Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
11-04-2016 kl. 17:30
Vibegård, mødelokale 1, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Integration – nye rammer
  åbent 3 Etablering af "Bornholms Turistinformation"
  åbent 4 Privat Universitet på Bornholm
  åbent 5 Regionalt Arbejdsmarkedsråd - evaluering af rådet på Bornholm
  åbent 6 Koordinering med andre politikområder
  åbent 7 Forslag til ændring af forretningsgang /kriterier for bevilling af beboerindskudslån til almene boliger
  åbent 8 Taxikørsel - takstændringer
  åbent 9 Budgetoverførsler fra 2015 til 2016
  åbent 10 Virksomhedsbesøg
  åbent 11 Sager til orientering
  åbent 12 Sager til høring i Integrationsråd
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 14 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11-04-2016

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Integration – nye rammer

15.40.00G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11-04-2016

2

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

På baggrund af integrationsopgavens voksende karakter er det besluttet, at administrationen løbende orienterer Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om status og aktiviteter. Dertil kommer at der nu foreligger resultatet af henholdsvis treparts- og to partsforhandlingerne mellem henholdsvis regeringen og arbejdsmarkedets parter samt mellem regeringen og KL (Kommunernes Landsforening).

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    At orienteringen drøftes

b)    At ”Integration – nye rammer” sendes i høring i Integrationsrådet

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 11. april 2016:
a) Orienteringen drøftet,

Udvalget ønsker sagen løftet til kommunalbestyrelsen, vedlagt borgmesterens invitation til  

"Mini-Marienborgmøde" den 12. maj 2016.

Sagsfremstilling

For at optimere sagsgangene for flygtninges vej i job, er der blevet afholdt et ”To do seminar” den 25.2.2016, hvor der var deltagelse af repræsentanter fra private og offentlige virksomheder, uddannelsesinstitutioner, sprogcenter, oplysningsforbund, fagforbund, a-kasser, jobcenter m.fl.

I forlængelse af dette blev der nedsat en arbejdsgruppe, som fik til opgave at udarbejde en model for kompetenceafklaring af nytilkomne flygtninge med henblik på en effektiv sprogundervisning og kompetenceafklaring, som skal sikre den meste effektive vej ind på det bornholmske arbejdsmarked.

Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i de erfaringer/viden som der allerede er på området og den viden som er opsamlet fra det første jobrettede integrationsforløb ”Metalforløbet”.

Arbejdsgruppen peger på følgende vigtige elementer:
At bruge ressourcerne rigtigt - Realkompetenceafklaring er en ressourcemæssig stor og dyr opgave både for Campus og den enkelte flygtning samt BRK, da det kræver meget dokumentation/ registrering af tidligere erfaring og dermed de tilegnede kompetencer i tiden som beskæftiget.

Flygtninge med dokumentation for uddannelse:
At de nytilkomne flygtninge som har et bevis for uddannelse bliver realkompetenceafklaret med det samme.

CV/Kompetenceafklaring ”light”:
Der skal derfor være fokus på, at vores nytilkomne får den nødvendige hjælp til at kunne dokumenterer hvilke arbejdsopgaver den enkelte kan bestride og i hvilket omfang, således at dette er tydeligt, hvis der senere er grundlag for en realkompetenceafklaring.

Andre problemer skal afklares:
At der i virksomhedskontakten ikke optræder nytilkomne flygtninge, som ikke reelt er klar til at påtage sig et arbejde fordi der er øvrige problemer(Psykisk, helbred o. lign.). Modellen skal sikre, at disse personer er ”fanget” før der bliver etableret en kontakt mellem den nytilkomne flygtning og virksomheden.

Sikre Match flygtning/virksomhed:
At der i virksomhedskontakten er et godt match mellem den nytilkomnes kompetencer og virksomhedens behov.

Kun uddannelse hvor relevant:
At der ikke bruges unødige ressourcer(tid/økonomi) på AMU forløb eller øvrig uddannelse ved at give de nytilkomne disse forløb som en del af en generel pakke, hvis det ikke er et reelt behov fra virksomheden for at kunne bestride et job hos dem.

Hurtigste vej til job(varig beskæftigelse):
At der er fokus på hurtigste vej i job, og at de nytilkomne flygtninge kan påtage sig ufaglært arbejde, at de som har erfaring til at blive realkompetenceafklaret får denne vurdering og dermed et fremadrettet dokument hvor det fremgår hvilke kurser der skal erhverves for at blive faglært indenfor faget indenfor de næste 5 år.

Samarbejde med virksomhederne om praktikker med faglig relevans:
At der i samarbejdet med virksomhederne er fokus på, hvilke arbejdsopgaver som skal afprøves/trænes, og at det i samarbejdet er sikret, at virksomhederne også har disse opgaver så praktikken bliver målrettet og har et afklarende sigte.

Organisering:
Overordnet styregruppe - At der nedsættes en styregruppe som indeholder beslutningstagere på fagområder fra brancheorganisationer/virksomheder, jobcenter, Integration BRK, Campus Bornholm, som hele tiden har fokus på hvilke stillingsprofiler der skal arbejdes på i forhold til aktuelle jobåbninger.

Arbejdsgruppe - At der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af jobkonsulenter, repræsentanter fra faglige organisationer og Campus Bornholm, som samarbejder omkring virksomhedskontakten, sikre en ensrettet og samlet kontakt til virksomheder og som samler op på jobåbninger og udarbejder stillingsprofiler, samt oplyser virksomhederne om anvendelse af mentorer/sprogmentorer o. lign.

Nye rammer (Treparts og Toparts aftaler)

Der er kommet nye aftaler mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter omkring rammerne for integrationsindsatsen i kommunerne, samt mellem regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) omkring indsats samt økonomi på integrationsområdet.

Aftalerne fremgår af bilag til punktet og vil i hovedpunkter blive gennemgået på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Aftalerne vil påvirke kommunens økonomi, men det er endnu for tidligt i forhold til at kunne give en konkret vurdering af dette. Når aftalerne er udmøntet i konkret kommune aftaler vil udvalget blive orienteret.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11. april 2016

1.
Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration (PDF)

2.
Samlet aftaletekst 2016-03-18 - ENDELIG (PDF)

3.
Kommuner får en milliard i flygtningetilskud (PDF)

4.
Pressemeddelelse ifm. med 3-partsaftelen (PDF)

5.
2- og 3-partsforhandlingerne (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Etablering af ”Bornholms Turistinformation”

24.05.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11-04-2016

3

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Dette punkt lægger op til en principiel beslutning om rammen for den nye aftale, samt beslutning om at opsigelsen af aftalerne rykkes 3 mdr. – dvs. til 31. dec. 2016 af praktiske årsager.

På baggrund af dialogmødet mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, og bestyrelsesrepræsentanter og direktør for hhv. de lokale erhvervs- og turismeforeninger og Bornholms Velkomstcenter, har administrationen videreført dialogen i en arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen er blevet enig om, at turistinformationsaktiviteterne og medarbejderne bør overdrages til én organisation, der dækker hele Bornholm fremfor at fortsætte med den foreningsdrevne model. Det anbefales at det er Destination Bornholm, der driver Bornholms Turistinformation på en treårig kontrakt med årlige handlingsplaner.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    at de 5 hidtidige kontrakter på turismeområdet afløses af en kontrakt mellem regionskommunen og Destinationen

b)    at det årlige tilskud kobles med en handlingsplan med beskrivelse af den forventede effekt af det kommunale tilskud

c)    at aftalerne med de lokale erhvervs- og turismeforeninger forlænges til og med 31. december 2016.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 11. april 2016:

A), b) og c) godkendt; der inviteres til dialogmøde med turistforeningerne i sen efterår 2016, efter den 1. handlingsplan er udarbejdet.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedtog på møde den 26. februar 2014 den overordnede vision og mission for den kommunalt finansierede turistinformation:

Vision:

Bornholms gæster (og borgere) oplever et sammenhængende, tilgængeligt og professionelt informationssystem, hvor det er nemt at være orienteret om attraktioner, indkøb/shopping, events, seværdigheder mv. på hele øen.

 

Missionen, der bidrager til at realisere visionen, er at:

Bornholms Regionskommune, de lokale erhvervs- og turismeforeninger og Bornholms Velkomstcenter står sammen om at udvikle og drive informationssystemet, der består af opdaterede, tidssvarende og sammenhængende web- og mobile app-løsning til push-information til ikke-erkendte behov, skiltninger, kort, informationsmaterialer og suppleres med personlig betjening i udvalgte byer.

Evt. øvrig personbetjent turistinformation kan ske som et supplement i et nærmere bestemt antal udvalgte steder (I dag i Rønne, Hasle, Allinge, Nexø, Åkirkeby samt satellitter i Gudhjem og Svaneke).

 

Efterfølgende har både Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og administrationen været i dialog med repræsentanter fra de lokale erhvervs- og turismeforeninger i en arbejdsgruppe, der har drøftet organisatoriske og økonomiske løsningsmuligheder, der kan realisere visionen.

 

Anbefalingen fra arbejdsgruppen er, at:

-      Driften af turistinformationen overgår fra de lokale erhvervs- og turismeforeninger til ”Bornholms Turistinformation” der drives af Destination Bornholm på en treårig kontrakt med årlige handlingsplaner.

-      Medarbejderne virksomhedsoverdrages fra foreningerne til Destination Bornholm der fremover vil få ansvar for ansætteles- og afskedigelsesvilkår.

-      De lokale erhvervs- og turismeforeninger kan købe ”overskydende medarbejder timer” til udviklingsaktiviteter og andet relevant arbejde, der tidligere blev udført at medarbejdere, der var ansat af foreningen. Aftalen indgås bilateralt mellem Destination Bornholm og foreningerne og vedrører ikke aftalen mellem BRK og Destination Bornholm.

-      De lokale erhvervs- og turismeforeninger, Destination Bornholm og Bornholms Regionskommune i fællesskab udarbejder oplæg til årlige handlingsplaner for informationsniveauet, der forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse – herunder åbningstider, besøgsmål mv.

 

Lokal forankring

Det har været et grundlæggende ønske, at den lokale forankring af skulle bevares, således at der kunne udvikles lokale turismefremmende aktiviteter. I arbejdsgruppens oplæg, anbefales det, at foreningerne ikke bidrager økonomisk til driften af den fælles turistinformation. Det betyder, at midlerne kan anvendes til at købe medarbejdertimer til de aktiviteter, som der er lokal opbakning til. Aftalen indgås med Destination Bornholm og vedrører ikke BRK.

 

Bedre udnyttelse af it-platform

Samtidig skulle stordriftsfordele og professionalisering udnyttes for at give turisterne den bedste service, før, under og efter deres ophold på Bornholm. Det skyldes, at flere turister forventer at kunne benytte sig af it-baseret kommunikation og tidssvarende web-løsninger under deres ferie. Bornholms Vækstforum har indstillet 1,6 mio. kr. til udvikling af bornholm.info, der således vil kunne leve op til kravet om mobil adgang m.m.  

Økonomiske konsekvenser

Turistinformationen finansieres af Bornholms Regionskommune med ca. 3,4 mio. kr. årligt.

En godkendelse af indstillingen om forlængelse af kontraktperioden frem til 31. dec. 2016 med de lokale erhvervs- og turismeforeninger, vil ikke medføre en merudgift for BRK, idet beløbet indgår i budgettet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Privat Universitet på Bornholm

24.10.00G01-0161

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11-04-2016

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres.

Resumé

Der er en række forhold, der sandsynliggør, at det kan være realistisk at etablere et privat universitet på Bornholm. Et universitet som kan medvirke til at understøtte og styrke Bornholms brand, som fødevare-ø og Bright Green Island.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)      At ideoplægget tages til efterretning

b)      At udvalget drøfter hvordan ideen evt. kan understøttes politisk.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 11. april 2016:

a) Indstillingen godkendt b) Indstillingen godkendt

 

Sagsfremstilling

På foranledning af en borgmester-henvendelse, har Uddannelse og Erhvervsudvikling indledt en dialog med Olav Harsløf, der bl.a. er fhv. dekan ved Aalborg Universitet, rektor for Det frie Gymnasium og professor i Performance-design ved Roskilde universitet.

 

Afsættet for drøftelserne har været Olav Harsløf’s ide til oprettelse af et privat universitet på Bornholm. Et universitet kan medvirke til at fastholde og tiltrække unge til Bornholm. Men derudover kan et privat universitet være med til styrke Bornholms brand ved at udbyde en bachelor/kandidat uddannelse indenfor gastronomi, fødevarer og fødevareudvikling.

 

Bornholm rummer en flerstrenget landbrugs- og fødevareproduktion, specialiserede forædlingsvirksomheder, restauranter med høj gastronomisk standard, og et madkulturelt udviklingscenter Gaarden – Bornholms Madkulturhus. Universitetets forskning og uddannelser skal sikre en vedligeholdelse og udbygning af den viden og praksis, der allerede er på Bornholm og bringe den i dialog med tilsvarende forskning og uddannelse – både nationalt og internationalt.

 

Oprettelsen af et privat universitet på Bornholm er ikke mulig med de gældende regler. Det vil forudsætte en udvidelse af gældende regler ift. loven om private gymnasier og studenterkurser med tilhørende tilskudsordning (tilskudsloven). I så fald vil det betyde, at studieafgiften pr. studerende vil være omkring 2.500-3.000 kr. pr. måned. Det tidligere Ministerium for Videnskab, Teknologi og Udvikling har tilbage i 2010 udarbejdet et ideoplæg om private universiteter, der bygger på selvsamme udvidelse af tilskudsloven – det er således nærliggende at tage afsæt i dette ideoplæg.

 

Muligheden for oprettelse af et universitet eller universitetsfag med udgangspunkt i tilskudsloven vil ikke betyde en øget udgift for staten. De studerende vil blive støttet med ca. 85 % af det beløb de offentlige universiteter modager pr. studerende. Sammenlignet med tilskuddet pr. studerende på de nuværende universiteter vil staten sparer penge ved et privat universitet. Samtidigt har regeringen erklæret, at den ønsker mere uddannelser yderområderne. Tiden er således gunstig for oprettelsen af et privat universitet på Bornholm.

 

Det vurderes dog, som værende afgørende at der er politisk opbakning på Bornholm til projektet forud for en eventuel ministerhenvendelse med henblik på en udvidelse/ændring af tilskudsloven.

 

Økonomiske konsekvenser

Indsatsen har ingen økonomiske konsekvenser her og nu. Lykkedes det med en ændring af tilskudsloven, så vil der på sigt formentlig være et behov at søge midler i fx Vækstforum til udvikling og evt. garantistillelse i den indledende opstartsfase.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Regionalt Arbejdsmarkedsråd - evaluering af rådet på Bornholm

15.20.00A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11-04-2016

5

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Et år efter opstart af det nye RAR Bornholm kan det være hensigtsmæssigt at evaluere opstarten af arbejdet og samspil med de øvrige fora som kommunalbestyrelsen er repræsenteret i.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    At Bornholms Regionskommunes medlemmer af RAR Bornholm tager initiativ til evaluering af arbejdet det første år i det nye RAR Bornholm

b)    At regionskommunen opfordrer RAR Bornholm til at henvende sig til Beskæftigelsesministeriet med opfordring til evaluering af arbejdet i RAR Bornholm og kortlægning af muligheden for at forankre arbejdet i andre fora som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Bornholms Vækstforum og RAR Hovedstaden

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 11. april 2016:

a) Indstilling anbefales b) Indstillingen anbefales ikke

Sagsfremstilling

De regionale arbejdsmarkedsråd er nedsat i medfør af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen (lov nr. 1482 af 23. december 2014), §§ 27-31. Rådenes opgaver er bl.a. at understøtte beskæftigelsesindsatser på tværs af kommuner, rådgive om udvikling af beskæftigelsesindsats samt koordinering. På grund af geografiske og demografiske forskelle har Bornholm fået sit eget regionale arbejdsmarkedsråd, og er ikke en del af RAR Hovedstaden. En stor del af opgaverne for de regionale arbejdsmarkedsråd består i koordinering, udvikling og rådgivning på tværs af kommuner – dette er ikke relevant for RAR Bornholm, som kun dækker én kommune. Ministeren har mulighed for at dispensere for lovens regler om sammensætning og opgaver for RAR Bornholm, hvilket allerede er sket i bekendtgørelse nr. 1006 af 30. august 2015.

 

Der er et betydeligt sammenfald mellem opgaverne i flere fora på Bornholm. På dialogmøde mellem Dansk Industri på Bornholm og formanden for Teknik- og Miljøudvalget og formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget februar 2016 blev dette drøftet. Det blev aftalt, at regionskommunen ville tage initiativ til at se på overlap mellem fora på Bornholm. Dette i gangsættes med denne sag, men kan ikke ske uden inddragelse af parterne på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesministeriet.

 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Bornholm (RAR) blev dannet 1. januar 2015. Medlemmerne af rådet udpeges af arbejdsmarkedets parter, regionskommunen, regionen og Handicaprådet og en repræsentant fra Bornholms Vækstforum. Opgaverne omhandler beskæftigelsesindsatsen på Bornholm, koordination af virksomhedsindsatsen, godkendelse af en positivliste for kurser til dagpengemodtagere og forvaltningsopgaver.

 

Bornholms Vækstforum har som opgave at fastlægge en erhvervsudviklingsstrategi. I strategien indgår mål om øget beskæftigelse og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Medlemmer af forum er arbejdsmarkedets parter, en række erhvervsorganisationer, regionskommunen og en repræsentant fra RAR.

Regionskommunens Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg (EBU) har det politiske ansvar for regionskommunens beskæftigelsesindsats, beskæftigelsesplanen og jobcenteret. Der er 7 udvalgsmedlemmer fra kommunalbestyrelsen.

 

Ved en gennemgang af repræsentation i RAR og Bornholms Vækstforum er det udelukkende Handicaprådet, som ikke er repræsenteret begge steder.

 

I tilfælde af en evaluering med fokus på indsats, arbejdsdeling og output kunne indgå overvejelser af samspillet mellem RAR Bornholm og RAR Hovedstaden, EBU, og Vækstforum, når det gælder beskæftigelsesindsatsen. For så vidt angår koordination med andre kommuner er den opgave forsvindende for RAR Bornholm. Den koordinerede virksomhedsindsats peger i samme retning idet dette koordineres mellem regionskommunen og a-kasserne i det daglige arbejde. RAR Hovedstaden kunne varetage forvaltningsopgaver.

 

Godkendelse af positivlisten for uddannelsestilbud til dagpengemodtagere er den eneste opgave som udelukkende er et ansvar for RAR Bornholm. I en anden struktur kunne positivlisten for Bornholm godkendes separat i RAR Hovedstaden, da hovedstadens positivliste vil se anderledes ud og derfor bør de to lister fortsat være separate. Dertil skal knyttes særlig opmærksomhed omkring kommunikation af de muligheder der ligger i positivlisten, da midlerne knyttet til positivlisten for RAR Bornholm i 2015 ved årets afslutning var stort set uforbrugte.

 

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne deltager i 4 møder i RAR om året. Dertil kommer at borgmesteren deltager i formøderne dvs. 8 møder årligt. Den administrative understøttelse af rådet sker fra Beskæftigelsesministeriet og omfanget vurderes derfra. Dog er regionskommunens administration repræsenteret ved arbejdsmarkedschefen på møderne i rådet. Det er 8 møder om året.

 

Hvis parterne ønsker nedlæggelse af RAR Bornholm vil der kunne ansøges ministeren om at ændre bekendtgørelsen, således at RAR Bornholm nedlægges, og eventuelle opgaver, som ikke er dækket af andre fora i øvrigt, fremadrettet varetages af eks. Vækstforum Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Koordinering med andre politikområder

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11-04-2016

6

 

 

Indstilling og beslutning

Forudsat godkendelse i pkt. 10 forespørges medlemmerne i Teknik- og Miljøudvalget om deltagelse i virksomhedsbesøgene. Således at 1 medlem fra hvert udvalg, erhvervschefen og kommunaldirektøren deltager i hvert virksomhedsbesøg.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 11. april 2016:

Jf. beslutning i punkt 10 sendes forespørgsel til Teknik og Miljøudvalget om interesse i deltagelse i virksomhedsbesøg

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Forslag til ændring af forretningsgang /kriterier for bevilling af beboerindskudslån til almene boliger  

32.06.16A26-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11-04-2016

7

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Praksis for ydelse af beboerindskudslån (pligtlån/frivillige lån) ønskes ændret, således at borgeren kan have mere end 1 lån.

Den nye praksis vil betyde at kommunen har mulighed for at mindske et økonomisk tab, da de borgere som vil være i denne målgruppe under alle omstændigheder vil få bevilget den nødvendige økonomiske støtte, blot efter en trangsvurdering via Aktivloven eller Integrationsloven, som bevilling af en såkaldt enkeltudgift.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at praksis for ydelse af indskudslån ændres, således at det bliver muligt at bevilge et nyt pligtlån/frivilligt lån selv om lån nr. 1. ikke er fuldt indfriet jf. udkast til ny ”Forretningsgang vedrørende beboerindskudslån

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 11. april 2016:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Der kan ydes lån til betaling af beboerindskud til alment byggeri og i ejendomme, der tilhører almennyttige institutioner, som har fået offentlig støtte til opførelsen. Lån kan også ydes til ældreboliger og til kollektive bofællesskaber, der er beliggende i alment byggeri.

 

Til boligtagere, der ikke er berettiget til beboerindskudslån, kan kommunalbestyrelsen yde lån eller garantere for lån til betaling af beboerindskud i byggeri omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger. Det kaldes de frivillige lån, jf. §§ 59 og 60 i Boligstøttevejledningen. Det står frit for kommunalbestyrelsen at beslutte, om der skal ydes frivillige lån eller garanti for lån. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden klageinstans.

 

 

 

 

Kan bevilges i dag – men behov for revision af retningslinjer

Kommunalbestyrelsen har besluttet at der kan ydes denne type lån ved godkendelse af forretningsgang af den 3. oktober 2005 for ”Kriterier for bevilling af beboerindskudslån til almene boliger”.

 

Der er nu opstået et behov for en tilretning af denne forretningsgang, da der ses en stigning i behovet for ansøgninger om et nyt indskudslån, selvom et eksisterende lån endnu ikke er tilbagebetalt.

 

Det er specielt som følge af sociale begivenheder så som:

 

·         samlivsophævelse,

·         arbejdsløshed,

·         væsentlig indkomstnedgang og

·         godkendt familiesammenføring i henhold til Udlændinge loven

Det anbefales derfor, at det tillades at borgere har mulighed for, at få bevilget et nyt pligtlån/frivillige lån, selv om første lån ikke er fuldt indfriet.

 

Nuværende praksis i BRK er, at der ikke bevilges et ny pligtlån/frivillig lån, når der er et uafviklet lån. Dog er der set bort for dette ved flytning til plejecenterboliger grundet helbredsmæssige forhold.

 

I andre tilfælde, hvor der er uafviklet gæld på pligtlån/frivillig lån har borgerne måttet søge om indskud efter aktivloven eller integrationslovens bestemmelser om enkeltudgifter.

 

Fordele og ulemper ved frivillige beboerindskudslån/kautionslån og mulighed for at optage et nyt lån

Generelt - Frivillige lån og kautionslån giver mulighed for, at borgere, der ikke opfylder betingelser for beboerindskudslån, alligevel kan få mulighed for at få en lejebolig i Bornholms Regionskommune. Det er både til gavn for ansøgeren, der kan flytte ind i den ønskede bolig, men også til gavn for boligselskaberne, der sparer penge til huslejeudgifterne til tomme lejemål.

 

Som følge af ændringsforslaget - Ved mulighed for at bevilge et nyt lån inden et tidligere lån er fuldt indfriet, har borgerne lettere mulighed for at flytte til passende boliger, når særlige livsomstændighed taler for dette.

 

Kommunen har samtidig mulighed for at mindske et økonomisk tab, da de borgere som vil være i denne målgruppe under alle omstændigheder vil få bevilget den nødvendige økonomiske støtte, blot efter en trangsvurdering via Aktivloven eller Integrationsloven, som bevilling af en såkaldt enkeltudgift.

 

Baggrunden for dette er, at forældelsesfristen for pligtlån/frivillige lån er længere end ved bevilling af en enkeltudgift(10 år for pligtlån/frivillige lån mod 3 år for enkeltydelser). Såfremt det viser sig ikke at være muligt at inddrive den udestående gæld, vil kommunen således stå bedre ved det nye forslag, da den statslige refusion medfører, at kommunen må afskrive henholdsvis:

 

 

mod kun

  

Kommunen får lettere pengene igen ved fraflytning ved afregning af beboerindskudslån, da disse afregnes direkte til kommunen fra udlejer, hvor enkeltudgiften afregnes direkte til borgeren, som har oplysningspligt overfor kommunen.  Dette indebærer at kommunen ikke har råderet over et eventuelt overskud ved fraflytningsopgørelsen til nedbringelse af gælden på enkeltudgiften.

 

Dette har medført et ønske om at tilrette de nuværende kriterier/forretningsgang fra 3. oktober 2005.

 

Forslag til ændringer er markeret medfed skrift:

Kriterier /Forretningsgang vedr. beboerindskudslån:

Pligtlån (inkl. lån til Flygtninge)

 

Forhold mellem huslejestørrelse og indkomst.

·         Indkomstgrænse inkl. evt. lejeindkomst er i 2016 er 231.815 kr. (boligstøttelovens § 8)

·         Betalingsevneberegning udarbejdes, da det forudsættes at en borger skal have råd til at sidde i boligen der søges lån til.

Ansøger har selv midler 

·         BRK´s vedtagne formuegrænse, vedtaget den 3. oktober 2005, udgøre 25.000 kr. udover indskuddets størrelse.  Formuen opgøres efter gældende regler i boligstøttelovens § 8 a

Hvis der er friværdi i ejerbolig, som ikke kan belånes, skal der indhentes opgørelse på salgsprovenu fra ejendomsmægler, til beregning af den faktiske friværdi.

Ansøger har uafviklet beboerindskudslån.

Som udgangspunkt meddeles afslag på nyt lån, medmindre en ny ansøgning er begrundet i:

·         Personlige/helbredsmæssige forhold. Ex. plejecenterbolig

·         Social begivenhed ex. Samlivsophævelse, arbejdsløshed, væsentlig indkomstnedgang.

·         Godkendt familiesammenføring

Ansøgeren nuværende boligforhold

Hvis nuværende bolig efter en konkret vurdering anses for at være:

·         En fuld tilfredsstillende (passende) bolig i samme kommune/bydel

·         Et tidsubegrænset lejemål

Bør der gives afslag på indskudslån

 

Pligtlån 66 2/3 % statsrefusion og flygtninge 100 % statsrefusion

Bankgaranti /Frivillige lån

Der bevilges for tiden kun bankgarantier hvis nedstående punkter vedrørende pligtlån er opfyldt og kun til boliger som er opført før 1.4.1964

·         Boliger opført før 1.4.1964 (gælder ikke flygtninge)

·         Uanset indkomstgrænse i forhold til trangsvurdering

·         Boligens alder

·         Kun til almene boliger

·         Private boliger til flygtninge (3 år)

 

Lovgrundlag

I medfør af § 59 i Boligstøttevejledningen, kan kommunalbestyrelsen til boligtagere, der ikke er omfattet af bestemmelserne i §§ 55-57, yde lån eller garantere for lån til betaling af beboerindskud i byggeri omfatter af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. bortset fra almene ungdomsboliger uden selvstændigt køkken. Det samme gælder i ejendomme, der tilhører almennyttige institutioner, såfremt der til ejendommens opførelse er bevilget statsstøtte i medfør af kapitel 12 i lov om boligbyggeri eller tidligere boligbyggerilove, jf. senest lovbekendtgørelse nr. 483 af 16. august 1973, kapitel 6.

 

Økonomiske konsekvenser

Umiddelbart har kommunen mulighed for at mindske det økonomiske tab ved afskrivning af ikke realiserbare udestående, såfremt disse bevilges som et nyt lån nr. 2 til almene boliger samt private boliger, fremfor som nu, hvor disse bevilges som enkeltudgift jf. beskrivelsen i sagsfremstillingen.

 

Administrationen vurderer, at det fremlagte ændringsforslag ikke vil få det samlede udlån/bevillingsomfang til at stige, men vil blive flyttet fra enkeltydelser til lån, men at området generelt er under pres på baggrund af reducering af niveauet for forsørgelsesydelser, kontanthjælpsloft og et stigende antal flygtninge.

 

Omfanget af afskrivninger i dag for boligindskud bevilget som enkeltydelser kan ikke oplyses, da de ikke kan udskilles fra andre bevillinger. Samlet afskrives der årligt for 500.000 kr. på området for enkeltudgifter grundet 3 års forældelsesreglen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Taxikørsel - takstændringer

22.11.00G01-0089

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11-04-2016

8

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Dantaxi Bornholm anmoder om takstændring for taxikørsel for så vidt angår grundtakst, ventetidstakst og timebetaling herunder rundture mindst 4 timer.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at forslag til takster for taxikørsel godkendes til ikrafttræden 1. maj 2016 med undtagelse af gebyr for tilsmudsning, som der ikke er lovhjemmel til at opkræve.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 11. april 2016:

Indstillingen godkendt og sendes til Handicaprådet til orientering

Sagsfremstilling

Dantaxi Bornholm søger om ændring af maksimaltakster for taxi kørsel på Bornholm.

Ansøgningen sker med henvisning til taxi indekset for 2. kvartal 2015. Indekset udviser en stigning fra 146,0 til 148,7 i forhold til sidste ændring. Indekset kan ses på hjemmesiden www.taxi.dk.

Der ansøges om følgende ændringer af maximal taksterne:

For små vogne (indtil 4 Passagerer)

                                                    Nuværende takst            Ny takst

Grundtakst                                      49,00                           51,00

Pr. km                                           11,25                           11,25

Pr. km nat takst                              14,50                           14,50

Ventetid pr. time                              335,00                         345,00

Timebetaling her under
rundture mindst 4 timer                    345,00                          350,00

 

For store vogne (indtil 8 passagerer)

Grundtakst                                      49,00                           51,00

Pr. km                                           14,50                           14,50

Pr. km nat takst                              17,25                           17,25

Ventetid pr. time                             335,00                          345,00

Timebetaling her under
rundture mindst 4 timer                    360,00                          365,00

 

Lift vogne

Grundtakst                                      49,00                           51,00

Pr. km                                           15,50                           15,50

Pr. km nat takst                              18,25                           18,25

Ventetid pr. time                              350,00                          360,00

Timebetaling her under
rundture mindst 4 timer                    375,00                          380,00

 

Liftvogne

Cykler pr. stk.                                 20,00                          20,00

Barnestol                                        100,00                          100,00

Indvendig tilsmudsning af vognen       400-750                        400-750 *(se særlig                                                                                                                                    bemærkning)
(øl, urin, opkast eller lignende)

Nattakst gælder alle hverdage fra kl. 18:00 til 06:00 og fra fredag kl. 18:00 til mandag morgen kl. 06:00, samt alle øvrige helligdage.

 

Lovgrundlaget er Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, med de ændringer, der følger af lov nr. 485 af 11. maj 2010, § 45 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, lov nr. 633 af 14. juni 2011 og § 1 i lov nr. 399 af 9. maj 2012.

 

Høring

Sagen har været sendt i høring hos Dantaxi, Taxi Nord og Pedersker Taxi. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Gebyr for tilsmudsning

Der er ikke lovhjemmel til at opkræve gebyr for tilsmudsning, hvilket er oplyst Dantaxi Bornholm og anført i høringsbrevet til øvrige, og kan derfor IKKE indgå i det nye forslag til takstblad.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

00.30.10P19-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11-04-2016

9

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 17,0 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

a)    at budgetoverførslerne indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, og

b)    at bevilling 42 Erhverv fremover omfattes af den særlige overførselsadgang.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 11. april 2016:

a) og b) anbefales

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2015. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget område udviser driften et samlet overskud på 17,0 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen under økonomiske konsekvenser. Hele overskuddet overføres til 2016.

 

Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende:

 

Bevilling 41 Uddannelse og Beskæftigelse

Bevillingen viser et overskud på 3.153.000 kr. inden for rammen af den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

 

Bevilling 42 Erhverv

Bevillingen viser et overskud ekskl. Bornholms Akademi på 10.464.000 kr. hvoraf 9.210.000 kr. ligger ud over rammen på 5 pct. Centret har anmodet om overførsel af hele overskuddet, da overskuddet udgøres af bevilgede, men ikke udbetalte tilskud under Bornholms Vækstforum. Dette er en videreførsel af praksis på området.

 

Bornholms Akademi viser et overskud på 3.359.000 kr., som overføres fuldt ud, idet overskuddet er forudsat anvendt til finansiering af indsatsen i årene fremover. Dette er ligeledes en videreførsel af praksis fra tidligere år, hvor Bornholms Akademi var en selvstændig enhed.

 

Det har gennem mange år være sædvane, at hele overskuddet på bevilling 42 Erhverv (erhvervsstøtte, Vækstforum og Bornholms Akademi) er blevet overført til efterfølgende år. Det indstilles derfor samtidig, at hele bevillingen omfattes af en særlig overførselsadgang, hvorefter bevillingen ikke er omfattet af begrænsningen i overførslen på +5/-2 pct.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør 16.977.000 kr. fordelt med 7.766.000 kr. inden for rammen af den automatiske overførselsadgang og 9.210.000 kr. herudover. Det indstilles, at der overføres 16.977.000 kr. til 2016.

Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter og eller satsninger.

Det er forudsat, at 178.000 kr. af det overførte overskud inden for udvalgets samlede ramme anvendes til finansiering af tilskud til Bright Park Bornholm i 2016.

 

Beløb i 1.000 kr.
Overskud = positive beløb

Korrigeret resultat 2015

I pct. af budget-rammen

Automa-tisk over-førsels-adgang

Beløb ud over 5% og -2%

Anmod-ning fra centret

Beløb der indstilles overført til 2016

Beløb der ikke overføres

41 Uddannelse og Beskæftigelse

3.153

4,5%

3.153

0

0

3.153

0

42 Erhverv

10.464

41,7%

1.254

9.210

9.210

10.464

0

Bornholms Akademi

3.359

0,0%

3.359

0

0

3.359

0

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

16.977

 

7.766

9.210

9.210

16.977

0

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Virksomhedsbesøg

15.00.20A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11-04-2016

10

 

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal med baggrund i 26 gennemførte virksomhedsbesøg i 2015 og 2016 evaluere disse, og drøfte om virksomhedsbesøgene i indeværende kommunale valgperiode fortsætter.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget overordnet evaluerer de gennemførte virksomhedsbesøg i 2015 og 2016

b)    at de fremtidige besøg, forudsat tilsagn fra Teknik- og Miljøudvalget, planlægges således at 1 medlem fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og 1 medlem fra Teknik- og Miljøudvalget, erhvervschefen og kommunaldirektøren deltager i virksomhedsbesøgene

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 11. april 2016:
a) Evalueringen taget til efterretning b) Godkendt såfremt tilsagn fra Teknik og Miljøudvalget om deltagelse

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har siden den 8. maj 2015 til d.d. gennemført 26 virksomhedsbesøg på bornholmske virksomheder.

Under disse besøg har udvalget være i konstruktiv dialog med en bred vifte af bornholmske virksomheder.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har forud for hvert besøg lagt op til drøftelse af følgende spørgsmål:

 

og har ved hvert besøg fået drøftet disse spørgsmål og mange andre der optager de små og mellemstore virksomheder. Efter hvert besøg er der fulgt op i både regionskommunen og business-centeret, hvis der har været spørgsmål om myndighedsbehandling, samarbejde med jobcenteret, samarbejde om uddannelse eller behov for erhvervsfremmeaktiviteter som udvikling af egen virksomheds organisation, markedsføring eller andet.

 

Listning af virksomhedsbesøg:

 

-      Blomsterverden, d. 08.5.2015

-      Nexø vodbinderi, d. 15.5.2015

-      JRA Ejendomme, d. 22.5.2015

-      Danish Crown, d. 29.5.2015

-      Aakirkeby Hallerne, d. 7.8.2015

-      Årsdale Silderøgeri ApS, d. 28.8.2015

-      Østermarie Brugsforening, d. 4.9.2015

-      Østbornholms Kutterservice ApS, d. 25.9.2015

-      Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel, d. 2.10.2015

-      Østbornholms Bådebyggeri, 16.10.2015

-      Øens pejsecenter, ApS, d. 23.10.2015

-      Borntek Industri A/S, d. 30.10.2015

-      Zjoos, 12.11.2015

-      Øens Engros ApS, d. 20.11.2015

-      Rø Holding, d. 4.12.2015

-      Ur- og guldhuset Rønne ApS, d. 11.12.2015

-      K2 Byg Aps, d. 18.12.2015

-      VVS-Center, Bornholm ApS, d. 8.1.2016

-      William Dams Boghandel, d. 15.1.2016

-      Totalbyg, d. 22.1.2016

-      Torbens Transport & foder ApS, d. 29.1.2016

-      Tejn Trawl og Net, ApS, d. 26.2.2016

-      Taxi-Nord, d. 4.3.2016

-      Tejn Smedeforretning, d. 11.3.2016

-      Sørine, den 18. marts 2016

-      Thiesens EL-Service ApS, den 1. april 2016

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Sager til orientering

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11-04-2016

11

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 11. april 2016:

Der arbejdes videre med planlægning af studietur til Växjö i august/september 2016

 

 

a)    Studietur, idéoplæg lagt som bilag

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11. april 2016

1.
EBU - Idéoplæg til studietur 2016 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sager til høring i Integrationsråd

00.22.04A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11-04-2016

12

 

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At pkt. 2 ” Integration – nye rammer” sendes til høring i Integrationsrådet

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 11. april 2016:
Punkt 2 løftet til kommunalbestyrelsen. Udvalget anbefaler at Integrationsrådet høres

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11-04-2016

13

 

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At ingen sager sendes i høring ved Ældreråd og Handicapråd

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 11. april 2016:

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Eventuelt

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11-04-2016

14

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 11. april 2016:
Intet