Referat
Teknik- og Miljøudvalget
05-12-2016 kl. 14:00
Mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Dialogmøde med byggesagsbehandlerne
  åbent 3 Status på sagsbehandling i Byg efter servicemålsaftale
  åbent 4 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse 2016
  åbent 5 Strategisk Helhedsplan for Folkemødet og Allinge
  åbent 6 Ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Allinge
  åbent 7 Planforslag for udvidelse af Rønne Havn med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering
  åbent 8 Forslag til kommuneplantillæg nr. 013 og lokalplan nr. 092 for et boligområde ved det gl. savværk i Svaneke
  åbent 9 Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedr. påklaget vedtagelse af lokalplan nr. 079 for et sommerhusområde i Sømarken
  åbent 10 Status for planlægning af et samlet motorsportsområde i Åkirkeby Plantage
  åbent 11 Forslag til revideret Råstofplan
  åbent 12 Godkendelse af spildevandstakster for 2017
  åbent 13 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016, Teknik- og Miljøudvalget
  åbent 14 Prioritering af anlægsmidler, vejanlæg 2017
  åbent 15 Svømmesalen i Søndermarkshallen
  åbent 16 Anlægsbevilling til projektering af anlægsarbejder i forbindelse med ændret skolestruktur i Rønne samt orientering om projektstatus
  åbent 17 Anlægsbevilling til indkøb af nye bybusser til BAT
  åbent 18 Anlægsbevilling til nyt belysningsanlæg i Hasle Hallen
  åbent 19 Anlægsbevilling til nyt ventilationsanlæg og udskiftning til LED-belysning i Børnehuset i Hasle
  åbent 20 Anlægsbevilling til nyt tag på udlejningsejendommen Marie Kofoeds Vej 7-11
  åbent 21 Anlægsbevilling til ombygning af eksisterende kantinekøkkener på Ullasvej 23 og Landemærket 26 i Rønne
  åbent 22 Anlægsbevilling til renovering af tekniske installationer i Musikhuzet
  åbent 23 Anlægsbevilling til salg af Havnevej 10, Tejn
  åbent 24 Gensidig orientering
  åbent 25 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 26 Koordinering med andre politikområder
  lukket 101 Lukket punkt: plan for fremtidige arbejder
  lukket 102 Lukket punkt: salg af areal 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde med byggesagsbehandlerne

00.17.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har bedt om et opfølgende dialogmøde med byggesagsbehandlerne i Center for Teknik og Miljø.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at udvalgets dialog med byggesagsbehandlerne tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Udvalget tager dialogen til efterretning og foreslår et nyt dialogmøde om tre måneder.


Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget holdt den 6. juni 2016 dialogmøde med byggesagsbehandlerne og besluttede i den forbindelse at mødes igen inden udgangen af året til en opfølgende dialog om den generelle sagsbehandling af byggesager.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Status på sagsbehandling i Byg efter servicemålsaftale  

02.00.00P05-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik og Miljø orienterer om status på byggesagsbehandlingstider samt de seneste tiltag for at optimere byggesagsbehandlingen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:
Taget til efterretning, idet udvalget stiller sig til rådighed for dialog om erhvervsbyggesager med virksomheder, der måtte ønske det, i større, konkrete sager af principiel betydning.

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2016 trådte KL og regeringens aftale om servicemål på bl.a. byggesagsbehandlingstider i kraft.

 

Der er fastsat følgende servicemål for byggesager:

Sagstype

Antal dage

Simple konstruktioner

40

Enfamilieshuse

40

Industri- og lagerbygninger

50

Etagebyggeri, erhverv

55

Etagebyggeri, bolig

60

 

Det er en del af aftalen, at kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser skal kunne måles i ansøgningssystemet Byg og Miljø.

Der foregår fortsat udvikling og tilpasning af Byg og Miljø, og det er endnu ikke muligt at trække data herfra.

 

Teknik og Miljø har dog manuelt trukket data fra vores eget fagsystem, som det er gjort tidligere og forelagt for TMU. Her måles der på bruttotid (fra sag er modtaget til den er afgjort) og nettotid (fra sag er fuldt oplyst til den er afgjort).

Dette udtræk kan dog ikke sammenlignes med de nye servicemål, idet servicemålene også vil indeholde sagsbehandlingstiden for øvrige myndighedsområder (f.eks. vejområdet, miljøområdet, områder omfattet af kyst- og naturbeskyttelse).

Nedenstående statistik er trukket for perioden 1. juli 2016 – 22. november 2016. Tallene omfatter alle typer af sager. Herunder forespørgsler, anmodning om aktindsigt samt bevaringssager. Disse sagsgrupper indgår ikke i de nye servicemål. I forhold til de ovenstående kategorier vil enfamiliehuse høre under småhuse, simple konstruktioner hører både under småhuse og erhverv og resten hører under erhverv.

 

Vi har valgt, at opdele sagerne på erhverv, småhuse og bevaring, da det er sammenligneligt med tidligere statistikker, der er uddelt til TMU.

Statistikken på sagsbehandlingstiden er ligeledes trukket på de sager, der både er indgået og afgjort i perioden.

 

Status for byggesagsbehandlingstiderne ser for perioden 1. juli 2016 – 22. november 2016 således ud:

 

 

Indkommet i perioden

Afgjort i perioden

Verserende sager pr.

1. juli 2016

Verserende sager pr. 22. nov. 2016

Sager modtaget og afgjort i perioden

Bruttotid

Modtaget til afgjort

Nettotid

Fuldt oplyst til afgjort

Erhverv

146 sager

126 sager

172 sager

152 sager

70 sager

15,2 dage

12,0 dage

Småhuse

136 sager

153 sager

41 sager

58 sager

99 sager

15,8 dage

15,7 dage

Bevaring

102 sager

96 sager

128 sager

122 sager

41 sager

38,0 dage

18,0 dage

I alt

384 sager

375 sager

341 sager

332 sager

210 sager

 

 

 

 

Tiltag for at optimere byggesagsbehandlingen

Der er de sidste år gennemført en lang række tiltag for at optimere byggesagsbehandlingen og forbedre byggesagsbehandlingstiden. Der henvises til tidligere dagsordener til Teknik- og Miljøudvalget for dette.

I 2016 har der været gennemført et omfangsrigt arbejde for at forbedre anvendelse af de IT-systemer, der anvendes i sagsbehandlingen. Der er i dette arbejde udarbejdet retningslinjer, procedurer og manualer for både sagsbehandlingsprocessen og anvendelse af IT-systemerne hertil. Der har været koblet en projektleder fra IT-sekretariatet på projektet og været nedsat arbejdsgrupper, der har arbejdet med de konkrete problemstillinger. Arbejdet er afsluttet med udgangen af oktober 2016. Vejledninger, manualer m.m. ligger på Dragenettet og er dermed let tilgængelige for alle sagsbehandlerne. Denne side er dog fortsat under opbygning. Dette arbejde afsluttes med udgangen af i år.

 

Der er også startet et forløb med bistand fra Sekretariatet, hvor alle tekstskabeloner til afgørelser mv til ansøger, er gennemgået med henblik på at mindske fagligt og juridisk vanskeligt sprog og dermed sikre en større forståelse hos modtageren. Dette arbejde er berammet til at være færdigt med udgangen af januar 2017.

 

Teknik og Miljø har en omfattende dialog med både KL og Kombit (firma der er udbyder af Byg og Miljø) samt fx Kommunal Teknisk Chefforening og andre kommuner om servicemålsaftalen og implementeringen af denne i kommunerne. Denne dialog er nødvendig, idet der fortsat er både uklarheder og uhensigtsmæssigheder.

Fx har Byg og Miljø været indstillet til automatisk at sende en besked efter 21 dage til ansøger om at ansøgningen er fuldt oplyst uagtet at sagsbehandleren har anmodet om supplerende oplysninger. Dette har selvfølgelig allerede givet anledning til unødvendig forvirring hos ansøger.

 

I forhold til den interne optimering af sagsgangene er der indført screening og fordeling af sagerne 2 gange ugentligt. Der arbejdes pt på at optimere dette yderligere og afprøve daglige screeninger. Ligeledes er der stort fokus på at koordinere og optimere sagsbehandlingen internt indenfor de øvrige lovområder som Teknik og Miljø administrerer. Det er fx vejlovgivningen, naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven. Forventningen er således at den samlede oplevede sagsbehandlingstid forbedres.

 

Ledergruppen i Teknik og Miljø har siden foråret 2015 været præget af omstruktureringer og midlertidige løsninger. Den 1. oktober 2016 tiltrådte den nye leder af borgerteamet, hvorfor ledergruppen i Teknik og Miljø nu igen er fuldtallig. 

 

Opmærksomhedspunkter

Der har gennem de sidste år været gennemført en lang række tiltag for at optimere byggesagsbehandlingen. Mange forbedringer er opnået. Der er dog fortsat et stykke vej.

Det er fortsat en udfordring, at organisationen har en bemanding, der kun er tilpasset daglig drift. Der er derfor ikke bemanding til at håndtere oprydning og udvikling, hvorfor denne type tiltag gang på gang påvirker sagsbehandlingstiden. Længerevarende sygdom eller barselsorlov er ligeledes en udfordring.

Der opleves desuden en svingende tilgang af byggesager, hvorfor der i nogle perioder ikke kan afgøres sager i samme omfang som nye ansøgninger kommer ind. Fx er der ofte mange ansøgninger i foråret og forsommeren, som skal håndteres samtidig med afvikling af sommerferie.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse 2016

05.07.00P24-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af den nye vejlov, har Teknik og Miljø udarbejdet forslag til et nyt regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 29. august 2016, at forslaget til nyt regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse godkendtes med henblik på en forhandling med Politiet, og blev samtidig sendt til høring i ældre- og handicaprådet samt i offentlig høring. Høringerne er nu gennemført, og der er positive tilbagemeldinger.

 

Sagen er nu på dagsorden med forslag om endelig godkendelse.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) At forslaget til nyt regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse godkendes

b) At Åsedamsvej, Bolsterbjergvej, Ellebyvej, Aarsballevej fastholdes som klasse A-veje

c) At Tassevej fastholdes som klasse B-vej jf. udvalgets beslutning af 06. juni 2016

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 4. april 2016 en forenklet vinterinstruks, som skulle indarbejdes i et nyt regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse.

På sit møde den 6. juni 2016 besluttede Teknik- og Miljøudvalget en fremtidig vejklassificering som ligeledes skulle indarbejdes i det nye regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse; herunder

·         en reduktion i antal kilometer klasse A-veje,

·         at skolebusruterne skulle betragtes som B-veje uanset om ruterne vil blive ændret pga. skolelukninger eller andre forhold. Klasse B-veje gennemgår en revision én gang om året.

Efterfølgende har Center for Ejendomme og Drift revurderet indsatsplanlægningen og oplyst, at som følge af almindelig ruteoptimering forventes der marginale øgede omkostninger til at bevare følgende fire klasse A-veje: Åsedamsvej, Bolsterbjergvej, Ellebyvej, Aarsballevej. Det anbefales, at disse fire veje ikke nedklassificeres til Klasse B-veje som besluttet den 06. juni 2016, men at disse fire veje bevares som klasse A-veje. Dermed er eneste vej som foreslås nedklassificeret fra klasse A-vej til B-vej kun Tassevej. Dermed bliver der ca. nedklassificeret ca. 2 km fra A- til B-veje.

 

De ovennævnte anbefalinger er indarbejdet i vedlagte forslag til regulativ for Vinter-vedligeholdelse og renholdelse 2016. Det betyder, at der i det nye regulativ er lagt op til, at der udover hovedvejene, Klasse A, nu også vil blive glatførebekæmpet på skolebusruter, klasse B veje, ligesom der på Klasse C veje glatførebekæmpes ved konstateret islag.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 29. august 2016, at sende forslaget til nyt regulativ i offentlig høring herunder gennemføre en høring af Handicaprådet og Bornholms Ældreråd. En forhandling med Bornholms Politi er gennemført.

 

Handicaprådet har på sit møde den 19. september behandlet regulativet og udtrykker tilfredshed med de forbedringer, der ligger i det nye regulativ. Bornholms Ældreråd har på sit møde den 20. september taget regulativet til efterretning og har ingen bemærkninger. Der er ikke indkommet høringssvar fra den offentlige høring, som var i fire uger.

 

Bornholms Politi har ingen bemærkninger til de angivne ændringer i regulativet.

 

Forskellen mellem regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse fra 2013 til nuværende regulativ, som har været i høring, er som følger:

 

·         I forslaget til regulativ for 2016 glatførebekæmpes der nu også på kommunens vintervejklasse B og C. I regulativet fra 2013 var der uden for byer og bymæssige områder ingen almindelig glatførebekæmpelse på vintervejklasse B og C, kun ved isslag. (Isslag er et meteorologisk udtryk for, at underafkølet regn fryser ved kontakt med eksempelvis kørebaner).

·         I forslaget til vinterregulativ for 2016 glatførebekæmpes vintervejklasse A, B og C veje med udgangspunkt i bilag A (se også skema nedenfor), i regulativet for Vintervedligeholdelse og renholdelse 2016.

Ovenstående er indarbejdet i regulativet og fremgår i skemaform i Bilag A, i Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse 2016.

 

Beskrivelse af vejklasser (offentlige veje)

 

Offentlige veje, stier og pladser inddeles i fire klasser; A, B, C og D.

 

Vintervejklasse

Vejtype

Servicemål/metode

 

A

Farvekode: Grøn

 

Overordnede veje, som indfalds- og omfartsveje, samt veje med højest prioriteret kollektive trafik, som har afgørende betydning for trafikafviklingen

 

Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener ved at:

  • Glatførebekæmpelse foretages som udgangspunkt ved præventiv saltning alle ugens dage i tidsrummet mellem 03.00 – 24.00

 

  • Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5–10 cm jævnt lag alle ugens dage i tidsrummet mellem 05.00 – 18.00

 

 

B

Farvekode: Rød

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veje, stier og pladser samt cykelstier, som har væsentlig betydning for afviklingen af den kollektive og lokale trafik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener ved at:

  • Glatførebekæmpelse foretages som udgangspunkt ved konstateret glat føre. Saltning udføres i tidsrummet mellem 05.00 – 15.30 på hverdage og mellem 06.00 – 12.00 på lør-, søn- og helligdage

 

  • Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5–10 cm jævnt lag i tidsrummet mellem 05.00 – 15.30 på hverdage og mellem 06.00 – 12.00 på lør-, søn- og helligdage

 

  • I Rønne by startes kl. 04.00 af hensyn til fremkommelighed

 

C

Farvekode: Blå

 

Veje, stier, pladser m.v., som har mindre betydning for afviklingen af den lokale trafik

 

Tilstræbes holdt farbare i det omfang indsats er afsluttet på vintervejklasse A og B.

 

  • Glatførebekæmpelse foretages i forbindelse med konstateret islag.

 

  • Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 10-15 cm jævnt lag

 

Indsats udføres i tidsrummet mellem 06.30 – 15.30 på hverdage og ingen indsats lør-, søn- og helligdage

D

Farvekode: Gul

 

Veje, stier og pladser som har lav/ringe betydning for afvikling af trafikken

 

Sneryddes og glatførebekæmpes ikke

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen, afholdes indenfor det afsatte budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. december 2016

1.
Regulativ (DOCX)

2.
Bornholms Politi - Høringssvar (DOCX)

3.
Handicaprådet og Bornholms Ældreråd - Høringssvar (DOCX)

4.
Klassificering af veje (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Strategisk Helhedsplan for Folkemødet og Allinge

00.16.00P20-0032

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på deres møde den 2. maj 2016, at der skulle udarbejdes konkrete forslag for helhedsplaner for Cirkuspladsen og Kyststien og Kystpromenaden, samt en plan for husning af Folkemødesekretariatet i Allinge, og at en Strategisk Helhedsplan for Folkemødet og Allinge skulle behandles politisk inden offentliggørelsen.

Den Strategiske Helhedsplan foreligger nu til vedtagelse, samt skitser til udviklingen af Cirkuspladsen og Kystpromenaden.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) at den Strategiske helhedsplan for Folkemødet og Allinge vedtages som langsigtet, retningsgivende plan for udviklingen af Folkemødet og Allinge

b) at den skitserede helhedsplan for Cirkuspladsen viderebearbejdes til indhentning af tilbud, fundraising og projektering

c) at den skitserede plan for kyststien og kystpromenaden med tilhørende nedslagspunkter viderebearbejdes til indhentning af tilbud, fundraising og projektering

d) at husning af Folkemødesekretariatet i Allinge afventer Folkemødeforeningens bestyrelses beslutning, og opgaven overdrages til Folkemødeforeningen.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 9. november 2015 blev tre forslag til ”Helhedsplan for Folkemødet og Allinge” offentliggjort i Domen i Allinge. Her præsenterede tre tværfaglige teams (JaJa, Mutopia og SLA) hver deres bud på Allinges og Folkemødets udvikling. De tre planforslag var resultat af en etårig planlægningsproces finansieret af Realdania. Siden 9. januar 2016 har en gruppe Allinge-Sandvig borgere arbejdet videre med prioritering og konkretisering af delelementer i planerne. Parallelt har Folkemødesekretariatet påbegyndt realiseringen af nogle af fagdommernes anbefalinger. Der er dannet en selvstændig forening til at drive og udvikle Folkemødet, og der arbejdes på at flytte Folkemødesekretariatet til Allinge.

 

Der foreligger således tre forslag til en helhedsplan for Folkemødet og Allinge – tre forslag, som indeholder visioner og strategier, og mange interessante forslag til blandt andet infrastrukturløsninger og byrumsudformning mv., der kan understøtte Allinge som helårsby, turistby og folkemødeby. De tre helhedsplaner er et godt udgangspunkt for videre bearbejdning i udviklingen af Folkemødet og Allinge. De fleste forslag kræver dog videre kvalificeret bearbejdning, samt tilpasning til de eksisterende forhold og de økonomiske muligheder. De tre helhedsplaner har derfor sammen med borgerinddragelsesprocessen dannet udgangspunkt for udarbejdelse af den Strategiske Helhedsplan for Folkemødet og Allinge.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på deres møde den 2. maj 2016, at administrationen skulle udarbejde konkrete forslag for følgende hovedelementer i Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge: Helhedsplan for Cirkuspladsen, Kyststien og Kystpromenaden og husning af Folkemødesekretariatet, og at den Strategiske Helhedsplan for Folkemødet og Allinge skulle behandles politisk inden offentliggørelen. De konkrete forslag blev drøftet med henblik på opprioriteringsforslag til budget 2017. Parallelt er der igangsat en fundraising-proces for at muliggøre realisering af et eller flere af de prioriterede projektforslag inden Folkemødet 2017.

 

Strategisk Helhedsplan for Folkemødet og Allinge

Realisering af den Strategiske Helhedsplan må forstås som en proces, der løber over flere år. Helhedsplanen vil blive et værdifuldt værktøj, som kan styre udviklingen og inspirere til fremtidige investeringer i området. Allinge har fået Folkemødet og med det en enestående chance for at vende udviklingen, hvis der bliver tænkt og arbejdet strategisk, således at denne begivenhed kan gavne Allinge og hele Nordbornholm.

Fremtidig udvikling og investering i de fysiske rammer for Folkemødet, Allinge og det omkringliggende landskab skal så vidt muligt styres af følgende principper:

·         Den skalérbare by – med natur og events som drivkraft.

·         ”De tre sæsoner” - Nye tiltag skal som udgangspunkt tilgodese både helårsbyen, turistbyen og folkemødebyen.

·         Forankring af Allinge som folkemødebyen.

·         Sikre en bæredygtig udvikling (Bright Green Island – Bornholms Udviklingsstrategi 2016).

·         Udviklingen skal i videst muligt omfang ske i samspil med Allinge-Sandvigboerne.

 

Den Strategiske Helhedsplan omhandler vision 2025, udfordringer og muligheder, strategier og indsatsområder. Se bilag nr. 01.

 

Helhedsplan for Cirkuspladsen (Folkemødepladsen)

Cirkuspladsen spiller sammen med de tilstødende arealer (Domen, Kampeløkke Havn og Danchels Anlæg) en central rolle i forbindelse med afvikling af Folkemødet. Området har også et rekreativt potentiale, der kan understøtte aktiviteter året rundt. Der er et stort potentiale for friluftsliv på Nordbornholm, som bør styrkes, og Nordlandshallen kan blive centrum for udendørsaktiviteter i området, hvor bl.a. Cirkuspladsen og de tilknyttede områder kan indgå med naturfitness /outdoor faciliteter m.v.

Blandt andet derfor og for at skabe bedre flow i folkemødedagene anbefales, at der etableres bedre sammenhæng mellem Cirkuspladsen og Nordlandshallen. Ved at etablere et slags ”torv” som ”shared space” (dvs. et område, der deles af flere trafikantgrupper) med fartdæmper, vil den kørende trafik færdes på de bløde trafikanters betingelse. På dette stykke af Strandvejen nedprioriteres biltrafikken, så fodgængere og cyklister lettere kan krydse vejen/torvet.

Nordlandshallen ligger i dag tilbagetrukket fra vejen og arealer foran hallen aktiveres kun i Folkemødedagene. Ved at bearbejde terrænet fx ved terrassering skabes der en glidende overgang ned til ”torvet” i Strandvejen. Terrasser kan bruges til telte og aktiviteter i Folkemødedagene og til udendørs ophold og træning i de andre sæsoner. Foreningen Nordlandshallen har overvejelser om at udbygge hallen og herved skabe mulighed for andre aktiviteter. Bestyrelsen har kontaktet et arkitektfirma for at give et bud på udformning af udvidelsen. Den endelige udformning af arealet foran Nordlandshallen afventer arkitekternes skitseforslag.

Cirkuspladsen indrammes yderligere ved at der plantes enkelte træer og lav beplantning ud mod vandet, uden at blokere udsigten, så der skabes rum til ophold. Området vil således fremstå som et veldefineret område fra Nordlandshallen til kysten. Se også bilag nr. 02

 

Kyststien og Kystpromenaden fra Cirkuspladsen til Næs

Allinges kystlinje og havneområdet udgør Folkemødets nuværende hovedpromenade, og er i turistsæsonen vigtige gangforbindelser. Men kontakten til vandet og horisonten er i høj grad blokeret af kystsikringsværn, parkerede biler, telte under Folkemødet og en række andre barrierer.

 

For at forbedre tilgængeligheden etableres en kyststi på en strækning fra Sandvig til Allinge, og en kystpromenade langs havnen gennem byen. Der indarbejdes ligeledes en række nye tiltag langs kysten, der skaber forøget tilgængelighed. Det vil styrke byens forbindelse til og langs vandet.

På grund af de udfordringer, der er forbundet med etablering af kyststi fra Sandvig til Cirkuspladsen i Allinge (private lodsejere på en fjerdedel af strækningen og kraftige højdeforskelle) vil første fase af stiforbindelsen kun omfatte et ”loop” fra Cirkuspladsen via Danchells Anlæg ud på klippeområdet øst for Kongeskærskolen og retur til Cirkuspladsen nord for Kongeskærskolen. Herved åbnes der adgang til et område, hvor deltagere i Folkemødet kan tage en kærkommen pause og beskue det hele på afstand.

Der anlægges/markeres en kystpromenade langs parkeringspladsen på Møllenæs og ved Netto. Parkeringspladser omorganiseres og bilerne flyttes væk fra kystkanten. Der etableres en række nedslagspunkter langs kystpromenaden - nye opholdssteder og muligheder for maritime aktiviteter fx havbad, slæbested, udsigtsplatforme, terrasser og ramper ned til vandet, således at arealer og havnebassin bliver taget i brug. Langs indersiden af den yderste forkastning foreslås etablering af en bådebro. Dette vil give ekstra lejeindtægter fra aktivitetsskibe i Folkemødeperioden og gæstesejlere i sommerperioden.

Kyststien og Kystpromenaden kan forbindes med flere nye stier, der skaber forbindelser fra vandet til de grønne områder i og omkring byen. Se bilag nr. 03

 

Folkemødesekretariatet

Flytning af Folkemødesekretariatet til Allinge vil understøtte Allinge som Folkemødebyen og skabe bedre lokal forankring. Snarest muligt skal der findes midlertidige lokaler i Allinge, hvorfra Folkemødesekretariatets daglige drift kan fungere. Den nydannede bestyrelse for Folkemødeforeningen samt den nye leder af Folkemødesekretariatet vil i 2017 afsøge de forskellige muligheder for permanente lokaler for Folkemødesekretariatet. Opgaven med husning af Folkemødesekretariatet i Allinge overdrages hermed til Folkemødeforeningen.

 

Organisering

Der er formet en projektorganisation (se diagram bilag 4) med styregruppe og projektgruppe bestående af medarbejdere fra relevante centre i kommunen og projektledelse forankret i Center for Teknik og Miljø, Plan og Projekter. En følgegruppe bestående af borgerrepræsentanter og repræsentanter fra erhvervslivet er tilknyttet projektgruppen. Herudover er der dannet tre arbejdsgrupper; Strategisk Helhedsplan, Kyststien og kystpromenaden og Cirkuspladsen med repræsentanter fra lokalsamfundet og BRK.

Økonomiske konsekvenser

Ved budgetforhandlinger 2017 er der afsat 5,0 mio.kr. over tre år til realisering af prioriterede projekter fra den Strategiske Helhedsplan. De 5,0 mio. kr. anvendes som medfinansiering til ansøgning om udgiftsramme til områdefornyelse i Allinge.

Se økonomiske konsekvenser under punktet ”Ansøgning om udgiftsramme til områdefornyelse i Allinge” på denne dagsorden.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. december 2016

1.
Bilag nr. 04 Organisationsdiagram (PDF)

2.
Bilag nr. 02 Helhedsplan for Cirkuspladsen (PDF)

3.
Bilag nr. 03 Kyststien og Kystpromenaden (PDF)

4.
Bilag nr. 01 Strategisk Helhedsplan for Folkemødet og Allinge (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Allinge

01.11.00P20-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

6

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunen har mulighed for at gennemføre flere sideløbende områdefornyelsesprojekter. Teknik og Miljø foreslår derfor, at der i 2017 både fremsendes ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Allinge og gennemføres en proces, der leder til områdefornyelsesprojekt i et andet bysamfund på Bornholm. Ansøgning til områdefornyelse i Allinge skal fremsendes til Udlændige-, Integrations og Boligministeriet inden mandag den 9. januar 2017. Et områdefornyelsesprojekt skal omfatte indsatser på flere problemområder. Projektet finansieres med 1/3 midler fra staten og 2/3 midler fra kommunen.

I slutningen af 2017 indkalder Kommunalbestyrelsen idéer og forslag fra by- og borger-foreninger til et nyt områdefornyelsesprojekt med opstart i 2018. Et eventuelt område-fornyelsesprojekt i Allinge vil i perioden 2018-2019 således have overlap med et nyt områdefornyelsesprojekt i en anden by på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, enten

Beslutningsforslag A

a) at der ansøges om udgiftsramme på i alt 9.000.000 kr. til et områdefornyelsesprojekt i Allinge, hvoraf statens andel udgør 3.000.000 kr.

b) at de budgetterede 5.000.000 kr. til delvis realisering af Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge anvendes som medfinansiering

c) at der anvendes 500.000 kr. fra Havnens anlægsbudget over tre år til medfinansiering

d) at der anvendes 500.000 kr. fra de Grønne områders driftsbudget over tre år som medfinansiering

e) at der søges yderligere tilskud fra private fonde og evt. EU-puljer, hvor dette er muligt

f) at der med udgangen af 2017 igangsættes en ny politisk proces omkring et muligt områdefornyelsesprojekt i et bysamfund på Bornholm.

 

eller

 

Beslutningsforslag B

a) at der ansøges om udgiftsramme på i alt 7.500.000 kr. til et områdefornyelsesprojekt i Allinge, hvoraf statens andel udgør 2.500.000 kr.

b) at de budgetterede 5.000.000 kr. til delvis realisering af Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge anvendes som medfinansiering

c) at der søges yderligere tilskud fra private fonde og evt. EU-puljer, hvor dette er muligt

d) at der med udgangen af 2017 igangsættes en ny politisk proces omkring et muligt områdefornyelsesprojekt i et bysamfund på Bornholm.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Indstillingens beslutningsforslag A anbefales.

Sagsfremstilling

I 2008 og 2013 blev der ansøgt om udgiftsramme til områdefornyelsesprojekter i henholdsvis Hasle og Snogebæk. Forud havde Kommunalbestyrelsen indkaldt idéer og forslag fra by- og borgerforeninger. Hasle-projektet afsluttede i 2013 og Snogebæk-projektet afslutter i 2018. Det er planen at gennemføre den samme proces som tidligere, således at der indkaldes idéer og forslag til områdefornyelsesprojekter i slutningen af 2017, hvorefter der ansøges om udgiftsramme til et nyt områdefornyelsesprojekt med opstart i 2018.

 

Kommunen har mulighed for at gennemføre flere områdefornyelsesprojekter sideløbende. Det er derfor muligt at ansøge om en udgiftsramme til områdefornyelse i Allinge med udgangspunkt i de 5,0 mio. kr. afsat på kommunens budget 2017-2019 til delvis realisering af Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge. Et eventuelt områdefornyelsesprojekt i Allinge vil i perioden 2018-2019 have overlap med et nyt områdefornyelsesprojekt i en anden by på Bornholm.

 

En områdefornyelse finansieres med 1/3 midler fra staten og 2/3 midler fra kommunen. Statens midler skal medfinansieres med midler fra kommunen. Områdefornyelsesmidler kan anvendes som medfinansiering til andre fondsansøgninger. Midlerne kan anvendes til udgifter i forbindelse med programudarbejdelse, eksterne konsulenter, etablering og forskønnelse af udendørs opholdsarealer (torve, pladser, grønne/rekreative arealer m.v.), etablering af særlige foranstaltninger til klimatilpasning og særlige trafikale foranstaltninger, samt gennemførelse af kulturelle aktiviteter herunder etablering af lokaler.

 

Ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Allinge skal fremsendes til Udlændige-, Integrations og Boligministeriet inden mandag den 9. januar 2017. Får Bornholms Regionskommune reserveret en udgiftsramme til områdefornyelse i Allinge, skal der herefter udarbejdes et byfornyelsesprogram med nøjere beskrivelse af de indsatser projektet skal omfatte. Et områdefornyelsesprojekt kan køre i fem år.

 

Områdefornyelsesprojektet i Allinge tager udgangspunkt i de tre forslag til Helhedsplaner for Folkemødet og Allinge, den efterfølgende borgerproces og sammenskrivning af de tre forslag til den Strategiske Helhedsplan. En meget vigtig del af områdefornyelsen er inddragelse af borgere og andre relevante aktører.

 

Forslag til initiativer omfattet af områdefornyelsen:

 

·         Der etableres tydeligere forbindelse til det omkringliggende landskab. Stier langs åerne forbedres og forbindes med kyststien og kystpromenaden.

·         Der etableres en del af kyststien på strækningen fra Sandvig til Cirkuspladsen (Folkemødepladsen) i Allinge, og en kystpromenade fra Cirkuspladsen langs havnen til Næs strand i syd. Der indarbejdes ligeledes en række nye tiltag langs kysten, der skaber forøget tilgængelighed med trapper og ramper.

·         Der ønskes i det hele taget bearbejdning af havneområder, hvor der skabes naturlige og funktionelle rum til ophold og leg. Langs kystpromenaden brydes fysiske barrierer og der etableres en række nye opholdssteder og muligheder for maritime aktiviteter - rum til ophold og leg på havneområdet.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2017-2019 afsat i alt 5,0 mio. kr. til delvis realisering af den Strategiske Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge. Sammen med anlægs- og driftsmidler fra henholdsvis Havnene og Grønne områder, opnås en medfinansiering på 6,0 mio. kr. over en 3-årig periode. Derved kan der ansøges om en udgiftsramme på 9,0 mio. kr. fra statens midler.

 

Beslutning A

Mio. kr.

2017

2018

2019

I alt 2017-2019

Strategisk helhedsplan for Allinge (budget 2017)

1,70

1,70

1,60

5,00

Havnenes anlægsbudget

0,17

0,17

0,16

0,50

Grønne områder driftsbudget

0,17

0,17

0,16

0,50

Statstilskud områdefornyelse

1,02

1,02

0,96

3,00

I alt

3,06

3,06

2,88

9,00

 

Der er i budget 2017-2019 afsat i alt 5,0 mio. kr. til delvis realisering af den Strategiske Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge over en 3-årig periode. Derved kan der ansøges om en udgiftsramme på 7,5 mio. kr. fra statens midler.

 

Beslutning B

Mio. kr.

2017

2018

2019

I alt 2017-2019

Strategisk helhedsplan for Allinge (budget 2017)

1,70

1,70

1,60

5,00

Statstilskud områdefornyelse

0,85

0,85

0,80

2,50

I alt

2,55

2,55

2,40

7,50

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. december 2016

1.
Bilag - Ansøgning om udgiftsramme til områdefornyelse i Allinge (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Planforslag for udvidelse af Rønne Havn med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering

01.16.06P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, indstiller.

Økonomi- og Planudvalget, indstiller.

Kommunalbestyrelsen, beslutter.  

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget traf i juni 2016 beslutning om at igangsætte udarbejdelsen af et forslag til plangrundlag for udvidelse af Rønne Havn.

Der foreligger nu et samlet planforslag til politisk behandling, der omfatter et lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg samt en VVM-redegørelse, der samtidigt indeholder en miljøvurdering af lokal- og kommuneplanlægning jf. miljøloven.

Bornholms Regionskommune og Trafik- og Byggestyrelsen ansvarer for planlægningen af havneudvidelsen på hhv. land og søterritorie og vil koordinere en evt. offentlig høring.

Indstilling og beslutning

Teknik og Økonomidirektøren indstiller,

·         at forslag til lokalplan 091 for udvidelse af Rønne Havn med tilhørende kommuneplantillæg 011 samt VVM-redegørelse og miljøvurdering af plangrundlaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Indstillingen anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, da den tid han har haft til rådighed til at sætte sig ind i materialet har været begrænset, således at det ikke har været muligt at tage stilling på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

 

Sagsfremstilling

Rønne Havn er Bornholms primære forsyningshavn og en af øens største arbejdspladser, og derfor af stor betydning for øens vækst og udvikling. Havneudvidelsen skal bane vejen for en gradvis ændring af havnens arealer, øge anløbssikkerheden for de stadigt større skibe og medvirke til en hensigtsmæssig opdeling af havnen i en færge/krydstogtshavn mod nordvest og en mere industripræget havn mod sydvest.

Plangrundlaget er udarbejdet på foranledning af Rønne Havn A/S, der ønsker at gennemføre havneudvidelsen frem mod 2050, så havnen fremtidssikres i forhold til krav til modtagefaciliteter for større skibstyper. Rønne Havn må allerede i dag jævnligt afvise skibe, som er for store til at anløbe havnen, og den generelle tendens viser, at der i fremtiden vil komme stadigt større skibe - både til fragt og til passagerer. Disse skibe har brug for mere manøvreplads i inderhavnen, større kajarealer og større vanddybder for at kunne anløbe Rønne Havn.

Der er undersøgt alternative placeringer for udvidelsen af industrihavnen. En større udvidelse af den nordlige del af Rønne Havn er ikke hensigtsmæssig på grund af den bynære placering. Den større vanddybde ud for den sydlige del af havnen har også talt for at havneudvidelsen placeres der. Miljøundersøgelserne af de første skitser for udbygningen af havnen viste, at der var behov for at justere udbygningen, så strømforholdene langs med kysten ville blive opretholdt i et vist omfang. Den valgte udformning har en afrundet forkastning og en sandfodring i det inderste hjørne af stranden ved Galløkken. Samlet tilgodeser denne løsning krav til det ny havneareal, passende vanddybder og en fortsat strømføring langs den eksisterende strand.

Også 0-scenariet, hvor der ikke foretages udvidelse af havnen, er kort beskrevet. Den største udfordring er her de stadigt større skibe, med risiko for faldende indtægter for havnen, bl.a. fordi der ikke kan satses på krydstogtsturister og større mere effektive transporter. 0-scenariet forventes derfor at få negative konsekvenser, da havnen, ikke i samme grad som i dag, vil være i stand til at bidrage til den fortsatte vækst og udvikling på Bornholm.     

Med planforslaget sikres mulighed for etablering af nye havnearealer og kajanlæg, der hensigtsmæssigt kan udnyttes til havnerelaterede formål (erhvervs-, industri- og lagerformål). Den konkrete disponering af området vil afhænge af, hvilke virksomheder der etablerer sig. Planforslagets bestemmelser indeholder derfor stor fleksibilitet i forhold til både infrastruktur og den konkrete fremtidige anvendelse af de 14,8 ha eksisterende havnearealer og 36,1 ha nye havnearealer som forslaget omfatter på søterritoriet.

Havneudvidelsen forventes gennemført i tre etaper. Bemærk at 1. etape, der er den mest omfattende, forventes gennemført allerede i 2017-19, 2. etape omkring 2030-40 og tredje etape omkring 2040-50. Samlet skal anlægges ca. 1.500 m ny dækmole, ca. 510 m forkastning og ca. 7-800 m ny kajplads med en vanddybde på 11 m. Indsejlingen til den eksisterende havn ventes at kunne ske uafhængigt af anlægsarbejderne.

Der er gennemført en række modelberegninger af bygningshøjder og miljøklasser mv. forud for inddeling af havneområdet i seks delområder med forskellige højde- og støjgrænser. Bebyggelsesprocenten er sat til 50 %, men forventes reelt omkring de 10 %. Delområderne må anvendes til havneerhverv, krydstogtsturisme, erhvervsfiskeri, fritidsfiskeri og andre havneaktiviteter som godshåndtering og oplag. Tankanlæg, olieanlæg, gas og LNG-anlæg (Liquid Natural Gas) og lignende er forbeholdt delområdet med størst afstand til Rønne by.

Et eksisterende kommunalt ejet opfyldt areal nedenfor skrænten til Kastellet og Galløkken indgår i lokalplanen som støjbufferzone mellem de nye havnearealer og de mest benyttede rekreative bynære arealer ved Kastellet og Galløkken. Områdets vil fortsat kunne anvendes som hidtil af offentligheden herunder til arrangementer som cirkus, tivoli og sankthansbål.        

Det ikke-tekniske resumé til VVM-redegørelsen (bilag B) indeholder en kort beskrivelse af baggrunden for projektet, de alternative placeringer der er undersøgt og en kort beskrivelse af de nye havnearealer. Derefter følger et resumé af de væsentligste miljøpåvirkninger, der vedrører: landskab og visuelle forhold, kulturmiljø og fredninger, trafik, støj, kystmorfologi samt befolkning og menneskers sundhed.  De øvrige miljøforhold, der er belyst i VVM-redegørelsen: naturforhold på land, jord, vand og spildevand, risikovirksomheder, marinbiologiske forhold, skibstrafik, marinarkæologi, international naturbeskyttelse, luft og klima er udeladt, da ingen af disse forhold vurderes at blive påvirket væsentligt ved udvidelsen af Rønne Havn.

Landskab og visuelle forhold

Udvidelsen af Rønne Havn vurderes at påvirke en række landskabelige forhold på land. Det gælder området, som kommer til at ligge direkte op til den nye Sydvesthavn og umiddelbart syd for, hvor påvirkningen vil være størst.  Der er udarbejdet en række visualiseringer, på baggrund af en principiel bebyggelsesplan, der illustrerer den mulige landskabelige påvirkning.

Kysten nord for havnen vurderes kun at ville blive påvirket i mindre grad af havneudbygningen. Påvirkningen fra Kirkepladsen i inderhavnen vurderes at være moderat mens påvirkningen set fra kystskrænten ved Kastellet og Galløkken og fra badestrandene syd for Rønne vurderes at være væsentlig. Påvirkningen set fra landskabet bag Rønne (kommende fra Snorrebakken) vurderes at være af mindre betydning. I planforslaget er indarbejdet et beplantningsbælte og en jordvold med beplantning til at afbøde de værste visuelle påvirkninger.

Kulturmiljø

Der vil ikke være direkte påvirkning af arealer af kulturhistorisk interesse, men med landopfyldningen ud for Kastellet, mistes en væsentlig visuel kontakt til havet mod vest, der vil blive erstattet af udsynet til de nye havnearealer.

Også fra det ældste bymiljø i Rønne omkring Sct. Nicolaj Kirke vil havneudvidelsen være synlig. Herfra vurderes påvirkningen dog at være mindre, da der her allerede er udsyn til den eksisterende industrihavn. 

Trafik

Med udvidelsen ventes trafikken på og til og fra havneområdet forøget. Det potentielt problematiske trafikknudepunkt er vurderet at være T krydset mellem Skansevej og Zahrtmannsvej. Kapacitetsberegninger viser imidlertid, at der vil være tilstrækkelig kapacitet til at afvikle den planlagte trafikmængde i 2050.

Den forventede stigning i krydstogtsturismen vil give øget bustrafik samt øget trafik af bløde trafikanter på havnearealerne og i Rønne by. Vedtages plangrundlaget for udvidelsen af havneområderne anbefales, at Rønne Havn og Bornholms Regionskommune udarbejder en samlet trafikplan 2050 for havneområde og tilkørselsveje, der konkretiserer de fremtidige trafikale løsninger, under hensyntagen til havnens og kommunens respektive planer for videreudvikling af havneområderne og havnefronten samt Rønne by. 

Støj

I anlægsfasen vil det hovedsageligt være nedbringelse af spuns, pilotering, kørsel med entreprenørmaskiner og uddybningsfartøjer der vil give øget støjpåvirkning. Støjbidraget ved boliger vil overvejende være mindre end 35dB (A), der er den vejledende støjgrænse ved boliger om natten. Uddybningen kan forekomme hele døgnet, mens de øvrige støjkilder alene vil forekomme i dagperioden.

Det samlede støjbidrag fra eksisterende og nye havneaktiviteter ligger på ca. samme niveau som de eksisterende aktiviteter ved bygrænsen. Dog vil større områder nordøst for det nye havneområde få øget støjpåvirkning.

I forbindelse med havneudvidelsen er det eksisterende opfyldte grønne område sydvest for Kastellet udlagt til Støjbufferzone. Dette ændrer ikke på den aktuelle anvendelse af området, men sikrer, at de forventede havneaktiviteter kan pågå. På Galløkken ved vandrehjem, campingplads og de nærmeste boliger i Rønne i øvrigt kan virksomhederne overholde gældende støjgrænser med de fastlagte miljøklasser for de nye havnearealer. 

Kystmorfologi

Havneudvidelsen vil ændre strøm og bølgeforhold i et område omkring havnen. Det er bl.a. undersøgt, om ændringerne vil påvirke sedimenttransporten i havet langs kysten nord og syd for den nye havn.

Rønne havn ligger på et nulpunkt for sedimenttransport. Det skyldes, at bølger som regel kommer ind fra vest, rammer havnen og giver en nordlig strøm langs den nordlige del af havnen og en sydlig strøm langs den sydlige del af havnen. Vurderingerne viser, at havneudvidelsen vil ændre sedimenttransporten langs kysten ved Galløkken indenfor de første 8 høfder fra udvidelsen.

Indenfor det område, der påvirkes, er et geologisk interesseområde, Rønneformationen, der er af national værdi. I forbindelse med udformningen af havneudvidelsen er beregnet, at en sandfodring i hjørnet syd for det eksisterende opfyldte areal og frem til høfde 3 vil hjælpe den ny kyst med at finde en ligevægtstilstand. Denne udstrækning af sandfodringen forventes ikke at hindre fortsat erosion af dele af Rønneformationen. Det foreslås at overvåge kystens tilpasning over en 10-årig periode med henblik på at sikre, at kysten udvikler sig som beskrevet. Overvågningsprogram og afværgetiltag er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens kapitel 20.

Sedimenttransporten langs kysten nord for Rønne Havn vurderes ikke at blive påvirket.

Befolkning

Der er risiko for at dele af befolkningen vil opleve gener fra havneudvidelsen. Her tænkes især på gener fra støj, øget trafik, visuel påvirkning og påvirkning af oplevelsen af de rekreative arealer syd for Rønne - dels i anlægsfasen og efterfølgende i driftsfasen. 

Krydstogtturisme

Med havneudvidelsen skabes mulighed for en stigning i krydstogtturismen, til forventet maksimalt 60 årlige anløb med knap 100.000 passagerer årligt. Dette niveau ventes nået i 2030. Erfaringsmæssigt vil 40-60 % af passagererne vælge at besøge Rønne by til fods eller vha. cykler eller minibusser.

Et godt beskrevet udbud af oplevelser kan være med til at sikre, at flere turister vælger at besøge andre seværdigheder på Bornholm. For at blive en succes er det desuden vigtigt, at der samarbejdes bredt om at forbedre infrastruktur og serviceniveau.

 

Trafik- og Byggestyrelsen, der ansvarer for planerne for havneudvidelsen på søterritoriet har haft et udkast til VVM-redegørelse sendt i høring til berørte styrelser for verificering af indholdet. Trafik- og Byggestyrelsen og Bornholms Regionskommune vil koordinere den videre offentlige høring af planforslaget ved en vedtagelse af dette punkt.    

Bilagsmaterialet til planforslaget er omfattende. Hoveddokumenterne er bilag A: Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, bilag B: Ikke teknisk resumé af VVM-redegørelsen og bilag C: VVM-redegørelsen. Bemærk at et udkast til Masterplan 2050 for Rønne Havn A/S indgår som bilag 7 til VVM-redegørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. december 2016

1.
1) Påvirkninger af hydrauliske af hyrauliske, kystmorfologiske og marine forhold (PDF)

2.
1a) Besigtigelse af tilstødende kyststrækninger (PDF)

3.
1b) Metocean med tilhørende kalibrering, bilag 2b (PDF)

4.
1c) Hydraulisk modellering af bølger og strøm (PDF)

5.
2) Påvirkninger fra sedimentsspredning (PDF)

6.
2a) Sedimentsspredning (PDF)

7.
3) Sejlads med krydstogtskibe i fase 1 (PDF)

8.
3a) Appendix A_Figurer og kaptajn-, lods-kommentarer (PDF)

9.
3b) Appendix B_Skibsbeskrivelser (PDF)

10.
3c) Appendix_C Rønne Fase 1 Description (PDF)

11.
4) Assentment Simulation study, Phrase 2. Port og Roenne (PDF)

12.
4a) Appendix I_Plot and captains comments (PDF)

13.
4b) Appendix II_Ships (PDF)

14.
4c) Appendix III_Roenne_face 2_Description (PDF)

15.
4d) Appendix IV_Evaluation Analysis Roenne phase 2_ Instruction to pilot (PDF)

16.
5) Marinarkæologi, screeningsnotat. Arkæologisk analyse. (PDF)

17.
6) Visualiseringsrapport (PDF)

18.
C. Del 2 VVM redegørelse for udvidelse af Rønne Havn (PDF)

19.
A. Forslag til lokalplan 091 og kommuneplantillæg 011 for udvidelse af Rønne Havn (PDF)

20.
B. Del 1 Ikke Teknis Resumé, VVM-redegørelse og miljøvurdering af plangrundlag for udvidelse af Rønne Havn (PDF)

21.
7. Masterplan 2015 fo Rønne Havn A/S (PDF)

22.
7a) Kortbilag Fase 0 - 2016 (PDF)

23.
7b) Kortbilag Fase 1 - 2020 (PDF)

24.
7c) Kortbilag Fase 2 - 2030 (PDF)

25.
7d) Kortbilag Fase 3 - 2040 (PDF)

26.
7e) Kortbilag Fase 4 - 2050 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Forslag til kommuneplantillæg nr. 013 og lokalplan nr. 092 for et boligområde ved det gl. savværk i Svaneke  

01.02.05P15-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 2. maj 2016 at ændre plangrundlaget for at muliggøre helårs- og fritidsbeboelse i et tidligere savværk i Svaneke.

Den ønskede ændring forudsætter også, at matrikel 8a og 8b ændres i kommuneplanen, så området overføres fra at være et erhvervsområde til fremover at være et boligområde.

Sideløbende med forslag til kommuneplantillæg er der blevet udarbejdet et forslag til lokalplan, som er klar til offentliggørelse og kan sendes i høring i 8 uger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I den vestlige del af Svaneke ligger erhvervsområdet Svanevangen. Ejeren af ejendommen matrikel 8a og 8b, som er beliggende på hjørnet af Korshøje og Storegade, har anmodet om ændret planlægning, så det tidligere savværk på matrikel 8b kan anvendes til blandet boligformål.

Den ønskede ændring forudsætter, at matrikel 8a og 8b udtages af kommuneplanens rammeområde 208.E.01 og overføres til en ny kommuneplanramme 208.B.05, der muliggør en lokalplanlægning for helårs- og fritidsbeboelse.


Ændringen medfører desuden, at en del af lokalplan nr. 28 for erhvervsområdet Svanevang i Svaneke skal ophæves, da den indeholder bestemmelser for at området kun må anvendes til erhvervsformål. En del af det område, som nu omfattes af lokalplan nr. 28 vil derfor afløses af denne nye lokalplan nr. 092, jf. vedhæftede forslag.

 

Det forslåede lokalplanområde består i dag af en eksisterende bevaringsværdig savværksbygning på 2,5 etager samt et omkringliggende grønt areal, jf. kortbilag 1. i det vedhæftede forslag. Lokalplanområdet grænser mod syd, øst og nord op til boligområder, mens det mod vest grænser op til et erhvervsområde, som primært anvendes til lagerbygning og produktion af Svaneke Bryghus A/S.

Lokalplanen har til formål at udskille området omkring savværksbygningen fra erhvervsområdet med mulighed for at etablere op til seks lejligheder, hvoraf to af lejlighederne vil få status som boliger til helårsanvendelse, mens de øvrige vil få status som fritidsboliger.


Endvidere er det formålet med lokalplanen at sikre, at savværkets hovedbygnings kulturhistoriske og arkitektoniske særpræg og kvaliteter bevares.


Planforslagene er screenet for pligt til miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke skal miljøvurderes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. december 2016

1.
Forslag til lokalplan nr. 092 samt kommuneplantillæg nr. 013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedr. påklaget vedtagelse af lokalplan nr. 079 for et sommerhusområde i Sømarken

01.02.05K02-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune vedtog den 17. december 2015 tillæg nr. 03 til kommuneplan 2013 samt lokalplan nr. 079 for et sommerhusområde i Sømarken.

Planerne er påklaget til Natur- og miljøklagenævnet af tre grundejerforeninger, som er naboer til området.

Klagerne er fra grundejerforeningen Fyrrebakken, grundejerforeningen Lyngvejen og grundejerforeningen Ålhammer i Pedersker.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse gav ikke grundejerforeningerne medhold i klagen over kommunens afgørelse.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at afgørelsen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Klager: Grundejerforeningen Fyrrebakken og grundejerforeningen Lyngvejen i Pedersker

 

a.    Grundejerforeningerne har anført, at området i den hidtil gældende lokalplan nr. 3 for sommerhusområderne i Sømarken var udlagt til – og i en lang årrække har været benyttet til - boldspil og friareal altså rekreative formål og ikke til sommerhusbebyggelse. Derfor må udstykning og planlægning af det pågældende område ses som en udvidelse af sommerhusområdet i strid med kravene i planlovens § 5b, stk. 1, nr. 3, om planlægning i kystnærhedszonen.

 

b.    Endvidere har disse to grundejerforeninger gjort gældende, at der er sket fejl i offentliggørelsesproceduren, idet de først den 1. marts 2016 modtog meddelelse om afgørelsen samt klagevejledning.

 

Natur- og Miljøklagenævnets kommentar

 

Ad. a.      Efter Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse indebærer lokalplan nr. 079 for et sommerhusområde i Sømarken ikke udlæg af nye sommerhusområder i strid med planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 3.

 

Ad. b.   Det kan på den baggrund konstateres, at det er i strid med planlovens § 31, stk. 1, nr. 2, at klagerne ikke modtog et eksemplar af den offentliggjorte lokalplan nr. 079 samtidig med offentliggørelsen den 17. december 2015. Det fremgår af sagen, at Bornholms Regionskommune den 1. marts 2016 oplyste, at der var sket en fejl, og sendte de pågældende et eksemplar af bekendtgørelsen med oplysning om klageadgang og fornyet klagefrist. Nævnet finder herefter ikke grundlag for at anse lokalplanen ugyldig af denne grund.

 

 

Klager: Grundejerforeningen Ålhammer

 

Ad. c.    Grundejerforeningen har bemærket, at det fremgår af den nye lokalplan nr. 079, at der aflyses en stiforbindelse mellem Bonaveddevejen og Fyrreklyngen, men at kommunen har glemt at aflyse de to berørte matrikler nr.104Z og 104ai på Fyrreklyngen. Endvidere har denne grundejerforening gjort gældende, at lokalplanen indebærer, at der kan etableres to regnvandsrecipienter forbundet med en åben grøft. Den største recipient ligger tæt på foreningens område mod vest, hvor der tidligere har været store oversvømmelser, når det regner. Disse to recipienter er tiltænkt som regnvands-forsinkelsesbassiner, men frygtes at kunne medføre vandskader på nogle sommerhuse.

 

 

Natur- og Miljøklagenævnets kommentar

Ad. c.    Klagen fra Grundejerforeningen Ålhammer over at etablering af to søer med åben grøft som opbevaring af regnvand til nedsivning, vil medføre vandskader på de sommerhuse, der ligger lavest i området på grund af højdeforskellen, indeholder ikke sådanne retlige spørgsmål, som nævnet kan behandle, hvorfor den afvises fra realitetsbehandling. Tilsvarende gælder klagen over, at kommunen ikke har aflyst en stiforbindelse på de to berørte matrikler nr.104Z og 104ai på Fyrreklyngen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. december 2016

1.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Status for planlægning af et samlet motorsportsområde i Åkirkeby Plantage

01.02.05P16-0160

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 29. august 2016, at der kan iværksættes udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et samlet motorsportsområde i Åkirkeby Plantage. Beslutningen er truffet for at imødekomme Bornholms Motorsports (BMS) ønske om en permanent motorsportsbane til folkerace.

Beboere i området, har dannet foreningen ”Bevar Fredskoven Højlyngen/Nordre Byskov”, der er imod projektet. Modstanden er bl.a. kommet til udtryk gennem en underskriftsindsamling, hvor 342 borgere har skrevet under mod kommunens planer om at etablere yderligere en motorsportsbane i området.

Overvejes det at stoppe planprocessen nu, vil BMS hurtigere kunne arbejde med en ny løsning til en permanent motorsportsbane.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

•    at udvalget drøfter status og indsigelser og på den baggrund tager stilling til om det giver anledning til at ændre på den planlagte proces.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Udvalget anbefaler, at den igangværende proces fortsættes.

Carsten Scheibye, Jesper Lindstrøm Larsen og Steen Frandsen anbefaler, at der indlægges et offentligt orienteringsmøde.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, idet han ønsker helt at standse planlægningen for en motorsportsbane på Bornholm.

Sagsfremstilling

Baggrund og proces

Bornholms Motorsport (BMS) har siden 2010 søgt at skabe grundlaget for etablering af en permanent motorsportsbane, primært til folkerace, da klubben står uden faste banefaciliteter til træning og løbsafholdelse.

Efter flere års forgæves afsøgning af forskellige etableringsmuligheder, delvist i samarbejde med kommunen, er et kommunalt ejet skovareal i Åkirkeby Plantage af BMS fundet velegnet til formålet, jf. bilag 1. Her er der efter bornholmske forhold relativt langt til naboer og arealet ligger i tilknytning til den eksisterende motocrossklub, Åkirkeby Crossklub (ÅCK) og deres banefaciliteter, hvor der siden 1970erne er blevet kørt motocross m.m. Derved samles de støjende motorsportsaktiviteter ét sted på øen. Flere motorsportsaktiviteter i området vil givetvis medføre en større støjbelastning for omgivelserne. Støjniveauet i området forventes dog ikke øget væsentligt i forhold til det nuværende niveau, da folkeracebiler støjer langt mindre end de motocrossmaskiner, der allerede kører i området.  Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier skal overholdes, hvilket bl.a. sikres i forbindelse med miljøgodkendelser af anlæggene.

For at imødekomme BMS ønske om en permanent motorsportsbane til folkerace o. lign. besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015, at iværksætte planlægning for en ny motorsportsbane til folkerace på et areal i tilknytning til den eksisterende motocrossbane. Forud for beslutningen var der indkaldt idéer og forslag i offentligheden vedr. planlægningen. I den forbindelse blev det klart, at arealet til det nye baneanlæg ikke var tilstrækkeligt stort til at rumme tilhørende faciliteter som klubhus, parkering, vandhul og støjvolde o. lign. Kommunen fik derfor tilladelse af Naturstyrelsen til at udvide området med ca. 1,5 ha.

Den eksisterende motocrossbane i området er ikke omfattet af planlægning til at regulere de fysiske forhold på arealet. Efter en nærmere planmæssig vurdering anbefalede Center for Teknik og Miljø derfor, at der blev udarbejdet et plangrundlag, som omfatter et samlet motorsportsområde, der rummer begge baneanlæg. Der blev gennemført en supplerende indkaldelse af idéer og forslag forud for udvalgets stillingtagen til, om den eksisterende motocrossbane skulle inddrages i planlægningen. På den baggrund besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016, at iværksætte planlægning for et samlet motorsportsområde i Åkirkeby Plantage.

Derudover har kommunalbestyrelsen bevilliget 500.000 kr. til etablering af en folkeracebane i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016. Siden har BMS arbejdet med idéer og visioner for banen og foreningen. BMS har bl.a. nedsat en styregruppe i forhold til projektet omkring en permanent folkeracebane med tilhørende faciliteter.

Der er udarbejdet et notat, som giver en samlet oversigt over sagsforløbet, jf. bilag 2.

 

Modstand mod projektet

I forbindelse med den politiske beslutning om, at iværksætte planlægning for et samlet motorsportsområde i Åkirkeby Plantage, har ønsket om at udvide området med en ny folkeracebane mv. mødt modstand.

Modstanden kommer hovedsageligt fra naboer i området, der har dannet foreningen ”Bevar Fredskoven Højlyngen/Nordre Byskov” med 54 medlemmer. Foreningen ønsker at bevare fredskoven og forhindre yderligere fældning af træer i området med henblik på anlæggelse af en motorbane. Endvidere argumenterer de for bedre miljøforhold omkring den eksisterende motocrossbane. Foreningen har indsamlet 342 underskrifter til kommunalbestyrelsen mod kommunens planer om at tillade endnu en motorsportsbane i området samt det grundlag beslutningen er truffet på.

Da Teknik- og Miljøudvalget tilbage i år 2013 modtog 291 underskrifter mod anlæggelse af en folkeracebane på et areal, ved BOFA lige uden for Rønne og der i stedet foresloges en placering i tilknytning til motocrossbanen i Åkirkeby Plantage, blev det besluttet, at arbejde videre med denne mulighed.    

I forbindelse med det igangværende planarbejde har sagen gentagne gange været debatteret i medierne, primært med kritik rettet mod beslutningen om at muliggøre etablering af en motorsportsbane til folkerace i Åkirkeby Plantage.

 

Status på sagen

Status på sagen er, at et forslag til et kommuneplantillæg, en lokalplan for et samlet motorsportsområde i Åkirkeby Plantage, en miljøvurdering og en plan for etablering af bynær erstatningsskov er under udarbejdelse. Et forslag til et samlet plangrundlag forventes at være klar til at blive sendt i offentlig høring ved udgangen af marts 2017. Efter høringsperioden på 8 uger kan der tages politisk stilling til om planerne skal forkastes eller endeligt vedtages med eventuelle rettelser som konsekvens af de indkomne høringssvar. Planlægningen der skal muliggøre etableringen af en motorsportsbane i Åkirkeby Plantage vil tidligst kunne afsluttes i august/september 2017.

Overvejes det at stoppe planprocessen nu, vil BMS hurtigere kunne arbejde med en ny løsning til en permanent motorsportsbane.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. december 2016

1.
Bilag 1. Motorsportsområdets afgrænsning (JPG)

2.
Bilag 2. Motorsportsbane til BMS – oversigt over sagsforløb (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Forslag til revideret Råstofplan

01.09.00P15-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Råstofplanen fastlægger bl.a. rammerne for regionskommunens administration af indvinding af råstoffer på Bornholm. Lovgrundlaget for råstofplanen er fastlagt i råstoflovens §§ 5a, 6a.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. januar 2012 Råstofplan for Bornholm 2012-2024. Kommunalbestyrelsen skal ifølge råstofloven gennemgå råstofplanen hvert fjerde år, for at vurdere om der er behov for en justering eller revision af planen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. juni 2015 at sende den udarbejdede redegørelse samt debatoplæg i offentlig høring i 8 uger fra d. 26. juni til 21. august 2015.

Der indkom ingen bemærkninger.

Center for teknik og miljø har herefter udarbejdet forslag til råstofplan samt tilhørende miljøvurdering. Forslaget til den nye råstofplan er digitalt og er klar til at blive sendt i offentlig høring.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at forslag til Råstofplan 2016 sendes i offentlig høring i perioden 2. januar - 6. marts 2017.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Regionskommunen skal udarbejde en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Råstofplanen skal udarbejdes på grundlag af en råstofkortlægning, som Bornholms Regionskommune ligeledes har ansvaret for at gennemføre (råstoflovens § 5a).

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til Råstofplan 2016. Forslaget er digitalt, i lighed med den tidligere offentliggjorte redegørelse samt debatoplægget. Planen vil således kunne ses digitalt, men det er også muligt at downloade en pdf-version, som kan udskrives.

Planprocessen indledtes med en idé-fase (1. offentlighedsfase), hvor en redegørelse over status på råstofplanlægningsområdet blev offentliggjort, sammen med et debatoplæg som opfordrede borgere, virksomheder, myndigheder og interesseorganisationer m.fl. til at indsende idéer og forslag til den kommende råstofplanrevision. Samtidig beskrev Center for Teknik og Miljø, hvorfor der er behov for en revision af råstofplanen.

 

I redegørelsen og debatoplægget blev der lagt op til at råstofplanen 2012-2024 revideres fordi:

1.    Der er råstofområder som har behov for at blive vurderet mht. om der er en tilstrækkelig restressource og/eller afklaring af fremtidsmuligheder.

2.    Der er behov for at få afklaret, i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, om der er behov for reservering eller ny kortlægning af Nexø Sandsten til landets kulturhistoriske bygninger.

3.    Det skal vurderes om der kan udlægges råstofindvindingsområder, hvor der i dag indvindes råstoffer, udenfor udpegede råstofområder.

4.    Råstofplanen bør være digital i lighed med kommuneplan 2013 jf. den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

5.    Det kortlægningsmateriale, der ligger til grund for nuværende plan, efterhånden er gammelt (1985). Der er behov for en vurdering af det eksisterende materiale med henblik på planlægning af fremtidig indsats mht. nye kortlægninger.

 

Da Teknik og Miljø ikke modtog bemærkninger til det offentliggjorte materiale, arbejdedes der videre med de foreslåede emner. Undervejs i processen har det vist sig nødvendigt at justere nogle af disse fokuspunkter, som det kan ses herunder:

 

Ad 1) Det er blevet klart, at der efterspørges et pålideligt ressourceestimat for alle de udlagte råstofindvindingsområder. Denne opgave vil der blive arbejdet videre med i den kommende planperiode. Varigheden afhænger af de ressourcer der afsættes til formålet.

 

Ad 2) Slots og Kulturstyrelsen, har et behov for Nexø Sandsten i bygningsegnet kvalitet og i en bestemt farve, som svarer til de historiske bygninger i Danmark der har behov for restaurering. Det er endnu uklart, om styrelsens behov kan imødekommes indenfor de udlagte områder. Center for Teknik og Miljø er i løbende dialog med Slots og Kulturstyrelsen.

 

Ad 3) De områder, hvor der i dag indvindes råstoffer udenfor de udlagte råstofindvindingsområder, er foreslået optaget i Råstofplan 2016. Der er bl.a. i den forbindelse indhentet planlægningstilladelse fra Naturstyrelsen til udlæg af nyt område (Helletsgård) i Natura 2000 område nr. 162 (Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne). Herudover er området ved Skovsholm foreslået udlagt som beskrevet i debatoplægget. Områderne ved Grisby og Klemensker er vurderet, men videreføres uden ændringer i den reviderede råstofplan, da der ikke ud fra en samlet vurdering er belæg for arealjusteringer på nuværende tidspunkt. Endelig er der medtaget forslag om et nyt råstofindvindingsområde ved Torpebakker, da et ressourceestimat samt en ny risikovurdering har vist, at der ligger en god ressource, som kan udnyttes uden risiko for grundvandet, såfremt der tages behørigt hensyn.

 

Ad 4) Råstofplan 2016 er digital.

 

Ad 5) I løbet af de kommende planperioder, vil baggrunden for de udlagte arealer blive vurderet med henblik på at sikre et pålideligt datagrundlag for råstofplanens arealudlæg og eventuelle forudsætninger for disse.

 

Udover ovenstående er råstofplanens retningslinjer også blevet omarbejdet, for at gøre det tydeligere, hvilke muligheder og begrænsninger råstofplanens arealudlæg medfører. Der er ligeledes indført forudsætninger for udlæg af de tre nye indvindingsområder, med det formål at sikre de væsentligste øvrige interesser. Herved bliver det muligt at udnytte værdifulde råstoffer på arealer, hvor der også er andre væsentlige interesser at tage hensyn til.

 

Offentlig høring

Der er udarbejdet et forslag til råstofplan og en miljøvurdering af planforslaget såvel som af de forslåede nyudlæg, som er medtaget i dette. Høringen af det offentliggjorte materiale retter sig mod den brede offentlighed, samt virksomheder og relevante myndigheder.

 

Høringen annonceres udelukkende på regionskommunens hjemmeside, i henhold til gældende lovgivning.

Forslag til Råstofplan 2016 er i offentlig høring fra 2. januar 2017 til den 6. marts 2017.

 

Efter offentlighedsfasen samt gennemgang og sammenskrivning af de eventuelt indkomne bemærkninger og indsigelser, vil kommunalbestyrelsen få fremlagt forslag om at vedtage råstofplanen endeligt, hvorefter den offentliggøres med 4 ugers klagefrist.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Link til bilag: Forslag til Råstofplan 2016

http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplanfilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&planid=17

Brugernavn: guest

Adgangskode: kigind

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Godkendelse af spildevandstakster for 2017

13.00.00S55-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Spildevand A/S har fremsendt forslag til takster for spildevand i 2017. Taksterne er hævet 0,60 kr. på den variable del svarende til 2 % i forhold til det foregående år, primært med henblik på at kompensere for ”trappemodellen”, der giver rabat for storforbrugere.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at taksterne godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I takstbladet for 2017 er tilslutningsbidraget og det faste vandafledningsbidrag pristalsreguleret med ca. 0,3 % i henhold til den gældende betalingsvedtægt.

Det variable vandafledningsbidrag (m³-taksten) er hævet med 0,6 kr./m³ svarende til ca. 2 %. For en gennemsnitsfamilie udgør stigningen ca. 90 kr./år. Ud over pristalsregulering er formålet med denne takststigning bl.a. at kompensere for de stigende rabatter til storforbrugerne, der blev indført ved lov med den såkaldte ”trappemodel” i 2014.

Trappemodellen betyder, at prisen falder ved stigende vandforbrug. Rabatten gælder for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår. Trappemodellens formål er at skabe mere konkurrencedygtige vilkår for store vandforbrugende virksomheder.

Rabatterne er i 2017 16 % ved et vandforbrug på mellem 500 og 20.000 m³ og 48 % ved et vandforbrug over 20.000 m³. Rabatterne stiger frem til 2018 til henholdsvis 20 % og 60 %.

I 2017 vil rabatterne udgøre ca. 4 mio. kr., der kommer 4 bornholmske virksomheder til gode. Det er Danish Crown, Bornholms Andelsmejeri, Espersen i Hasle og Bornholms A/S - konservesfabrikken i Nexø.

Priserne for tømningsordningen og gebyrerne er uændrede.

De foreslåede takster holder sig indenfor den økonomiske ramme, som Konkurrencestyrelsen har fastsat for Bornholms Spildevand A/S´s indtjening.

Økonomiske konsekvenser

Spildevandsområdet er brugerfinansieret, og de nye takster har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen ud over, at betalingen for afløb fra kommunens ejendomme reguleres i henhold til takstbladet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. december 2016

1.
Spildevand Regnskab 2015 budget og øk rammer 2017 (PDF)

2.
20161030 Takster Spildevand 2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016, Teknik- og Miljøudvalget

00.30.14G01-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé                                                          

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser for Teknik- og Miljøudvalgets områder et forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på den overførbare bevilling. Set under et er der fra 2015 overført et overskud på 2,3 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 6,5 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 er der tale om en forbedring af forventningen til resultatet på 13,3 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2016, hvilket er en forbedring af forventningen til resultatet på 1,0 mio. kr.

Budgetopfølgningen vedr. anlæg viser, at 47,6 mio. kr. af rådighedsbeløbet forventes anvendt i 2016.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)    at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)    at det som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at der meddeles tillægsbevilling på

o    1.916.000 kr. til bevilling 52 Teknik og Miljø

o    897.000 kr. til bevilling 56 DeViKa

begge finansieret af næste års buget på bevillingernes rammer

c)    at det som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at mindreforbrug vedrørende afværgeforanstaltninger på tidligere renserigrund overføres til 2017, som følge af tidsmæssig forskydning af projektets udgifter

d)    at det som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at der meddeles følgende anlægsbevilling:

o    at der gives en anlægsbevilling på -705.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge,

o    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på -705.000 kr., idet beløbet tilføres de likvide midler, og

o   at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Ad a) Taget til efterretning.

Ad b) - d) Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016. I 2016 gennemføres budgetopfølgning vedr. budget 2016, pr. 30. april og 31. oktober, samt administrative budgetopfølgninger pr. 31. juli og 31. januar 2017.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2016 ekskl. overførsler fra 2015.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2016, dvs. inkl. overførsler fra 2015.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften

Af bilag 2 fremgår budgetopfølgning på anlæg

 

Drift

For Center for Teknik og Miljø forventes samlet set et merforbrug på 0,1 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2016. Fra 2015 er overført et underskud på 1,7 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et underskud på 1,8 mio. kr.

Merforbruget er sammensat af mindreforbrug på beredskabet og et merforbrug på Teknik og Miljø primært vedr. skadedyr.

 

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forbedring af resultatet på 0,8 mio. kr. Forbedringen kan primært henføres til beredskabet.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2016. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forbedring af resultatet på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til borger (veje, miljø og byg), jordforurening og skyldes at der siden seneste budgetopfølgning er givet en tillægsbevilling, der ikke udmøntes fuldt ud i år.

 

For Center for Ejendomme og Drift forventes samlet set et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2016. Fra 2015 er overført et overskud på 3,9 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 8,3 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til vintertjenesten samt kollektiv trafik.

Forbedringen siden sidst kan dels henføres til at der for Ejendomsservice og Vej, park og anlæg var indregnet et merforbrug, som følge af forventet forbrug af overførsel. Overførslen fra 2015 er siden overført til anlæg, hvorfor forbruget også placeres her og merforbruget i forhold til driftsbudgettet nedsættes. Dertil var der ved forrige budgetopfølgning indregnet balance i indeværende år vedr. vintertjenesten, hvor der ved denne opfølgning ventes et mindreforbrug. Dels kan forbedringen siden sidst henføres til kollektiv trafik, der efter blandt andet sommerens salgstal nu venter et mindreforbrug, der dels bunder i mersalg.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set balance mellem forbrug og budget i 2016, hvilket er det samme som ved budgetopfølgningen pr. 30. april.

 

For Bofa forventes balance mellem forbrug og budget i 2016, hvilket er det samme som ved budgetopfølgningen 30. april.

 

Anlæg

På Teknik- og Miljøudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2016 netto 97,3 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på netto 49,7 mio. kr., hvoraf der forventes 49,0 mio. kr. overført til 2017.

 

De beløbsmæssigt væsentlige overførsler til 2017 er ombygning af skolerne i Rønne, etablering af køkkener i dagtilbud, Snogebæk Områdefornyelse, nedrivningspuljer og Havnepakken III, som udgør 67 pct. af de forventede overførsler. Herudover afsluttes en lang række igangværende projekter først i 2017 (eller senere), ligesom der er projekter, der først startes op i 2017.

 

Det anbefales, at der meddeles anlægsbevilling til projektet Ombygning af kommunale bygninger til midlertidige boliger for flygtninge. Bornholms Regionskommune har efter oprindelig anlægsbevilling ansøgt og modtaget tilsagn om et integrationstilskud på 705.000 kr. til etablering af midlertidige boliger for flygtninge. Der skal derfor gives en tillægsbevilling på -705.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.

 

Salg af grunde og bygninger udviser en forventet merindtægt i 2016 på 1,4 mio. kr.

Der forventes salgsindtægter på i alt 6,9 mio. kr. i 2016, således at det budgetmæssige efterslæb på køb og salg af bygninger indhentes.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab 2016 på Teknik- og Miljøudvalgets områder viser pr. 31. oktober samlet set et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på den overførbare bevilling. Set under et er der fra 2015 overført et overskud på 2,3 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 6,5 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2016

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2016

Overført fra 2015

Forventet resultat i 2016 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Center for Teknik og miljø

-130

704

-1.688

-1.818

704

51 Beredskab

470

 

-372

98

 

52 Teknik og miljø

-600

704

-1.316

-1.916

704

Center for Ejendomme og drift

4.371

-

3.947

8.318

-

53 Vej, park og anlæg

2.920

 

580

3.500

 

54 Vej og Park

-

 

-

-

 

55 Ejendomme og service

-358

-

1.866

1.509

 

56 Devika

-500

 

-397

-897

 

57 Kollektiv trafik

2.309

 

1.898

4.207

 

Bofa

 

-

 

 

-

58 Affaldshåndtering

 

-

 

 

-

Teknik- og miljøudvalget

4.241

704

2.259

6.500

704

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

 

 

 

Tabel 2: Sammenligning af forventet mer-/mindreforbrug med tidligere opfølgning

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer-/mindreforbrug i 2016

Overførbar

Forventet mer-/mindreforbrug i 2016

Ikke-overførbar

30. april

31. okt

Ændring

30. april

31. okt

Ændring

Center for Teknik og miljø

-895

-130

765

-323

704

1.026

51 Beredskab

-

470

470

 

 

 

52 Teknik og miljø

-895

-600

295

-323

704

1.026

Center for Ejendomme og drift

-8.129

4.371

12.500

-

-

-

53 Vej, park og anlæg

-4.580

2.920

7.500

 

 

 

54 Vej og Park

-

-

-

 

 

 

55 Ejendomme og service

-2.107

-358

1.749

 

 

 

56 Devika

-550

-500

50

 

 

 

57 Kollektiv trafik

-892

2.307

3.201

 

 

 

Bofa

 

 

 

 

 

 

58 Affaldshåndtering

 

 

 

-

-

-

Teknik- og miljøudvalget

-9.024

4.241

13.266

-323

704

1.026

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. december 2016

1.
Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau (DOCX)

2.
Anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Prioritering af anlægsmidler, vejanlæg 2017

05.01.00S00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

I anlægsbudgettet for 2017 udgør rådighedsbeløbet til vejanlæg 17.252.000 kr.

Budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 kan endnu ikke opgøres, men det forventes at overførslen på vejområdet vil blive minimal. Det samlede beløb til anlægsopgaver i 2017 svarer således til rådighedsbeløbet på 17.252.000 kr.

Anlægsopgaverne i 2017 omfatter asfaltarbejder, renovering af broer og bygværker, kabellægning af gadebelysningsanlæg, renovering af vejafvandingsanlæg og trafiksikkerhedsprojekter (fortrinsvis trafikforanstaltninger i forbindelse med nyt Campus byggeri).

Såfremt prioriteringsforslaget følges, vil størstedelen af udgifterne blive afholdt i 2017.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at prioriteringen af anlægsmidlerne for 2017 godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til prioritering af anlægsmidler er følgende:

·         Asfaltarbejder til 8.500.000 kr. på vejnettet med afledte udgifter til blandt andet vejmarkering. Prioriteres med baggrund i belægningsoptimeringssystemet BelOps. I BelOps indrapporteres årligt registrerede belægningsskader – disse omsættes i en skades-point liste for samtlige veje. Herudover indarbejdes trafikmængde samt årets belægningsbudget, og på baggrund af disse data udarbejdes et oplæg til den mest fordelsagtige indsats ved udvælgelse af asfaltarbejder. I vedhæftede bilag er der nærmere redegjort for de planlægte belægningsarbejder.

·         Renovering af broer og bygværker til 2.750.000 kr. Vil over de kommende år omfatte ca. 310 mindre broer og bygværker på det samlede Bornholmske vejnet. Renoveringen foretages med baggrund i udarbejdet generaleftersynsrapport med en samlet prioritering. I vedhæftede bilag er der nærmere redegjort for planlagte arbejder i 2017. Supplerende hertil planlagte brorenoveringer i perioden 2016-2020.

·         Kabellægning af gadebelysningsanlæg til 2.500.000 kr. I 2017 udfører Bornholms Energi og Forsyning (Østkraft) næste pulje af kabellægning af deres luftbårne elforsyningsanlæg. Berørte områder for gadebelysningen er Åkirkeby (Doktorbakken, Nygade, Æblehaven, Smedegade, Østerled, Svinget, Grønningen, Syrenvej, Præstevænget, Gyvelvej, Rosenvej, Skovløkken). Vestermarie (Vestermarievej). Rønne (Stengade, Pingels Alle, Teglgårdsvej ). I vedhæftede bilag er der nærmere redegjort for de planlægte kabelarbejder i 2017.

·         Renovering af vejafvandingsanlæg til 500.000 kr. Grundet klimaændringerne skal der de kommende år, i samarbejde med Bornholms Energi og Forsyning, iværksættes fælles projekter i relation til regnvands separering, herunder afvanding af vejene. Planlægte områder er den nordlige kystnære del af Rønne bymidte (Havnegade og Lillegade). Udgifterne til disse projekter vil ikke kunne finansieres over driften.

·         Trafiksikkerhedsarbejder, specielt trafikforanstaltninger ved og omkring det nye Campus til 3.000.000 kr. Efter en nærmere dialog med Campus og BAT, vil der blive udarbejdet forslag til eventuelle tiltag til at separere/sikre de bløde trafikanter, eventuelle ændringer af adgangsforhold, trafiksaneringer af de tilstødende veje mv. Forslagene vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.

 

Den disponible anlægsbevilling på vejområdet er oprindelig afsat for at kunne finansiere nye vej-anlægsprojekter, dog således at større driftsrelaterede vedligeholdelsesopgaver også medtages i prioriteringen.

Gennem de seneste 10 års driftsmæssige besparelser på vejområdet, har det politiske udvalg i stigende grad valgt at finansiere større driftsopgaver over anlægsområdet, som konsekvens af de gennemførte driftsbesparelser, idet disse opgaver ellers ikke vil kunne gennemføres.

En nærmere beskrivelse af projekt, kravsspecifikation, udvælgelseskriterier, kravstildelingskriterier og udbudsform samt et mere detaljeret budget vil fremgå af ansøgning om anlægsbevillinger.

Økonomiske konsekvenser

Det disponible rådighedsbeløb i 2017 i puljen til vejanlæg på 17.252.000 kr. er afsat under Center for Teknik og Miljø.

Når prioriteringen af anlægsmidlerne efterfølgende bliver fulgt op af bevillingsansøgninger, vil anlægsbevillingerne blive givet til Center for Teknik og Miljø og Center for Ejendomme og Drift, afhængigt af hvilket center, der har ansvaret for de enkelte projekter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. december 2016

1.
Asfaltarbejder_ oversigtskort2017 (PDF)

2.
Budget 2017 OB PA (XLS)

3.
Sag 110.00 - Anbefalede broarbejder 2017 rev. 1 (PDF)

4.
2016-02-11 Anbefalede broarbejder 2016-2020 (PDF)

5.
Kabellægning gadebelysning 2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

15  Anlægsbevilling til renovering af svømmesalen i Søndermarkshallen

81.36.05G01-0977

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Den 30. juni 2016 godkendte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til renovering af Søndermarkshallens svømmesal på baggrund af nye skærpede krav til vandbehandling.

I forbindelse med renoveringsarbejdet planlægges det samtidig at etablere forbedrede adgangsvilkår til bassinet for handicappede personer.

Der søges derfor om forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) at anlægsbevillingen til ovennævnte projekt forhøjes med 250.000 kr. til etablering af handicaplift, således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 1.702.000 kr., og

b) at det afsatte rådighedsbeløb til projektet tilsvarende forhøjes med 250.000 kr., finansieret af Søndermarkshallens svømmesals driftsbudget under bevilling 55, Ejendomme og service.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Efter at beslutningen om at genåbne svømmesalen i Søndermarkshallen blev taget, blev det konstateret, at anlægget ikke levede op til nye skærpede krav om vandbehandling, gældende fra 1. juli 2017. Der blev derfor iværksat en undersøgelse for at få konstateret omfanget af nødvendig renovering af bassin og vandbehandlingsanlæg samt udfærdiget et løsningsforslag hertil.

På den baggrund godkendte kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016 at afsætte en anlægsramme på 7 mio. kr. inkl. uforudsete udgifter til svømmetilbud på Bornholm (Rønne Svømmehal, Gudhjem Svømmehal og Søndermarkshallens Svømmesal), idet der skulle arbejdes videre med forslag i Teknik- og Miljøudvalget om at gøre Søndermarkshallens svømmehal handicaptilgængelig.

På kommunalbestyrelsens møde den 30. juni 2016 blev der givet anlægsbevillinger til de tre svømmehaller. Anlægsbevillingen til renovering af Søndermarkshallens svømmesal, som udgør 1.452.000 kr., omfatter etablering af nye bassinvægge, overløbsrender samt mindre ændringer ved vandbehandlingsanlægget.

I forbindelse med renoveringsarbejdet planlægges det samtidig at sikre, at adgangsforholdene for handicappede brugere forbedres væsentligt, således at denne brugergruppe på en værdig måde vil kunne sikres adgang til bassinet. I dag skal de handicappede brugere hejses ned i bassinet med en kran, svævende 2-3 meter over bassinets vandoverflade. Med de forbedrede adgangsforhold vil de handicappede brugere kunne køres ned til bassinkanten, og med en selvbetjent lift lade sig transportere ned i bassinet.

Bornholms Idrætsområder søger om forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til etablering af handicaplift, idet dette anlægsarbejde ikke er omfattet af den allerede meddelte anlægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 30. juni 2016 en anlægsbevilling på 1.452.000 kr. til renovering af Søndermarkshallens svømmesal. Projektet omfatter renovering af bassinet, således det kan efterleve de nye skærpede krav til vandbehandling, som træder i kraft pr. 1. juli 2017:

 

Anlægsarbejder                  1.320.000 kr.

Uforudsete udgifter              132.000 kr.

Anlægsbevilling                  1.452.000 kr.

 

Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 250.000 kr. til etablering af handicaprampe- og -lift, således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 1.702.000 kr.

 

Udgiften på 250.000 kr. kan finansieres af Søndermarkshallens svømmesals driftsbudget under bevilling 55, Ejendomme og service.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Anlægsbevilling til projektering af anlægsarbejder i forbindelse med ændret skolestruktur i Rønne samt orientering om projektstatus  

82.20.00G01-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

 

I forbindelse med valg af rådgiver har det vist sig, at det er nødvendigt at justere tidsplanen for ombygning af Åvangsskolen og Søndermarksskolen, ligesom det er konstateret, at projektering af anlægsarbejderne bliver dyrere end først antaget.

Den 22. september 2016 godkendte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til projektering og undersøgelser i forbindelse med ombygning af skolerne i Rønne.

Der søges i denne sag om forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a)    at orienteringen tages til efterretning,

b)    at anlægsbevillingen til ovennævnte projekt forhøjes med 424.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til projektering herefter udgør 1.824.000 kr., og

c)    at det afsatte rådighedsbeløb til projektering tilsvarende forhøjes med 424.000 kr., finansieret af den i budgettet til formålet afsatte pulje til ombygning af skoler i Rønne.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev det besluttet at afsætte i alt 20 mio. kr. til ombygning af skoler i Rønne.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2016 en ny skolestruktur i Rønne. Den nye skolestruktur betyder, at Rønneskolen nedlægges som selvstændig skole, og at eleverne i Rønne fremadrettet skal samles på to matrikler i stedet for på de nuværende tre matrikler.

Med kommunalbestyrelsens beslutning af 25. februar 2016 blev den økonomiske ramme til ombygning af skolerne Åvang og Søndermark udvidet til i alt 24 mio. kr.

I september måned 2016 meddelte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr.

til igangsætning af projektet og til dækning af omkostninger til rådgivere for at få beregnet og udarbejdet de nødvendige tegninger til gennemførelse af det beskrevne projekt samt til eventuelle undersøgelser i forbindelse med ombygningen.

 

Valg af rådgiver og justering af tidsplan

Der har været nedsat et udvælgelsesudvalg, som har gennemgået tilbuddene fra de indbudte rådgivere. Tilbuddene var ikke sammenlignelige og det var derfor nødvendigt at bede rådgiverne om at revidere deres tilbud.

Det mest fordelagtige tilbud medfører en tidsmæssig udvidelse i rammetidsplanen for byggerierne på yderligere 7 måneder:

August 2017: Åvang er afsluttet og klar til skolestart (det er meget vigtigt at dette overholdes).

August 2018: Søndermark er afsluttet og klar til skolestart.

 

Såfremt Søndermarkskolen kan rømmes for elever og lærere mens byggeriet foregår, vil det formentlig have en positiv effekt på tidsplanen, så der åbnes op for muligheden for at kunne være færdige med byggeriet på Søndermarksskolen ultimo december 2017. Dette bliver pt. drøftet internt og med rådgiver.

 

I forbindelse med ovenstående er det nødvendigt at forhøje anlægsbevillingen til 1,824 mio. kr. ekskl. moms. Beløbet dækker honorar til rådgiver for projektering, byggestyring og tilsyn med byggearbejderne på de to skoler.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomiske ramme for ombygning af skolerne i Rønne udgør 24 mio. kr., fordelt med rådighedsbeløb på henholdsvis 19 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i 2017.

Kommunalbestyrelsen meddelte den 22. september 2016 en anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til projektering og undersøgelser i forbindelse med ombygning af skoler i Rønne, finansieret af ovennævnte rådighedsbeløb, som er afsat i en pulje til formålet.

 

Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 424.000 kr., finansieret af puljen til ombygning af skoler i Rønne. Den samlede anlægsbevilling til projektering udgør herefter 1.824.000 kr.

 

De resterende rådighedsbeløb i puljen til ombygning af skoler i Rønne udgør herefter 22,176 mio. kr.

 

Dette er den anden bevillingssag vedrørende ombygningen af skoler i Rønne. Der vil blive fremlagt endnu en bevillingssag, når entrepriseresultatet foreligger.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette anlægsprojekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget. Sagen fremlægges tillige for Børne- og Skoleudvalget, idet den, ud over ansøgning om forhøjelse af bevillingen, også omhandler orientering om projektstatus.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Anlægsbevilling til indkøb af nye bybusser til BAT

13.05.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

BAT ønsker at udskifte to bybusser med nye og mere tidssvarende og brændstofbesparende busser finansieret af forventet mindreforbrug på driftsbudgettet for 2016.

Der søges om en anlægsbevilling til indkøb af busser.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2017 på 3.500.000 kr. til indkøb af to nye bybusser til BAT,

b) at udgiften på 3.500.000 kr. inkl. moms finansieres af BAT’s driftsbudget 2016 under bevilling 57 Kollektiv trafik, og

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Indstillingen anbefales.

 

Udvalget besluttede desuden, at BAT skal tilbyde gratis buskørsel den 24.12.2016 og den 31.1.2016/1.1.2017, og at denne kørsel finansieres af overskuddet på BATs driftsbudget.

Sagsfremstilling

BAT opererer i Rønne bybusnet med to busser, der er henholdsvis 13 ½ og 13 år gamle. Disse busser har et væsentligt højere brændstofforbrug end nutidige busser, og derudover er mængden af løbende reparationer stærkt stigende grundet alder og slid. Samtidig er komforten for både chauffører og passagerer ikke tidssvarende.

 

Da BAT’s forventede driftsresultat for 2016 udviser et overskud på 4,2 mio. kr., kan BAT egenfinansiere en anskaffelse af nyt busmateriel til brug i Rønne by. Denne anskaffelse vil kunne ske inden for den tidligere udbudte rammeaftale for indkøb af busser, og derved vil investeringen udgøre kr. 3,5 mio. kr. inkl. moms.

 

Der er ca. 6 måneders leveringstid efter afgivelse af bindende ordre, hvorfor en bestilling af busserne ultimo 2016/primo 2017 år vil give en forventet levering medio 2017.

 

Økonomiske konsekvenser

BAT søger om en anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til indkøb af to nye bybusser, idet udgiften på 3.500.000 kr. inkl. moms kan finansieres af BAT’s driftsbudget for 2016 under bevilling 57 Kollektiv trafik. Rådighedsbeløbet på 3.500.000 kr. afsættes i budget 2017.

 

BAT’s regnskab er registreret under funktion 023231 Busdrift i økonomisystemet. Dette område er lovgivningsmæssigt holdt uden for købsmomsordningen, hvilket betyder at der ikke er momsafløftning på området.

Administrativ tilføjelse til TMU 5.12.2016

Administrationen eftersender et bilag, der uddyber forhold omkring økonomi og miljø inden Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5.12.2016.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. december 2016

1.
Status på bybusmateriel og mulige teknologiske valg ved nyindkøb ved aldersudskiftning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Anlægsbevilling til nyt belysningsanlæg i Hasle Hallen

82.12.00G01-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

De eksisterende lysarmaturer i Hasle Hallen er fra hallens opførelse i 1978, og leverer ikke længere den nødvendige belysning til gavn for hallens aktiviteter.

Der søges derfor en anlægsbevilling til udskiftning af belysningsanlægget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 215.000 kr. til udskiftning af belysningsanlægget i Hasle hallen,

b) at udgiften på 215.000 kr. finansieres af puljen til anlægsønsker på idrætsområdet,

c) at et eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til puljen til anlægsønsker på idrætsområdet, og

d) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Belysningsanlægget i Hasle Hallen er slidt og udtjent, og lever ikke op til nutidige energi- og belysningskrav. Det nuværende belysningsniveau ligger under gældende vejledninger, hvilket er problematisk ved træning og især i forbindelse med stævneafholdelser.

Hasle Hallen er hjemsted for elitetræning indenfor bordtennis. Specielt denne idrætsgren stiller store krav til belysning. Det har længe været et stort ønske at få øget belysningen i hallen, og med en opsætning af nye LED-armaturer kan dette ske uden at øge driftsudgifterne.

Dertil kommer, at de nuværende lysarmaturer er udført med konventionelle lysstofrør og den hyppige udskiftning af disse i forhold til LED-belysning er besværlig og dyr.

 

På denne baggrund anbefales belysningsanlægget udskiftet til LED-armaturer (64 stk. med mulighed for lysdæmpning), så anlægget kommer til at overholde nuværende belysningskrav, og kommunen samtidig får et mere miljø- og energivenligt belysningsanlæg.

 

Prisen på udskiftning af belysningen er baseret på erfaringspriser fra lignende arbejder.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 215.000 kr. til et nyt belysningsanlæg i Hasle Hallen.

 

Udgiften kan finansieres af puljen til anlægsønsker på idrætsområdet. Det disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 217.766 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Anlægsbevilling til nyt ventilationsanlæg og udskiftning til LED - belysning i Børnehuset i Hasle

82.12.00G01-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ventilationsanlæggene i Børnehuset i Hasle er levetidsmæssigt nedskrevet, og er derfor ikke særlig økonomiske i drift. Det ene anlæg er tillige defekt, og er sat ud af drift.

Lysarmaturerne er med konventionelle lysstofrør og bør skiftes.

Der søges om en anlægsbevilling til et nyt ventilationsanlæg og udskiftning til LED-belysning i Børnehuset i Hasle.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 980.000 kr. til et nyt ventilationsanlæg og udskiftning til LED-belysning i Børnehuset i Hasle,

b) at udgiften på 980.000 kr. finansieres af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger,

c) at et eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til anlægspuljen til kommunale bygninger, og

d) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Børnehuset i Hasle har to ventilationsanlæg, som begge er levetidsmæssigt nedskrevet og derfor ikke er særlige økonomiske i drift. Desuden er det ene anlæg defekt, så det er sat ud af drift.

Moderne ventilationsanlæg har en varmegenindvinding med en virkningsgrad, der ligger 30 pct. højere end ældre ventilationsanlæg. Ejendomsservice anbefaler derfor at begge anlæg udskiftes, så et nyt anlæg kommer til at overholde både lovgivningen for termisk indeklima, og får en bedre økonomisk drift.

 

Børnehuset i Hasle har tillige ældre lysarmaturer med konventionelle lysstofrør.

En udskiftning til LED-armaturer vil give en tilbagebetalingstid på 12-13 år, hvilket stadigt er acceptabelt. Den længere betalingstid skyldes, at ikke alle rum bliver benyttet på samme tid, og den efterfølgende styring af lyset med bevægelsessensorer vil påvirke dette yderligere.

 

En sidegevinst er, at medarbejdernes indeklima og dermed også deres arbejdsmiljø forbedres. Dette kan ikke prissættes, men er bestemt ikke uden betydning.

 

Prisen på udskiftning af ventilationsanlægget er baseret på erfaringspriser fra Østermarie Børnehus, Mariehønen og udskiftning til LED-belysning i Børnehuset Søstjernen.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 980.000 kr. til nyt ventilationsanlæg og udskiftning til LED-belysning i Børnehuset i Hasle.

 

Anlægsbudget:

Nyt ventilationsanlæg                        900.000 kr.

Udskiftning til LED belysning                 80.000 kr.

 

Anlægsudgiften på 980.000 kr. kan finansieres af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger. Det disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.268.805 kr..

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Anlægsbevilling til nyt tag på udlejningsejendommen Marie Kofoeds Vej 7-11

82.07.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Tegltaget på udlejningsejendommen Marie Kofoeds Vej 7-11 i Rønne er utæt på grund af forvitrede teglsten, hvorfor der søges om anlægsbevilling til udskiftning af tegltaget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 800.000 kr. til et nyt tegltag på udlejningsejendommen Marie Kofoeds Vej 7-11 i Rønne,

b) at udgiften på 800.000 kr. finansieres af anlægspuljen til vedligeholdelse af restboligmassen med 406.922 kr., og af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende beboelsesejendomme med 393.078 kr., og

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Marie Kofoeds Vej 7-11 i Rønne er en udlejningsejendom i 2 etager med 8 lejemål. Tegltaget er af ældre dato, og de forvitrede teglsten gør, at taget er ved at blive utæt flere steder.

I forbindelse med udskiftning af tegltaget vil der bliver lagt nyt undertag, og der vil blive efterisoleret.

Udlejningsejendommen bebos af borgere visiteret af Psykiatri og Handicap, og vil derfor forsat være at finde i kommunens ejendomsportefølje.

 

Prisen på udskiftning og efterisolering af taget er baseret på prisoverslag.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 800.000 kr. til udskiftning af tegltaget på udlejningsejendommen Marie Kofoeds Vej 7-11 i Rønne, finansieret af anlægspuljen til vedligeholdelse af restboligmassen med 406.922 kr., og af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende beboelsesejendomme med

393.078 kr.

 

De udisponerede midler i disse puljer udgør pt.:

Pulje til vedligeholdelse af restboligmassen, anlæg                     406.922 kr.

Vedligeholdelsespuljen vedr. beboelsesejendomme, drift            632.300 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Anlægsbevilling til ombygning af eksisterende kantinekøkkener på Ullasvej 23 og Landemærket 26 i Rønne

82.10.00G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Devika, som driver kantinerne på Ullasvej 23 og Landemærket 26 i Rønne har fået to påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende arbejdsmiljøet i de to kantinekøkkener.

Der søges derfor en anlægsbevilling til ombygning af de to kantinekøkkener, så påbuddet kan efterkommes.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 319.000 kr. til ombygning af de to eksisterende kantinekøkkener på Ullasvej 23 og Landemærket 26 i Rønne,

b) at udgiften på 319.000 kr. finansieres af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger med 288.805 kr., og af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme med 30.195 kr., og

c) at et eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til anlægspuljen til kommunale bygninger, og

d) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune herunder Devika, havde den 4. april 2016 besøg af Arbejdstilsynet i kantinekøkkenerne på Ullasvej 23 og Landemærket 26 i Rønne.

Arbejdstilsynet gav i forbindelse med deres besøg to påbud.

 

I kantinen på Ullasvej 23 blev der givet et påbud vedrørende den opstillede opvaskemaskine. Opvaskemaskinen har efterfølgende fået monteret en kontrolanordning hvorved en alarm aktiveres, hvis udsugningen ikke virker.

Arbejdstilsynet kommenterede ligeledes, at arbejdsgangene ved opvaskemaskinen var belastende for både ryg og skuldre på grund af for lav arbejdshøjde og for dårlig arbejdspladsindretning. De mange tunge løft i forbindelse med opvaskeopgaven giver slidskader og muskelspændinger.

 

I kantinen på Landemærket 26 blev der givet et påbud om at etablere udsugning på opvaskemaskinen samt etablering af en kontrolanordning til angivelse af utilstrækkelig funktion.

Arbejdstilsynet vurderede, at arbejdet med opvaskemaskinen ikke var sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt, idet de ansatte kan indånde dampe fra maskinen i forbindelse med deres arbejde med opvaskemaskinen. Dampe som indeholder chlorforbindelser.

Opvaskemaskinen er utidssvarende og af ældre dato, og bør derfor udskiftes.

 

Der er indhentet overslagspris på selve ombygningen på Ullasvej 23 i Rønne, og erfaringspriser på de resterende arbejder.

Der er indhentet tilbud på opsætning af ny opvaskemaskine på Landemærket 26 i Rønne.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 319.000 kr. til ombygning af de to kantinekøkkener på Ullasvej 23 og Landemærket 26 i Rønne.

 

Anlægsbudget:

Ullasvej 23:

Overslagspris ombygning                                    83.600 kr.

Malerarbejde                                                    12.000 kr.

Ny gulvbelægning                                              25.000 kr.

Elektrikerarbejde                                               20.000 kr.

Ståbordplader                                                   68.523 kr.

 

Landemærket 26:

Ny opvaskemaskine inkl. opsætning                      95.794 kr.

 

Uforudsete udgifter                                          14.083 kr.                    

 

I alt                                                                319.000 kr. 

 

 

Anlægsudgiften på 319.000 kr. foreslås finansieret med 288.805 kr. fra den disponible anlægspulje til kommunale bygninger og med 30.195 kr. fra driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

 

De udisponerede midler i disse puljer udgør pt.:

Pulje til kommunale bygninger, anlæg                                        1.268.805 kr.

Vedligeholdelsespuljen vedr. andre faste ejendomme, drift, ca.         800.000 kr.

 

                                  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Anlægsbevilling til renovering af tekniske installationer i Musikhuzet

82.12.00G01-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

22

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at afsætte rådighedsbeløb til renovering af rør- og stofledninger mv. i Musikhuzet.

Ejendomsservice søger hermed om en anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til renovering af tekniske installationer i Musikhuzet. Anlægsbevillingen svarer til det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb.

b) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Musikhuzet har rettet henvendelse til Bornholms Regionskommune, da der på grund af fare for sprængte rør og brand, er akut behov for udskiftning af rør- og stofledninger i ejendommen.

 

I budget 2017 er der afsat et rådighedsbeløb 300.000 kr., som er forudsat anvendt til:

· Nødvendigt VVS-arbejde (inkl. udskiftning af tærede vand- og varmerør)

· Udskiftning/lovliggørelse af elinstallationer

· Udbedring af mangler og skader på bygninger samt lovliggørelser i forhold til brandmyndighederne

 

Musikhuzets bygninger er ejet af Bornholms Regionskommune, og Ejendomsservice fører tilsyn med at renoveringen bliver udført.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til renovering af de tekniske installationer i Muzikhuset, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Anlægsbevilling til salg af Havnevej 10, Tejn

82.02.00G10-0225

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

23

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune modtog et betinget købstilbud fra Bornholms Museumsforening vedrørende ejendommen Havnevej 10, Tejn, tidligere BC Catering. Økonomi- og Planudvalget bemyndigede den 20. januar 2015 borgmesteren til at indgå endelig købsaftale med en salgssum på 500.000 kr., og at sagen skulle forelægges til politisk behandling med henblik på bevillingsafgivelse, når den endelig købsaftale er indgået, idet provenuet fra salget vil tilgå driftsbudgettet under bevilling 52 Teknik og miljø til anvendelse for kommunens erhvervsbygninger på Tejn havn. Der søges om anlægsbevilling i overensstemmelse hermed

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling på netto - 483.400 kr. til salg af Havnevej 10, Tejn,

b) at der afsættes rådighedsbeløb på netto -483.400 kr., idet beløbet tilgår driftsbudgettet under bevilling 52 Teknik og miljø til anvendelse for kommunens erhvervsbygninger på Tejn havn, og

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget besluttede i 2014 at igangsætte arbejdet med at skaffe liv i kommunens tomme erhvervsbygninger på Tejn havn og tre ejendomme, heriblandt Havnevej 10, blev udbudt til salg på særlige vilkår.

 

Sagen drejer sig om salg af ejendommen Havnevej 10, Tejn med bygninger og tilhørende grundareal.

 

Efter modtagelse af betinget købstilbud fra Bornholms Museumsforening besluttede Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015

at bemyndige borgmesteren til at indgå endelig aftale med en salgssum på 500.000 kr., og

at sagen forelægges til politisk behandling med henblik på bevillingsafgivelse, når den endelige købsaftale er indgået, idet provenuet fra salget vil tilgå driftsbudgettet under bevilling 52 Teknik og miljø til anvendelse for kommunens erhvervsbygninger på Tejn havn.

Købesaftalen blev underskrevet af parterne den 13. maj 2016.

 

Bornholms Museum har oplyst, at ejendommen skal anvendes dels til arkiv og lager og dels til

at huse museets arkæologiske arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afholdt udgifter til ejendomsmægler.

Der afholdes udgifter til landinspektør til udstykning af kyststien, der ikke er en del af handlen:

 

 

Salgsindtægt                                   - 500.000 kr.

Udgifter til landinspektør, excl. moms                       13.600 kr.

Statsafgift udstykning                                             3.000 kr.                 

Nettoprovenu                                                    - 483.400 kr.

 

Nettoprovenuet vil tilgå driftsbudgettet under bevilling 52 Teknik og miljø til anvendelse for kommunens erhvervsbygninger på Tejn havn.

Det skal bemærkes, at nettoprovenuet ved salg af fast ejendom efter almindelig praksis plejer at tilgå Teknik- og Miljøudvalgets pulje til salg af jord og bygninger.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

24

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Orienteringen taget til efterretning.

 

På Bornholm findes der 37 offentligt tilgængelige svømmebade (38 når Søndermarkshallen genåbner).  Det er svømmebadsejernes ansvar at svømmebadene lever op til kravene i lovgivningen, så svømmebadene ikke udgør en sundhedsrisiko.

Teknik og Miljø er blevet opmærksom på, at mange af svømmebadene på Bornholm – som det også er set i andre kommuner – ikke har en godkendelse efter miljølovgivningen. Teknik og Miljø har derfor udarbejdet en plan for gennemførsel af tekniske tilsyn og udarbejdelse af godkendelser til svømmebadene i løbet af 2017-2019. Gennemgangen af svømmebadene kan i værste tilfælde medføre krav, der betyder at nogle svømmebade vil vælge at lukke. Teknik og Miljø vil gå i dialog med svømmebadene og har allerede taget initiativ til at facilitere, at der kan blive afholdt et lokalt kursus for det ansvarlige personale i de forskellige svømmebade

 

 

Støttemuren på havnen i Gudhjem vil blive finansieret af driftsmidler og ikke anlægsmidler. Der forelægges derfor ikke nogen anlægsbevillingssag til politisk behandling.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

25

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Pkt. 4 og pkt. 15 sendes til orientering i Bornholms Ældreråd og Handicaprådet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

26

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: plan for fremtidige arbejder

 

Planen blev godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: salg af areal

 

Salg af areal anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.