Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
06-01-2016 kl. 15:00
Vibegård, mødelokale 1, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Fællesmøde med Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm
  åbent 3 EGU-elever
  åbent 4 Integrationsrådet
  åbent 5 Koordinering med andre politikområder
  åbent 6 Business Center Bornholm - kontrakt 2016-2018
  åbent 7 Økonomiske rammer for de regionale udviklingsmidler 2016
  åbent 8 Destination Bornholm, Udviklingskontrakt 2016-2018
  åbent 9 Ansøgning: European Glass Context 2016
  åbent 10 Ansøgning: Kunstrunden
  åbent 11 Ansøgning: Kulturbro ml Bornholm og Østre Gasværk Teater
  åbent 12 Ansøgning om tilskud til vækstprogrammet "Bornholm ud i verden"
  åbent 13 Virksomhedsbesøg
  åbent 14 Sager til orientering
  åbent 15 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 16 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-01-2016

1

 

 

Fraværende

Maria Fromseier Kjærgaard, afbud

Lotte Helms forlod mødet efter behandlingen af punkt 11.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Fællesmøde med Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm

24.00.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-01-2016

2

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm har henvendt sig til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med ønske om et fællesmøde, dels at drøfte de beskæftigelsespolitiske udfordringer på Bornholm dels at drøfte, hvordan dialogen mellem rådet og udvalget kan fortsætte fremover. 

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         dialogen til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. januar 2016:

a)    Dialogen taget til efterretning

b)    Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm blev enige om fremover at holde 1 årligt fællesmøde, dette lægges tidsmæssigt op til september mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, hvor udkast til næste års beskæftigelsesplan fremlægges

c)    Der var desuden enighed om vigtigheden af en dialog hen over året mellem de 2 udvalg/råd

 

Sagsfremstilling

Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm byder ind med følgende emner:

 

·         Drøftelse af indsatsen for de nyledige

·         Rekrutteringssituationen – hvordan undgår vi forgæves rekruttering – hvor kan der samarbejdes – hvad kan RAR bidrage med?

·         Hvordan sikres et rimeligt og relevant udbud af uddannelser på Bornholm, herunder hvordan sikrer vi opkvalificering af de ledige i forhold til arbejdsmarkedets behov og de lediges forudsætninger – hvordan sættes fokus på uddannelsesløft til de jobparate kontanthjælpsmodtagere?

·         Strategi- og udviklingsplanen for RAR - Bornholm

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  EGU-elever

15.08.10Ø39-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-01-2016

3

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

For at fastholde egu-aktiviteten ved at styrke dels arbejdspladsernes økonomiske incitamenter til at ansætte egu-elever, og dels kommunens økonomiske incitament til at igangsætte egu-forløb, foreslås det, at muligheden for at konvertere offentlig ydelse(kontanthjælp) til egu løn for offentligt ansatte egu elever fortsættes i 2016 i lighed med tidligere år.

 

Forslaget vil medføre, at unge fremfor at modtage kontanthjælp får mulighed for i stedet at få en uddannelse via EGU.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at der reserveres midler svarende til den alternative udgift til offentlig ydelse (kontanthjælp), således at de kommunale centre, der forsat ansætter egu-elever kan søge om at blive helt eller delvist kompenseret økonomisk for elevudgiften (løn)

·         at der overføres kr. 259.072 fra Bevilling 61 Økonomi og Personale til Bevilling 41 Uddannelse og Beskæftigelse

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. januar 2016

Anbefales

Sagsfremstilling

Baggrund

Målgruppen er de unge under 30 år, bosat i kommunen, der ikke er under uddannelse, herunder i produktionsskoleforløb, eller i beskæftigelse, og ikke har forudsætninger for umiddelbart at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

 

Et egu-forløb er en erhvervsgrunduddannelse. Forløbets varighed er normalt 2 år og består først og fremmest af praktik hos en arbejdsgiver med enkelte skoleophold ind imellem. Praktikken kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra år, så den i alt varer 3 år. Egu-forløbet er et individuelt særlig tilrettelagt forløb, der understøtter den unges særlige behov.

 

Manglende praktikpladser:

Idet egu-elever altid har et særligt behov for støtte under praktikforløbene, er det vanskeligt at finde de nødvendige antal praktikpladser, herunder også sikre, at arbejdspladsen har de nødvendige personaleressourcer til at håndtere netop denne målgruppe.

 

Erfaringerne med egu på Bornholm viser, at 60-70 % umiddelbart efter gennemført uddannelse fortsætter i ordinær uddannelse eller beskæftigelse.

 

I skoleperioderne får egu-eleven en mindre ugentlig godtgørelse, en såkaldt skoleydelse. Når egu-eleven er i praktik modtager eleven ordinær elevløn på området.

 

Tidligere indsats

Der har i Bornholms Regionskommune tidligere været afsat midler i en særlig egu-pulje til økonomisk at kompensere og/eller friholde de BRK-arbejdspladser, der ansatte egu-elever. Puljen har været administreret af Løn og Personale.

 

Dette betød, at ansættelse af egu-elever var udgiftsneutralt for arbejdspladsen, hvilket har givet mulighed for, at finde det nødvendige antal egu-praktikpladser.

 

Denne pulje blev afskaffet ifm. budget 2013.

Endvidere er statens løntilskudsordning helt afskaffet pr. 31.12.2013.

 

I forbindelse med budget 2014, blev der under Økonomi- og Planudvalget afsat en pulje til skabelse af fleksjob og egu pladser. Af denne pulje resterer 259.072 vedr. egu at blive udmøntet. Denne pulje vil blive sammentænkt med det beskrevne forslag.

 

Formål

Hensigten er at øge nuværende antal af egu-pladser, ved at styrke dels BRK´s økonomiske incitamenter til at ansætte egu-elever, og dels kommunens økonomiske incitament til at igangsætte egu-forløb frem for at lade de unge modtage uddannelseshjælp.

 

Formålet med at omlægge økonomien er at fastholde/skabe større grundlag mellem det antal egu-elever som kommunen har, og de kommunale enheder, som ansætter egu-elever.

 

Erfaringen fra tidligere år er, at der ikke bliver ansat egu-elever, hvis det medfører udgift for den enkelte enhed/center.

 

Afsætning af midler til dette formål vil blive tilpasset løbende således, at det matcher det aktuelle behov for egu-praktikpladser.

 

Forventet effekt

Erfaringer har indtil nu vist, at dels en prioritering af indsatsen og dels et målrettet egu-forløb til denne vanskelige gruppe har en forebyggende effekt, og er en medvirkende årsag til, at den unge ikke mister tilknytning til uddannelsessystemet og derved er i høj risiko for helt at miste tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Det er forsat jobcentrets ønske at kunne tilrettelægge og tilbyde egu-forløb for gruppen af unge med særlige behov. Jobcentret ønsker derfor forsat at sikre, at det nødvendige antal praktikpladser er til stede ved at omlægge økonomien, således at der bliver balance for de arbejdspladser der stiller ressourcer til rådighed for at uddanne egu-elever.

Økonomiske konsekvenser

Forudsætninger

Egu-elever modtager overenskomstmæssig elevløn i uddannelsesperioden, hvilket i det offentlige svarer til kr. 9.361 pr. mdr. (inkl. feriepenge mm).

Ung udeboende modtager i uddannelseshjælp (aktivitetsparat) kr. 6.992,00 brutto (2015-sats – satser for 2016 er endnu ikke udmeldt).

Beregning

Årlig lønudgift ved ansættelse af en egu-elev (løn):                            kr. 112.332

Årlig udgift ved udbetaling af uddannelseshjælp (aktiv parat):           kr.  83.904

Statsrefusion 20 % af kr. 83.904,00                                                      kr.  16.780

Samlet årlig kommunal udgift ved udbetaling af kontanthjælp:          kr.  67.123

Difference mellem egu-elevløn og uddannelseshjælp i 12 mdr.:          kr.  45.208

Der er ikke indregnet udgifter til aktivering af den unge. Såfremt der ikke påbegyndes et egu-forløb vil den unge skulle modtage et andet kommunalt aktiveringstilbud, da vedkommende da ville være omfattet af reglerne om aktivering i henhold til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er krav om kontinuerlig deltagelse i et aktivt tilbud.

 

Der er i 2016 estimeret med op til 12 ny-ansættelser af egu-elever.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Integrationsrådet

00.22.04A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-01-2016

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har henvendt sig til integrationsrådet med ønske om anbefalinger til en styrkelse af integrationen på Bornholm. Udvalget vurderer at det er vigtigt at der etableres en god dialog så flygtningene på Bornholm som en del af deres integration får et arbejdsliv og bliver selvforsørgende

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at initiativerne beskrevet af Integrationsrådet anbefales til kommunalbestyrelsen

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. januar 2016:

Anbefales

Sagsfremstilling

På Integrationsmødet den 30. november 2015:

 

Henvendelsen fra Erhvervs- og Uddannelsesudvalget blev drøftet og der var enighed om at nuværende gode initiativer i Bornholms Regionskommune burde udbygges:

 

- Kombination af virksomhedspraktik og sprogindlæring

- Kontaktfamilier, både danske og allerede integrerede flygtningefamilier

- Sprogmentorer på arbejdspladserne

- Ung til Unge-gruppen i kulturhuset (danskere og flygtninge)

- At kommunen arbejder for at ændre fordelingsnøglen for antal personer i

   virksomhedspraktik i forhold til nuværende regelsæt (1:5), der er centralt bestemt

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Koordinering med andre politikområder

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-01-2016

5

 

 

Indstilling og beslutning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. januar 2016:

Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vil blive forelagt sag om miljøpedeller på møderne i februar 2016, sagen vil efterfølgende blive forelagt kommunalbestyrelsen

 

a)    Miljø-pedeller, orientering om status og tidsplan

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Business Center Bornholm - kontrakt og handlingsplan

24.10.00Ø54-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

30-11-2015

7

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-01-2016

6

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesvalget beslutter

Resumé

Vækstforums kontrakt og handlingsplan for Business Center Bornholm (BCB) udløber ved årets udgang. På baggrund af BCB’s erfaringer og den evaluering, der blev forelagt på forrige møde i Bornholms Vækstforum, fremlægges der under dette punkt et udkast til kontrakt for perioden 2016-2018 og en handlingsplan for 2016.

Der lægges op til et uændret kontraktbeløb, nemlig 3.250.000 kr. årligt, der finansieres via de regionale udviklingsmidler. Dertil har Bornholms Regionskommune/Beskæftigelsesudvalget afsat 2 mio. kroner i 2016. Den samlede offentlige finansiering er dermed 5,25 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

A.  at Vækstforum indstiller medfinansiering af kontrakten med Business Center Borholm for perioden 2016-2018, med 3.250.000 kr. årligt overfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, og

B.  at Vækstforum indstiller BCB’s handlingsplan for 2016 til godkendelse overfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Bornholms Vækstforum, 30. november 2015, pkt. 7:

Anbefales.

Videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

Bestyrelsesformand Peter Vesløv deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)      at medfinansiering af kontrakten med Business Center Borholm for perioden 2016-2018, med 3.250.000 kr. årligt godkendes

b)      Business Center Bornholms handlingsplan for 2016 godkendes

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. januar 2016:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Kontrakten og handlingsplanen for BCB sætter rammen for arbejdet, der skal realisere Vækstforums og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets vision om let og tilgængelig adgang til den offentlige erhvervsfremme på Bornholm. Målet er, at flere virksomheder realiserer sit vækstpotentiale til gavn for beskæftigelsen på Bornholm.

På bagrund af Vækstforums drøftelser på forrige møde har vækstforumsekretariatet været i dialog med BCB om oplæg til fornyet kontrakt og handlingsplan. Disse oplæg er efterfølgende godkendt af BCB’s bestyrelse d. 9. november 2015.

Handlingsplanen er baseret på Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi – Vilje til Vækst, såvel som screeningsresultater, tilbagemeldinger fra de kollektive arrangementer, vækstanalyse og konsulenternes erfaringer fra de personlige møder med virksomheder i 2015.

 

Indsatser på flere niveauer

I forhold til opgavens fokus på den enkelte virksomhed og iværksætter samt type af indsats (1:1 vejledning, kursus, info møde etc.) er opgaverne i 2016 opdelt således (uddybes i handlingsplanen, der er vedlagt som bilag):

A.  Opsøgende og proaktiv lokal erhvervsservice inden for produktions- og servicevirksomheder med særligt fokus på udenøs markeder

B.  Modtageapparat i forhold til danske og udenlandske henvendelser

C.  Medspiller i forhold til strategiske satsninger efter nærmere aftalte vilkår

 

Screening

I løbet af 2015 har BCB arbejdet med at besøge de bornholmske virksomheder for at få kortlagt deres konkrete behov for erhvervsfremme. I perioden 1/1 2015 - 26/10 2015 har BCB screenet 385 virksomheder og ud fra disse screeninger fået afdækket virksomhedernes behov. Der forventes at blive screenet 480 virksomheder i alt i 2015. Dette arbejde fortsætter i 2016.

 

Overordnet i 2016 gælder at:

-     Indsatsen skal få flere virksomheder til at få lavet en vækstplan

-     Indsatsen fokuseres mod virksomheder som ”Vil, men kan mindre”

-     Flere ”Vil, men kan mindre” virksomheder skal, som resultat af indsatsen, blive ”Kan og Vil” virksomheder

-     Indsatserne skal kunne måles i effekter

Økonomiske konsekvenser

Såfremt indstillingen godkendes, vil det betyde et træk på de regionale udviklingsmidler på 3.250.000 kr. årligt over tre år. I alt 9.750.000 kr. Beløbet pristalsreguleres.

Dertil har Bornholms Regionskommune/Beskæftigelsesudvalget til lokal erhvervsservice afsat 2 mio. kroner i 2016 samt følgende i overslagsårene: 1,75 mio. kr. i 2017, samt 1,5 mio. kr. i 2018-2019.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Bornholms Vækstforum 30. november 2015

1.
Udkast til kontrakt med BCB 2016-2018 (PDF)

2.
Udkast til handlingsplan med BCB 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Økonomiske rammer for de regionale udviklingsmidler 2016

24.10.00Ø36-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

30-11-2015

5

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-01-2016

7

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

I 2016-budgettet for Bornholms Regionskommune indgår en overordnet fordeling af midlerne til regionale udviklingsformål. Af disse midler har Bornholms Vækstforum indstillingsret over Ca. 11,1 mio. kr. til brug for erhvervsrelateret udvikling på Bornholm, herunder udvikling på uddannelsesområder samt udvikling på kulturområdet.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-        at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at fordelingen af de puljemidler, som Vækstforum har indstillingsret over, godkendes som forelagt.

 

Bornholms Vækstforum, 30. november 2015, pkt. 5:

Fordelingen af puljemidler blev godkendt som forelagt.

Videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at fordelingen af puljemidler godkendes

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. januar 2016:

Godkendt

 

Sagsfremstilling

Af de midler Bornholms Regionskommune (BRK) får til regional udvikling i 2016, har Vækstforum indstillingsret over 11.114.000 kr.

Fordelingen af de midler, som Vækstforum har indstillingsret over, foreslås fordelt efter samme model som tidligere år.

                

Pulje til udvikling af uddannelsesområdet

1.029.000 kr.

Pulje til udvikling af kulturområdet      

     514.500 kr.

Frie midler  

  9.570.500 kr.

Vækstforums puljer i alt

11.114.000 kr.

 

Principperne for fordeling af budgettet for Bornholms Vækstforum, herunder størrelsen af puljerne til udvikling af uddannelsesområdet og kulturområdet, blev aftalt mellem borgmesteren og formanden for Vækstforum i forbindelse med budgetlægningen for 2008. Disse principper ligger stadig til grund for fordelingen. 

 

Regionale midler

BRK modtager i 2016 ca. 21,7 mio. kr. til regionale udviklingsopgaver. Midlerne kommer i form af et bloktilskud fra Region Hovedstaden og et beløb fra BRK på 116,10 kr. pr. indbygger.

Midlerne dækker, foruden de puljemidler Vækstforum har indstillingsret over, også en særlig pulje til finansiering af kollektiv trafik samt finansiering af jordforurening og råstofområdet.

Vækstforum har ingen hjemmel eller beslutningskompetence over denne fordeling. Vækstforum har alene indstillingskompetence over de regionale udviklingsmidler, der er afsat til erhvervsfremme.

 

De ca. 21,7 mio. kr. BRK modtager fordeles i 2016 således:

 

 

Beløb

%

I alt

Regionalpolitiske opgaver

975.436 kr.

4,5%

 

Kollektiv trafik               

3.094.465 kr.

14,3%

 

Jordforurening og råstofområdet

1.920.057 kr.

8,8%

27,6%

Vækstforumsekretariatet, løn

2.619.350 kr.

12,1%

 

Økonomifunktioner vedr. Vækstforum

392.016 kr.

1,8%

 

Driftsudgifter til Vækstforumsekretariatet

422.403 kr.

1,9%

 

Vækstforumsekretariatet, medfinansiering af EU-adm.

367.456 kr.

1,7%

 

Vækstforum, analyser, møder mv.

795.015 kr.

3,7%

21,2%

Vækstforums tilskudspulje

11.114.000 kr.

51,2%

51,2%

Budget i alt 

21.700.198

 

100,0%

Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår af punktet om status på forbrug af EU- og regionale udviklingsmidler, så er der i alt 3,73 mio. kr. til rådighed i 2016, fordelt med 2,26 mio. kr. under de frie midler, 0,77 mio. kr. under uddannelsespuljen og 0,7 mio. kr. under kulturpuljen. Resten af midlerne er bundet i udviklingskontrakter med operatører og flerårige projekter, som Vækstforum tidligere har indstillet til tilskud.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Destination Bornholm - ny udviklingskontrakt samt handlingsplan

24.10.00Ø54-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

30-11-2015

8

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-01-2016

8

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Vækstforums kontrakt og handlingsplan for Destination Bornholm udløber ved årets udgang. På baggrund af erfaringer fra de hidtidige indsatser samt drøftelsen på forrige møde i Bornholms Vækstforum fremlægges der under dette punkt et udkast til kontrakt for perioden 2016-2018 og handlingsplan for 2016.

Der lægges op til et uændret kontraktbeløb, nemlig 2.500.000 kr. årligt (i 2013-niveau), der finansieres via de regionale udviklingsmidler.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

A.  at oplæg til kontrakt med Destination Bornholm for 2016-2018 indstilles til godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

B.  at oplæg til handlingsplan for 2016-2017 indstilles til godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 

Bornholms Vækstforum, 30. november 2015, pkt. 8:

Anbefales.

Videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

Vækstforumsekretariatet blev samtidig bedt om at gå i dialog med Destination Bornholm, om at udarbejde et idékatalog, der kan stimulere oplevelsesindustrien med produkt og informationsinitiativer på baggrund af erhvervs- og turismestrategierne.

Direktør Pernille Kofod Lydolph deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    at oplæg til kontrakt med Destination Bornholm 2016 – 2018 godkendes

b)    at oplæg til handlingsplan for 2016-2017 godkendes

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. januar 2016:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Destination Bornholm ApS har gennem en årrække udført turismefremmende aktiviteter og koordinationsopgaver for Bornholms Vækstforum på baggrund af treårige udviklingskontrakter og årlige handlingsplaner.

På bagrund af Vækstforums drøftelser på forrige møde har vækstforumsekretariatet være i dialog med Destination Bornholm om oplæg til fornyet kontrakt og handlingsplan. Disse oplæg er efterfølgende drøftet af Destinationens bestyrelse.

Overordnet baserer Destination Bornholms arbejde sig på Bornholms turismestrategi 2013-2016. Strategien er udarbejdet i et samarbejde mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Destination Bornholm. Derudover understøtter Destination Bornholms arbejde erhvervsudviklingsstrategien, der er formuleret og vedtaget i regi af Bornholms Vækstforum.

Destination Bornholm er blandt Vækstforums hovedoperatører og bidrager derfor til at sikre implementering og dermed udbytte af investeringerne.

Destination Bornholm evalueres med henvisning til de i turismestrategien opstillede mål herunder:

·       At skabe vækst i antal besøgende

·       At øge omsætningen indenfor turistbranchen

·       At øge værdiskabelsen fra øens events

·       At sikre efteruddannelse af øens turisterhverv - herunder de digitale kompetencer som nyt indsatsområde.

·       At øge kendskabsgraden til Bornholm på øens kernemarkeder med øget salg af rejser for øje

 

I sagens natur bidrager flere parter til at sikre succes og opnå de fastsatte mål. Destination Bornholm kan derfor betragtes som den tovholder, der arbejder for at understøtte koordinering og samarbejde mellem offentlige og private turismeaktører og sikrer koordinering og samarbejde mellem turisterhvervet og andre brancher.

Opgaverne, der er beskrevet i kontrakt og handlingsplan, spænder derfor relativt bredt:

·       Operatørfunktion for BRK/VFs strategi og årlige handlingsplaner inden for turismeområdet. Dvs. påtager sig projektledelse af konkret aftalte projekter – herunder:

o    A) Tværgående Outdoor Koordination (Nyt) (Forudsætter delvis bevilling)

o    B) Bornholms Kulturuge

o    C) Kulturrunden (Nyt) (Forudsætter bevilling)

o    D) Udviklingen af Bornholms digitale turistinformation (Nyt) (Forudsætter bevilling)

·       Samarbejdspartner i aftalte projekter, herunder ”Bornholm i København” fra 2017.

·       Koordination:

o    Opfølgning på strategi for Bornholms Turisme, jf. Destinations Bornholms Handlingsplan

o    Koordinering og samarbejde mellem offentlige og private aktører omkring turismerelaterede emner – som fx Folkemødet

o    Koordinering og samarbejde mellem turisterhvervet og andre brancher

o    Sparring medklyngesamarbejdet på turismeområdet og andre relevante turismerelaterede klyngeinitiativer

o    Koordinering af erhvervets markedsføringsindsats

·       Ansvarlig for at iværksætte og koordinere analyseopgaver på turismeområdet for Bornholm

·       Koordinatorfunktion for tematurisme

·       Informationsservice og rådgivning til turisterhvervet

o    Fungere som talerør for turisterhvervet i forhold til myndigheder og offentlighed

o    Formidle analyser og undersøgelser vedrørende kundeadfærd og efterspørgsel, markedsanalyser mv.

o    Servicere erhvervet med hensyn til markedsføring af produkter

o    Rådgive i forhold til markedsføring og produktudvikling

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender Vækstforums indstilling, vil det medføre et træk på de regionale udviklingsmidler på 2,5 mio. kr. årligt (i 2013-niveau) i perioden 2016-2018. Beløbet pristalsreguleres.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Bornholms Vækstforum 30. november 2015

1.
Destination Bornholm - UDKAST til Kontrakt 2016-2018 (PDF)

2.
Destination Bornholm - UDKAST til Handlingsplan 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ansøgning: European Glass Context 2016

24.00.00Ø39-0163

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

30-11-2015

13

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-01-2016

9

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Kunstakademiets Designskole Bornholm ansøger Bornholms Vækstforum om 500.000 kr. af Kulturpuljen under de regionale udviklingsmidler til udvikling og gennemførelse af ” European Glass Context 2016”.

Det samlede budget er på 2.534.400 kr. inkl. Kunstakademiets timeforbrug.

Glasbiennalen 2016 vil have særlig fokus på publikum- og programudvikling, og forankring af langsigtede samarbejdsrelationer med det glasfaglige erhvervsliv og uddannelse, på både regionalt og Europæisk niveau.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-        at ansøgningen fra Kunstakademiets Designskole Bornholm om 500.000 kr. fra Kulturpuljen under de regionale udviklingsmidler til European Glass Context 2016, overfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstilles til at modtage 250.000 kr.

 

Bornholms Vækstforum, 30. november 2015, pkt. 13:

Vækstforum besluttede at indstille det ansøgte beløb: 500.000 kr.

Videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

Direktør Lars Kærulf Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

 

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. januar 2016:

Godkendt

Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke idet han støtter indstillingen fra vækstforumsekretariatet

 

 

Sagsfremstilling

De tilbagevendende keramik- og glasbiennaler er med tiden blevet en central bornholmsk og europæisk kulturbegivenhed, som bidrager til udviklingen af det kunstneriske og kulturelle miljø på Bornholm, og som desuden vurderes at have en afsmittende effekt på relaterede sektorer som turisme, uddannelse, produktion og innovation.

Projektet omfatter samarbejde om og gennemførelse af udstillingsvirksomhed, foredrag, debat og kurser om glaskunst og glasdesign i Europa, der skal styrke Bornholms brand og unikke position som internationalt samlingspunkt for moderne glas og keramik. Omdrejningspunktet for samarbejdet vil være selve biennalen, der afholdes i september 2016, med udstillinger, seminarer samt sociale og kulturelle arrangementer for tilrejsende fagfolk og kulturturister.

 

Målgruppe

Glasbiennalen 2016 vil have særlig fokus på publikum- og programudvikling, og forankring af langsigtede samarbejdsrelationer med det glasfaglige erhvervsliv og uddannelse, på både regionalt og Europæisk niveau.

Glasbiennalen 2016 skal vil derfor især arbejde med at styrke det lokale glasfaglige erhvervsliv på Bornholm omkring produktion, udstilling samt publikums- og forretningsudvikling ved inddragelse af de glasfaglige virksomheder i planlægningen og gennemførelse af aktiviteter i biennaleperioden.

 

Formål

Formålet med glasbiennalens internationale eksponering af Bornholm er at styrke øens image som innovativt iværksættermiljø og centrum for produktion, oplevelse og salg af kunsthåndværk af høj kvalitet. Iflølge ansøger vil dette skabe kommerciel effekt hos de lokale kunsthåndværkere gennem øget salg og udvikling af kunderelationer, som kan lede til efterfølgende udstillingsvirksomhed på og uden for Bornholm.

Biennalen skal i højere grad end tidligere anvende sin faglige forankring i uddannelsesmiljøet og Kunstakademiets Designskole Bornholm til at skabe en stærkere, kontinuerlig udvikling af glasmiljøet og kunsthåndværk på Bornholm og i Europa. Med muligheden for at kunne virkeliggøre en fase 2, vil ansøger udvikle både eksisterende og nye samarbejdsrelationer for at opnå en større grad af kontinuitet og forankring, indeholdende nye uddannelsesmuligheder, forskning og samarbejder mellem erhvervsliv og uddannelsesmiljø. Glasbiennalen 2016 vil derfor medvirke til at udvikle det bornholmske uddannelsesmiljø ved at skabe nye uddannelsesmuligheder, en master uddannelse, forskning inden for kunsthåndværk og samfundsmæssig værdi. Glasbiennalen 2016 skal desuden gennem undervisnings-, kultur- og udviklingsaktiviteter styrke iværksættermiljøet på Bornholm og gøre det attraktivt for nyuddannede kunsthåndværkere at slå sig ned og etablere virksomhed på øen.

 

Samarbejde

Glasbiennalen 2016 bidrager til udviklingen af relaterede erhverv som turisme, madkultur og andre kreative erhverv på Bornholm.

Glasbiennalen vil samarbejde med lokale aktører inden for turisme, kultur og madkultur om udvikling af produkter og tværfaglige arrangementer til afholdelse i biennaleperioden. Biennalen skal være katalysator for nye aktiviteter, hvor kunsthåndværk kan kombineres med oplevelser ved f.eks. restaurant- og hotelbesøg, naturoplevelser mv.  Dette skal resultere i at skabe vækst gennem et styrket kunsthåndværkermiljø med tværfaglige samarbejdspartnere på Bornholm.

Glasbiennalen 2016 vil bidrage til den langsigtede udvikling på Bornholm ved at skabe et bredere engagement i kredsen af lokale samarbejdspartnere og ved at udvikle fælles strategier for værdiskabelse med kunsthåndværk.

Omdrejningspunktet for samarbejdet vil være selve biennalen, der afholdes i september 2016 med udstillinger, seminarer samt sociale og kulturelle arrangementer for tilrejsende fagfolk og kulturturister. Men Kunstakademiets Designskole Bornholm vil desuden danne ramme for en strategisk dialog med samarbejdspartnere før og efter biennalen for at indsamle og bearbejde erfaringer og refleksioner omkring kunsthåndværk generelt. Denne proces gennemføres over hele biennaleåret 2016 og vil blive afsluttet med en rapport med konkrete anbefalinger for det videre arbejde.

 

Budget (Ansøgt/indstillet)

UDGIFTER

Kr.
Ansøgt

Kr.
VF-sek.
indstillet

1. Løn til medarbejdere på projektet

635.000

 

2. Konsulentydelser

125.000

 

3. Evaluering (konsulentydelser eller løn)

0

 

4. Rejser, kost og logi (konsulenter)

16.000

 

5. Rejser, kost og logi (medarbejdere på projektet)

50.000

 

6. Kontormaterialer

40.000

 

7. Størrer anskaffelser, f.eks. edb, møbler mv.

0

 

8. Information (inkl. annoncer)

90.000

 

9. Ikke-refunderbar moms (1)

0

 

10. Andet (skal specificeres)

856.300

 

11. Revision

15.000

 

12. Projektindtægter (produktion i aktiviteten)

-75.000

 

I alt

1.752.300

 

 

 

 

FINANSIERING

 

 

Regionale udviklingsmidler (denne ansøgning)

500.000

250.000

Anden finansiering (skal specificeres)

1.252.300

1.502.300

I alt

1.752.300

 

Egenfinansiering i form af Kunstakademiets timer

782.100

 

Total

2.534.400

 

Økonomiske konsekvenser

·         Såfremt Vækstforum indstiller, at Erhvervs- Beskæftigelsesudvalget godkender Vækstforumsekretariatets indstilling om at bevilge 250.000 kr. ud af det ansøgte beløb på 500.000 kr., vil samtlige ansøgte kultur-projekter på denne dagsorden kunne imødekommes.

·         Såfremt Vækstforum indstiller det fulde ansøgte beløb på 500.000 kr., vil der skulle foretages et valg mellem dette og det andet projekt der ligeledes har ansøgt om 500.000 kr.

Bilag til Bornholms Vækstforum 30. november 2015

1.
Ansøgning - European Glass Context 2016 (PDF)

2.
Budget - European Glass Context 2016 (PDF)

3.
Opbakning - European Glass Context 2016 (PDF)

4.
Partnererklæringer - European Glass Context 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Ansøgning: Opstart af Bornholms Kunstrunde

24.00.00Ø39-0164

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

30-11-2015

12

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-01-2016

10

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Destination Bornholm ansøger om 300.000 kr. af Kulturpuljen under de regionale udviklingsmidler til ”opstart af Bornholms Kunstrunde” i perioden 2016-2018. Det samlede budget er 375.000 kr. for perioden 2016-2018.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-        at Vækstforum drøfter ansøgningen om 300.000 kr. af kulturpuljen under de regionale udviklingsmidler til ”Opstart af Bornholms Kunstrunde”.

 

Bornholms Vækstforum, 30. november 2015, pkt. 12:

Vækstforum besluttede at indstille 100.000 kr. til opstart af dette projekt til godkendelse overfor for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Direktør Pernille Kofod Lydolph deltog ikke i dette punkt.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at destination Bornholm bevilges 100.000 kr. af kulturpuljen under de regionale udviklingsmidler til ”opstart af Bornholms Kunstrunde”

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. januar 2016:

Godkendt

 

 

 

Sagsfremstilling

Med inspiration fra Sverige og i andre dele af Danmark, ønsker Destination Bornholm at tilbyde sine gæster en kunstrunde – dvs. en event, hvor en større gruppe udøvende kunstnere og kunsthåndværkere i et mindre geografisk område holder åbent hus for besøgende i én eller flere dage.

Bornholm har i mange år tiltrukket netop kunstnere og kunsthåndværkere - og er dermed i forvejen kendt for en høj kvalitet på dette område.

Bornholms Kunstrunde vil give en samlet præsentation af bornholmsk kunst og kunsthåndværk, koncentreret på 4 dage i forbindelse med Kristi Himmelfarts ferien.

Billedkunstnere og kunsthåndværkere vil holde åbne atelierer og værksteder under kunstrunden, og institutioner og udstillingssteder, såvel offentlige som private, forventes at deltage med udstillinger, workshops eller andre relevante arrangementer.

 

Formålet med Bornholms Kunstrunde er:

·         at tiltrække flere turister/kunder i forsæsonen,

·         at øge kendskabet til Bornholmsk kunst og kunsthåndværk,

·         at øge salget af bornholmsk kunst og kunsthåndværk,

·         at udnytte en eksisterende styrkeposition indenfor kunst og kunsthåndværk til at tiltrække et målgruppe segment, som Bornholm også har andre produkter at tilbyde.

·         at understøtte samarbejde mellem udøvende kunstnere/kunsthåndværkere, gallerier/udstillingssteder og museer såvel indbyrdes som med turisterhvervet.

 

De langsigtede effekter forventes at være:

·         Forøget omsætning hos målgruppen for projektet

·         Nye samarbejdsrelationer mellem de involverede

 

Ansøger forudsætter, at minimum 50 kunstnere/kunsthåndværkere/gallerier/udstillingssteder tilmelder sig og indbetaler gebyr for deltagelse. Det forudsættes, at anerkendte institutioner som Bornholms Kunstmuseum, Grønbechs Gård, Hjorths Fabrik og Svanekegården deltager med udstillinger. Partnernes bidrag vil være tidsforbrug, og de vil på linje med alle andre medvirkende skulle indbetale et deltagergebyr på kr. 500 årligt.

 

Tidsplan

·         November/december: Styregruppe og arbejdsgruppe nedsat. Tilsagn om deltagelse fra mindst 50 medvirkende er indhentet.

·         Januar: Markedsføring planlagt

·         Februar: Udstillinger og åbent hus planlagt

·         Marts: Website opdateret med alle deltagere

·         April: Markedsføring gennemført

·         Maj: Kunstrunden afvikles

·         Juni: Evaluering

·         November: Tilmelding til efterfølgende år

 

Omkostningsbudget, fordelt på år

 

 2016

2017

2018

I alt

Konsulentydelser

44.000

44.000

44.000

132.000

Evaluering

10.000

10.000

10.000

30.000

Information

70.000

70.000

70.000

210.000

Revision

1.000

1.000

1.000

3.000

I alt

125.0000

125.000

125.000

375.000

 

 

Der er ikke beregnet honorar for projektledelse, som udføres af Destination Bornholms temakoordinator, som en del af dennes ordinære opgaver jf. kontrakt og handlingsplan med Bornholms Vækstforum.

 

Organisering

Destination Bornholm er projektejer og projektleder. Der indhentes konsulentbistand i en begrænset periode til koordinering af markedsføring, herunder webmasterfunktion.

Der nedsættes en styregruppe med repræsentation af interessenter: Destination Bornholm, Bornholms Kunstmuseum, ACAB, udstillingssteder og udøvende kunstnere/kunsthåndværkere. Styregruppen bistår projektet med faglig viden.

 

Understøttelse af erhvervsudviklingsstrategien

Ifølge ansøger vil Bornholms Kunstrunde understøtte erhvervsudviklingsstrategien under indsatsområdet "Turisme" ved at medvirke til sæsonforlængelse, idet den er planlagt til at foregå i Kristi Himmelfarts ferien.

Projektet understøtter desuden Bornholms Regionskommunes Kulturstrategi under indsatsområderne "Lokalt forankrede aktiviteter", "Øget samarbejde på tværs af øens kulturinstitutioner" og "Øget frivilligt engagement".

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender Vækstforums eventuelle positive indstilling, vil det medføre et samlet træk på kulturpuljen under de regionale udviklingsmidler på i alt 300.000 kr. i perioden 2016-2018.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 30. november 2015

1.
Ansøgning - Opstart af Bornholms Kunstrunde 2016-2018 (PDF)

2.
Ansøgning - Opstart af Bornholms Kunstrunde 2016-2018 - Budgetkommentarer (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Ansøgning: Kulturbro ml Bornholm og Østre Gasværk Teater

24.00.00Ø39-0165

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

30-11-2015

14

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-01-2016

11

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Østre Gasværk ansøger Bornholms Vækstforum om 500.000 kr. af Kulturpuljen under de regionale udviklingsmidler til etablering af ”Kulturbro” mellem Bornholm og Østre Gasværk Teater.

Østre Gasværk Teater og Bornholms Regionskommune har indledt dialog om samarbejde, der som udgangspunkt vil blive opbygget over tre år og opdelt i tre, årlige faser. Denne ansøgning omhandler alene det første år.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-        at ansøgningen fra Østre Gasværk Teater om 500.000 kr. af Kulturpuljen under de regionale udviklingsmidler, til opførelsen af ”Skammerens Datter”, overfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstilles til at modtage 250.000 kr.

 

Bornholms Vækstforum, 30. november 2015, pkt. 14:

Vækstforum besluttede, at indstille 110.000 kr. af kulturpuljen samt 100.000 kr. af de regionale udviklingsmidler: I alt 210.000 kr.

Videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

Pernille Lydolph og Mette Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. januar 2016:

Godkendt

Sagsfremstilling

Østre Gasværk Teater vil ”genåbne” sommerspillene på Bornholm/Hammershus i sommeren 2016 med succesmusicalen ”Skammerens Datter”.

 

Østre Gasværk Teater vil tilbyde at bringe kultur i form af teaterforestillinger i ”høj, international kvalitet til smukke og særegne landskabskulisser” på Bornholm, mens Bornholm kan bringe ”smagen af Bornholm” med regionale madvarer ind i Østre Gasværk Teater i København. Ansøger ønsker, at dette skal ske i samarbejde mellem Madkulturhuset og Østre Gasværk Teater.

 

Ifølge ansøger vil samarbejdet skabe et nyt kulturtilbud til turister og fastboende på Bornholm og skabe nye platforme for markedsføring og PR samt afsætning af madvarer fra bornholmske madproducenter til Østre Gasværk Teaters ca. 100.000 publikummer pr år.

 

Konkret ansøges der om støtte til Østre Gasværk Teaters forestilling ”Skammerens Datter”, på Hammershus (eller anden attraktiv location på Bornholm) i sommeren 2016.

Målet er at opføre Skammerens Datter 15 gange i juli 2016 for 700 mennesker per forestilling. Altså en sommerbegivenhed til over 10.000 sommergæster i alt.

”Skammerens Datter” af Lene Kaaberbøl er en fantasy-succes for børn og unge oversat til 35 sprog og solgt i over 1 mio. eksemplarer globalt. Østre Gasværk Teater omsatte i 2012 universet til musicalteater med nyskreven musik spillet på historiske instrumenter. Forestillingen solgte 130.000 billetter, modtog fem og seks stjerner af anmelderne og en indstilling til Reumert-prisen som Årets Musikteater.

 

Ansøger anfører, at ”Skammerens Datter” er en veldokumenteret succesforestilling, hvor billetsalget formodentlig kan løfte økonomien i traditionelle teaterhuse. Men der opstår nye udfordringer med lys, lyd, scene- og publikumsfaciliteter, transport af udstyr, toiletforhold, projektstyring med videre, når produktionen flyttes ud under åben himmel.

 

Budget (Ansøgt/indstillet)

UDGIFTER

Kr.
Ansøgt

Kr.
VF-sek.
indstillet

1. Løn til medarbejdere på projektet

1.395.900

 

2. Konsulentydelser

144.000

 

3. Evaluering (konsulentydelser eller løn)

0

 

4. Rejser, kost og logi (konsulenter)

0

 

5. Rejser, kost og logi (medarbejdere på projektet)

127.200

 

6. Kontormaterialer

40.000

 

7. Større anskaffelser, f.eks. edb, møbler mv.

730.000

 

8. Information (inkl. annoncer)

40.000

 

9. Ikke-refunderbar moms

0

 

10. Andet (skal specificeres)

3.000

 

11. Revision

0

 

12. Projektindtægter (produktion i aktiviteten)

0

 

I alt

2.440.100

 

 

 

 

FINANSIERING

 

 

Regionale udviklingsmidler (denne ansøgning)

500.000

250.000

Anden finansiering (skal specificeres)

1.940.100

2.190.100

I alt

2.440.100

 

 

Det skal bemærkes, at budgettet er baseret på en publikumsbelægning på 60%, svarende til 6.300 publikummer.

Økonomiske konsekvenser

·         Såfremt Vækstforum indstiller, at Erhvervs- Beskæftigelsesudvalget godkender Vækstforumsekretariatets indstilling om at bevilge 250.000 kr. ud af det ansøgte beløb på 500.000 kr., vil samtlige ansøgte kultur-projekter på denne dagsorden kunne imødekommes.

·         Såfremt Vækstforum indstiller det fulde ansøgte beløb på 500.000 kr., vil der skulle foretages et valg mellem dette og det andet projekt der ligeledes har ansøgt om 500.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Bornholms Vækstforum 30. november 2015

1.
Ansøgning - Kulturbro - År 1 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Ansøgning om tilskud til vækstprogrammet "Bornholm ud i verden"  

00.03.04Ø39-0209

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

30-11-2015

10

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-01-2016

12

 

Hvem beslutter

Vækstforum indstiller

Erhvervsstyrelsen beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Vækstforum er, jf. Regionalfondsprogrammet, på linje med de øvrige vækstfora forpligtiget til at iværksætte et vækstprogram for små og mellemstore virksomheder.

Vækstforum valgte på sit møde den 11. maj Væksthus Hovedstadsregionen som operatør for det vækstprogram, der jf. Vækstforums handlingsplan skal tilbydes de bornholmske virksomheder i 2016. Vækstprogrammet tilbyder udvalgte virksomheder en vækstplan samt viden om og praktisk træning i internationalisering og salg uden for Bornholm. Væksthus Hovedstadsregionen har på denne baggrund udarbejdet en egentlig ansøgning, der blev drøftet på mødet den 29. september. Vækstforum ønskede sagen genbehandlet på dagens møde med en række yderligere oplysninger og en genvurdering af behovet for regionale udviklingsmidler.

Vækstforumsekretariatet har derfor i nedenstående, supplerende sagsfremstilling forsøgt at belyse de spørgsmål, der er blevet rejst.

Projektbeskrivelse og økonomi fremgår af sagsfremstillingen til sidste møde, der er vedhæftet som bilag.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

a)  at Vækstforum drøfter projektets effektkæder (vedhæftet som bilag),

b)  at ansøgningen om et Regionalfondstilskud til projektet på 7.606.809,91 kr. indstilles til godkendelse i Erhvervsstyrelsen,

c)  at ansøgningen om et tilskud på 4.061.810 kr. fra de regionale udviklingsmidler indstilles til godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget,

d)  at det besluttes, at ansøger en gang årligt afrapporterer projektets fremdrift på Vækstforums møde i slutningen af året,

e)  at projektet midtvejsevalueres.


 

Bornholms Vækstforum, 30. november 2015, pkt. 10:

Anbefales.

I forlængelse af de halvårlige afrapporteringer vil Vækstforum have mulighed for at indstille til Erhvervsstyrelsen, at budgettet nedskrives eller projektet stoppes, såfremt dette ikke performer tilfredsstillende.

Videresendes til Erhvervsstyrelsen og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. januar 2016:

Godkendt

Sagsfremstilling

Selv om projektet bevilges, er midlerne først brugt, når de er udbetalt

Budgettet på 17,7 mio. kr. består af et ”driftsbudget” på 12,2 mio. kr. over en 4-årig periode samt en pulje til investeringer i maskiner og udstyr på 5,5 mio. kr., der kan udløses, når virksomhederne har gennemgået det 6 måneder lange vækstforløb.

 

Udover nogle opstarts- og afslutningsudgifter i projektet, formodes ”driftsbudgettet” på de 12,2 mio. kr. forbrugsmæssigt at dele sig nogenlunde ligeligt ud over projektperioden, da der er lagt op til 6 identiske halvårsforløb. Det betyder, at gennemførelsen af halvårsforløbet for hvert hold på 6 virksomheder kommer til at koste godt 2 mio. kr.

 

Som noget nyt i indeværende strukturfondsperiode skal ansøgere ved de halvårlige afrapporteringer også afrapportere på de periodiserede aktiviteter og outputs, der er angivet i ansøgningen.

Såfremt det af de halvårlige afrapporteringer skulle vise sig, at der ikke kan rekrutteres nok deltagere til de planlagte forløb, kan Vækstforum indstille, at budgettet nedskrives, så budgettet til enhver tid kan tilpasses den aktuelle efterspørgsel.

 

Vækstforumsekretariatet vil - i forlængelse af de halvårlige afrapporteringer på projektet - orientere Vækstforum, såfremt projektet ikke performer tilfredsstillende, og Vækstforum har derfor også mulighed for at beslutte at indstille til Erhvervsstyrelsen, at projektet stoppes.

 

Det skal i øvrigt bemærkes, at ansøger selv bærer den økonomiske risiko, idet der fra pengene er lagt ud går mindst ½ år før udbetaling følger.

 

Er vækstprogrammet efterspurgt af virksomhederne?

VHHR og BCB har i fællesskab i løbet af 2015, som et led i det daglige tætte screenings-samarbejde i ”Erhvervsservice Bornholm”, identificeret 88 bornholmske virksomheder, som er potentielle deltagere i vækstprogrammet ”Bornholm ud i verden”. 66 af disse virksomheder har allerede et salg uden for Bornholm. Heraf har 26 virksomheder i efteråret 2015 deltaget i enten vækstforløb, eksport-sparring, workshop-forløb om ”Success Online”, ”Forretningstjek”, og senest ”Boost dit salg uden for Bornholm”, hvilket har klargjort 17 af disse virksomheder til deltagelse på vækstprogrammets første hold med 6 deltagere.

 

I øvrigt kan nævnes, at af de 88 potentielle deltagende virksomheder har 19 virksomheder underskrevet interessetilkendegivelser i forhold til at deltage i vækstprogrammet. 21 af de 88 virksomheder er fra fødevarebranchen, mens 8 af virksomhederne er fra turismebranchen.

 

Et vækstprogram åbner mulighed for, at der i særlige geografiske områder kan ydes tilskud til maskiner og udstyr. Iværksættelse af programmet er derfor forudsætningen for, at bornholmske SMV’er kan komme i betragtning til investeringer i maskiner og udstyr, hvor der i ansøgningen er afsat en pulje på 5,5 mio. kr.

 

Projektets størrelse og økonomi

Projektets størrelse i forhold til økonomiske rammer og afsætningsforpligtelse

I denne strukturfondsperiode lægges der op til store, længerevarende projekter med tilhørende økonomiske rammer. Til den bornholmske vækstindsats er afsat 13,2 mio. kr. i tilskudskroner i perioden 2014-2020. Med ”Bornholm ud i verden” ansøger væksthuset kun om godt halvdelen af disse midler. Det vil sige, at der inden for et par år skal ansøges om et vækstprogram i næsten samme størrelsesorden, såfremt midlerne skal nå at blive anvendt.

P.t. halter Bornholm bagefter med forbruget under Regionalfonden. Disponeringskravet var på 8,4 mio. kr. i 3. kvartal 2015, stigende til 9-10 mio. kr. ultimo 2015. Der er p.t. kun bevilget 2,1 mio.kr. Såfremt vækstprogrammet bevilges som ansøgt, lever Bornholm op til forventet forbrug.

 

Behovet for regionale udviklingsmidler

Der er under strukturfondene et krav om, at alle operatører skal operere til kostpris, hvilket vil sige, at operatøren skal gennemføre projektet til den faktisk løn og derfor ikke kan tjene på projektet. Det er derfor ikke sandsynligt, at projektet kan gennemføres til en billigere pris med en anden operatør end ansøger.

Hvis projektet skulle gennemføres med en operatør fra et andet sted i Danmark, der ikke i projektperioden befandt sig på Bornholm, ville det medføre betydelige rejseudgifter. Disse ville være svære at dække, idet rejser ikke kan budgetsættes, men skal tages af de 18% udokumenterede udgifter.

Kravet om kostpris samt dårlig mulighed for dækning af rejseudgifter bevirker også, at det ikke er interessant for f.eks. store konsulentfirmaer at byde ind på sådan en opgave, hvilket reducerer antallet af mulige ansøgere betragteligt.

 

Projektet kan ikke gennemføres med mindre end den reserverede og ansøgte støtte fra de regionale udviklingsmidler. Regionalfonden yder et tilskud til projektet på 50%. De resterende 50% skal derfor finansieres enten af virksomhederne selv eller af Vækstforum. Sekretariatet deler ansøgers opfattelse af, at virksomhederne ikke kan bidrage med en større kontant medfinansiering end de 27-30.000 kr. pr. virksomhed, der er forudsat i ansøgningen (til illustration er der i Region Hovedstadsregionens vækstprogram krav om en egenfinansiering på 15-25.000 kr. alt efter forløbslængde, og på 29.000 kr. i det nationale vækstprogram).  Hertil kommer, at virksomhederne i det bornholmske projekt selv skal finansiere 70-80% af eventuelle efterfølgende udgifter til maskiner og udstyr.

Det er sekretariatets klare opfattelse, at der i budgetdrøftelserne er ”skåret helt ind til benet” i forhold til Væksthus Hovedstadsregionen. Når de konkrete forventede udgifter i projektet er gjort op, vil der alene være en ”buffer” på 150.000 kr. om året, hvilket ikke er meget til at dække uforudsete omkostninger, eventuel lavere medfinansiering m.v.

 

Projektets effekter

Der er arbejdet indgående med projektets effektkæder, der også er blevet drøftet og tilrettet efter anvisninger fra Erhvervsstyrelsens effektkæde-taskforce.

 

Projektet kalkulerer med, at 11 ud af de 36 deltagende virksomheder bliver egentlige vækstvirksomheder, svarende til 30%. I Region Hovedstadens internationaliseringsprogram er der kalkuleret med, at 40 ud af 80 deltagende virksomheder bliver egentlige vækstvirksomheder, svarende til 50%. Så det forventede antal skabte vækstvirksomheder som følge af det bornholmske program vurderes umiddelbart ikke at være urealistisk.

 

Projektet kalkulerer med, at der skabes 53 jobs. En vækstvirksomhed skal forøge antallet af medarbejdere med 20% i tre på hinanden følgende år, så for de 11 forventede vækstvirksomheders vedkommende er tallet beregnet ud fra en simpel formel. Hertil er der regnet med, at de resterende 25 deltagende virksomheder skaber hver 0,5 jobs, hvilket er et forsigtigt skøn.

 

Den forventede meromsætning på 39 mio. kr., hvoraf 35 mio. kr. forventes at være reel eksport, er baseret på erfaringer fra andre lignende programmer.

 

Hvordan håndteres turismevirksomheder i vækstprogrammet?

Væksthus Hovedstadsregionen og Destination Bornholm vil samarbejde om rekruttering og screening af turismevirksomheder, der har en ambition om vækst og mersalg.

Samarbejdet skal også sikre, at der skabes mest mulig synergi mellem Destination Bornholms markedsføringsaktiviteter og de deltagende virksomheders markedsføringstiltag i forbindelse med udvikling af digitale salgsplatforme, deltagelse i messer og markedsbesøg og udvikling af emballage (særligt fødevarevirksomheder).

 

Sammenhængen mellem vækstprogrammet og andre indsatser

Indsatsen vil blive samtænkt med øvrige erhvervsfremmetilbud og indsatser, som Vækstforum igangsætter.

 

Business Center Bornholm har tilbuddet om deltagelse i et internationaliseringsforløb med i tasken, når de besøger de bornholmske virksomheder.

 

Projektet vil samarbejde med socialfondsprojektet ”Viden og vækst” med CRT som projektleder, der giver mulighed for leder- og medarbejderudvikling, der kan understøtte virksomhedernes eksportkompetencer.

 

Projektet vil også samarbejde med partnerskabet på fødevareområdet, således at de fødevarevirksomheder, der har behov for det, kan blive klædt på til eksport. Projektet supplerer således fødevare-klyngeprojektet, der efterspørger indsatsen. Projektet repræsenterer indsatsen ”Eksport og internationalisering” i bevillingen til Gourmet Bornholm fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Gourmet Bornholm yder derfor medfinansiering til projektet.

 

Sammenhængen mellem vækstprogrammet og strategien

Vækstforum har i forbindelse med ”stafetten” til det nye vækstforum - ytret ønske om færre og større projekter. Dette ønske modsvares af strukturfondsprogrammernes opbygning i indeværende strukturfondsperiode, hvor der i hovedparten af indsatserne netop lægges op til store, længerevarende, operatørdrevne indsatser.

Erhvervsudviklingsstrategien 2015-2020, ”Vilje til vækst”, fremhæver mulighederne for vækst og udvikling i samarbejde med erhvervsfremmesystemet og yderligere eksport ud af øen, ligesom udarbejdelse af vækstplaner og øget eksport indgår i de planlagte indsatser for alle brancher.

I handlingsplan 2015-2016 fremgår det, at antallet af vækstvirksomheder skal øges gennem iværksættelse af et vækstprogram for små og mellemstore virksomheder med udarbejdelse af vækstplan, der kortlægger de mulige gevinster ved øget internationalisering m.v.

 

Proces

På møde den 29. september 2014 besluttede Vækstforum hvilke strukturfondsindsatser, der skulle igangsættes nu. Vækstforum besluttede blandt andet, at sekretariatet skulle indkalde projektforslag til et operatørdrevent vækstprogram, og at der skulle afsættes op til 10 mio. kr. fra Regionalfonden til denne indsats. Der blev herefter i december 2014 indrykket annoncer i Berlingske, Berlingske Business og Rytterknægten. Sekretariatet modtog kun én ansøgning fra Væksthus Hovedstadsregionen.

På møde den 11. maj 2015 valgte Vækstforum på baggrund af et projektoplæg Væksthus Hovedstadsregionen som operatør for et vækstprogram og bad væksthuset om at indsende en endelig ansøgning til mødet den 29. september 2015. Vækstforum besluttede også at forhåndsreservere 4.061.810 kr. fra de regionale udviklingsmidler til projektet (svarende til det endeligt ansøgte).

På møde den 29. september behandlede Vækstforum en endelig ansøgning fra Væksthus Hovedstadsregionen med et indhold, der i alt væsentligt svarede til det, der blev forelagt Vækstforum i maj, og med et anmodning om medfinansiering fra de regionale udviklingsmidler, der svarede til det reserverede beløb. Vækstforum ønskede sagen genbehandlet på dagens møde med en række yderligere oplysninger og en genvurdering af behovet for regionale udviklingsmidler.

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 30. november 2015

1.
Ansøgning vækstprogram (PDF)

2.
Effektkæde vækstprogram (PDF)

3.
Råskitse vækstprogram (PDF)

4.
Sagsfremstilling vækstprogram (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Virksomhedsbesøg

15.00.20A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-01-2016

13

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Virksomhedsbesøgene planlægges gennemført hver fredag, kl. 09,00 – 09,45.

Deltagerne er 2 medlemmer af udvalget, på skift, samt kommunaldirektør og erhvervschef for Business Center Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. januar 2016:

Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling

Gennemførte besøg siden mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25.11.2015:

-      Rø Holding, d. 4.12.2015

-      Ur- og Guldhuset Rønne ApS, d. 11.12.2015

-      K2 Byg Bornholm ApS, d. 18.12.2015

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Sager til orientering

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-01-2016

14

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. januar 2016:

Orienteringerne under a), b), c) og d) taget til efterretning

 

a)    Deltagelse i KL´s Turismetræf d. 25.1.2016

- Planlægges at Per Ole Petersen delager

b)    Marselisborg konsulenterne (Integratiton), den videre proces- og tidsplan

- Interview af udvalgsmedlemmerne vil indgå i udkast til politisk strategi for integration

- strategioplæg vil blive forelagt Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i marts 2016

- Der planlægges temamøde om strategien i kommunalbestyrelsen

 

c)    Tilflytterguide

- I relation til punkt 16. på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 28. oktober 2015, "Ansøgning fra Bornholms Brand om tilskud til projekt Tilflytterservice-job" oplyses det, at der er ansat en tilflytterguide

 

d)    Green Park Bornholm

- jf. beslutningen på ekstraordinært møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 8. december 2015 køres en proces sammen med Bright Park Bornholm i forhold til det fremadrettede samarbejde. Der planlægges politisk sagsfremstilling for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i marts 2016

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 6. januar 2016

1.
Invitation til Kl´s Turismetræft 2016 (PDF)

2.
Program for KL´s Turismetræf 2016 (PDF)

3.
Tentativ projekt & tidsplan - Styrkelse af integrationsindsatsen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-01-2016

15

 

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at der ikke er sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. januar 2016:

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Eventuelt

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-01-2016

16

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. januar 2016:

Forslag om at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møder i 2016 tidsmæssigt rykkes med start fra kl. 15,00 til kl. 15,30.

Det blev besluttet at mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. februar 2016 starter kl. 15,30 og at der på samme møde optages punkt om, at resterende møder for året 2016 starter kl. 15,30