Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
03-02-2016 kl. 15:30
Landemærket 26, mødelokale 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Dialogmøde Bornholm som Bryllups Ø
  åbent 3 Vision og strategi for integration af flygtninge
  åbent 4 Miljøpedeller
  åbent 5 Koordinering med andre politikområder
  åbent 6 Sager til orientering
  åbent 7 Virksomhedsbesøg
  åbent 8 Mødeplan 2016
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 10 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-02-2016

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde – Bornholm som bryllups Ø

23.01.00G01-0204

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-02-2016

2

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Der afholdes dialogmøde mellem Svaneke Venner, Destination Bornholm og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedrørende at brande Bornholm som Bryllups Ø.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         dialogen til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. februar 2016:

Dialogen taget til efterretning

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden har anmodet om at der afholdes et dialogmøde mellem Svanekes Venner, Destination Bornholm og Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget med henblik på at drøfte mulighederne i forbindelse med at brande Bornholm som Bryllups Ø.

 

Der henvises til vedhæftede bilag, udarbejdet i forbindelse med budget 2016, vedrørende de administrative opgaver som måtte følge af at Bornholm bliver en Bryllups Ø, med et deraf stigende antal vielser.

 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets orientering behandlede Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016 en ansøgning fra Svanekes Venner om at kunne inddrage Svaneke Rådhus i projekt Svaneke som bryllups-by.

Administrationen sørger for koordination og gensidig orientering

 

 

Svaneke Venner og direktøren for Destination Bornholm byder ind med følgende:

 

”Turismen er det 2. største erhverv på øen. Skal det blive endnu stærkere med positive følgevirkninger for en lang række andre erhverv, er der behov for udvikling, der skaber nye jobs og omsætning. Destination Bornholm ser et stort potentiale i bryllupsturisme. Samspillet mellem det offentlige og det private er dog afgørende for succes’en med en sådan indsats. Destination Bornholm ønsker at drøfte perspektiverne i udviklingsarbejdet og herunder hvordan Bornholms Regionskommune kan og vil bakke op om initiativet. Svanekes Venner vil som privat aktør gerne skabe rammerne. Svaneke gl. Rådhus byder på velegnede rammer for både administration og borgerlige vielser i bygningens autentiske miljø. Såvel Destination Bornholm som Svanekes Venner er i dialog med private aktører, der ønsker at påtage sig opgaven som bryllups-agent.” 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til vedhæftede budgetforslag. Forslaget indgik ikke i budgetforliget for budget 2016.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. februar 2016

1.
Notat - Vielser (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Vision og strategi for integration af flygtninge

00.16.00A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-02-2016

3

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids- og kulturudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I efteråret 2015 igangsatte Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i samarbejde med Videnscenter Marselisborg et projekt til styrkelse af integrationsindsatsen for flygtninge på Bornholm.

 

Projektets formål var at udarbejde et forslag til en vision og strategi for kommunens modtagelse og integration af flygtninge, som skal danne grundlag for en politisk proces primo 2016.

 

Forslaget bygger på en interviewrunde foretaget af medarbejdere fra Videnscenter Marselisborg, hvor medlemmer af integrationsrådet, politikere fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, borgmester og kommunaldirektør blev interviewet. Resultatet af disse interviews har indgået i 2 workshops med repræsentanter fra de centre i Bornholms Regionskommune, som har en opgave i forbindelse med integration af flygtninge og deres børn. På baggrund af denne proces er der udarbejdet et forslag til vision og strategi.

 

Udkast til Vision- og Strategi, For modtagelse af nye flygtninge og deres familier vil danne grundlag for temamøde i kommunalbestyrelsen den 11. februar 2016 om samme emne.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At kommunalbestyrelsen sender udkast til "Vision og Strategi, For modtagelse af nye flygtninge og deres familier" i høring

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Foruden høring i fagudvalg, Integrationsråd, Ældreråd og Handicapråd anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at udkast til "Vision og Strategi, For modtagelse af deres familier" sendes i høring hos Bornholmske Borgerforeningers Samvirke

 

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. februar 2016:

 

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. februar 2016:

 

 

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 29. februar 2016:

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 1. marts 2016:

 

 

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 2. marts 2016:

 

 

 

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2016:

 

 

Sagsfremstilling

I efteråret 2015 igangsatte Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i samarbejde med Videnscenter Marselisborg et projekt til styrkelse af integrationsindsatsen for flygtninge på Bornholm.

 

Projektets formål er tredelt og sigter mod at udarbejde

1)      Forslag til en vision og strategi for kommunens modtagelse og integration af flygtninge.

2)      Administrationsgrundlag for integrationsindsatsen(samarbejdsaftaler mm.)

3)      Integrationshåndbog(forretningsgange)

 

Ad.1 Strategiforslaget er blevet til i en proces med involvering af politikere (Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget), medlemmer af Integrationsrådet, borgmester, kommunaldirektør samt relevante centre i kommunen.

Strategiforslaget udarbejdes med henblik på politisk høring og godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, samt høring i relevante fagudvalg og integrationsråd, for endelig at blive godkendt i kommunalbestyrelsen.

 

Ad.2 Administrationsgrundlaget består af serviceniveauer, samarbejdsaftaler og et styrings- og opfølgningskoncept. Udviklingen af dette er også baseret på involvering af relevante centre i kommunen og nærmeste samarbejdspartnere til integrationsindsatsen, som fx Sprogcenter(Campus Bornholm), boligorganisationer m.fl.

 

Ad.3 Der udarbejdes en medarbejderhåndbog til integrationsteamet i Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse til håndtering af modtagelsen og den første integrationsindsats for flygtninge. Håndbogen beskriver årshjul for indsatsen, arbejdsgange, snitflader, roller og ansvar for opgaver i integrationsindsatsen.   

 

Resultat af dette arbejde foreligger nu i form af forslag til ”VISION OG STRATEGI ­- For modtagelse af nye flygtninge og deres familier”, og vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Status og gennemgang af vision og strategi v/Projektleder Rikke Holm

På udvalgsmødet vil projektleder Rikke Holm give en kort status for integrationsindsatsen i Bornholms Regionskommune samt gennemgå de centrale punkter i det forslag til vision og strategi som i sit fulde omfang er vedhæftet som bilag.

 

Visionen og strategien er bygget op omkring følgende overskrifter:

 

Visionen er udarbejdet for at skabe tydelige retningslinjer for den tværfaglige integrationsopgave. Visionen og strategien skal derfor dels danne et fælles udgangspunkt for modtagelse og integration af flygtninge i Bornholms Regionskommune, samt skitsere fælles principper for det tværfaglige samarbejde og inddragelse af civilsamfundet.

Forslag til vision og strategi er derfor delt op i følgende afsnit(jf. ovenstående figur): Modtagelsesperiode(første måned), Integrationsindsats, tværfagligt samarbejde samt Civilsamfundet og fællesskaber), hvor der er opstillet en konkret vision/strategi for hvert enkelt område.

Oplægget skal ses sammen med den strategi som er udarbejdet i forhold til danskundervisning, som tidligere har været forelagt for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, hvor også det udbyggede samarbejde med de bornholmske virksomheder fremgår.

 

Overordnet bygger visionen og strategien på følgende principper:
Vi anser flygtninge som nye tilflyttere til vores kommune. Vi har en unik mulighed for at integrere de flygtninge, der kommer til Bornholm til at være bidragende medborgere i alle aspekter af vores samfund – som ny arbejdskraft, brugere e af vores skoler og dagtilbud, forbrugere i vores detailbutikker, indbyggere i vores lokalsamfund, brugere og bidragere til vores kultur- og foreningsliv, nye naboer og venner osv. Den mulighed vil vi forstå at udnytte til gavn for Bornholm og til gavn for den flygtning, vi byder velkommen til kommunen. 

 

·         Vi vil møde den enkelte med anerkendelse og respekt

·         Vi vil være tydelige omkring de krav, der stilles til den enkelte, og hvad vi kan tilbyde som kommune

·         Vi tror på, at alle mennesker så vidt muligt gerne vil klare sig selv og vil derfor yde hjælp efter princippet om hjælp til selvhjælp

·         Vi samarbejder med relevante aktører bredt i kommunen og på Bornholm generelt omkring modtagelse og integration af flygtninge.

 

Videre proces:
Efter at eventuelle input fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er indarbejdet i forslag til vision og strategi, er den videre proces at kommunalbestyrelsen sender forslaget i høring i fagudvalg, Integrationsrådet, Handicapråd, Ældreråd, erhvervsorganisationer og andre relevante organisationer og råd inden et endeligt forslag til ”VISION OG STRATEGI - For modtagelse af nye flygtninge og deres familier” forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

 

Lovgrundlag

Integrationsloven

Som baggrund for vurderingen af vision og strategi for integration af flygtninge på Bornholm, er det relevant at bemærke, at der er tale om et område, som i høj grad er lovreguleret, hvilke dels hænger sammen med at der er særlig statsstøtte(refusion/bloktilskud), men også for at sikre ens serviceniveauer på tværs af kommuner. For at illustrere dette er følgende uddrag fra integrationsloven medtaget.

Rammen for en integrationsindsats i bred forstand fastsættes i Integrationsloven (LBK nr. 1094 af 07/10/2014). Loven har som formål,

§1 ”at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund”.

Stk. 2. Dette skal ske gennem en integrationsindsats, der

1) tager udgangspunkt i den enkelte udlændings ansvar for sin egen integration,

2) bidrager til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv,

3) bidrager til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, og

4) bibringer den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.

Stk. 3. Loven har endvidere til formål at fremme muligheden for, at samfundets borgere, virksomheder, myndigheder,     

institutioner, organisationer og foreninger m.fl. kan bidrage til integrationsindsatsen, således at enhver kan bidrage til en

vellykket integration af nyankomne udlændinge.

Stk. 4. Loven har endelig til formål at sikre, at nyankomne udlændinge har kendskab til, at en vellykket integration er en   
     forudsætning for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse.

Det er også her at rammerne for tilbud om danskuddannelse fremgår:
     Danskuddannelse
     § 21. Kommunalbestyrelsen skal inden 1 måned efter at have overtaget ansvaret for en udlænding omfattet af § 16 henvise den    

pågældende til danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis undlade at tilbyde en udlænding deltagelse i danskuddannelse, når den pågældendes danskkundskaber skønnes at være tilstrækkelige, eller når ganske særlige grunde i øvrigt taler d

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. februar 2016

1.
Vision og Strategi, For modtagelse af flygtninge og deres familier (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Miljøpedeller

15.20.05P08-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-02-2016

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I budget 2016 blev der afsat et årligt beløb på 945.388 kr. i 3 år til miljøpedeller. Ordningen har til formål at give svage borgere meningsfulde opgaver indenfor vedligeholdelse af det Bornholmske lokalmiljø og naturen, med henblik på at forskønne Bornholm til fremme af turistsektoren.

Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget fremlægger sag for kommunalbestyrelsens godkendelse, hvori der bl.a. beskrives målgrupper og arbejdsopgaver for de borgerne der er i ordningens målgruppe for indsatsen og som har brug for at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    at ordningen ”Miljøpedeller” som beskrevet i sagsfremstillingen godkendes

b)    at ordningen forankres i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

c)    at der overføres 515.444 kr. årligt i perioden 2016 – 2018 fra bevilling 61 Økonomi og Personale under Center for Økonomi og Personale til bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse under Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

d)     at der overføres 515.444 kr. årligt i perioden 2016 – 2018 fra bevilling 61 Økonomi og Personale under Center for Økonomi og Personale til bevilling 32 Center for Psykiatri og Handicap

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2016:

a), b), c) og d) Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, da der ikke er tale om arbejde på overenskomstmæssige eller overenskomstlignende forhold for de involverede miljøpedeller. Ligeledes er der risiko for at miljøpedellerne vil udføre arbejde under forhold, der strider mod de retningslinjer og principper en enig kommunalbestyrelse har vedtaget om bl.a. arbejds- og sociale klausuler.

 

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. februar 2016:

a), b), c) og d) Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

 

Økonomi- og Planudvalget, den 10. februar 2016:

 

 

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. februar 2016:

 

 

Sagsfremstilling

Formål med projektet
Tilbuddet vil have det formål at træne fremmødestabilitet, styrke sociale- og faglige kompetencer, samt give kendskab til kulturen på arbejdsmarkedet. For at styrke arbejdsidentiteten vil der kunne blive udleveret arbejdstøj med logo som det kendes fra skovarbejderprojekter.

 

Indfrielse af ansættelsens formål og et godt forløb afhænger af om der kan opnås et samarbejde med lokale foreninger og andre områder i Bornholms Regionskommune, herunder eventuelt et samarbejde, hvor deltagerne via en udslusning kan få udvidet deres netværk med henblik på individuelle praktikker, lærlingeforløb og evt. ansættelse.

 

Arbejdsopgaver

Projektet tager udgangspunkt i en forudsætning om at deltagerne skal indgå i opgaver vedrørende almindelig vedligeholdelses- og renoveringsarbejde for kommunen, borgerforeninger o. lign.

Center for Ejendomme & Drift bliver bestiller af opgaver i de to sjak af miljøpedeller.

Center for ejendomme & Drift tænkes at videreudvikle et projekt ”ren by, strand og havn” hvor ideen om at være en grøn – bright green – ø skinner igennem.

Renholdelsesopgaver der ligger udenfor kommunens nuværende standard indgår. Eksemplet kan være de der er nævnt for Teknik- og Miljøudvalget i december 2015 på kommunens byggeri ved Snorrebakken.

Der udarbejdes en opgaveliste af faste opgaver som er årstidsbestemt og med mulighed for supplerende med ad. Hoc opgaver. Tidligere erfaringer bl.a. fra Østergadeprojektet viser, at deltagere der ikke altid er fuldt til rådighed i en fuld arbejdsuge, selv kan styre deres opgave- portefølje, når projektet først er i drift.

 

Center for Ejendomme og Drift – Devika – har i øjeblikket en stor opgave med at implementere ambitionerne om at 60 % økologi og 40 % lokalt producerede fødevarer skal indgå i deres madproduktion. Det betyder ofte at der skal rengøres og forarbejdes store mængder af fødevarer. Der afdækkes mulighed for at integrere denne opgave i miljøpedelkorpset, dette også i samarbejde med fødevare leverandørerne.

 

Det er undersøgt om de almene boligselskaber kan stille handicappede borgere opgaver der falder indenfor formålet. Dette kan de kun såfremt de indgår i en defineret gruppe og ikke som enkeltpersoner. Tidligere er denne problematik afdækket vedr. ”handy man-ordninger”, haveordninger og snerydningsordninger som alle måtte lukke, idet der her ikke var tale om tilbud til en defineret gruppe.(Lighedsgrundsætningen):

”Det er imidlertid stadig fast antaget, at kommuner ikke kan støtte enkeltpersoner ud fra et økonomisk eller socialt trangskriterium, og at en kommune heller ikke i øvrigt kan understøtte eller begunstige enkelt personer økonomisk uden lovhjemmel.”

 

En ny og voksende opgave vil kunne være at indgå i arbejdet med at syne og klargøre boliger til flygtninge, hvor kommunen står som lejer af midlertidige boliger. Opgaven er forankret i Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse og er ikke ressourcefastsat.

 

I øvrigt kan nævnes forefaldende opgaver, som kan defineres af Center for Ejendomme og Drift samt Center for Teknik og Miljø. Her vurderes det nødvendigt at Center for Ejendomme & Drift inddrager tillidsrepræsentanten i forberedelsen af projektet med henblik på at drøfte grænsen for opgaver, så risiko for konkurrenceforvridning undgås.

 

Såfremt ordningen, som beskrevet, godkendes af kommunalbestyrelsen, er det planlagt at der etableres en projektgruppe med deltagelse fra de 3 relevante centre. Denne projektgruppe har ansvaret for igangsættelse af ordningen og projektgruppen opløses når ordningen går i drift, tidshorisont for dannelse af projektgruppen og til ordningen går i drift, vurderes til ca. ½ år.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er udarbejdet følgende budget for projekt ”Miljøpedeller”, ud fra de politisk definerede arbejdsopgaver.

Budgettet tager udgangspunkt i et projekt til 12 borgere.

 

12 borgere

Løn til medarbejdere          858.888 kr.                        

Leasing af mandskabsbil      72.000 kr.

Drift                                      75.000 kr.

Indkøb maskiner mv             25.000 kr.*

I alt                               1.030.888 kr.

*Engangsudgift

 

Budgettet tager udgangspunkt i almindelig vedligehold og renoveringsarbejde for kommunen, borgerforeninger o. lign.. Der er ikke indregnet mulighed for eventuelle nyetableringer. Midlerne deles mellem Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, så der hvert sted kan ansættes en tovholder til 6 miljøpedeller.

 

Begrebet ”svage borgere” er bredt og miljøpedelordningen vil også kunne skabe anvendelse for uforbrugte midler i 2015 på 256.500 kr. vedr. et tidligere budgetteret beløb på 1 mio. kr. til unge der ikke kan deltage i en erhvervsfaglig grunduddannelse, disse midler sammentænkes med budgettet til miljøpedeller med 85.500 pr. år.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Koordinering med andre politikområder

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-02-2016

5

 

 

Indstilling og beslutning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. februar 2016:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Sager til orientering

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-02-2016

6

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. februar 2016:

a) Opfølgning på sag om taxabevillinger taget til efterretning b) Orientering om ændret praksis for udbetaling af sygedagpenge taget til efterretning b) Redegørelse for anvendelse af regionale midler til uddannelsesløft taget til efterretning

 

·         Opfølgning på sag om Taxabevillinger

·         Ændret praksis for udbetaling af sygedagpenge

·         Redegørelse for anvendelse af regionale midler til uddannelsesløft

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. februar 2016

1.
Information til borgerne om mulig genoptagelse af sygedagpengesager (PDF)

2.
Redegørelse for anvendelse af regionale midler til uddannelsesløft (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Virksomhedsbesøg

15.00.20A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-02-2016

7

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Virksomhedsbesøgene planlægges gennemført hver fredag, kl. 09,00 – 09,45.

Deltagerne er 2 medlemmer af udvalget, på skift, samt kommunaldirektør og erhvervschef for Business Center Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. februar 2016:

Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling

Gennemførte besøg siden mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6.01.2016:

-      VVS-Center, Bornholm ApS, d. 8.1.2016

-      William Dams Boghandel d. 15.1.2016

-      Totalbyg, d. 22.1.2016

-      Torbens Transport & Foder ApS, d. 29.1.2016

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Mødeplan 2016

00.22.02A26-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

28-10-2015

18

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-02-2016

8

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Udvalget skal fastsætte tidspunkt for møder i 2016.

 

Da Brian Kofoed er indtrådt i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Fritids- og Kulturudvalget og der er sammenfald af møderne, har Fritids- og Kulturudvalget den 6. januar 2016 ændret mødetidspunkt, men fastholdt mødedatoer. Det vurderes nødvendigt at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget flytter mødetidspunkt for udvalgsmøder fra kl. 15,00 til kl. 15,30 for at udvalgsmedlemmet kan deltage i begge udvalgsmøder.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) at mødedatoerne jf. mødeplanen for 2016 tages til efterretning

b) at mødetidspunkt fastsættes til kl. 15.00

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:

Indstillingen godkendt

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At mødetidspunktet ændres til fra kl. 15,00 til kl. 15.30

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. februar 2016:

Indstillingen godkendt, og

Mødet i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2016, kl.15,00 ændres til den 8. juni 2016, kl. 15,30

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. september 2015 mødeplanen for 2016 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Af mødeplanen fremgår det, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har møder følgende dage i 2016:

6. januar

3. februar

2. marts

6. april

4. maj

9. juni

31. august

28. september

2. november

7. december

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Dette samme kan ØPU og de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 28. oktober 2015

1.
Mødepan 2016 for KB, ØPU og de stående udvalg (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-02-2016

9

 

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at der ikke er sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. februar 2016:

Indstillingen godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Eventuelt

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

03-02-2016

10

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. februar 2016:

·         Der overvejes om Bornholms Regionskommune søger status som frikommune

·         Møde med dansk Industri i uge 6, 2016

·         Udvalgsmedlem Per Ole Petersen orienterede om sin deltagelse i KL´s Turismetræf 2016