Referat
Teknik- og Miljøudvalget
29-08-2016 kl. 14:00
Mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Projektforslag for fjernvarme i Rø
  åbent 3 Genåbning af Mosaikskolens bygninger i Østerlars
  åbent 4 Status udbud af ukrudtsbekæmpelse og beplantningspleje
  åbent 5 Status over energirenoveringer af kommunes bygninger
  åbent 6 Anlægsbevilling til nedrivning af Damgade 11, Aakirkeby
  åbent 7 Anlægsbevilling til lovliggørelse af kloakken på Vej & Parks homebase Nord, Dalegårdsvej 8b i Olsker
  åbent 8 Anlægsbevilling til nyt tag på Hasle Hallen
  åbent 9 Anlægsbevilling til projektering af anlægsarbejder i forbindelse med ændret skolestruktur i Rønne
  åbent 10 Anlægsbevilling til ombygning af eksisterende fællesarealer - Nylars Plejecenter
  åbent 11 Anlægsbevillinger til vedligeholdelse/bygningsfornyelse af kommunens udlejningsboliger - 5. etape
  åbent 12 Anlægsbevilling til etablering af køkkener i dagtilbud
  åbent 13 Anlægsbevilling til indretning af fællesbiblioteket i Aakirkeby
  åbent 14 Anlægsbevillinger til projekt Linjer i landskabet - Etablering af stier og formidling omkring Aakirkeby
  åbent 15 Iværksættelse af planlægning for markbaseret solenergianlæg ved Bright Park Bornholm, Nexø
  åbent 16 Iværksættelse af planlægning for et samlet motorsportsområde i Åkirkeby Plantage
  åbent 17 Endelig behandling af planer for en udvidelse af lokalcentret ved Almindings Runddel
  åbent 18 Lokalplanforslag for et blandet bolig og erhvervsområde på Møllebakken i Svaneke
  åbent 19 Forslag til lokalplan nr. 090 for et sommehusområde ved Snogebæk
  åbent 20 Vinterregulativ 2016
  åbent 21 Byggesagsbehandlingstider
  åbent 22 Reservation af midler til Bornholms Cykelveje 2016-19
  åbent 23 Anlægsbevillinger til forbedringer af servicebygninger langs nationale og regionale cykelruter
  åbent 24 Anlægsbevillinger til forbedringer for cyklister på cykelrute 10 i Listed og Nexø og cykelrute 21 i Aakirkeby
  åbent 25 Anlægsbevillinger til projektering, administration og evaluering af Bornholms Cykelveje
  åbent 26 Gensidig orientering
  åbent 27 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 28 Koordinering med andre politikområder
  lukket 101 Lukket punkt: salg af grund
  lukket 102 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 103 Lukket punkt: salg af grunde 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

1

 

 

Fraværende

Jesper Lindstrøm Larsen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

De hvide felter i visningen i html-dokumenter i web-politiker er utilfredsstillende.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Projektforslag for fjernvarme i Rø

13.03.01P19-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Teknik- og miljøudvalget besluttede den 2. maj 2016, at projektforslaget skulle udsendes til Østkraft, RVV og Bornholms Forsyning med en høringsfrist på 4 uger.

Teknik og Miljø har den 13. maj 2016 fremsendt projektforslaget i 4 ugers høring til Østkraft, RVV og Bornholms Forsyning.

Der er efter høringsfristens udløb ikke indkommet høringssvar.    

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, 

·         at projektforslaget godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af Rø fra et nyopført 750 kW træflisvarmeværk.

I forbindelse med projektforslaget vil det være muligt at forsyne Bornholms Kunstmuseum inklusiv eventuel fremtidig udvidelse, der ligger i umiddelbar tilknytning til området, som projektforslaget omhandler. Endelig vil det være muligt at forsyne Kunstmuseet med fjernkøling.

Projektforslaget forudsætter frivillig tilslutning. Projektet vil kun blive realiseret, hvis der opnås tilslutning af ca. 60 % af samtlige potentielle kunder. Det forudsættes desuden, at alle kommunale bygninger i områderne tilsluttes. Projektet forventes igangsat i september 2016 og afsluttet i juni 2017. Det forudsættes desuden, at der kan opnås kommunegaranti.

Endelig forudsætter projektforslaget, at der nedlægges elvarmeforbud i forsyningsområdet, jf. Energiministeriets brev af 6.5.1994 til alle kommunalbestyrelser.

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24.11.2014, og Bekendtgørelse nr. 1124 af 29.9.2015: ”Projektbekendtgørelsen”.

Bekendtgørelsen indeholder anvisninger om indholdet i projektforslag samt om kommunens godkendelse. Det fremgår bl.a., at kommunalbestyrelsen inden godkendelse af projektet skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet, også i forhold til varmeplanlægningen (dvs. Varmeplan Bornholm, 2013) og den fysiske planlægning (Regionkommuneplanen og lokalplaner).

 

Da der ikke er tale om tilslutningspligt, arealafståelser e.l., skal projektforslaget ifølge projektbekendtgørelsens § 25 alene udsendes til høring hos de berørte forsyningsselskaber med 4-ugers frist. Dette er sket den 13. maj 2016. Der er efter høringsfristens udløb ikke indkommet høringssvar.

 

Teknik og Miljø har følgende vurdering af projektforslaget for Rø

·         Projektet er i overensstemmelse med Varmeplan Bornholm 2013.

·         Projektforslaget er udarbejdet i henhold til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsens bestemmelser.

·         Projektet er fordelagtigt ud fra et brugerøkonomisk synspunkt. Der vil være en 20 % besparelse i forhold til oliefyring. Der er regnet med en oliepris på 6,8 kr. pr. liter.

·         Projektet giver et samfundsøkonomisk overskud på henholdsvis 0,9 mio. kr. ved 60 % og 2,7 mio. kr. ved 90 % tilslutning.

·         Projektet giver et Ø-økonomisk overskud på henholdsvis 9 mio. kr. ved 60 % og 15,5 mio. kr. ved 90 % tilslutning.

·         Miljømæssigt vil projektet give en reduktion af CO2 på 535 tons/år ved 90 % tilslutning.

 

Det kan anbefales, at projektet godkendes.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Genåbning af Mosaikskolens bygninger i Østerlars

82.16.00G01-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget en henvendelse fra Foreningen Multihuset i Østerlars om at genåbne bygningerne på Mosaikskolen i Østerlars. Foreningen ønsker at etablere et Multihus i en partnerskabsaftale med kommunen.

Da ejendommen er sat til salg hos ejendomsmægler, skal der tages stilling til, om man ønsker at imødekomme henvendelsen fra Foreningen Multihuset i Østerlars.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at ansøgningen fra Foreningen Multihuset imødekommes for indeværende budgetår, idet der er fremsendt et opprioriteringsforslag til budget 2017 for de kommende år.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den 26. februar 2015 blev der besluttet en ny skolestruktur, hvor skoleafdelingen Mosaik blev nedlagt pr. 31/7 2015.

Den 4. april 2016 fremsendte foreningen bag Multihuset en ansøgning om at genåbne Mosaikskolens bygninger i Østerlars for at skabe et sted, hvor de kunne samle ildsjæle, frivillige og aktiviteter på tværs af foreninger og bygrænser.

Den 26. maj 2016 behandlede kommunalbestyrelsen ansøgningen, hvor det blev tilkendegivet, at man ønskede at få drøftet driftsøkonomien samt mulighederne og præmisserne for ibrugtagning.

Den 29. juni 2016 blev der afholdt møde mellem initiativtagerne bag Foreningen Multihuset og Ejendomsservice.

Der blev drøftet forskellige senarier for en mulig anvendelse, og i hvilket tempo man fra Multihuset mente, det kunne implementeres.

 

Multihuset ønsker fortsat at gennemføre projektet i en forsøgsperiode på to år. De to år skal vise om projektet er levedygtigt som permanent facilitet, og om der kan skabes tilstrækkelig aktivitetsgrundlag for en permanent overtagelse af bygningerne.

Man ønsker i første omgang kun at tage mellembygning, klasselokale nr. 9 (det tidligere musiklokale) samt det som allerede anvendes i dag (gymnastiksal m. tilhørende badefaciliteter samt skydebane).

Derudover ønsker Multihuset at få adgang til den gamle hovedbygning om sommeren, og til den uopvarmede garage.

Det vil sige, at de bygninger, som tidligere blev anvendt til SFO, de to sidebygninger og den gamle hovedbygning(om vinteren) ikke skal i anvendelse i første omgang. Disse bygninger udgår derfor af projektet.

 

Det nu reducerede areal udgør efterfølgende i alt 1088,63 m², hvilket bevirker, at de beregnede driftsudgift reduceres tilsvarende.

 

Det reducerede forslag foreslås planlagt således:

 

·         Der sættes tre lette vægge op for at afskærme til de to sidebygninger og den gamle hovedbygning. Disse vægge opsættes og betales af Multihuset.

·         De arealer, som ikke skal benyttes, bliver kun frostsikret om vinteren, og kan derfor ikke anvendes.

·         Der indgås en aftale mellem Foreningen Multihuset og Bornholms Regionskommune, hvor det blandt fremgår, at Foreningen Multihuset står for den indvendige vedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealerne samt rengøring af gymnastiksal med tilhørende badefaciliteter.

·         Den besparelse, som kommunen har til de ovenstående aktiviteter udgør 49.175 kr. årligt, som kan være medfinansierende til de øgede driftsudgifter.

·         Det reducerede areal som ønskes anvendt (minus udgiften til de driftsopgaver, som Multihuset overtager), giver stadig en øget driftsudgift på 125.005 kr., hvilken der skal gives en bevilling til, hvis projektet skal gennemføres. Dette er fremsendt som et opprioriteringsforslag til budget 2017.

 

Der er vedlagt et udkast til en partnerskabsaftale med Foreningen Multihuset, som vil blive tilrettet i forhold til de beslutninger, der træffes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017. Se bilag 1.

 

Da Multihuset gerne vil i gang i indeværende budgetår, har de tilkendegivet, at de selv vil finansiere de øgede driftsudgifter, som er anslået til 40.000 kr. for resten af 2016. Bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2016

1.
Bilag 2. Tilsagn vedr. finansiering. (PDF)

2.
Bilag 1 Partnerskabsaftale (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Status på udbud af ukrudtsbekæmpelse og beplantningspleje

05.01.15Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med baggrund i Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 4. april 2016 har der været afholdt offentligt udbud efter udbudslovens EU-udbud på ovennævnte opgaver.

Ukrudtsbekæmpelse–entreprisen er aflyst, da indkommende tilbud væsentligt overskred det afsatte budget.

Vedr. beplantningspleje er der indgået en 4-årig kontrakt med Arkil A/S Vejservice med opstart 1. august 2016.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at licitationsresultatet tages til efterretning

·         at besparelsen på kr. 192.000 overføres til konkurrenceudsættelsespakken

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:
Taget til efterretning og anbefales.

Sagsfremstilling

Ukrudtsbekæmpelse, 4 årigt udbud, omfatter 80 % langs offentlige veje og udførelse med specialmaskine.

Indkomne tilbud ved licitationen den 2. juni 2016:

Vikarservice Vendsyssel - afgav billigste tilbud

OK-Entreprise

BRK – budget årligt på entreprisedelen 0,8 mil kr.

 

Entreprisen er aflyst på baggrund af, at tilbuddet overskrider det afsatte budget væsentligt. Vej & Park står fortsat for udførelsen.

 

Beplantningsplejen omfatter 20 % af vejarealer, grønne områder og idrætsanlæg.

Indkomne tilbud ved licitationen den 7. juni 2016:

Arkil A/S Vejservice – afgav mest fordelagtige tilbud

OK-entreprise A/S

BRK – budget årligt på entreprisedelen 1,6 mil kr.

Kontrakt indgået med Arkil A/S – vurderet ud fra værdien på klippekort og indsats på kvalitetscases.

I kvalitetscases er der 3 udvalgte områder, den bydende skal komme med forslag til forbedringer på. Der er på forhånd ingen bindinger i, hvad de laver, men BRK skal ved vurderingen sammenholde de beskrivelser, der er kommet og lave en pointvurdering heraf.

Entreprisen er påbegyndt 1. august 2016.

I entreprisen var på forhånd indarbejdet en reduktion på 12 %, svarende til en effektivisering/ rationalisering på 192.000 kr. årligt.

Transaktionsomkostninger ved udbud andrager 102.000 kr. i 2016 (dvs. udgifter, der har været i forbindelse med, at en rådgiver har stået for udarbejdelse af en del af udbudsmaterialet).

Økonomiske konsekvenser

Besparelse ved udbud på beplantningsplejen på 192.000 kr. årligt, kan realiseres fra 2017.

Besparelsen på 192.000 kr. vedr. beplantningspleje tilgår konkurrenceudsættelsespakken vedtaget med budget 2014 under bevilling 61, som en teknisk korrektion til budget 2017.
Den manglende årlige besparelse i konkurrenceudsættelsespakken er herefter på 801.000 kr.

Opprioriteringsforslag ”ØPU-61-50 Tilbageførsel af besparelse vedr. konkurrenceudsættelse” til budget 2017 nedskrives tilsvarende fra 993.000 kr. til 801.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Status over energirenoveringer af kommunes bygninger

82.09.01G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. juni 2012 en samlet anlægsbevilling på 30.800.000 kr. til energirenoveringer i kommunale bygninger, som blev kaldt ”intern ESCO projekt”. Dette er den anden orientering omkring status på projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. juni 2012 en samlet anlægsbevilling på 30.800.000 kr. til energirenoveringer i kommunale bygninger, som blev kaldt ”intern ESCO projekt”.

På baggrund af en ændret solcellelovgivning godkendte kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015 at forlænge projektet samt at udvide projektet til også at omfatte LED- og varmestyringsprojekter samt etablering af progressiv energiovervågning og afrapportering.

Der har i perioden siden sidste orientering i 2015 været arbejdet med udskiftning til LED-belysning, optimering af ventilationsanlæg med bl.a. CTS-styring. CTS-styring er et fagudtryk for forskellige former for overvågning og styring af ventilations-, varme-, køle-, eller brugsvandsanlæg. Styringen gør, at Ejendomsservice bl.a. kan sidde på Tejn rådhus og skrue ned for varmen på Ullasvej uden at skulle have en medarbejder fysisk til stede på lokationen.

Ca. 40 % af kommunens bygninger er blevet energiscreenet. (Det omfatter de bygninger, som står for ca. 80 % af kommunens energiforbrug).

En del af disse bygninger er blevet efterisoleret, og de bygninger, hvor tilbagebetalingstiden er blevet vurderet for lang, vil først blive efterisoleret i forbindelse med bygningsmæssige ændringer.

 

I bilag 1 fremlægges en summarisk beskrivelse af de udførte projekter, og i bilag 2 fremgår det i detaljen, hvilke bygninger der er tale om, og hvilke projekter der er udført i den enkelte bygning.

 

Der har undervejs været nogle udfordringer, som har givet en lavere besparelse end forventet.

Ændret brug af lokalerne har bl.a. givet et øget forbrug. Det gælder f.eks. skolereformen, åbne biblioteker eller overgang til aften/natrengøring.

Der har nogle steder været fundet asbest i rørisoleringen, som har afstedkommet en ekstra udgift i forbindelse med udskiftning, og andre steder er der stillet nye myndighedskrav i forbindelse med udskiftning af hele ventilationsanlæg.

Trods udfordringerne er det alligevel lykkedes at overholde den samlede tilbagebetalingstid på max. 12,5 år.

Sideløbende med energirenoveringerne i kommunens bygninger, er der blevet arbejdet sammen med havneområde i Teknik og Miljø om udskiftning af gadebelysning til LED-belysning.

Økonomiske konsekvenser

Af de i alt 30,8 mio. kr. er der pt. brugt ca. 29,7 mio. kr. Investeringen har givet en dokumenterbar driftsbesparelse og indtægt (salg af overskydende strøm fra solcellerne) på 2,4 mio. kr. årlig.

Mange mindre projekter kan kun opgøres teoretisk, da deres påvirkning af bygningernes samlede forbrug ikke er signifikant, men samlet forventes der en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. årligt.

Det forventes dog, at besparelserne bliver noget større, da der endnu ikke foreligger hele driftsår for alle projekterne, og det nye energiregistreringssystem med automatisk aflæsning af målere er endnu ikke fuldt implementeret.

Tilsammen forventes energirenoveringsprojekterne at give en simpel tilbagebetalingstid for den oprindelige ESCO-pulje på ca. 10,6 år. Den tekniske levetid overstiger væsentligt den økonomiske tilbagebetalingstid.

De resterende ca. 3,7 mio. kr. er disponeret med ca. 1,5 mio. kr. til nyt ventilations- og varmestyringsanlæg på Rønne Centralbibliotek og til afslutning af de øvrige igangværende projekter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2016

1.
Bilag 1 Sumarisk beskrivelse af projekterne. (DOCX)

2.
Bilag 2 Beskrivelse af de enkelte ESCO projekter (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Anlægsbevilling til nedrivning af Damgade 11, Aakirkeby

82.21.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Ejendommen Damgade 11 i Aakirkeby var i 2006 udsat for en brand, hvor en del af bygningen udbrændte. På dette tidspunkt var der indgået en lejeaftale, og lejeren har indtil juni 2016 stadig lejet resterne af bygningen. Der er nu indgået en ny lejeaftale med lejeren, denne gang i den gamle brandstation i Aakirkeby, så det sidste af Damgade 11 står tomt og kan rives ned.

Ejendomsservice søger hermed om en anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at den kommunale bygning Damgade 11 i Aakirkeby godkendes til nedrivning,

b) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 160.000 kr. til nedrivning af ejendommen Damgade 11 i Aakirkeby,

c) at udgiften finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55, Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme, og

d) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ejendommen Damgade 11 i Aakirkeby var i 2006 udsat for en brand, hvor en del af ejendommen udbrændte. Resterne af fundamenter har siden stået tilbage, og resterne af ejendommen har siden stået og forfaldt.

Kommunen har hele tiden udlejet den del af ejendommen, som ikke udbrændte. Men dette lejemål er nu blevet ”flyttet”, idet der er indgået et nyt lejemål med samme lejer i den gamle brandstation i Aakirkeby.

Dette skete i juni 2016.

Der er derfor nu mulighed for at nedrive ejendommen, da den står og skæmmer området, og ikke er anvendelig til anden kommunal brug.

Ejendomsservice har på denne baggrund indhentet et tilbud på nedrivning af bygningen inkl. fundamenter/gulv fra brandtomt, som beløber sig til 160.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 160.000 kr. til nedrivning af ejendommen Damgade 11 i Aakirkeby på baggrund af tilbud fra entreprenør.

Udgiften kan finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Anlægsbevilling til lovliggørelse af kloakken på Vej & Parks homebase Nord, Dalegårdsvej 8b i Olsker

82.12.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forbindelse med budget 2016 blev det besluttet at afsætte i alt 700.000 kr. til lovliggørelse af kloakken på Vej & Parks homebase Nord beliggende Dalegårdsvej 8b i Olsker.

Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. til lovliggørelse af kloakken på Vej & Parks homebase Nord, Dalegårdsvej 8b i Olsker. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

b) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget. 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ejendommen Dalegårdsvej 8b i Olsker er kommunalt ejet, og ligger i henhold til forsyningsplanen i et separat kloakeret område. Der er derfor pligt til at separere regn- og spildevand inde på egen matrikel, og koble det til de dertil indrettede regnvands- og spildevandstik.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 700.000 kr. til lovliggørelse af kloakken på Dalegårdsvej 8b i Olsker, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 2016.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anlægsbevilling til nyt tag på Hasle Hallen

82.07.00Ø00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Hasle Hallens tag er utæt, og ved kraftig regn trænger der vand gennem taget og ned på gulvet i hallen. Dette til fare for hallens brugere.

Ejendomsservice søger om en anlægsbevilling på 850.000 kr. til at lægge ny tagpap ovenpå den eksisterende tagpapbelægning, og samtidig gennemgå tagets isolering og udbedre denne, hvis det findes nødvendigt.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 850.000 kr. til pålægning af ny tagpap samt udbedring af eventuel beskadiget isolering.

d) at udgiften på 850.000 kr. finansieres af puljen til anlægsønsker på Idrætsområdet,

c) at et eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til puljen til anlægsønsker på Idrætsområdet, og

d) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Hasle Hallens tag er ca. 20-25 år gammelt. En anslået levetid for denne type tag er 15-20 år.

Den seneste sæson har der flere gange været vandgennemtrængning, når det har regnet, og dette til stor gene for hallens brugere, da det i perioder har været nødvendigt at afspærre dele af hallens gulvareal.

Arbejdet har været planlagt længe, og er nu yderst påkrævet, da vandgennemtrængningen også begynder at gå ud over hallens gulvbelægning.

 

I forbindelse med opsætning af stillads vil det samtidig blive undersøgt om tagets isolering har taget skade, og om der er andre følgeskader efter vandgennemtrængningen.

 

Prisen på udbedring af taget inkl. gennemgang af isoleringen er baseret på erfaringspriser fra lignende arbejder.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 850.000 kr. til pålægning af ny tagpap samt udbedring af eventuelle følgeskader efter vandgennemtrængningen, finansieret af puljen til anlægsønsker på Idrætsområdet. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør 1.067.766 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Anlægsbevilling til projektering af anlægsarbejder i forbindelse med ændret skolestruktur i Rønne

82.20.00G01-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling til projektering af ombygning af skoler i Rønne, så eleverne i Rønne kan samles på to matrikler i stedet for de på nuværende tre.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)    at der gives en anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til projektering og undersøgelser i forbindelse med ombygning af skoler i Rønne, idet udgiften finansieres af det i budgettet til formålet afsatte rådighedsbeløb.

b)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev det besluttet at afsætte i alt 20 mio. kr. til ombygning af skoler i Rønne.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2016 en ny skolestruktur i Rønne. Den nye skolestruktur betyder, at Rønneskolen nedlægges som selvstændig skole, og at eleverne i Rønne fremadrettet skal samles på to matrikler i stedet for på de nuværende tre matrikler.

Med kommunalbestyrelsens beslutning af 25. februar 2016 blev den økonomiske ramme udvidet til i alt 24 mio. kr.

Midlerne er afsat til ombygning af Åvang og Søndermark. Ombygningerne skal tage højde for at skabe plads til alle elever og samtidig skabe tidssvarende læringsmiljøer.

 

Der søges om anlægsbevilling til igangsætning af projektet og til dækning af omkostninger til rådgivere for at få beregnet og udarbejdet de nødvendige tegninger til gennemførelse af det beskrevne projekt samt til eventuelle undersøgelser i forbindelse med ombygningen.

Udgifterne hertil er anslået til 1.400.000 kr. ekskl. moms ud fra erfaringspriser.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomiske ramme for ombygning af skolerne i Rønne udgør 24 mio. kr., fordelt med rådighedsbeløb på henholdsvis 19 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i 2017.

Der søges om en anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til projektering af ombygninger af skoler i Rønne, idet der som anført ovenfor er afsat rådighedsbeløb til formålet i budgettet.

Dette er den første bevillingssag vedrørende ombygningen af skoler i Rønne. Der vil blive fremlagt endnu en bevillingssag, når entrepriseresultatet foreligger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsbevilling til ombygning af eksisterende fællesarealer - Nylars Plejecenter

00.30.08P19-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der søges om en forhøjelse af anlægsbevillingen til ombygning af eksisterende fællesarealer på Nylars Plejecenter, finansieret via optagelse af lån.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at anlægsbevillingen til ombygning af eksisterende fællesarealer på Nylars Plejecenter forhøjes med 363.500 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 1.451.000 kr. inkl. moms,

b) at det afsatte rådighedsbeløb til ombygningen tilsvarende forhøjes med 363.500 kr.

c) at merudgiften til ombygningen på 363.500 kr. inkl. moms finansieres via låneoptagelse,

d) at anlægsbevillingen til låneoptagelse forhøjes med -363.500 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -1.381.000 kr., og at det afsatte rådighedsbeløb til låneoptagelse tilsvarende forhøjes med -363.500 kr., og

e) at der godkendes en samlet huslejestigning for de 20 boliger på 256 kr. pr. måned.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter etablering af nyt træningskøkken samt ombygning af opholdsområderne omkring køkkenet på Nylars Plejecenter.

Parallelt med dette projekt blev der igangsat et andet projekt som omfatter etablering af to boliger på Nylars Plejecenter.

 

Anlægsbevillingen til ombygningen af fællesarealerne m.v. blev givet på baggrund af et samlet anlægsbudget fra ekstern rådgiver fra 15. januar 2014 på i alt 1.902.500 kr. inkl. moms, hvoraf 815.000 kr. inkl. moms var forudsat som boligernes andel af udgiften.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. februar 2014 således en anlægsbevilling på 1.087.500 kr. inkl. moms til ombygning af de eksisterende fællesarealer på Nylars Plejecenter.

Regnskabet for projektet udviser et samlet merforbrug på 363.496 kr.

 

BDO oplyser, at det samlede anlægsbudget fra ekstern rådgiver fra januar 2014, der er anvendt i forbindelse med udarbejdelse af skema B på boligerne, udviser et budget til træningskøkkenet på samlet 1.335.000 kr. inkl. moms efter indhentelse af tilbud på anlægsarbejder (udbud).

Den afgivne anlægsbevilling blev ikke tilpasset dette nye budget fra rådgiver, hvorfor der som konsekvens heraf mangler 247.500 kr.

 

Derudover har der været et merforbrug til håndværkerudgifter samt indkøb af inventar. Der har tillige været merudgifter i forhold til en brandskade, som opstod under byggeriet samt til sagsomkostninger i forbindelse med tvister vedrørende entreprenørens store omfang af ekstraarbejder.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 27. februar 2014 en anlægsbevilling til ombygningen på 1.087.500 kr. inkl. moms, finansieret via henlagte midler i afdelingen på 70.000 kr. inkl. moms samt optagelse af lån på 1.017.500 kr.

Der søges nu om en forhøjelse af anlægsbevillingen på 363.500 kr., således at den samlede anlægsbevilling til ombygningen herefter udgør 1.451.000 kr. inkl. moms.

Merudgiften kan finansieres via optagelse af lån.

På det samme møde blev der givet en anlægsbevilling til låneoptagelse på -1.017.500 kr.

Der søges også om en forhøjelse af anlægsbevillingen til låneoptagelse på 363.500 kr., således at den samlede anlægsbevilling til låneoptagelse herefter udgør –1.381.000 kr.

 

Ombygningen af fællesarealerne medfører, som følge af låneoptagelsen, en huslejeforhøjelse på 256 kr. pr. måned for de 18 eksisterende boliger samt de 2 nye boliger på Nylars Plejecenter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsbevillinger til vedligeholdelse/bygningsfornyelse af kommunens udlejningsboliger - 5. etape

82.07.00P20-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Økonomi– og Erhvervsudvalget godkendte den 9. januar 2007, at halvdelen af provenuet ved salg af kommunale boligudlejningsejendomme fremover tilgår en pulje til vedligeholdelse og forbedring af de tilbageblevne kommunale boliger for at bringe vedligeholdelsesstandarden op på et rimeligt niveau.

Der søges om anlægsbevillinger til vedligeholdelse af beboelsesejendomme, finansieret af denne pulje.

Indstilling og beslutning

Teknik – og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på i alt 365.000 kr. (udgift) til de i sagsfremstillingen nævnte vedligeholdelsesarbejder,

b) at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på i alt -150.000 kr. (indtægt) til statsrefusion af byfornyelsesudgifter vedrørende istandsættelse af Gl. Postvej 8 i Nexø og Fabriksvej 20 A & B i Rønne,

c) at nettoudgiften som udgør 215.000 kr. finansieres af puljen til vedligeholdelse af restboligmassen, og

d) at anlægsbevillingerne gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Boliggruppen under Ejendomsservice har vurderet behovet for større vedligeholdelsesarbejder på kommunens beboelsesejendomme og har prioriteret disse:

-      Nyt tag på Gl. Postvej 8, Nexø

-      Udskiftning af fjernvarmeunits og ledninger på Fabriksvej 20 A & B, Rønne

-      Nyt køkken på Snorrebakken 64, Rønne.

 

Byfornyelsesarbejder

Nyt tag på Gl. Postvej 8, Nexø:

Eksisterende tegltag er så utæt, at det ved kraftige byger regner ind. Udskiftes til nyt tegltag inkl. nyt undertag og tømmer.

Udskiftning af fjernvarmeunits og ledninger på Fabriksvej 20 A & B, Rønne:

Vand og varmerør er så gamle, at de flere steder er gennemtærede. Det har medført indtil flere brud på ledningerne med store vandskader til følge. Derfor bør rørene skiftes hurtigst muligt. Det samme gælder fjernvarmeunitten.

 

Øvrigt arbejde

Nyt køkken på Snorrebakken 64, Rønne:

Eksisterende køkken er meget gammelt og bør derfor udskiftes. Udskiftning omfatter nye køkkenelementer og hårde hvidevarer.

Økonomiske konsekvenser

Siden Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014 meddelte anlægsbevillinger til bygningsvedligeholdelse af boligudlejningsejendommene (4. etape), er der solgt ledige kommunale boliger.

Halvdelen af det opnåede provenu ved salg af disse boligudlejningsejendomme er blevet overført til puljen til vedligeholdelse af restboligmassen. Rådighedsbeløbet i denne pulje udgør 515.242 kr. efter overførsel fra budget 2015.

Der søges om anlægsbevillinger til vedligeholdelse af beboelsesejendomme,

finansieret af denne pulje:

 

Byfornyelsesarbejder

Beløb

Anlægsudgifter

300.000 kr.

Statsrefusion til bygningsfornyelse

-150.000 kr.

I alt 

150.000 kr.

 

Øvrigt arbejde

 

Anlægsudgifter

65.000 kr.

 

 

I alt, netto 

215.000 kr.

 

Det resterende rådighedsbeløb i puljen udgør herefter 300.242 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsbevilling til etablering af køkkener i dagtilbud

82.20.00P20-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé
Ifølge dagtilbudslovens § 16a og b er det hvert 2. år muligt for forældre at fravælge frokostordning i kommunale og selvejende dagtilbud. Der har i perioden 9. – 20. maj 2016 været afholdt valg i de kommunale dagtilbud. Resultatet blev, at 5 dagtilbud valgte frokostordningen til. Dette betyder, at de 5 dagtilbud skal have etableret nye køkkenfaciliteter for at imødekomme frokosttilbuddet pr. 1. januar 2017.
Ordningen ønskes gennemført efter principperne i Mad- og Måltidspolitikken ”Appetitvækkeren”.
Der søges på den baggrund en anlægsbevilling til etablering af nye køkkenfaciliteter i Søstjernen, Skatteøen, Klemensker- og Hasle børnehuse og Trilobitten. 

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

a) at kommunalbestyrelsen vælger enten model A eller model B som beskrevet i sagsfremstillingen.

Såfremt model A vælges, godkendes følgende b), c), d) og e):

b) at der gives en anlægsbevilling på i alt 9.557.300 kr. til etablering af køkkenfaciliteter i Søstjernen, Skatteøen (både afdelingen på Helsevej og Paradisvej), Klemensker Børnehus, Hasle Børnehus samt Trilobitten,

c) at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2016 på 4.263.900 kr., finansieret af de likvide midler,

d) at der afsættes rådighedsbeløb på 5.293.400 kr. i 2017 finansieret af de likvide midler, og

e) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

Såfremt model B vælges, godkendes følgende f) og g):

f) at Mad- og Måltidspolitikken ”Appetitvækkeren” revideres, og

g) at der gennemføres omvalg i dagtilbuddene i henhold til den reviderede politik.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Udvalget afventer stillingtagen til sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 30. august 2016:


Sagsfremstilling

Børne- og skoleudvalget blev i juni 2016 orienteret om resultatet af forældrenes tilvalg af madordninger i yderligere 5 dagtilbud. Det omfatter Søstjernen, Skatteøen (både afdelingen på Helsevej og Paradisvej), Klemensker Børnehus, Hasle Børnehus samt Trilobitten.

Børne- og Skoleudvalget ønskede på denne baggrund en anlægssag udarbejdet.

Frokostordningen reguleres gennem mad- og måltidspolitikken ”Appetitvækkeren”, der senest er godkendt af Børne- og Skoleudvalget i april 2014 og skal genbehandles i foråret 2017.

Politikken har til formål at skabe rammen om en sund og livsglad madkultur, hvor sanselighed og madglæde er grundlæggende faktorer, for den mad børnene tilbyde i dagpleje, vuggestue og børnehave. Der tages højde for de nationale kostråd og den lokale beslutning om, at al mad skal laves fra bunden, indeholde så mange grove grøntsager som muligt og have min. 60 % økologi. Basis for frokostmåltidet er, ifølge Appetitvækkeren, at maden produceres i det enkelte børnehus af en medarbejder, der er ansat til formålet.

 

Som udgangspunkt har alle børnehuse en frokostordning. Et flertal af forældre kan dog fravælge ordningen ved et valg hvert 2. år. Nedenstående tabel giver et overblik over hvilke børnehuse, der har et anvendeligt køkken, men har fravalgt, og børnehuse der ikke har et anvendeligt køkken, i fald de skulle vælge frokostordning til.

 

 

Børnehuse august 2016

Har ikke fravalgt frokostordning

Har fravalgt frokostordning

Anvendeligt køkken

Ikke anvendeligt køkken

1

Allinge-Tejn Børnehus, afd. Allinge

 

x

 

X

2

Allinge-Tejn Børnehus, afd. Tejn

 

x

 

X

3

Børnehuset i Hasle

Fra 1. januar 2017

 

 

X

4

Børnehuset Nordstjernen

 

X

 

X

5

Børnehuset Skatteøen

Fra 1. januar 2017

 

 

X

6

Gudhjem vuggestue og børnehave

 

X

 X

7

Klemensker Børnehus

Fra 1. januar 2017

 

 

X

8

Morbærstiens børnehave

 

X

 

X

9

Nexø Børnehus

Forrige periode samt fra 1. januar 2017

 

X

 

10

Nyker Børnehus

 

X

 

X

11

Svaneke Børnehus

Forrige periode samt fra 1. januar 2017

 

X

 

12

Søstjernen

Fra 1. januar 2017

 

 

X

13

Trilobitten

Fra 1. januar 2017

 

X - delvis

 

14

Trinbrættet Rønne Nord

Forrige periode samt fra 1. januar 2017

 

X

 

15

Østermarie Børnehus Mariehønen

 

X

 

X

 

Natur- og Skovbørnehuset

Er ikke omfattet af frokostordning

 

Specialbørnehaven Mælkebøtten

Er ikke omfattet af frokostordning

 

I forlængelse af arbejdet med etablering af frokostordninger i børnehusene er der udarbejdet følgende modeller:

 

 

 

Model A:

Center for Børn og Familie har i samarbejde med Center for Ejendomme og Drift gennemgået de enkelte daginstitutioner med henblik på etablering af nye køkkenfaciliteter i de 5 dagtilbud, så de efterfølgende kan opfylde kravene til en madproduktion.

 

Der er på denne baggrund udarbejdet et anlægsbudget, en procesplan samt tegningsmateriale for de enkelte dagtilbud. Dette fremgår af bilag 1 til bilag 5.

 

Model B:

Frokostordning til børnehusene købes hos DeViKa og leveres til de enkelte børnehuse et fastlagt antal gange pr. uge. Ifølge ”Appetitvækkeren” der er det nuværende lokale, politiske niveau for udmøntning af frokostordning i dagtilbud, skal maden produceres i det enkelte børnehus af en medarbejder, der er ansat til formålet.

Såfremt model B vælges, vil det være nødvendigt, at gennemføre et omvalg, idet forældrene har stemt efter de forudsætninger, der er beskrevet i den gældende mad- og måltidspolitik. Derudover vil en ændring af mad- og måltidspolitikken få konsekvenser for de børnehuse, der allerede i flere år har haft ordningen. De vil i lighed med de børnehuse, der overgår til ordningen 1. januar 2017 også skulle have maden leveret fra DeViKa. En ændring i de børnehuse, der allerede praktiserer frokostordningen, vil ikke kunne gennemføres samtidig med at model B implementeres ved et evt. omvalg, idet der ifølge dagtilbudsloven er en 6 måneders opsigelsesperiode overfor forældrene.

 

Såfremt model A vælges, vil der restere 7 børnehuse, der ikke har produktionskøkkener og som vil have mulighed for at vælge frokostordning til ved næste valg, der jf. dagtilbudsloven, skal gennemføres i maj 2018, med forventning om også at få lavet nye køkkener. Dette vil således medføre en tilsvarende anlægsudgift.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 9.557.300 kr. til etablering af nye køkkenfaciliteter i Søstjernen, Skatteøen (både afdelingen på Helsevej og Paradisvej), Klemensker Børnehus, Hasle Børnehus samt Trilobitten.

 

Anlægsbevilling:

Søstjernen                                                                         3.077.700 kr.

Skatteøen afd. Helsevej/Paradisvej                                        1.831.500 kr.

Klemensker Børnehus                                                          2.315.500 kr.

Hasle Børnehus                                                                   2.118.700 kr.

Trilobitten                                                                             213.900 kr.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­I alt                                                                                  9.557.300 kr.

 

Anlægsudgiften foreslås finansieret af de likvide midler.

 

 

 

Rådighedsbeløbene afsættes, idet fordelingen bliver således over årene:

Hele kroner

2016

2017

I alt

Søstjernen

1.500.000

1.577.700

3.077.700

Skatteøen

700.000

1.131.500

1.831.500

Klemensker Børnehus

850.000

1.465.500

2.315.500

Hasle Børnehus

1.000.000

1.118.700

2.118.700

Trilobitten

213.900

0

213.900

I alt

4.263.900

5.293.400

9.557.300

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2016

1.
Bilag 1 (PDF)

2.
Bilag 2 (PDF)

3.
Bilag 3 (PDF)

4.
Bilag 4 (PDF)

5.
Bilag 5 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anlægsbevilling til indretning af fællesbiblioteket i Aakirkeby

21.00.00G01-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.
Fritids- og Kulturudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Fritids- og Kulturudvalget har i driftsbudgettet reserveret 260.000 kr. til en ombygning af fællesbiblioteket i Aakirkeby bestående af folkebiblioteket og det pædagogiske læringscenter.
Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling til ombygning af fællesbiblioteket.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren og Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på i alt 260.000 kr. til ombygning af fællesbiblioteket i Aakirkeby

b) at udgiften finansieres af Center for Skole, Kultur og Fritids overførte driftsoverskud fra 2015 under bevilling 21 Kultur og fritid

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

d) at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra både skole og folkebibliotek, der har til opgave i samarbejde med Ejendomme og Drift at forestå den konkrete indretning af fællesbiblioteket indenfor de rammer, der fremgår af forslag A.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra Aakirke-BY-tinget blev der i april 2016 administrativt nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde forslag til at udvikle lokalefællesskabet i fællesbiblioteket i Aakirkeby.

Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra skolebestyrelsen, skoleledelsen og pædagogisk læringscenter på Hans Rømer Skolen. Desuden indgår repræsentanter fra Bornholms Folkebiblioteker, Aakirke-BY-tinget, Ældrerådet, Center for Ejendomme og Drift og Center for Skole, Kultur og Fritid. 

 

Arbejdsgruppen fremkom med to forslag, som blev behandlet i Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016. Udvalget besluttede at reservere 260.000 kr. af udvalgets overførte midler fra 2015 til den billigste løsning – forslag A jf. vedlagte bilag.

 

Forslag A indebærer, at nuværende depotrum nedlægges, hvormed der frigives flere kvadratmeter til det store rum. Der oprettes læsesal med IT-faciliteter, der fungerer som stilleområde i skolens åbningstid. Det nuværende vejledningsmiljølokale flyttes til det nuværende ”voksenbibliotek”, som deles med en ny skillevæg inkl. en døråbning. Hermed skabes et vejledningsmiljø og en inspirationssamling for personalet. Der indsættes ligeledes en ny dør mellem vejledningsmiljøet og et småbørnsområde. Desuden etableres et handicaptoilet.

Det lille administrationslokale opretholdes til brug for både det pædagogiske læringscenter og folkebiblioteket, som kan anvende lokalet til administration. Den fælles betjening placeres foran administrationslokalet med bredt udsyn til det store lokale. Biografen og teknik- og rengøringsrummet opretholdes.

Administrationen anbefaler, at der nedsættes en indretningsgruppe bestående af repræsentanter for folkebiblioteket og Hans Rømer Skolen. Medlemmerne af arbejdsgruppen har mulighed for at invitere sagkyndige med henblik på at kvalificere arbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling til indretning af fællesbiblioteket i Aakirkeby.

Ifølge vedlagte økonomiske overslag udregnet af Ejendomme og Drift vil realiseringen af projektet koste 260.000 kr. Udgiften kan finansieres inden for Center for Skole, Kultur og Fritids ramme af ikke-disponerede midler fra 2015 på i alt 1.019.278 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette anlægsprojekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget. Sagen fremlægges tillige for Fritids- og Kulturudvalget, idet projektet foreslås finansieret af overførte driftsmidler fra Center for Skole, Kultur og Fritid under bevilling 21 Kultur og fritid.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2016

1.
Økonomisk overslag - Forslag A (DOCX)

2.
Plantegning - Forslag A (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Anlægsbevillinger til projekt Linjer i Landskabet - etablering af stier og formidling omkring Aakirkeby

01.11.00P20-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om anlægsbevillinger til etablering af projektet Linjer i Landskabet.

Formålet er styrkelse af NaturBornholms formidling lokalt og nationalt samt etablering af stiforløb og formidling i landskabet syd for Aakirkeby.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at projektet overtages fra SYTE og gennemføres som beskrevet.

b) at der gives anlægsbevilling på i alt 6.019.125 kr. (udgift) til ovennævnte projekt.

c) at der afsættes rådighedsbeløb til udgifter på 2.000.000 kr. i 2016 og 4.019.125 kr. i 2017

d) at der gives en anlægsbevilling på i alt -6.019.125 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet.

e) at der afsættes rådighedsbeløb til tilskud på -6.019.125 kr. i 2017

f) at anlægsbevillingerne gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Projektet Linjer i Landskabet er udviklet i et samarbejde mellem Sydbornholms Turist og Erhvervssammenslutning (SYTE), Aakirkeby Byting, NaturBornholm, Bornholms Regionskommune samt interesseorganisationer og lodsejere. SYTE har stået for den indledende fundraising, men efter ønske fra Nordea-fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond er Bornholms Regionskommune indtrådt som projektejer. Dette er godkendt af de øvrige fonde, der har givet tilsagn.

 

Formålet med projektet er at trække de unikke geologiske og natur- og kulturhistorieske værdier, der er syd for Aakirkeby, frem i landskabet. Dette sker ved at etablere et sammenhængende stiforløb, der knytter byen og landskabet oplevelsessteder sammen. Enkle og markante arkitektoniske elementer skal skabe pejlemærker og opholdssteder understøttet af digital og fysisk formidling. Der oprettes stier for bevægelseshæmmede på udvalgte steder.

 

Projektet skal medvirke til at forstærke samspillet mellem NaturBornholm og det nære omgivende landskab. NaturBornholm ønsker med projektet at kvalificere deres formidlingsarbejde, således at der udarbejdes et formidlingskoncept for geologisk natur- og kulturhistorisk formidling til NaturBornholms gæster og den uorganiserede besøgende. Den umiddelbart teoretiske og abstrakte geologi skal gøres mere konkret og sættes i et mere forståeligt perspektiv.

 

Ansøgningen til Nordea-fonden og Den A. P. Møllerske Støttefond er vedlagt som bilag. Bemærk at det aktuelle budget fremgår af dagsordenen og adskiller sig med 19.000 kr. fra det i ansøgningen opgjorte budget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 6.019.125 kr. til projektets gennemførelse samt en anlægsbevilling på -6.019.125 kr. til tilskud til projektet.

 

Den samlede økonomi fremgår af nedenstående budget:

Udgifter

Budget

Stiforløb

1.980.000

Opholdszoner, pejlemærker og markering

1.250.000

Formidling

1.435.000

Kompensationer til lodsejere

350.000

Projektansættelser

175.000

Detailprojektering

500.000

Uforudsete omkostninger

329.125

I alt

6.019.125

 

Finansiering sker via fonde og tilskud, som nedenfor anført:

Finansiering

Tilskud

Fondsmoms

Netto

Nordea-fonden

   - 3.100.000

           542.500

          -2.557.500

Den A.P. Møllerske Støttefond

   - 3.100.000

           542.500

          -2.557.500

Friluftsrådet

   -    256.000

          -   256.000

Sparekassen Bornholms Fond

   -    250.000

             43.750

          -   206.250

Bornholms Brand

   -    250.000

             43.750

          -   206.250

Brdr. E., S. og A. Larsens Legat

   -    125.000

             21.875

          -   103.125

BRK Fritid og Kultur, Lokalrådet

    -      50.000

           -     50.000

Vanførefonden

   -    100.000

             17.500

           -     82.500

I alt

   - 7.231.000

       1.211.875

          6.019.125

 

 

 

 

 

Rådighedsbeløbene skal fordeles således over årene:

 

2016

2017

I alt

Bruttoudgifter

2.000.000

4.019.125

6.019.125

Tilskud

 

-6.019.125

-6.019.125

I alt

2.000.000

-2.000.000

0

 

Der må forventes et likviditetstræk hen over projektperioden, idet tilskuddene først udbetales sidst i forløbet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2016

1.
Linjer i landskabet ansøgning Nordea-fonden og Den A. P. Møllerske Støttefond (PDF)

2.
Bilag 1 Landskabets kvaliteter (PDF)

3.
Bilag 2 Opholdspladser, udsigtspunkter, pejlemærker og vejvisning (PDF)

4.
Bilag 3 Kortbilag stier (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Iværksættelse af planlægning for markbaseret solenergianlæg ved Bright Park Bornholm, Nexø

01.02.05P21-0397

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Virksomheden JL Energy har sendt en anmodning om iværksættelse af planlægning for et solenergianlæg indenfor et ca. 4 ha. stort areal ved Bright Park Bornholm. På den baggrund besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016, at indkalde idéer og forslag vedr. etablering af et markbaseret solenergianlæg ved Nexø, før der tages stilling til den videre planlægning. En evt. videre planlægning vil omfatte udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Ved fristens udløb den 11. maj 2016 var der ikke indkommet bemærkninger fra offentligheden.  

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

•  at der iværksættes udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, der muliggør opførelse af et markbaseret solenergianlæg ved Bright Park Bornholm.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Virksomheden JL Energy, ved Jens Mouridsen, ønsker efter aftale med erhvervshuset Bright Park Bornholm at etablere et markbaseret solenergianlæg på matr.nr. 311, Nexø markjorder, jf. kortbilag. Solenergianlægget ønskes etableret indenfor et ca. 4 ha. stort areal vest og syd for erhvervshuset. Arealet er ejet af Bright Park Bornholm.

Området er ikke omfattet af lokalplan, men er i kommuneplan 2013 udlagt til blandet helårsbolig- og erhvervsformål (kommuneplanramme 205.BL.07 – Møbelfabrikken) med en maksimal bebyggelsesprocent på 40 og en bebyggelseshøjde, der ikke må overstige 10,5 meter. Det vurderes, at etableringen af det markbaserede solenergianlæg er lokalplanpligtigt. For at muliggøre lokalplanlægning er det nødvendigt, at udarbejde et tillæg til kommuneplanen, der giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 80 og en højde på maksimalt 3 meter på arealet. Denne ændring vil alene gælde for etablering af store solenergianlæg indenfor området.

I henhold til planlovens § 23c om offentlighedens inddragelse i planlægningsarbejdet besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016, at indkalde idéer og forslag forud for en evt. iværksættelse af planlægning for et markbaseret solenergianlæg. Ved fristens udløb den 11. maj 2016, var der ikke indkommet bemærkninger fra offentligheden.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Iværksættelse af planlægning for et samlet motorsportsområde i Åkirkeby Plantage  

01.02.05P16-0155

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. januar 2015, at indkalde idéer og forslag vedr. planlægningen for et baneanlæg til folkerace på et areal i Åkirkeby Plantage. Efterfølgende besluttede udvalget den 1. juni 2015 at iværksætte planlægning, der muliggør etablering af en folkeracebane på arealet, jf. bilag 1.

Arealet støder op til den eksisterende crossbane, som ikke er omfattet af nogen planlægning. Efter en nærmere planmæssig vurdering anbefales det at udarbejde et plangrundlag, som omfatter ét samlet motorsportsområde, der kan rumme begge baneanlæg. I praksis vil det betyde, at begge baneanlæg vil blive fastlagt og reguleret gennem kommune- og lokalplanlægning.

For at undgå unødig tidsmæssig forsinkelse af projektet, er der gennemført en supplerende indkaldelse af idéer og forslag forud for udvalgets stillingtagen til, om det eksisterende crossbaneanlæg skal inddrages i planlægningen.

Ved fristens udløb den 2. august 2016 var der indkommet 3 henvendelser med idéer og forslag til planlægningen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at der kan iværksættes udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et samlet motorsportsområde i Åkirkeby Plantage.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Godkendt.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, da yderligere støjende aktiviteter i Aakirkeby plantage ikke medvirker til en positiv udvikling af kommunalbestyrelsens strategi, Bright Green Island.

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede tilbage i 2015 at iværksætte planlægning for en ny motorsportsbane til folkerace på et areal i tilknytning til den eksisterende crossbane i Åkirkeby Plantage. Forud for beslutningen blev der indkaldt idéer og forslag i offentligheden vedr. planlægningen. I den forbindelse blev det klart, at arealet, der skulle rumme det nye baneanlæg med tilhørende faciliteter, ikke var tilstrækkeligt stort blandt andet pga. behovet for støjvolde, et vandhul samt yderligere parkeringsmuligheder. Kommunen ansøgte derfor Naturstyrelsen om tilladelse til at udvide området med ca. 1,5 ha. mod nord, hvilket styrelsen godkendte, jf. bilag 2.

Den eksisterende crossbane er ikke omfattet af planlægning, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at udarbejde et plangrundlag, som omfatter ét samlet motorsportsområde, der kan rumme begge baneanlæg, jf. kortbilag 3. En samlet planlægning for området vil i praksis betyde, at der kommer overensstemmelse mellem områdets nuværende anvendelse til motorsport og kommuneplanen. Desuden vil begge baneanlæg blive fastlagt og reguleret gennem kommune- og lokalplanlægning, hvilket giver et bedre og mere præcist administrationsgrundlag.

En planlægning for området vil kræve kommuneplantillæg, lokalplan, og der skal foretages en miljøvurdering i forbindelse med planlægningen. I forhold til at inddrage den eksisterende crossbane i planlægningen forventes det, at lokalplanbestemmelserne for den del af området i vid udstrækning vil afspejle og sikre de fysiske forhold, der er i dag.

 

Supplerende indkaldelse af idéer og forslag

Udlæggelsen af det samlede område til rekreativt formål (motorsport) i kommuneplanen kræver i henhold til planloven, at der også er gennemført en indkaldelse af idéer og forslag, for de dele af området, der ikke var omfattet af den første indkaldelse. Det skal ske før der politisk kan tages stilling til den videre planlægning. Det har derfor været nødvendigt at gennemføre en supplerende indkaldelse af idéer og forslag, der også medtager udvidelsen mod nord samt den eksisterende crossbane, jf. bilag 4.

Den supplerende indkaldelse har været offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside i perioden 5. juli – 2. august 2016.

 

Indkomne idéer og forslag vedr. en placering i Åkirkeby Plantage

Ved fristens udløb var der indkommet 3 henvendelser med idéer og forslag til planlægningen fra borgere i området og Foreningen til Bevarelse af Fredskoven Højlyngen/Nordre Byskov.

I gennemgangen af bemærkningerne forholder Center for Teknik og Miljø sig kun til bemærkninger med relevans for planlægningen. Bemærkninger vedr. fx natur- og miljømæssige forhold, der ikke reguleres gennem fysisk planlægning, videregives til de rette instanser. Det kan dog oplyses, at et nyt baneanlæg skal have en miljøgodkendelse, som skal sikre at regler på miljøområdet overholdes.

De indkomne idéer og forslag vedlægges som bilag i deres fulde længde, jf. bilag 5.

 

Foreningen til Bevarelse af Fredskoven Højlyngen/Nordre Byskov:

Af bemærkningerne fremgår det, at ”Foreningen til Bevarelse af fredskoven Højlyngen/Nordre Byskov” m.fl. ønsker at bevare fredskoven og forhindre yderligere fældning af træer i området med henblik på anlæggelse af en motorbane. Endvidere kæmper de for bedre miljøforhold omkring den eksisterende crossbane.

1.    Hvorfor vælge den allermest besværlige og dyre løsning – det er et kuperet vådområde med små klippefremspring?

2.    Hvor vil man plante et tilsvarende areal erstatningsskov bynært?

3.    Hvorfor sætte de to foreninger sammen, når crossklubben giver udtryk for, at de ikke ønsker det?

4.    Hvem betaler for genetableringen af skoven, hvis folkeracebanen ikke er i brug længere?

5.    Hvorfor overvejer man ikke at gøre den midlertidige folkeracebane ved Skarpeskade permanent? Alternativt finder et lignende område, med bygninger som kan bruges som klubhus? F.eks. en nedlagt gård.

6.    Motorsport og Bisonskov med en kilometer imellem? Savner den røde tråd i forhold til den ro som kræves i den anden ende af Bisonskoven.

7.    Har man tænkt på erstatning til husejere? Crossbanens seneste udvidelser har allerede fået indvirkning på hussalget i området.

8.    Hvor forestiller man sig parkering af stævnedeltageres biler? Der kan potentielt være aktiviteter samtidig – det ligger i forslaget, at det skal koordineres. Som det så ud ved det seneste stævne på Crossbanen her i juli 16 var det bekymrende, da bilerne kører hurtigt på Bygaden, og der er dårlig oversigt.

Konkrete idéer og forslag:

1.    Der arbejdes på at få Bornholm til at få status som Nationalpark. Om det så kan realiseres må vi se. Der er EU habitatområder og Natura 2000-områder (Hammeren/Slotslyngen, Gyldenså, Almindingen - Ølene – Paradisbakkerne, Kystskrænterne ved Arnager bugt, Dueodde, Spællinge ådal, Døndalen og Helligdomsklipperne og Randkløve Skår). Det vil være oplagt at starte her.

2.    Stop yderligere fældning af træer, da hver fældning giver mere støv og støj.

3.    Lav sø til opsamling af vand fra crossbanen som kan bruges til at vande banen med i tørre perioder. Det synes crossfolkene er en rigtig god ide.

4.    Få beplantet voldene så de opfylder den Landzonetilladelse der er givet 1/5 2013.

 

Berit og Christian Kofoed:

1.    Der gøres indsigelse mod kommunens planproces, da Kommunen har begået en grov procedurefejl ved ikke at have foretaget naboorientering, sådan som planloven foreskriver.

2.    Folkeracebanen skal placeres permanent i nærheden af motorsportsfolkene selv. Fx at gøre den midlertidige bane ved Skarpeskade permanent eller placeres i et ubenyttet erhvervsområde i udkanten af byerne (f.eks. ved Rønne, Nexø eller Hasle), hvor et højere støjniveau er tilladt.

3.    Fuld støjafskærmning af motorbaneanlægget i Almindingen. Støjafskærmningen skal sikre fuld reduktion af samtlige motorlyde fra anlægget og udformes, så det ikke skæmmer i det naturskønne skovområde eller generer det eksisterende dyreliv i området. Skal udføres med særligt støjreducerende materialer og form, der kaster støjen tilbage på anlægget.

4.    Planlægningen skal følge kommunens overordnede vision om Bright Green Island med reduktion af CO2-udledning og intelligente løsninger. Dette kan ske ved at kommunen sammen med racersportsklubber og aktive samt naboer til disses anlæg, arbejder med at udvikle ikke CO2-udledende og støjsvage racerløbsformer i form af el-race og cykel-cross.

 

Bente og Lars Bresemann:

1.    Det foreslås at planerne om bane til Folkerace i Åkirkeby Plantage skrinlægges og det undersøges om den midlertidige bane ved Lundsgårdsvej i Skarpeskade kan gøres til en fast bane.

 

Center for Teknik og Miljøs bemærkninger til ændringsforslagene

 

Foreningen til Bevarelse af Fredskoven Højlyngen/Nordre Byskov

Ad pkt. 1) Der har tidligere været søgt om tilladelse til at anlægge en motorsportsbane på et landbrugsareal udenfor Klemensker. Området vurderedes dog uegnet til formålet af pga. af kort afstand til nærmeste beboelsesejendomme. Efterfølgende ansøgte klubben om tilladelse til at etablere banen ved Tornegård, på et landbrugsareal syd for BOFA, Rønne. Det medførte et forslag på vegne af 291 beboere i Rønne Nord, om at placere baneanlægget i tilknytning til den eksisterende motocrossbane i Åkirkeby Plantage. På den baggrund besluttede Teknik- og Miljøudvalget at indkalde idéer og forslag på denne placering.

Ad pkt. 2) Der arbejdes med flere muligheder for udlægning af bynær erstatningsskov, bl.a. undersøges en placering på et kommunalt ejet areal ved Muleby.

Ad pkt. 3) De to motorsportsklubber sættes ikke sammen, men får mulighed for at udøve deres aktiviteter indenfor hver deres del af området. I det omfang klubberne kan blive enige vil der dog være mulighed for at drage nytte af hinandens faciliteter.

Ad pkt. 4) Skov kan genetableres på forskellige måder og med forskellige omkostninger afhængig af, hvilken type skov man ønsker. Ønsker man fx naturskov kan genetableringen gøres næsten omkostningsfrit ved at lade arealet springe i skov. Eventuelle udgifter må forventes at blive afholdt af kommunen.

Ad pkt. 5) Det vurderes ikke at være muligt at finde et bedre alternativ til den valgte placering bl.a. pga. kortere afstand til nærmeste nabo og kortere afstande mellem beboelsesejendommene ved Skarpeskade, end det er tilfældet i Åkirkeby Plantage. Desuden vurderes det, at en samling af de to motorsportsaktiviteter på samme sted er den bedste løsning i forhold til at begrænse omfanget af støjgener o. lign.

Ad pkt. 6) Naturstyrelsen har i forbindelse med deres sagsbehandling af ansøgningen om dispensation fra skovloven ikke haft indvendinger mod ønsket om at etablere en folkeracebane på den pågældende placering. Desuden forventes det ikke at støjniveauet i området vil forøges væsentligt som følge af planlægningen.  

Ad pkt. 7) Planlægning er som udgangspunkt en erstatningsfri regulering.

Ad pkt. 8) Muligheden for parkering i området vil indgå som et element i den videre planlægning. Foreløbig har vejmyndigheden vurderet, at trafikken på vejen til området vil øges, dog er påvirkningen mindre væsentlig, og vejene har den fornødne kapacitet og bæreevne til denne belastning. Trafikbelastningen vurderes ikke at påvirke omgivelserne væsentligt. En øget trafik vil som udgangspunkt også betyde en øget risiko for uheld. Det må dog anses at være en lille påvirkning af trafiksikkerheden.

 

Konkrete idéer og forslag:

Ad pkt. 1) Processen vedr. muligheden for, at hele eller dele af Bornholm kan få status som Nationalpark, er endnu ikke på plads. På nuværende tidspunkt er det derfor vanskeligt at forholde sig konkret til det indkomne forslag. Dog vurderes det ikke, at etableringen af en ny motorsportsbane i området forringer muligheden for at hele eller dele af Bornholm kan opnå status som Nationalpark.  

Ad pkt. 2) I forbindelse med en evt. etablering af et nyt baneanlæg vil det være nødvendigt at fælde hovedparten af træerne indenfor lokalplanområdet. Området indgår desuden i den normale skovdrift som produktionsskov. Hvorvidt man evt. skal undlade at fælde produktionsskov, der støder op til lokalplanområdet, vil blive vurderet i den kommunale skovdriftsplanlægning. 

Ad pkt. 3) Muligheden for etablering af et vandhul til opsamling af regnvand til banevanding vil indgå i planlægningen.

Ad pkt. 4) Spørgsmålet om beplantning af de eksisterende volde videreformidles til kommunens landzoneadministration.

 

Berit og Christian Kofoed

Ad pkt. 1) Kommunen har ved indkaldelsen af idéer og forslag samt offentlig bekendtgørelse af indkaldelsen, fulgt planlovens bestemmelser. Af planlovens § 23 c stk. 2 fremgår følgende:

Indkaldelsen af ideer og forslag skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for afgivelse af ideer, forslag m.v.

I den videre proces skal der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg (ramme for lokalplanlægningen) og et forslag til lokalplan for området. Begge planforslag sendes i 8 ugers offentlig høring, hvor man som borger kan gøre indsigelse og komme med input til planerne. Her vil de nærmeste naboer blive direkte orienteret. Efter høringen skal der politisk tages stilling til, om planerne skal ændres, før de evt. kan vedtages endeligt. 

Når de endelige planer er offentliggjort, kan man som borger klage over retlige spørgsmål. Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen. Det vil sige, at man fx kan klage, hvis man mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen fx pga. en procedurefejl. Man kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter nogens opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Ad pkt. 2) Se besvarelse under Ad pkt. 5 under bemærkninger til Foreningen til Bevarelse af Fredskoven Højlyngen/Nordre Byskov.

Ad pkt. 3) Som udgangspunkt er det miljølovgivningen, der fastlægger kravene til støjafskærmning. 

Ad pkt. 4) Forslaget vurderes ikke at imødekomme motorsportsklubbernes behov for at udøve deres nuværende aktiviteter.

 

Bente og Lars Bresemann

Ad pkt. 1) Se besvarelse under Ad pkt. 5 under bemærkninger til Foreningen til Bevarelse af Fredskoven Højlyngen/Nordre Byskov.

 

Teknik- og Miljøudvalget skal nu tage stilling til, om der skal iværksættes planlægning for ét samlet motorsportsområde i Åkirkeby Plantage, der rummer to baneanlæg, gennem udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Det vurderes ikke at være sandsynligt, at der vil kunne findes et bedre alternativ til denne placering på Bornholm.

Beslutter udvalget ikke at iværksætte planlægning for den eksisterende crossbane udarbejdes der alene plangrundlag, der muliggør en ny folkeracebane i området i henhold til tidligere beslutning. Derved vil den eksisterende crossbane fortsat ikke være omfattet af planlægning.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2016

1.
Bilag 1. Iværksættelse af planlægning Folkeracebane (PDF)

2.
Bilag 2. Naturstyrelsens tilladelse til udvidelse af området (PDF)

3.
Kortbilag 3. Lokalplanområdet med to baneanlæg (JPG)

4.
Bilag 4. Supplerende indkaldelse af idéer og forslag (PDF)

5.
Bilag 5. Indkomne idéer og forslag (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Endelig behandling af planer for en udvidelse af lokalcentret ved Almindings Runddel  

01.02.05K04-0110

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Den offentlige høring om et forslag til kommuneplantillæg samt et tilhørende forslag til lokalplan, der vil give mulighed for, at der i alt vil kunne etableres to nye dagligvarebutikker på hver 1000 m2 ved Almindings Runddel, er nu afsluttet.

Den ene af de to nye butikker blev allerede i 2015 gjort mulig gennem vedtagelsen af en lokalplan og et kommuneplantillæg. Den nye, og netop afsluttede høring af et yderligere kommuneplantillæg med en tilhørende lokalplan drejer sig således om at udvide mulighederne for at etablere nye butikker ved Almindings Runddel fra én ny dagligvarebutik til to nye dagligvarebutikker, hver på 1000 m2.

Kommunen har modtaget to høringssvar:

Det ene høringssvar er fra Rønne Handelsstandsforening og Rønne Byting. De to foreninger henleder opmærksomheden på, at Natur- og Miljøklagenævnet endnu ikke har behandlet deres klage over kommunalbestyrelsens vedtagelse af de planer fra 2015, som muliggjorde etableringen af én ny dagligvarebutik på 1000 m2 ved Almindings Runddel.

Det andet høringssvar er fra Vejdirektoratet, som ønsker enkelte justeringer i lokalplanen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 087 vedtages med de justeringer, som Vejdirektoratet har ønsket.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, idet de indkomne høringssvar bør lægges til grund for en afvisning af udvidelse af et overflødigt lokalcenter.Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 26. maj 2016, at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 010 for udvidelse af et lokalcenter ved Almindingens Runddel samt det tilhørende forslag til lokalplan nr. 087 i offentlig høring i otte uger. De to planforslag har til formål at udvide lokalcentret ved Almindings Runddel, så der – udover de eksisterende kiosker på tankstationerne og den nyligt planlagte byggemulighed for en ny LIDL-butik på 1000 m2 – også kan opføres en ny REMA 1000-butik på 1000 m2.

Det samlede butiksareal til betjening af beboerne i lokalområdet omkring Almindings Runddel vil så være 2500 m2 fordelt på:

-      500 m2 til de to eksisterende butikker på tankstationerne

-      1000 m2 til LIDL (gennem kommuneplantillæg nr. 01 og lokalplan nr. 083 fra 2015)

-      1000 m2 til REMA (med endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 087)

 

Ved høringsfristens udløb 25. juli 2016 var der indkommet to høringssvar.

A.    Rønne Handelsstandsforening og Rønne-Knudsker Byting har i fællesskab sendt kommunen et høringssvar, der er en kopi af en mail, de har sendt til Natur- og Miljøklagenævnet. De to foreninger gør Natur- og Miljøklagenævnet opmærksom på, at de har en endnu ikke behandlet klagesag liggende hos klagenævnet. Foreningerne har således 8. december 2015 klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunalbestyrelsens vedtagelse 25. juni 2015 af kommuneplantillæg nr. 01 og den tilhørende lokalplan nr. 083, som har udlagt 1500 m2 butiksareal i et lokalcenter ved Almindings Runddel. De 1500 m2 er fordelt på 500 m2 til de to eksisterende butikker på tankstationerne, og 1000 m2, som LIDL ønsker at udnytte.

Derfor undrer det nu de to foreninger, at kommunalbestyrelsen - uanset den verserende klagesag - har i sinde, at øge butiksarealet i lokalcentret fra de påklagede 1500 m2 til 2500 m2 med kommuneplantillæg nr. 10 og den tilhørende lokalplan nr. 087.

Center for Teknik og Miljøs bemærkninger:

I klagesagen over kommuneplantillæg nr. 01 og lokalplan nr. 083, har klager bedt om, at klagen tillægges opsættende virkning. Klagenævnet har dog endnu ikke taget stilling til dette ønske, da man har erfaret, at Bornholms Regionskommune ikke har udstedt byggetilladelse. Center for Teknik og Miljø afventer fortsat forskellige oplysninger fra LIDL, før man kan træffe afgørelse i byggesagen. Natur- og Miljøklagenævnet vil blive orienteret, når kommunen udsteder byggetilladelse. Den verserende klage forhindrer dermed ikke kommunalbestyrelsen i at vedtage kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 087 endeligt.

 

B.    Vejdirektoratet, som er vejmyndighed på statsvejen Åkirkebyvej, har sendt Bornholms Regionskommune et høringssvar med ønske om nogle mindre justeringer af lokalplan 083. Disse justeringer er nu indarbejdet i lokalplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2016

1.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 (PDF)

2.
Høringssvar fra Rønne Handelsstandsforening og Rønne-Knudsker Byting (PDF)

3.
Vejdirektotatets bemærkninger til lokalplanforslag 087 (PDF)

4.
Lokalplan nr. 087 (PDF)

5.
Referat fra KB-møde 26. maj 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Forslag til kommuneplantillæg- og lokalplan for et blandet bolig- og erhvervsområde på Møllebakken i Svaneke

01.02.05P15-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 29. februar 2016 at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg - og lokalplan, for Møllebakken 8 i Svaneke, der tidligere var anvendt til campingplads. Baggrunden er, at området ikke længere ønskes anvendt som campingplads, men ændres til et blandet bolig og erhvervsområde med mulighed for hotellignende formål og blandede boligformål.

Forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan er nu klar til offentliggørelse og kan sendes i høring i 8 uger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at forslag til kommuneplantillæg nr. 008 og lokalplanforslag nr. 089 sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, idet indstillingen strider mod en tidligere kommunalbestyrelsesbeslutning om ikke at tillade flexboliger eller sommerboliger i Svaneke, ligeledes kan de eksisterende dispensationsmuligheder ikke bringes i anvendelse i denne indstilling, derfor er en høring overflødig.Sagsfremstilling

Ejeren af Møllebakken 8 i Svaneke har anmodet om, at Bornholms Regionskommune iværksætter planlægning, der gør det muligt at realisere et samlet boligprojekt på ejendommen, der tidligere var anvendt til campingplads i byzone. Gennemførelse af projektet indebærer ændring af kommuneplanens rammer for området samt udarbejdelse af lokalplan.

Planerne skal muliggøre, at kommuneplanens område 208.R.06 (campingplads) i Svaneke ændres til et blandet bolig og erhvervsområde (208.BL.04). Der udarbejdes desuden forslag til lokalplan, der muliggør opførelse af 14 boliger uden bopælspligt, der også kan anvendes til hotelformål og i øvrigt blandede boligformål. Nabokvarterene består af fritliggende enfamiliehuse med bopælspligt. Boligerne skal opføres efter reglerne for helårsbyggeri jf. kommuneplanens rammebestemmelser for boliger.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2016

1.
Miljøscreening for et balndet boligområde i Svaneke (DOCX)

2.
Lokalplanforslag for et boligområde i Svaneke (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et sommerhusområde ved Snogebæk

01.02.05P21-0401

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 23. november 2015 at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg - og lokalplan, der skal muliggøre, at et område udlagt til campingplads i et sommerhusområde, kan ændre anvendelse fra campingplads til sommerhusgrunde og en samlet feriehusbebyggelse. Baggrunden herfor er, at den gældende lokalplan ikke tillader en samlet feriehusbebyggelse men kun udstykninger af grunde, som må rumme en bolig pr. grund.

Forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan er nu klar til offentliggørelse og kan sendes i høring i 8 uger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at kommuneplantillæg nr. 009 og lokalplanforslag nr. 090 vedtages til offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Campingpladsen er beliggende i et sommerhusområde, som er fuldt udbygget, og omfattet af lokalplan nr. 37 for sommerhusområderne ved Balka Strand, Bro m.v. I lokalplanen er campingpladsen udlagt til campingformål. I kommuneplanen er området udlagt som rekreativt areal med anvendelse som campingplads.

 

Ønsket er nu, at den del af området, der rummer campingpladsens eksisterende hytter, skal ændre anvendelse fra camping til samlet feriehusbebyggelse eller sommerhusbebyggelse.

Kommunen har tidligere givet tilladelse til at udstykke campingpladsen til sommerhuse.  

En lokalplanlægning for en samlet feriehusbebyggelse vil være i strid med de nuværende kommuneplan- og lokalplan-rammer for området, da den gældende lokalplan ikke tillader en samlet feriehusbebyggelse, men kun udstykninger af grunde, som kun må rumme en bolig.

 

Det har derfor været nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg nr. 009, så den efterfølgende lokalplanlægning kan udføres i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Ved kommuneplantillæggets endelige vedtagelse vil området overgå fra campinganvendelse til sommerhusanvendelse med mulighed for en samlet feriehusbebyggelse.

Lokalplanforslaget omfatter hele det område, der tidligere var anvendt til campingplads (FDM-Camping). Lokalplanen vil indeholde 2 delområder; ét for en samlet feriehusbebyggelse/ eller sommerhuse (A) og ét for en sommerhusudstykning (B).

Planforslagene er screenet for pligt til miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke skal miljøvurderes.

 

Oversigtskort med lokalplanområdet markeret

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2016

1.
Miljøscreeningsskema 2011 (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse 2016

05.07.00P24-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af den nye Vejlov, har Teknik og Miljø udarbejdet forslag til et nyt regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) at forslaget til nyt regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse godkendes med henblik på en forhandling med Politiet

b) at det sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet

c) at det sendes i offentlig høring i fire uger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 4. april 2016 en forenklet vinterinstruks, som skulle indarbejdes i det nye regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 6. juni 2016, en fremtidig vejklassificering som ligeledes skulle indarbejdes i det nye regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse, herunder en reduktion i antal kilometer klasse A veje.

 

De ovennævnte beslutninger er indarbejdet i vedlagte forslag til regulativ for Vinter-vedligeholdelse og renholdelse 2016.  Det betyder, at der i det nye regulativ er lagt op til, at der udover hovedvejene, Klasse A nu også vil blive glatførebekæmpet på skolebusruter, klasse B veje, ved glat føre, og på Klasse C veje glatførebekæmpes ved konstateret islag.  

 

Efter høringsperioden vil regulativet for vintervedligeholdelse og renholdelse igen blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til endelig beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, afholdes indenfor det afsatte budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2016

1.
Regulativ - Vintervedligeholdelse og renholdelse (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Byggesagsbehandlingstider

02.00.00P05-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Kommunens sagsbehandlingstid ved behandlingen af en byggesag er fastsat af kommunalbestyrelsen. Sagsbehandlingstiden varierer inden for de forskellige sagskategorier.

Teknik- og Miljøudvalget ønsker at få udleveret statistikker for byggesagsbehandlingen, der indeholder tal for sagsbehandlingstider, antal sager ind og ud, og hvor mange aktive sager der er i øjeblikket.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal hvert år i januar måned fastsætte og offentligøre mål for kommunens sagsbehandlingstid ved behandlingen af en byggesag, jf. BR 2015 1.16 stk. 1. Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende servicemål for byggesagsbehandlingen:

·         4 uger for småhussager

·         5 uger for bevaringssager

·         6 uger for erhvervssager

De servicemål, kommunalbestyrelsen har fastsat, er sagsbehandlingstider regnet fra sagen er fuldt oplyst af ansøger, til der er truffet en afgørelse.

De politisk fastsatte mål er overholdt på nettotiderne på erhverv og småhuse. Bevaringssagerne tager 0,7 uge længere end målsat, men er faldet i forhold til tidligere på året. Her er der gjort en indsats for at tage de hurtige sager 1 gang om ugen, hvilket sænker sagsbehandlingstiden.


Der er også vist en bruttosagsbehandlingstid, dvs. tiden fra en ansøgning er modtaget i kommunen, til der er truffet en afgørelse. I denne sagsbehandlingstid indgår f.eks. lovpligtige høringer (parts- eller nabohøringer) eller høringer af andre lovområder i Teknik og Miljø (vej, brand, miljø osv.) i forbindelse med sagsbehandlingen.

Brutto sagsbehandlingstid

 
 

 

 

 

 

 

 


 

X

 

Netto sagsbehandlingstid

 

Politiske mål = X    +    Netto sagsbehandlingstid

 

X = Tid hvor sagen ligger, inden der gøres noget i forhold til ansøger, denne tid kan der ikke trækkes statistik på, da det nødvendige datofelt, der skal udfyldes, for hvornår der er bedt om supplerende materiale ikke findes.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Statistikker udtrukket for perioden 1. januar 2016 – 31. juli 2016

 

Indkomne sager i perioden = 599 sager

Afgjorte sager i perioden                          = 518 sager

Pr. 31. juli 2016                                       = 336 aktive sager

 

Katergorier

Brutto tid - gennemsnit - uger

Netto tid - gennemsnit - uger

Politisk mål

Småhuse

7,4 (6,8)

3,7 (3,4)

4

Erhvervssager

11,1 (12,5)

5,2 (6,0)

6

Bevaringskontoret

14,4 (13,6)

5,7 (6,1)

5

 

Tallene i parentes er fra sidste periode målt fra 1. januar 2016 – 25. maj 2016

 

KL og staten har indgået en aftale om nye servicemål for sagsbehandlingstid på byggesager og miljøgodkendelser. Udvalget vil modtage en mundtlig orientering på mødet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Reservation af midler til Bornholms Cykelveje 2016-19

05.01.00S00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

22

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 4. april 2016 en række cykelprojekter, som skulle forlægges Vejdirektoratet til videre forhandling. Projekterne blev drøftet med Vejdirektoratet på et møde den 17. maj, og er endelig godkendt ved tilsagn af 27. juni 2016. Oversigt over de endelige projekter fremgår af sagsfremstillingen.

På samme møde den 4. april 2016 godkendte Teknik- og Miljøudvalget et forslag til kommunens medfinansiering. Denne sag fremlægges med henblik på reservation af midler til den kommunale medfinansiering til cykelprojekterne.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der afsættes nettorådighedsbeløb på 1,086 mio. kr. i 2016, 4,413 mio. kr. i 2017, 4,506 mio. kr. i 2018 og 1,979 mio. kr. i 2019, i alt 11,984 mio. kr. under Center for Teknik og Miljø, til medfinansiering af projekter vedrørende Bornholms Cykelveje 2016-19

b) at rådighedsbeløbene finansieres af følgende i budget 2016 afsatte midler:

c) 5,600 mio. kr. fra den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg,

d) 4,000 mio. kr. fra Center for Ejendomme og Drifts overførte driftsoverskud fra 2015 under bevilling 53 Veje, parker og anlæg,

e) 1,000 mio. kr. fra Center for Ejendomme og Drifts driftsbudget under bevilling 53 Veje, parker og anlæg (fortove), og

f) 1,384 mio. kr. fra Center for Ejendomme og Drifts driftsbudget under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme

g) At reservationen af midler til den kommunale medfinansiering til cykelprojekterne gives til Center for Teknik- og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forligskredsen i Folketinget bag ”Pulje til mere Cykeltrafik” har besluttet, at tilskudsdelen fra staten ændres fra 40 pct. til 80 pct. for ”Bornholms Cykelveje”. Cykelpuljen administreres af Vejdirektoratet for Transportministeriet.

Forudsætningen for endelig godkendelse har været, at Bornholms Regionskommune opsagde resten af tilsagnet fra Cykelpuljen, at der indgås en ny aftale med Vejdirektoratet om en ændring af den statslige medfinansiering til 80 %, og at forligskredsen godkender en ny projektbeskrivelse og et nyt administrationsgrundlag. Disse vilkår er nu alle gennemført, og et nyt aftalegrundlag er underskrevet.

Med det nye tilsagn vil det være muligt at udføre projekter for i alt ca. 59,9 mio. kr., heraf ca. 47,9 mio. kr. fra staten. For at udløse det fulde statstilskud, skal Bornholms Regionskommune finansiere 11,984 mio. kr.

Efter mødet med Vejdirektoratet i maj blev der opnået enighed om følgende projekter under Bornholms Cykelveje 2016-19, i alt 59,9 mio. kr.

 

Projekter under ”Bornholms Cykelveje 2016-19”

projekt

Mio. kr.

projekt 1

Enkeltrettede cykelstier i begge vejsider og fortov

13,340

 

i landside på national cykelrute 10 på Ndr. Kystvej

 

projekt 2

Enkeltrettede cykelstier og fortove i begge vejsider

9,460

 

på national cykelrute 10 på Haslevej i Rønne

 

projekt 3

Cykelkantbaner og delte fællesstier på national

16,980

 

cykelrute 10 fra Døndalen og igennem Gudhjem

 

projekt 4

Omlægning med cykelkantbaner på national cykel-

5,595

 

rute 10 fra Aarsdale til Nexø

 

projekt 5

Røde cykelkantbaner på national cykelrute 10 på

1,290

 

Nordre Strandvej i Nexø

 

projekt 6

Omlægning af national cykelrute 10 gennem Snogebæk

0,220

 

til ned omkring havnen og centrum

 

projekt 7

Omlægning af regional cykelrute 21 gennem

0,220

 

Aakirkeby by

 

projekt 8

Omlægning af national cykelrute 10 gennem

0,895

 

Hasle by og 2-1 vej ved Hasle havn

 

projekt 9

Røde hævede flader på regional cykelrute 23 i

0,370

 

Nyker og Klemensker

 

projekt 10

Cykelkantbaner, 2-1 veje og lokal hastighedsbegrænsning

1,445

 

på national cykelrute 10 gennem Listed

 

projekt 11

Forbedring af servicebygninger langs nationale og

6,555

 

regionale cykelruter på Bornholm

 

projekt 12

Administration af projekter i Bornholms Regions-

3,300

 

kommune

 

projekt 13

Evaluering og revision

0,250

 

I alt for Bornholms Cykelveje 2016-19

59,920

 

 

Økonomiske konsekvenser

Denne sag fremlægges med henblik på afsættelse af rådighedsbeløb til den kommunale medfinansiering på 11,984 mio. kr., hvorved midlerne bliver reserveret til cykelprojekterne.

 

 

Mio. kr.

Samlede anlægsudgifter

59,920

Statstilskud, 80 pct. fra Transportministeriet

-47,936

Egenfinansiering

11,984

 

 

Den kommunale medfinansiering på i alt 11,984 mio. kr. foreslås finansieret af følgende i budget 2016 afsatte midler:

 

 

Mio. kr.

Anlægsmidler fra cykel- og trafikpulje 2016 (anlægspulje vejanlæg)

3,500

Anlægspulje tilbageførte midler 2015 (anlægspulje vejanlæg)

2,100

Overført driftsoverskud 2015 fra CED, Vej, Park og Anlæg, drift

4,000

CEDs driftsbudget vedr. fortove og cykelstier på Haslevej

1,000

CEDs driftsbudget, Ejendomsservice (servicebygn., proj.)

1,384

I alt

11,984

 

På baggrund af en nærmere gennemgang af den samlede økonomi, er der foreslået en mindre ændring i medfinansieringen i forhold til sagsfremstillingen på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. april 2016. Oprindeligt var der lagt op til medfinansiering via den disponible anlægspulje til vejanlæg på henholdsvis 3 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017. I stedet foreslås en medfinansiering via den disponible anlægspulje i 2016 på 3,5 mio. kr.

 

Rådighedsbeløbene afsættes, idet fordelingen bliver således over årene:

Mio. kr.

2016

2017

2018

2019

I alt

Bruttoudgifter

         5,430

         22,065

         22,530

        9,895

         59,920

- Tilskud

       -4,344

       -17,652

       -18,024

        -7,916

       -47,936

Nettoudgifter

         1,086

           4,413

           4,506

          1,979

         11,984

 

Finansiering:

Mio. kr.

2016

2017

2018

2019

I alt

Anlægspulje

-5,600

 

 

 

-5,600

Driftsoverskud

-4,000

 

 

 

-4,000

Alm. drift

-2,384

 

 

 

-2,384

I alt

-11,984

0

0

0

-11,984

Likviditetspåvirkning

+10,898

-4,413

-4,506

-1,979

0

Totalt

0

0

0

0

0

 

Der må forventes et betydeligt likviditetstræk hen over projektperioden, idet tilskuddet først udbetales efter indsendelse af løbende statusrapporter hvert halvår, samt efter endeligt revisorpåtegnet regnskab.

 

Projekterne vil efterfølgende blive forelagt til politisk behandling med henblik på meddelelse af anlægsbevillinger.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2016

1.
Budgetfordeling Bornholms Cykelveje (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Anlægsbevillinger til forbedringer af servicebygninger langs nationale og regionale cykelruter

05.01.00S00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

23

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

På et tidligere dagsordenpunkt d.d. blev det besluttet at reservere midler til gennemførelse af Bornholms Cykelveje 2016-19.

Der søges i denne sag om anlægsbevillinger til forbedringer af servicebygninger mv. for cyklister langs de nationale og regionale cykelruter på Bornholm, finansieret af ovennævnte reserverede pulje.

Projektet omfatter udskiftning og opgradering af en række servicebygninger langs cykelvejene, opstilling af cykelpumper i cykelvejenes krydsningspunkter og forbedring af handicapforhold med dørpumper på en række eksisterende handicapvenlige servicebygninger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på i alt 6,555 mio. kr. (udgift) til forbedring af servicebygninger mv. langs cykelruterne på Bornholm,

b) at der afsættes rådighedsbeløb til udgifter på 1,3 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017, 2,2 mio. kr. i 2018 og 0,255 mio. kr. i 2019,

c) at der gives en anlægsbevilling på i alt -5,244 mio. kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet fra Transportministeriets pulje for ”Bornholms Cykelveje 2016-19”,

d) at der afsættes rådighedsbeløb til tilskud på – 1,04 mio. kr. i 2016, - 2,24 mio. kr. i 2017, - 1,76 mio. kr. i 2018 og -2,204 mio. kr. i 2016-19,

e) at nettoudgiften på 1,311 mio. kr. finansieres af den reserverede pulje til Bornholms Cykelveje, og

f) at anlægsbevillingerne gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Cykelveje 2016-19 er et projekt, der er finansieret med 80 pct fra Transportministeriets Cykelpulje og tager udgangspunkt i det tidligere cykelprojekt under Bornholms Cykelveje 2010-2014.

Projektet er blevet til i et samarbejde med Vejdirektoratet, og formålet er at forbedre og løfte de bornholmske cykelveje, så Bornholm fortsat kan være en af Danmarks og Europas fortrukne cykeldestinationer.

 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde d. 4. april 2016 indstillingen for prioritering af projekter under ”Bornholms Cykelveje 2016-19”, herunder forbedringer af servicebygninger mv. for cyklister langs de nationale og regionale cykelruter på Bornholm.

 

Langs de nationale og regionale cykelruter på Bornholm er der i dag et antal servicebygninger med toiletter, der ikke lever op til de moderne krav der stilles til hygiejne, handicapforhold, komfort mv., og derfor skal udskiftes og opgraderes.

Der arbejdes med forskellige udformninger af bygningerne, alt efter om det er i byer eller på landet, og hvor meget bygningerne benyttes.

Alle bygninger udføres i en konstruktionen der er så vedligeholdelsesfri og så rengøringsvenlig som muligt. 

Udover servicebygningerne opsættes nyudviklede cykelpumper ved krydsningerne mellem de nationale og regionale cykelveje.

Herudover forsynes nogle meget benyttede handicapvenlige servicebygninger med automatiske døråbnere, hvilket letter adgangen til disse.

I Snogebæk etableres et cykel- og ventehus i forbindelse med omlægningen af national cykelrute 10 ned om havnen, hvor der etableres et bytorv med vente- og rastefaciliteter.

De samlede projektudgifter i årene 2016-19 udgør i alt 6,555 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 6,555 mio. kr. til forbedring af servicebygninger mv. langs cykelruterne på Bornholm, samt en anlægsbevilling på i alt -5,244 mio. kr. til tilskud

 

Budget

Mio. kr.

2016-2019

Samlede bruttoudgifter (delprojekt 11)

6,555

Statstilskud, 80 pct. fra Transportministeriet

-5,244

Samlede nettoudgifter

1,311

 

Rådighedsbeløbene afsættes i mio. kr. over årene på følgende måde:

 

2016

2017

2018

2019

I alt

Bruttoudgifter

1,300

2,800

2,200

0,255

6,555

Tilskud

-1,040

-2,240

1,760

-0,204

-5,244

Nettoudgifter

0,260

0,560

0,440

0,051

1,311

 

Der må forventes et likviditetstræk hen over projektperioden, idet tilskuddene først udbetales sidst i forløbet.

 

Nettoudgiften på 1,311 mio. kr. finansieres af den reserverede pulje til Bornholms Cykelveje, som udgør i alt netto 11,994 mio. kr. i årene 2016-19

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Anlægsbevillinger til forbedringer for cyklister på cykelrute 10 i Listed og Nexø og cykelrute 21 i Aakirkeby

05.01.00S00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

24

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

På et tidligere dagsordenpunkt d.d. blev det besluttet at reservere midler til gennemførelse af Bornholms Cykelveje 2016-19.

Der søges i denne sag om anlægsbevillinger til vej- og stiforbedringer for cyklister i Listed, Nexø og Aakirkeby.

I Listed omfatter projektet røde kantbaner i midten af byen p.g.a. oversigtsforholdene, 2-1 veje i begge ender af byen og en lokal hastighedsbegrænsning i nordlig ende af byen.

I Nexø omfatter projektet røde kantbaner i en varieret bredde på Nordre Strandvej fra Havnen og ud til Glas- og Keramikskolen, samt en parkeringslomme for 10 biler overfor husrækken ved Pilebroen og ind mod byen.

I Aakirkeby omfatter projektet ud fra trafikale grunde, en omlægning af nuværende cykelrute til mindre befærdede gader og et sivetorv/sivegade, der mere tilgodeser den cyklende og gående trafik.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,955 mio. kr. (udgift) til forbedring af cykel- og vejforhold i Listed, Nexø og Aakirkeby

b) at der afsættes rådighedsbeløb til udgifter i 2016 på i alt 2,955 mio. kr., fordelt med 1,445 mio. kr. til vej- og stiforbedringerne i Listed, 1,290 mio. kr. til stiforbedringer i Nexø og 0,220 mio. kr. til stiforbedringerne i Aakirkeby

c) at der gives en anlægsbevilling på i alt -2,364 mio. kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet fra Transportministeriets pulje for ”Bornholms Cykelveje 2016-19”,

d) at der afsættes rådighedsbeløb til tilskud i 2016 på i alt -2,364 mio. kr., fordelt med -1,156 mio. kr. til vej- og stiforbedringer i Listed, -1,032 mio. kr. til stiforbedringer i Nexø og -0,176 mio. kr. til stiforbedringer i Aakirkeby

e) at nettoudgiften på 0,591 mio. kr. finansieres af den reserverede pulje til Bornholms Cykelveje, og

f) at anlægsbevillingerne gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Cykelveje 2016-19 er et projekt, der er finansieret med 80% fra Transportministe-riets Cykelpulje og tager udgangspunkt i det tidligere cykelprojekt under Bornholms Cykelveje 2010-2014.

Projektet er blevet til i et samarbejde med Vejdirektoratet og formålet er at forbedre og løfte de bornholmske cykelveje, så Bornholm fortsat kan være en af Danmarks og Europas for-trukne cykeldestinationer.

 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 4. april 2016 indstillingen til prioritering af projekter under ”Bornholms Cykelveje 2016-19”, herunder forbedringer for cyklister i Listed, Nexø og Aakirkeby.

 

I Listed by har der gennem flere år været et lokalt ønske om at få nedbragt hastighederne og gøre forholdene med trafiksikre.

Med udgangspunkt i den store effekt og de mange gode erfaringer der er opnået i Bølshavn, er der i samarbejde med Listed Borgerforening, Listed Havn, Listed idrætsforening og Bornholms Politi udarbejdet et forslag, der er enighed om.

Dette forslag rummer en lokal hastighed på 60 km/t ved indkørsel nordfra, 2-1 veje med røde brede cykelkantbaner i begge ender af byen, røde ca. 1 meter brede cykelkantbaner i begge vejsider i midten af byen og en rød hævet flade i t-krydset ved Kirkevej.

Hastigheden fastholdes til 50 km/t p.g.a. byens relative lange længde på ca. 1,4 km.

I Nexø er der i lighed med de gode erfaringer, der er opnået på Sdr. Strandvej i Nexø by, ønske om, at der etableres tilsvarende røde cykelkantbaner i begge vejsider på Nrd. Strandvej, bortset fra i vandsiden mellem Pilebrovej og Nexø gamle røgeri, hvor der er en eksisterende cykelsti.

Der etableres parkeringsforbud og en parkeringslomme for 10 biler mellem Pilebrovej og Per Espers Gænge.

Kantbanerne har i dag en varieret bredde fra 1 meter til 2,5 meter og strækningen forløber fra Havnen og ud til Glas- og Keramikskolen og er på ca.1,4 km.

Forslaget er forelagt og positivt modtaget af Nexø Borgerforening, Nexø Erhvervsgruppe, Nexø Havn.

Efter aftale med Nexø Havn, som ejer arealet for etablering af parkeringslommen, udarbejdes en frivillig aftale.

I Aakirkeby er der af trafikale grunde behov for en omlægning og forbedring af cykelrute 21 gennem Aakirkeby by fra de mest befærdede gennemgående gader til de væsentlige mindre befærdede gader. Forslaget er blevet til i et samarbejde med Aakirkeby Byting.

Projektet omfatter derudover udformning af et sivetorv/sivegade på Torvet, opstramning af parkeringsforhold og en hævet rød flade ved krydsning på Kuleborgvej. Den endelige udformning af projektet vil foregå i dialog med Aakirkeby Byting.

De samlede projektudgifter udgør 2,955 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 2,955 mio. kr. til vej- og stiforbedringer for cyklister i Listed, Nexø og Aakirkeby, samt en anlægsbevilling på i alt -2,364 mio. kr. til tilskud.

 

Budget

Mio. kr.

2016

Samlede bruttoudgifter

2,955

Statstilskud, 80 pct. Fra Transportministeriet

-2,364

Samlede nettoudgifter

0,591

 

Rådighedsbeløbene afsættes i mio. kr. på følgende måde:

 

Listed

(delprojekt 10)

Nexø

(delprojekt 5)

Aakirkeby

(delprojekt 7)

I alt

Bruttoudgifter

1,445

1,290

0,220

2,955

Tilskud

-1,156

-1,032

-0,176

2,364

Nettoudgifter

0,289

0,258

0,044

0,591

 

Nettoudgiften på 0,591 mio. kr. finansieres af den reserverede pulje til Bornholms Cykelveje, som udgør i alt 11,984 mio. kr. i årene 2016-19

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Anlægsbevilling - Projektering, administration og evaluering af Bornholms Cykelveje

05.01.00S00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

25

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

På et tidligere dagsordenspunkt d.d. blev det besluttet at reservere midler til gennemførelse af projekt Bornholms Cykelveje 2016-19.

Der søges i denne sag om anlægsbevillinger til projektering, administration og evaluering af projekt Bornholms Cykelveje 2016-19, finansieret af ovennævnte reserverede pulje.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives anlægsbevilling på 7,050 mio. kr. (udgift) til projektering, administration og evaluering af Bornholms Cykelveje.

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 1,175 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017, 1,9 mio. kr. i 2018 og 1,175 mio. kr. i 2019,

c) at der gives en anlægsbevilling på i alt -5,640 mio. kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet fra Transportministeriets pulje for ”Bornholms Cykelvej 2016-19”

d) at der afsættes rådighedsbeløb på -0,94 mio. kr. i 2016, -2,24 mio. kr. til 2017, -1,52 mio. kr. i 2018 og -0,94 mio. kr. i 2019.

e) at nettoudgiften 1,4100 mio. kr. finansieres af den reserverede pulje Bornholms Cykelveje 2016-19, og

f) at anlægsbevillingerne gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Cykelveje 2016-19 er et projekt, der er finansieret med 80 pct. tilskud fra Transportministeriets Cykelpulje. Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Vejdirektoratet (der administrerer Transportministeriets cykelpulje) og BRK. Formålet er at forbedre og løfte kvaliteten af de bornholmske cykelveje, så Bornholm forsat kan være en af Danmarks mest fortrukne cykeldestinationer.

Der er prioriteret 11 fysiske projekter rundt omkring på Bornholm.

 

Denne sag går på tværs af de 11 fysiske projekter og udgør projektering, administration og evaluering af projektet Bornholms Cykelveje. Projektering vedrører de udgifter, der er til eksterne konsulenter i forbindelse med projektering af de større anlægsarbejder. Administration udgør interne projektansættelser, mens evaluering udgør udgifter til eksterne konsulenter i forbindelse med udarbejdelse af evalueringsrapport i slutningen af projektperioden samt revisionsudgifter.

 

De samlede projektudgifter i årene 2016-19 udgør i alt 7,050 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 7,050 mio. kr. til projektering, administration og evaluering på tværs af projekterne samt en anlægsbevilling på i alt -5,640 mio. kr. til tilskud.

 

Budget

Mio. kr.

2016 – 2019

Projektering (andel af delprojekterne 1-4)

3,500

Administration (delprojekt 12)

3,300

Evaluering inkl. Revision (delprojekt 13)

0,250

Samlede bruttoudgifter

7,050

Statstilskud, 80 pct. fra Transportministeriet

-5,640

Samlede nettoudgifter

1,410

 

 

Rådighedsbeløbene afsættes, idet fordelingen bliver således over årene:

Mio. kr.

2016

2017

2018

2019

I alt

Bruttoudgifter

1,175

2,800

1,900

1,175

7,050

Tilskud

-0,940

-2,240

-1,520

-0,940

-5,640

Nettoudgifter

0,235

0,560

0,380

0,235

1,410

 

Der må forventes et likviditetstræk hen over projektperioden, idet tilskuddene først udbetales sidst i forløbet.

 

Nettoudgiften på 1,410 mio. kr. finansieres af den reserverede pulje til Bornholms Cykelveje 2016-19, der udgør i alt netto 11,984 mio. kr. i årene 2016-2019.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

26

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:
Orientering givet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

27

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:
Pkt. 20.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

28

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:
Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: salg af grund

 

Salg anbefales til godkendelse.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Salg anbefales godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt: salg af grunde

 

Salg anbefales til godkendelse.