunkt. Der vil være en 20 % besparelse i forhold til oliefyring. Der er regnet med en oliepris på 6,8 kr. liter.

·         Projektet giver et samfundsøkonomisk overskud på henholdsvis 3 mio. kr. ved 60 % og 7 mio. kr. ved 80 % tilslutning.

·         Projektet giver et Ø-økonomisk overskud på henholdsvis 12 mio. kr. ved 60 % og 14,5 mio. kr. ved 80 % tilslutning.

·         Miljømæssigt vil projektet give en reduktion af CO2 på 535 tons/år ved 80 % tilslutning.

 

På denne baggrund foreslår Teknik og Miljø, at forslaget godkendes.

Økonomiske konsekvenser

Det må forventes, at OK Entreprise i lighed med tidligere fjernvarmeprojekter vil anmode regionskommunen om garantistillelse i forbindelse med låneoptagning til projektets gennemførelse. En ansøgning vil blive forelagt til stillingtagen i en særskilt dagsorden.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. april 2016

1.
Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Pedersker (PDF)

2.
Pedersker forsyningsområde (PDF)

3.
Energivurdering Pedersker 60% projektforslag (PDF)

4.
Energivurdering Pedersker 80% projektforslag (PDF)

5.
Miljøvurdering Pedersker 60% projektforslag (PDF)

6.
Miljøvurdering Pedersker 80% projektforslag (PDF)

7.
Samfundsøkonomi Pedersker 60% projektforslag (PDF)

8.
Samfundsøkonomi Pedersker 80% projektforslag (PDF)

9.
Selskabsøkonomi Pedersker 60% projektforslag (PDF)

10.
Selskabsøkonomi Pedersker 80% projektforslag (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anmodning om planlægning for Rønne Havn Syd

01.02.05P21-0396

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

13

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

NIRAS har på vegne af Rønne Havn A/S fremsendt anmodning om planlægning, der skal muliggøre udvidelse af Rønne Havn Syd. Havnen er i dag begrænset af kapacitetsproblemer bl.a. med hensyn til anløb af større skibe. En havneudvidelse af Sydhavnen er nødvendig for at imødekomme fremtidige behov. Anmodningen ledsages af en VVM anmeldelse, da havneanlæg af denne størrelse forudsætter udarbejdelse af VVM redegørelse. Derudover skal der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan. Før der kan iværksættes planlægning, skal der indkaldes ideer og forslag.

Indstilling og beslutning

Teknik og Økonomidirektøren indstiller,

·         at der indkaldes ideer og forslag i 4 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Godkendt.

Sagsfremstilling

NIRAS har på vegne af Rønne Havn A/S fremsendt anmodning om planlægning, der skal muliggøre udvidelse af Rønne Havn Syd. Havnen har i stigende grad oplevet problemer med havnens kapacitet både med hensyn til havnearealer og med hensyn til skibsanløb. Havnebassinnet er i dag så lille at flere skibsanløb må afvises.

Den ønskede havneudvidelse planlægges etableret i den sydlige del af Rønne Havn. Området er i dag en del af søterritoriet. Mod land støder havneudvidelsen op til de nuværende havnearealer og et tidligere opfyldningsområde fra 1960’erne, syd for kanondalen og Galløkken, som i dag fungerer som rekreativt område.

Det nye havneareal (inklusive kajarealer) vil ifølge en vedhæftet VVM-meddelelse omfatte et areal på mellem 20 og 25 ha. Se vedhæftet kortbilag, der angiver en omtrentlig angivelse af anlæggets tænkte placering.

Efter VVM-bekendtgørelsen skal der til større havneanlæg som dette udarbejdes en VVM-redegørelse (VVM =”Vurdering af Virkninger på Miljøet”). NIRAS har derfor vedlagt en VVM-anmeldelse. Det oplyses at en række forhold forventes belyst i en VVM-redegørelse: Landskab og omgivelser, naturforhold, kulturhistoriske forhold, trafik og sikkerhed, støj,

 

 

vandmiljø, luftemissioner, klimaaspekter, rekreative interesser, socioøkonomiske forhold, mennesker og sundhed, kystpåvirkninger, marinbiologiske forhold og marinarkæologi.

Inddragelsen af søterritorie gør, at staten/Trafik- og Byggestyrelsen også er inddraget i sagen. En VVM-redegørelse vedrører derfor både statslige og kommunale interesser, som skal koordineres i en følgende planlægning.

Rønne Havn ønsker, at der gennemføres kommune- og lokalplanlægning i 2016, og det forventes, at NIRAS bidrager med udarbejdelse af kommuneplantillæg og VVM samt lokalplan. Men før der kan besluttes iværksættelse af VVM og kommuneplantillæg, skal der efter planloven indkaldes ideer og forslag. Først derefter kan kommunen beslutte, om der skal iværksættes udarbejdelse af de omtalte planer.

Det foreslås nu, at der indkaldes ideer og forslag i 4 uger. Indkaldelsen vil indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. april 2016

1.
Anmodning om planlægning fra NIRAS (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Anmodning om iværksættelse af planlægning for solenergianlæg ved Bright Park Bornholm, Nexø

01.02.05P21-0397

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

En virksomhed anmoder om iværksættelse af planlægning for et solenergianlæg (solcellepark) ved Bright Park Bornholm i Nexø. Solenergianlægget ønskes opsat indenfor et ca. 4 ha. stort areal vest og syd for Bright Park Bornholm. Hvis anmodningen skal imødekommes, forudsættes bl.a. lokalplanlægning og ændring af kommuneplanen for området. En evt. ændring af kommuneplanen kan i henhold til planloven kun iværksættes efter forudgående indkaldelse af idéer og forslag.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at der indkaldes idéer og forslag i 4 uger vedr. ændring af kommuneplanens rammeområde 205.BL.07 (Møbelfabrikken).

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Virksomheden JL Energy, ved Jens Mouridsen, ønsker efter aftale med Bright Park Bornholm at opsætte et større solenergianlæg inden for matr.nr. 311, Nexø markjorder, jf. kortbilag. Arealet ejes af Bright Park Bornholm. Opsætning af solenergianlægget indebærer en bebyggelsesprocent på op til 80 % i området.

 

Gældende planlægningsmæssige forhold

I kommuneplan 2013 indgår arealet i rammeområde 205.BL.07 (Møbelfabrikken) og er udlagt til blandet helårsbolig- og erhvervsformål (mindre produktionsvirksomhed samt tekniske anlæg mm.) med en max bebyggelsesprocent på 40 og en bygningshøjde på max 10,5 m. Størstedelen af området ligger i byzone, den resterende i landzone. Landzonedelen kan overføres til byzone ved lokalplanlægning. Området er ikke omfattet af en lokalplan.

 

 

 

Indkaldelse af idéer og forslag

Hvis ønsket om at opsætte solenergianlæg skal realiseres med en bebyggelsesprocent på 80, forudsættes det at kommuneplanen ændres for det berørte område. Det vil indebære, at kommuneplanens rammer for området ændres, så der tillades en bebyggelsesprocent på 80 for solenergianlæg. Området kan fortsat bevare sin status som blandet helårsbolig- og erhvervsområde. Det vurderes desuden, at en realisering vil kræve lokalplanlægning for området.   

For at sikre at offentligheden inddrages i planlægningsarbejdet, kan en ændring af kommuneplanens rammer kun gennemføres efter indkaldelse af idéer og forslag med en kort beskrivelse af planlægningens hovedspørgsmål (jf. planlovens § 23c). Først derefter kan det besluttes, om man vil iværksætte kommune- og lokalplanlægning for området. Det foreslås derfor, at der indkaldes idéer og forslag i 4 uger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. april 2016

1.
Kortbilag (JPG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Status på implementering af helhedsorienteret drift HOD

05.00.00G01-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Der gives en status på implementeringen af Helhedsorienteret Drift (HOD) efter det første år.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med at indføre Helheds-Orienteret Drift (HOD) er at få en samlet drift, der kan give et større fokus på, hvad der skal ske, og hvad borgerne ønsker, der skal ske på Bornholm.

Det skal give en mere smidig og rentabel drift (stordrift), som gør at borgerne får så meget som muligt for pengene.  Samtidig giver det en større mulighed for at visualisere betydningen af en ekstra bevilling eller besparelse på driften generelt.

 

Den Helheds-Orienterede Driftsstrategi handler om effektivisering gennem udvikling og læring. Modellen er en styringsmodel, som i mange kommuner træder i stedet for BUM (bestiller- udfører – modtager).

HOD består af tre hovedområder:

1.    Styring og evaluering – den nødvendige dokumentation og fremadrettet læring og nytænkning

2.    Samarbejde, f.eks. offentlig-privat samarbejde, borger/ brugere, frivillige

3.    Ledelse, organisering og samarbejdsprocesser

Når en metode handler om at udvikle sig og lære, indebærer det, at man altid er på vej. Man bliver aldrig færdig med at forbedre sig og tænke nyt.

 

Der indføres HOD i en glidende overgang, hvor der planlægges at starte op i det grønne område på Vej, Park og Anlægs planlægningsområder, med udgangspunkt i udbud af 20 % af de grønne områder i april 2016. HOD skal på længere sigt indføres i hele kommunen for drift og vedligeholdelse af kommunens arealer og bygninger. Der udarbejdes kvalitetsbeskrivelser og dertil hørende kortmateriale på alle driftsområder. Samtidig vil udbuddet af de 20 % af det grønne arbejde, bruges til benchmarking mellem kommunens entreprenør og den private entreprenør for at optimere driften.

Der vil blive brugt en del borgerinddragelse, så som borgertilfredshedsundersøgelser (hvoraf den første er udført december 2015), samspil med borgergrupper, foreninger og andre interessenter, der kan være med til at bidrage konstruktivt med gode initiativer for at få en så god drift af Bornholm som muligt. 

 

Konkrete tiltag der er arbejdet med i det første implementerings-år af HOD:

I løbet af 2015/2016 har der været en afholdt fire workshops om implementeringen af HOD. Modellen forventes fuldt implementeret i 2016, dog vil der stadig foregå konkret arbejde med arbejdsstedsbeskrivelser og registreringer generelt på hele driftsområdet. Der er nedsat 4 arbejdsgrupper – sammensat af medarbejdere og ledere – som har arbejdet intens med implementeringen af HOD. De 4 grupper er målrettet de fire perspektiver i HOD modellen: Borger / brugertilfredshed - Faglig kvalitet – Økonomi - Trivsel og social kapital.

 

Der skal desuden ligge et udbud på 20 % af det grønne område samt idrætsområdet klart i 2. kvartal 2016. Derefter følger resten af kommunens grønne områder med over i HOD og skal følge de arbejdsbeskrivelser, der ligger til grund for udbuddet. Udbudsmaterialet af grønne områder efter de kriterier som er beskrevet i HOD forventes klar og udbudt medio april og vil blive behandlet af TMU den 4. april. i forhold til udbudskriterier.

Det forventes at ny samarbejdspartner opstarter 1. august 2016.

 

Der har været afholdt en borgertilfredshedsundersøgelse ultimo 2015, resultat forventes offentliggjort efter TMU den 4. april har fået resultaterne til orientering.

 

Hele konceptbeskrivelsen (vedhæftet som bilag) for HOD i BRK er udfærdiget og beskriver alle principperne i modellen for BRK.

 

Der er indgået samarbejde omkring erfaringsudveksling med Egedal Kommune, som nu har kørt i flere år med HOD og erfaringsudvekslingsbesøg har der allerede været afholdt to af og flere aftalt, med fokusemner på udbud og borgerinddragelse bl.a.(APP løsning), hvor en gruppe af både medarbejdere og ledelse deltager. Egedal har desuden været på besøg på Bornholm ultimo efteråret 2015.

 

Budgetmæssigt er de forventede besluttede besparelser ved implementering af HOD gennemført og hentet hjem i Vej, park og anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. april 2016

1.
HOD Konceptbeskrivelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Borgerinddragelse gennem brugertilfredshedsundersøgelse af afd. Vej, Park og Anlæg

05.00.00G01-0032

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

I denne første undersøgelse af sin art i Bornholms Regionskommune fremkommer en lang række interessante evalueringer – på såvel den positive som den ikke så positive ende af skalaen. Kun på meget få elementer er der ikke behov for forbedringer i forhold til driftsniveauer m.m.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indførelsen af Helheds-Orienteret Drift, er der i driftsmodellen et element omkring brugerdreven innovation, gennem direkte borgerinddragelse omkring serviceniveauer, ønsker m.m. Der er derfor i november/december i samarbejde med DMA-Research blevet foretaget en borgertilfredshedsundersøgelse af Vej, park og anlægs driftsområde.

Metode og målgruppe

       Analysen er gennemført som en kvantitativ analyse. Der er i alt gennemført 510 telefoniske CATI interview i perioden 1. – 10. december 2015

       Analysen dækker samtlige områder indenfor Bornholms Regionskommune

       For at sikre repræsentation af også de mindre byområder i kommunen, er der anvendt en disproportional stikprøve. Datamaterialet er efterfølgende blevet vægtet, så det stemmer overens med fordelingen fra Danmarks Statistik. Derved sikres, at de viste total-resultater er repræsentative for Bornholms Regionskommune som helhed.

 

       For at få den bedst mulige beskrivelse af de deltagende borgere er disse spurgt til, hvorvidt de bor i et by- eller et landområde. Som det fremgår af nedenstående mener knap hver tredje, at de bor i et landområde.

 

Rapportens opbygning

          Total-resultaterne er vist med basis i de vægtede resultater, hvorimod resultaterne pr. by er vist med baggrund i de realiserede interview.

          Spørgsmålene er delt i to grafer. Første graf angiver den samlede procentvise fordeling på tilfredshedsskalaen. Den anden graf viser fordelingerne på køn, alder og by ud fra gennemsnittet på tilfredshedsskalaen fra et til fem (ekskl. ved ikke-svar). Kun signifikante forskelle er kommenteret.

          Borgerne har haft mulighed for at angive yderligere kommentarer til kommunens indsats. Disse kommentarer ses for de enkelte byer i bilag 1.

Kontakt til borgere fra kommunen

          Regionskommunen har i undersøgelsen yderligere spurgt de borgere, der har afgivet en eller flere ”utilfredse” evalueringer, om hvorvidt kommunen må kontakte dem for at få uddybet deres vurderinger. Dette har i alt 287 borgere takket ja til. Det svarer til 75% af de, der har afgivet evalueringer på utilfreds/meget utilfreds. Det er erfaringer fra andre kommuner, at netop en sådan borger-kontakt både opfattes meget positivt og giver en væsentlig indsigt i konkrete ”problemer”. Det er derfor også vigtigt, at der gøres en indsats for, over tid, at komme i kontakt med så mange af de nævnte 287 borgere som muligt.  

Sammenfatning af analysens resultat

I denne første undersøgelse af sin art i Bornholms Regionskommune fremkommer en lang række interessante evalueringer – såvel den positive som den ikke så positive ende af skalaen. Kun på meget få elementer er der ikke behov for forbedringer i forhold til driftsniveauet.

Det er naturligvis meget hensigtsmæssigt, at hele rapporten læses grundigt af de personer, der er ansvarlige og/eller har indflydelse på borgernes oplevede niveau for disse services.

Områder med størst utilfredshed

·         38 % af borgerne er utilfredse/meget utilfredse med oplevelsen af niveauet for hvor hurtigt huller i veje og cykelstier lappes. Niveauet er nogenlunde ensartet i de fem områder.

·         41 % af borgerne er utilfredse/meget utilfredse med Vintertjenesten.  Her opnås en evaluering under middel på 2,8.

·         Det er en tendens, at Allinge-Gudhjem området på en del punkter opnår den laveste vurdering – flere steder markant lavere end de øvrige områder.

 

Områder, som borgerne finder vigtige i relation til, hvor Bornholms Regionskommune bør bruge flere ressourcer

·         Næsten halvdelen af borgerne (45%) mener, at lapning af huller i vejen er det indsatsområde, kommunen skal bruge flere ressourcer på.

·         41 % mener, at der skal gøres en bedre indsats omkring snerydning og saltning

·         Andele på hver 35 % af borgerne mener, at afstribning med hvide striber samt tømning af affaldskurve er de to ud af tre mulige punkter, kommunen skal gøre ekstra for at vedligeholde.

·         I alt 287 borgere, der i større eller mindre grad har udtrykt utilfredshed, har givet tilsagn om, at kommunen gerne må kontakte dem for at høre nærmere, hvilket driftspersonalet vil gøre i de tilfælde, hvor det giver anledning til en yderligere drøftelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. april 2016

1.
Brugertilfredshedsundersøgelse af afd. Vej, Park og Anlæg (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Anlægsbevilling til stiforbindelse fra busstop på Snorrebakken til Plejecenter Snorrebakken

05.01.08Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på møde med følgegruppe fra Ældrerådet den 1. februar 2016 fået forelagt ønske om etablering af en belyst stiforbindelse fra busstoppested på Snorrebakken til plejecenteret. Herudover er der ønske om belysning af forbindelsen mellem rundkørsel og plejecenteret.

Etablering af stiforbindelse og forlængelse af belysningsanlæg fra rundkørslen til stianlæg vil beløbe sig til 300.000 kr.

Center for Ejendomme og Drift søger på den baggrund om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af sti- og belysningsanlæg.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af sti- og belysningsanlæg ved Snorrebakken

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 300.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Etablering af nyt stianlæg fra busstoppested på Snorrebakken til eksisterende stianlæg ved Plejecenter Snorrebakken. Stianlægget udføres i en bredde på 2,5 m, udstrækning 85 m og udført med overfladebelægning i asfaltgranulat. Stianlægget belyses med parkarmaturer tilsluttet plejecenterets interne belysningsanlæg. Stien får status som privat stianlæg.

For at tilgodese gående og cyklende fra byen til plejecenteret forlænges eksisterende belysningsanlæg fra rundkørslen til den nye stiforbindelse.

Arbejdet udbydes i indbudt licitation – tildelingskriterie laveste pris.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning vurderer, at udgifterne til sti- og belysningsanlæg beløber sig til 300.000 kr. Arbejdet forventes udført i 2016.

Udgiften foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg i 2016.

Det resterende disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 6.086.892 kr. inklusiv forventede overførte midler fra 2015 på 2.104.392 kr.

 

De afledte øgede driftsudgifter til plejecenterets belysningsanlæg afholdes inden for driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Anlægsbevilling til nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen

82.21.00G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forbindelse med budget 2016 blev det besluttet, at nedrive ejendommen Pedersker Hovedgade 23 i Pedersker.

Ejendomsservice søger hermed om en anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 170.000 kr. til nedrivning af ejendommen Pedersker Hovedgade 23 i Pedersker. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

b)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Ejendommen Pedersker Hovedgade 23 i Pedersker også kendt som ”Karamellen”, har tidligere været anvendt som klubhus i forbindelse med ungdomsklub, og blev sat til salg efter endt brug i 2007. Salgsarbejdet blev efterfølgende sat i bero på grund af olielugt i bygningen og olieforurening på grunden.

Der har været forskellige ejendomsmæglere på opgaven, og alle har vurderet, at ejendommen ikke kan sælges.

Ejendommen blev derfor til budget 2016 anbefalet nedrevet og grunden oprenset.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 170.000 kr. til nedrivning af ejendommen Pedersker Hovedgade 23 i Pedersker, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 2016.

 

Der er i anlægsbevillingen ikke medtaget udgifter til oprensning af grunden. Når bygningerne er revet ned, vil omfanget af forureningen blive vurderet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Anlægsbevilling til nedrivning af dele af Klemensker Skole

82.21.00Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forbindelse med budget 2016 blev det besluttet at nedrive dele af Klemensker skole.

Ejendomsservice søger hermed om anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)    at der gives en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til nedrivning af dele af Klemensker skole. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

b)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Klemensker skole blev lukket som folkeskole i juli 2011, hvorefter nogle af bygningerne blev overtaget af Dybdalskolen og Ungdomsskolen. De resterende bygninger har ikke været i anvendelse siden skolelukningen i 2011.

Ejendomsservice har sammen med foreningerne i Klemensker arbejdet på at få etableret et grønt areal, som kan fungere som aktivitetspark for Bornholm, når det er færdigudviklet. Dette tiltag kan styrkes ved at åbne op for arealet ved at nedrive de bygninger, som ikke længere er i anvendelse.

Der er i forvejen nedrevet en gammel træpavillon, og der er ved at blive etableret en grillhytte til brug for alle borgere, så dette er næste step for at udvikle resten af området.

Ejendomsservice har undersøgt bygningerne, og de er i meget ringe stand, og er ikke egnet til salg. Af bilag 1 fremgår det, hvilke bygninger der er tale om (gule markeringer).

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til nedrivning af dele af Klemensker skole, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 2016.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. april 2016

1.
Bilag 1 oversigtskort (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Anlægsbevillinger til reparation af klimaskærme i kommunens bygninger - etape 3

82.07.00G01-0049

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Ejendomsservice søger om en anlægsbevilling til reparation af klimaskærme i kommunens bygninger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)    at der gives en anlægsbevilling på i alt 940.000 kr. til renoveringsopgaver i kommunens bygninger etape 3, som anført i bilaget,

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 940.000 kr., finansieret af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger,

c)    at eventuelle mindreforbrug ved projekternes afslutning tilbageføres til anlægspuljen til kommunale bygninger, og

d)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Arbejderne omfatter renovering eller udskiftning af eksisterende vinduer/døre, som enten bør skiftes på grund af manglende vedligeholdelse eller skal renoveres/males for at sikre, at der ikke sker yderligere nedbrydning af træet.

 

Arbejderne på de enkelte lokationer er specificeret i bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling til reparation af klimaskærme i kommunens bygninger. De samlede anlægsudgifter udgør 940.000 kr. jf. oversigten, der er vedlagt som bilag.

 

Anlægsudgiften på 940.000 kr. kan finansieres af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger.

Det disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør 5.708.805 kr. inklusiv forventede overførte midler fra 2015 på 1.237.205 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. april 2016

1.
Oversigt (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Anlægsbevilling til reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger - etape 4

82.07.00G01-0050

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

21

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Ejendomsservice søger om en anlægsbevilling til reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på i alt 3.200.000 kr. til renoveringsopgaver i kommunens bygninger etape 4, som anført i bilaget,

b) at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 3.200.000 kr., finansieret af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger,

c) at eventuelle mindreforbrug ved projekternes afslutning tilbageføres til anlægspuljen til kommunale bygninger, og

d) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har observeret vandindtrængning i tre af kommunens bygninger.  Det drejer sig om tagene på Kommunikationscentret, Fontænehuset samt på Hans Rømer Skolen.

På Kommunikationscentret og på Hans Rømer Skolen drejer det sig udelukkende om reparationer af de eksisterende tage, medens det på Fontænehuset er nødvendigt at nedtage det eksisterende tag for at lægge et nyt undertag, og herefter genanvende teglene.

Derudover trænger nogle af vinduerne på Kommunikationscentret og på Hans Rømer Skolen til at blive udskiftet.

 

Arbejderne på de enkelte lokationer er specificeret i bilag til sagen.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling til reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger. De samlede anlægsudgifter udgør 3.200.000 kr. jf. oversigten, der er vedlagt som bilag.

 

Anlægsudgiften på 3.200.000 kr. kan finansieres af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger.

Det disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør 5.708.805 kr. inklusiv forventede overførte midler fra 2015 på 1.237.205 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. april 2016

1.
Bilag (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Anlægsbevilling til tagrenovering på Munch Petersens Vej 2 i Rønne

82.07.00G01-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

22

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2015 anlægsbevillinger til reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger. Et af disse projekter omhandlede en tagrenovering af Munch Petersens Vej 2 i Rønne. I projektfasen forventede man at kunne genbruge eksisterende skotrender og flunker, men det har vist sig, at dette ikke kan lade sig gøre. Der søges derfor om en forhøjelse af anlægsbevillingen til nye skotrender og flunker.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at anlægsbevillingen forhøjes med 300.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 1.850.000 kr.

b) at det afsatte rådighedsbeløb til tagrenovering på Munch Petersens Vej 2 i Rønne forhøjes med 300.000 kr., som finansieres af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger.

c) at et eventuelt mindreforbrug ved projekternes afslutning tilbageføres til anlægspuljen til kommunale bygninger.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er afsat et rådighedsbeløb på 700.000 kr. til udskiftning af tegltaget på Munch Petersens Vej 2 i Rønne – BAT kontoret.

I projekteringsfasen forventede man, at de eksisterende skotrender og flunker kunne genbruges, men det har efterfølgende vist sig, at dette ikke kan lade sig gøre.

Skotrenden er det sted, hvor tagfladerne løber sammen, og flunken er selve siden på kvisten.

Begge bygningsdele er udført i kobber, hvilket fordyrer investeringen. Det skønnes, at merudgiften vil udgøre 300.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2015 en anlægsbevilling på i alt 1.550.000 kr. til følgende projekter:

Sagahuset, udskiftning af tagplader                      650.000 kr. (er afsluttet)

Eskildsgade 15, Aakirkeby, tagrenovering               200.000 kr. (er afsluttet)

Munch Petersens Vej 2, udskiftning af tegltag         700.000 kr.

 

Det har efterfølgende vist sig, at tagrenoveringen på Munch Petersens Vej 2 bliver 300.000 kr. dyrere end først antaget, idet de eksisterende skotrender og flunker ikke kan genbruges.

 

Der søges derfor om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 300.000 kr.,

således at den samlede anlægsbevilling til alle tre projekter herefter udgør 1.850.000 kr.:

Sagahuset, udskiftning af tagplader                      650.000 kr. (er afsluttet)

Eskildsgade 15, Aakirkeby, tagrenovering               200.000 kr. (er afsluttet)

Munch Petersens Vej 2, udskiftning af tegltag       1.000.000 kr.

 

Merudgiften kan finansieres af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger.

Det disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør 5.708.805 kr. inklusiv forventede overførte midler fra 2015 på 1.237.205 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Sagsbehandling og sygefravær i Teknik og Miljø

00.15.00P05-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

23

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

I sagen redegøres for sagsbehandlingen i Teknik og Miljø, og der gives eksempler på sagsbehandlingstider. Desuden ses en oversigt over sygefravær i Teknik og Miljø samt Ejendomme og Drift.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·          at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har anmodet om en kort redegørelse for sagsbehandlingen i Center for Teknik og Miljø samt oversigt over sygefravær i både Center for Teknik og Miljø og Center for Ejendomme og Drift.

 

Teknik og Miljø har i dag 67 ansatte. Fra 1. april overgår Teknik og Miljøs to jurister dog til Sekretariatet, idet der fra direktionens side har været et ønske om at samle kommunens juridiske ekspertise her.

I Teknik og Miljø er der overvejende ansat personale med en kortere eller længevarende videregående uddannelse. Centret har således en stor gruppe akademikere som arkitekter, ingeniører og biologer samt forskellige grupper af personale, der har uddannelser som konstruktører, miljøteknikere, brandmænd, kontoruddannelse og lignende. Desuden er enkelte andre faggrupper repræsenteret typisk på havnene, som parkeringsvagter eller ansatte på særlige vilkår.

 

Medarbejderne er karakteriseret ved stor faglig specialviden, der er opbygget dels under uddannelsen, men i høj grad også gennem erfaring og løbende videreuddannelse. Det tager adskillige år at blive en dygtig sagsbehandler, der både besidder den rette faglige specialviden, der er nødvendig, men som også kender lovgivningen og hele det forvaltningsmæssige fagfelt.

Nyansatte medarbejdere kræver derfor ekstra ressourcer mindst de første 5 år dels i form af relevante kurser, men også fx sidemandsoplæring fra mere erfarne kolleger.

 

 

Generationsskifte

Der er i Sekretariatet udarbejdet en analyse af alderssammensætningen på medarbejderne i kommunen. Teknik og Miljø skiller sig her ud fra de andre centre ved at have de største andele af ældre medarbejdere.

 

 

Teknik og Miljø vil derfor de kommende år være udsat for et omfattende videns- og erfaringstab samt skulle kunne håndtere at tiltrække og lære nye medarbejdere op.

 

For i imødegå dette har der gennem de sidste ca 7 år været øget fokus på at skabe kontakter til uddannelsesinstitutioner og studerende. Teknik og Miljø har gode erfaringer med - indenfor især Natur- og Miljøområdet - at have studerende i praktik i kortere eller længere perioder. Det er typisk landskabsarkitekter, skov- og landskabsingenører eller jordbrugsteknologstuderende, der har praktikperioder i uddannelsen eller skal skrive opgaver undervejs i studiet. Erfaringen viser også, at disse studerende typisk søger de opslåede stillinger i centret.

Ikke desto mindre kan der især de kommende år være udfordringer med at tiltrække medarbejdere som planlæggere, byggesagsbehandlere og vejingeniører, ligesom der også kan være udfordringer med at tiltrække ledere. 

 

Sagsbehandling

Teknik og Miljø behandler sager indenfor et bredt og kompliceret fagfelt. Kompetencestyringsplanen giver en fornemmelse af bredden. Typisk er der et regelsæt af en overordet lov som fx miljøbeskyttelsesloven eller planloven og herunder en lang række bekendtgørelser og vejledninger, der fastlægger og uddyber loven, og hvordan kommunen skal administrere lovens bestemmelser.

Bredden af fagfeltet gør, at de fleste medarbejdere også har en del fagområder, de skal forvalte i det daglige. Og desværre er der på langt de fleste områder kun en enkelt medarbejder, der besidder viden om området. I et vist omfang findes der andre medarbejdere, der kan svare overordnet ved fx ferie eller sygdom. Men centret er generelt særdeles sårbart ved længerevarende sygdom eller jobskifte, ligesom fleksibiliteten i forhold til at flytte rundt på opgaver er forholdsvis lav og altid skal ses i et længerevarende perspektiv med en indledende oplæringsperiode.

 

Sagsbehandlingstider

Der er fastlagt politiske målsætninger for sagsbehandlingstider på byggesagsbehandlingen.

Desuden er der i lovgivningen fra statslig side på enkelte områder fastlagt krav til sagsbehandlingstid. Der er fx fastlagt servicemål for miljøgodkendelser, der hidtil har været 9 mdr. Fra 2016 har KL og regeringen vedtaget et nyt servicemål på 180 dage for § 12-godkendelser og 155 dage for § 11-godkendelser.

 

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på byggesager indkommet i januar og februar 2016 er gengivet nedenfor:

 

 

Kategorier

Brutto tid - gennemsnit - uger

Netto tid - gennemsnit - uger

Politisk mål

Småhuse

8,3

4,1

4

Erhvervssager

14,5

4,7

6

Bevaringskontoret

19,5

10

5

Forespørgsler

   2,2

       1,5

 

 

Eksempler på sagsbehandlingstider på andre sagsområder i Teknik og Miljø:

 

Planlægning

Sager uden høring + oplysningspligt + aktindsigt: 1-2 uger

Plansager (lokalplan sager): 6-12 måneder (fastlægges individuelt)

Landzone: 4 uger

 

Natur og Miljø

Miljøgodkendelser til landbrug: 5-12 måneder. Sagsbehandlingstid har været nedadgående det sidste stykke tid.

Landbrug, § 10-tilladelser: 8-12 uger, - der er 6 ugers høring i hver sag

Anmeldelsessager på landbrug: 4-6 uger afhængig af, hvilken type anmeldelse der er tale om.

Landbrug, § 16-arealgodkendelser: 4 uger

 

Jordflytning: Fra få sekunder til 4 dage. IT-systemet Jordweb.dk er et af de systemer, som virkelig har gjort sagsbehandlingen effektiv. Sagsbehandlingstider er givet ved lov på dette område, og er op til en måned for nye sager og 14 dage for behandling af nye oplysninger. Det er dog kun i ferieperioder, at vi følger en ”arbejde efter reglerne”-politik.

 

Vandindvindingstilladelser: Op til 6 måneder for store indvindinger i kompliceret terræn. Ca. 2 måneder for små tilladelser, f.eks. markvanding.

 

Jordvarme: 2-4 uger.

 

Jordforureningsloven:

Jordforureningsloven foreskriver, at vi har to år til at få en sag færdigbehandlet, og ét år til at gennemføre undersøgelser fra en ejer anmoder om, at få en kortlagt bolig-grund undersøgt.

 

I 2008-2009 blev oparbejdet en pukkel af V1- og V2-sager, hvor vi ikke overholder tidsfristerne. I forbindelse med nye sager, er det vurderingen, at vi i store træk overholder tidsfristerne.

 

Beskyttelseslinjer ved fortidsminder, skov, kirker etc: 3-4 uger

Sager i fredede områder og til Fredningsnævn: 3-4 uger

Sager i beskyttede naturområder: Fra 2 uger til 3-4 måneder afhængig af kompleksitet og årstid.

Sten- og jorddiger: 2-4 måneder afhængig af kompleksitet og om sagen haster.

 

Natura 2000-anmeldelser: 2-4 uger

 

Eksempler indenfor beredskab:

Brandtekniske del af byggesagsbehandling: 2-3 uger afhængig af kompleksitet og behov for yderligere information samt koordinering med statslige myndigheder

 

Anvendelse af fyrværkeri: 14 dage

Tilladelser til arrangementer: 1 uge

 

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider på sagsområdet inden for vej-, og færdselslovgivning

Vejloven – Offentlige veje.

Skiltesager                          4 uger

Overgange/adgange            3 uger

Byggelinjer                         3-4 uger

Gravetilladelser                  10 dage

Lejlighedstilladelser           10 dage

Råden over vej                   10 dage

Ledningsejeroplysninger    5 dage

Parkeringsafgifter               4 – 8 uger

 

Private fællesveje

Afhængig af opgaverne er der fra 10 dage til 4 mdr. afhængig af sagstype.          

 

Færdselsloven, Færdselsreguleringer:  2-8 uger, afhængig af sagstype.

 

 

Sygefravær i Teknik og Miljø samt Ejendomme og Drift

Nedenfor ses en opgørelse af sygefraværet i Teknik og Miljø (øverst) og Ejendomme og Drift (nederst) fra januar 2015 til februar 2016.

 

jan

febr

mar

apr

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

jan

febr

2,9

3,1

4,0

5,9

5,9

4,3

2,7

3,2

3,4

3,9

2,4

2,5

3,6

2,1

3,8

3,8

5,1

4,2

3,4

2,8

1,8

1,3

4,6

3,1

2,7

2,6

4,0

3,7

De samlede procenter dækker selvfølgelig over at enkelte grupper eller afdelinger kan være hårdt ramt af en enkelt medarbejders længerevarende fravær.

I Teknik og Miljø er fraværet i overvejende grad nu perioder af kortere varighed. En del af fraværet må forventes at kunne relateres til stress, men det opgøres ikke særskilt. Der har i hele perioden været fokus på sygefravær fra både ledelse og arbejdsmiljørepræsentant og vi har bl.a. haft inviteret kommunens forebyggelseskonsulenter på besøg.

For hele Center for Ejendomme og Drift er den samlede gennemsnitlige sygefraværsprocent for 2015 på 3,66 %, hvor målet i hele BRK er 3,5 %. Generelt i ED vurderes dette meget tilfredsstillende og har været et fald i forhold til 2014 (4,3 %). Der har løbende i hele centret været ledelsesmæssigt fokus på al slags fravær generelt og sygefraværet har bl.a. været faste punkter på alle Afd. MED og Center MED møder.

 

Økonomiske konsekvenser                                                                  

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med ændret skolestruktur i Rønneskolen.

82.20.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

24

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Børne- og skoleudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I overensstemmelse med Økonomi- og Planudvalgets beslutning den 17. juni 2014, skal der etableres en bygherreorganisation for ombygning af Rønneskolen jævnfør kommunalbestyrelsens beslutning den 25. februar 2016.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at Teknik- og Miljøudvalget indstiller et medlem til byggeudvalget til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 4. april 2016:

Torben Rønne-Larsen indstilles.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2016 blev det besluttet at afsætte 20 millioner kr. til ombygning af Rønneskolen inkl. inventar. Med kommunalbestyrelsens beslutning af 25. februar 2016 er den økonomiske ramme udvidet til 24 mio.kr. samlet set for 2016 og 2017.

 

Midlerne er afsat til skolestrukturens fase 2, så eleverne i Rønne kan samles på to matrikler i stedet for de nuværende tre. Midlerne skal anvendes til at skabe plads til alle elever på to skoler i tidssvarende læringsmiljøer.

 

På den baggrund skal der nu nedsættes et byggeudvalg jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger godkendt på Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2014.

 

Byggeudvalget skal som minimum består af:

·         En repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget

·         En repræsentant fra Børne- og Skoleudvalget

·         To repræsentanter fra Skolebestyrelsen (èn fra Rønneskolen og èn fra Svartingedal)

·         En repræsentant fra Handicaprådet

·         Centerchef fra Skole, Kultur og Fritid

·         Centerchef fra Ejendomme og Drift

·         4 repræsentanter fra arbejdsgrupperne, én fra hver arbejdsgruppe

·         Leder fra Rønneskolen

·         Projektleder fra Ejendomsservice

·         Bygherrerådgiver

 

Byggeudvalgets opgave er, at sikre udmøntning af den politiske beslutning om, at skabe plads til alle elever på to tidssvarende skoler i tidssvarende læringsmiljøer indenfor den afsatte økonomiske ramme.

 

Byggeudvalget udarbejder en tids- og handleplan for arbejdet, og nedsætter en brugergruppe der erstatter de nedsatte arbejdsgrupper, når de har afleveret deres bidrag i uge 21, 2016.

 

Som forløber for byggeprocessen er det planen, at nedsætte 3 arbejdsgrupper indenfor følgende områder:

·         Humanistisk område

·         Kreativ, praktisk/musik område samt

·         Indskoling SFO

Der er i forvejen etableret en arbejdsgruppe vedr. mål- og kravspecifikationer for det naturvidenskabelige område. De fire arbejdsgrupper afleverer deres arbejde i uge 21.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Opfølgning på dialogmøde med Horesta

00.17.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

25

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

En opfølgende drøftelse af dialogmødet mellem Horesta og Teknik- og Miljøudvalget den 29. februar 2016.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at opfølgningen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget og Horesta holdt dialogmøde den 29.2.2016. På mødet drøftedes forskellige emner af interesse for Horesta, herunder bl.a. betalingsparkering, skiltning, strandrensning, udeserveringsafgift samt brug af kommune bygninger til private arrangementer (se vedhæftede opsamling).

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. april 2016

1.
Opdateret opsamling på dialogmøde mellem TMU og Horesta 29.2.2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

26

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:

Orientering givet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

27

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

28

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: udbudskriterier

 

Udbudskriterierne anbefales til Økonomi- og Planudvalget.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke.