Referat
Teknik- og Miljøudvalget
31-10-2016 kl. 14:00
Mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Dialogmøde - Center for Ejendomme og Drift
  åbent 3 Dialogmøde - Center for Teknik og Miljø
  åbent 4 Bopælspligt og dispensationsregler - en evaluering
  åbent 5 Anlægsbevilling til ombygning af den tidligere kommunale tandklinik i Klemensker til midlertidige boliger for flygtninge
  åbent 6 Anlægsbevilling til salg af areal ved Sdr. Landevej i Nexø
  åbent 7 Anlægsbevilling til etablering af busholdeplads i Nexø
  åbent 8 Prioritering af anlægsmidler på havnene 2016 - 2. del
  åbent 9 Anlægsbevilling til nyt tag på Hovedvagten i Rønne
  åbent 10 Beskæftigelsesplan 2017
  åbent 11 Velfærdsalliance med DBU
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 14 Koordinering med andre politikområder
  lukket 101 Lukket punkt: salg af grund 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

31-10-2016

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde - Center for Ejendomme og Drift

00.30.02G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

31-10-2016

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

I forlængelse af budgetforliget for 2017 afholdes der dialogmøder mellem Teknik- og Miljøudvalget og ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Ejendomme og Drift.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         dialogen til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 31. oktober 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2017 – 2020. På den baggrund holder Teknik- og Miljøudvalget dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Ejendomme og Drift.

Formålet med dialogmødet er, at Teknik- og Miljøudvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2017 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Dialogmøde – Center for Teknik og Miljø

00.30.02G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

31-10-2016

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter      

Resumé

I forlængelse af budgetforliget for 2017 afholdes der dialogmøder mellem Teknik- og Miljøudvalget og ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Teknik og Miljø.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         dialogen til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 31. oktober 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2017 – 2020. På den baggrund holder Teknik- og Miljøudvalget dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Teknik og Miljø.

Formålet med dialogmødet er, at Teknik- og Miljøudvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2017 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Bopælspligt og dispensationsregler - en evaluering

03.01.00K04-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

31-10-2016

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen at ophæve bopælspligten på Bornholms med undtagelse af 8 områder, hvor bopælspligten ønskes fastholdt. Der blev efterfølgende i 2014 vedtaget et administrationsgrundlag for dispensationer fra bopælspligten i den 8 områder.

 

Nærværende dagsordenspunkt er en evaluering af den trufne beslutning om ophævelse af bopælspligt samt en evaluering af administrationsgrundlaget for dispensationer fra bopælspligten, i de 8 områder hvor bopælspligten er fastholdt.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at evalueringen tages til efterretning

b) at der ikke foretages ændringer i det vedtagne administrationsgrundlag.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 31. oktober 2016:

Ad a) taget til efterretning.
Ad b) anbefales.


Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke, idet han ønsker bopælspligten ophævet i Klemensker og Åkirkeby.

Sagsfremstilling

Bopælspligten blev ophævet i alle byer på Bornholm i 2013, med undtagelse af Rønne, Nexø, Åkirkeby, Svaneke, Gudhjem/Melsted, Allinge, Hasle og Klemensker.

 

Ophævelsen har haft konsekvenser for prissætning på boligerne, der nu frit kan benyttes som sommerboliger, hvis det er ønsket. Sammen med en generel positiv konjunkturudvikling har dette betydet, at det bornholmske boligmarked er i en bedre situation nu, end det har været i mange år.

 

Der har gennem årene været mange forespørgsler både til ejendomsmæglere og regionskommunen i forhold til mulighed for dispensation for bopælspligt i de områder, hvor bopælspligten ikke er ophævet. Det er ifølge begge parter primært i kystbyerne Allinge, Gudhjem/Melsted og Svaneke, denne type henvendelser omhandler.

 

Teknik- og Miljøudvalget blev ved beslutningen om ophævelsen af bopælspligten stillet en evaluering af dispensationsreglerne i udsigt. Evalueringen er tolket forholdsvis bredt, da der samtidig var et ønske om at kende mere til konsekvenserne af beslutningen, og til befolkningens holdninger til bopælspligten.

 

På den baggrund har regionskommunen i løbet af sommeren og det tidlige efterår hørt borgerforeningerne, både i byer med og uden bopælspligt. Derudover er Bornholmerpanelet, der er regionskommunens åbne elektroniske borgerpanel, blevet spurgt – og endelig har Sekretariatet gennemført informationsindsamling hos øens ejendomsmæglere.

 

Opsummering

Der er mange holdninger til bopælspligten – både for og imod.

Borgerforeningerne i byerne med bopælspligt vil som udgangspunkt gerne beholde den. Aakirkeby vil gerne have en forsøgsperiode, mens Nexø ikke svarer direkte på spørgsmålet.

Ingen af borgerforeningerne har ønsker om ændringer af de nuværende dispensationsregler, med undtagelse af Svanekes Venner, der ønsker reglen om dispensation ved arbejdsplads på Bornholm ændret eller fjernet.  Klemensker Land- og Byforening foreslår, at dispensationsreglerne udvides til også at omfatte en fleksibel ordning, hvor købere af en bolig efter konkret ansøgning, kan opnå dispensation fra tilmelding til folkeregisteret i 2 år. Dette skulle kunne ske i situationer, hvor tilflyttere skal etablere sig på øen (finde/afvikle job).

 

I byerne hvor bopælspligten er blevet ophævet, har borgerforeningerne forskellige opfattelser af, om det har været positivt eller negativt. Også internt i byerne er der forskellige oplevelser. Flere borgerforeninger i bopælspligtige byer melder om problemer med fritidsbenyttelse af helårsboliger, og efterlyser håndhævelse af reglerne.

 

Ejendomsmæglerne har haft et øget salg af boliger, og selvom det er svært at udlede nøjagtigt, hvor mange boliger der er blevet solgt på baggrund af bopælspligtens ophævelse, så er ingen i tvivl om, at omsætningen er øget på den baggrund. På baggrund af interviews med ejendomsmæglerne anslås det, at 100 huse er solgt alene som følge af bopælspligtens ophævelse og til fritidsformål – men det er dels et konservativt bud, og dels behæftet med en vis usikkerhed. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at registrere anvendelsen af boligerne i BBR, hvilket gør det svært at foretage en reel opgørelse.

 

Bornholmerpanelets tilbagemelding er, at der er overvejende tilslutning til at bevare bopælspligten i en eller anden form. Ca. 75 % er for bopælspligten, og heraf mener de fleste, at den skal bevares i de nuværende byer. Lavest på listen står Klemensker, hvor 34 % mener at bopælspligten skal opretholdes.

 

Bopælspligt og dispensationsregler

Boligreguleringsloven vedrører den enkelte boligs benyttelse mens planloven blandt andet fastlægger kommunernes muligheder for at planlægge de fysiske rammer for områder samt for anvendelsen af de enkelte områder til boliger, erhverv m.m..

 

Begrebet bopælspligt findes ikke i lovgivningen men anvendes i daglig tale om boliger, som er omfattet af boligreguleringsloven.

 

Bopælspligt kan kort defineres som ejerens pligt til at sørge for, at hans beboelsesejendom er beboet hele året. Ejer af en helårsbolig, hvor ejer ikke selv bor og/eller er tilmeldt folkeregisteret, har som udgangspunkt en pligt til at leje boligen ud til helårsbeboelse.

 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at boligreguleringsloven skal være gældende på Bornholm. Lovens virkninger afhænger imidlertid af, hvordan og om kommunen håndhæver de bestemmelser der f.eks. gælder vedrørende kravet om helårsbeboelse.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2007, at kravet om helårsbeboelse ikke håndhæves i landområder, hvor der efter planlovens eller andre regler som f.eks. landbrugsloven ikke gælder krav om helårsbeboelse.

 

Kommunalbestyrelsen har efterfølgende i 2013 vedtaget, at kravet om helårsbeboelse ikke håndhæves på hele Bornholm med undtagelse af de 8 områder, hvor bopælspligten ønskes fastholdt. I byerne hvor der ikke længere er bopælspligt, er lokalplanerne (med undtagelse af bevarende lokalplaner) ophævet, hvilket betyder at ejerne frit kan benytte boligerne, f.eks. til udlejning til turister.

 

I enkelte tilfælde kan planloven eller landbrugsloven komme i spil og sætte begrænsninger for anvendelsen af boligen, men dette hører til sjældenhederne.

 

Kommunen har efter vedtagelsen af administrationsgrundlaget modtaget i alt 45 ansøgninger om dispensation for bopælspligten i de 8 områder.

 

Kommunen har givet afslag i 16 sager, idet det vedtagne administrationsgrundlag ikke gav mulighed for en dispensation.

 

Der er givet i alt 9 midlertidige dispensationer i forbindelse med ombygning af boligen, heraf de 7 i Svaneke, og der følges efterfølgende op på sagerne efter udløbet af dispensations-fristerne. 

 

Der er givet i alt 19 dispensationer for bopælspligten i de 8 områder og hovedparten eller i alt 12 er dispensationer, der er givet i forbindelse med et dokumenteret ansættelsesforhold på Bornholm, der kræver en overnatningsmulighed. Alle dispensationer er givet på betingelse af, at boligen kun anvendes som deltidsbolig, og at denne ikke anvendes som feriebolig eller til udlejning til turister.

 

Teknisk set er bopælspligten i de 8 byer begrundet i de to temaplaner 027 og 029, der fastlægger krav om, at boliger kun må anvendes til helårsbeboelse. De to lokalplaner indeholder alene én bestemmelse, nemlig at eksisterende boliger kun må anvendes til helårsbeboelse.

 

Staten vil som udgangspunkt stille krav om, at kommunen i kommuneplanen fjerner uudnyttede byudviklingsarealer i de pågældende kystnære byer, hvis kommunen ikke har et reelt behov for at opretholde eksisterende boliger som helårsboliger. Naturstyrelsen har således tidligere forklaret Bornholms Regionskommune, at man finder, at der er tale om modstridende planlægning i henholdsvis Snogebæk, Tejn og Nyker, når man fastholder byudviklingsområder, samtidig med at man frafalder kravet om helårsbeboelse i resten af byen.

Staten er af den opfattelse, at de udlagte byudviklingsarealer i kommuneplanen skal svare til et dokumenteret behov.

 

I lovforslaget til en revideret planlov lægges der op til en mere fleksibel tilgang til udviklingsområder generelt og især inden for kystnærhedszonen, hvor der gives større adgang til at planlægge for byudvikling, end der er nu. Kommunerne skal i hvert enkelt tilfælde ansøge erhvervs- og vækstministeren om tilladelse til den nødvendige planlægning. Ansøgningen skal basere sig på konkrete og systematiske vurderinger af kystlandskabet.

 

Center for Teknik og Miljø vurderer, at det vil blive svært at opnå tilladelse til planlægning for nye boligområder i kystnære byer, hvis kommunen har ophævet krav om, at de eksisterende boliger i de pågældende byer kun må anvendes som helårsboliger.

 

En endelig vurdering afventer dog planlovens vedtagelse senere på året.  

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I forbindelse med AakirkeBYtingets forslag om en foreløbig ophævelse af bopælspligten i 5 år og en evaluering efter 4 år bemærkes det, at der som ovenfor anført er konsekvenser forbundet med en ophævelse af bopælspligten. Det har endvidere i Skagen og Langelands kommuner vist sig umuligt at ”genindføre” helårskrav og bopælspligt i områder domineret af fritidsboliger/deltidsboliger, ikke mindst på grund af de konsekvenser det kan have på ejendomsværdien. Såfremt bopælspligten ophæves/kravet om helårsbeboelse i planloven fjernes, må dette således betragtes som endegyldigt.

 

I forbindelse med Klemensker Land- og Byforenings hørringssvar bemærkes, at det nuværende administrationsgrundlag åbner mulighed for at give en tidsbegrænset dispensation i forbindelse med større ombygninger på maks. 1 år samt at kommunalbestyrelsen på møde den 20. november 2014 besluttede, at den gennerelle kompetence til at give dispensationer ligger hos Teknik- og Miljøudvalget. Såfremt helt specielle forhold gør sig gældende for en bolig/ejendom, kan sagen således forelægges Teknik- og Miljøudvalget til afgørelse.

 

Høringsvaret fra Byforeningen Svanekes Venner giver anledning til følgende uddybende bemærkninger. Dispensation fra bopælspligten i forbindelse arbejde på øen, men med folkeregisteradresse registreret uden for Bornholm, gives kun når et dokumenteret ansættelsesforhold foreligger. Dispensationen er knyttet til ansættelsen og ophører i forbindelse hermed. Der er således tale om en midlertidig dispensation. Det bemærkes endvidere, at en lejebolig i et boligselskab også er en helårsbolig, hvorfor en ansøgning om dispensation fra bopælspligten er nødvendig.   

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 31. oktober 2016

1.
Høringssvar bopælspligt (PDF)

2.
Høringssvar vedr. bopælspligt - gudhjem aug. 2016 (PDF)

3.
høringssvar-bopælspligt (DOCX)

4.
Svar på forespørgsel om bopælspligt (DOCX)

5.
Svarhøring-16 (DOC)

6.
Udtalelse. 13.aug. 2016 (DOCX)

7.
160813 høringssvar flexboliger FINALE (PDF)

8.
Bopæl pligtens ophævelse i Vang (DOCX)

9.
Høringssvar bopælspligt Hasle (PDF)

10.
Høringssvar Bopælspligt Klemensker (PDF)

11.
Høringssvar bopælspligt Vang (PDF)

12.
Høringssvar bopælspligt Vestermarie (PDF)

13.
Høringssvar bopælspligt Aakirkeby (PDF)

14.
Høringssvar bopælspligt Nyker (PDF)

15.
Evaluering af ophævelse af bopælspligt i udvalgte områder - endelig (PDF)

16.
Oversigt over dispensationer for bopælspligten (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Anlægsbevilling til ombygning af den tidligere kommunale tandklinik i Klemensker til midlertidige boliger for flygtninge

82.20.00G01-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

9

 

Teknik- og Miljøudvalget

31-10-2016

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommunes flygtningekvote er i de seneste år forøget væsentligt. I 2016 forventes der tillige et større antal familiesammenføringer.

Stigningen i antallet af flygtninge i Bornholms Regionskommune viser sig også ved et stigende behov for midlertidige boliger.

Kommunen tilføres særlige tilskudsmidler som følge af det ekstraordinært høje antal flygtninge.

Der søges om en anlægsbevilling til ombygning af den tidligere kommunale tandklinik i Klemensker til anvendelse for midlertidige boliger, finansieret af dette tilskud.

Ejendommen er beliggende på Pihls Allé 32 i Klemensker.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at ejendommen Pihls Allé 32 i Klemensker ombygges til midlertidige boliger for kvoteflygtninge

b) at der gives en anlægsbevilling på 550.000 kr. til ombygning af ejendommen Pihls Allé 32 i Klemensker til midlertidige boliger for kvoteflygtninge

c) at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 550.000 kr., finansieret af de likvide midler, og

d) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Taget af dagsordenen.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 31. oktober 2016:

Indstillingen kan ikke anbefales, idet der ønskes tilvejebragt en mere omfattende plan med flere indkvarteringsmuligheder og mulighed for prioritering herimellem samt blandt andet ledsaget af en kommunikationsplan i relation til de eventuelt berørte lokalsamfund.


Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke.

Bo Haxthausen følger den administrative indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund og aktuel status på flygtningeområdet.

Bornholms Regionskommune er tildelt en kommunekvote på henholdsvis 188 flygtninge i 2016 og 147 flygtninge i 2017 af Udlændingestyrelsen.

 

Det er varslet, at der ikke vil blive visiteret det antal flygtninge, som meddelt på kvoten, og det forventede antal flygtninge for 2016 og 2017 er derfor nedjusteret. Den seneste udmelding fra Udlændingestyrelsen i september 2016 udviser et skøn for 2016 på 85 flygtninge og et skøn for 2017 på 80 flygtninge, hertil kommer de familiesammenførte.

Mange af de visiterede har kone og børn, og der forventes en stigning i antallet af familiesammenførte.

Der er således et stigende behov for midlertidige boliger til flygtninge på Bornholm, boliger som samtidig skal være billige, da enlige flygtninge maximalt må betale godt 2.000 kr. pr. måned i husleje jf. gældende lovgivning.

Udfordringen vedrørende flygtninge og familiesammenførte er landsdækkende, og på den baggrund er der den 8. januar 2015 en ”forståelse mellem regeringen og KL om integrationsområdet” om forskellige præciseringer og nye tiltag på området, herunder en ekstraordinær pulje, som fordeles til kommunerne ud fra det konkrete antal flygtninge som kommunen modtager.

 

Midlertidige boliger.

Bornholms Regionskommune har allerede ombygget flere kommunale ejendomme til formålet, men der er stadig behov for flere boliger til enlige. Der kan nemlig først endelig boligplaceres, når familiesammenføringen har fundet sted, idet en enlig flygtning ikke har økonomi til at bebo en familiebolig.

Det er på denne baggrund, at der nu søges om at ombygge ejendommen Pihls Allé 32 i Klemensker til 20 boliger for enlige flygtninge. Ejendommen, som pt. er tom, husede før den tidligere tandklinik i Klemensker.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 550.000 kr. til ombygning af den tidligere tandklinik i Klemensker, Pihls Allé 32, til midlertidige boliger for enlige kvoteflygtninge.

Anlægsbudget. Se bilag 1.

Udgiften kan finansieres af det ekstraordinære investeringstilskud til kvoteflygtninge, idet bevilling 96 Tilskud og udligning forhøjes med -550.000 kr.

Administrativ tilføjelse til TMU 31.10.2016 og EBU 2.11.2016

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og drift under Teknik- og Miljøudvalget. Dog fremlægges denne sag tillige for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for deres orientering, idet boligplaceringen af flygtninge er en del af integrationsopgaven, som henhører under dette udvalg. Sagen besluttes på kommunalbestyrelsesmødet 24. november 2016.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. oktober 2016 en række tillægsbevillinger til budget 2016, herunder en bevilling til de ekstra tilskud på integrationsområdet, som udgør i alt

-5.604.000 kr.

Beløbet er nu blevet tilført de likvide midler, hvorfor finansieringen af udgiften på 550.000 kr. til ombygning af den tidligere tandklinik i Klemensker, skal finansieres af de likvide midler.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. september 2016

1.
Bilag 1. Anlægsbudget (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Anlægsbevilling til salg af areal ved Sdr. Landevej i Nexø

05.05.00P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

31-10-2016

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Arealet ved Sdr. Landevej, der tidligere har været anvendt til busstation i Nexø, har været udbudt til salg. Det indkomne købstilbud er efterfølgende blevet accepteret af borgmester og kommunaldirektør, og der søges i den forbindelse om en anlægsbevilling til salg af arealet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på netto -2.475.000 kr. til salg af nedlagt vejareal ved Sdr. Landevej i Nexø (del af matr. nr. 411a, del af matr. nr. 395a og del af litra ”z”, alle Nexø bygrunde),

b) at der afsættes rådighedsbeløb på netto -2.475.000 kr. finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets pulje til salg af jord og bygninger, og

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 31. oktober 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunen modtog i 2015 en henvendelse fra en dagligvarekæde om køb af et ubebygget vejareal ved Sdr. Landevej i Nexø, som på det tidspunkt blev anvendt til busstation.

Center for Teknik og Miljø vurderede, at arealet ikke længere var nødvendig for den nuværende busdrift, og at omkostningerne til etablering af en ny og mindre arealkrævende busholdeplads ville kunne afholdes af provenuet for salget af det nedlagte vejareal.

En sag om anlægsbevilling til etablering af ny busholdeplads i Nexø behandles i en særskilt sag på dagens møde.

 

På baggrund af henvendelsen besluttede kommunalbestyrelsen den 19. november 2015 at sætte det offentlige vejareal i Nexø til salg, med forbehold for at kommunalbestyrelsen senere traf beslutning om at nedlægge arealet som offentlig vej.

På samme møde behandlede kommunalbestyrelsen et særskilt dagsordenspunkt om nedlæggelse af det offentlige vejareal. Sagen blev sendt i høring, og Teknik- og Miljøudvalget blev bemyndiget til at træffe endelig beslutning om nedlæggelse af arealet som offentlig vej efter høringen, hvilket skete på udvalgets møde den 1. februar 2016.

 

Borgmesteren blev bemyndiget til at indgå endelig købsaftale vedrørende salget med en minimumskøbesum på 2.250.000 kr. plus moms, svarende til 2.812.500 kr. inkl. moms.

Samtidig blev det besluttet, at sagen efterfølgende skulle forelægges til politisk behandling med henblik på bevillingsafgivelse.

 

Arealet har været udbudt til salg, og det indkomne købstilbud er blevet accepteret af borgmester og kommunaldirektør. Der søges nu om en anlægsbevilling til salg af arealet.

Økonomiske konsekvenser

Arealet, som er på ca. 1.790 m2, blev udbudt til salg i offentligt udbud for en pris af 2.500.000 kr. med tillæg af moms, svarende til 3.125.000 kr. inkl. moms, idet der ifølge momsloven skal tillægges moms ved salg af ubebyggede grunde. Fristen for afgivelse af tilbud var den 9. december 2015.

Kommunen modtog et købstilbud fra Lidl Danmark A/S på 2.500.000 kr. med tillæg af moms, hvorefter accept af købstilbuddet blev underskrevet af borgmester og kommunaldirektør den 11. december 2015.

Der afsættes 25.000 kr. ekskl. moms til kommunens omkostninger til landinspektør vedrørende udstykning om matrikulering.

 

Salg af nedlagt vejareal i Nexø, ekskl. moms

-2.500.000 kr.

Omkostninger til udstykning - anslået

25.000 kr.

Nettoprovenu, ekskl. moms

-2.475.000 kr.

Der søges om en anlægsbevilling på -2.475.000 kr. til salg af arealet ved Sdr. Landevej i Nexø, idet nettoindtægten vil indgå i Teknik- og Miljøudvalgets pulje til salg af jord og bygninger

 

Såfremt sagen om anlægsbevilling til etablering af ny busholdeplads i Nexø, der behandles i en særskilt sag på dagens møde, bliver godkendt, vil puljen til salg af jord og bygninger netto blive tilført 968.500 kr., jf. nedenstående tabel:

 

Beløb i kroner, ekskl. moms

 

Salg af areal

-2.475.000

Etablering af busholdeplads

1.506.500

Pulje til salg af jord og bygninger, netto

968.500

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Anlægsbevilling til etablering af busholdeplads i Nexø

05.05.06S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

31-10-2016

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forbindelse med salg af et nedlagt offentligt vejareal på Sdr. Landevej i Nexø – herunder nedlæggelse af den eksisterende busstation – vil det være nødvendigt at etablere en ny busholdeplads.

En del af provenuet fra salget af arealet skal finansiere udgifterne til etablering af den nye busholdeplads.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) at projektet godkendes,

b) at der gives en anlægsbevilling på 1.506.500 kr. til etablering af en ny busholdeplads på Toldbodvej i Nexø,

c) at der afsættes rådighedsbeløb på 1.506.500 kr. i 2016 finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets pulje til salg af jord og bygninger,

d) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 31. oktober 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. november 2015, at nedlægge et vejareal ved Sdr. Landevej i Nexø med henblik på efterfølgende salg. Arealet indeholdt tidligere en busstation, men var væsentligt større end nødvendigt for at opretholde denne funktion. Sagen blev sendt i høring, og Teknik- og Miljøudvalget blev bemyndiget til at træffe endelig beslutning om nedlæggelse af arealet som offentlig vej efter høringen, hvilket skete på udvalgets møde den 1. februar 2016. Nedlæggelsen af vejarealet var forudsat i lokalplan 085 for et område i Nexø Bymidte.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i en særskilt sag på samme møde den 19. november 2015, at arealet skulle udbydes til salg. Endelig købsaftale blev underskrevet den 11. december 2015, og en sag om anlægsbevilling til salg af arealet behandles i en særskilt sag på dagens møde.

 

Den 6. juni 2016 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at Center for Teknik og Miljø igangsætter projektering af busholdepladsen på Toldbodvej, og at projektet forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse, hvorefter der kan igangsættes en ansøgning om anlægsbevilling. Af denne sagsfremstilling fremgår det, at Teknik og Miljø anslår at udgifterne til indretning af en ny busholdeplads på Toldbodvej vil udgøre mellem 1.200.000 kr. og 1.500.000 kr. ekskl. moms, hvilket vil kunne finansieres af nettoprovenuet fra salg af arealet.

 

Teknik og Miljø har nu i samarbejde med Ejendomme og Drift udarbejdet et projekt til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsudgifterne er jr. vedlagte bilag beregnet til ca. 1,5 mio. kr. ekskl. moms.

 

Projektbeskrivelse

Busholdepladsen indrettes med kørebane i brostensbelægning, med røde brosten på bus- parkeringsplader, og med grå brosten på kørebane. Fortove indrettes som de øvrige i Nexøs torvemidte med granitbelægninger med borduresten.

På busholdepladsens vestlige side bliver der etableret en 2 meter bred parkeringsbane for 4 – 6 personvogne i samme længde som busholdepladsen.

Der opstilles passagerskur på det nye fortov mellem busholdepladen og de eksisterende parkeringspladser på arealet.

Buschaufførerne sikres adgang til toiletter via et af de eksisterende underjordiske toiletter ved busholdepladsen. Udgifterne til drift af toiletter afholdes af BAT.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 1.506.500 kr. til etablering af busholdeplads på Toldbodvej i Nexø, finansieret af nettoprovenuet ved salg af arealet, som indgik i puljen til salg af jord og bygninger.

Anlægsudgifterne er nærmere specificeret i vedlagte bilag og fordeler sig overordnet således:

 

Beløb i kroner, ekskl. moms

Byggeplads

60.000

Nedtagning af lysmaster m.v.

28.200

Udgravning og bortskaffelse

455.471

Grus og brosten

471.000

Fortov og kantsten

216.000

Rørlægning og brønd

38.800

Busskur

100.000

Uforudsete (10 %)

136.947

i alt

1.506.418

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 31. oktober 2016

1.
Nexø busholdeplads - indretnings- og belæningsplan (PDF)

2.
Ny busholdeplads i Nexø (DOCX)

3.
Overslag Nexø busholdeplads (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent

8 Prioritering af anlægsmidler på havnene 2016 - 2. del

08.03.00S49-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-06-2016

17

 

Teknik- og Miljøudvalget

31-10-2016

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Sagen vedrører prioritering af de resterende midler i anlægspuljen vedrørende havnene.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. maj 2016 prioriterede udvalget 6.350.000 kr. af de i alt 6.617.634 kr., inkl. overførte midler fra 2015 på i alt 128.734 kr.

Det anbefales, at de resterende midler ikke prioriteres for nuværende. Dette sker med henvisning til de indkomne høringssvar fra brugerrådet på Gudhjem/Nørresand.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at de resterende midler ikke prioriteres for nuværende.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. juni 2016:

Godkendt.

 

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at udvalget bliver forelagt en sag vedr. etablering af en ny mur som erstatning for den nuværende støttemur på Nørresand havn jf. den supplerende sagsfremstilling.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 31. oktober 2016:

Indstillingen kan ikke godkendes. Derimod ønsker udvalget at få forelagt en sag, der imødekommer Gudhjem By- og Mindeforenings tilbud på reparation af muren til 20.000 kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af punktet Prioritering af anlægsmidler på havnene 2016 fremsatte Teknik- og Miljøudvalget på udvalgsmødet den 2. maj 2016 et ønske om at få forelagt administrationens vurdering af brugerrådets ønsker samt en vurdering af omkostninger ved en reetablering eller en reparation af betonmuren.

 

Vurdering af brugerrådets ønsker

Overordnet set fremgår brugerrådets ønsker for Nørresand Havn af den indsigelse, der blev fremsendt i forbindelse med det fælles brugerrådsmøde den 12. april 2016. Indsigelsen er vedlagt som Bilag 1. Administrationens vurdering af brugerrådets bemærkninger til projektet på Nørresand, som de er fremført i indsigelsen, fremgår af Bilag 2.

 

For at sikre at samtlige af brugerrådets repræsentanter er vidende om indholdet af og mulighederne i projektforslaget, er der afholdt et opfølgende brugerrådsmøde den 26. maj 2016. På dette møde er rådet blevet præsenteret for flere detaljer om projektforslaget, f.eks. forslag til placering af nicher og plateauer og hvorledes havnen planlægges lukket af for biltrafik, der vil medføre et større rekreativt areal på havnen, og dermed skabe gode rammer for havnen som byens mødested. Brugerrådets bemærkninger fra dette møde er vedlagt som Bilag 3. Administrationens vurdering af brugerrådets bemærkninger er vedlagt som Bilag 4.

 

Vurdering af omkostninger

Center for Teknik og Miljø har indhentet et overslag på en ny betonmur, etableret efter nuværende normer, lydende på 550.000. Tilbuddet inkluderer ikke frilægning af granitfladerne, da der med denne løsning vil være store arealer under asfalten, der ikke er granit. Overslaget er vedlagt som Bilag 5.

 

Eftersom prioriteringen af anlægspuljen tager udgangspunkt i kriteriet om at reducere de løbende driftsudgifter på havnene, er der ikke indhentet et overslag på reparation af betonmuren.

 

Forslag

På baggrund af ovenstående foreslår Center for Teknik og Miljø, at de resterende midler i anlægspuljen vedrørende havne ikke prioriteres for nuværende. Dette sker med henvisning til Bilag 1, 2 og 3, hvor af det fremgår, at brugerne alene ønsker en reparationsløsning. Administrationen forventer, at reparationsløsningen gennemføres i løbet af 2016 finansieret af driftsmidler, såfremt en statisk vurdering viser, at dette er fagligt forsvarligt.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling til TMU den 31. oktober 2016

Center for Teknik og Miljø har indhentet en statisk vurdering af muren hos Orbicon. Vurderingen er vedlagt som Bilag 1. I vurderingen konkluderes, at det ikke er realistisk eller rentabelt at foretage endnu en reparation af støttemuren.

 

Gudhjem By- og Mindeforening har fremsendt et notat af 29. august 2016, hvoraf det fremgår, at den foreslåede løsning med skråninger i beton er uacceptabel, og den bedste løsning vil være en ny mur, såfremt der er midler hertil. Det fastholdes i notatet, at muren jf. lokal murer kan repareres forsvarligt for 20.000 kr. ex. moms. Notatet er vedlagt som Bilag 2.

 

På ekstraordinært brugerrådsmøde den 15. september 2016 understregede brugerne, at kommunens oprindelige løsning fortsat ikke ønskes, og hvis ikke kommunen vil reparere muren, anbefales den udskiftet. Notat fra mødet er vedlagt som Bilag 3.

 

Ansvaret for murens stand er kommunens, hvorfor der skal findes en løsning. Eftersom en anerkendt statiker ikke anbefaler muren repareret, vil det være uforsvarligt at iværksætte reparationsløsningen. Den oprindelige løsning, hvor muren indbygges i et skråt terræn, til 250.000 kr. møder stor modstand hos brugerne af havnen. Det indstilles derfor, at opføre en ny mur.

 

Såfremt udvalget godkender indstillingen, vil Center for Teknik og Miljø indhente konkrete tilbud på udskiftning af støttemuren samt på udvalgsmødet den 5. december 2016, søge bevilling finansieret af restbeløbet på konto for anlægsmidler (267.634 kr.) og tilsvarende konto for 2017.

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. juni 2016

1.
Bilag 1 Indsigelse fra brugerrådet for Gudhjem/Nørresand (PDF)

2.
Bilag 2 Brugerrådenes høringssvar samt administrationens vurdering af disse fra fælles brugerrådsmøde den 12. april 2016 (PDF)

3.
Bilag 3 Bemærkninger fra brugerrådsmøde den 26. maj 2016 (PDF)

4.
Bilag 4 Administrationens vurdering af brugerrådets bemærkninger fra brugerrådsmøde den 26. maj 2016 (PDF)

5.
Bilag 5 Overslag på etablering af ny betonmur (PDF)

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 31. oktober 2016

6.
Bilag 1 Notat af 9. juni 2016, Orbicon (PDF)

7.
Bilag 2 Notat af 29. august 2016, Gudhjem By- og Mindeforening (PDF)

8.
Bilag 3 Notat fra ekstraordinært brugerrådsmøde den 15. september 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Anlægsbevilling til nyt tag på Hovedvagten i Rønne  

82.07.00G01-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

31-10-2016

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Tegltaget på Hovedvagten, Søndergade 12 i Rønne er utæt på grund af forvitrede teglsten, hvorfor der søges om en anlægsbevilling til udskiftning af tegltaget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 375.000 kr. til et nyt tegltag på Hovedvagten i Rønne,

b) at udgiften på 375.000 kr. finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme, og

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 31. oktober 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Hovedvagten, Søndergade 12 i Rønne, blev opført som vagt- og arresthus i 1743, og frem til 1867 holdt soldaterne vagt ved bygningen. Der var dengang et skilderhus ved siden af bygningen.

Bygningen blev opført af materialer fra Hammershus, og var i mange år den eneste grundmurede bygning i Rønne.

I 1940 købte Rønne Kommune Hovedvagten til nedrivning, men bygningen fik lov til at blive, mod at man åbnede det østre fag, så fortovet kunne føres igennem bygningen.

 

Bygningen er i dag fredet, og fremstår flot med det røde dominerende tag, de rødkalkede facader, hvide vinduer og den sorttjærede fodmur.

 

Taget er dog utæt på grund af forvitrede teglsten, hvorfor der søges om en anlægsbevilling til udskiftning af tegltaget. Arbejdet skal udføres i samarbejde med Kulturstyrelsen.

 

Prisen på udskiftningen er baseret på et overslag.

Økonomiske konsekvenser

Der søges en anlægsbevilling på 375.000 kr. til udskiftning af tegltaget på Hovedvagten i Rønne, finansieret af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Beskæftigelsesplan 2017

15.00.15P15-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

31-10-2016

10

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Beskæftigelsesplan 2017 på mødet den 22. december 2017.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         Beskæftigelsesplan 2017 godkendt

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 29. september 2016:

Anbefales

 

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at beskæftigelsesplan 2017 indstilles til godkendelse

 

Teknik- og Miljøudvalget den 31. oktober 2016:
Indstillingen anbefales, idet der opfordres til, at der skrives en tilføjelse om fastholdelsespolitik for medarbejdere i ordinær ansættelse.

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte på møde den 31. august 2016 tids- og procesplan for Beskæftigelsesplan 2017. Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 forelægges fagudvalgene til drøftelse og skal endelig godkendes i kommunalbestyrelsen den 22. december 2016.

 

Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen, Beskæftigelsesplanen tager derfor udgangspunkt i Bornholms Regionskommunes udviklingsstrategi 2016 – Bright Green Island 2016.

·         Et godt og aktiv liv for alle

·         Bornholm som videnssamfund

·         Grøn og bæredygtig Ø

·         Økonomisk bæredygtig Ø

Beskæftigelsesplan bygger på de aktuelle muligheder og udfordringer for Bornholm i samspil med de politisk fastsatte mål både lokalt og nationalt.

 

Beskæftigelsesministerens politiske mål for 2017:

I løbet af de seneste år har flere personer fået fodfæste på arbejdsmarkedet og dermed mulighed for at forsørge sig selv. Den positive udvikling ønskes forsat understøttet med en styrket indsats for de borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet samt at sikre at virksomhederne får adgang til kvalificeret arbejdskraft.

 

På denne baggrund har beskæftigelsesministeren udmeldt fire beskæftigelsespolitiske mål som den overordnede retning for arbejdet med en aktiv beskæftigelsesindsats for 2017:

 

1.    Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

2.    Flere unge skal have en uddannelse

3.    Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejde

4.    Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

 

Den lave ledighed er også slået igennem i Bornholms Regionskommune, hvilket er meget positivt, men betyder også, at når virksomhederne fremover skal have kvalificeret arbejdskraft er det nødvendigt at få alle arbejdskraftressourcer i spil. Der er heldigvis forsat et potentiale – de sygemeldte kommer hurtigere og i højre grad tilbage på arbejdsmarkedet, flygtninge som trods begrænsede danskkundskaber kan bidrage med deres arbejdskraft på arbejdsmarkedet, unge kan med en koordineret og langsigtet indsats komme i uddannelse og i arbejde, og borgere kan med en tværfaglig og helhedsorienteret indsats rustes til at vende tilbage i arbejde eller uddannelse.

 

Den lave ledighed betyder også, at samarbejdet med virksomhederne ændrer karakter, dels fordi virksomhederne efterspørger andre services i en situation, hvor det stadigt bliver sværere at rekruttere, og fordi behovet for et rummeligt arbejdsmarked stiger i takt med at flere og andre typer borgere skal ud på arbejdsmarkedet – både ordinære og i virksomhedsrettede forløb.

 

Sammenfattende kan Bornholms udfordringer beskrives med følgende overskrifter:

 Stigende mangel på arbejdskraft


Fremtidens kompetencebehov

 

2010

2013

2016

2020

2025

Arbejdsløshed (antal)

Ufaglært/Uoplyst

599

469

854

1.109

1.534

Studenter, hf, hhx, htx

51

42

-3

-47

-53

EFU: Handels- og kontor

155

146

34

26

74

EFU: Bygge & anlæg

115

92

3

-77

-142

EFU: Jern & metal

113

84

26

-21

-50

EFU: Social & sundhed

39

32

-56

-111

-86

EFU: Andre

136

117

-25

-132

-107

                             Kilde: Center for Regional og Turismeforskning (CRT)

 

Behov for kvalificeret uddannelsesudbud

 

Praktikpladser

 

Billige lejeboliger

Sundhedssektoren

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har fastsat følgende mål for den beskæftigelsesrettede indsats:

 

1.    Sikre at Bornholmske virksomheder kan få den fornødne og kvalificerede arbejdskraft nu og på længere sigt.

 

2.    Støtte Bornholmske borgere i at påbegynde og gennemføre ordinær uddannelse eller kompetenceløft der kan bibringe dem i job.  

3.    Borgere på kanten af arbejdsmarkedet støttes i at få eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet efter perioder med ledighed eller sygdom.(Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal reduceres, langtidsledigheden og lange sygefraværsforløb skal nedbringes)

 

4.    Sikre anvendelse af arbejdspotentialet hos flygtninge og indvandrere, således at de integreres hurtigt og derved bidrager til det Bornholms samfund.
Målsætningen er at 60% af flygtninge og indvandrere er i beskæftigelse senest 3 år efter deres ankomst til landet. 

 

Vedhæftet Beskæftigelsesplanen 2017 er således udarbejderet som en helhedsorienteret plan for at sikre sammenhæng mellem beskæftigelsespolitiske udfordringer, politiske mål og fokusområder samt den lokale strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 29. september 2016

1.
Beskæftigelsespolitiske mål (PDF)

2.
Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Velfærdsalliance med DBU

00.16.00P20-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

31-10-2016

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune og Dansk Boldspil-Union (DBU) undersøger muligheden for at indgå i en velfærdsalliance, der skal styrke foreningslivet, sundheden og samarbejdet på tværs.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at aftalen mellem DBU og BRK godkendes

 

Social-og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016:

 

 

Teknik – og Miljøudvalget den 31. oktober 2016:

Indstillingen anbefales.

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016:

 

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 2. november 2016:

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 2. november 2016:

 

 

 

Sagsfremstilling

Velfærdsalliancen mellem Bornholms Regionskommune og DBU skal sikre gode rammer for udviklingen af idrætten i kommunen samt sikre, at endnu flere indbyggere bliver fysisk aktive.

Velfærdsalliancen har desuden fokus på at bruge fodbolden som løftestang til at tage et større samfundsmæssigt ansvar, og dermed medvirke til at løfte traditionelle kommunale opgaver i de lokale fodboldklubber.

 

En arbejdsgruppe på tværs af centre for Teknik og Miljø, Sundhed, Psykiatri og Handicap, Børn og Familie samt Skole, Kultur og Fritid, har arbejdet på at kvalificere og tilpasse Velfærdsalliancen, så Bornholm får mest muligt gavn af aftalen. Det indebærer, at medtage erfaringer fra allerede gennemførte eller igangværende projekter, samt en vurdering af, om de skulle fortsætte i fremtiden som en del af Velfærdsalliancen. Arbejdet har resulteret i den vedhæftede aftale til godkendelse.

 

Aftalen er tre-årig med mulighed for genforhandling efter de tre år. I hovedtræk fokuserer aftalen på, at der skal være et klart formål med hvert tiltag, ligesom der gerne må være et målbart resultat. Der er gode erfaringer med børnehavefodbold fra Børn og Familie, som arbejdsgruppen har vægtet højt. Dette skyldes dels de gode erfaringer, og dels vigtigheden af at få gjort sport til en naturlig del af hverdagen i en tidlig alder. Dermed er der større håb om, at børnene vil fortsætte den aktive livsstil senere. Modtagerklasserne har gode erfaringer fra fodboldprojektet ’Spartacus’ for flygtningebørn, og ser gerne en lignende konstruktion fortsat gennem Velfærdsalliancen, da man herigennem vil kunne gøre de nye borgere, fortrolige med den danske foreningstanke og de fællesskabsbaserede klubber. Projekt FIFA 11 for Health er et fodbold- og sundhedsprojekt i fire folkeskoler, som forløber over 11 uger i skolernes 5. klasser. Gennem fodbolden introduceres eleverne for en række sundhedsbudskaber, der behandles ud fra fodboldøvelser.

I Velfærdsalliancen er desuden inkluderet nogle events, som vil være med til at understøtte fodbolden og idrætten på øen. I forhold til disse events, var der i arbejdsgruppen et stærkt ønske om, at lokale foreninger/ spillerne får del i oplevelsen og indtægterne. Fx ønskes en U-landkamp for piger, og her ville være godt at få mulighed for at lade de bornholmske pigespillere få mulighed for at træne sammen med landsholdet, og dermed stille spørgsmål og få ny viden om sporten.  Ligeledes ønsker arbejdsgruppen at supplere børnehavefodbold-projektet med afholdelse af en afsluttende turnering, hvor forældre også bliver inddraget. Det er arbejdsgruppens klare indtryk, at forældrene spiller en stor rolle for børnenes videre sportsudøvelse. Forældrene er desuden en gruppe, der er attraktive at få involveret i foreningslivet som frivillige.

 

Velfærdsalliancen behandles i alle udvalg, da aftalen favner en række områder på tværs af centrene. Der er initiativer, der appellerer til integration af flygtninge, hvilket betyder, at en behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er relevant. Aftalen skal ligeledes behandles i Børn- og Skoleudvalget, idet der er flere tiltag, der relaterer sig til dette område. Da Regionskommunen, som en del af Velfærdsalliancen, også ønsker at afholde events i de kommunale faciliteter, skal aftalen ligeledes behandles i Teknik- og Miljøudvalget. Fritids- og Kulturudvalget skal se på det idrætspolitiske medens Social- og Sundhedsudvalget skal forholde sig det det sundhedspolitiske aspekt i aftalen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 55.000 kr. pr. år i budget 2017 og overslagsårene til finansiering af en velfærdsalliance mellem DBU og Bornholms Regionskommune.

 

Forslag nr. FKU-04

1000 kr. – i 2016-priser

 

2017

2018

2019

2020

Nuværende udgift

 

 

 

 

Merudgift

55

55

55

55

Nettoudvidelse

55

55

55

55

 

De 55.000 p.a. er et symbolsk beløb: Udover et direkte DBU-tilskud på 650.000 kr. til de nævnte aktiviteter i perioden, udgør DBU’s samlede udgifter til de nævnte aktiviteter i Velfærdsalliancen minimum 385.000 kr. I dette beløb er ikke medregnet udgifter til projektledelse, administration eller eventuelle ekstra rejseomkostninger. Kommunens udgift til Velfærdsalliancen er 55.000 kr. om året, i alt 165.000 kr. over tre år. For dette beløb fås aktiviteter til en værdi af 650.000 kr. + 385.000 kr. fra DBU’s egen kasse.

 

I forbindelse med afholdelse af events er det aftalt med DBU, at de sørger for at informere og organisere de lokale foreninger til at stå for en del af arbejdet, da det vil mindske kommunens udgifter og øge foreningernes indtjeningsmuligheder.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 7. december 2016

1.
Velfærdsalliance (DOCX)

2.
U-landskampe (PDF)

3.
Oldboys-landskamp (PDF)

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 31. oktober 2016

4.
U-landskampe Forplejning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

31-10-2016

12

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 31. oktober 2016:

Steen Frandsen orienterede om virksomhedsbesøg hos Jens Møller.
Torben Rønne-Larsen orienterede om virksomhedsbesøg hos Bornholms Byggeforretning.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

31-10-2016

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 31. oktober 2016:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

31-10-2016

14

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 31. oktober 2016:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: salg af grund

 

Salg anbefales til godkendelse