Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
02-11-2016 kl. 15:30
Vibegård, mødelokale 1, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Dialogmøde - Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse
  åbent 3 Implementering af budget 2017 - særlige indsatser
  åbent 4 Bornholms Turistinformation - Godkendelse af kontrakt
  åbent 5 Velfærdsalliance med DBU
  åbent 6 Anlægsbevilling til ombygning af den tidligere kommunale tandklinik i Klemensker til midlertidige boliger for flygtninge
  åbent 7 Koordinering med andre politikområder
  åbent 8 Sager til orientering
  åbent 9 Sager til høring i Integrationsråd
  åbent 10 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 11 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

02-11-2016

1

 

 

Fraværende

Bente Johansen, Jonna Nielsen

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde – Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse  

00.30.02G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

02-11-2016

2

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter       

Resumé

I forlængelse af budgetforliget for 2017 afholdes der dialogmøder mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         dialogen til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 2. november 2016:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2017 – 2020. På den baggrund holder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

Formålet med dialogmødet er, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2017 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Implementering af budget 2017 - særlige indsatser

00.30.00G01-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

02-11-2016

3

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Budget 2017 blev besluttet på kommunalbestyrelsesmøde den 14. oktober 2016.
I forbindelse med budgettet er der besluttet en række særlige indsatser på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Punktet skal ses sammen med punktet ” Dialogmøde – Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse”, hvor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget samt drøfte disse med medarbejdere og ledere fra området. Med afsæt i den dialog skal de enkelte indsatser drøftes med henblik på hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         Punkterne drøftes

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 2. november 2016

Drøftet. Udvalgets kommentarer tages med i den videre proces med udmøntningen af de enkelte områder i budgetforliget.

Sagsfremstilling

Budget 2017 blev besluttet på kommunalbestyrelsesmøde den 14. oktober 2016.


I forbindelse med budgettet er der besluttet en række særlige indsatser på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Punktet skal ses sammen med punktet ” Dialogmøde – Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse”, hvor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget samt drøfte disse med medarbejdere og ledere fra området.

Med afsæt i den dialog skal de enkelte indsatser drøftes med henblik på hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

 

Af følgende fremgår den administrative status for de enkelte forslag fra budget 2017:

 

Langvarige kontanthjælpssager

Indsatsen vil fokusere på de langvarige kontanthjælpssager, sager med mere end 3 års ledighed på kontanthjælp. Disse sager er oftest kendetegnet ved en meget lille tilknytning til arbejdsmarkedet og som oftest flere diagnoser af både psykisk og fysisk art.

For at få denne målgruppe tættere på arbejdsmarkedet, er en intensiv og arbejdsmarkeds-rettet indsats nødvendig. Til denne indsats kræves der færre sager pr sagsbehandler, således at der kan laves en intensiv og personlig opfølgning overfor borgeren, som er hyppigere end de lovpligtige 6 årlige samtaler. Dertil kommer et tæt og intenst samarbejde med en tilknyttet jobkonsulent, som kan støtte borgeren i det gode match til og på arbejdsmarkedet. Denne kontakt skal være samkørende med sagsbehandleren og målrettet fra starten af forløbet.

Der vil snarest blive igangsat en ansættelsesproces, så de nødvendige ressourcer/ (medarbejdere) er på plads til januar 2017.

Da business casen løber over flere år, vil der på næste udvalgsmøde blive fremlagt et forslag til en løbende afrapportering til udvalget omkring fremdriften i projektet.

 

Målrettet Brancheforløb (A) samt Brancheforløb og Real kompetence vurdering(RKV) af Integrationsflygtninge(B)

 

A)Der er mangel på arbejdskraft og forgæves rekrutteringer på flere områder på Bornholm. Det regionale arbejdsmarkedsråd har derfor godkendt branchepakker for tre områder Industrien, Byggebranchen og fødevarer. Formålet med forløbene er, at gøre ledige mere attraktive for de bornholmske virksomheder for at imødegå manglen. Det forventes at den statslige bevilling for 2017 vil kunne dække omkostningerne ved 2-3 forløb alene på A-dagpengeområdet. Det tænkes at pladserne på disse særlig tilrettelagte forløb vil kunne anvendes til andre målgrupper, særligt kontanthjælpsmodtagere forventes, at kunne have god effekt af deltagelse i disse opkvalificeringsforløb.

 

B)Indsatsen er målrettet flygtninge og familiesammenførte på integrationsydelse og omfatter de personer som er modtaget i 2015 og som fra år 2018 vil begynde at falde ud af integrationsperioden.  En indsats som består af hyppigere kontakt og brancherettede forløb med RKV(real kompetence vurdering) for de flygtninge hvor det er relevant, vil bringe denne gruppe tættere på arbejdsmarked. Indsatsen vil bygge på et tæt samarbejde med sagsbehandler og jobkonsulent og vil bestå af hyppigere samtaler samt en planlægning og etablering af brancheforløbene som sikre, at brancheforløbene svarer til målgruppens kompetencer og et godt match mellem flygtningens kompetencer og virksomhedens behov.

 

Der er indledt en planlægning sammen med Campus Bornholm omkring muligheden for at BRK køber og Campus Bornholm udbyder de relevante brancheforløb. Dette kan lyde som en simpel øvelse, men som i praksis er meget vanskelig, da der er tale om 9-11forløb á 6 ugers varighed med behov for relevante undervisere og faglokaler hos Campus. Da AMU området igennem flere år har været voldsomt presset med en meget lille og faldende kursusafholdelse, er relevante undervisere også få. Da det samtidig ønskes at brancheforløbene skal kunne tages som enkelt AMU moduler for personer i beskæftigelse, skal brancherne også høres dels om relevante AMU forløb, men også om hvornår de mest hensigtsmæssigt udbydes(fx af hensyn til sæson mv.)

Når de forskellige hensyn er afklaret og der er udarbejdet et kursuskatalog/årshjul forelægges dette for udvalget.

 

Integration

Ekstra integrationsindsats i 2 år.

Der er ved at ske en afdækning af den eksisterende finansiering, aktuelle og kommende behov, samt sammenhæng med forslaget ”Brancheforløb og Real kompetence vurdering(RKV) af Integrationsflygtninge”.

Når dette er tilendebragt, vil der blive fremlagt et forslag til en særlig indsats for udvalgt.

 

Indsats for flere voksenlærlinge

Flere brancher er udfordret på, at få tilstrækkelige antal elever til deres virksomheder, samtidig er der brancher hvor det efterfølgende er svært at fastholde udlærte svende på Bornholm.

Efter beskæftigelsesreformens afkortning af dagpengeperioden, er det ikke muligt at gennemfører hele uddannelsesforløb i dagpengeperioden. Det betyder at det opleves sværere, at få ledige (over 30 år) til, at påbegynde en erhvervsuddannelse.

Branchernes traditionelle rekrutterings mønstre, er typisk at en ansættelse af en elev sker, efter endt grundforløb.

Nogle brancher indgår uddannelsesaftaler før påbegyndelse af grundforløb, det har øget etableret bornholmers motivation for, at gennemfører en erhvervsuddannelse, hvis de på forhånd har hele uddannelsen tilrettelagt. I nogle tilfælde vil det være muligt at gennemføre uddannelser i forbindelse med bestemmelserne om voksenlære.

Virksomhederne i brancherne vil modtage elevrefusion også under grundforløbet, hvis der udbetales løn fra arbejdsgiver. Branchernes rekrutteringsmønstre skal udfordres, dels for at øge antallet af potentielle elever, men også for at motivere ledige til, at gennemfører en erhvervsuddannelse.

Der vil blive udarbejdet forslag til en kampagne samt udfærdiget relevant kampagnemateriale, som vi blive forelagt for udvalget, således at indsatsen kan påbegyndes fra januar 2017.

 

EGU-elever i private virksomheder/ EGU-elever i BRK virksomheder

Der vil snarest blive igangsat en ansættelsesproces, så de nødvendige ressourcer/ (medarbejder) er på plads til januar 2017.

Da business casen løber over flere år, vil der på næste udvalgsmøde blive fremlagt et forslag til en løbende afrapportering til udvalget omkring fremdriften i projektet.

 

Uddannelsesvejledning

Indsatsen skal imødegå udfordringer med at målgruppen af unge der har ret til vejledning er betydeligt begrænset med den seneste lovgivning. Et årsværk vil betyde at de unge, der ligger tættest på målgruppen og er i tvivl om deres uddannelsesvalg kan få vejledning og tilgangen til EUD kan styrkes.

Men da der er flere målgrupper som kan have gavn af en øget vejledningsmæssig indsats skal indsatsen prioriteres.

 

A.   Børn og unge i grundskolen, hvor fokus skal være på at den enkeltes viden om sig selv, egne kompetencer og præferencer samt om uddannelses - og jobmulighederne i det hele taget kommer i fokus, således at den unge ved afslutning af grundskolen i 9- eller 10. klasse står langt bedre rustet til at træffe et kvalificeret og kompetent uddannelsesvalg. I dag er valget af ungdomsuddannelse for mange i grundskolen et spørgsmål om hvad deres forældre, kammeraterne og omgivelserne forventer og anbefaler. Som en konsekvens af vejledningsloven er langt de fleste børn og unge henvist til kollektive oplæg og uddannelse og job undervisningen.

 

B.   Det gælder for unge, der har det svært i uddannelsessystemet eller måske har valgt det ordinære uddannelsessystem fra. Her må fokus være på at de unge, der har forudsætninger for at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse får hjælp, støtte og vejledning til rent faktisk at gennemføre en sådan, så de unge ikke ender som voksne ufaglærte, hvis deres potentiale er til mere. Denne gruppe får en uddannelsesrettet indsats hvis de falder fra den ungdomsuddannelse, som de søgte ind på efter grundskolen eller hvis de – af alle mulige årsager – kommer i kontakt med det offentlige forsørgelsessystem.

 

C.   Det gælder for voksne(Op til 30 år), der ikke fik gennemført en ungdomsuddannelse eller en erhvervskompetencegivende uddannelse mens de var unge. Også her må fokus være på at den gruppe af voksne, der har forudsætninger for at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse, får hjælp, bliver opmærksom og får støtte og vejledning til rent faktisk at gennemføre en sådan. For denne gruppe er der i dag ikke nogen steder at gå hen ud over eVejledning, hvis de vil have råd og vejledning i forhold til uddannelse og erhverv.

 

Det er administrationens anbefaling, at man enten vælger målgruppe A, B eller C, da et årsværk ikke vil kunne gøre en forskel for alle målgrupper.

Der ønskes derfor en drøftelse af prioritering hvorefter administrationen udarbejder et forslag til beslutning på kommende udvalgsmøde.

 

Opnormering af vielsesfunktionen med ca. 0,3 årsværk

Er ved at undersøge hvilke muligheder som er mest hensigtsmæssige i forhold til implementering af budget 2017. Afdækningen tager bl.a. afsæt i følgende:

- Stigende behov for sprogkundskaber(Engelsk/Tysk)

- Afdække kompetenceudvikling(sprog) af nuværende ansatte

- Deltager i arbejdsgruppen ”Bornholm som bryllups Ø”.

 

En tilførsel af 0,3 årsværk vil ikke ændre ventetiderne markant i forhold til vielser. Det er derfor vigtigt at se på hele forretningsgangen/udførelsen af vielser. En afdækning af dette er derfor igangsat. I denne forbindelse indgår arbejdet med ”Bornholm som bryllups Ø men samtidig også den ramme som lovgivningen fastsætter, hvor alle skal have samme mulighed for at få foretaget en borgerlig vielse.

I forhold til de overvejelser og prioriteringer som skal finde sted, så udfordres borgerservice og ydelser i øjeblikket på, at mange ønsker vielser rundt på hele Bornholm og specielt i weekender, hvilket på grund af tid til transport, weekend tillæg til medarbejdere mm. gør disse vielser meget dyre, hvorimod vielser foretaget på Landemærket, i kommunens lokale i almindelig åbningstid er markant billigere. Der kan derfor foretages flere vielser for samme penge, hvis der primært udbydes vielser ud fra disse rammer.

Der vil når ovennævnte er afdækket blive fremlagt en sag for udvalget.

 

Andre initiativer

Synlighed på hjemmesiden www.brk.dk. for ”vielser”, har ind til nu været placeret under overskriften ”Børn, unge og Familie”, hvilket ikke har været særlig logisk og synligt.

Der er derfor nu oprette en særskilt ”kasse” til vielser på siden ”Borger”.

Det er siden der åbner når man klikker på ”Borger” i menuen. Se nedenfor:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vælger man derimod at søge efter ”Vielser” – er der lavet en såkaldt ”promoted results” i søgningen. Det gør, at der er et fremhævet link der henviser specifikt til disse sider. Se nedenfor. Her er henvisningen både på dansk, engelsk og tysk.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Økonomiske konsekvenser

Ikke udover det som er beskrevet i de enkelet budgetforslag.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Turistinformation - Godkendelse af kontrakt 2017-2019

24.05.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

02-11-2016

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Dette punkt lægger op til beslutning af rammen for den nye aftale om drift af kommunalfinansieret turistinformation fra og med d. 1. januar 2017.

Kommunalbestyrelsen drøftede på et temamøde d. 18. april 2013, hvordan BRK kunne bidrage til økonomisk vækst og udvikling i den bornholmske turismesektor. Kommunalbestyrelsens drøftelser var inspireret af oplæg fra en række bornholmske turismeaktører samt fra Visit Denmark og Videncenter for Kystturisme. De overordnede anbefalinger gik i retning af behov for koordination og prioritering for at styrke kvaliteten i sektoren. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at bakke op om dette via sine kontrakter med turismeaktørerne, dvs. Destination Bornholm/Velkomstcentret og de lokale turismeinformationer.

På mødet d. 21. august 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen, at opsige de treårige kontrakter med de lokale turistinformationer og at indlede en dialog, der skulle resultere i en handlingsplan for BRK’s strategiske og operative indsats på området, som vedtages politisk (Bilag).

EBU vedtager d. 26. februar 2014 en vision og mission for den fremadrettede indsats (Bilag).

Siden Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mødtes med de lokaler erhvervs- og turismeforeninger d. 19. august 2015 (Bilag), har foreningerne i løbet af den efterfølgende dialog med administrationen og Destination Bornholm udtrykt ønske om at turistinformationsarbejdet overgår til Destination Bornholm – herunder at medarbejderne så vidt muligt virksomhedsoverdrages.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte d. 11. april 2016 at a) de fem hidtidige kontrakter på turismeområdet afløses af én kontrakt mellem regionskommunen og Destinationen, b) at det årlige tilskud kobles med én handlingsplan med beskrivelse af den forventede effekt af det kommunale tilskud og c) at aftalerne med de lokale erhvervs- og turismeforeninger forlænges til og med 31. december 2016 (Bilag).

Destination Bornholms bestyrelse afviste i første omgang at overtage opgaven, da bestyrelsen fandt, at økonomien ikke var tilstrækkelig robust. Efterfølgende har Destination Bornholm haft bilaterale dialoger med foreningerne, for at få justeret ønskerne til åbningstider til den givne økonomiske ramme. Selvom især ASTE i Allinge-Gudhjem slækkede på ønskerne, kom man endnu ikke i mål.

EBU valgte at udsætte sin behandling af sagen på sit møde den 31. august 2016 og afvente budgetforhandlingerne. Dér endes man om at tilføre 400.000 kr. årligt i en treårsperiode, hvilket er indarbejdet i nærværende udkast til kontrakt for 2017-2019 og handlingsplan for 2017.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at udkast til kontrakt for 2017-2019 og handlingsplan for 2017 godkendes.

·         at i tilfælde af at Destinationen ikke ønsker at drive de lokale turistinformationer under den økonomiske ramme og med de tilskud, der er besluttet i kommunalbestyrelsen, så trækkes kontrakten tilbage og der fremlægges en særskilt sag om anvendelse af de midler, der er afsat årligt til de lokale turistkontorer samt særtilskuddet i 3 år vedtaget i budget 2017.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 2. november 2016:

Godkendt

Sagsfremstilling

Den kommunale turistinformationsopgave har tidligere været udført af Bornholms Velkomstcenter og de lokale erhvervs- og turistforeninger. Som det fremgår af resumeet, har foreningerne gennem den løbende dialog med administrationen og Destination Bornholm udtrykt ønske om at turistinformationsarbejdet overgår til Destination Bornholm med det formål, at kunne tilbyde den samme høje kvalitet turistinformation. Det gælder både den fysiske turistinformation der tilbydes i Rønne, Hasle, Allinge, Nexø og Åkirkeby, samt i satellitterne i Gudhjem og Svaneke, samt på nettet over mailen og telefonen.  

Nærvende udkast til kontrakt for 2017-2019 og handlingsplan for 2017 er således udtryk for denne ambition.

 

Nye lokaler

I Nexø vil der være tale om at turistinformationen flytter til nye lokaler på Nexø Havn, hvor der er tilbudt velegnede lokaler til en rimelig leje.

I Allinge er turistinformationen allerede flyttet til nyt centralt beliggende lokale på havnen.

 

Åbningstider:

Lavsæson = 1. oktober – 30. april minus lørdag i uge 41 + uge 42 (Efterårsferie)

Ydersæson = 1. maj – 23. juni og 14. august – 30. september

Højsæson = 24. juni – 13. august

 

Rønne: Helårsåbent. Lavsæson ma. – fredag, Ydersæson ma. – lø., Højsæson ma. – sø.

Hasle: Sæson åbent. Åbningsdage og tider fastsættes i forbindelse med ansættelse af personale

Allinge: Helårsåbent. Åbningsdage og tider fastsættes i forbindelse med ansættelse af personale

Gudhjem: Sæsonåbent. Åbningsdage og tider fastsættes i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt.

Svaneke: Sæsonåbent. Åbningsdage og tider fastsættes i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt.

Åkirkeby: Helårsåbent. Åbningsdage og tider fastsættes i forbindelse med ansættelse af personale

Nexø: Helårsåbent. Åbningsdage og tider fastsættes i forbindelse med ansættelse af personale

 

Personale

Personale, opsagt af de Erhvervs- og Turismeforeninger, tilbydes ansættelse hos Destination Bornholm i tilsvarende stillinger i det omfang, disse er interesseret. Der forventes en ensretning af stillingsbetegnelser på tværs af organisationen. Der forventes desuden enkelte ny-ansættelser som erstatning for opsagte medarbejdere, der ikke ønsker ansættelse i Bornholms Turistinformation.

Destination Bornholm vil tilbyde kurser til dem, som måtte vise sig at have behov.

Der tilrettelægges rutiner for det daglige arbejde med kundebetjening, salg, rapportering til bogholderi, informationssøgning mv.

Der forventes hurtigst muligt udpeget en koordinator, som skal varetage kontakten til de enkelte turistinformationer.

Alle medarbejdere vil blive undervist, så de er i stand til at vedligeholde data på Bornholms Turistinformations digitale platforme. I 2017 vil der blive påbegyndt nye processer og arbejdsformer i relation til det nye bornholm.info, herunder vedligehold af byafsnit og andre relevante data.

I foråret 2017 vil der bliver gennemført et fælles arrangement med socialt sigte. Det forventes desuden, at der bliver planlagt en tur i det bornholmske turismelandskab for at besøge virksomheder i lighed med de fællesture, Bornholms Velkomstcenter har tilrettelagt tidligere med det formål at opdatere medarbejderne om den nyeste udvikling hos turismevirksomhederne.

 

Informationsindsamling og vidensdeling

Alle medarbejdere forventes at medvirke til indsamling af informationer om tiltag på Bornholm, som har interesse for turister. Deling af disse informationer med kolleger skal systematiseres.

Der er et erkendt behov for et internt digitalt system til lagring og opdatering af informationer om stort og småt, som har relevans for øens turister. En stor del af denne information ligger i dag ”på papir” i kartoteksskuffer rundt omkring hos de lokale turistbureauer. Målet er at alle medarbejdere let kan finde de oplysninger, de måtte have behov for i det daglige informationsarbejde overfor gæsterne. I samarbejde med de ansatte afklares behov i 2017, og i det omfang det er økonomisk og praktisk muligt, påbegyndes arbejdet med at samle og digitalisere informationerne.

 

Personlig betjening

Personalets primære arbejdsopgave er personlig betjening af gæster før, under og efter ophold på Bornholm. Dette sker via personligt fremmøde på turistinformationen, via telefonbetjening og mailkorrespondance.

Medarbejderne skal kunne give en skriftlig og mundtlig fagligt kvalificeret service og information på minimum dansk, engelsk og tysk.

Turistinformationens medarbejdere skal besidde en betydelig viden om Bornholm, herunder bornholmske seværdigheder, aktiviteter, overnatnings- og bespisningsmuligheder, transport og offentlige servicefaciliteter.

 

Digital information

Medarbejderne indsamler, bearbejder og udgiver informationer om seværdigheder og begivenheder på hjemmesiden www.bornholm.info i samarbejde med turist- og erhvervsforeningerne, så denne hjemmeside er ajour og giver et troværdigt billede af Bornholms oplevelsesmuligheder. 

Udsendelse af nyhedsbreve om oplevelser på Bornholm foregår gennemsnitligt 6 gange årligt i dansk version, 6 gange i tysk version og 4 gange på engelsk.

Der foretages statusopdateringer på Facebook med information om begivenheder på Bornholm 6-7 gange ugentligt. Kommentarer og spørgsmål gennemgås/besvares dagligt. Bornholms Turistinformation er også, om end i langt mindre grad tilstede på Instagram.

Via virtuelle visitkort på web og app – Open2Day - informeres om åbningstider hos bornholmske virksomheder og besøgssteder.

 

Samarbejde

Bornholms Turistinformation vil i det omfang, de personalemæssige ressourcer tillader det, deltage i udvalgte møder sammen med de lokale Erhvervs- og Turismeforeninger med henblik på at sikre viden om udviklingsprojekter og vurdere relevans af bistand ved udviklingsprojekter. Endelig afklaring heraf sker som beskrevet i kontrakten mellem Destination Bornholm og BRK.

 

Bornholms Turistinformation stiller sig til rådighed med information ved specielle events som Folkemødet og pop-up begivenheder som fx Bornholm i København. Det forventes, at medarbejdere fra Bornholms Turistinformation i mindre omfang deltager på feriemesser i Danmark og udlandet sammen med aktører fra såvel overnatnings-, fødevare- og oplevelsessektor i 2017. Destination Bornholm beslutter omfanget af denne ydelse.

 

 

Besøgstal, 2015

Velkomstcentret             63.201

Allinge/Sandvig              26.867

Nexø:                          25.000

Gudhjem                      25.000

Åkirkeby:                      16.200

Svaneke:                      10.000

Hasle                             5.783

I alt                                177.850

 

Oplysningerne om besøgstal er nogle steder registret ved tælleapparat, mens andre er skønnede tal.

Økonomiske konsekvenser

Kontraktbeløbet ligger inden for den økonomiske ramme

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2. november 2016

1.
Forslag til ny resultatkontrakt Velkomstcentret 2017-2019 (PDF)

2.
Forslag til handlingsplan for 2017 (PDF)

3.
EBU 31. august 2016 (PDF)

4.
EBU 11. april 2016 (PDF)

5.
EBU 19. august 2015 (PDF)

6.
EBU 26. februar 2014 (PDF)

7.
KB 29. august 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Velfærdsalliance med DBU

00.16.00P20-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

02-11-2016

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune og Dansk Boldspil-Union (DBU) undersøger muligheden for at indgå i en velfærdsalliance, der skal styrke foreningslivet, sundheden og samarbejdet på tværs.

Indstilling og beslutning

 

Servicedirektøren indstiller,

·         at aftalen mellem DBU og BRK godkendes

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 2. november 2016:

Anbefalet

 

 

Sagsfremstilling

Velfærdsalliancen mellem Bornholms Regionskommune og DBU skal sikre gode rammer for udviklingen af idrætten i kommunen samt sikre, at endnu flere indbyggere bliver fysisk aktive.

Velfærdsalliancen har desuden fokus på at bruge fodbolden som løftestang til at tage et større samfundsmæssigt ansvar, og dermed medvirke til at løfte traditionelle kommunale opgaver i de lokale fodboldklubber.

 

En arbejdsgruppe på tværs af centre for Teknik og Miljø, Sundhed, Psykiatri og Handicap, Børn og Familie samt Skole, Kultur og Fritid, har arbejdet på at kvalificere og tilpasse Velfærdsalliancen, så Bornholm får mest muligt gavn af aftalen. Det indebærer, at medtage erfaringer fra allerede gennemførte eller igangværende projekter, samt en vurdering af, om de skulle fortsætte i fremtiden som en del af Velfærdsalliancen. Arbejdet har resulteret i den vedhæftede aftale til godkendelse.

 

Aftalen er tre-årig med mulighed for genforhandling efter de tre år. I hovedtræk fokuserer aftalen på, at der skal være et klart formål med hvert tiltag, ligesom der gerne må være et målbart resultat. Der er gode erfaringer med børnehavefodbold fra Børn og Familie, som arbejdsgruppen har vægtet højt. Dette skyldes dels de gode erfaringer, og dels vigtigheden af at få gjort sport til en naturlig del af hverdagen i en tidlig alder. Dermed er der større håb om, at børnene vil fortsætte den aktive livsstil senere. Modtagerklasserne har gode erfaringer fra fodboldprojektet ’Spartacus’ for flygtningebørn, og ser gerne en lignende konstruktion fortsat gennem Velfærdsalliancen, da man herigennem vil kunne gøre de nye borgere, fortrolige med den danske foreningstanke og de fællesskabsbaserede klubber. Projekt FIFA 11 for Health er et fodbold- og sundhedsprojekt i fire folkeskoler, som forløber over 11 uger i skolernes 5. klasser. Gennem fodbolden introduceres eleverne for en række sundhedsbudskaber, der behandles ud fra fodboldøvelser.

I Velfærdsalliancen er desuden inkluderet nogle events, som vil være med til at understøtte fodbolden og idrætten på øen. I forhold til disse events, var der i arbejdsgruppen et stærkt ønske om, at lokale foreninger/ spillerne får del i oplevelsen og indtægterne. Fx ønskes en U-landkamp for piger, og her ville være godt at få mulighed for at lade de bornholmske pigespillere få mulighed for at træne sammen med landsholdet, og dermed stille spørgsmål og få ny viden om sporten.  Ligeledes ønsker arbejdsgruppen at supplere børnehavefodbold-projektet med afholdelse af en afsluttende turnering, hvor forældre også bliver inddraget. Det er arbejdsgruppens klare indtryk, at forældrene spiller en stor rolle for børnenes videre sportsudøvelse. Forældrene er desuden en gruppe, der er attraktive at få involveret i foreningslivet som frivillige.

 

Velfærdsalliancen behandles i alle udvalg, da aftalen favner en række områder på tværs af centrene. Der er initiativer, der appellerer til integration af flygtninge, hvilket betyder, at en behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er relevant. Aftalen skal ligeledes behandles i Børn- og Skoleudvalget, idet der er flere tiltag, der relaterer sig til dette område. Da Regionskommunen, som en del af Velfærdsalliancen, også ønsker at afholde events i de kommunale faciliteter, skal aftalen ligeledes behandles i Teknik- og Miljøudvalget. Fritids- og Kulturudvalget skal se på det idrætspolitiske medens Social- og Sundhedsudvalget skal forholde sig det det sundhedspolitiske aspekt i aftalen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 55.000 kr. pr. år i budget 2017 og overslagsårene til finansiering af en velfærdsalliance mellem DBU og Bornholms Regionskommune.

 

Forslag nr. FKU-04

1000 kr. – i 2016-priser

 

2017

2018

2019

2020

Nuværende udgift

 

 

 

 

Merudgift

55

55

55

55

Nettoudvidelse

55

55

55

55

 

 

De 55.000 p.a. er et symbolsk beløb: Udover et direkte DBU-tilskud på 650.000 kr. til de nævnte aktiviteter i perioden, udgør DBU’s samlede udgifter til de nævnte aktiviteter i Velfærdsalliancen minimum 385.000 kr. I dette beløb er ikke medregnet udgifter til projektledelse, administration eller eventuelle ekstra rejseomkostninger. Kommunens udgift til Velfærdsalliancen er 55.000 kr. om året, i alt 165.000 kr. over tre år. For dette beløb fås aktiviteter til en værdi af 650.000 kr. + 385.000 kr. fra DBU’s egen kasse.

 

I forbindelse med afholdelse af events er det aftalt med DBU, at de sørger for at informere og organisere de lokale foreninger til at stå for en del af arbejdet, da det vil mindske kommunens udgifter og øge foreningernes indtjeningsmuligheder.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 2. november 2016

1.
Velfærdsalliance (DOCX)

2.
U-landskampe (PDF)

3.
Oldboys-landskamp (PDF)

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2. november 2016

4.
Bilag U-landskampe Forplejning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Anlægsbevilling til ombygning af den tidligere kommunale tandklinik i Klemensker til midlertidige boliger for flygtninge

82.20.00G01-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

02-11-2016

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommunes flygtningekvote er i de seneste år forøget væsentligt. I 2016 forventes der tillige et større antal familiesammenføringer.

Stigningen i antallet af flygtninge i Bornholms Regionskommune viser sig også ved et stigende behov for midlertidige boliger.

Kommunen tilføres særlige tilskudsmidler som følge af det ekstraordinært høje antal flygtninge.

Der søges om en anlægsbevilling til ombygning af den tidligere kommunale tandklinik i Klemensker til anvendelse for midlertidige boliger, finansieret af dette tilskud.

Ejendommen er beliggende på Pihls Allé 32 i Klemensker.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at ejendommen Pihls Allé 32 i Klemensker ombygges til midlertidige boliger for kvoteflygtninge

b) at der gives en anlægsbevilling på 550.000 kr. til ombygning af ejendommen Pihls Allé 32 i Klemensker til midlertidige boliger for kvoteflygtninge

c) at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 550.000 kr., finansieret af de likvide midler, og

d) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Taget af dagsordenen.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 31. oktober 2016:

Indstillingen kan ikke anbefales, idet der ønskes tilvejebragt en mere omfattende plan med flere indkvarteringsmuligheder og mulighed for prioritering herimellem samt blandt andet ledsaget af en kommunikationsplan i relation til de eventuelt berørte lokalsamfund.


Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke.

Bo Haxthausen følger den administrative indstilling.

 

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

·         Sagen til orientering

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 2. november 2016:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Baggrund og aktuel status på flygtningeområdet.

Bornholms Regionskommune er tildelt en kommunekvote på henholdsvis 188 flygtninge i 2016 og 147 flygtninge i 2017 af Udlændingestyrelsen.

 

Det er varslet, at der ikke vil blive visiteret det antal flygtninge, som meddelt på kvoten, og det forventede antal flygtninge for 2016 og 2017 er derfor nedjusteret. Den seneste udmelding fra Udlændingestyrelsen i september 2016 udviser et skøn for 2016 på 85 flygtninge og et skøn for 2017 på 80 flygtninge, hertil kommer de familiesammenførte.

Mange af de visiterede har kone og børn, og der forventes en stigning i antallet af familiesammenførte.

Der er således et stigende behov for midlertidige boliger til flygtninge på Bornholm, boliger som samtidig skal være billige, da enlige flygtninge maximalt må betale godt 2.000 kr. pr. måned i husleje jf. gældende lovgivning.

Udfordringen vedrørende flygtninge og familiesammenførte er landsdækkende, og på den baggrund er der den 8. januar 2015 en ”forståelse mellem regeringen og KL om integrationsområdet” om forskellige præciseringer og nye tiltag på området, herunder en ekstraordinær pulje, som fordeles til kommunerne ud fra det konkrete antal flygtninge som kommunen modtager.

 

Midlertidige boliger.

Bornholms Regionskommune har allerede ombygget flere kommunale ejendomme til formålet, men der er stadig behov for flere boliger til enlige. Der kan nemlig først endelig boligplaceres, når familiesammenføringen har fundet sted, idet en enlig flygtning ikke har økonomi til at bebo en familiebolig.

Det er på denne baggrund, at der nu søges om at ombygge ejendommen Pihls Allé 32 i Klemensker til 20 boliger for enlige flygtninge. Ejendommen, som pt. er tom, husede før den tidligere tandklinik i Klemensker.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 550.000 kr. til ombygning af den tidligere tandklinik i Klemensker, Pihls Allé 32, til midlertidige boliger for enlige kvoteflygtninge.

Anlægsbudget. Se bilag 1.

Udgiften kan finansieres af det ekstraordinære investeringstilskud til kvoteflygtninge, idet bevilling 96 Tilskud og udligning forhøjes med -550.000 kr.

Administrativ tilføjelse til TMU 31.10.2016 og EBU 2.11.2016

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og drift under Teknik- og Miljøudvalget. Dog fremlægges denne sag tillige for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for deres orientering, idet boligplaceringen af flygtninge er en del af integrationsopgaven, som henhører under dette udvalg. Sagen besluttes på kommunalbestyrelsesmødet 24. november 2016.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. oktober 2016 en række tillægsbevillinger til budget 2016, herunder en bevilling til de ekstra tilskud på integrationsområdet, som udgør i alt

-5.604.000 kr.

Beløbet er nu blevet tilført de likvide midler, hvorfor finansieringen af udgiften på 550.000 kr. til ombygning af den tidligere tandklinik i Klemensker, skal finansieres af de likvide midler.

 

Administrativ tilføjelse til EBU den 2.11.2016 og ØPU 15.11.2016

Det fremgår af sagsfremstillingen, at der er tale om at ombygge ejendommen Pihls Allé 32 i Klemensker til 20 boliger for enlige flygtninge. Der er rettelig tale om 12 boliger.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. september 2016

1.
Bilag 1. Anlægsbudget (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Koordinering med andre politikområder

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

02-11-2016

7

 

 

Indstilling og beslutning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 2. november 2016:

Der ønskes en skriftlig status på miljøpedeller og det fælles mål med Social- og Sundhedsudvalget.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Sager til orientering

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

02-11-2016

8

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 2. november 2016:

Orientering givet.

 

a.    Status for hvor mange der er ramt at ændringer som følge af kontanthjælpsloftet og hvor mange der er undtaget af jobcenteret, fordi det vurderes at de ikke kan arbejde

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til høring i Integrationsråd

00.22.04A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

02-11-2016

9

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At ingen sager sendes i høring i Integrationsrådet

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 2. november 2016:

Godkendt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

02-11-2016

10

 

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At ingen sager sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 2. november 2016:

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Eventuelt

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

02-11-2016

11

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 2. november 2016:

Intet