Referat
Børne- og Skoleudvalget
05-04-2016 kl. 15:30
Mødelokale C, Ullasvej 23 i Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Tids- og procesplan for implementering af skolestrukturen i Rønne
  åbent 3 Ferieplan for skoleåret 2017/2018
  åbent 4 Ansøgning fra Hans Rømer Skolen om afkortning af skoledagen
  åbent 5 Orientering om kompetenceudviklingsprojekt finansieret af A. P. Møllers folkeskolefond
  åbent 6 Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med ændret skolestruktur i Rønneskolen
  åbent 7 Udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner
  åbent 8 Budgetoverførsler fra 2015 til 2016
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Sager til høring i Handicapråd
  åbent 11 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2016

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Lykke Jensen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Under behandlingen af punkterne 2, 3, 4 og 5 deltager skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup

 

Under behandlingen af punkt 7 deltager børne- og familiechef Vibeke Juel Blem.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Tids- og procesplan for implementering af skolestrukturen i Rønne

17.01.04P16-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2016

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Det fremgik af sagsfremstillingen i forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning om skolestrukturen i Rønne den 25. februar 2016, at administrationen blev bemyndiget til i samarbejde med skolebestyrelsen ved Rønneskolen at udarbejde en tids- og procesplan. Endvidere har Center for Ejendomme og Drift været inddraget.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tids-og procesplanen tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. april 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Tids- og procesplanen indeholder følgende elementer:

 

1.    Principper for klassedannelse og kommunikation af den enkelte elevs skoletilhørsforhold.

2.    Overgangen fra den nuværende Rønneskole til den nye struktur, herunder organiseringen af undervisningen i byggeperioden.

Ad 2. princippet vil være at 7. til 9.klasse samles på Østre i skoleåret 2016/17. på både Åvang og Søndermark vil eleverne fra børnehaveklasse til 6. klasse blive klasseplaceret allerede fra den 1.august 2016 af hensyn til forældre og elevers tryghed og gennemsigtighed i processen.

3.    Personaleomplaceringer

4.    Den ledelsesmæssige organisering

5.    Byggeprocessen

6.    Den løbende Kommunikation

Ad 6 følger den kommunikationsplan, der fremgår af sagsfremstillingen til punktet ved kommunalbestyrelsens beslutning om skolestrukturen i Rønne den 25. februar 2016.

7.    Behandling af ny styrelsesvedtægt og afholdelse af skolebestyrelsesvalg

Ad 7. Bemærk at behandling og styrelsesvedtægt og afholdelse af valg til skolebestyrelsen er udskudt til efteråret 2016.

 

Børne- og Skoleudvalget vil løbende blive orienteret om status på implementeringen af den nye skolestruktur i Rønne.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. april 2016

1.
Processen 25. februar 2016 til 1. august 2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2017/2018

17.02.03P15-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2016

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

I henhold til styrelsesvedtægten for skolevæsenet træffer Børne- og Skoleudvalget beslutning om ferieplanen for skolevæsenet.

Udvalget behandler forslaget til ferieplan i foråret forud for det kalenderår, hvori skoleåret starter 1. august.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at det udarbejdede forslag til ferieplan for skoleåret 2017/2018 godkendes.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. april 2016:

Ferieplanen godkendes med følgende ændringer:
Sommerferie:                lørdag den 24.06.2017     søndag den 13.08.2017

Efterårsferie:                 lørdag den 14.10.2017     søndag den 22.10.2017

Juleferie:                      torsdag den 21.12.2017   tirsdag den 02.01.2018

Vinterferie:                    lørdag den 10.02.2018     søndag den 18.02.2018

Påskeferie:                    lørdag den 24.03.2018     mandag den 02.04.2018

St. Bededag:                 fredag den 27.04.2018   

Kr. Himmelfart:              torsdag den 10.05.2018   søndag den 13.05.2018   
Pinseferie:                     lørdag den 19.05.2018     mandag den 21.05.2018

Grundlovsdag                 tirsdag den 05.06.2018
Sommerferie:                lørdag den 30.06.2018    

 

Sagsfremstilling

Undervisningsministeren har fastsat sommerferiens begyndelsestidspunkt til sidste lørdag i juni og fredagen før er derfor sidste skoledag.

I skoleåret 2017/2018 begynder elevernes sommerferie lørdag den 30. juni 2018, således at fredag den 29. juni 2018 bliver sidste skoledag. Øvrige elevfridage fastlægges lokalt, i den enkelte kommune.

 

Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at der i et skoleår skal være 200 skoledage.

 

Børne- og Skoleudvalget har ligeledes besluttet, at vinterferien placeres i uge 7 i en treårig prøveperiode fra skoleåret 2015/2016 til og med skoleåret 2017/2018.

 

Der er ud fra de forudsætninger udarbejdet følgende forslag til ferieplan for skoleåret 2017/2018.

 

Sommerferie: lørdag den 24.06.2017              onsdag den 09.08.2017

Efterårsferie:  lørdag den 14.10.2017              tirsdag den 24.10.2017

Juleferie:                                       fredag den 22.12.2017             tirsdag den 02.01.2018

Vinterferie:                                  lørdag den 10.02.2018              søndag den 18.02.2018

Påskeferie:                                   lørdag den 24.03.2018              tirsdag den 03.04.2018

St. Bededag:   fredag den 27.04.2018            

Kr. Himmelfart:                           torsdag den 10.05.2018           søndag den 13.05.2018           
Pinseferie:                                    lørdag den 19.05.2018              mandag den 21.05.2018

Grundlovsdag tirsdag den 05.06.2018
Sommerferie: lørdag den 30.06.2018             

 

De nævnte dage er inkl.

 

Forslaget har været sendt i høring i skolebestyrelserne og ungdomsskolens og 10. klasseskolens skolebestyrelse.

Herudover har forslaget været sendt til de private skoler til udtalelse.

 

Feriedagene (for eleverne) placeret mandag og tirsdag den 23. og 24. oktober 2017, tirsdag den 2. januar 2018 samt tirsdag den 3. april 2018 kan eksempelvis anvendes til forberedelsesdage, kompetenceudviklingsdage og lignende for det pædagogiske personale på skolerne.

 

Der er kommet følgende høringssvar:

Ungdomsskolens og 10. klasseskolens skolebestyrelse, Rønneskolens skolebestyrelse, Kildebakkens skolebestyrelse, Hans Rømer Skolens skolebestyrelse, Svartingedalskolens skolebestyrelse samt Paradisbakkeskolens skolebestyrelse, foreslår en anderledes placering af feriedagene for skoleåret 2017-18.

 

Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at efterårsferien forlænges, med to dage den 23. og 24. oktober 2017 samt at påskeferie forlænges til og med 3. april 2018.

 

Mange forældre vil have vanskeligt med at få arrangeret sig, sådan at de kan have fridage med deres børn på de tidspunkter, hvor der traditionelt ikke er ferie. Det kan også tænkes, at forældrene holder deres børn hjemme de sidste tre dag i uge 43, for så at tage på udlandsophold i 14 dage.

 

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse mener generelt ikke, at det er hensigtsmæssigt at blande ferieplanen og lærernes arbejdstid sammen, da det kan give et uheldigt signal til forældrene om at lærerne ikke kan klare deres arbejde.

 

Kildebakkens skolebestyrelse mener yderligere at kompetencedage lagt på SFO/klub dage kun vil komme lærerne til gavn samt at skolestart efter sommerferien 2018 er ukendt og hvis sommerferien ikke fortsat er på 6 uger, vil Kildebakken få problemer med at få afviklet pædagogernes sommerferie

 

Skolebestyrelserne ønsker i stedet feriedagene lagt i forbindelse med juleferien eller sommerferien.

 

Svartingedalskolens skolebestyrelse mener at det også kan være en mulighed at feriedagene placeret den 23. og 24. oktober 2017, rykkes til torsdag d. 12/10 og fredag d. 13/10, 2 dage før efterårsferien.

Mange af de direkte charterferier der flyver fra Bornholm, har igennem mange år haft afgange torsdag eller fredag. Dette vil også være med til at mindske fraværet i skolen.

 

Ungdomsskolens og 10. klasseskolens skolebestyrelse peger endvidere på at, alternativt kunne det være en mulighed, at de tre dage bliver individuelt lagt for hver skole.

 

Kongeskærskolens skolebestyrelse og Heldagsskolens skolebestyrelse har taget forslaget til efterretning.

 

Herudover ønsker flere af skolebestyrelserne at vinterferien fremadrettet bliver placeret i forlængelse af fastelavn og ikke fast i uge 7 som er vedtaget i den treårige periode.

 

De private skoler udtaler:

Rønne Privatskole har gennemgået det udsendte forslag til ferieplan for skoleåret 2017/2018, herunder har vi særlig overvejet placeringen af de 4 ”nye” feriedage.

 

Datoerne 23. og 24. oktober synes ikke hensigtsmæssigt placeret i forhold til at første skoledag efter sommerferien foreslås at være en torsdag.

Rønne Privatskole foreslår derfor, at de to dage flyttes fra 23. og 24. oktober til 10. og 11. august, således at skoleåret kan startes med en fuld uge.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. april 2016

1.
Hans Rømer skolens skolebestyrelse (MSG)

2.
Heldagsskolens skolebestyrelse (MSG)

3.
Ungdomsskolens og 10. klasseskolens skolebestyrelse (DOC)

4.
Kildebakkens skolebestyrelse (DOCX)

5.
Kongeskærskolens skolebestyrelse (DOC)

6.
Rønneskolens skolebestyrelse (PDF)

7.
Svartingedalskolens skolebestyrelse (DOCX)

8.
Rønne privat skole (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ansøgning fra Hans Rømer Skolen om afkortning af skoledagen

17.02.05P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2016

4

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget beslutter

Resumé

Hans Rømer Skolens bestyrelse ønsker dispensation til at afkorte skoledagens længde for alle elever i 4. til 6. klasse og specialundervisningselever på 7. til 9. klassetrin, der går i specialklasse. Dispensationen ønskes for skoleåret 2016/17. Den tid, skoledagen afkortes, ønskes i stedet anvendt som to-lærer-timer for de pågældende klasse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

a)    principielt tager stilling til, om der skal gives mulighed for kortere skoledage og dermed tolærerordninger i et antal timer om ugen; eller det ønskes at fastholde folkeskolelovens intentioner om flere timer til en varieret skoledag.

b)    i forlængelse af indstilling a) beslutter, om Hans Rømer Skolens ansøgning for skoleåret 2016/17 kan imødekommes for så vidt angår specialundervisningseleverne på 7. til 9. klassetrin.

c)    på det foreliggende grundlag ikke imødekommer Hans Rømer Skolens generelle ansøgning for alle elever i mellemgruppen, det vil sige 4. til og med 6. klasse.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. april 2016:

Margrethe Kjellberg indstiller at

Ad a) Folkeskolelovens intentioner fastholdes med den fastsatte skoledags længde for alle elever

Ad b) Ansøgningen ikke godkendt jf. indstilling a)

Ad c) Indstillingen godkendt

 

Morten Riis og Betina Haagensen kan ikke medvirke

Indstillingen ikke godkendt grundet stemmelighed.

Margrethe Kjellberg løfter sagen til kommunalbestyrelsens afgørelse.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen har på sit møde den 25. februar 2016 drøftet muligheden for afkortning af skoledagens længde. Skoledagens længde er på Hans Rømer Skolen i mellemtrin og overbygning placeret mellem 07.50 og 14.50.  Skolebestyrelsen vurderer, at omtrent halvdelen af skolens elever har op mod en times transporttid oven i denne skoledag.  Forældre og elever oplever derfor, at det især for de svage elever og for eleverne på mellemtrinnet er meget lange dage, at eleverne er trætte sidst på dagen og at det er svært at nå fritidsinteresser efter skoletid. Skolebestyrelsen ønsker derfor dispensation til at kunne afkorte skoledagen for mellemgruppen, dvs. 4-5-6 klassetrin og specialklassegruppen på 7. til 9. klassetrin.

 

Dispensationen ønskes for et skoleår med virkning fra 1. august 2016.

 

Den tid, skoledagen afkortes, ønskes i stedet anvendt som to-lærer-timer for de pågældende klasser.

 

I folkeskoleloven er der fastsat en årsnorm på 1.200 timer for bh.kl.-3. klasse, 1.320 timer for 4.-6. klasse og 1.400 timer for 7.-9. klasse, der giver en skoledag på hhv. 6 timer, 6,6 timer og 7 timer ved et skoleår på 40 uger. Det er op til kommunerne selv at tilrettelægge skoledagen inden for disse rammer, men timerne skal placeres inden for normal skoletid, hvilket er mellem ca. kl. 8.00 og 16.00.

 

Det fremgår af folkeskolelovens § 16 b, at kommunalbestyrelsen kan godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i op til ét skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

 

Det fremgår af lovbemærkningerne til loven at: ”For så vidt angår elever fra og med 4. klassetrin skal der stilles skærpede krav til behovet for to voksne i klassen, således at der alene sker en nedskalering for disse klassetrin i helt ekstraordinære tilfælde”.

 

Muligheden kan altså anvendes generelt for klasser i indskolingen og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Man vil i den enkelte kommune kunne beslutte at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling. Godkendelse gives som udgangspunkt for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning.

 

Det fremgår af undervisningsministeriets notat af 13. januar 2016, at der skal gives understøttende undervisning, men at omfanget ikke er nærmere fastsat. Kommunerne kan frit konvertere tid fra understøttende undervisning til mere undervisning i fagene, hvis det findes mere hensigtsmæssigt. Den understøttende undervisning kan dog ikke fuldstændig afskaffes, da det er forudsat i folkeskoleloven, at den er der, men det vil være tilstrækkeligt, hvis eleverne kun har én lektion om ugen – f.eks. til evalueringssamtaler med eleverne om deres læringsmål.

 

På denne baggrund er der mulighed for at give dispensation for elever med særlige behov. Det betyder i forhold til den aktuelle ansøgning fra Hans Rømer Skolen, at der kan gives dispensation til at specialklassegruppen på 7. til 9. klassetrin. Derimod vil det ikke på det foreliggende grundlæg være muligt at imødekomme ansøgningen for så vidt angår en generel dispensation for elever i 4. til 6. klasse (mellemgruppen) idet ansøgningen ikke specifikt er sagligt begrundet.

 

Generelt indstilles det, at man politisk tager stilling til om man principielt ønsker kortere skoledage inden eventuel vurdering af konkret dispensationsansøgning.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien er uændret, idet den tid den understøttende undervisning afkortes i stedet anvendes i en to-lærer-ordning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Den 11. marts 2016 bad administrationen bestyrelsen ved Hans Rømer Skolen om yderligere dokumentation for behovet for en afkortning af skoledagen for 4. til 6. klasse. Bestyrelsen har genbehandlet sagen den 29. marts 2016. Bestyrelsen begrunder forsat ansøgningen med, at omkring halvdelen af skolens elever på grund af distriktets størrelse har en lang transporttid. 

Skolebestyrelsen ønsker at den afkortede skoledag skal bruges til at indføre to-lærer-timer i stedet.

Skolebestyrelsen mener hermed, at skolen opnår:

 

Skolebestyrelsen anbefaler derfor fortsat ansøgningen om afkortet skoledag i mellemtrinnet på Hans Rømer Skolen.

Skolechefen anbefaler ikke en imødekommelse af ansøgningen om kortere skoledage. Det anbefales at afslaget begrundes med, at bestyrelsen ikke overbevisende har dokumenteret at en kortere skoledag er nødvendig for at sikre de konkrete klassers trivsel og faglige udvikling.

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. april 2016

1.
Uddybende argumentation for ansøgning om afkortet skoledag (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering om kompetenceudviklingsprojekt finansieret af A. P. Møllers folkeskolefond

81.39.00Ø34-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2016

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Resumé

”A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal”’ besluttede i 2013 at donere en milliard kroner til at styrke undervisningen i den danske folkeskole. Den ekstraordinære donation markerede 100-året for Fondens mangeårige formand Mærsk Mc-Kinney Møller.

 

Bornholms Regionskommune har i efteråret 2014 ansøgt A. P. Møller Fonden om støtte til gennemførelse af projektet ”Nye læringsmiljøer gennem forandringsledelse i skolen, i teamet og i læringsrummet” og fonden har i efteråret 2015 bevilget 2.000.000 kr.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·         at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. april 2016:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med donationen ønsker A. P. Møller Fonden at bidrage til at højne elevernes læring og trivsel ved bredt at støtte opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere samt udvikling af undervisningsmetoder og hjælpemidler.

 

Bornholms Regionskommune har i samarbejde med UCC og ESSENS ansøgt om støtte til at gennemføre et kompetenceudviklingsprojekt for ledere, vejledere, lærere og pædagoger i de bornholmske folkeskoler.

 

Projektet retter sig mod skolernes mellemtrin (4. – 6. klasse) og har således deltagelse af Rønneskolen, Svartingedal Skole, Kongeskærskolen, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Heldagsskolen og Kildebakken.

 

Mellemtrinnet er valgt for at sikre progression i læringsudbyttet i overgangen fra indskoling til udskoling og der deltager ca. 150 lærere, pædagoger, vejledere og ledere i kompetenceudviklingsforløbet, der afvikles i perioden maj 2016 – marts 2018.

 

Projektet har til formål at tilføre lærere, pædagoger, vejledere og ledere et fagligt professionsløft ved gennem opbygning af et fælles didaktisk sprog at skabe nye handlemuligheder i forhold til at udvikle læringsmiljøer.

 

I projektet indgår et kompetencespor og et kulturspor.

 

Kompetencesporet retter sig mod de enkelte fagteams på mellemtrinnet (dansk, matematik, fremmedsprog, natur og teknologi og understøttende undervisning) og fokuserer på at formulere tydelige læringsmål, års- og forløbsplaner, organisere læringsmålstyret undervisning og understøtte elevernes læringskompetence og –udbytte.

I projektforløbet vil der indgå aktionslæringsforløb, hvor deltagerne planlægger, afvikler og evaluerer konkrete læringsforløb i praksis.

 

Kultursporet retter fokus mod at deltagerne kan organisere effektive teammøder, bruge hinandens kompetencer på tværs af professioner, implementere læringsmålstyret undervisning og nye læringsmiljøer i praksis.

 

I projektet indgår tillige videndeling og formidling via elektronisk platform.

 

Projektstyringen håndteres af en projektleder fra Administration og Rådgivning i samarbejde med den nedsatte styregruppe med repræsentanter fra skolelederne, UCC, ESSENS, Bornholms Lærerforening og pædagogernes (BUPL’s) afdeling på Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes ikke at være økonomiske konsekvenser forbundet med fondsbevillingen og gennemførelse af projektet udover eventuelle udgifter til lokaler, materialer m.v., der afholdes af de deltagende skoler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med ændret skolestruktur i Rønneskolen.

82.20.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2016

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I overensstemmelse med Økonomi- og Planudvalgets beslutning den 17. juni 2014, skal der etableres en bygherreorganisation for ombygning af Rønneskolen jævnfør kommunalbestyrelsens beslutning den 25. februar 2016.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at Teknik- og Miljøudvalget indstiller et medlem til byggeudvalget til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 4. april 2016:

Torben Rønne-Larsen indstilles.

 

Servicedirektøren indstiller,

·         at Børne- og Skoleudvalget indstiller et medlem til byggeudvalget til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. april 2016:

Margrethe Kjellberg indstilles.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2016 blev det besluttet at afsætte 20 millioner kr. til ombygning af Rønneskolen inkl. inventar. Med kommunalbestyrelsens beslutning af 25. februar 2016 er den økonomiske ramme udvidet til 24 mio.kr. samlet set for 2016 og 2017.

 

Midlerne er afsat til skolestrukturens fase 2, så eleverne i Rønne kan samles på to matrikler i stedet for de nuværende tre. Midlerne skal anvendes til at skabe plads til alle elever på to skoler i tidssvarende læringsmiljøer.

 

På den baggrund skal der nu nedsættes et byggeudvalg jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger godkendt på Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2014.

 

Byggeudvalget skal som minimum består af:

·         En repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget

·         En repræsentant fra Børne- og Skoleudvalget

·         To repræsentanter fra Skolebestyrelsen (èn fra Rønneskolen og èn fra Svartingedal)

·         En repræsentant fra Handicaprådet

·         Centerchef fra Skole, Kultur og Fritid

·         Centerchef fra Ejendomme og Drift

·         4 repræsentanter fra arbejdsgrupperne, én fra hver arbejdsgruppe

·         Leder fra Rønneskolen

·         Projektleder fra Ejendomsservice

·         Bygherrerådgiver

 

Byggeudvalgets opgave er, at sikre udmøntning af den politiske beslutning om, at skabe plads til alle elever på to tidssvarende skoler i tidssvarende læringsmiljøer indenfor den afsatte økonomiske ramme.

 

Byggeudvalget udarbejder en tids- og handleplan for arbejdet, og nedsætter en brugergruppe der erstatter de nedsatte arbejdsgrupper, når de har afleveret deres bidrag i uge 21, 2016.

 

Som forløber for byggeprocessen er det planen, at nedsætte 3 arbejdsgrupper indenfor følgende områder:

·         Humanistisk område

·         Kreativ, praktisk/musik område samt

·         Indskoling SFO

Der er i forvejen etableret en arbejdsgruppe vedr. mål- og kravspecifikationer for det naturvidenskabelige område. De fire arbejdsgrupper afleverer deres arbejde i uge 21.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner

00.30.02G01-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2016

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Arbejdet med Budget 2017 fordeles mellem allerede besluttede besparelser (trapper) og udarbejdelse af et administrativt sparekatalog. Børne- og Skoleudvalget skal indenfor egen ramme håndtere en besparelsestrappe på børne- og familieområdet på i alt 12,3 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a)    at udvalget drøfter udmøntningen af besparelsestrapperne for bevilling 12 Børn og Familie

b)    at der administrativt udarbejdes forslag til besparelser på Budget 2017 indenfor bevilling 12 Børne og Familie til behandling i maj 2016

c)    at der tages stilling til besparelser på bevilling 11 Dagtilbud i forlængelse af den politiske behandling af fase 1 og 2.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. april 2016:

Ad a) Drøftet

Ad b) Godkendt

Ad c) Godkendt

Sagsfremstilling

Økonomi- og planudvalget behandlede den 15. marts 2016 fordelingen af besparelsesrammerne for Budget 2017. Udvalget besluttede at de ikke-udmøntede besparelser fra tidligere budgetår – besparelsestrapperne, ikke indgår i det administrative sparekatalog til budget 2017. De ikke-udmøntede besparelser udgør en parallel udfordring, der skal håndteres af de respektive udvalgsområder i en adskilt proces.

 

På Børne- og Skoleudvalgets område udgør besparelsestrapperne fra tidligere budgetår 12,3 mio. kr. For nuværende forventes udmøntet 3,5 mio. kr. af besparelsestrapperne og der tilbagestår 8,8 mio. kr. i ikke-udmøntede besparelser til Budget 2017.

 

I nedenstående skema fremgår besparelsestrapperne og de ikke-udmøntede besparelser for 2017 m.fl.

 

 

Litra

Trapper på vedtagne besparelser

Vedtaget i budget

1.000 kr., 2016-priser

Ej udmøntet endnu

2017

2018

2019

2017

a)

Børn og ungeområdet - rammebesparelse og best-case

2015/2014

-6.939

-6.939

-6.939

-3.468

b)

BSU05 - Samling af de sociale udførertilbud

2015

-774

-1.032

-1.032

-774

c)

Børn og ungeområdet - tilpasning specialområdet

2016

-1.514

-1.514

-1.514

-1.514

d)

Dagpasning - Opfølgning på dagtilbudsstruktur

2016

-3.029

-3.029

-3.029

-3.029

 

Total

 

-12.256

-12.514

-12.514

-8.785

 

Nedenfor er en kort status på udmøntningen af ovennævnte besparelser, og anbefalingen til den videre håndtering heraf. 

 

a) Børn og ungeområdet – rammebesparelse og best-case

Med afsæt i en fremrulning af det forventede udgiftsniveau i 2016 til 2017, forventes med de nuværende budgetrammer, et merforbrug i overslagsårene på ca. 3,5 mio. kr., hvilket svarer til at ca. 50 pct. af besparelsestrappen umiddelbart kan udmøntes. En samlet vurdering af de fremadrettede udgiftsbehov vil dog, i særlig grad for børne- og familieområdet, være forbundet med en væsentlig usikkerhed. I bilag 1 - Notat om besparelsestrapper 2017 - foreligger en mere detaljeret vurdering af udmøntningen af besparelsestrappen på bevilling 12 Børn og Familie.

På denne baggrund vil der skulle foretages supplerende udgiftsreduktioner for at sikre budgetoverholdelse fra 2017. Disse anbefales udarbejdet og forelagt til udvalgets behandling på udvalgsmødet i maj 2016.

 

b) Samling af de sociale udførertilbud

Det har ikke været muligt at udmønte besparelsen ved samling af de sociale udførertilbud, idet relevant bygningsmasse ikke har kunnet stilles til rådighed. Det betyder at Børn og Familie stadig er belastet af dyre huslejeomkostninger. Forudsætningerne for at indhente besparelsen ved at samle udførertilbuddene er beskrevet i bilag 2 – Visionen 2016 – Samling af udførertilbuddene.

På denne baggrund vil der skulle foretages alternative udgiftsreduktioner indenfor bevillingsområdet (Børn og Familie). Disse anbefales udarbejdet og forelagt i sammenhæng med ovenstående a).

 

c og d) Børn og unge-området – tilpasning specialområdet og opfølgning på dagtilbudsstruktur

Kommunalbestyrelsen udsendte den 28. januar 2016 materiale vedr. tilpasning af specialområdet og dagtilbud i høring. Sagen genoptages efter høring i maj 2016. Scenarierne udsendt i høring forudsætter en række anlægsinvesteringer, der potentielt først kan finde afklaring i budgetlægningen for 2017. Hertil kommer at scenarierne udsendt i høring ikke kan tilvejebringe den besparelse, som indgik i budget 2016 på i alt 4,543 mio.kr. De påtænkte scenarier (3 og 7) giver tilsammen en årlig driftsbesparelse på ca. 1,5 mio. kr. gældende fra det tidspunkt hvor anlægsarbejderne er afsluttet, hvilket ikke kan nås til 1. januar 2017.

Det samlede besparelsespotentiale ved omlægninger af såvel det almene som specialiserede dagtilbud, er beskrevet i bilag 3 – Udkast til konkret udmøntning af dagtilbudsanalysen 10. december 2015. Heri beskrives muligheder for at indhente vedtagne besparelser på dagilbudsområdet for 2017.

Der vil politisk skulle tages stilling til håndtering af de samlede besparelser i forbindelse med behandlingen af henholdsvis fase 1 og 2 jf. kommissorie. Såfremt dette ikke sker som forudsat på kapacitetstilpasning vil der som udgangspunkt skulle foretages alternative udgiftsreduktioner indenfor bevillingsområdet (Dagtilbud).

Det gøres opmærksom på, at såfremt dagtilbudsstrukturen ikke tilpasses med virkning fra 1. januar 2017 vil aktuelt to børnehuse have et driftsunderskud (Tejn og Svaneke), der skal tages stilling til.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. april 2016

1.
Bilag 1 Notat om besparelsestrapper 2017 (DOCX)

2.
Bilag 2 Visionen 2016 - Samling af udførertilbuddene (DOCX)

3.
Bilag 3 Udkast til konkret udmøntning af dagtilbudsanalysen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

00.30.10P19-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2016

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 på Børne- og Skoleudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 26,9 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at budgetoverførslerne indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. april 2016:

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2015. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

På Børne- og Skoleudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 26,6 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen nedenfor. Hele overskuddet overføres til 2016.

 

Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende:

 

 

Bevilling 11 Dagpasning

Bevillingen viser et overskud på 3.370.000 kr., idet hele overskuddet ligger inden for rammen på 5 pct.

 

Bevilling 12 Børn og Familie

Bevillingen viser et overskud på 16.691.000 kr., hvoraf 9.229.000 kr. ligger ud over rammen på 5 pct. Hele overskuddet på 16.691.000 kr. overføres.

 

En del af budgetoverførslen anvendes til etablering af ”Det gule team” og til andre forebyggelsesprojekter (6,6 mio.kr. jf. BSU-beslutning den 5. januar 2016) samt til anskaffelser og uddannelse.

 

Bevilling 13 Undervisning

Bevillingen viser et overskud på 6.269.000 kr., idet hele overskuddet ligger inden for rammen på 5 pct.

Overførslen er reduceret med 4,0 mio. kr., som overføres til anlægspuljen til ombygning af skoler i Rønne jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 25. februar 2016. Anlægsbevillingen hører under Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Drift

Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør 26.600.000 kr., hvoraf 9.229.000 kr. ligger ud over rammen for den automatiske overførselsadgang. Det indstilles at der overføres 26.600.000 kr. til 2016 på driften.

Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter og eller satsninger.

 

Beløb i 1.000 kr.
Overskud = positive beløb

Korrigeret resultat 2015

I pct. af budget-rammen

Automa-tisk over-førsels-adgang

Beløb ud over 5% og -2%

Anmod-ning fra centret

Beløb der indstilles overført til 2016

Beløb der ikke overføres

11 Dagpasning

3.370

2,8%

3.370

0

0

3.370

0

12 Børn og Familie

16.961

11,0%

7.732

9.229

9.229

16.961

0

13 Undervisning

6.269

2,2%

6.269

0

0

6.269

0

Børne- og Skoleudvalget

26.600

 

17.370

9.229

9.229

26.600

0

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Gensidig orientering

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2016

9

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. april 2016:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2016

10

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at der ikke er sager til høring

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. april 2016:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2016

11

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. april 2016:

Intet.