Referat
Børne- og Skoleudvalget
06-12-2016 kl. 15:30
Mødelokale C, Ullasvej 23 i Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Tids- og handleplan for etablering af forebyggende familiebehandlingstilbud i Mælkebøtten
  åbent 3 Præventionsprojekt
  åbent 4 Ungerådgivningen Bornholm - Status november 2016
  åbent 5 Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde
  åbent 6 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016, Børne- og Skoleudvalget
  åbent 7 Anlægsbevilling til projektering af anlægsarbejder i forbindelse med ændret skolestruktur i Rønne samt orientering om projektstatus
  åbent 8 Orientering om skolevalg 2017 - demokratiundervisning i øjenhøjde
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Sager til høring i Handicapråd
  åbent 11 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-12-2016

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Børne- og Familiechef Vibeke Juel Blem deltager ved punkterne 2, 3, 4 og 5

 

Skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup deltager ved punkterne 7 og 8

 

Betina Haagensen forlod mødet kl. 18.15 under behandlingen af punkt 9

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Tids- og handleplan for etablering af familiebehandlingstilbud i Mælkebøtten    

28.09.00P20-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-12-2016

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Center for Børn og Familie har udarbejdet en tids- og handleplan for perioden december 2016 til juni 2017 for etablering af et nyt forebyggende familiebehandlingstilbud i tilknytning til det nuværende specialiserede dagtilbud Mælkebøtten i Svaneke.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at Børne- og Skoleudvalget tager tids- og handleplanen til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. december 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i maj 2016 besluttet at bevare Mælkebøtten som et selvstændigt børnehus, men antallet af børn i Mælkebøttens nuværende målgruppe er stærkt faldende. For at sikre en faglig og økonomisk bæredygtig institution er det derfor nødvendigt at udvide målgruppen af børn, hvis behov ønskes tilgodeset i Mælkebøtten.

På baggrund af beslutning i kommunalbestyrelsen på møde d. 24. november 2016 er der valgt en løsning, hvor Mælkebøttens tilbud fra 2017 udvides med et familiebehandlingstilbud efter serviceloven.   

Center for Børn og Familie har udarbejdet en tids- og handleplan for perioden december 2016 til juni 2017 for etablering af et nyt forebyggende familiebehandlingstilbud i tilknytning til det nuværende specialiserede dagtilbud Mælkebøtten i Svaneke. 

 

Kort om det nye tilbud i Mælkebøtten

Familiebehandlingstilbuddet er målrettet børn i risiko for at komme i mistrivsel (dvs. børnelinealens ”gule” børn), hvor det vurderes, at der er tilstrækkelige forældreressourcer til at skabe forandring, børn med udadreagerende og grænseafprøvende adfærd samt socialt udsatte familier.

Tilbuddet forventes at have et tæt samarbejde med både de kommunale og de private almene dagtilbud, hvorfra børnene kommer. Derudover bliver Inklusions- og Ressourceteamet en meget tæt samarbejdspartner i forhold til børn med særlige behov, og Ressourceporten får tilført socialrådgiverfaglig kompetence samt ansvaret for visitation til tilbuddet.

 

Skemaet herunder viser mere detaljeret indholdet i det kommende samlede tilbud i Mælkebøtten. Institutionen vil forsat primært skulle dække den nuværende målgruppes behov for et specialiseret dagtilbud jf. målgruppe A.

 

Specialbørnehave suppleret m. familiebehandlingstilbud efter serviceloven

Målgruppe A

Den nuværende målgruppe for Specialbørnehaven Mælkebøtten.

 

Børn i alderen 0 til 6 år med betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse med et sådant behov for støtte og behandling, at der skal iværksættes et specialpædagogisk behandlingstilbud til barnet.

Afgrænsningen af målgruppen baserer sig ikke på bestemte diagnoser eller på karakteren af funktionsnedsættelsen, men på en fagkyndig vurdering af barnets behov. Det skal endvidere sandsynliggøres, at det ikke er muligt at tilgodese barnets behov for trivsel, udvikling og behandling i en almindelig daginstitution. 

Se detaljeret beskrivelse af tilbuddet til målgruppe A nedenfor.

Antal børn

10 børn årligt (ud fra analyse er det minimumsantal for en faglig og økonomisk bæredygtig specialinstitution). 

Målgruppe B

Børn i risiko for at komme i mistrivsel, hvor det vurderes, at der er tilstrækkelige forældreressourcer til at skabe forandring, børn med udadreagerende og grænseafprøvende adfærd samt socialt udsatte familier. Det forudsætter at forældrene samarbejder og vil inddrages i programmet.   

Antal børn

10 pladser årligt = 20 halvårlige forløb med rullende start  

Baggrund og argumentation

De seneste år er der på børneområdet sket en øget vægtning på det forebyggende og opfølgende arbejde, og der er etableret et stærkt tværfaglige samarbejde ml. Dagtilbud, skoledagtilbudsrådgivere fra det nylig etablerede Det Gule Team samt Myndighed omkring socialt udsatte børn i førskolealderen. Erfaringer fra dette samarbejde viser, at en række såkaldte ”gule” familier vil kunne profitere af et korterevarende helhedsorienteret forældreprogram, der med udgangspunkt i barnets leg og læring styrker forældrenes kompetencer til at være forældre for deres barn. 

Inspiration til etablering af tilbuddet er hentet i metoden ”De Utrolige År” (DUÅ) som anvendes i en række danske kommuner herunder Herning. Metoden passer rigtig godt til visionen bag Den Svenske Model på grund af de intensive kortvarige forløb.

Ramme og lovgrundlag

Tilbuddet etableres som et forebyggende familiebehandlingstilbud i en periode af max. seks måneder pr. familie. Det vægtes højt, at barnet og dermed familien fastholder kontakten til almendagtilbuddet. Derfor vil barnet komme på hyppige besøg i ”sit” dagtilbud og almenområdets kontaktpædagog vil fortsat varetage den funktion i.f.t. barnet og familien. Barnet er i hele perioden indskrevet i sit almene dagtilbud.

 

Tilbuddet etableres efter servicelovens § 11 stk. 3:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtte efter nr. 1 – 4 kan imødekommen barnets eller den unges behov. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde følgende indsatser:

1.  konsulentbistand, herunder familierettede indsatser

2.  netværks- eller samtalegrupper

3.  rådgivning og familieplanlægning

4.  andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns eller en ungs eller familiens vanskeligheder

 

Vejledningen til serviceloven understreger brugen af familierettede indsatser i det forebyggende arbejde og peger konkret på DUÅ, som en metode, der kan bringes i anvendelse uden at der foreligger en børnefaglig undersøgelse.

Tilbuddets omfang og indhold

Der etableres 10 pladser med rullende ind- og udskrivning. Der sikres en grundnormering på 3 pædagoger med kompetencer indenfor familiebehandling. Har et barn yderligere behov for ekstra støtte tildeles denne via Ressourceporten, idet det anses for sandsynligt, at barnet også vil have dette behov i almensystemet.

Tilbuddet etableres som pakkeforløb. Pakken kan sammensættes efter familiens behov, men indeholder som min. 14 ugers forældreprogram, hvor forældrene introduceres til en række grundlæggende forældrekompetencer som fx at kunne lege med barnet, give ros, belønning, sætte grænser, ignorere, opstille naturlige og logiske konsekvenser, lære barnet problemløsning m.v. Arbejdet med forældrene foregår både individuelt og i grupper. Forældrene udvikler deres kompetencer ved hjælp af hjemmeopgaver som der gives feed back på i tilbuddet.

Barnet deltager i dagtilbuddet på Mælkebøtten. Fokus på opholdet er udvikling af barnets sociale og emotionelle udvikling, understøtte barnets selvværd samt udvikling af strategier til håndtering af adfærdsproblemer og konflikter. Barnet er i stam-dagtilbuddet mindst én dag om ugen for ikke at miste kontakten og for at sikre jævnaldrene at spejle sig i. Barnet bibeholder endvidere sin kontaktpædagog i alment tilbud. 

Visitation og varighed

Visitation til tilbuddet sker via Inklusions- og ressourceporten (Ressourceporten).

Ressourceporten tilføres 10 timers socialrådgiver pr. uge.

Visitation til tilbuddet kan ske enten ved direkte henvendelse fra forældre eller henvisning fra fx dagtilbud, PPR, sundhedspleje m.v.

I forbindelse med visitationen udarbejdes handleplan således at det sikres, at de mål der er opstillet under forløbet i Ressourceporten er styrende for forløbet. Ressourceporten er ansvarlig for opfølgning/status og revision af handleplanen hver 3. måned. Forløbet er af max. 6 måneders varighed. Såfremt handleplansmålene ikke er opfyldt efter 6 måneder, sikrer Ressourceporten overgang til Myndighed.

 

Ressourceporten

Inklusions- og ressourceporten er et bredt tværfagligt sammensat tiltag mellem PPR, det gule team og dagtilbuddet, som har til formål at skabe en relationel koordineret indsats omkring 0-6 årige børn på Bornholm. Det er muligt for såvel forældre som fagpersoner, at henvende sig til Ressourceporten, når der er en bekymring omkring et barn eller en gruppe børn.

Ressourceporten sikrer inddragelse af forældre, dagtilbuddet samt andre relevante fagpersoner for at sikre, at mest mulig viden og indsigt vedr. den enkelte sag bliver til fælles viden, inden der træffes beslutning om indsats.

 

Målet med Ressourceporten er, at en bekymring bliver drøftet så tidligt som muligt, så en tilpas men mindst mulig indgribende indsats kan sættes i gang. Ved øget opmærksomhed på en forbyggende indsats skabes en bedre udnyttelse af ressourcerne og samtidigt styrkes det inkluderende læringsmiljø.

 

 

Tids- og handleplan

På trods af, at der ikke er afsat ressourcer til etablering af De Utrolige År før 2017, påbegynder centeret allerede planlægningsarbejdet i december 2016 med en temadag for medarbejdere og samarbejdspartnere, som vil blive involveret i det nye familiebehandlingstilbud. Temaet bliver målgruppebeskrivelse og visitationsproces samt stillingsbeskrivelse for kommende familiebehandlere i det nye tilbud. 

 

Det vægtes højt at inddrage medarbejderne i de almene kommunale dagtilbud i hele planlægningen af tilbuddet for at skabe ejerskab og helhed i barnets/familiens udvikling. Ligeledes inddrages både kommunale- og private dagtilbud sammen med medarbejdere fra Mælkebøtten i uddannelsesforløbet De Utrolige År. Der arbejdes på at afvikle uddannelsen på Bornholm, for at give flest mulige mulighed for dette kompetenceløft.     

 

Foreløbig tids- og handleplan for 2017

1.    kvartal

2.    kvartal

Børn:

-      Målgruppebeskrivelse for børn til tilbuddet udarbejdes.

-      Visitationsgrundlag beskrives og visitationsproces fastlægges.

Børn:

-      Visitation til og optag af børn i tilbuddet påbegyndes.

Mælkebøtten:

-      De fysiske rammer i institutionen gøres klar til den nye målgruppe.

Medarbejdere:

-      Stillingsbeskrivelser udarbejdes (dec. 16)

-      Ansættelsesproces for tre familiebehandlerstillinger. Påbegyndes dec. 16 (stillingsopslag) og færdiggøres i 1. kvartal 2017 (samtaler og ansættelse). 

-      Kick-off arrangement for ledere og pædagoger i Dagtilbud, hvor formål og indhold i det nye familiebehandlingstilbud foldes ud.

-      Uddannelsesforløbet De Utrolige År starter op for nyansatte familiebehandlere og øvrige nøglemedarbejdere.

-      Uddannelsesforløb starter op for ansatte i almendelen af Dagtilbud.   

Medarbejdere: 

-      Uddannelsesforløbet De Utrolige År færdiggøres for nyansatte og øvrige nøglemedarbejdere

-      Uddannelsesforløb færdiggøres for ansatte i almendelen af Dagtilbud.   

-      Nyansatte familiebehandlere kommer, indtil der er visiteret børn til det nye tilbud, i praktik i alment dagtilbud, hvorfra børnene kommer.

 

3.    kvartal

4.    kvartal

Børn:

-      Løbende visitation til og løbende optag af børn i tilbuddet

-      De første børn begynder i tilbuddet i løbet af sommeren. Derefter rullende opstart af børn i tilbuddet.

Børn:

-      Løbende visitation til og løbende optag af børn i tilbuddet

-      Rullende opstart af børn i tilbuddet

 

Administrativ organisation:

-      Faglig/pædagogisk evaluering af erfaringer, resultater og øvrige forhold omkring tilbuddet påbegyndes.

 

I 2. kvartal 2018 vil en evaluering af de faglige/pædagogiske erfaringer og resultater samt de økonomiske forhold omkring familiebehandlingstilbuddet danne grundlag for drøftelsen af tilbuddets videreførelse ind i budgetproces 2019. 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering om partnerskabsaftale vedr. Præventionsprojekt

27.12.06P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-12-2016

3

 

Hvem beslutter

Børne og Skoleudvalget beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Der er indgået Partnerskabsaftale mellem Bornholms Udviklingshospital og Bornholms Regionskommune, Center for Børn og Familie omkring gratis prævention til unge piger i alderen 12 til 18 år. Formålet med dette tiltag er at reducere antallet af uønskede graviditeter hos unge piger. Tiltaget forventes finansieret gennem en reduktion af foranstaltninger til de meget unge mødre.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         orientering om partnerskabsaftale vedr. præventionsprojekt i samarbejde med udviklingshospitalet på Bornholm tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. december 2016:

Taget til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. december 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Udviklingshospital og Bornholms Regionskommune, Center for Børn og Familie, ønsker at reducere antallet af uønskede graviditeter og at reducere antallet af unge mødre på Bornholm gennem mulighed for gratis prævention til alle unge mellem 12 og 18 år. På den baggrund er der mellem direktionerne på Bornholms Hospital og Bornholms Regionskommune (Center for Børn og Familie) indgået en partnerskabsaftale, der forventes at opfylde formålet. Partnerskabsaftalen er foreløbig gældende for 3 år fra 1. januar 2017.

 

For Bornholms Regionskommune vil udlevering af gratis prævention fra kommunen understøtte visionerne om et ”godt og aktivt liv for alle” og ”Bornholm som videnssamfund”. For Bornholms Hospital vil partnerskabsaftalen være en del af Bornholms udviklingshospital. For begge parter er partnerskabsaftalen en understøttelse af den lokale samfundsudvikling, idet tiltaget vil styrke unges, særligt socialt udsatte unge pigers, muligheder for uddannelse og overgang til voksentilværelsen.

 

I praksis stiller hospitalet en del af det kirurgiske ambulatorium til rådighed bemandet med speciallæge og sygeplejerske. Center for Børn og Familie, Det Gule Team, stiller medarbejdere, fortrinsvis gadeplansmedarbejdere, til rådighed for de unge. Gadeplansmedarbejderne sikrer at det aftales tid, og at de unge understøttes gennem forløbet. Der sikres samtykke fra forældrene hos unge under 15 år.

 

I samarbejde med kirurgisk afdeling gennemføres enten inden udgangen af 2016 eller primo 2017 et undervisningsforløb for relevante medarbejdere i kommunen, således at de er klædt på til vejledningsopgaven i.f.t. de unge. Der er således allerede afholdt et møde mellem repræsentanter fra henholdsvis hospitalet og Det Gule Team.

 

Partnerskabsaftalen løber i 3 år, dog vil der løbende blive evalueret på følgende elementer:

 

·         Antal besøg i ambulatoriet

·         Antal udleveret prævention

·         Foreslået besøg (Surveyxakt) – bruges af Det Gule Team

 

Der udarbejdes i samarbejde oplysningsmateriale rettet mod unge piger i alderen 12 til 18 år og der vil blive taget kontakt til de praktiserende læger m.h.p. at skabe en arbejdsgang i.f.t. de unge, der henvender sig der.

Økonomiske konsekvenser

Der er, på baggrund af en økonomisk model, udarbejdet en businesscase hvoraf det fremgår, at forhindres blot en uønsket graviditet i målgruppen, er der balance mellem udgifter anvendt til gratis prævention og en evt. besparelse i efterfølgende foranstaltninger.

På baggrund af prognosticeringen af udgifterne til de præventive midler, vil der i 2017 kunne opstå et merforbrug begrundet i opstart, dette finansieres af overført mindreforbrug fra tidligere år på bevilling 12 Børn og Familie.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. december 2016

1.
Partnerskabsaftale Prævention (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ungerådgivningen Bornholm - Status november 2016

15.20.05P20-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-12-2016

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

November 2015 blev der etableret en ungerådgivning, som er et tilbud, hvor både børn og unge, deres pårørende samt fagfolk kan henvende sig og få råd og vejledning omkring misbrug. Projektet blev etableret som et samarbejde mellem Center Sundhed og Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse. Der foreligger nu en status pr. november 2016.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. december 2016:

Taget til efterretning og forventer at der snarest tages skridt til ansættelse af medarbejdere.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. december 2016:

Taget til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 7. december 2016:

 

Sagsfremstilling

Status pr. november 2016
Ungerådgivningen på Bornholm har nu eksisteret i et år, og det har været et spændende, udfordrende, udviklende og lærerrigt år, hvor mange af de oprindelige tanker om Ungerådgivningen er blevet drøftet, vendt og drejet i forhold til at udmønte de strategiske beslutninger i praksis – og samtidig blive et synligt, brugbart og respekteret rådgivningstilbud til unge, deres forældre og professionelle.

Siden opstart i november 2015 og frem til nu er der gennemført individuelle samtaler med de unge og 3 gruppesamtaler med de unge. Hovedparten af de unge som har været i gruppeforløb, har også benyttet sig af muligheden for individuelle samtaler sideløbende, når de har haft behov for at tale ekstra fortroligt.

Efter sommerferien har der været et vigende antal henvendelser fra unge, der ønskede at benytte sig af rådgivningstilbuddet, hvorfor de gruppeforløb der har været planlagt i denne sidste periode desværre har måttet aflyses.

Ungerådgivningens metodiske tilgang og praktiske øvelser er primært inspireret af U-turn og Stofrådgivningen. For hver samtale føres logbog.  I alt 39 unge har været i et kortere eller længere forløb. Antallet af samtaler pr. ung varierer fra 1 til 12. Kønsfordelingen ligger pt. på 13 piger og 26 drenge. De unge har en aldersspredning fra 14 til 27 år.

Oversigt over unge i Ungerådgivningen Bornholm maj 2016 opdelt i alderstrin:

Alder

Antal unge i alt

Antal unge i indledende samtaler

Antal unge i længere forløb

< 15 år

5

3

2

15-25 år

28

16

12

26-30 år

2

1

1

Ukendt alder

4

4

0

 

I alt 39

I alt 24

I alt 15

 

Af de unge der har været i forløb ved Ungerådgivningen, er nogle ophørt med at ryge hash og tager ikke andre rusmidler, nogle har reduceret deres forbrug betragteligt, og enkelte er kommet i behandling.

Generelt ses en positiv udvikling hos de unge, der enten har reduceret eller er stoppet med deres forbrug. Ungerådgivningen har således fulgt dem på et tidspunkt i deres liv, hvor de har skullet forholde sig til deres egne mål og drømme, f.eks. i form af et tilbud om optagelse på efterskole, højskole, ny kæreste uden forbrug o.l. Disse nye ”tilbud” i deres liv har stillet krav om en ændring i deres forbrug og livsstil, hvilket de unge har taget på sig og taget imod. De ydre motivationsfaktorer har repræsenteret noget de gerne ville hen imod, og det har gjort det muligt i fællesskab at finde frem til deres egen indre motivation. For hovedparten af de unge er det også gældende, at de har skiftet miljø for at kunne gennemføre og nå deres mål.

Enkelte af de unge der har været ophørt med hashrygning under kontakten med Ungerådgivningen, har genoptaget enten hashrygningen eller hash kombineret med andre rusmidler i forbindelse med skift i deres sociale liv m.m. Det er tydeligt, at den sociale afhængighed (de unges gruppetilhør og venskabskreds) har en stor betydning for tilbagefald, ligesom de unges anvendelse af rusmidler som ”medicin” i forhold til diagnoser også spiller også en central rolle. De unge oplever således en positiv effekt af rusmidlet i forhold til den pågældendes sygdom. 

Adgang til Ungerådgivningen

Ungerådgivningen har base i Ungeporten sammen med jobcentrets sagsbehandlere for unge uden uddannelse og Ungdommen Uddannelsesvejledning Bornholm. Således er basen i lejede lokaler på Campus, og der er i Ungeporten samlet set kontakt med mange forskellige unge – også unge uden problemer med rusmidler.

Da Ungerådgivningen har begrænsede ressourcer til rådighed (2 fuldtids medarbejdere), er det afgørende, at Ungerådgivningen er ”synlig” i forhold til samarbejdspartnere, således at disse er opmærksomme på at henvise til Ungerådgivningens tilbud, når de - i deres professionelle virke – har kontakt til og med unge med et problematisk forbrug af rusmidler.

Følgende samarbejdspartnere har henvist unge til rådgivningen: Ungeporten (sagsbehandlere og UU-vejledere), SSP-medarbejdere, Gadeplanmedarbejdere, Psykiatrisk Center samt mentorer/vejledere/lærere/skoleledere fra Campus Bornholm, BornPro, Bornholms Efterskole, Sydbornholms Privatskole, Østre Skole.

Hovedparten af de unge følger et skoletilbud, når de henvender sig til Ungerådgivningen. Indtil videre har Ungerådgivningen kontakt med elever fra BornPro, EGU, Erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm, 10. Klasseskolen, Bornholms Efterskole, Bornholms Højskole, flere af øens grundskoler samt Ungdomsskolens tilbud Ung på Vej.

Ungerådgivningen iværksatte umiddelbart før sommerferien et struktureret samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere, idet det vurderedes at være hos disse samarbejdspartnere, at forbrug af rusmidler i bekymrende omfang var særligt udtalt. Disse samarbejdspartnere er: 10. klasseskolen, BornPro og Remisen. Således har der været et intensiveret og udvidet samarbejde med netop disse samarbejdspartnere, dels for komme ”tættere” på de unge i målgruppen og i periferien, dels for at blive klogere på den ungdomskultur, der hersker i dag og dennes forholden sig til forbrug af rusmidler, festkulturer m.v. Dette samarbejde blev naturligt sat i bero hen over sommerferien, men Ungerådgivningen genoptog samarbejdet efter sommerferien og har frem til nu haft en fast kadence i forhold til tilstedeværelse på de omhandlende institutioner.

Samtaler og gruppeforløb for forældre

Således har Ungerådgivningen haft kontakt til ca. 25 forældre, hvoraf ca. halvdelen har deltaget i et egentligt gruppeforløb i en eller anden form.

Forløbet for forældregrupper består som udgangspunkt af 4 mødegange og følger U-turns model for forældreforløb. Artikler og øvelser fra U-turn bliver anvendt på kurset. Temaerne er:

Efterfølgende har den første gruppe ønsket at bevare kontakten og fortsætte med at mødes med hinanden. Den anden gruppe er i skrivende stund ikke færdig med møderækken.

Foreløbig har forældrenes tilbagemeldinger betydet, at Ungerådgivningen fortsætter med samme indhold.

Ud over gruppeforløb har forældrene deltaget i individuelle samtaler i Ungerådgivningen. Disse samtaler afholdes i Ungeporten og/eller i hjemmet. I enkelte tilfælde har der været behov for akut fællesmøde i forbindelse med aktuel skolesag.

Netværk og informationsarbejde

Som nævnt ovenfor er Ungerådgivningen særdeles afhængig af, at samarbejdspartnere er bevidste og vidende om Ungerådgivningens tilbud – dette for at kunne være ”synlig” i de miljøer, hvor de unge færdes. Derfor har Ungerådgivningen i den indledende fase stort fokus på at afsøge, opsøge og eftersøge mulige relevante samarbejdspartnere.

Ungerådgivningen har således deltaget i diverse møder med professionelle samarbejdspartnere, f.eks. personalemøder mhp. at præsentere Ungerådgivningens tilbud for medarbejdere, vejledernetværk på tværs af uddannelsesinstitutioner, diverse SSP-netværk, i Center for Børn og Familie, i Psykiatrisk Center, i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og i lærergrupper på diverse grundskoler samt øvrige uddannelsesinstitutioner.

Ungerådgivningen har desuden aflagt besøg i Ungehuset, Ungdomsskolen i Rønne, Ung På Vej, hos politiet og hos skoledagtilbudsrådgiverne.

Ungerådgivningen har været i lokale medier i forbindelse med åbning og status og har annonceret offentligt i forbindelse med opstart af forældregrupper m.v.

Umiddelbart efter skolestart lavede Ungerådgivningen et PR-fremstød på ungdomsuddannelserne (STX, HF, HTX, HHX og EUD/EUX) i samarbejde med Ungeguiden. Ved denne lejlighed var Ungerådgivningen tilstede på den enkelte uddannelsesinstitution, hvor materiale med kontaktoplysninger blev uddelt, ligesom Ungerådgivningen i denne forbindelse ligeledes udskrev en logo-konkurrence. Alt sammen aktiviteter til at øge den almindelige bevidsthed blandt de unge om Ungerådgivningens tilbud.

Alle nyheder lægges også ud på Ungerådgivningens Facebookside.

Ungerådgivningens tilbud har ligeledes fået en mere central placering og uddybende beskrivelse på kommunens hjemmeside om sundhedstilbud; https://www.brk.dk/Borger/stofalkohol/Sider/default.aspx

Ungerådgivningen har desuden holdt fast i det etablerede netværk af fagpersoner, som alle har været på uddannelsen ”Ud af misbrug Ind i Uddannelse”, og som er interesserede i at fastholde et fagligt forum omkring problematikken unge og rusmidler på Bornholm for at sikre vidensdeling og samarbejde. Deltagerne kommer fra både Center for Sundhed, Center for Børn og Familie, Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og Center for Skole, Kultur og Fritid. Der har været afholdt 3 møder i dette netværk – initieret af Ungerådgivningen.

Endelig er der en kontinuerlig dialog mellem Ungerådgivningen og Ungeguiden, hvis formål er at fastholde unge i ungdomsuddannelse. Et samarbejde og udnyttelse af synergi, der netop er effektivt og muligt, idet både Ungeguiden og Ungerådgivningen har base i Ungeporten.

Prioritering af indsatsfremadrettet

Som det vil være de fleste bekendt, er Ungerådgivningen i den ærgerlige situation, at en af ungerådgiverne opsagde sin stilling med fratræden pr. 31. oktober 2016, mens den anden (og sidste) ungerådgiver opsagde sin stilling i oktober måned med fratræden pr. 31. december 2016. Det efterlader naturligvis Ungerådgivningen i en situation, hvor dels den hidtidige indsats – sammenholdt med de vigende antal henvendelser fra unge og forældre – tages op til revision i forhold til at iværksætte en ny ansættelsesproces. Dels at der nu gennemføres en grundig undersøgelse blandt Ungerådgivningens samarbejdspartnere for at få et bedre og mere kvalitativt indblik i disses forventninger og behov til en fremtidig Ungerådgivning.

Således vil der være en periode, fra den tilbageværende ungerådgiver fratræder, og indtil der er gennemført nyansættelser, hvor de opsøgende aktiviteter fra Ungerådgivningens side vil blive droslet ned til et minimum, idet Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og Center Sundhed har prioriteret at ”nød-dække” de konkrete henvendelser fra unge og/eller pårørende, der måtte komme i perioden. Det er derfor vigtigt for de to samarbejdende centre at signalere meget tydeligt at Ungerådgivningen ingenlunde er lukket, men at der blot her og nu er tale om et midlertidigt dødvande i forhold til konkrete ungerådgivere, men at ALLE henvendelser fra unge og/eller deres pårørende vil blive håndteret professionelt i forhold til at de kommunale tilbud, der eksisterer på området vil behandle og handle på henvendelsen. Således bliver Ungerådgivningens telefoner fortsat besvaret – disse henvendelse går som udgangspunkt til Misbrugsområdet i Center Sundhed, der søger for den videre behandling, indtil stillingerne i Ungerådgivningen igen er besat.

Den ovenfor omtalte undersøgelse blandt samarbejdspartnere vil blive gennemført i samarbejde med Ungeguiderne, der assisterer med at foretage undersøgelsens kvalitative interview blandt samarbejdspartnere. Resultaterne af denne undersøgelse vil naturligvis indgå i den fremtidige rekrutteringsproces, således at det i høj grad sikres, at der rekrutteres netop de kompetencer og kvalifikation blandt de kommende ungerådgivere, som Ungerådgivningens samarbejdspartnere efterspørger.                              

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde

00.30.10Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-12-2016

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Afrapportering af nøgleelementer vedrørende børne- og ungeområdet pr. 31. oktober 2016.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at afrapporteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. december 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2016 er udarbejdet en afrapportering, der mere detaljeret beskriver de enkelte nøgleelementerne for børne- og ungeområdet. For bevilling 12, Børn og Familier, forventes samlet set et merforbrug på 3,9 mio. kr. i 2016, svarende til 2,5 % af det korrigerede budget ekskl. overførsler.

 

Merforbruget er planlagt, da Børne- og Skoleudvalget har besluttet at anvende overført overskud fra 2015 til finansiering af implementeringsplanen for bl.a. Sveriges-modellen på Bornholm, herunder Det Gule Team. Holdes forbruget fra implementeringsplanen ude, er der reelt tale om et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på bevilling 12 Børn og Familie.

 

For nøgleelementerne er det tydeliggjort, hvad der er egentlige mål og nøgletal for de enkelte indsatser samt hvilke handlinger, der er iværksat for at indfri målene. Status vedrørende de enkelte nøgleelementer tilkendegives ved lyssignalfarver, og i det tilfælde at de ikke er grønne, tilknyttes der i dagsordenen en kommentar til dette. Statusvurderingen (farverne) er i forhold til målene for 2016 og pr. 31. oktober 2016, og dermed ikke en vurdering for 2017.

 

Farverne skal forstås på følgende måde:

Grøn: Som helhed vurderes punktet at nå måltal og eventuelle indsatser og tiltag forløber planmæssigt.

Gul: Som helhed vurderes punktet til, at der er risiko for at måltal og effekt af indsatser og tiltag ikke kan nås.

Rød: Som helhed vurderes punktet til, at der er betydelig risiko for at måltal og effekt af indsatser og tiltag ikke kan nås.

 

Af særlige forhold i afrapporteringen for oktober 2016 skal nævnes følgende:

Følgende indsatser er i ”grøn”:

·         Arbejdet med konkrete anbefalinger på baggrund af analysen af børne- og ungeområdet

·         Myndighed

·         Udførerdel

·         Løvstikken

·         Aflastninger

·         Merudgiftsydelser

·         Tabt arbejdsfortjeneste

 

Følgende indsatser er i ”gul”:

·         Sikrede afdelinger

 

Der ses et merforbrug på de sikrede afdelinger i 2016 på 0,7 mio. kr. Der har dog været en klar faldende tendens i løbet af 2016 og ikke mindst i forhold til niveauet i 2015. For nuværende er der ingen placeret på sikrede afdelinger.

 

Følgende indsatser er i ”rød”:

Anbringelser:

·         Plejefamilier

·         Opholdssteder

·         Døgninstitutioner

 

Som helhed ses et øget pres på økonomien på de mere foregribende foranstaltninger, særligt anbringelserne. Generelt ser centret en stigning i antallet af anbragte børn og unge, hvilket i visse sager kan hænge sammen med, at hidtidigt iværksatte forebyggende foranstaltninger ikke længere er tilstrækkelige. Det drejer sig både om anbringelser i opholdssteder/ døgninstitutioner/døgnophold for mor/barn men også anbringelser af børn og unge i familiepleje

Ovennævnte 3 typer af anbringelser befinder sig alle over budgetmålene for 2016.

 

Centret træffer også beslutninger i anbringelsessager ud fra det nuværende anbringelsesgrundlag og gældende servicestandarder. Dertil arbejdes der kontinuerligt med genbehandling og genvurdering af anbringelsessagerne samtidigt med, at der iht. implementeringen af den svenske model foretages hyppige opfølgninger.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. december 2016

1.
Bilag: Afrapportering af nøgleelementer pr. 31. oktober 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016, Børne- og Skoleudvalget

00.30.14G01-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-12-2016

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser for Børne- og Skoleudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på 2,7 mio. kr. på den overførbare bevilling. Set under et er der fra 2015 overført et overskud på 26,0 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 23,3 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 er der tale om en forværring af forventningen til resultatet på 0,8 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2016, hvilket er en forbedring af forventningen til resultatet på 1,9 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a)    at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)    at det som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at der meddeles negativ tillægsbevilling på 1.823.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling som anført i tabel 1, beløbet tilføres de likvide midler

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. december 2016:

a) taget til efterretning
b) anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016. I 2016 gennemføres budgetopfølgning vedr. budget 2016, pr. 30. april og 31. oktober, samt administrative budgetopfølgninger pr. 31. juli og 31. januar 2017.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2016 ekskl. overførsler fra 2015.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2016, dvs. inkl. overførsler fra 2015.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften

 

Drift

For Center for Børn og Familie forventes samlet set et merforbrug på 0,1 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2016. Fra 2015 er overført et overskud på 19,8 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 19,7 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forbedring af resultatet på 0,4 mio. kr.

 

Merforbruget er sammensat af et forventet mindreforbrug på dagpasningsområdet grundet færre udgifter til pædagogstuderende og PAU-elever, samt et forventet merforbrug på børne- og familieområdet der dækker flere forhold, for nærmere beskrivelse se bilaget.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 5. januar 2016, at anvende 6,6 mio. kr. i forbindelse med implementeringsplanen for bl.a. Sveriges-modellen på Bornholm. Udgifterne her finansieres af overført overskud fra 2015.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2016.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forbedring af resultatet på 1,9 mio. kr. hvilket primært kan henføres til en forventning om færre udgifter til økonomiske fripladser.

 

 

For den del af Center for Skole, Kultur og Fritid, som hører under Børne- og Skoleudvalgets områder, forventes samlet set et merforbrug på 2,7 mio. kr. i 2016. Fra 2015 er overført et overskud på 6,3 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 3,6 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forværring af resultatet på 1,3 mio. kr. Heraf er 1,1 mio. kr. tilført de likvide midler vedr. den midlertidige overgangsordning på skoleområdet i forbindelse med demografikorrektion af budget 2016. Således er der er kun tale om en forværring af forventningen til årets resultat på 0,2 mio. kr. ændringen kan primært henføres til færre indtægter vedr. mellemkommunale forhold og øgede udgifter til specialundervisningen i almenskoler.

De væsentligste årsager til merforbruget i året vedrører endvidere gennemførelse af efter- og videreuddannelsesaktiviteter som skal dækkes af mindreforbrug frem mod 2020 og anvendelse af overført overskud fra 2015.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab 2016 på Børne- og Skoleudvalgets områder viser pr. 31. oktober samlet set et merforbrug på 2,7 mio. kr. på den overførbare bevilling. Set under et er der fra 2015 overført et overskud på 26,0 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 23,3 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

 

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2016

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2016

Overført fra 2015

Forventet resultat i 2016 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Center for Børn og Familie

-53

1.823

19.781

19.728

1.823

11 Dagpasning

3.851

1.823

2.820

6.671

1.823

12 Børn og familie

-3.904

 

16.961

13.057

 

Center for Skole, Kultur og Fritid

-2.694

 

6.268

3.574

 

13 Undervisning

-2.694

 

6.268

3.574

 

Børne- og Skoleudvalget

-2.747

1.823

26.049

23.302

1.823

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Tabel 2: Sammenligning af forventet mer-/mindreforbrug med tidligere opfølgning

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer-/mindreforbrug i 2016

Overførbar

Forventet mer-/mindreforbrug i 2016

Ikke-overførbar

30. april

31. okt

Ændring

30. april

31. okt

Ændring

Center for Børn og Familie

-487

-53

434

-54

1.823

1.876

11 Dagpasning

2.426

3.851

1.425

-54

1.823

1.876

12 Børn og familie

-2.913

-3.904

-991

 

 

 

Center for Skole, Kultur og Fritid

-1.438

-2.694

-1.257

 

 

 

13 Undervisning

-1.438

-2.694

-1.257

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget

-1.925

-2.747

-822

-54

1.823

1.876

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. december 2016

1.
Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Anlægsbevilling til projektering af anlægsarbejder i forbindelse med ændret skolestruktur i Rønne samt orientering om projektstatus     

82.20.00G01-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-12-2016

7

 

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forbindelse med valg af rådgiver har det vist sig, at det er nødvendigt at justere tidsplanen for ombygning af Åvangsskolen og Søndermarksskolen, ligesom det er konstateret, at projektering af anlægsarbejderne bliver dyrere end først antaget.

Den 22. september 2016 godkendte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til projektering og undersøgelser i forbindelse med ombygning af skolerne i Rønne.

Der søges i denne sag om forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a)    at orienteringen tages til efterretning,

b)    at anlægsbevillingen til ovennævnte projekt forhøjes med 424.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til projektering herefter udgør 1.824.000 kr., og

c)    at det afsatte rådighedsbeløb til projektering tilsvarende forhøjes med 424.000 kr. finansieret af den i budgettet til formålet afsatte pulje til ombygning af skoler i Rønne.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. december 2016:
Indstillingen anbefales. Betina Haagensen kan ikke medvirke, idet hun afventer sin stillingtagen til Kommunalbestyrelsens møde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev det besluttet at afsætte i alt 20 mio. kr. til ombygning af skoler i Rønne.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2016 en ny skolestruktur i Rønne. Den nye skolestruktur betyder, at Rønneskolen nedlægges som selvstændig skole, og at eleverne i Rønne fremadrettet skal samles på to matrikler i stedet for på de nuværende tre matrikler.

Med kommunalbestyrelsens beslutning af 25. februar 2016 blev den økonomiske ramme til ombygning af skolerne Åvang og Søndermark udvidet til i alt 24 mio. kr.

I september måned 2016 meddelte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til igangsætning af projektet og til dækning af omkostninger til rådgivere for at få beregnet og udarbejdet de nødvendige tegninger til gennemførelse af det beskrevne projekt samt til eventuelle undersøgelser i forbindelse med ombygningen.

 

Valg af rådgiver og justering af tidsplan

Der har været nedsat et udvælgelsesudvalg, som har gennemgået tilbuddene fra de indbudte rådgivere. Tilbuddene var ikke sammenlignelige, og det var derfor nødvendigt at bede rådgiverne om at revidere deres tilbud.

Det mest fordelagtige tilbud medfører en tidsmæssig udvidelse i rammetidsplanen for byggerierne på yderligere 7 måneder:

August 2017: Åvang er afsluttet og klar til skolestart (det er meget vigtigt at dette overholdes).

August 2018: Søndermark er afsluttet og klar til skolestart.

 

Såfremt Søndermarkskolen kan rømmes for elever og lærere mens byggeriet foregår, vil det formentlig have en positiv effekt på tidsplanen, så der åbnes op for muligheden for at kunne være færdige med byggeriet på Søndermarksskolen ultimo december 2017. Dette bliver pt. drøftet internt og med rådgiver.

 

I forbindelse med ovenstående er det nødvendigt at forhøje anlægsbevillingen til 1,824 mio. kr. ekskl. moms. Beløbet dækker honorar til rådgiver for projektering, byggestyring og tilsyn med byggearbejderne på de to skoler.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomiske ramme for ombygning af skolerne i Rønne udgør 24 mio. kr., fordelt med rådighedsbeløb på henholdsvis 19 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i 2017.

Kommunalbestyrelsen meddelte den 22. september 2016 en anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til projektering og undersøgelser i forbindelse med ombygning af skoler i Rønne, finansieret af ovennævnte rådighedsbeløb, som er afsat i en pulje til formålet.

 

Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 424.000 kr., finansieret af puljen til ombygning af skoler i Rønne. Den samlede anlægsbevilling til projektering udgør herefter 1.824.000 kr.

 

De resterende rådighedsbeløb i puljen til ombygning af skoler i Rønne udgør herefter 22,176 mio. kr.

 

Dette er den anden bevillingssag vedrørende ombygningen af skoler i Rønne. Der vil blive fremlagt endnu en bevillingssag, når entrepriseresultatet foreligger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette anlægsprojekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget. Sagen fremlægges tillige for Børne- og Skoleudvalget, idet den, ud over ansøgning om forhøjelse af bevillingen, også omhandler orientering om projektstatus.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8 Orientering om skolevalg 2017 - demokratiundervisning i øjenhøjde

17.04.05G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-12-2016

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Statsministeren forventes at udskrive skolevalg 2017 den 16. januar 2017. Valget afholdes den 2. februar 2017. I den anledning er skolerne blevet spurgt om de ønsker at deltage i valget.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. december 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Skolevalg 2017 er et undervisningsforløb i tre moduler om demokrati. Det er også et folketingsvalg for skoleelever. Formålet er at understøtte samfundsfaglige problemstillinger og styrke unges demokratiske deltagelse og selvtillid. Valget fandt sidst sted i 2015, hvor mere end 42.000 skoleelever deltog.

 

Valgresultatet offentliggøres den 2. februar om aftenen. DR transmitterer fra Christiansborg. Der er flere oplysninger på skolevalg.dk

 

Administrationen har spurgt skolerne om de vil deltage skolevalg 2017. Flere svarer, at de hellere vil bruge kræfter på at deltage i aktiviteter omkring kommunevalget, der finder sted i november 2017. Det skal bemærkes, at skolevalget kun omfatter 8. 9. og 10. klasse. Svartingedal Skole kan derfor ikke deltage.

 

Skole

Deltager i skolevalget 2017

Deltager i aktiviteter omkring kommunevalget

Kongeskærskolen

 

Ja

Rønneskolen

Ja

Ja

Hans Rømer Skolen

 

ja

Paradisbakkeskolen

ja

ja

Ungdomsskolen (10.klasseskolen)

 

ja

Heldagsskolen

 

Ja

Kildebakken

Ja

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag: ”Skolevalg 2017- demokratiundervisning i øjenhøjde”

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. december 2016

1.
Skolevalg 2017 folder (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Gensidig orientering

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-12-2016

9

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. december 2016:

Orientering om status i Natur- og Skovbørnehuset. Drøftet specialundervisning og inklusion.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-12-2016

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Servicedirektøren indstiller,

·         at ingen punkter sendes i høring i Handicaprådet.

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. december 2016:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-12-2016

11

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. december 2016:

Intet.