Referat
Børne- og Skoleudvalget
01-03-2016 kl. 15:30
Mødelokale C, Ullasvej 23 i Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om Partnerskabsaftale med Familieplejen Bornholm og retningslinjer for vederlag, enkeltydelser m.v. ved plejefamilieanbringelser
  åbent 3 Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område - udsatte børn og unge og børn og unge med handicap
  åbent 4 Anlægsbevilling til etablering af ny skovbørnehave
  åbent 5 Godkendelse af privat dagtilbud - Troldhøj
  åbent 6 Godkendelseskriterier for private dagtilbud
  åbent 7 Vision og strategi for integration af flygtninge
  åbent 8 Opgørelse over Børne- og Skoleudvalgets forbrug i 2015 til rejser og uddannelse
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Sager til høring i Handicapråd
  åbent 11 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2016

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Under behandlingen af punkterne 2 og 3 deltager børne- og familiechef Vibeke Juel Blem.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

2  Orientering om Partnerskabsaftale med Familieplejen Bornholm og Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser m.v. ved plejefamilieanbringelser

27.30.20Ø54-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2016

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2015 at udarbejde en partnerskabsaftale mellem Familieplejen på Bornholm og Center for Børn og Familie (BF). Aftalen er udarbejdet i et samarbejde mellem Familieplejen på Bornholm og BF. Aftalen indeholder blandt andet ansvars- og rollefordeling mellem plejefamilierne, Familieplejen på Bornholm og BF, vilkår for akutanbringelser, arbejdsgangsbeskrivelser og dertilhørende retningslinjer vedrører de økonomiske forhold for plejefamilierne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 1. marts 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budget 2016 besluttede kommunalbestyrelsen at udarbejde en partnerskabsaftale med Familieplejen på Bornholm samt dertilhørende Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser m.v. ved plejefamilieanbringelser.

Formålet med Partnerskabsaftalen og retningslinjerne er at sikre kvalitet og tydelighed i samarbejdet mellem Familieplejen Bornholm og BF for at skabe de bedste opvækstbetingelser for de anbragte børn og unge.

Partnerskabsaftalen er blevet til i et konstruktivt og fremadrettet samarbejde mellem Familieplejen på Bornholm og BF. Udgangspunktet for arbejdet var den tidligere Hovedaftale og tilhørende under- og sideaftaler. Nuværende Partnerskabsaftale indeholder nu samtlige aftaler mellem Familieplejen Bornholm og kommunen i opdateret version.

Partnerskabsaftalen definerer en række begreber, og beskriver de ydelser der leveres af Familieplejen på Bornholm som enten er basisydelser eller tilkøbsydelser. Partnerskabsaftalen indeholder ligeledes en række arbejdsgange, der detaljeret beskriver rollefordeling og de opgaver Familieplejen, plejefamilierne og BF har i forbindelse med foranstaltninger for børn og unge.

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser vedrører de økonomiske forhold for plejefamilierne. Retningslinjerne er fastsat ud fra KL’s vejledende satser og der politisk fastlagte serviceniveau.

I Partnerskabsaftalen indgår, som noget nyt, aftale omkring det akutte beredskab i forbindelse med anbringelser. Akutaftalen var tidligere en sideaftale til hovedaftalen og er den ydelse, der her gennemgået den største ændring under udarbejdelse af Partnerskabsaftalen. Familieplejen på Bornholm har udfordringer ift. at rekruttere plejefamilier, der vil stå til rådighed hele døgnet, året rundt. Tidligere stillede Familieplejen på Bornholm 2 familier med hver 2 pladser til rådighed til enhver tid. Med de nye aftale stilles 2 familier til rådighed med hver 1 plads. Reduktionen i antal pladser skal ses som en konsekvens af Socialtilsynets godkendelsespolitik og de enkelte familiers ønsker. Bruges begge pladser, står kommunen i en situation hvor der ikke er akutpladser til rådighed. For at imødekomme problemstillingen, er det aftalt mellem parterne at barnet/den unge senest flyttes til permanent plejefamilie indenfor en periode af 2 uger. Økonomisk er vederlaget for at stå til rådighed som akutplejefamilie øget fra 1 til 6 vederlag, mens vederlaget for at have et barn i akutpleje et øget med ½ vederlag. Ligeledes er administrationsbidraget til Familieplejen på Bornholm øget fra 5.000 kr. pr. måned til 10.000 kr. pr. måned.

 

Partnerskabsaftalen er trådt i kraft pr. 1. januar 2016 og følges tæt af både Familieplejen på Bornholm og BF. Der er enighed parterne imellem, om at evt. uklarheder i aftalen drøftes på samarbejdsmøder 4 gange årligt.

 

Økonomiske konsekvenser

Ændring af akutaftalen betyder en merudgift på ca. 250.000 kr. årligt som finasieres over centrets drift.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. marts 2016

1.
Parnetskabsaftale med Familieplejen Bornholm underskrevet (PDF)

2.
Endelige retningslinjer (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område - udsatte børn og unge og børn og unge med handicap

27.24.00P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2016

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 blev det besluttet, at udarbejde servicestandarder for børne- og ungeområdet. Servicestandarderne er baseret på, Servicelovens kapitler om støtte til børn og unge og vil blandt andet medvirke til at afstemme forventninger.

Den vedtagne besparelse i forbindelse med brug af servicestandarder er effektueret, men servicestandarder som arbejdsredskab vil blive implementeret i løbet af det kommende år og vil blive suppleret med ydelsesbeskrivelser.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område på børneområdet sendes i høring i Handicaprådet

 

Børne- og Skoleudvalget, den 1. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I 2015 gennemførtes en analyse af det udsatte børneområde af blandt andet eksterne konsulenter. Analysen havde til formål at afdække evt. besparelsespotentiale indenfor bevillingen Børn og Familie. De eksterne konsulenter pegede blandt andet på, at udarbejdelse af servicestandarder og efterfølgende ydelsesbeskrivelser indebar et besparelsespotentiale, hvorfor kommunalbestyrelsen til budget 2016 indarbejdede en besparelse på 0,5 mio. kr. på implementering af servicestandarder og 0,25 mio. kr. på implementering af ydelsesbeskrivelser i udførerfunktionerne.

Vedlagte servicestandarder er udarbejdet på baggrund af Servicelovens kapitel 11 og 12, der omhandler særlig støtte til børn og unge. Serviceloven er en rammelovgivning, der giver kommunerne et vist råderum i.f.t. at fastsætte eget serviceniveau. På den anden side er børneområdet, qua de sidste års opstramninger indenfor lovgivningen på børneområdet, også detailreguleret, hvilket i nogen henseender er hæmmende for fastlæggelse af et tydeligt kommunalt serviceniveau. Der er ikke et lovmæssigt krav om fastlæggelse af et kommunalt serviceniveau på børneområdet, dog afstemmer et tydeligt angivet serviceniveau, der er kendt af borgere, det politiske niveau og det administrative niveau, forventningerne.

 

Implementering af servicestandarder har bl.a. 3 formål:

 

·         Servicebeskrivelser ekspliciterer og tydeliggør det besluttede serviceniveau og reducerer den tid, der bruges som følge af manglende forventningsafstemning, herunder bidrager til at minimere presset fra udførerområdet

·         Et tydeligt angivet serviceniveau understøtter, at det aktuelt politisk fastsatte serviceniveau reelt efterleves

·         Et håndtag til at skrue ned for – eller op for - serviceniveauet i forhold til det besluttede og aktuelt gældende

 

Vedlagte servicestandarder omsætter lovgivningen til lokale forhold, beskriver formålet med og indholdet i foranstaltningen. Herudover beskrives målgruppe og omfanget af indsatsen samt hvordan den tildeles. Afslutningsvis henvises til den konkrete paragraf i serviceloven, til henvisende paragraffer, vejledninger og bekendtgørelser samt i nogle tilfælde til Ankestyrelsens principafgørelser. Der er i arbejdet med udarbejdelse af servicestandarderne lagt vægt på at indarbejde både besparelsen og de ændrede vilkår for opfølgning på de enkelte sager.

 

Implementeringsplan:

Da Servicestandarderne forventes at blive et vigtigt redskab i arbejdet både i Myndighed og udførerfunktionerne, er det væsentligt, at der afsættes tid til implementering. Herefter forventes udførerfunktionerne at udarbejde ydelsesbeskrivelser på baggrund af det politisk fastlagte serviceniveau. Ydelsesbeskrivelserne indarbejdes efterfølgende i servicestandarderne, som derefter genbehandles politisk primo 2017.

 

Servicestandarder sendes i høring af KB

Marts 2016

Høring i Handicaprådet

18. april 2016

Servicestandarder godkendes i KB

Maj 2016

Implementering i Myndighed og udfører funktioner

Juni - August 2016

Udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser i alle udførerfunktioner

August – oktober 2016

Revision af servicestandarder

November 2016 – Januar 2017

Politisk genbehandling

Marts 2017

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen ud over de allerede implementerede besparelser i budget 2016

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. marts 2016

1.
Servicestandarder Børn og Unge (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Anlægsbevilling til etablering af ny skovbørnehave

28.09.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2016

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med etableringen af en ny skovbørnehave har der efter afholdt licitation vist sig forventede merudgifter for i alt 550.000 kr. ved det beskrevne projekt.

Der søges på den baggrund om forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Forhøjelsen foreslås finansieret af Center for Børn og Families overførte overskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at anlægsbevillingen til ovennævnte projekt forhøjes med 550.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 7.250.000 kr.

b) at det afsatte rådighedsbeløb forhøjes med 550.000 kr., som finansieres af overført overskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning, Fællesudgifter Dagtilbud

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 1. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. september 2015 en anlægsbevilling på 6,7 mio. kr. til etablering af en ny skovbørnehave ved Vibegård i Rønne. Den nye skovbørnehave opføres som et modulbyggeri.

 

Anlægsbyggeriet omfatter både modulerne og det øvrige anlægsarbejde har været i udbud. Senest har der været afholdt licitation på anlægsarbejdet. Der er indkommet to tilbud, hvoraf det billigste er 550.000 kr. dyrere end budgetteret. Der er i budgettet afsat 1,2 mio. kr. til entreprenørarbejde og tilbuddet lyder på 1,75 mio. kr. 

 

Byggeudvalget har behandlet totalrådgivers forslag til besparelser, men vurderer at besparelserne på sigt vil medføre øgede driftsomkostninger. Det drejer sig f.eks. om forringelse af befæstelser på vej og parkeringsanlæg og forringelse af ramper og terrasser omkring huset.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 550.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 7.250.000 kr.

Merudgiften foreslås finansieret af Center for Børn og Families overførte overskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning, Fællesudgifter Dagtilbud.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

Dog fremlægges denne sag tillige for Børne- og Skoleudvalget, idet projektet foreslås tilført driftsmidler fra Center for Børn og Familie.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Godkendelse af privat dagtilbud - Troldhøj

28.18.00P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2016

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

En initiativgruppe ønsker at genåbne det lukkede integrerede private dagtilbud Troldhøj i Nexø med samme antal børn og i samme bygninger som tidligere. Der er udarbejdet en omfattende ansøgning, der lever op til de krav kommunen stiller til private leverandører af dagtilbud.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at det indstilles til kommunalbestyrelsen, at det private integrerede dagtilbud Troldhøj godkendes i henhold til de politisk fastsatte godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

 

Børne- og Skoleudvalget, den 1. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

En forældregruppe ønsker at reetablere det private dagtilbud Troldhøj i Nexø pr. 1. april 2016. Institutionen måtte erklære sig konkurs med udgangen af 2015 på grund af Landsforeningen Frie Børnehavers konkurs.

Forældregruppen søger nu godkendelse efter de politisk fastsatte godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud.

Ansøgningen er tilgået Center for Børn og Familie 17. februar 2016 og vurderes, at opfylde de krav der er til private leverandører af dagtilbud. Institutionen ønsker at åbne med samme antal pladser (14 vuggestue- og 27 børnehavebørn), som institutionen havde tidligere. Bygningen er opmålt til, at kunne rumme det ønskede antal børn samt fordelingen mellem vuggestue- og børnehavebørn. Center for Teknik og Miljø oplyser, at de eksisterende ibrugtagningstilladelser på bygningen stadig er gældende. Initiativtagerne bag reetableringen af dagtilbuddet Troldhøj oplyser i ansøgningen, at de vil efterleve de krav, der er til leverandører af private dagtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forældregruppen bag Troldhøj har indbetalt depositum på 30.000 kr. Beløbet tilbagebetales efter godkendelse.

Driftsgaranti er fastsat til 698.727 kr. Driftsgarantien beregnes på baggrund af det godkendte antal børn og det samlede månedlige tilskud over en periode på 3 måneder.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. marts 2016

1.
Ansøgning Troldhøj Vuggestue og Børnehave, 17. februar 2016 (PDF)

2.
Vedtægter Troldhøj Vuggestue og Børnehave, 2016 (PDF)

3.
Pædagogiske Læreplaner Børnehaven Troldhøj, 2016 (PDF)

4.
Pædagogiske Læreplaner Vuggestuen Troldhøj, 2016 (PDF)

5.
Beskrivelse af Troldhøj Vuggestue og Børnehave, 2016 (PDF)

6.
Godkendelseskriterier for private dagtilbud (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Godkendelseskriterier for private dagtilbud

28.18.00Ø59-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2016

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslag fra Venstre om ændring af størrelsen på private institutioners driftsgaranti.

Indstilling og beslutning

Venstre indstiller til kommunalbestyrelsen,

·         at private dagtilbuds driftsgarantiperiode nedsættes til 1 måned

 

Børne- og Skoleudvalget, den 1. marts 2016:
Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at opretholde de 3 måneder. Betina Haagensen kan ikke medvirke, idet venstres indstilling fastholdes.

Sagsfremstilling

Venstre stiller forslag om, at private institutioners driftsgarantiperiode overfor kommunen ændres fra de nuværende 3 måneder til 1 måned jf. dokument vedr. ”Godkendelseskriterier for private dagtilbud.”

 

I perioden fra 1/1 2010 til d.d. er der lukket:

 

Kommunale institutioner:

Muleby Børnehus

Vestermarie Børnehus

Legestedet og Aakirkeby Idrætsbørnehave

Bællacentret, Pedersker

Solen, Nexø

Karlsvognen og Stjernehuset, Nexø

Jordbærhuset, Snogebæk

 

Private institutioner:

Troldhøj, Nexø  

 

Venstre vurderer på baggrund af ovenstående lukninger, at der tilsyneladende ikke er stor risiko for, at der lukkes private institutioner, og at det derfor vil være uden konsekvenser for kommunen at indføre en kortere driftsgarantiperiode.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Børne- og Skoleudvalgets møde den 1. marts 2016

Midgården i Rønne lukkede i sin hidtidige form og genopstod som en selvejende institution, og betragtes i denne sammenhæng derfor ikke som lukket.

 

I bilagte ”Godkendelseskriterier for private dagtilbud” anføres følgende ang. driftsgarantien:

Lovgivningen om private leverandører fritager ikke Bornholms Regionskommune fra den generelle forpligtelse til at etablere det nødvendige antal pladser i dagtilbud, således som det fremgår af Dagtilbudslovens § 4. Dette gælder også, hvis en privat leverandør skulle vælge at lukke det etablerede dagtilbud. I så fald vil kommunen, som følge af forsyningsforpligtelsen, skulle tilbyde børnene plads i de kommunale dagtilbud. For at sikre leverancesikkerhed stiller Bornholms Regionskommune derfor et krav om sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti på anfordringsvilkår. Den private leverandør skal stille en driftsgaranti svarende til 3 måneders drift af institutionen med det godkendte børnetal. Beløbet skal pristalsreguleres hvert 4. år. Reguleringen foretages i overensstemmelse med stigningen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks fra godkendelsesdatoen til det sidst opgjorte indeks 4 år efter. Der stilles ny driftsgaranti i overensstemmelse hermed.

Driftsgarantiens størrelse beregnes og fastsættes af Bornholms Regionskommune ud fra følgende principper: Godkendt antal børn × samlet månedligt tilskud × 3 mdr.

Den stillede driftsgaranti skal til enhver tid, som minimum, modsvare institutionens godkendte størrelse set i relation til børnetal i aldersgrupperne 0 - 2 år og 3 – 5 år.

Såfremt privatinstitutionen måtte ønske ændringer i det godkendte børnetal der vil nødvendiggøre at der stilles en ny driftsgaranti, vil dette kunne gøres ved en administrativ godkendelse af Centerchefen for Børn og Familie. Anmodning om ændring i det godkendte børnetal skal sendes til Børn og Familie senest en måned før ændringen ønskes.

Ændringerne vil have effekt fra den 1. i måneden efter den administrative godkendelse. Som beskrevet ovenfor betinges dette dog af, at privatinstitutionen inden denne dato har indsendt en garanti på anfordringsvilkår svarende til det ændrede børnetal.

Ved lukning vil Bornholms Regionskommune stille krav om udbetaling af driftsgarantien svarende til kommunens dokumenterede merudgifter i forbindelse med overtagelsen af børnene. Der vil dog maksimalt stilles krav om udbetaling af et gennemsnit af privatinstitutionens børnetal indenfor det sidste ½ år × samlet månedligt tilskud × 3 mdr..

Der kan veksles mellem børnehave- og vuggestuepladser så længe det holdes indenfor den samlede driftsgaranti, og betinget af at de fysiske rammer matcher børnesammensætningen. Endvidere skal den private leverandør naturligvis være godkendt til pasning af børn i såvel aldersgruppen 0-2 år som 3-5 år. Underretning om veksling indenfor driftsgarantien skal sendes til Børn og Familie, Pladsanvisningen en måned før ændringen finder sted. Ændringer kan ske til d. 1. og 15. i en måned.

 

Som udgangspunkt disponerer Bornholms Regionskommune ikke med overskudskapacitet i de kommunale dagtilbud, og rigtig mange børn på Bornholm er i private dagtilbud. Derfor anbefales et stabilt driftsgrundlag for hele dagpasningsområdet.

 

Ved en konkurs i et privat dagtilbud vil kommunen skulle etablere pasning senest ved udløb af pasningsgarantien på tre måneder. Det vil derfor typisk være en økonomisk belastning for kommunen at etablere muligheden for at kunne varetage sin forsyningsforpligtelse (etablering af ny, alternativ pasning med kort varsel) inden udløbet af pasningsgarantien.

 

Det er svært, at vurdere risikoen for at den enkelte private institution lukker, og det er klart, at en driftsgaranti låser midler for de private institutioner. Omvendt er driftsgarantien kommunens økonomiske sikkerhed i tilfælde af uplanlagt lukning (konkurs).

 

Driftsgarantierne varierer i dag fra den mindste private institution (Liden Stina) med 256 t.kr. og den største (Midgården) med 1,5 mio.kr. Samlet set vil en nedsættelse af driftsgarantien (inkl. en ny Troldhøj) betyde, at det samlede beløb for driftsgarantier reduceres med 4,4 mio.kr.

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. marts 2016

1.
Godkendelseskriterier for private dagtilbud (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Vision og strategi for integration af flygtninge

00.16.00A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2016

7

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids- og kulturudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I efteråret 2015 igangsatte Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i samarbejde med Videnscenter Marselisborg et projekt til styrkelse af integrationsindsatsen for flygtninge på Bornholm.

 

Projektets formål var at udarbejde et forslag til en vision og strategi for kommunens modtagelse og integration af flygtninge, som skal danne grundlag for en politisk proces primo 2016.

 

Forslaget bygger på en interviewrunde foretaget af medarbejdere fra Videnscenter Marselisborg, hvor medlemmer af integrationsrådet, politikere fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, borgmester og kommunaldirektør blev interviewet. Resultatet af disse interviews har indgået i 2 workshops med repræsentanter fra de centre i Bornholms Regionskommune, som har en opgave i forbindelse med integration af flygtninge og deres børn. På baggrund af denne proces er der udarbejdet et forslag til vision og strategi.

 

Udkast til Vision- og Strategi, For modtagelse af nye flygtninge og deres familier har dannet grundlag for temamødet i kommunalbestyrelsen den 11. februar 2016 om samme emne.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at kommunalbestyrelsen sender udkast til "Vision og Strategi, For modtagelse af nye flygtninge og deres familier" i høring

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Foruden høring i fagudvalg, Integrationsråd, Ældreråd og Handicapråd anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at udkast til "Vision og Strategi, For modtagelse af flygtninge og deres familier" sendes i høring hos Bornholmske Borgerforeningers Samvirke.

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. februar 2016:

Godkendt, idet udkastet udsendes i bred offentlig høring foruden hos de af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget nævnte parter.

 

Servicedirektøren indstiller under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse den 25.2.2016,

·         at Børne- og Skoleudvalget udarbejder et høringssvar til ”Vision og strategi for modtagelse af nye flygtninge og deres familier”

 

Børne- og Skoleudvalget, den 1. marts 2016:

Børne- og Skoleudvalget tager strategien til efterretning, idet det bemærkes, at der er ledig kapacitet i både daginstitutioner og skoler, når man ser Bornholm som et hele.

Sagsfremstilling

I efteråret 2015 igangsatte Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i samarbejde med Videnscenter Marselisborg et projekt til styrkelse af integrationsindsatsen for flygtninge på Bornholm.

 

Projektets formål er tredelt og sigter mod at udarbejde

1)      Forslag til en vision og strategi for kommunens modtagelse og integration af flygtninge.

2)      Administrationsgrundlag for integrationsindsatsen(samarbejdsaftaler mm.)

3)      Integrationshåndbog(forretningsgange)

 

Ad.1 Strategiforslaget er blevet til i en proces med involvering af politikere (Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget), medlemmer af Integrationsrådet, borgmester, kommunaldirektør samt relevante centre i kommunen.

Strategiforslaget udarbejdes med henblik på politisk høring og godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, samt høring i relevante fagudvalg og integrationsråd, for endelig at blive godkendt i kommunalbestyrelsen.

 

Ad.2 Administrationsgrundlaget består af serviceniveauer, samarbejdsaftaler og et styrings- og opfølgningskoncept. Udviklingen af dette er også baseret på involvering af relevante centre i kommunen og nærmeste samarbejdspartnere til integrationsindsatsen, som fx Sprogcenter(Campus Bornholm), boligorganisationer m.fl.

 

Ad.3 Der udarbejdes en medarbejderhåndbog til integrationsteamet i Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse til håndtering af modtagelsen og den første integrationsindsats for flygtninge. Håndbogen beskriver årshjul for indsatsen, arbejdsgange, snitflader, roller og ansvar for opgaver i integrationsindsatsen.   

Resultat af dette arbejde foreligger nu i form af forslag til ”VISION OG STRATEGI ­- For modtagelse af nye flygtninge og deres familier”, og vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Status og gennemgang af vision og strategi v/Projektleder Rikke Holm

På udvalgsmødet vil projektleder Rikke Holm give en kort status for integrationsindsatsen i Bornholms Regionskommune samt gennemgå de centrale punkter i det forslag til vision og strategi som i sit fulde omfang er vedhæftet som bilag.

 

Visionen og strategien er bygget op omkring følgende overskrifter:

 

Visionen er udarbejdet for at skabe tydelige retningslinjer for den tværfaglige integrationsopgave. Visionen og strategien skal derfor dels danne et fælles udgangspunkt for modtagelse og integration af flygtninge i Bornholms Regionskommune, samt skitsere fælles principper for det tværfaglige samarbejde og inddragelse af civilsamfundet.

Forslag til vision og strategi er derfor delt op i følgende afsnit(jf. ovenstående figur): Modtagelsesperiode(første måned), Integrationsindsats, tværfagligt samarbejde samt Civilsamfundet og fællesskaber), hvor der er opstillet en konkret vision/strategi for hvert enkelt område.

Oplægget skal ses sammen med den strategi som er udarbejdet i forhold til danskundervisning, som tidligere har været forelagt for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, hvor også det udbyggede samarbejde med de bornholmske virksomheder fremgår.

 

Overordnet bygger visionen og strategien på følgende principper:
Vi anser flygtninge som nye tilflyttere til vores kommune. Vi har en unik mulighed for at integrere de flygtninge, der kommer til Bornholm til at være bidragende medborgere i alle aspekter af vores samfund – som ny arbejdskraft, brugere e af vores skoler og dagtilbud, forbrugere i vores detailbutikker, indbyggere i vores lokalsamfund, brugere og bidragere til vores kultur- og foreningsliv, nye naboer og venner osv. Den mulighed vil vi forstå at udnytte til gavn for Bornholm og til gavn for den flygtning, vi byder velkommen til kommunen. 

 

·         Vi vil møde den enkelte med anerkendelse og respekt

·         Vi vil være tydelige omkring de krav, der stilles til den enkelte, og hvad vi kan tilbyde som kommune

·         Vi tror på, at alle mennesker så vidt muligt gerne vil klare sig selv og vil derfor yde hjælp efter princippet om hjælp til selvhjælp

·         Vi samarbejder med relevante aktører bredt i kommunen og på Bornholm generelt omkring modtagelse og integration af flygtninge.

 

Videre proces:
Efter at eventuelle input fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er indarbejdet i forslag til vision og strategi, er den videre proces at kommunalbestyrelsen sender forslaget i høring i fagudvalg, Integrationsrådet, Handicapråd, Ældreråd, erhvervsorganisationer og andre relevante organisationer og råd inden et endeligt forslag til ”VISION OG STRATEGI - For modtagelse af nye flygtninge og deres familier” forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

 

Lovgrundlag

Integrationsloven

Som baggrund for vurderingen af vision og strategi for integration af flygtninge på Bornholm, er det relevant at bemærke, at der er tale om et område, som i høj grad er lovreguleret, hvilke dels hænger sammen med at der er særlig statsstøtte(refusion/bloktilskud), men også for at sikre ens serviceniveauer på tværs af kommuner. For at illustrere dette er følgende uddrag fra integrationsloven medtaget.

Rammen for en integrationsindsats i bred forstand fastsættes i Integrationsloven (LBK nr. 1094 af 07/10/2014). Loven har som formål,

§1 ”at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund”.

Stk. 2. Dette skal ske gennem en integrationsindsats, der

1) tager udgangspunkt i den enkelte udlændings ansvar for sin egen integration,

2) bidrager til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv,

3) bidrager til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, og

4) bibringer den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.

Stk. 3. Loven har endvidere til formål at fremme muligheden for, at samfundets borgere, virksomheder, myndigheder,     

institutioner, organisationer og foreninger m.fl. kan bidrage til integrationsindsatsen, således at enhver kan bidrage til en

vellykket integration af nyankomne udlændinge.

Stk. 4. Loven har endelig til formål at sikre, at nyankomne udlændinge har kendskab til, at en vellykket integration er en   
     forudsætning for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse.

Det er også her at rammerne for tilbud om danskuddannelse fremgår:
     Danskuddannelse
     § 21. Kommunalbestyrelsen skal inden 1 måned efter at have overtaget ansvaret for en udlænding omfattet af § 16 henvise den    

pågældende til danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis undlade at tilbyde en udlænding deltagelse i danskuddannelse, når den pågældendes danskkundskaber skønnes at være tilstrækkelige, eller når ganske særlige grunde i øvrigt taler d

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. februar 2016

1.
Vision og Strategi, For modtagelse af flygtninge og deres familier (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Opgørelse over Børne- og Skoleudvalgets forbrug i 2015 til rejser og uddannelse

00.32.13Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2016

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Udvalget orienteres om forbrug i 2015 af det samlede fireårige budget for 2014-2017 til rejser og uddannelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 1. marts 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget godkendte den 11. marts 2014 fordelingen af budgettet til møder, repræsentation, rejser og uddannelse for de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen med en 4-årig ramme gældende for hele valgperioden.

Fordelingen af budgettet i en 4-årig ramme betyder, at udvalgenes beløb til rejser og uddannelse skal ses som et samlet beløb for hele valgperioden med mulighed for, at udvalgene i de enkelte år kan bruge mere eller mindre end det afsatte beløb, men uden overskridelse af den 4-årige ramme til udvalget. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 er besparelserne indregnet i restbeløbet.

Rejse og uddannelse:

Forbrug                2014-2015

Forbrug 2016
pr. 25. januar 2016

4 årlig ramme                   2014-2017

Restbudget          2016-2017

Fritids- og Kulturudvalget

26.544

0

202.342

175.798

Kommunalbestyrelsen

391.801

23.017

758.790

343.972

Økonomi- og Planudvalget

153.098

0

404.688

251.590

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

70.441

0

303.513

233.072

Børne- og Skoleudvalget

68.290

27.871

202.342

106.181

Social- og Sundhedsudvalget

120.185

0

202.342

82.157

Teknik- og Miljøudvalget

44.653

34.465

202.342

123.224

I alt

875.012

85.353

2.276.360

1.315.995

Note: Direktionens deltagelse betales af politikernes budget, mens resterende embedsmænds deltagelse betales af

de enkelte centre.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I budgettet til møder og repræsentation er der over en 4-årig periode i alt afsat 1.020.144 kr. for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Nedenstående oversigt viser forbruget til møder og repræsentation i 2015

 

Møder og repræsentation

Forbrug 2015

Kommunalbestyrelsen

150.641

Økonomi- og Planudvalget

6.588

Teknik- og Miljøudvalget

4.830

Fritids- og Kulturudvalget

4.107

Børne- og Skoleudvalget

8.598

Social- og Sundhedsudvalget

10.697

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11.015

I alt

196.476

 

Opgørelserne er udarbejdet på basis af udtræk den 25. januar 2016, og der vil forekomme mindre justeringer, når det endelig regnskab for 2015 foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om det afsatte budget for 2014 og overslagsårene

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 9  Gensidig orientering

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2016

9

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 1. marts 2016:

Skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup orienterede om processen for implementering af skolestrukturen i Rønne, Udvalget opfordrer til, at Brigt Green Island indtænkes i alle fremtidige anlægsarbejder.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 10  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2016

10

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at punkt 3 sendes i høring i Handicaprådet af Kommunalbestyrelsen

 

Børne- og Skoleudvalget, den 1. marts 2016:

Indstilling godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 11  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2016

11

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 1. marts 2016:

Intet.