Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
04-05-2016 kl. 15:30
Vibegård, mødelokale 1, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Vision og Strategi - For modtagelse af nye flygtninge og deres familier
  åbent 3 Projekt "Klar til Start"
  åbent 4 Status på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets delmål for 2016
  åbent 5 Koordinering med andre politikområder
  åbent 6 Ekstern evaluering af BRK
  åbent 7 Sager til orientering
  åbent 8 Sager til høring i Integrationsråd
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 10 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-05-2016

1

 

 

Fraværende

Bjarne Hartung Kirkegaard

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Vision og Strategi - For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

00.16.00A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-05-2016

2

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Vision og Strategi – For modtagelse af nye flygtninge og deres familier. Visionen og Strategien blev sendt i offentlig høring af kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016 med høringsfrist den 15. april 2016.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At Vision- og Strategi – For modtagelse af nye flygtninge og deres familier godkendes med de forslag til ændringer som fremgår af sagsfremstillingen

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2016:

Anbefales, der ønskes tilføjet at ambitionen skal være at 60 % af flygtningene skal ud på arbejdsmarkedet

Sagsfremstilling

I efteråret 2015 igangsatte Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i samarbejde med Videnscenter Marselisborg et projekt til styrkelse af integrationsindsatsen for flygtninge på Bornholm.

Kommunalbestyrelsen blev på møde den 25. februar 2016 forelagt udkast til Vision og Strategi – For modtagelse af nye flygtninge og deres familier og besluttede på mødet at lægge Visionen og Strategien i bred offentlig høring.

 

Der er indkommet høringsvar fra følgende fagudvalg, råd, organisationer, m.fl.:

a)    Fritids- og Kulturudvalget

b)    Børne- og Skoleudvalget

c)    Teknik- og Miljøudvalget

d)    Social- og Sundhedsudvalget

e)    Folkeoplysningsudvalget

f)    Ældrerådet

g)    Handicaprådet

h)    Integrationsrådet

i)     De Bornholmske Flygtningevenner

j)     Idrættens Videns- og Kompetenceråd

k)    Bornholmske Borgerforeningers Samvirke

l)     Dansk Folkeparti

m)  Kristendemokraterne

 

Visionen og strategien er udarbejdet i regi af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, der forelægges det endelige udkast til indstilling, den 4. maj 2016.

 

For at sikre at en overskuelig fremstilling for kommunalbestyrelsen af nuancer og mangfoldighed i høringssvarene er der udarbejdet en tabel, denne lagt som bilag.

 

Af bilaget fremgår:

 

Ø  høringssvar,

Ø  administrationens bemærkning såfremt høringssvarene er omfattet af lovgivning

Ø  forslag til hvor/hvordan høringssvarene vil indgå i den videre proces med handlingsplaner og måltal

Ø  konkrete forslag til ændringer af vision og strateginotat som har været i høring

 

 

Forslag til ændringer/tilføjelser

 

Oprindelig tekst                                                      Forslag til ny tekst

 

Vi vil bidrage til brobygning til de lokale idrætsforeninger (fx via DGI, DBU, DHF og lignende), således at flygtninge inddrages som frivillige i foreningslivet (eksempelvis som trænere).

Vi vil bidrage til brobygning til alle relevante lokale foreninger (fx via DGI, Frivillig Forum, DBU, DHF og lignende), således at flygtninge inddrages som frivillige i foreningslivet (eksempelvis som trænere).

 

 

Nyankomne flygtninge skal opleve at blive inddraget mest muligt i denne første etablering. Vi yder hjælp til selvhjælp, men står også klar med ekstra hjælp til de, der har behovet.

 

Nyankomne flygtninge skal opleve at blive inddraget mest muligt i denne første etablering. Vi yder hjælp til selvhjælp, men står også klar med ekstra hjælp til de, der har behovet.

Her vil der være fokus på at skabe bånd mellem ”nye” og ”gamle” flygtninge.

 

At integrationen for de nye flygtninge styrkes ved, at der sikres kontakt og erfaringsudveksling mellem gamle og nye flygtninge

 

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget vil løbende få forelagt handlingsplaner og måltal for integrationsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke lagt en økonomisk vurdering ind i den forelagte overordnede Vision- og Strategi, da der er tale om et område der i høj grad er lovreguleret og hvor der er refusion på de lovbestemte tiltag i integrationsperioden.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 4. maj 2016

1.
Udkast til Vision og Strategi for modtagelse af nye flygtninge og deres familier (PDF)

2.
Høringsvar (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Projekt "Klar til Start"

54.00.00P08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-05-2016

3

 

Hvem beslutter

Social- og sundhedsudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Projekt ”Klar til Start” er et uddannelses- og praktikforløb – hvor Fakta stiller efterfølgende jobgaranti – for personer med autisme. Projektet er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Fakta og Fonden Unges Uddannelsescenter. 30 personer har indtil videre gennemgået uddannelsesforløbet i år på landsplan, og målsætningen er, at 200 autister er en del af Klar-til-Start inden udgangen af 2016. I denne forbindelse er Bornholms Regionskommunen blevet tilbudt at indgå i et samarbejde med Fakta om tilsvarende forløb etableret på Bornholm.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    Projekt ”Klar til start” anbefales, med forbehold af Handicaprådets høringssvar

b)    at projektet finansieres indenfor bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. maj 2016:

a) anbefalet, b) anbefalet

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

     a) Projekt ”Klar til start” godkendes

     b) at projektet finansieres indenfor bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. maj 2016:

Godkendt

Sagsfremstilling

Projekt ”Klar til Start” er et uddannelses- og praktikforløb – hvor Fakta stiller efterfølgende jobgaranti – for personer med autisme, som er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Fakta og Fonden Unges Uddannelsescenter. 30 personer har indtil videre gennemgået uddannelsesforløbet i år, og målsætningen er, at 200 autister er en del af Klar-til-Start inden udgangen af 2016.

Med projektet har Fakta skabt en business case, hvor autisternes behov for rutiner og sans for detaljer vendes fra et handicap til en spidskompetence i virksomheden. Fakta ansætter ikke de unge og voksne på trods af deres handicap, men i kraft af deres handicap. De betragtes som en brugbar arbejdskraft, der på alle måder er en god forretning for Fakta, samfundet og en gruppe af mennesker, for hvem det typisk er næsten umuligt at finde ordinær beskæftigelse.

Der kan læses mere om projektet på http://klartilstart.dk/

”Klar til Start” tilbyder et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Ved endt uddannelsesforløb tilbyder fakta et job på ordinære vilkår, fleksjob eller skånejob.

Det er kursistens kunnen efter næsten endt forløb, der afgør, hvilken type af ansættelse som finder sted efter endt kursusforløb. Der er landsdækkende jobgaranti til alle, som gennemfører forløbet.

Jobcenteret vil i opstartsforløbet prioritere unge som forudsættes at have et beskæftigelsespotentiale svarende til minimum til kravene for fleksjob.

 

Målgruppe

Målgruppen er mennesker unge og voksne med ASF på minimum et moderat funktionsniveau. Med ”Klar til Start” kan de unge og voksne komme under loven om aktiv beskæftigelse og bidrage aktivt til samfundet, samtidig med at de oplever et tilhørsforhold og får kolleger på en arbejdsplads. De får en arbejdsidentitet, hvilket har stor betydning.

 

Fordele er bl.a.:

·         Øget livskvalitet

·         Større social indsigt

·         Bedre i stand til at håndtere eget liv

·         Være selvforsørgende

·         Samfundsmæssig besparelse

Sidst, men ikke mindst:

·         bidrage til virksomheden og samfundet

Baggrund
De unge har som oftest haft det svært i skolen både socialt og fagligt. De har ofte haft kontakt til skolepsykologer og/eller deltaget i specialundervisning, og de har deraf ofte haft en oplevelse af at være ”forkerte”. Mange af dem er gået ud af folkeskolen uden at bestå folkeskolens afgangseksamen, ligesom en del af dem har måttet opgive mindst en ungdomsuddannelse.

I det omfang Jobcentret har iværksat opkvalificerende forløb, har denne målgruppe typisk haft stort besvær med at deltage og opnå udbytte af forløbet. Det er ligeledes erfaringen, at de unges praktiserende læger og/eller andre behandlere mangler optimisme med hensyn til målgruppens muligheder. Deres helbredssituation er oftest ubehandlet, og den behandling, der måtte være, er ofte ukoordineret. Der vil være mange af deltagerne, som har mangeårige børne- og familiesager bag sig og som også har kontakt til Psykiatri og Handicap.

Generelt er der en markant øget risiko for at gruppen marginaliseres i forhold til arbejdsmarkedet.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til denne gruppe af unge(u/30 år) er meget høj, idet varigheden af deres forløb på offentlig forsørgelse i gennemsnit er mere end fem år. En skønnet gennemsnitsudgift til forsørgelse for målgruppen er i 2015 beregnet til ca. 8.500 kr. pr. måned. I tillæg hertil har der for gruppen været udgifter til deltagelse i diverse langvarige aktiveringsindsatser. Der er regnet med 20% i statsrefusion da alle har været ledige i mere end 1 år. kr. 8.500 – 20% = kr. 6.800 i kommunal udgift pr. måned pr. person, svarende til kr. 81.600 pr. år

 

Eksempel v/4 deltagere

Besparelse på forsørgelsesydelse ved forkortelse af aktiv periode med to år

2016

-

2017

136.000

2018

326.400

2019

190.400

 

Udgifter projekt

2016

2017

2018

10 mdr. á 16.900 kr. pr. deltager(start 1/8-2016)

70.416

98.583

0

Projekt start 1/8-2016

v/min. 4 deltagere

281.666

394.333

0

 

Ud fra ovennævnte beregning er tilbuddet stort set udgiftsneutralt ved forkortelse af aktiv periode med 2 år(= ude af offentlig forsørgelse i 2 år) og vil medføre en besparelse i kontanthjælp hvis aktiv perioden forkortes med mere end 2 år.

Såfremt at optræningsperioden forlænges med mere end de forudsatte 10 måneder, vil dette udsætte tidspunktet for ”break Even”, men da projektets mål er ansættelse i varige stillinger, forventes der under alle omstændigheder en besparelse, som dog i disse tilfælde først vil falde i overslags årene.

Lovgrundlag og metode:
Det er kommunen og jobcentret, der visiterer deltagerne til projektet. Derfor lægges der vægt på, at der er et tæt samarbejde med jobcentret og ”Klar til Start”.

Der er en indbygget jobgaranti i projektet. Derforer det vigtigt, at deltagerne er motiverede, og at de ser det som en gulerod, at de ansættes i et ordinært job, fleksjob eller skånejob i en fakta butik, hvis de gennemfører uddannelsesforløbet.

Den ”typiske” deltager vil være en aktivitetsparat kontanthjælps- eller uddannelseshjælps-modtager(LAB, §2.3 og § 2.13). Men det kan også være en person, der er i gang med et ressourceforløb (§2.11) eller jobafklaring (§2.14) samt personer, der er godkendt til et fleksjob (§ 2.4) og førtidspensionister, der gerne vil i et skånejob (§ 2.6)

Selve uddannelsesforløbet er skræddersyet til den enkelte og varer mellem 10 og 22 måneder.

Deltagerne visiteres til forløbet i henhold til § 32, stk 1, nr.2 i Lov om en aktiv beskæftigelses-indsats (særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb med indbygget praktik). Der er en fast månedspris for deltagelse.

Der er også mulighed for visitation efter lov om specialundervisning for voksne og som led i et STU-forløb (tidligst på andet år).

Uddannelsesforløbet foregår i en af faktas træningsbutikker. Ansættelsen sker bagefter i en af faktas øvrige butikker.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Indstilling fra Handicapråd og Social- og Sundhedsudvalget vil foreligge på mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2016.

 

Handicaprådet den 3. maj 2016:
Handicaprådet ser meget positivt på tiltaget og er meget positive over at der fremsættes et tilbud specifikt til unge indenfor ASF. Handicaprådet anbefaler at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at godkende forslaget.

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 4. maj 2016

1.
Klar-Til-Start-Brochure (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Status på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets delmål for 2016

00.30.02G01-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-05-2016

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Udvalget orienteres om status på delmålene for 2016 og drøfter om der er behov for at justere disse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    at orienteringen om status på delmål for 2016 tages til efterretning

b)    at udvalget drøfter evt. behov for at justere delmål for 2016

c)    c) at udvalget tager en indledende drøftelse af nye mulige delmål for 2017

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2016:

a) orienteringen taget til efterretning, b) drøftet, c) drøftet

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetprocessen forud for vedtagelsen af budget 2017, skal der defineres nye delmål for 2017 og evt. justeres i eksisterende delmål for 2016.

Nedenfor gennemgås status på delmålene for 2016. Dette er for at give udvalget det bedst mulige grundlag for at sætte nye og justere eksisterende mål og delmål for 2017, hvilket sker på næstkommende møde den 6. juni 2016.

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som ansvarsområder. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

 

Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg:

Psykisk sårbare og borgere med udviklingshæmning:

Iværksættelse af initiativer på tværs af centre (”den optimale vej”)

Delmål for 2016

Status på delmål 2016

I forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A-området og borgere med udviklingshæmning, skal Bornholms Regionskommune iværksætte initiativer på tværs af centre, med henblik på at afdække borgernes muligheder for beskæftigelse og evt. uddannelse og tilrettelægge ”den optimale vej” til at realisere den enkelte borgers muligheder.

Delvist opfyldt; Den virksomhedsrettede indsats er styrket og der er oprettet en lang række nye løntilskudsjob til førtidspensionister.

Miljøpedeller iværksat.

 

Beskæftigelse og uddannelse og Erhverv: Integration

Delmål for 2016

Status på delmål 2016

Demokratisering og læring af det danske sprog.

 

 

Ny sprogstrategi, integrations strategi i høring.

Intenst samarbejde med Campus Bornholm.

Integrationsråd er i drift og spiller sammen med udvalget.

Uddannelse og arbejde.

 

 

 

Har afprøvet brancheforløb indenfor ”Metal området”, og en model for fremtidig kompetenceafklaring. Der oprettes i stigende omfang praktikker og jobs.

Der er indkaldt til ”mini-Marienborg møde”.

Opdatering af kvalifikationer til imødekommelse af behov for kvalificeret arbejdskraft på det Bornholmske arbejdsmarked.

Delvist opfyldt, se ovenstående

Beskæftigelse og uddannelse, Erhverv og Plan og byg: Erhvervsindsats

Fortsat fokus på, at sikre en forenkling af erhvervskontakten ved at have en koordineret tilgang.

 

Delvist opfyldt (En adresse, et tlf.nr., indførelse af fælles CRM system, fælles kompetenceudvikling af medarbejdere). 

Fastholde og udvide samarbejdet med relevante interessenter.

 

 

Delvist opfyldt. Løbende dialog med Dansk Industri og Bornholms byggeri.

Beskæftigelse og uddannelse og Erhverv: Ungeindsats

Fortsætte og udvikle et tæt samarbejde med UU-vejledere, mentorer på uddannelsessteder.

 

Delvist opfyldt. Iværksat via Ungeguide og ”Ung på vej”

Fokus på tværfagligt samarbejde mellem kriminalforsorgen, sundhedsvæsenet og kommunale myndigheder, herunder Center for Børn og Familie, EUB (ydelser), samt psykiatri og handicap.

Delvist opfyldt. Iværksat med nyt misbrugsteam og ungerådgivning.

Styrke og optimere tilbud om mentor.

 

 

 

Opfyldt

 

 

Beskæftigelse og uddannelse og Erhverv:

Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet

Delmål for 2016

Status på delmål 2016

Følge udviklingen kvartalsvis ved statistisk materiale på jobindsats.dk

 

 

Opfyldt. Se vedhæftet bilag

Udvikle implementering af Empowerment begrebet i det daglige arbejde

 

 

 

Delvist opfyldt. Der er påbegyndt en proces til implementering af Empowerment tilgangen i hele EUB.

 

Undervisning, Beskæftigelse og uddannelse, Erhverv og Plan og byg: Rekruttering

Delmål for 2016

Status på delmål 2016

Deltagelse og synliggøre uddannelse- og beskæftigelsesmuligheder på relevante messer og lign.

 

Delvist opfyldt (Fx BUM) samt via samarbejdet i tilflytterservice.

Synliggøre ledige stillinger i udenlandske netværk.

 

 

 

Delvist opfyldt via øget anvendelse af EURES netværket (Forsøg med bornholmsk virksomhed)

 

 

 

På udvalgsmødet den 9. juni 2016 vil udvalget få forelagt beslutningsoplæg til nye delmål for 2017. Derudover forventes mødet at blive indledt af dialogmøder med centrene.

 

Det vedhæftede bilag vil blive forelagt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kvartalsvis og dækker bredere end de udvalgets fastsatte mål.

 

Administrationen foreslår at udvalget overvejer et mål for erhvervsfrekvensen for flygtninge ved udgangen af integrationsperioden på tre år.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 4. maj 2016

1.
Nøgletal Beskæftigelse_Bornholm_2016 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Koordinering med andre politikområder

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-05-2016

5

 

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøudvalget er jf. beslutning i punkt 10 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgsmødet d. 11.4.2016 forespurgt om interesse i deltagelse i virksomhedsbesøg.

Henvendelsen har været oppe på Teknik- og Miljøudvalgsmødet d. 2.5.2016 og der vil foreligge svar fra Teknik- og Miljøudvalget på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgsmødet d. 4. maj 2016.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. maj 2016:

Positiv tilbagemelding fra Teknik- og Miljøudvalget, fælles virksomhedsbesøg planlægges til opstart i september 2016

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ekstern evaluering af BRKBehandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-05-2016

6

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Som led i evaluering af den ændrede organisationsstruktur i Bornholms Regionskommune pr. 1. marts 2014, blev der i vinteren 2015/16 gennemført en Bornholmerpanelundersøgelse af bornholmernes oplevelse af den kommunale service samt dialogen og samarbejdet med kommunen på Bornholm. Evalueringen er forelagt ØPU og Kommunalbestyrelsen til orientering hhv. d. 15. og d. 31. marts. Udvalget skal drøfte undersøgelsens konklusioner specifikt på udvalgets område. Herunder relevansen i forhold til det kommende målarbejde.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    at udvalget drøfter undersøgelsernes resultater specifikt på udvalgets område

b)    at udvalget drøfter, hvordan undersøgelsens resultater og konklusioner kan indgå i arbejdet med at definere nye delmål for 2017. 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. maj 2016:

a) drøftet, b) drøftet

Sagsfremstilling

BRK ændrede organisationsstruktur pr. 1. marts 2014. HovedMED besluttede i den forbindelse at gennemføre en evaluering, som er gennemført i flere etaper med først et internt og til slut et eksternt fokus.

  

Bornholmerpanelundersøgelsen Service og samarbejde

Bornholmernes oplevelse af den kommunale service samt dialogen og samarbejdet med kommunen på Bornholm er undersøgt vha. Bornholmerpanelet, som er regionskommunens elektroniske borgerpanel. 424 panelmedlemmer har besvaret undersøgelsen, som er gennemført i december 2015.

 

Der er sammenlignet med resultater fra tidligere lignende undersøgelser gennemført i 2011 og 2014. Formålet har været at følge udviklingen i opfattelsen af, hvordan BRK varetager de kommunale serviceopgaver samt håndterer dialog og samarbejde med borgerne. Hvor går det godt, og hvor er der rum til forbedring?

 

Det er tale om en imageundersøgelse af den kommunale service på Bornholm i 2015, og af hvordan opfattelsen af servicen har udviklet sig over tid. Bornholmerpanelet er bredt sammensat, og panelmedlemmerne har svaret på servicespørgsmålene uden nødvendigvis at være brugere af den pågældende kommunale service. Resultaterne vedrørende service kan derfor ikke læses som en brugerundersøgelse.

 

Overordnede resultater

·         Samlet set er mellem 27% og 65% enige i, at BRK har en god standard for offentlig service på de undersøgte områder. Højest scorer vedligeholdelse af veje og cykelstier samt grønne områder med hhv. 65% og 53%. Børnepasning, skoler og ældrepleje ligger lavest. Her er kun ca. 1/3 af de adspurgte enige i, at kommunen har en god standard. 

 

·         For så vidt angår børnepasning, skoler, ældrepleje, grønne områder samt sundhedsfremme og forebyggelse er der sket et fald i den generelle opfattelse af BRK’s service sammenlignet med 2011. Opfattelsen af den offentlige bustransport er til gengæld forbedret, og i forhold til vedligeholdelse af veje og cykelstier, er situationen stort set status quo.

 

·         Undersøgelsen indikerer, at regionskommunen sammenlignet med tidligere er blevet markant bedre til at levere hurtig og smidig sagsbehandling. Andelen, som er helt enige i dette, er steget hele 26 procentpoint fra 29% til 55%.

 

o    I forhold til borgerinddragelse er der ligeledes sket en positiv ændring. Bornholmerne oplever i stigende grad at blive inddraget rettidigt i både lokale forhold og i Bornholms udvikling generelt, idet andelen af enige på alle måleparametre vedr. borgerinddragelse er steget med ca. 10 procentpoint sammenlignet med 2011. En stor andel mener dog ikke, at borgerne inddrages rettidigt i de politiske beslutningsprocesser.

 

·         I forhold til kommunikation og information benytter borgerne i stigende grad hjemmesiden brk.dk til at finde information om regionskommunens servicetilbud. Der er sket en stor stigning på næsten 20 procentpoint. De bruger også brk.dk oftere, men kun knapt halvdelen af respondenterne mener dog, at hjemmesiden lever op til forventningerne, og tendensen er faldende. Bornholmerpanelets anbefalinger vedr. kommunikation lyder især på at prioritere og professionalisere den eksterne kommunikation, levere nyheder og informationer om tilbud til borgerne direkte via fx SMS og nyhedsbreve samt give især hjemmesiden men også brevene til borgerne en overhaling.

 

Resultater på udvalgets område

Kontakten med borgerne (s. 17 i rapporten)

·         Respondenterne er blevet bedt om at tage stilling til, hvor enige de er i, at BRK’s medarbejdere er kompetente og velkvalificerede. Der kan ses en forholdsvis uændret fordeling af enige og uenige men med en svagt stigende tendens fra 60% til 63%. Kommentarerne vedrører især udfordringer i forhold til at få fat på samt svar fra den pågældende sagsbehandler, man er blevet sat i forbindelse med.

Hurtig og smidig sagsbehandling (s. 18 i rapporten)

·         Her er der en markant positiv ændring i andelen af enige sammenlignet med 2011. Stigningen er på hele 26 procentpoint fra 29% til 55%.

·         Andelen, der har svaret ved ikke/ikke relevant blevet mindre, men en stor del af stigningen kan findes i, at der er færre uenige end tidligere: 46% var uenige i 2011, mens det er 27% i 2015. 

 

Samlet konklusion

Bornholmerpanelundersøgelsen Service og Samarbejde viser, at den ændrede organisation i Bornholms Regionskommune er så at sige ”bestået” med borgere og politikeres øjne. Det er i tråd med den interne evaluering i januar-februar 2015. De kritikpunkter, slutevalueringen rummer, kan ikke umiddelbart henføres til Bornholms Regionskommunes organisering.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 4. maj 2016

1.
Bornholmerpanelundersøgelsen_Service_og_Samarbejde_februar 2016 (PDF)

2.
Undersøgelse_af_Kommunalbestyrelsens_samarbejde_med_administrationen_februar 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Sager til orientering

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-05-2016

7

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2016:

a) status givet

b) status givet, der gives en tilbagemelding fra "Mini-Marienborgmødet" på juni 2016 mødet i    

     EBU,

c) Taget til efterretning
d) Temamøde om syge-dagpenge planlægges i forbindelse med august 2016 mødet

 

a)    Status på kørselsudbud

b)    Status ”Mini-Marienborgmøde”

c)    Opfølgning på punkt på sidste EBU møde om Turistinformation

d)    Temamøde om syge-dagepenge på EBU mødet august 2016

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Sager til høring i Integrationsråd

00.22.04A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-05-2016

8

 

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At ingen sager sendes til høring i Integrationsrådet

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. maj 2016:

Ingen sager sendes til høring i Integrationsrådet

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-05-2016

9

 

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At ingen sager sendes til høring i Ældreråd og Handicapråd

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. maj 2016:

Ingen sager sendes til høring i Ældreråd og Handicapråd

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Eventuelt

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-05-2016

10

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. maj 2016:

A. P. Møller  fonden kan søges om projektpenge til udsatte børn, evt. kan der søges fælles for hele Bornholms Regionskommune