Referat
Teknik- og Miljøudvalget
26-09-2016 kl. 14:00
Mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Lokalplanforslag nr. 086 for et område til helårsboliger med husbåde i Hasle Havn
  åbent 3 Forslag til handleplaner for Bornholms Natura 2000-områder i høring
  åbent 4 Servicemål for byggesager
  åbent 5 Budgetopfølgning byggesagsbehandling pr. 31. juli 2016
  åbent 6 Stiforbindelse fra busstop på Snorrebakken til plejecenter
  åbent 7 Anlægsbevilling til nedrivning af dele af Klemensker Skole
  åbent 8 Anlægsbevilling til udskiftning af vinduer i ejendommene Kirkegade 8 og Byvangen 4 i Hasle
  åbent 9 Anlægsbevilling til ombygning af den tidligere kommunale tandklinik i Klemensker til midlertidige boliger for flygtninge
  åbent 10 Anlægsbevilling til nyt ventilationsanlæg i Østermarie Børnehus Mariehønen
  åbent 11 Anlægsbevilling til vedligeholdelse af klimaskærm på Kongeskær
  åbent 12 Anlægsbevilling til udskiftning af ovenlysvinduer på Åvang
  åbent 13 Anlægsbevillinger til vedligeholdelse/landsbyfornyelse af Pedersker Samlingshus
  åbent 14 Multietnisk Kulturhus ansøgning af yderligere lokaler i Lille Madsegade 32, Rønne
  åbent 15 Mødeplan 2017
  åbent 16 Gensidig orientering
  åbent 17 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 18 Koordinering med andre politikområder
  lukket 101 Lukket punkt: salg af ejendom 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Udvalget henstiller til, at udvalgets dagsorden offentliggøres på kommunens hjemmeside samtidigt med at den tilgår udvalget, indtil problemet med visning af billeder er løst.

 

Pkt. 9 tages af dagsordenen.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Lokalplanforslag nr. 086 for et område til helårsboliger med husbåde i Hasle Havn

01.02.05P16-0157

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere besluttet at udarbejde et forslag til lokalplan, der skal muliggøre etablering af op til 10 husbåde til helårs- og fritidsboligformål i Hasle.

Forslaget til lokalplan er klar til offentliggørelse og kan sendes i høring i 8 uger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at lokalplanforslag nr. 086 sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er udlagt til boligformål i form af etageboliger til helårs- og fritidsformål som husbåde jf. kommuneplanens rammebestemmelse nr. 203.B.07. Kommuneplanen indeholder den særlige bestemmelse, at der kan tillades op til 3 husbåde uden lokalplanlægning, og der samlet i området må være op til 10 husbåde.

Der er givet byggetilladelse til 3 husbåde som er under produktion.

Bygherrens ønske er nu at få iværksat lokalplanlægningen for de sidste 7 husbåde på grund af efterspørgsel på yderligere husbåde.

Lokalplanlægning for området omfatter både de vandarealer, hvor husbådene skal placeres, og de landarealer der er nødvendige for at sikre adgang, parkering, affaldshåndtering osv.

Lokalplanområdet består derfor af matrikulerede landarealer samt en del af søterritoriet i havnen. Lokalplanområdets afgrænsning i havnen er derfor angivet som koordinater.

Områdets anvendelse er i lokalplanforslaget fastlagt til husbåde til helårsbeboelse uden bopælspligt.

Lokalplanen fastlægger også byggefeltets udstrækning samt definerer maksimal størrelsen på den enkelte husbåd.

Planforslaget er screenet for pligt til miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke skal miljøvurderes.

Området er beliggende i den kystnære del af byzonen, og der er derfor i henhold til planlovens § 16 foretaget en vurdering af den visueller påvirkning af miljøet. På den baggrund er det vurderet, at en tilladelse til etablering af de ønskede husbåde ikke vil have en negativ påvirkning af det visuelle miljø.

 

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. september 2016

1.
Lokalplanforslag nr. 086 for husbåde i Hasle Havn (PDF)

2.
Miljøscreening lokalplanforslag nr. 086 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Forslag til handleplaner for Bornholms Natura 2000-områder i høring

01.05.18P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

På Bornholm er der syv Natura 2000-områder. Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til en handleplan for hvert Natura 2000-område. Handleplanerne indeholder en overordnet redegørelse for kommunens forventede forvaltningsindsats i planperioden, kommunens plan for interessentinddragelse, fordeling af indsatser mellem myndigheder og offentlige lodsejere og en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode.

Udkast til handleplaner skal inden den 20. oktober offentliggøres med en høringsfrist på 8 uger. De endelige handleplaner skal være vedtaget inden 20. april 2017.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at forslag til Natura 2000-handleplaner sendes i offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Miljøministeren offentliggjorde den 20. april 2016 de nye statslige Natura 2000-planer for de 252 udpegede beskyttelsesområder i Danmark. Planerne beskriver målene for det enkelte beskyttelsesområde og fastlægger de indsatser, der skal ske inden for planperioden 2016-21, som skal sikre en god bevaringsstatus for naturtyper og arter på Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivet. De gældende planer for planperioden 2016-21 afløser planerne for første planperiode 2010-15.

 

På Bornholm er der syv Natura 2000-områder (’Hammeren og Slotslyngen’, ’Gyldenså’, ’Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne’, ’Kystskrænterne ved Arnager Bugt’, ’Dueodde’, ’Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne’ og ’Randkløve Skår’).

 

Natura 2000-planerne er bindende, således at alle myndigheder i deres arealdrift, naturforvaltning eller ved udøvelse af deres beføjelser i henhold til lovgivningen i øvrigt skal lægge Natura 2000-planen til grund.

 

Handleplaner

Kommunerne skal udarbejde handleplaner for, hvordan de enkelte Natura 2000-planer vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område. Handleplanerne afløser handleplanerne for første planperiode 2010-15. Kommunen har ansvaret for at udarbejde og gennemføre handleplaner for private arealer med kortlagte lysåbne naturtyper og skovarealer uden fredsskovspligt samt for kommunalt ejede arealer i Natura 2000-områderne.

 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har ansvaret for at udarbejde og gennemføre handleplaner for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer, og Naturstyrelsen udarbejder selv handleplaner for statens arealer.

 

Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til en handleplan for hvert Natura 2000-område. Handleplanerne indeholder en overordnet redegørelse for kommunens forventede forvaltningsindsats i planperioden, kommunens plan for interessentinddragelse, fordeling af indsatser mellem myndigheder og offentlige lodsejere og en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode.

 

Forvaltningsindsats

Natura 2000-planerne 2016-2021 har generelt fokus på:

 

·         Sikring af naturpleje

·         færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015

·         sammenhæng i naturen

·         bekæmpelse af invasive arter og forbedring af levesteder for arter.

 

Hver Natura 2000-plan indeholder for det pågældende område et indsatsprogram, som skal sikre naturtyper og arter inden for området mod tilbagegang. I handleplanerne beskrives de forvaltningstiltag, som forventes taget i anvendelse for at opfylde Natura 2000-planernes mål. Forvaltningstiltagene er følgende:

 

 

Indsatsbehovet er for hvert Natura 2000-område opgjort i et skønnet antal ha. En oversigt over skønnet indsatsbehov og igangværende indsatser kan ses i hver enkelt Natura 2000-handleplan, som er vedhæftet som bilag.

 

Indsatserne på private arealer gennemføres ved frivillige aftaler. På kommunalt ejede arealer er kommunen forpligtet til at gennemføre de nødvendige indsatser.

Kommunens plan for interessentinddragelse er beskrevet i handleplanerne og indeholder, at kommunen vil gå i dialog med berørte private lodsejere om kommunens ønsker til drift og pleje og om eventuelle muligheder for tilskud til indsatsen, og at kommunen årligt på et møde i Grønt Dialogforum vil orientere om status for planlagt og realiseret indsats.

Forslag til handleplaner skal inden den 20. oktober offentliggøres med en høringsfrist på 8 uger. De endelige handleplaner skal være vedtaget inden 20. april 2017.

 

Økonomi og finansiering

De tiltag, der skal ske på private eller offentlige arealer med landbrugsmæssig interesse (f.eks. enge og overdrev), kan blive finansieret gennem en række særlige Natura 2000-tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet. Det kan være græsning/høslæt og rydninger af uønsket opvækst. Der er ligeledes en tilskudsordning til sikring af skovnaturtyper, der i dag lovligt kan fældes. Tiltagene er frivillige for de private lodsejere.

 

En række andre nødvendige tiltag kan ikke finansieres over landdistriktsprogrammet. Disse tiltag er forudsat finansieret dels af nationale midler, som kommunerne modtager til denne indsats, og dels for midler, som kommunerne og offentlige lodsejere selv tilvejebringer f.eks. gennem omprioritering af eksisterende midler.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien er ikke endelig afklaret mellem Kommunernes Landsforening og staten.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. september 2016

1.
Forslag til Natura 2000-handleplan for Kystskrænterne ved Arnager Bugt (PDF)

2.
Forslag til Natura 2000-handleplan for Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne (PDF)

3.
Forslag til Natura 2000-handleplan for Dueodde (PDF)

4.
Forslag til Natura 2000-handleplan for Hammeren og Slotslyngen (PDF)

5.
Forslag til Natura 2000-handleplan for Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne (PDF)

6.
Forslag til Natura 2000-handleplan for Randkløve (PDF)

7.
Forslag til Natura 2000-handleplan for Gyldensåen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Servicemål for byggesager

02.00.00P05-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen har i december 2015 indgået en aftale om konkrete servicemål på miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og byggesager. Formålet er at reducere sagsbehandlingstiderne med en tredjedel, som det blev formuleret i vækstpakkerne i 2014. Reduktionen skal blandt andet opnås ved at indføre servicemål for følgende sagsbehandlingsområder:

- Miljøgodkendelser af virksomheder

- Godkendelse af husdyrbrug

- Byggesager

Dette dagordenspunkt vil kun omhandle servicemålene på byggesager.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at den foreslåede håndtering af sagerne for at efterkomme servicemålene godkendes.

b) at de tidligere vedtagne byggesagsbehandlingstider ændres til at følge servicemålene.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen har i december 2015 indgået en aftale om indførelse af konkrete servicemål.

De nye servicemål trådte i kraft pr. 1. juli 2016. Hver enkelt sag skal så vidt muligt ligge inden for servicemålene. Servicemålene opgøres som gennemsnitlige sagsbehandlingstider.

Der er fastsat følgende servicemål for byggesager:

Sagstype

Antal dage

Simple konstruktioner

40

Enfamilieshuse

40

Industri- og lagerbygninger

50

Etagebyggeri, erhverv

55

Etagebyggeri, bolig

60

Det er en del af aftalen, at kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser skal kunne måles i ansøgningssystemet Byg og Miljø.

I de fleste sagers forløb vil der fra ansøgningen er modtaget i kommunen, til der er givet godkendelse/afslag, være dialog mellem kommunen og ansøger.

 

Der foreligger alene servicemål på sager, der kræver byggetilladelse eller anmeldelse. Det betyder, at der ikke foretages måling i forhold til forespørgselssager, eller sager der kræver tilladelse efter de bevarende lokalplaner.

 

Kombit (Kommunernes It-fællesskab), der står for Byg og Miljø, har udsendt en vejledning til kommunerne om ”Logning af servicemål i Byg og Miljø”. Vejledningen er vedhæftet som bilag.

 

Teknik og Miljø er ved gennemgang af aftalen og det tilhørende materiale stødt på en række uklarheder, som vi i øjeblikket er ved af afklare med KL og Kombit.

Samtidig har vi fremsendt konkrete eksempler på forskellige sagsbehandlingssituationer, som det er uklart hvordan vi skal håndtere i det nye system.
Der foreligger endnu ikke nogen endelig afklaring på de stillede spørgsmål og kommentarer.

 

Et af de spørgsmål vi er ved at få afklaret fokuserer på hvilke dele af den ikke-kommunale sagsbehandling, der skal medregnes i den kommunale byggesagsbehandlingstid:

Af vejledningen fremgår at al sagsbehandling både internt i kommunen og eksternt, f.eks. i forhold til fredningsbestemmelser og Kystdirektoratet vil blive betragtet som kommunal sagsbehandlingstid, og derfor vil skulle medregnes fuldt ud i servicemålene.

 

Da kommunen ikke har nogen indflydelse på sagsbehandlingstiden i f.eks. Kystdirektoratet, synes disse forhold ikke rimelige, da servicemålene i mange tilfælde derved ikke kan overholdes.

 

Indtil Teknik og Miljø har fået afklaret de spørgsmål, vi har stillet, har Teknik og Miljø følgende forslag til at håndtere en byggesag, således at ansøger oplever, at sagen håndteres og behandles samtidig med at den målte sagsbehandlingstid reduceres.

 

Når byggeansøgningen modtages vil byggesagsbehandleren:

·         gennemgå ansøgningsmaterialet for at se om materialet er tilstrækkeligt til at byggesagsbehandle efter,

·         screene sagen i forhold til hvorvidt der kræves tilladelse efter anden lovgivning,

·         kvittere for modtagelsen overfor ansøger

·         videresende ansøgningsmaterialet til andre (internt eller eksternt) og orientere ansøger herom.

 

På den måde vil ansøger opleve, at ansøgningen bliver betragtet som en helhed, selvom den skal behandles efter flere forskellige lovgivninger og af flere forskellige myndigheder.

Ansøger har derfor som udgangspunkt én indgang til kommunen i forbindelse med en ansøgning.

Alternativet er at oplyse ansøger om, at sager, der kræver tilladelser efter anden lovgivning, ikke betragtes som fuldt oplyst og dermed afvises.

 

Når ansøgningen videresendes til anden myndighed, foreslås byggesagen derfor indberettet til Byg og Miljø som ikke fyldestgørende, hvilket betyder at tællingen af sagsbehandlingsdage sættes i bero.
Derved vil servicemålene bedre kunne overholdes.

 

For yderligere at optimere sagsbehandlingen foreslås, at der sker en prioritering af byggesagerne, således at sager der ligger indenfor byggeretten behandles forud for ansøgninger der kræver helhedsvurdering og dispensation.
Derved belønnes ansøgere, der som udgangspunkt overholder lovgivning, med en hurtigere sagsbehandling, og den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid vil samtidig kunne afkortes.

 

Teknik og Miljø har stort fokus på at minimere byggesagsbehandlingstiden og yde så god service overfor de bornholmske borgere og virksomheder som muligt. Ovenstående forslag baserer sig derfor også på fx nedenstående uddrag fra notat fra KL:

 

God service er mere end tid -

God service handler for eksempel om tidlig vejledning i en forhåndsdialog, forventningsafstemning om, hvad der kan lade sig gøre, og hvordan processen forløber, samt om at give ansøger en oplevelse af, at kommunen lytter og er tilgængelig. Erfaringer fra kommunale tilfredshedsundersøgelser peger på, at mange borgere og virksomheder oplever dialogen med kommunen som den vigtigste parameter for god service (citat fra KL notat af 8. juni 2016- vedhæftet som bilag.)

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. september 2016

1.
Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling (PDF)

2.
Teknisk bilag til Aftale om servicemål (PDF)

3.
KL notat - God service er mere end tid (PDF)

4.
Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Budgetopfølgning byggesagsbehandling pr. 31. juli 2016

00.30.14G01-0055

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Ved den administrative budgetopfølgning pr. 31/7 er der konstateret manglende indtægter i administrationen i Teknik og Miljø vedrørende byggesagsbehandlingen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) At orienteringen tages til efterretning

b) At der gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. til Center for Teknik og Miljø på bevilling 52 til dækning af merforbruget på byggesagsbehandlingen

c) At der gives en negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. vedr. vintertjenesten på bevilling 53 hos Center for Ejendomme og Drift, til finansiering af merforbruget på byggesagsbehandlingen, dog taget in mente

d) At merforbruget finansieres af kassen, såfremt årets resultat på vintertjenesten ikke er et overskud. 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved den administrative budgetopfølgning pr. 31/7 er der konstateret manglende indtægter i administrationen i Teknik og Miljø vedrørende byggesagsbehandlingen. Dette medfører et forventet underskud på 900.000 kr. for 2016, hvilket er en forværring i forhold til opfølgningen pr. 30/4.

Pr. 1. januar 2015 blev byggesagsgebyret fastsat ud fra, at det skulle dække udgifterne til byggesagsbehandlingen (for de sager, der er gebyrbelagte). Gebyret blev derefter fastsat på baggrund af den forudgående tidsregistrering. Indtægterne blev samtidig hævet med samlet 0,2 mio. kr., så det afspejlede udgifterne.

Udgifter til byggesagsbehandling/Antal fakturerede timer = Byggesagsgebyr (kr./time)

 

Byggesagsgebyret blev til 2015 fastsat til 504 kr./timen og i 2016 hævet til 535 kr.

 

Den forudgående tidsregistrering har været ud fra et mere generelt tidsforbrug og har vist sig ikke reelt at afspejle, hvor meget af tiden, der kan faktureres på konkrete sager.

 

Budgetopfølgningen pr. 31/7 viste, at der i 2016 vil være færre indtægter fra byggesagsgebyrer svarende til 900.000 kr. Heraf dækkes 400.000 kr. af mindreforbrug på andre områder i Teknik og Miljø.

I forbindelse med budgetforlig 2017 forventes budget for indtægter vedrørende byggesagsbehandling at blive nedsat med 1,0 mio. kr. fra 2017 og frem samt gebyret tilpasset den faktiske tid. Der er således tale om en engangsbevilling med klar forventning om, at budgettet fra 2017 kan holdes.

Økonomiske konsekvenser

Der overføres 500.000 kr. fra bevilling 53 Vej, park og anlæg til bevilling 52 Teknik og Miljø til imødegåelse af forventet samlet merforbrug i 2016 vedr. byggesagsbehandlingen.

 

Budgetopfølgningen pr. 31/7 viste et forventet mindreforbrug vedr. vintertjenesten på 4,0 mio. kr. Dette er forudsat en normalvinter i årets sidste måneder. Såfremt der ikke er et mindreforbrug på vintertjenesten (på min 0,5 mio. kr.) i 2016 tilbageføres beløbet helt eller delvist i forbindelse budgetoverførslerne til 2017 og (restbeløbet) finansieres af de likvide midler.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Anlægsbevilling til stiforbindelse fra busstop på Snorrebakken til Plejecenter Snorrebakken

05.01.08Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-06-2016

20

 

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på møde med følgegruppe fra Ældrerådet den 1. februar 2016 fået forelagt ønske om etablering af en belyst stiforbindelse fra busstoppested på Snorrebakken til plejecenteret. Herudover er der ønske om belysning af forbindelsen mellem rundkørsel og plejecenteret.

Etablering af stiforbindelse og forlængelse af belysningsanlæg fra rundkørslen til stianlæg vil beløbe sig til 300.000 kr.

Center for Ejendomme og Drift søger på den baggrund om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af sti- og belysningsanlæg.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af sti- og belysningsanlæg ved Snorrebakken

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 300.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:
Anbefales.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 27. juni 2016:
Udsættes, idet der indkaldes til yderligere dialog med Ældrerådets følgegruppe og Plejecenter Snorrebakkens ejendomsbestyrelse og beboer- og familieråd.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2016:

Tages af dagsordenen og returnerer til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af sti- og belysningsanlæg ved Snorrebakken

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 300.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

d) at driftsudgifter - der forventes at beløbe sig til 6.000-8.000 kr. årligt i gennemsnit - afholdes af Center for Ejendomme og Drift indenfor den eksisterende ramme.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Anbefales, idet administrationen bedes indhente et høringssvar vedr. det skitserede løsningsforslag fra de berørte parter inden kommunalbestyrelsesmødet den 13. oktober 2016.


Sagsfremstilling

Etablering af nyt stianlæg fra busstoppested på Snorrebakken til eksisterende stianlæg ved Plejecenter Snorrebakken. Stianlægget udføres i en bredde på 2,5 m, udstrækning 85 m og udført med overfladebelægning i asfaltgranulat. Stianlægget belyses med parkarmaturer tilsluttet plejecenterets interne belysningsanlæg. Stien får status som privat stianlæg.

For at tilgodese gående og cyklende fra byen til plejecenteret forlænges eksisterende belysningsanlæg fra rundkørslen til den nye stiforbindelse.

Arbejdet udbydes i indbudt licitation – tildelingskriterie laveste pris.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning vurderer, at udgifterne til sti- og belysningsanlæg beløber sig til 300.000 kr. Arbejdet forventes udført i 2016.

Udgiften foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg i 2016.

Det resterende disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 6.086.892 kr. inklusiv forventede overførte midler fra 2015 på 2.104.392 kr.

 

De afledte øgede driftsudgifter til plejecenterets belysningsanlæg afholdes inden for driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service.

Administrativ tilføjelse til Teknik- og Miljøudvalget den 27.6.2016 og kommunalbestyrelsen den 30.6.2016

I forbindelse med Økonomi- og Planudvalgets behandling af sagen den 19. april udtrykte udvalget ønske om at høre de berørte parter på Plejecenter Snorrebakken inden sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

Spørgsmålet om etablering af en stiforbindelse til fra Snorrebakken til Plejecenter Snorrebakken har været forelagt såvel beboer- og familierådet som ejendomsbestyrelsen på plejecentret.

Ejendomsbestyrelsen har fremsendt følgende udtalelse:

”Ejendomsbestyrelsen på Snorrebakken er blevet bekendt med, at kommunalbestyrelsen påtænker at bevilge anlæg af stiadgang fra Snorrebakken til Plejecenteret Snorrebakken etape 1 og at denne sti skal overgå til privat sti status.

Ejendomsbestyrelsen betragter sig som høringsberettiget part – bl.a. fordi det vil betyde udgifter på de konti vi administrerer.

Vi undrer os derfor over, at vi kun får en orienteringsmail.

Denne mail er at betragte som et høringssvar fra vores side og ønskes medtaget i beslutningsprocessen og journaliseret i kommunens journalsystem.

D.v.s. at dette svar kommer kommunalbestyrelsen i hænde inden beslutningen træffes.

 

Ejendomsbestyrelsen ønsker ikke at stien skal overgå til privat status, og har i øvrigt ingen interesse i anlæg af denne.

Vi har allerede på møde 23-2-2016 behandlet en henvendelse fra ældrerådet herom og svaret den 28-2-2016

(svar til ældrerådet vedhæftet som bilag).

 

Ejendomsbestyrelsen mener ikke stien er i beboeres eller pårørendes interesse, hvorfor vi ikke ønsker at påtage os nogen form for udgifter til drift, anlæg eller vedligehold.

Eksempelvis: 

·         Udgifter til Vedligeholdelse af elinstallationer

·         Udgifter til strøm

·         Udgifter til renholdelse

·         Udgifter til snerydning

·         Udgifter til vedligeholdelse af belægning

·         Udgifter til Skiltning

 

Udover de i vedhæftede svar til ældrerådet angivne årsager kan suppleres med

·         Langt størstedelen af beboerne kan/vil ikke benytte stien.

·         Vi har ikke modtaget ønske om en sådan stiforbindelse fra hverken beboere eller pårørende.

·         En sådan ekstra udgift er der ikke budgetteret med, og det kan være medvirkende til huslejeforhøjelser.

·         Busstopstedet er uhensigtsmæssigt placeret og har et midlertidigt præg. Der er hverken læskur eller buslomme.

·         Der er allerede anlagt vendeplads for bus ved blok A, hvor det oprindelig var planen bussen skulle holde,

Den nuværende placering er udelukkende BAT’s beslutning og imod Bestyrelsen skriftligt udtrykte ønske.

·         Vi ønsker stadig busstopstedet flytter til en mere hensigtsmæssig placering.”

 

Beboer- og familierådet har ved formand Jytte Bræstrup Karlsen den 23.6.2016 telefonisk orienteret administrationen om, at sagen har været drøftet i beboer- og familierådet. Beboer- og familierådet tilslutter sig ejendomsbestyrelsens høringssvar. Beboer- og familierådet er i øvrigt repræsenteret i ejendomsbestyrelsen med to medlemmer.

 

Da ejendomsbestyrelsens og beboer- og familierådets høringssvar ikke bakker op om ønsket om en stiforbindelse mellem busstoppestedet på Snorrebakken og plejecentret, vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt sagen til fornyet drøftelse på møde den 27. juni 2016 inden kommunalbestyrelsens behandling.

 

Administrativ tilføjelse til Teknik- og Miljøudvalget den 26. 9. 2016

Møde den 10. august 2016 med repræsentanter fra Teknik og Miljøudvalget, Ældrerådet–Følgegruppe til Teknik, Miljø, Kultur og Forebyggelse, Snorrebakkens Ejendomsbestyrelse og Beboer og Familierådet. (jf. vedhæftede bilag)

Konklusion fra mødet:

-      Plejecenterets beboere kan ikke bidrage til stiens drift

-      BRK er som ejer af ejendommen velkommen til at anlægge og drifts vedligeholde stianlægget som forelagt.

-      Da stien fortrinsvis vil betjene besøgende og plejecenterets personale anbefales det, at den afledte drift afholdes af BRK - Center for Ejendomme og Drift – Ejendomsservices driftsbudget.

Administrationen oplyser endvidere, at busstoppested på Snorrebakken gøres permanent, og at der vil være mulighed for etablering af passagerly ud fra en vurdering af behov (foretages af BAT).

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. juni 2016

1.
Ejendomsbestyrelsens svar til Ældrerådet af 28.2.2016 vedr. gangsti fra Plejecenter Snorrebakken til busstop på Snorrebakken (MSG)

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. september 2016

2.
Referat fra møde den 10. august- Sti til Plejecenter Snorrebakken (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Anlægsbevilling til nedrivning af dele af Klemensker Skole

82.21.00Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

19

 

Økonomi- og Planudvalget

19-04-2016

20

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2016

24

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2016

21

 

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forbindelse med budget 2016 blev det besluttet at nedrive dele af Klemensker skole.

Ejendomsservice søger hermed om anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)    at der gives en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til nedrivning af dele af Klemensker skole. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

b)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:
Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016:
Udsat.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2016:

Tages af dagsordenen og returnerer til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Klemensker skole blev lukket som folkeskole i juli 2011, hvorefter nogle af bygningerne blev overtaget af Dybdalskolen og Ungdomsskolen. De resterende bygninger har ikke været i anvendelse siden skolelukningen i 2011.

Ejendomsservice har sammen med foreningerne i Klemensker arbejdet på at få etableret et grønt areal, som kan fungere som aktivitetspark for Bornholm, når det er færdigudviklet. Dette tiltag kan styrkes ved at åbne op for arealet ved at nedrive de bygninger, som ikke længere er i anvendelse.

Der er i forvejen nedrevet en gammel træpavillon, og der er ved at blive etableret en grillhytte til brug for alle borgere, så dette er næste step for at udvikle resten af området.

Ejendomsservice har undersøgt bygningerne, og de er i meget ringe stand, og er ikke egnet til salg. Af bilag 1 fremgår det, hvilke bygninger der er tale om (gule markeringer).

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til nedrivning af dele af Klemensker skole, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 2016.

Supplerende sagsfremstilling til kommunalbestyrelsen den 30. juni 2016

Sagen blev på sidste Kommunalbestyrelsesmøde udsat, fordi foreningerne i Klemensker ansøgte om at bibeholde bygningen.

 

Efterfølgende har foreningerne fremsendt et projektforslag og ansøgning, som er vedlagt som bilag.

 

Ejendomsservice har beregnet at der er behov for en anlægsinvestering på 1,5 mio. kr., hvis gymnastiksalen fremover skal kunne anvendes til nye formål.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget den 26.9.2016

Det blev på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. juni 2016 besluttet, at returnere dagsordenspunktet til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet behandling.

 

Af bilag 2 fremgår det, hvori de to beregninger er forskellige, idet der er tale om to forskellige ”set up” for brugen af gymnastiksalen.

KLASK har et ønske om at benytte gymnastiksalen med de tilhørende gårdtoiletter uden nogen form for opvarmning eller adgang til vand. Der ønskes adgang til toiletterne i Klemensker hallen eller på skolen.

 

Ejendomsservice har vurderet, at den nedbrudte beton til kælderetagen, hvor armeringen er synlig, bør vurderes af en rådgiver, hvis man vælger at genåbne gymnastiksalen, så man sikrer, at der ikke sker ulykker. Denne udgift bør indgå i beregningen ved en evt. genåbning.

I forbindelse med nedrivningsopgaven er nogle af bygningerne undersøgt for miljøskadelige stoffer (PCB, asbest, bly i malingen m.m.). Denne rapport viser forekomst af både PCB og bly i malingen i vinduerne. I det tilfælde, at bygningerne skal istandsættes, skal der tages højde for begge dele, uanset om det bliver kommunen eller foreningen, som skal står for istandsættelsen. Gymnastiksalen er dog ikke særskilt undersøgt, men man må formode, at forekomsten af stofferne også findes her, da de forekommer i de tilstødende bygninger.

 

KLASK forventer deres materialeudgifter finansieret via den besparelse, der ligger i, at bygningen (gymnastiksal inkl. omklædningsrum og de tidligere gårdtoiletter) ikke skal nedrives.

Derudover ønsker KLASK en startkapital på mellem 50.000 – 100.000 kr. til medfinansiering til fondsansøgninger.

Den fremtidige drift af bygningen (udgifter til el) vil de selv afholde.

 

KLASK skriver i deres ansøgning, at de vil søge fonde til opsætning af solpaneler på gymnastiksalens tag. Dels har Ejendomsservice vurderet, at taget bør udskiftes i løbet af de næste 10 år, og dels er lovgivningen omkring opsætning af solpaneler er efterhånden temmelig kompliceret.

For at en solcelleproduktion kan ”indgå” i bygningens elforbrug, skal ejer af bygning og solceller være den samme. BRK kunne vælge at lægge solceller på Klemensker skole, men nye kommunale solceller skal være adskilt fra den daglige drift i eget selskab. Kravet til selskabsdannelse gør, at el-besparelsen drukner i omkostninger til administration af et selvstændigt selskab. Ingen kommuner opsætter nye solcelleanlæg.

 

Hvis man vælger at genåbne gymnastiksalen med de tilhørende gårdtoiletter kunne dette finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til nedrivning af Klemensker skole:

 

Budget:

Nedrivning af gymnastiksal m.m.                                                        1.050.000 kr.

KLASK istandsætter                                                                             -121.000 kr.

Renovering af kældervægge og dæk inkl. rådgiver                              -160.000 kr.

Fondstilskud                                                                                          -100.000 kr.

I alt til en senere nedrivning                                                                   669.000 kr.

 

Selvom KLASK overtager driftsudgiften til el, vil der stadig skulle betales forsikring samt vedligeholdelse af ejendommen. Ejendomsservice har vurderet, at paptaget skal udskiftes indenfor en 10-årig periode. En udgift på 180.000 kr. Dertil kommer det løbende vedligehold samt ansvaret som bygningsejer, hvis ejendommen ikke nedrives.

 

Der har været afholdt møde mellem KLASK og BRK den 2. september 2016, hvor der var enighed om, at såfremt projektet bliver til noget skal det evalueres efter 2 års drift. Stadig under forudsætning af at der politisk træffes beslutning om at imødekomme KLASKs ansøgning, var der på mødet enighed om, at man ville anbefale, at den resterende bygningsmasse skulle rives ned, og at man gerne måtte efterlade de store træer på grunden, som efterfølgende kunne indgå i reetableringen af området.

 

Det er dog administrationens anbefaling, at den oprindelige indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til nedrivning af dele af Klemensker skole, fastholdes. Det drejer sig om de bygninger, der i bilag 1 er markeret med gult.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. april 2016

1.
Bilag 1 oversigtskort (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. juni 2016

2.
Ansøgning vedr. gymnastiksal ved tidl. Klemensker skole BRK3 (PDF)

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. september 2016

3.
Bilag 2. (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anlægsbevilling til udskiftning af vinduer i ejendommene Kirkegade 8 og Byvangen 4 i Hasle

82.07.00G01-0056

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Ejendommene Kirkegade 8 og Byvangen 4 i Hasle anvendes i dag til undervisning af asylbørn.

Da vinduerne i begge ejendomme står til udskiftning på grund af råd, søges der en anlægsbevilling til udskiftningen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 202.500 kr. til udskiftning af vinduer i ejendommene Kirkegade 8 og Byvangen 4 i Hasle

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 202.500 kr. finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger, og

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september:

Anbefales.

Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Siden november 2015 har Svartingedal anvendt lokaler i Kirkegade 8 og Byvangen 4 i Hasle til undervisning af asylbørn.

Der blev i 2015 kun iværksat de allermest nødvendige bygningsarbejder, da det fremtidige behov var usikkert.

Bygningen i Kirkegade 8 ligger umiddelbart i tilknytning til skolen, og lokalerne i Byvangen 4 ligger ved idrætshallen, hvilket er i gåafstand til skolen.

Der er begge steder plads til ca. to klasser, og der er mulighed for at tage andre lokaler i anvendelse, hvis det er nødvendigt.

 

Fra efteråret 2016 regner Svartingedal med at kunne disponere over begge ejendomme til undervisning af asylbørn, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Det skal bemærkes, at antallet af asylbørn svinger meget hen over året, og at behovet for egnede lokaler derfor også er svingende. Dog anvendes både lokalerne i Kirkegade 8 og Byvangen 4 stadig.

I den anledning gøres der opmærksom på, at der er behov for at isætte nye vinduer i begge ejendomme, da flere af vinduerne ikke kan åbnes, og mange af dem er rådne.

 

På baggrund af indhentede tilbud er udgiften opgjort til:

 

Udskiftning af 11 stk. vinduer i Kirkegade 8                             102.000 kr.

Udskiftning af 15 stk. vinduer/lysningspaneler Byvangen 4          100.500 kr.

I alt                                                                                  202.500 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 202.500 kr. til udskiftning af vinduer i ejendommene Kirkegade 8 og Byvangen 4 i Hasle på baggrund af tilbud fra håndværker.

Udgiften kan finansieres af renoveringspuljen til skolebygninger.

Det disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.753.361 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Anlægsbevilling til ombygning af den tidligere kommunale tandklinik i Klemensker til midlertidige boliger for flygtninge

82.20.00G01-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommunes flygtningekvote er i de seneste år forøget væsentligt. I 2016 forventes der tillige et større antal familiesammenføringer.

Stigningen i antallet af flygtninge i Bornholms Regionskommune viser sig også ved et stigende behov for midlertidige boliger.

Kommunen tilføres særlige tilskudsmidler som følge af det ekstraordinært høje antal flygtninge.

Der søges om en anlægsbevilling til ombygning af den tidligere kommunale tandklinik i Klemensker til anvendelse for midlertidige boliger, finansieret af dette tilskud.

Ejendommen er beliggende på Pihls Allé 32 i Klemensker.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at ejendommen Pihls Allé 32 i Klemensker ombygges til midlertidige boliger for kvoteflygtninge

b) at der gives en anlægsbevilling på 550.000 kr. til ombygning af ejendommen Pihls Allé 32 i Klemensker til midlertidige boliger for kvoteflygtninge

c) at der afsættes rådighedsbeløb på 550.000 kr. (udgift), finansieret af det ekstraordinære investeringstilskud til kvoteflygtninge, således at bevilling 96 Tilskud og udligning tilsvarende forhøjes med –550.000 kr. (indtægt), og

d) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Baggrund og aktuel status på flygtningeområdet.

Bornholms Regionskommune er tildelt en kommunekvote på henholdsvis 188 flygtninge i 2016 og 147 flygtninge i 2017 af Udlændingestyrelsen.

 

Det er varslet, at der ikke vil blive visiteret det antal flygtninge, som meddelt på kvoten, og det forventede antal flygtninge for 2016 og 2017 er derfor nedjusteret. Den seneste udmelding fra Udlændingestyrelsen i september 2016 udviser et skøn for 2016 på 85 flygtninge og et skøn for 2017 på 80 flygtninge, hertil kommer de familiesammenførte.

Mange af de visiterede har kone og børn, og der forventes en stigning i antallet af familiesammenførte.

Der er således et stigende behov for midlertidige boliger til flygtninge på Bornholm, boliger som samtidig skal være billige, da enlige flygtninge maximalt må betale godt 2.000 kr. pr. måned i husleje jf. gældende lovgivning.

Udfordringen vedrørende flygtninge og familiesammenførte er landsdækkende, og på den baggrund er der den 8. januar 2015 en ”forståelse mellem regeringen og KL om integrationsområdet” om forskellige præciseringer og nye tiltag på området, herunder en ekstraordinær pulje, som fordeles til kommunerne ud fra det konkrete antal flygtninge som kommunen modtager.

 

Midlertidige boliger.

Bornholms Regionskommune har allerede ombygget flere kommunale ejendomme til formålet, men der er stadig behov for flere boliger til enlige. Der kan nemlig først endelig boligplaceres, når familiesammenføringen har fundet sted, idet en enlig flygtning ikke har økonomi til at bebo en familiebolig.

Det er på denne baggrund, at der nu søges om at ombygge ejendommen Pihls Allé 32 i Klemensker til 20 boliger for enlige flygtninge. Ejendommen, som pt. er tom, husede før den tidligere tandklinik i Klemensker.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 550.000 kr. til ombygning af den tidligere tandklinik i Klemensker, Pihls Allé 32, til midlertidige boliger for enlige kvoteflygtninge.

Anlægsbudget. Se bilag 1.

Udgiften kan finansieres af det ekstraordinære investeringstilskud til kvoteflygtninge, idet bevilling 96 Tilskud og udligning forhøjes med -550.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. september 2016

1.
Bilag 1. Anlægsbudget (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsbevilling til nyt ventilationsanlæg i Østermarie Børnehus Mariehønen

82.12.00G01-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Styringen i ventilationsanlægget i Østermarie Børnehus Mariehønen er pt. nedbrudt og kan ikke repareres. På denne baggrund ønskes hele anlægget udskiftet, hvorfor der ansøges om en anlægsbevilling hertil.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 932.000 kr. til et nyt ventilationsanlæg i Østermarie Børnehus Mariehønen

b) at udgiften på 932.000 kr. finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55, Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme, og

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ventilationsanlægget i Østermarie Børnehus Mariehønen er levetidsmæssigt afskrevet, og lever ikke op til nutidige energi- og komfortkrav.

Ventilationsanlægget er pt. nedbrudt med en styringsfejl, som ikke kan repareres, da man ikke længere kan få de nødvendige reservedele. Styringen er forældet.

Da børnehuset tillige har ændret på rumanvendelsen, dækker anlægget heller ikke den nye anvendelse, og anlægget overholder derfor ikke lovgivningen for termisk indeklima.

På denne baggrund anbefales hele anlægget udskiftet, så anlægget kommer til at overholde både kravene til indeklima, men også de nye brandtekniske krav til ventilering samt fornuftige adgangsveje til servicering af anlægget.

Ved at skifte ventilationsanlægget får kommunen et mere miljø- og energivenligt anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 932.000 kr. til udskiftning af ventilationsanlægget i Østermarie Børnehus Mariehønen.

Anlægsbudget. Se bilag 1.

Anlægsudgiften på 932.000 kr. kan finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. september 2016

1.
Bilag 1 Anlægsbudget (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsbevilling til vedligeholdelse af klimaskærm på Kongeskær

82.07.00G01-0054

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling til renovering af vinduer og udvendigt træværk/murværk på Kongeskærs klimaskærm.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til renovering af vinduer og udvendigt træværk/murværk på Kongeskærs klimaskærm

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 300.000 kr. finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Klimaskærmen på Kongeskær trænger til en renovering.

Både fløj A og fløj B har adskillige punkterede vinduer, som bør udskiftes for bl.a. at mindske varmespildet.

Derudover trænger en del af skolens træ- og murværk til maling, dette gælder både i fløj A, B og fløj C.

Remmen (den træbjælke, der ligger på muren og som taget støtter på) på fløj D bør tillige renoveres og monteres med zinkinddækninger.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til renovering af Kongeskærs klimaskærm.

 

Anlægsbudget:

Renovering af vinduer og udvendigt træværk, Fløj A-C               30.000 kr.

Udskiftning af punkterede vinduer                                          100.000 kr.

Maling af facader                                                                60.000 kr.

Renovering og maling af betonbrystninger                               60.000 kr.

Renovering af rem, fløj D                                                     50.000 kr.

I alt                                                                                  300.000 kr.

 

Udgiften foreslås finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger.

Det disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.753.361 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsbevilling til udskiftning af ovenlysvinduer på Åvang

82.07.00G01-0055

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling til udskiftning af 16 ovenlysvinduer på Rønneskolens afdeling Åvang.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til udskiftning af ovenlysvinduer på Rønneskolens afdeling Åvang

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 500.000 kr. finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger, og

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ovenlysvinduerne på Rønneskolens afdeling Åvang trænger til udskiftning, idet de er utætte og det regner ind.

Inddækningerne er udslidte, og vinduerne er fra byggeriets start, og er derfor heller ikke monteret med lavenergiruder.

Det drejer sig i første omgang om 16 af vinduerne, dem som trænger mest.

 

Prisen på udskiftning af vinduerne er baseret på et tidligere indhentet tilbud.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til udskiftning af 16 ovenlysvinduer på Rønneskolens afdeling Åvang, finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger.

Det disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.753.361 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anlægsbevillinger til vedligeholdelse/landsbyfornyelse af Pedersker Samlingshus

82.20.00Ø39-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Pedersker Samlingshus har utidssvarende køkken- og toiletfaciliteter, ligesom taget er utæt flere steder, så det regner ind.

Der søges derfor om anlægsbevillinger til udskiftning af køkken- og toiletfaciliteterne samt udbedring af taget hen over indgangspartiet mv., finansieret af driftsmidler og refusion fra statens ramme i 2016 til landsbyfornyelse.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 237.000 kr. (udgift) til vedligeholdelsesarbejder på Pedersker Samlingshus, Pedersker Hovedgade 56,

b) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på –36.540 kr. (indtægt) til statsrefusion af byfornyelsesudgifter vedrørende klimaskærm,

c) at nettoudgiften, som udgør 200.460 kr., finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme, og

d) at anlægsbevillingerne gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Renoveringsarbejder, Pedersker Samlingshus, Pedersker Hovedgade 56.

Det har gennem længere tid været et stort ønske fra bestyrelsen i Pedersker Samlingshus at få et nyt og mere tidssvarende køkken. Derudover står både dame- og herretoiletterne, som da de blev opført. Der er gennem årene foretaget diverse malerarbejde, men det er de gamle installationer, som nu bør udskiftes.

Hele taget, som består af ¾ paptag og ¼ eternitskifter, trænger til en renovering.

I første omgang bør skotrender og paptag over indgangspartiet udskiftes, da skotrenderne er nedbrudte og paptaget udslidt. Derudover bør fugtskaden i ydermuren udbedres.

Anlægsbevillingen til renoveringsarbejderne afsættes på baggrund af det indhentede tilbud.

Vedligeholdelsesarbejderne fremgår af bilag 1.

 

De nævnte arbejder udføres delvis for driftsmidler til bygningsvedligeholdelse i Ejendomsservice og delvis af refusion fra statens ramme til landsbyfornyelse.

 

Byfornyelse.

Der kan efter reglerne i lov om byfornyelse opnås refusion via statens ramme til landsbyfornyelse vedrørende istandsættelse af bygningers klimaskærme for så vidt angår forsamlingshuse.

Byfornyelsesloven blev ændret med ikrafttrædelse den 1. juli 2016. I den forbindelse blev den statslige refusion til istandsættelse, nedrivning mv. forhøjet til 70 pct.

Bornholms Regionskommune er ved brev fra Erhvervsstyrelsen af 4. juli 2016 tildelt en foreløbig minimumsramme på 2,2 mio. kr. fra puljen til landsbyfornyelse for 2016. Den endelige ramme forventes udmeldt i september måned. 

Økonomiske konsekvenser

Pedersker Samlingshus, Pedersker Hovedgade 56:

Der søges om anlægsbevillinger til udskiftning af køkken- og toiletfaciliteter samt udbedring/vedligeholdelse af taget hen over indgangspartiet mv., finansieret af driftsmidler samt statsrefusion, således:

 

Byfornyelsesarbejder

Renovering af tag og ydermur            52.200 kr.

Statsrefusion, landsbyfornyelse          -36.540 kr.

I alt                                               15.660 kr.

 

Øvrige arbejder

Renovering af køkken og toiletter        184.800 kr.

I alt netto                                               200.460 kr.

 

I alt netto 200.460 kr., der finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. september 2016

1.
Bilag 1 Renoveringsarbejder oversigt (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

14  Multietnisk Kulturhus. Bornholms Flygtningevenner ansøgning af yderligere lokaler i Lille Madsegade 32, Rønne

82.03.00G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

31-08-2016

7

 

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

14

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Flygtningevenner søger om yderligere lokaler i Multietnisk Kulturhus idet deres nuværende lokaler er for små. Huset rummer både voksne og børn (frivillige, flygtninge og lokale tolke). Bornholms Flygtningevenner har fået en del ikke myndighedsopgaver, hvor flygtninge kommer med problemstillinger der kræver en værdig behandling via tolk i rolige omgivelser for både flygtningen og den frivillige, der udfører opgaven.

Der søges om at få rådighed over Bornholms Billedskoles nuværende lokaler for derved at optimere forholdene, minimere støjniveauet samt at kunne rumme både voksne og børn.

Bornholms Flygtningevenner tilbyder delvis at stå for udførelsen af renoveringen af lokalerne i samarbejde med flygtninge og frivillige.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At der tages kontakt til Fritids- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at finde en løsning som både tilgodeser Billedskolen og Multietnisk Kulturhus nuværende brugere.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 31. august 2016:

Indstillingen godkendt.

 

Direktionen indstiller,

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Multietnisk Kulturhus står til rådighed for Bornholms Billedskole, Bornholmske Flygtningevenner samt øvrige foreninger, der indgår i Integrationsrådet. Bornholms Flygtningevenner har igennem en længere periode følt at de nuværende lokaler er for små. Bornholms Flygtningevenner har udvidet deres tilbud betragteligt, hvilket sammen med det øgede antal flygtninge har medført et akut behov for mere plads.

 

Administrationen i CEUB er enig i den beskrevne situation, som er mere uddybende beskrevet i det følgende.

 

Det vurderes at driften af et udvidet Multietnisk kulturhus, som foreslået af Bornholms Flygtningevenner, vil kunne afholdes indenfor det nuværende budget for Multietnisk Kulturhus, men at en gennemgribende renovering ikke vil kunne afholdes indenfor dette budget, men at der her, kan findes midler til mindre istandsættelser.

 

Som det fremgår benyttes lokalerne for nuværende af Billedskolen, under Fritids- og Kulturudvalget.

 

Det foreslås derfor, at der administrativt forsøges at finde en løsning enten ved at der i samarbejde med Fritids- og kulturudvalget findes en anden placering til Billedskolen, eller at der findes supplerende lokaler til hele eller dele af de tilbud Bornholms Flygtningevenner udbyder.

 

Bornholms Flygtningevenner har angivet følgende begrundelse for deres ønske om mere plads/flere lokaler:

 
På en tirsdag eller onsdag kan der være op til 20 personer, som skal have hjælp. Derudover er der et stort antal mennesker til stede i andre anledninger. For at løse opgaverne skal der benyttes tolke, så pladsen er trængt i de små lokaler. I perioder kommer også børn, der har behov for at kunne rummes. 

 

Med så mange mennesker (frivillige, flygtninge og tolke) er der et meget højt støjniveau.

 

Flygtningene kommer ofte tynget af bekymringer, og at det derfor ikke er værdigt, at de får deres sag behandlet i et virvar af støj og mennesker. Det samme gælder for de frivillige, som skal udføre arbejdet. Den manglende arbejdsro går ud over kvalitet og præcisionen i de vigtige ansøgninger, vi arbejde med”.

 

Af aktiviteter har Bornholmske Flygtningevenner følgende opgaver: Ansøgning om familiesammenføring, ansøgning om pas, statsborgerskab og forlængelse af opholdskort, registrering af nyfødte flygtningebørn, hjælp til e-boks, netbank, skifte læge, søge enkeltydelser, læse breve fra det offentlige og tilvejebringelse af diverse dokumenter, etc.

 

Der er en netværksfamiliegruppen, som benytter det ene lokale til samtaler med nye netværksfamilier. Der er en lille genbrugsstation, hvor vore flygtninge gratis kan tage det, som står fremme ex tøj, service, legetøj osv.

 

Nuværende er der et stort lokale, som bruges til arbejdsrum, hygge/vente rum, genbrugsstation. Et mindre lokale, hvor der er tre stationære pc’er og en printer. Et andet mindre lokale med printer og to bærbare pc’er (fungerer også som samtalerum). Samtalerummet er vigtigt, da der er behov for rum, hvor man kan samtale med flygtningene om komplicerede sager eller ved formidling af afslag på familiesammenføring, hvor flygtningen bliver meget påvirket.

 

Fælles med billedskolen er entre, køkken og toiletter.

 

Der søges om at Bornholms Billedskoles lokaler overgår til Bornholmske Flygtningevenner.

I Billedskolens lokaler kunne laves hygge/vente lokale, hvor der kan opsætte klaver og fodboldbord. Dette ville så afstedkomme, at genbrugsstation kunne flyttes i entreen.  I det nuværende store lokale kunne vi så oprette små arbejdspladser (med skillevægge).

 

Bornholmske Flygtningevenner vil gerne stå for udførelsen af renovering af lokalerne i samarbejde med flygtninge og frivillige, dog ønskes bygningen gennemgået af Ejendomsservice. Der er desværre ikke midler til at bekoste maling og reparation af alle rummene.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er administrativt iværksat en afdækning af løsningsmuligheder.

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 31. august 2016

1.
Ansøgning fra Bornholms Flygtningevenner (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Mødeplan 2017

00.22.02A26-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal fastsætte tidspunkt for møder i 2017.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

a) at mødedatoerne jf. mødeplanen for 2017 tages til efterretning

b) at mødetidspunkt fastsættes til kl. 14.00 eller tidligere.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen forventes den 22.9.2016 at godkende mødeplanen for 2017 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Af mødeplanen fremgår det, at Teknik- og Miljøudvalget har møder følgende dage i 2017:

9. januar

30. januar

13. marts

3. april

8. maj

12. juni

28. august

25. september

6. november

4. december

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Dette samme kan ØPU og de stående udvalg.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. september 2016

1.
Udkast til mødeplan 2017 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudalget og de stående udvalg (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

16

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Carsten Scheibye orienterede om virksomhedsbesøg hos Tækkemanden.

Bo Haxthausen orienterede om virksomhedsbesøg hos Stenbergs Tegnestue.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

17

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Punkt 6.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

18

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Salg af ejendom anbefales til Økonomi- og Planudvalgets godkendelse.