Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
08-12-2016 kl. 15:30
Vibegård, mødelokale 1, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Beskæftigelsesplan 2017
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
  åbent 4 Procesplan for analyse af beskæftigelsesområdet
  åbent 5 Boligplacering af flygtninge
  åbent 6 Ungerådgivningen Bornholm - Status november 2016
  åbent 7 Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017
  åbent 8 Ændret dimensionering til Den pædagogiske assistentuddannelse - PAU
  åbent 9 Udmøntning af ressourcer til vielsesområdet i Budget 2017
  åbent 10 Projekt: Langvarige kontanthjælpssager Jf. Budget 2017
  åbent 11 Projekt: Målrettet Brancheforløb Jf. Budget 2017
  åbent 12 Projekt: Indsatsen for flere voksenlærlinge Jf. Budget 2017
  åbent 13 Særlig indsats integration Jf. Budget 2017
  åbent 14 Projekt: Målrettet Brancheforløb flygtninge Jf. Budget 2017
  åbent 15 Udmøntning af budget 2017; øget indsats i forhold til uddannelsesvejledning
  åbent 16 Udmøntning af budget 2017; øget indsats for flere EGU-elever (private og offentlige)
  åbent 17 Koordinering med andre politikområder
  åbent 18 Godkendelse af ændret projektramme for projekt ”Viden og Vækst”
  åbent 19 Partnerskab i Gate 21
  åbent 20 Vækstforums overordnede handlingsplan 2017
  åbent 21 Godkendelse af BCBs Handlingsplan 2017
  åbent 22 Godkendelse af Destination Bornholms Handlingsplan 2017
  åbent 23 Oplevelsesfond – formål og organisering
  åbent 24 Overvågning af vækstvilkår
  åbent 25 Sager til orientering
  åbent 26 Sager til høring i Integrationsråd
  åbent 27 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 28 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Maria Fromseier Kjærgaard deltog fra punkt. 3

Brian Kofoed forlod mødet efter punkt 9.

Pkt. 2 løftes til et beslutningspunkt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Beskæftigelsesplan 2017

15.00.15P15-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

2

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Beskæftigelsesplan 2017 på mødet den 22. december 2017.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         Beskæftigelsesplan 2017 godkendt

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 29. september 2016:

Anbefales

 

Teknik- og Miljøudvalget den 31. oktober 2016:
Indstillingen anbefales, idet der opfordres til, at der skrives en tilføjelse om fastholdelsespolitik for medarbejdere i ordinær ansættelse.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016:

Anbefales.

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 1. november 2016:
Anbefales

 

 

 

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller.

·         At Beskæftigelsesplan 2017 anbefales for kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 8. december 2016:
Anbefales

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte på møde den 31. august 2016 tids- og procesplan for Beskæftigelsesplan 2017. Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 forelægges fagudvalgene til drøftelse og skal endelig godkendes i kommunalbestyrelsen den 22. december 2016.

 

Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen, Beskæftigelsesplanen tager derfor udgangspunkt i Bornholms Regionskommunes udviklingsstrategi 2016 – Bright Green Island 2016.

·         Et godt og aktiv liv for alle

·         Bornholm som videnssamfund

·         Grøn og bæredygtig Ø

·         Økonomisk bæredygtig Ø

Beskæftigelsesplan bygger på de aktuelle muligheder og udfordringer for Bornholm i samspil med de politisk fastsatte mål både lokalt og nationalt.

 

Beskæftigelsesministerens politiske mål for 2017:

I løbet af de seneste år har flere personer fået fodfæste på arbejdsmarkedet og dermed mulighed for at forsørge sig selv. Den positive udvikling ønskes forsat understøttet med en styrket indsats for de borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet samt at sikre at virksomhederne får adgang til kvalificeret arbejdskraft.

 

På denne baggrund har beskæftigelsesministeren udmeldt fire beskæftigelsespolitiske mål som den overordnede retning for arbejdet med en aktiv beskæftigelsesindsats for 2017:

 

1.    Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

2.    Flere unge skal have en uddannelse

3.    Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejde

4.    Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

 

Den lave ledighed er også slået igennem i Bornholms Regionskommune, hvilket er meget positivt, men betyder også, at når virksomhederne fremover skal have kvalificeret arbejdskraft er det nødvendigt at få alle arbejdskraftressourcer i spil. Der er heldigvis forsat et potentiale – de sygemeldte kommer hurtigere og i højre grad tilbage på arbejdsmarkedet, flygtninge som trods begrænsede danskkundskaber kan bidrage med deres arbejdskraft på arbejdsmarkedet, unge kan med en koordineret og langsigtet indsats komme i uddannelse og i arbejde, og borgere kan med en tværfaglig og helhedsorienteret indsats rustes til at vende tilbage i arbejde eller uddannelse.

 

Den lave ledighed betyder også, at samarbejdet med virksomhederne ændrer karakter, dels fordi virksomhederne efterspørger andre services i en situation, hvor det stadigt bliver sværere at rekruttere, og fordi behovet for et rummeligt arbejdsmarked stiger i takt med at flere og andre typer borgere skal ud på arbejdsmarkedet – både ordinære og i virksomhedsrettede forløb.

 

Sammenfattende kan Bornholms udfordringer beskrives med følgende overskrifter:

 Stigende mangel på arbejdskraft


Fremtidens kompetencebehov

 

2010

2013

2016

2020

2025

Arbejdsløshed (antal)

Ufaglært/Uoplyst

599

469

854

1.109

1.534

Studenter, hf, hhx, htx

51

42

-3

-47

-53

EFU: Handels- og kontor

155

146

34

26

74

EFU: Bygge & anlæg

115

92

3

-77

-142

EFU: Jern & metal

113

84

26

-21

-50

EFU: Social & sundhed

39

32

-56

-111

-86

EFU: Andre

136

117

-25

-132

-107

                             Kilde: Center for Regional og Turismeforskning (CRT)

 

Behov for kvalificeret uddannelsesudbud

 

Praktikpladser

 

Billige lejeboliger

Sundhedssektoren

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har fastsat følgende mål for den beskæftigelsesrettede indsats:

 

1.    Sikre at Bornholmske virksomheder kan få den fornødne og kvalificerede arbejdskraft nu og på længere sigt.

 

2.    Støtte Bornholmske borgere i at påbegynde og gennemføre ordinær uddannelse eller kompetenceløft der kan bibringe dem i job.  

3.    Borgere på kanten af arbejdsmarkedet støttes i at få eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet efter perioder med ledighed eller sygdom.(Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal reduceres, langtidsledigheden og lange sygefraværsforløb skal nedbringes)

 

4.    Sikre anvendelse af arbejdspotentialet hos flygtninge og indvandrere, således at de integreres hurtigt og derved bidrager til det Bornholms samfund.
Målsætningen er at 60% af flygtninge og indvandrere er i beskæftigelse senest 3 år efter deres ankomst til landet. 

 

Vedhæftet Beskæftigelsesplanen 2017 er således udarbejderet som en helhedsorienteret plan for at sikre sammenhæng mellem beskæftigelsespolitiske udfordringer, politiske mål og fokusområder samt den lokale strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til høring i Handicaprådet den 10. oktober 2016:

Handicaprådet, den 10. oktober 2016:

Handicaprådet finder beskæftigelsesplanen dækkende som den foreligger

 


Bornholms Integrationsråd, den 21. november 2016:
Beskæftigelsesplan 2017 anbefales.
Integrationsrådet udtaler håb om at Beskæftigelsesplan 2017 bliver genkendt i den virkelige verden.

Administrativ tilføjelse den 1. december 2016:

TMU’s høringssvar er drøftet. Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse arbejder aktivt med fastholdelse i forhold til de borgere, som er i risiko for at miste tilknytning til deres ordinære arbejde (se afsnit 2 under Borgere på sygedagpenge og i jobafklaring).

En rød tråd i beskæftigelsesplanen er en tæt dialog, udføre en helhedsorienteret indsats og registrering af viden om de Bornholmske Virksomheder så i det omfang, at en virksomhed ansætter borgere på særlige vilkår frem for ordinære ansættelser vil der blive handlet på.

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 29. september 2016

1.
Beskæftigelsespolitiske mål (PDF)

2.
Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

00.30.14G01-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

3

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på 4,0 mio. kr. på den overførbare bevilling. Set under et er der fra 2015 overført et overskud på 17,0 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 13,0 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 er der tale om en forbedring af forventningen til resultatet på 1,3 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 21,2 mio. kr. i 2016, hvilket er en forbedring af forventningen til resultatet på 20,0 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at budgetopfølgningen tages til efterretning

·         at det som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at der meddeles negativ tillægsbevilling på 21.235.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling som anført i tabel 1, beløbet tilføres de likvide midler

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:

Budgetopfølgningen tages til efterretning og indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016. I 2016 gennemføres budgetopfølgning vedr. budget 2016, pr. 30. april og 31. oktober, samt administrative budgetopfølgninger pr. 31. juli og 31. januar 2017.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2016 ekskl. overførsler fra 2015.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2016, dvs. inkl. overførsler fra 2015.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften

 

 

 

Drift

For den del af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse som formelt er placeret under Social- og Sundhedsudvalget, men har sammenhæng til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling i 2016. Mindreforbruget kan primært henføres til antallet af førtidspensionister.

 

For den del af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse som vedr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, forventes samlet set et merforbrug på 4,0 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2016. Fra 2015 er overført et overskud på 17,0 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 13,0 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forbedring af resultatet på 1,3 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 21,2 mio. kr. i 2016.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forbedring på 20,0 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af flere forhold under bevillingen for uddannelse og beskæftigelse, for nærmere beskrivelse se bilaget.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets områder viser pr. 31. oktober samlet set et merforbrug på 4,0 mio. kr. på den overførbare bevilling. Set under et er der overført et overskud på 17,0 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 13,0 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 21,2 mio. kr. i 2016.

 

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2016

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2016

Overført fra 2015

Forventet resultat i 2016 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

-3.984

21.235

16.977

12.993

21.235

41 Uddannelse og beskæftigelse

-1.851

21.235

3.154

1.303

21.235

42 Erhverv

-2.134

 

13.823

11.689

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

-3.984

21.235

16.977

12.993

21.235

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2: Sammenligning af forventet mer-/mindreforbrug med tidligere opfølgning

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer-/mindreforbrug i 2016

Overførbar

Forventet mer-/mindreforbrug i 2016

Ikke-overførbar

30. april

31. okt

Ændring

30. april

31. okt

Ændring

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

-5.276

-3.984

1.291

1.200

21.235

20.035

41 Uddannelse og beskæftigelse

-2.415

-1.851

564

1.200

21.235

20.035

42 Erhverv

-2.861

-2.134

727

 

 

 

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

-5.276

-3.984

1.291

1.200

21.235

20.035

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 8. december 2016

1.
Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Procesplan for analyse af beskæftigelsesområdet

00.30.04P05-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Som led i Økonomi- og Planudvalgets langsigtede mål om at analysere grundlaget for regionskommunens serviceområder, er turen kommet til beskæftigelsesområdet. I sagen lægges den overordnede proces op til beslutning.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         At procesplan for analyse af beskæftigelsesområdet godkendes

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalgets langsigtede mål indebærer, at der i valgperioden skal gennemføres analyser på samtlige serviceområder i regionskommunen.

 

Analyserne har som overordnet formål at afdække det aktuelle servicebehov set i forhold til konjunkturudviklinger, ændret befolkningssammensætning og nedgangen i befolkningstallet.

 

Et af de områder, der som et af de sidste er udpeget til analyse, er beskæftigelsesområdet, der er organiseret under Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

 

Analysearbejdet på beskæftigelsesområdet tager udgangspunkt i de overordnede analyseemner for analyserne på tværs:

-          Afdækning af strukturelle effektiviseringspotentialer

-          Benchmark i forhold til andre kommuner

-          Analyse af igangsatte projekter/businesscases

Processen for analysen vil såfremt den godkendes forløbe efter følgende overordnede plan:

 

DEC 2016: ANALYSEDESIGN SAMT UDVÆLGELSE AF EKSTERNE RÅDGIVERE

JAN 2017: POLITISK GODKENDELSE AF KOMMISSORIE (EBU/ØPU)

FEB-MAR 2017: ANALYSEFASE

APR 2017: AFRAPPORTERING (EBU/ØPU/KB)

MAJ-JUN 2017:IMPLEMENTERINGSPLANLÆGNING TIL BUDGETFORHANDLINGERNE FOR B18

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Boligplacering af flygtninge  

82.03.00G01-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

5

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé
På baggrund af tidligere erfaringer med boligplacering af flygtninge på Bornholm og på baggrund af opfordring fra kommunalbestyrelsen, skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget evaluere proces for boligplacering, dette ud fra et ønske om at sikre en ny procedure for borgerinddragelse ved boligplacering af flygtninge.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)    at udvalget drøfter den hidtidige erfaring med boligplacering af flygtninge på Bornholm

b)    at udvalget godkender forslag til procedure for borgerinddragelse ved boligplacering af flygtninge på Bornholm

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:
Drøftet og forslag til procedure godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2016 en vision og strategier for integration af flygtninge i det bornholmske samfund, herunder også boligplacering.

Af denne fremgår det, at det skal tilstræbes at boligplacere på hele Bornholm, at der skal være økonomisk råderum for den enkelte flygtning og at det skal være tæt på offentlig transport.

Boligplaceringen udføres i et tæt samarbejde med BRK boliganvisning, de almene boligselskaber, ejendomsadministratorer og private udlejere for at kunne tilvejebringe boliger med tilstrækkelig lav husleje til flygtninge. Desuden arbejdes der med alternative løsninger i form af ombyggede institutioner, deleboliger mv.

Kommunen skal tilbyde midlertidig og permanent bolig til flygtninge(lovkrav), men aktuelt er der massive udfordringer med at kunne anvise permanente boliger med den huslejebetaling som er mulig.

Information ved etablering af bofællesskaber
Den hidtidige procedure ved etablering af bofællesskaber har været at afholde informationsmøde for lokalsamfundet når bofællesskabet har været etableret og klar til indflytning og fremvisning, for at give mulighed for et møde mellem de nye beboere(flygtninge) og de lokale borgere.

Dette informationsmøde vil nu blive afholdt tidligere.


 

 

 

Generelt om boliger til flygtninge
Administrationen har siden starten af 2015, hvor antallet af flygtninge begyndte at stige markant, haft en voksende opgave med at finde egnede boliger. Med egnede menes at der primært har været tale om enlige flygtninge, som jf. lovgivningen max må betale kr. 2.153 i husleje inkl. forbrugsudgifter.

Denne screening har inkluderet afsøgning af muligheder for at:

 

·         benytte almennyttige boliger, hvor alle et værelseslejligheder er udlejet, men hvor det blev undersøgt om 4 og 5 værelseslejligheder kunne anvendes til flere flygtninge, hvilket viste sig ikke at være muligt af juridiske årsager.

 

·         Anvende private lejemål(hvilket har dækket et betragteligt antal af de nuværende lejemål)

 

·         Anvende kommunale ejendomme som stod på salgslisten. I denne forbindelse blev de relevante ejendomme besigtiget og vurderet i forhold til egnethed(økonomi, placering, antal lejemål). En række ejendomme blev fundet egnede, se opgørelse herunder, mens en række ejendomme ikke blev fundet egnede fx ejendomme beliggende på Almindingsvej og Gudhjemsvej.

 

En af de store udfordringer er, at kommunen ikke kender antallet af flygtninge vi skal modtage hver måned.
Visitering af flygtninge sker løbende og modtagelsen og boligplaceringen skal ske efter en måned. Det betyder at vi den 30. november 2016 først kender det nøjagtige behov vi har for boliger 1. januar 2017.
Vi kan derfor ikke indgå store lejeaftaler med private udlejere uden risiko for meget store tomgangs lejeudgifter.

 

 

Status private udlejere(Erhvervelse af lejemål hos private udlejere)

Der har været mange henvendelser fra udlejere som har ønsket at udleje en bolig til flygtninge, men når udlejer har fået prisniveau til husleje har udlejer trukket sig fra en lejeaftale, da det ikke har været rentabelt for udlejer.

Dette har medført et løbende behov for alternative løsninger både med private udlejere og med muligheden for at ombygge kommunale institutioner, begge dele som bofællesskaber hvor hver beboer har sit eget værelse med fælles køkken/bad.

Det er erfaringen, at private udlejere ønsker en hurtig tilkendegivelse og underskrift af lejeaftale for at drive en effektiv forretning, samt gerne flere årige lejeaftaler, hvilket ikke er muligt ud fra de meget store udsving i behovet for lejemål.

 

Fortsat mangle 40-50 lejemål i løbet af 2017
På trods af denne afdækning af mulige ejendomme, og de potentielle lejemål dette medfører i løbet af 2016/2017, vil der fortsat komme til at mangle 40-50 lejemål i løbet af 2017, som må forventes at skulle findes på det private boligmarked, da der ikke umiddelbart er oplagte kommunale ejendomme eller lejemål i de almene boligselskaber.

Administrationen vurderer, ud fra den nuværende erfaring, at det vil blive meget vanskeligt at finde disse lejemål til de angivne max. priser.

 

I værste fald kan manglende lejemål medføre behov for midlertidige indkvarteringer på vandrehjem, pensionater og hoteller, hvilket vil være væsentlig fordyrende for kommunen, som skal finansierer forskellen mellem den maksimale husleje og den faktiske husleje de pågældende steder.

 

 

Oversigt over kommende boliger til flygtninge:

 

Planlagt beboermøder ved indflytning:

 

Marthas Minde – Rønne

5 værelser (Mangler blot malerarbejde)(Klar ca. 1/12)

Under planlægning

 

 

Børnehave i Nexø (Karlsvognen) - Havnegade, Nexø

5 værelser (klar ca. 1/1-17)

Børnehave i Nexø (Stjernehuset) - Damgade, Nexø

12 værelser (klar ca. 1/2- 17)

Under politisk behandling(Anlæg)

 

Klemensker Tandpleje

12 værelser(Kan evt. være klar ca. 1/3-17)

 

 

Ovennævnte er igangsat som følge af følgende behandling/beslutning i kommunalbestyrelsen den 17. december 2015:

 

Adresse

Personer

Udgift

Skoleparken 6, Aakirkeby

4

81.000

Skoleparken 9, Aakirkeby

3

99.000

Marthas Minde, Smedegårdsvej 34, Rønne

5

280.000

Damgade 10B, Nexø (tidl. Stjernehuset)   

11

580.000

Havnegade 70, Nexø (tidl. Karlsvognen)

6

370.000

I alt

29

1.410.000

 

 

Forslag til fremtidig procedure for borgerinddragelse ved boligplacering:

 

a)      Generelt for private udlejere og kommunale institutioner:
Følgende retningslinjer følges ved etablering af bofællesskaber med 6 værelser eller flere.

Hvis bofællesskabet indeholder store værelser kan der boligplaceres mere end en person pr. værelse, eksempelvis enlige med børn, antal værelser er derfor ikke lig med antal personer.

Det annonceres i Rytterknægten at der afholdes informationsmøde som en åbne invitation til borgerforeninger, naboer og øvrige interesserede.

Annonceringen sker minimum 14 dage før informationsmødet afholdes.

Herefter inviteres lokalsamfundet til at være med til at modtage flygtningene i deres nye bolig og til efterfølgende at have kontakt med de nye flygtninge i bofællesskabet.

 

b)      Ved ombygning af kommunale institutioner o. lign.:
Når Integrationsafdelingen i samarbejde med Ejendomme og drift har en kommunal bygning som er egnet til flygtningeboliger afholdes der informationsmøde for lokalsamfundet.

          Dette finder sted før og uafhængigt af den lovpligtige høring som i nogle tilfælde skal

          gennemføres i henhold til planloven, og som allerede er indført som fast praksis.

 

c)       Private udlejere:
Der inviteres til informationsmøde når der er indgået en lejeaftale med privat udlejer.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ungerådgivningen Bornholm - Status november 2016

15.20.05P20-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

November 2015 blev der etableret en ungerådgivning, som er et tilbud, hvor både børn og unge, deres pårørende samt fagfolk kan henvende sig og få råd og vejledning omkring misbrug. Projektet blev etableret som et samarbejde mellem Center Sundhed og Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse. Der foreligger nu en status pr. november 2016.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. december 2016:

Taget til efterretning og forventer at der snarest tages skridt til ansættelse af medarbejdere.

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. december 2016:

Taget til efterretning.

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:

Taget til efterretning og forventer at der snarest tages skridt til ansættelse af medarbejdere.

Sagsfremstilling

Status pr. november 2016
Ungerådgivningen på Bornholm har nu eksisteret i et år, og det har været et spændende, udfordrende, udviklende og lærerrigt år, hvor mange af de oprindelige tanker om Ungerådgivningen er blevet drøftet, vendt og drejet i forhold til at udmønte de strategiske beslutninger i praksis – og samtidig blive et synligt, brugbart og respekteret rådgivningstilbud til unge, deres forældre og professionelle.

Siden opstart i november 2015 og frem til nu er der gennemført individuelle samtaler med de unge og 3 gruppesamtaler med de unge. Hovedparten af de unge som har været i gruppeforløb, har også benyttet sig af muligheden for individuelle samtaler sideløbende, når de har haft behov for at tale ekstra fortroligt.

Efter sommerferien har der været et vigende antal henvendelser fra unge, der ønskede at benytte sig af rådgivningstilbuddet, hvorfor de gruppeforløb der har været planlagt i denne sidste periode desværre har måttet aflyses.

Ungerådgivningens metodiske tilgang og praktiske øvelser er primært inspireret af U-turn og Stofrådgivningen. For hver samtale føres logbog.  I alt 39 unge har været i et kortere eller længere forløb. Antallet af samtaler pr. ung varierer fra 1 til 12. Kønsfordelingen ligger pt. på 13 piger og 26 drenge. De unge har en aldersspredning fra 14 til 27 år.

Oversigt over unge i Ungerådgivningen Bornholm maj 2016 opdelt i alderstrin:

Alder

Antal unge i alt

Antal unge i indledende samtaler

Antal unge i længere forløb

< 15 år

5

3

2

15-25 år

28

16

12

26-30 år

2

1

1

Ukendt alder

4

4

0

 

I alt 39

I alt 24

I alt 15

 

Af de unge der har været i forløb ved Ungerådgivningen, er nogle ophørt med at ryge hash og tager ikke andre rusmidler, nogle har reduceret deres forbrug betragteligt, og enkelte er kommet i behandling.

Generelt ses en positiv udvikling hos de unge, der enten har reduceret eller er stoppet med deres forbrug. Ungerådgivningen har således fulgt dem på et tidspunkt i deres liv, hvor de har skullet forholde sig til deres egne mål og drømme, f.eks. i form af et tilbud om optagelse på efterskole, højskole, ny kæreste uden forbrug o.l. Disse nye ”tilbud” i deres liv har stillet krav om en ændring i deres forbrug og livsstil, hvilket de unge har taget på sig og taget imod. De ydre motivationsfaktorer har repræsenteret noget de gerne ville hen imod, og det har gjort det muligt i fællesskab at finde frem til deres egen indre motivation. For hovedparten af de unge er det også gældende, at de har skiftet miljø for at kunne gennemføre og nå deres mål.

Enkelte af de unge der har været ophørt med hashrygning under kontakten med Ungerådgivningen, har genoptaget enten hashrygningen eller hash kombineret med andre rusmidler i forbindelse med skift i deres sociale liv m.m. Det er tydeligt, at den sociale afhængighed (de unges gruppetilhør og venskabskreds) har en stor betydning for tilbagefald, ligesom de unges anvendelse af rusmidler som ”medicin” i forhold til diagnoser også spiller også en central rolle. De unge oplever således en positiv effekt af rusmidlet i forhold til den pågældendes sygdom. 

Adgang til Ungerådgivningen

Ungerådgivningen har base i Ungeporten sammen med jobcentrets sagsbehandlere for unge uden uddannelse og Ungdommen Uddannelsesvejledning Bornholm. Således er basen i lejede lokaler på Campus, og der er i Ungeporten samlet set kontakt med mange forskellige unge – også unge uden problemer med rusmidler.

Da Ungerådgivningen har begrænsede ressourcer til rådighed (2 fuldtids medarbejdere), er det afgørende, at Ungerådgivningen er ”synlig” i forhold til samarbejdspartnere, således at disse er opmærksomme på at henvise til Ungerådgivningens tilbud, når de - i deres professionelle virke – har kontakt til og med unge med et problematisk forbrug af rusmidler.

Følgende samarbejdspartnere har henvist unge til rådgivningen: Ungeporten (sagsbehandlere og UU-vejledere), SSP-medarbejdere, Gadeplanmedarbejdere, Psykiatrisk Center samt mentorer/vejledere/lærere/skoleledere fra Campus Bornholm, BornPro, Bornholms Efterskole, Sydbornholms Privatskole, Østre Skole.

Hovedparten af de unge følger et skoletilbud, når de henvender sig til Ungerådgivningen. Indtil videre har Ungerådgivningen kontakt med elever fra BornPro, EGU, Erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm, 10. Klasseskolen, Bornholms Efterskole, Bornholms Højskole, flere af øens grundskoler samt Ungdomsskolens tilbud Ung på Vej.

Ungerådgivningen iværksatte umiddelbart før sommerferien et struktureret samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere, idet det vurderedes at være hos disse samarbejdspartnere, at forbrug af rusmidler i bekymrende omfang var særligt udtalt. Disse samarbejdspartnere er: 10. klasseskolen, BornPro og Remisen. Således har der været et intensiveret og udvidet samarbejde med netop disse samarbejdspartnere, dels for komme ”tættere” på de unge i målgruppen og i periferien, dels for at blive klogere på den ungdomskultur, der hersker i dag og dennes forholden sig til forbrug af rusmidler, festkulturer m.v. Dette samarbejde blev naturligt sat i bero hen over sommerferien, men Ungerådgivningen genoptog samarbejdet efter sommerferien og har frem til nu haft en fast kadence i forhold til tilstedeværelse på de omhandlende institutioner.

Samtaler og gruppeforløb for forældre

Således har Ungerådgivningen haft kontakt til ca. 25 forældre, hvoraf ca. halvdelen har deltaget i et egentligt gruppeforløb i en eller anden form.

Forløbet for forældregrupper består som udgangspunkt af 4 mødegange og følger U-turns model for forældreforløb. Artikler og øvelser fra U-turn bliver anvendt på kurset. Temaerne er:

Efterfølgende har den første gruppe ønsket at bevare kontakten og fortsætte med at mødes med hinanden. Den anden gruppe er i skrivende stund ikke færdig med møderækken.

Foreløbig har forældrenes tilbagemeldinger betydet, at Ungerådgivningen fortsætter med samme indhold.

Ud over gruppeforløb har forældrene deltaget i individuelle samtaler i Ungerådgivningen. Disse samtaler afholdes i Ungeporten og/eller i hjemmet. I enkelte tilfælde har der været behov for akut fællesmøde i forbindelse med aktuel skolesag.

Netværk og informationsarbejde

Som nævnt ovenfor er Ungerådgivningen særdeles afhængig af, at samarbejdspartnere er bevidste og vidende om Ungerådgivningens tilbud – dette for at kunne være ”synlig” i de miljøer, hvor de unge færdes. Derfor har Ungerådgivningen i den indledende fase stort fokus på at afsøge, opsøge og eftersøge mulige relevante samarbejdspartnere.

Ungerådgivningen har således deltaget i diverse møder med professionelle samarbejdspartnere, f.eks. personalemøder mhp. at præsentere Ungerådgivningens tilbud for medarbejdere, vejledernetværk på tværs af uddannelsesinstitutioner, diverse SSP-netværk, i Center for Børn og Familie, i Psykiatrisk Center, i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og i lærergrupper på diverse grundskoler samt øvrige uddannelsesinstitutioner.

Ungerådgivningen har desuden aflagt besøg i Ungehuset, Ungdomsskolen i Rønne, Ung På Vej, hos politiet og hos skoledagtilbudsrådgiverne.

Ungerådgivningen har været i lokale medier i forbindelse med åbning og status og har annonceret offentligt i forbindelse med opstart af forældregrupper m.v.

Umiddelbart efter skolestart lavede Ungerådgivningen et PR-fremstød på ungdomsuddannelserne (STX, HF, HTX, HHX og EUD/EUX) i samarbejde med Ungeguiden. Ved denne lejlighed var Ungerådgivningen tilstede på den enkelte uddannelsesinstitution, hvor materiale med kontaktoplysninger blev uddelt, ligesom Ungerådgivningen i denne forbindelse ligeledes udskrev en logo-konkurrence. Alt sammen aktiviteter til at øge den almindelige bevidsthed blandt de unge om Ungerådgivningens tilbud.

Alle nyheder lægges også ud på Ungerådgivningens Facebookside.

Ungerådgivningens tilbud har ligeledes fået en mere central placering og uddybende beskrivelse på kommunens hjemmeside om sundhedstilbud; https://www.brk.dk/Borger/stofalkohol/Sider/default.aspx

Ungerådgivningen har desuden holdt fast i det etablerede netværk af fagpersoner, som alle har været på uddannelsen ”Ud af misbrug Ind i Uddannelse”, og som er interesserede i at fastholde et fagligt forum omkring problematikken unge og rusmidler på Bornholm for at sikre vidensdeling og samarbejde. Deltagerne kommer fra både Center for Sundhed, Center for Børn og Familie, Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og Center for Skole, Kultur og Fritid. Der har været afholdt 3 møder i dette netværk – initieret af Ungerådgivningen.

Endelig er der en kontinuerlig dialog mellem Ungerådgivningen og Ungeguiden, hvis formål er at fastholde unge i ungdomsuddannelse. Et samarbejde og udnyttelse af synergi, der netop er effektivt og muligt, idet både Ungeguiden og Ungerådgivningen har base i Ungeporten.

Prioritering af indsatsfremadrettet

Som det vil være de fleste bekendt, er Ungerådgivningen i den ærgerlige situation, at en af ungerådgiverne opsagde sin stilling med fratræden pr. 31. oktober 2016, mens den anden (og sidste) ungerådgiver opsagde sin stilling i oktober måned med fratræden pr. 31. december 2016. Det efterlader naturligvis Ungerådgivningen i en situation, hvor dels den hidtidige indsats – sammenholdt med de vigende antal henvendelser fra unge og forældre – tages op til revision i forhold til at iværksætte en ny ansættelsesproces. Dels at der nu gennemføres en grundig undersøgelse blandt Ungerådgivningens samarbejdspartnere for at få et bedre og mere kvalitativt indblik i disses forventninger og behov til en fremtidig Ungerådgivning.

Således vil der være en periode, fra den tilbageværende ungerådgiver fratræder, og indtil der er gennemført nyansættelser, hvor de opsøgende aktiviteter fra Ungerådgivningens side vil blive droslet ned til et minimum, idet Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og Center Sundhed har prioriteret at ”nød-dække” de konkrete henvendelser fra unge og/eller pårørende, der måtte komme i perioden. Det er derfor vigtigt for de to samarbejdende centre at signalere meget tydeligt at Ungerådgivningen ingenlunde er lukket, men at der blot her og nu er tale om et midlertidigt dødvande i forhold til konkrete ungerådgivere, men at ALLE henvendelser fra unge og/eller deres pårørende vil blive håndteret professionelt i forhold til at de kommunale tilbud, der eksisterer på området vil behandle og handle på henvendelsen. Således bliver Ungerådgivningens telefoner fortsat besvaret – disse henvendelse går som udgangspunkt til Misbrugsområdet i Center Sundhed, der søger for den videre behandling, indtil stillingerne i Ungerådgivningen igen er besat.

Den ovenfor omtalte undersøgelse blandt samarbejdspartnere vil blive gennemført i samarbejde med Ungeguiderne, der assisterer med at foretage undersøgelsens kvalitative interview blandt samarbejdspartnere. Resultaterne af denne undersøgelse vil naturligvis indgå i den fremtidige rekrutteringsproces, således at det i høj grad sikres, at der rekrutteres netop de kompetencer og kvalifikation blandt de kommende ungerådgivere, som Ungerådgivningens samarbejdspartnere efterspørger.                              

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

15.00.00G01-0064

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

7

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm (UU Bornholm) skal, jfr. Lov om vejledning til uddannelse og erhverv, udarbejde en årlig målsætning for centrets virke. Denne målsætning skal offentliggørelse på UU Bornholms hjemmeside.

Indstilling og beslutning

Teknik- økonomidirektøren indstiller,

·         Orienteringen til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:
Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm (UU Bornholm) skal, jfr. Lov om vejledning til uddannelse og erhverv, udarbejde en årlig målsætning for centrets virke. Denne målsætning skal offentliggørelse på UU Bornholms hjemmeside.

For 2016/2017 er der udarbejdet følgende målsætning, som – såfremt der i udvalget måtte være interesse herfor – gerne foldes ud i en evt. temadrøftelse af UU Bornholms virke og prioriteringerne og indsatserne i indeværende års målsætning.

UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har ansvar for vejledning af unge fra 15–25 år.

UU Bornholms vejledning inddrager såvel den enkeltes interesser og personlig forudsætninger som det forventede behov for arbejdskraft på arbejdsmarkedet.

Kontekst og rammer for UU Bornholms virke

UU-Bornholm vejleder unge fra 7. klasse i grundskolen og har en aktiv vejledningsindsats frem til at den unge alslutter en ungdomsuddannelse eller fylder 25 år. UU vejleder i også Unge 25-30 årige i samarbejde med Jobcenter Bornholms ungeindsats.

I aldersgruppen (13-24) er der 4672 unge, hvor af 1138 har afsluttet en ungdomsuddannelse.

UU vejleder på alle øens grundskoler, specialskoler og frie skoler og UU samarbejder med alle uddannelsesinstitutioner.

UU er ansvarlig for EGU, KUU og STU på Bornholm

Som det fremgår af ovenstående tabel er antallet af unge i alderen 15-24 år faldende, et samlet fald på ca. 400 siden 2011. Der er flere piger der fraflytter øen end drenge. Antallet af unge der ikke er i uddannelse var faldende frem til 2014 men er de sidste to år steget igen.

Andelen af unge der er i gang med, eller har afsluttet en ungdomsuddannelse har været svagt faldende de seneste 3 år.

Målsætninger - UU Bornholm arbejder mod følgende mål

Overordnet set arbejder UU Bornholm ud fra vejledningsfaglige metoder med fokus på karrierelæring. UU Bornholm arbejder således målrettet på at skabe refleksion over egne kompetencer, præferencer og ønsker hos den enkelte elev med det mål at det fremtidige uddannelsesvalg bliver et bevidst, reflekteret og kompetent uddannelsesvalg for den enkelte.

Vejledning i forhold til Grundskolen:

Det er UU Bornholms mål at alle unge, der forlader grundskolen, fortsætter i en ungdomsuddannelse, i beskæftigelse eller anden uddannelsesfremmende aktivitet. Således arbejder UU Bornholm for at alle unge fra 7.-10. klasse deltager i vejledningsaktiviteter på skolerne.

UU Bornholm vil blandt andet:

 

Vejledning i forhold til Ungdomsuddannelsen:

Frafald og omvalg på ungdomsuddannelserne skal begrænses.

20 % af en ungdomsårgang gennemfører ikke en ungdomsuddannelse og mange vælger om adskillige gange. 

Det er UU-Bornholms mål at alle unge mellem 15 og 17 år skal være i gang med en ungdomsuddannelse eller en aktivitet, der peger frem mod en ungdomsuddannelse. Således kontaktes alle unge mellem 17 og 25 år, der ikke er i gang med eller har færdiggjort en ungdomsuddannelse, løbende med henblik på at vejlede dem til at komme i gang.

Målet skal nås ved at UU Bornholm blandt andet:

Unge med særlige vejledningsbehov:

UU-Bornholm har et skærpet fokus på unge med særligt behov for vejledning. Det kan være unge der

 

Som ovenfor nævnt er det UU Bornholms mål, at alle unge mellem 15 og 17 år skal være i gang med en ungdomsuddannelse eller en aktivitet, der peger frem mod en ungdomsuddannelse. Derfor bliver indsatsen for denne gruppe af unge med særlige behov meget central i forhold til at nå dette mål, da netop denne gruppe af unge er særligt truet i forhold til frafald og fravalg af uddannelse. UU Bornholm vil i den forbindelse indgå aktivt i indsatsen for at få afdækket, hvilke tilbud der eksisterer i kommunen i forhold til denne målgruppe og hvilke tilbud, der måtte mangle.

UU er ansvarlig for både EGU, KUU og STU på Bornholm. Vejledningsarbejdet for disse uddannelsers målgruppe er en væsentligt faktor i arbejdet på at nå 95% målsætningen og skabe uddannelsesmuligheder for unge med særlige behov

Ændringerne i vejledningsloven har åbnet nye rammer for en fokuseret vejledningsindsats for den gruppe af unge, der har et særligt vejledningsbehov (gruppen af ikke-uddannelsesparate). UU Bornholm vil for denne gruppe afprøve og udvikle gruppevejledningsaktiviteter – enten som særligt tilpassede forløb eller som mere standardiserede vejledningsforløb med udvalget temaer.

En anden – og noget ældre gruppe – hvor der kan konstateres et særligt vejledningsbehov er i forhold til de under 30-årige, der modtager offentlig forsørgelsesydelse. En stor del af denne gruppe har ikke gennemført en ungdomsuddannelse – ej heller en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er UU Bornholms mål at indgå aktivt i vejledningen af denne gruppe af unge, således at de via uddannelse igen vinder mere permanent fodfæste på arbejdsmarkedet på sigt. En sådan indsats kræver dog et tæt samarbejde med Jobcentret, hvilket UU Bornholm stiller sig til rådighed for, såfremt Jobcentret (og den øvrige del af kommunen i øvrigt) måtte ønske dette.

Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning bliver bekendt med, at en ung har funktionsnedsættelse i form af specifikke læse- og skrivevanskeligheder, som ikke tidligere er identificeret, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning iværksætte screening af den unge for ordblindhed for at afdække eventuelt støttebehov ved gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Resultatet af screeningen stilles til rådighed for den ungdomsuddannelsesinstitution, som den unge søger optagelse på, ved anvendelse af den digitale løsning, som ministeriet stiller til rådighed til dette formål. Dette gælder også dokumentation for andre former for funktionsnedsættelse, som Ungdommens Uddannelsesvejledning er bekendt med.

 

Endelig ønsker UU Bornholm – trods ændringer i vejledningsloven – forsat at opsøge unge, der p.t. er i beskæftigelse (fuld tid og deltid) og som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Målet med denne opsøgende indsats er dels af få viden om, hvad de unge oplever som hindringer i forhold til uddannelse, dels at kunne motivere denne gruppe til at gennemføre en uddannelse med henblik på at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

UU Bornholm vil derfor:

IT baserede materialer

Det er UU Bornholms mål, at den enkelte elev/unge selv skal kunne søge og anvende informationer om uddannelse og erhverv - herunder specielt it-baseret materiale.

Eleverne skal motiveres for dette via den grundlæggende viden om Uddannelse og Job, de har opnået igennem skolens obligatoriske undervisning herom. Her skal uddannelsesvejlederen indgå i et tæt samarbejde med lærerne med i forhold til planlægningen og sammenhæng med den kollektive vejledning, jfr. ovenfor.

Desuden skal uddannelsesvejledernes konkrete information om de forskellige ungdomsuddannelser inspirere eleverne til selv at søge yderligere oplysninger.

UU Bornholm vil i den forbindelse:

UU Bornholm vil aktivt anvende de erfaringer, der er gjort i pilotprojektet Udsyn i Udskolingen, i forhold til at sikre at refleksion bliver en gennemgående metode i den unges uddannelsesafklaringsproces. Således kan Folkeskolens iPads anvendes til at føre en refleksiv log over forskellige aktiviteter, der tilsammen kan tjene til den unges egen refleksion over egne kompetencer, præferencer og ønsker, når valget om ungdomsuddannelse skal træffes ved udgangen af 9. eller 10. klasse.

UU Bornholm vil samarbejde bredt

UU Bornholm skal levere en sammenhængende vejledningsindsats og derfor samarbejde med regionale vejledningscentre, ungdomsuddannelsesinstitutioner, kommunale forvaltninger, erhvervsliv og andre relevante parter.

UU Bornholm vil blandt andet:

 

Økonomiske konsekvenser

Ikke udover det i forbindelse med budget 2017 bevilget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ændret dimensionering til Den pædagogiske assistentuddannelse - PAU

54.00.00G01-0046

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

8

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Orientering om ændret dimensionering til Den pædagogiske assistentuddannelse – PAU.

Den ændrede dimensionering har konsekvenser for de elever, der ønsker at påbegynde hovedforløbet på PAU-uddannelsen, og for hvorvidt uddannelsen kan forblive på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         Sagen til orientering

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ændret dimensionering til den Pædagogisk assistentuddannelsen

I forlængelse af Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser har regeringen, KL, Danske Regioner og LO i august 2016 aftalt, at kommunerne forpligter sig til at tilvejebringe 700 PAU-uddannelsesaftaler pr. år (gældende for 2017 og 2018). I årene 2010-2015 var dimensioneringen ca. 1.500 uddannelsesaftaler årligt.

 

Fordelingen, af det landsdækkende måltal på 700-PAU elever, mellem de fem Kommunekontaktråds (KKR) områder sker på baggrund af antallet af 0-5 årige i 2016. KKR-Hovedstaden behandlede den 13. september det landsdækkende måltal og fordeler Hovedstandens andel på 240 PAU’er mellem kommunerne efter samme nøgle (antal 0-5 årige). Det medfører, at Bornholm i årene 2017-2018 dimensioneres til 3 uddannelsesaftaler årligt, mod tidligere 18.

 

Dimensioneringen udmeldes årligt af KKR-Hovedstaden. Det ændrede dimensioneringsniveau fra 2017 afspejler, at der på det kommunale arbejdsmarked er et vigende behov for PAU’er. Det samme gør sig gældende på Bornholm, hvor især dagtilbudsområdet men også til dels skoleområdet ansætter PAU’er. Nøgletallet for dagtilbudsområdet er 20% PAU’er, mod 60% pædagoger og 20% andre, primært ufaglærte.

 

På baggrund af både det aktuelle udbud og efterspørgsel på PAU’er har det været administrationens vurdering, at den nye dimensionering af uddannelsen har været retvisende. På Bornholm er der på nuværende tidspunkt, medio november, 18 ledige PAU’er og 29 ledige pædagoger. Hertil kommer de igangværende hovedforløb.

Kort om PAU-uddannelsen

PAU-uddannelsen er en 3-4 årig erhvervsuddannelse, der overordnet set består af tre dele: et grundforløb 1, et grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbene gennemføres på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, mens hovedforløbet hidtil har været udbudt af Professionshøjskolen UCC-Bornholm. På hovedforløbet har Professionshøjskolen UCC siden 2009 årligt udbud 18 pladser (svarende til dimensioneringen) på Bornholm.

 

For unge der umiddelbart kommer direkte fra grundskolen (9. eller 10. klasse) eller begynder et forløb inden 1. september året efter afslutningen af grundskolen, er adgangsvejen til PAU-hovedforløbet et 40 ugers forløb, bestående af grundforløb 1 (20 uger) efterfulgt af grundforløb 2 (20 uger). For de unge der har forladt grundskolen for mere end et år siden eller de unge der har en uddannelsesaftale, er adgangsvejen et 20 ugers forløb, bestående af grundforløb 2.

 

Erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 har åbnet mulighed for at tage uddannelsen som en ny mesterlære, ligesom der gælder andre regler for voksne over 25 år og som minimum har to års relevant erhvervserfaring, hvor uddannelsen kan gennemføres uden praktik, men på SU.

 

På grundforløb 1 vælges en fagretning. En fagretning er et tema, der retter sig mod en gruppe af erhvervsuddannelser, som har et fagligt fællesskab, i dette tilfælde Omsorg, Sundhed og Pædagogik som udbydes af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

 

I undervisningen på fagretningen får eleverne en grundlæggende faglig viden og et grundlæggende kendskab til arbejdsmetoder inden for de uddannelser og erhverv, fagretningen sigter på. Eleverne får indblik i de forskellige uddannelser og i de job, de kan føre til, samt kendskab til brancher og praktikmuligheder. Forløbet er bredt rettet mod job som Social- og sundhedshjælper, Sociale- og Sundhedsassistenter og Pædagogisk Assistent.

 

Undervisningen på grundforløb 2 er rettet mod et specifikt hovedforløb, og fokus er på erhvervsfaglige, samt almene og personlige kompetencer. På grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelse består grundfagene bl.a. af dansk, samfundsfag, idræt og psykologi.  Grundforløb 2–PAU udbydes typisk en gang årligt af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

 

Det kræver en uddannelsesaftale (et ansættelsesforhold) at påbegynde Hovedforløbet til Pædagogisk assistent. Der er flere ansøgere til hovedforløbet for PAU end der optages som følge af dimensioneringen. Siden 2009 har der været mellem 36 og 65 ansøgere, hvoraf mellem 23 og 39 har været kvalificerede ansøgere, som har været indbudt til en optagelsessamtale til de hidtil 18 dimensionerede pladser.

Ændret udbud af uddannelsen på Bornholm

I 2016 har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling gennemført en udbudsrunde om udbud af erhvervsuddannelser. Udbudsrunden er gennemført ift. de tre elementer i erhvervsuddannelser (grundforløb 1, grundforløb 2 i konkrete uddannelser og hovedforløb).

 

Den 30. september 2016 meddelte Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afgørelsen af udbudsrunden. Bornholms Sundhed- og Sygeplejeskole beholder udbuddet af grundforløb 1 med fagretning Omsorg, Sundhed og Pædagogik, grundforløb 2–PAU og derudover vandt de udbuddet for hovedforløbet af PAU. Konkret betyder det, at Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole fra den 1. august 2017 overtager udbuddet og de igangværende hold fra UCC-Bornholm.

 

Med den ændrede dimensionering til PAU-hovedforløbet har Ministeriet for Unge, Undervisning og Ligestilling besluttet at tilpasse optaget på grundforløb 2–PAU til dimensioneringen til hovedforløbet.

 

En dimensionering på tre personer årligt i 2017 og 2018 til PAU-hovedforløbet bevirker i praksis, at UCC-Bornholm ikke kan starte et hovedforløb op, for derefter at lade Bornholms Sundheds- og Sygeplejerskole overtage dette til august 2017 og gennemføre uddannelsen. Et fastholdt dimensioneringsniveau betyder i praksis, at PAU-hovedforløbet ikke kan udbydes på Bornholm.

 

Bornholms Regionskommune er dog fortsat forpligtet til at oprette minimum 3 uddannelsesaftaler årligt, i 2017 og 2018. Skoleperioderne kan i disse tilfælde gennemføres i fx København.

Vejledning af ansøgerne til hovedforløbet 2017

Med baggrund i den meget sene beslutning om den ændrede dimensionering og deraf følgende korte periode til afklaring af det videre uddannelsesforløb blev de ellers planlagte optagelsessamtaler til hovedforløbet først aflyst kort inden afholdelse.

 

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskolen, der har udbudsretten til de kvalificerende grundforløb, afholder den 22. november 2016 et informationsmøde for de der havde ønsket optagelse på PAU-hovedforløbet. På dette informationsmøde vejledes om de videre uddannelsesmuligheder fx overgangsmuligheder til uddannelsen som Social- og Sundhedsassistent, og andre uddannelser, hvor mulighederne på arbejdsmarkedet vurderes mere gunstige, og hvor der også er mulighed for at udnytte de kompetencer, der er opnået på grundforløbet. Ud over Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole deltager VUC (Campus Bornholm) for at vejlede ift. HF-pakker rettet mod optagelse på pædagoguddannelsen; Regionskommunen er repræsenteret ved UU-Bornholm, der vil vejlede om andre uddannelsesønsker.

PAU-uddannelsens fremtid på Bornholm

Med afsæt i den nuværende dimensionering af uddannelsen på Bornholm vil uddannelsen næppe kunne udbydes lokalt. Derfor skal en række forhold afklares i løbet af de kommende måneder:

Umiddelbart vurderes det, at der skal minimum 16 PAU-elever til at gennemføre hovedforløbet på Bornholm. En mulighed kan være at samle dimensioneringen over en treårig periode på ét optag hver 3. år (3+3+3=9) og supplere det op til 16. En sådan løsning kræver en dispensation i Ministeriet for Unge, Undervisning og Ligestilling. De økonomiske konsekvenser af disse løsninger skal afdækkes i samme forbindelse.

 

Når afdækningen er afsluttet vil den blive forelagt Børne- og Skoleudvalget som primær aftager af PAU’er og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget som ’uddannelesudvalg’ med henblik på politisk stillingtagen til en eventuelt øget dimensionering af uddannelsen ud over den nuværende minimumsnormering, hvor det udgangspunkt der søges afdækket mulighederne for er at bevare uddannelsen på Bornholm med et optag fx hvert tredje år.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Udmøntning af ressourcer til vielsesområdet i Budget 2017

23.01.00G01-0204

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

9

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har på sit møde den 2. november 2016 fået præsenteret udvalgets punkter i budgetforliget, herunder tilførsel af 0,3 årsværk til projekt Bornholm som Bryllups Ø.

 

Nedenfor er en orientering om, hvordan udmøntningen af de tilførte midler vil være i Borgerservice og ydelser.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, at

·         punktet drøftes og tages til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:

Drøftet og taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det er i budget 2017 besluttet at afsætte 0,3 årsværk til en opnormering af vielsesfunktionen i 2017 og overslagsårene.

 

På udvalgets møde den 2. november 2016 blev følgende forhold fremhævet med henblik på administrativ afdækning i Borgerservice og ydelser:

 

 

Reglerne for den kommunale prøvelses- og vielsesmyndighed

Lovgivningen der dækker området er primært lovbekendtgørelse om ægteskabs indgåelse og opløsning, bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab samt vejledning om behandling af ægteskabssager.

 

Kommunen er tillagt myndighedsansvar for prøvelsen af om par kan blive viet. Kommunens administration udsteder på baggrund af en undersøgelse af dokumenter prøvelsesattest, hvorefter parrene kan vælge at blive gift borgerligt, kirkeligt eller i et andet anerkendt trossamfund.

 

Kommunen kan opkræve et lovgivningsmæssigt fastsat gebyr på 500 kr. for sagsbehandling af dokumenter i forbindelse med udstedelse af prøvelsesattest for udenlandske par. Herudover må vi ikke opkræve gebyrer. En privat bryllupsarrangør vil kunne tage betaling for sine ydelser, da de ikke kan udføre myndighedsopgaver.

 

Herudover er kommunen borgerlig vielsesmyndighed. Adgang til at blive borgerlig viet står åben for alle. Vielsesmyndigheden må kun foretage en vielse i en anden kommune efter forudgående godkendelse fra denne kommune. Det skal afdækkes om kommunen skal søge om en generel godkendelse til at vie borgere fra andre kommuner, da danske vielser også kan blive en del af konceptet med Bornholm som Bryllups Ø.

 

Alle medlemmer af kommunalbestyrelsen samt ansatte, som af borgmesteren har fået tillagt vielsesbemyndigelse, fungerer som giftefogeder. Kommunen må gerne tage betaling for at giftefogeden kører ud, svarende til en kilometertakst. Private kan ikke fungere som giftefogeder.

 

Der er således tale om to forskellige myndighedsområder, som varetages af de samme medarbejdere i Borgerservice og ydelser. Der er tre medarbejdere, der arbejder med området i større eller mindre grad. De har alle gode sprogkompetencer på engelsk og tysk. Vi har i foråret lavet en intern rokade, hvor vi har overflyttet en medarbejder til området bl.a. på baggrund af god tyskkompetencer, så det er et konstant opmærksomhedspunkt. Samtidig er medarbejderne løbende på fagkurser i både danske og udenlandske vielser, således at vi hele tiden er fagligt opdateret.

 

Budgettilførsel til at understøtte projekt Bornholm som Bryllups Ø

De i budgettet tillagte 0,3 årsværk vil gå til løn, honorering af udkørende giftefogeder og andre særlige tiltag, der skal understøtte den myndighedsrettede del af projekt Bornholm som Bryllups Ø. Vi har på nuværende tidspunkt kort sagsbehandlingstid for danske vielser og rimelig sagsbehandlingstider for udenlandske vielser, alt afhængig af kompleksitet.

 

For at kunne fastholde korte sagsbehandlingstider, når antallet af vielser stiger, vil vi tilpasse det tilbud om vielser, som vi har nu, således at vi som andre kommuner ikke i så høj grad som nu giver borgerne frit valg i forhold til, hvornår på dagen og hvilke dage, de kan bliver viet.

 

Udarbejdelse af ændrede arbejdsgange

Det er et krav i bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab at man skal kunne blive viet lørdage mellem 9 og 12, så fokus vil være på at gennemføre vielser på hverdage indenfor normal arbejdstid samt lørdag formiddage, hvor lørdag eftermiddag samt søn- og helligdage ikke længere vil være en mulighed. Vielserne vil endvidere typisk foregå i kommunens vielseslokale på Landemærket og ikke ude på øen. Det er ikke intentionen at forringe forholdene for bornholmske par der ønsker borgerlig vielse, det er dog vores vurdering, at en tilpasning af den administrative praksis på området er ønskelig.

 

I samarbejde med kommende private bryllupsarrangører vil vi aftale særskilt omkring vielser på det tidligere Svaneke Rådhus eller andre steder, som der måtte være interesse i. Der vil blive en fuldstændig koordinering af roller og opgaver med den eller de private aktører, som vil arbejde med bryllupsplanlægning på og for Bornholm. Der er indkaldt til første samarbejdsmøde mandag den 28. november 2016.

 

Herudover vil vi sammen med bryllupsarrangørerne afdække om andre kommuner har indført arrangementstyper, som vi kunne lade os inspirere af. F.eks. har Københavns Kommune indført særlige vielsessteder og udvalgte dage, som der opkræves betaling for, http://www.kk.dk/indhold/bestem-selv-tid-og-sted-vielsen

Samarbejde indenfor rammerne af arbejdsgruppen om Bornholm som Bryllups Ø

Der har været afholdt en opstart møde med alle involverede parter den 14. november 2016. Leder af Borgerservice og ydelser deltager i kommende møder i den stor projekt arbejdsgruppe, samt driver processen i forhold til samarbejde mellem bryllupsarrangører og kommunen på vielsesområdet.

 

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse forventer at kunne orientere udvalget om projektets fremdrift ultimo første kvartal 2016.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Borgerservice og ydelser tilføres 0,3 årsværk svarende til 150.000 kr. pr. år i 2017 og overslagsårene.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Projekt: Langvarige kontanthjælpssager Jf. Budget 2017

15.20.00P20-0054

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

10

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé
Implementering af projekt vedrørende Indsats til borgere på langvarige kontanthjælp, mere end 3 års ledighed på kontanthjælp.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)    at orienteringen tages til efterretning

b)    at projektet afrapporteres 2 x årligt til udvalget(juni/december)

 

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:
Orienteringen taget til efterretning og godkendt at projektet afrapporteres 2 x årligt til udvalget

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesservice i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, har på baggrund af de positive erfaringer fra STAR-projektet ’Integrationspålæg’ beskrevet nedenstående projekt.

Formålet er, at videreføre succesen med at få de ’tunge’ borgere (langvarige komplekse kontanthjælpssager) ud på arbejdsmarkedet. Rammerne i ’Integrationspålæg’ var, at alle borgere (36 personer) skulle være i en virksomhedsrettet indsats i 40 ud af de 52 uger, og måltallene fra projektet viser, at lidt over 30 % er kommet i ordinær beskæftigelse i løbet af projektperioden.

Projektoplægget blev i forbindelse med Barks budget 2017 besluttet gennemført.

Indsatsen vil fokusere på de langvarige kontanthjælpssager, dvs. sager med mere end 3 års ledighed på kontanthjælp så udsigten til spontan selvforsørgelse er meget lille, derfor opererer mes med forskellige niveauer for succes(måltal), 9% (minimumsmål) og vores mål 16%, netop ud fra at der må forventes at der er nogle som hjælpes på anden vis, uafhængigt af denne ekstra indsats.

 

Så successen ligger i forskellen mellem de 9 % og de 16 %, nærmere kan succeskriteriet ikke indkredses og bygger netop på de anbefalinger som kommer fra Beskæftigelsesministeriet/STAR, som har indhentet evidens fra en række Projekter i de danske kommuner i forhold til hvilke indsatser som virker.

 

Udvalget vil få en løbende opgørelse som viser udviklingen med de 9 % og 16 % målniveauer indlagt.

Bornholms Regionskommune har ikke en kontrolgruppe som ingen indsats får.

Udvalget vil få en løbende opgørelse som viser udviklingen med de 9% og 16% målniveau indlagt. . Disse borgere er oftest kendetegnet ved en meget lille tilknytning til arbejdsmarkedet og som ofte har flere diagnoser af både psykisk og fysisk art.

For at få denne målgruppe tættere på arbejdsmarkedet, er en intensiv og arbejdsmarkeds-rettet indsats nødvendig. Til denne indsats kræves der færre sager pr sagsbehandler, således at der kan laves en intensiv og personlig opfølgning, som er hyppigere end de lovpligtige 6 årlige samtaler. Dertil kommer et tæt og intenst samarbejde med den tilknyttede jobkonsulent, som kan støtte borgeren i det gode match til og på arbejdsmarkedet. Denne kontakt skal være samkørende med sagsbehandleren og målrettet fra starten af forløbet.

Projekt status og fremtidig afrapportering:
Der er igangsat en ansættelsesproces, så de nødvendige ressourcer (medarbejdere) er på plads til januar 2017.

Da projektet løber over flere år, vil projekt blive afrapporteret over for Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget 2 x årligt i henholdsvis juni og december måned.

Af afrapporteringen vil fremgå fremdriften i projektet af en skriftlig redegørelse samt dokumenteret via måltal for indsatsgruppen.

Opbygning og indsatsområder:
Målgruppen er de borgere der er klar i målgruppe 2.3 (aktivitetsparate) og kombinere indsatsen med de dårligste i målgruppe 2.2 (jobparate) – altså ”Målgruppe 2.2.5”.

Tæt og intensivt forløb med krav om virksomhedsrettet indsats. Vi kan se at ugentlige samtale og tæt parløb med jobkonsulent har gjort en forskel, sammenholdt og kombineret med langvarige virksomhedspraktikker (op til 12 mdr.) har åbnet døren til ordinær beskæftigelse i mange virksomheder.

Den virksomhedsrettede indsats bør kombineres med anden afklaring (indenfor LAB) og indsats på sundhedsområdet (fx behandling) – parallelindsatser.

Et konkret tilbud om ’målrettede psykologiske rådgivningsforløb’ vil indgå i projektet. Dette ydes parallelt med den virksomhedsrettede indsats og tæt koordineret med sagsbehandler og jobkonsulent. Som udgangspunkt skal borgeren tilbydes 6 rådgivende samtaler, og afhængigt af udfaldet heraf, kan der tilbydes yderligere 6 samtaler. I begyndelsen af forløbet defineres en klar arbejdsmarkedsrettet målsætning via visitationsmøde med sagsbehandler og jobkonsulent.

Projektbeskrivelse

Målgruppe, forankring & udvælgelse

Målgruppen for denne indsats er de langvarige komplekse kontanthjælpsager i målgruppe 2.2 og 2.3, dvs. sager med minimum 3 års ledighed på kontanthjælp/offentlig ydelse, og som har en psykisk eller fysisk diagnose eller mistanke om dette. Indsatsen forankret i Beskæftigelsesservice, dog med den virksomhedsrettede indsats forankret i Job og Virksomhedsservice på lige fod med de andre jobkonsulenter (Alternativt anden aktør benyttes).

Specielt for målgruppen 2.2
Borgerne i denne målgruppe udvælges ud fra ovenstående kriterier om minimum 3 år på kontanthjælp/offentlig ydelse og som samtidig er i risiko for at overgå til målgruppe 2.3. Dertil skal borgerne have en barriere ift. at få fodfæste på arbejdsmarkedet som bunder i en psykisk eller langvarig fysisk lidelse (eller mistanke om), hvor en håndholdt intensiv indsats vil kunne hjælpe. Ydermere kan målgruppen også omfatte borgere som vurderes ikke at kunne opfylde de betingelser som ’systemet’ opstiller for at kunne stå til rådighed som 2.2 – jobparat (og som har været minimum 3 år på kontanthjælp).

Specielt for målgruppen 2.3
Disse borgere udvælges ud fra ovenstående kriterier om minimum 3 år på kontanthjælp/offentlig ydelse, og hvor der vurderes at være risiko for et langvarigt forløb på kontanthjælp. Det skal dog ydermere vurderes, at borgeren har en reel mulighed for at indtræde på arbejdsmarkedet med den rette støtte og hjælp. Målgruppen er også omfattet af borgere som vurderes at kunne stå til rådighed for 225-timers reglen (dvs. borgere som ikke er undtaget).

Udvælgelse
Ud fra personmarkeringen ’Målgruppe 2.2.5’ i Opera, vil borgere til projektet udtages. Borgere der udtages til projektet vil blive flyttet til projektets sagsbehandler efter screeningen. Der er i første omgang plads til 60 borgere i projektet, og udvælgelsen vil ske ved en konkret screening og gennemgang af sagerne i løbet af januar/februar 2017. Der vil løbende hver kvartal/måned blive fyldt op i projektet ud fra personmarkeringen.

Alle sager i målgruppe 2.1 og 2.3 gennemgås ud fra ovenstående kriterier, og hvis de vurderes i målgruppen, markeres de med persongruppemarkering ’Målgruppe 2.2.5’ =Bruttomålgruppen Dette gøres ligeledes løbende med nytilkomne sager i målgruppen.

Deadline for ovenstående er 1. januar 2017. Det er ud fra denne målgruppe afrapporteringen vil finde sted.

Rammer for indsats
På baggrund af persongruppemarkeringen vil projektets sagsbehandlere indenfor en måned (senest ved udgangen af februar 2017) gennemgå samtlige sager og tage individuel samtale med borgerne for at sikre ensartethed i målgruppen og indsatsen. Projektets sagsbehandlere vil på denne baggrund vurdere sagerne og omregistrere disse til projektet (sagsbehandlerskifte). Hver sagsbehandler er som udgangspunkt ansvarlig for 30 sager, og fylder løbende op (fra bruttolisten) ved afgang – dette vurderes løbende i samråd med ledelsen.

Borgeren vil herefter hurtigst muligt blive indkaldt til en samtale med sagsbehandler og Jobcoach (udvidet jobkonsulentfunktion – se nedenfor), hvor formålet er en drøftelse af og iværksættelse af den virksomhedsrettede indsats = en konkret plan.

Den virksomhedsrettede indsats vil omfatte en hurtig kontakt til mulige virksomheder mhp. etablering af virksomhedspraktik på baggrund af borgerens egne ønsker (Empowerment). Det er vigtigt at der findes en egnet virksomhed indenfor en meget kort periode – optimalt 4 uger fra samtalen med borgeren.

Jobcoach
Formålet med et tilknytte en jobcoach er, at tilbyde borgeren mere end et match med den rette virksomhed og støtte til opstarten af denne. Med en jobcoach tilbydes et tæt, intensiveret og sammenhængende forløb, hvor jobcoachen deltager i samtaler med sagsbehandler og borger, hjælper og støtter borgeren i at finde det rette match på arbejdsmarkedet, og står sideløbende stand-by med hjælp og støtte under hele forløb – med det ene formål at sikre en ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forløbet
Den virksomhedsrettede indsats tager udgangspunkt i en individuel vurdering og håndholdt indsats for at sikre det rette match, den rette støtte og den rette udvikling for borger og virksomhed. Formålet er ved et hvert forløb, ordinær ansættelse (eller uddannelse), evt. med støtte fra de sociale kapitler.

Det forventes, at der som udgangspunkt tilbydes følgende (med udgangspunkt i Empowerment tankegangen):

·         Tæt opfølgning med min. månedlige samtaler med sagsbehandler og jobcoach.

·         Tæt opfølgning ude på virksomhederne med min. månedlige besøg af jobcoach.

·         Langvarige jobrettede virksomhedspraktikker (mhp. ordinær ansættelse/uddannelse).

·         Psykologforløb sideløbende med virksomhedspraktik.

·         Relevante sundhedstilbud.

·         Anden tværfaglig indsats med henblik på opnå eller fastholde tilknytning.

Succeskriterier og målopfyldelse

Jf. det oprindelige oplæg skal min. 16 borgere afsluttes til selvforsørgelse om året, mens der er en forventning om at mindst 16 % afsluttes til selvforsørgelse, svarende til ca. 30 borgere/året.

 

Bruttomålgruppen: 204 sager med over 3 års ledighed på kontanthjælp
44 af disse har allerede jobkonsulent tilknyttet. En del af disse må forventes at være udenfor målgruppen og på vej til at blive klargjort til rehabiliteringsteamet mhp. fleksjob eller førtidspension.

 

Korrigerede måltal:
Minimumsmål:                  9 %          19 borgere
Forventet mål:               16 %          33 borgere

 

Målopfyldelse & – opfølgning
Der vil være ledelsesmæssig opfølgning og fokus på projektet og der vil blive målt løbende hver måned på projektgruppen ud fra følgende pejlemærker:

 

·         Antal af personer i virksomhedsrettet indsats

·         Suppleret med andel af projekt- & bruttomålgruppe

·         Antal af personer afsluttet til ordinær beskæftigelse (eller uddannelse)

·         Suppleret med andel af projekt- & bruttomålgruppe

·         Anden afslutning (fleksjob, pension, fraflytning eller andet)

 

Registrering vil finde sted i følgende skema

 

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Virksomhedsrettet indsats (antal)

 

 

 

 

 

 

   Andel af projektgruppe

 

 

 

 

 

 

   Andel af BMG

 

 

 

 

 

 

Afsluttede borgere (antal)

 

 

 

 

 

 

   Andel af projektgruppe

 

 

 

 

 

 

   Andel af BMG

 

 

 

 

 

 

Andre afsluttede (med årsag)

 

 

 

 

 

 

Ovenstående vil blive udarbejdet månedsvis og forelagt for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering. Hvert halve år vil der ligeledes blive udarbejdet en statusrapport, som beskriver indsatsen og erfaringerne indtil videre samt forventningerne til den fremtidige proces/indsats.

Økonomiske konsekvenser

Er bevilget ifm budget 2017. Indsatsen kræver 2 sagsbehandlere og 2 jobkonsulenter, svarende til kr. 450.000x4 = kr. 1.8 mio.

Ved omkostningsniveau for en fuldtidsperson på kr. 138.000 (jf. M*Ploy), så vil der skulle afsluttes 16 personer for at udgifterne er dækket. Så kommer 10 % af de berørte borgere i selvforsørgelse, vil besparelsen blive kr. 684.000. Ved 20 % i selvforsørgelse vil besparelsen blive næsten kr. 3,3 mio. Et forsigtigt bud vil være 15 %, dvs. en besparelse på kr. 1.9 mio.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Projekt: Målrettet Brancheforløb Jf. Budget 2017

15.00.05P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

11

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Resumé
Implementering af projekt vedrørende målrettet Brancheforløb til ledige.  

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)    at orienteringen tages til efterretning

b)    at projektet afrapporteres 2 x årligt til udvalget(juni/december)

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:
Orienteringen taget til efterretning og godkendt at der afrapporteres 2 x årligt til udvalget

Sagsfremstilling

 

Indledning
Der er mangel på arbejdskraft og forgæves rekrutteringer på flere områder på Bornholm.
Det regionale arbejdsmarkedsråd har derfor godkendt branchepakker for tre områder.

·         Industrien

·         Byggebranchen

·         Fødevarer


Formålet med forløbene er, at gøre ledige mere attraktive for de bornholmske virksomheder for, at imødegå mangel situationer.

 

Det forventes, at den statslige bevilling for 2017 vil kunne dække omkostningerne ved 2-3 forløb alene på A-dagpengeområdet.

Det tænkes, at pladserne på disse særlig tilrettelagte forløb vil kunne anvendes til andre målgrupper, særligt kontanthjælpsmodtagere forventes, at kunne have god effekt af deltagelse i disse opkvalificeringsforløb.


Iværksættelse

Jobcenteret har i løbet af 2016 gennemført forløb inden for alle tre områder. Erfaringerne for disse forløb medtages i forløbene planlagt i 2017.


Aftalerne med CAMPUS Bornholm er ved at være på plads og forløbene for industri og bygge og anlæg er på plads og gennemføres i nedenstående perioder.

 

Evaluering
I forbindelse med hvert forløb er der i 2016 gennemført evalueringer med de i øvrigt meget engageret deltagende virksomheder. Evalueringerne medfører tilpasning af undervisningen, men der fremkommer også ønsker om andet indhold fra virksomhederne

Forløbene i 1. kvt. 2017 gennemføres i forhold de nuværende godkendelser for RAR-Bornholm.
Efter gennemførelse af 3 forløb, forventes RAR-midlerne opbrugt, herefter skal indholdet af forløbene ikke følge RAR-Bornholms liste og en tilpasning af de øvrige forløb i 2017 er således nemmere.


Det skal dog overvejes om evt. tilpasnings skal indbringes for RAR-Bornholm i forhold til gennemførelse af forløb i 2018.

Opfølgning
Alle deltagere ved brancheforløbene følges tæt og opfølgning på forløbene vil ske i form af opgørelse af beskæftigelseseffekten, og som vil blive forelagt for Erhvervs og beskæftigelsesudvalget når relevant og som minimum 2 x årligt(juni/december).

Økonomiske konsekvenser

Ikke udover det i forbindelse med budget 2017 bevilget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Projekt: Indsatsen for flere voksenlærlinge Jf. Budget 2017

15.21.01P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

12

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé
Implementering af indsats for flere voksenlærlinge  

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)    at orienteringen tages til efterretning

b)    at projektet afrapporteres 2 x årligt til udvalget(juni/december)

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:
Orienteringen taget til efterretning og godkendt at projektet afrapporteres 2 x årligt til udvalget

Sagsfremstilling

Flere brancher er udfordret på, at få tilstrækkelige antal elever til deres virksomheder, samtidig er der brancher hvor det efterfølgende er svært at fastholde udlærte svende på Bornholm.


Efter beskæftigelsesreformens afkortning af dagpengeperioden, er det ikke muligt at gennemfører hele uddannelsesforløb i dagpengeperioden. Det betyder at det opleves sværere, at få ledige (over 30 år) til, at påbegynde en erhvervsuddannelse.


Branchernes traditionelle rekrutterings mønstre, er typisk at en ansættelse af en elev sker, efter endt grundforløb.


Nogle brancher indgår uddannelsesaftaler før påbegyndelse af grundforløb, det har øget etableret bornholmers motivation for, at gennemfører en erhvervsuddannelse, hvis de på forhånd har hele uddannelsen tilrettelagt. I nogle tilfælde vil det være muligt at gennemføre uddannelser i forbindelse med bestemmelserne om voksenlære.


Virksomhederne i brancherne vil modtage elevrefusion også under grundforløbet, hvis der udbetales løn fra arbejdsgiver. Branchernes rekrutteringsmønstre skal udfordres, dels for at øge antallet af potentielle elever, men også for at motivere ledige til, at gennemfører en erhvervsuddannelse.

                            

Tidsplan og indsats
Koordinere indsats med Campus
Jobcenteret kan ikke lave indsatsen alene, CAMPUS skal stå for kompetenceafklaringer af de ledige, indgåelse af uddannelses aftaler mm.

Koordinere indsatsen med BCB
BCB påbegynder en indsats for at få flere praktik pladser til erhvervsuddannelserne i det bornholmske erhvervsliv. Jobcenteret skal tilpasse og samarbejde med BCB om kontakten til erhvervslivet i den forbindelse

Tilbud på materiale
Der findes en lang række af leverandører som tilbyder informationsmateriale som kan tilpasses den enkelte kommune og jobcenter. Jobcenteret vil gøre brug af en af disse leverandører ved valg af materiale, tilbud indhentes nu.

Tilbud på Telefonkampagne

Der findes flere leverandører af telefontjenester som med fordel kan anvendes af jobcenteret.
Jobcenteret har erfaringer med flere i forbindelse med centrale kampagner fra STAR. Jobcenteret vil overveje om en af leverandørerne kan anvendes i Indsatsen

 

Udvælgelse af brancher og uddannelsesindgange

Jobcenteret vurderer pt. at det særligt inden for uddannelserne elektriker, vvs, kok, tjener, murer og bagere. Her er der tilbagemeldinger fra virksomheder at de enten har svært ved at rekrutterer elever eller svært ved at fastholde elever efter afslutning af uddannelsen.

 Opfølgning
Opfølgningen på indsatsen vil primært være, at følge antallet af voksenlærlinge som kommer fra ledighed.
Der forventes således en stigning svarende til mindst 10 fuldtidspersoner i løbet af 2017.
De ledige som overgår til voksenlærling i 2017, følges i forhold til tilbagefald til offentligforsørgelse.

Opfølgningen foreligges for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 2 x årligt (juni og december).

Økonomiske konsekvenser

Ikke udover det i forbindelse med budget 2017 bevilget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Særlig indsats integration Jf. Budget 2017

15.40.00G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

13

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé
Implementering af særlig indsats integration Jf. Budget 2017

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)    at indstilling til særlig integrationsindsats godkendes

b)    at projektet afrapporteres 2 x årligt til udvalget(juni/december)

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:
a) og b) godkendt

Sagsfremstilling

 

Særlig integrationsindsats i 2 år.

Integrationsafdelingen arbejder ud fra de besluttede ”Visioner og Strategier” for integration af flygtninge samt målet om at 60 % af vores flygtninge skal i beskæftigelse.Ønsket med den særlige integrationsindsats er at styrke følgende områder:

- Integrationsindsatsen med henblik på flere i job
- Civilsamfundet, inddragelse af borgerne på Bornholm i integrationsindsatsen


Integrationsindsatsen
Hyppigt og tæt kontaktforløb
Vi ønsker at styrke indsatsen med et hyppigt og tæt kontaktforløb, som kan sikre at der arbejdes målrettet med den plan der er udarbejdet for den enkelte og vil derfor tilføre ressourcer til myndighedsområdet som forestår udarbejdelse og opfølgning på integrationskontrakt, jobplan og kontaktforløb. Der arbejdes med målet om at 60 % af flygtninge skal opnå beskæftigelse og da erfaringerne viser, at chancerne for beskæftigelse stiger når der er hyppigere kontakt til flygtningene ønskes at styrke dette område og tilføre en ekstra sagsbehandler.

Økonomi kr. 425.0000 (årligt) i 2 år.

Oversigt over det nu kendte antal flygtninge på jobplan:

2017

Jan

 

 

 

290

 

 

Feb

 

 

 

286

Mar

 

 

 

291

Apr

 

 

 

296

Maj

 

 

 

300

Jun

 

 

 

306

Jul

 

 

 

307

Aug

 

 

 

306

Sep

 

 

 

305

Okt

 

 

 

302

Nov

 

 

 

304

Dec

 

 

 

304

 

Hertil kommer de familiesammenførte.

Der vil således ved at tilføre en ekstra sagsbehandler ved denne særlige indsats og ved ansættelsen af én ekstra sagsbehandler i år 2017 til brancheforløbet være i alt 5 sagsbehandlere. Hver sagsbehandler vil således skulle betjene minimum 60 flygtninge.

Forståelsen af det Danske samfund og tilbud til flygtninge for at opnå IT færdigheder
Vores flygtninge skal have styrket deres IT færdigheder så de kan begå sig i vores samfund.
Alle flygtninge vil modtage et 2 dages NemIT kursus i modtagelsesperioden, der afholdes et kursus pr. modersmål for de visiterede flygtninge. Dette bl.a. for at kunne være aktiv jobsøgende, se efterfølgende.

Der er lavet aftale med vores leverandør om, at vi fast har 8 pladser på hvert hold.
Tidligere har der ved få deltagere, grundet der enten ikke blev visiterede flygtninge eller vi kun modtog få flygtninge været aflyst hold.
Vi har nu har nu lavet en aftale om, at alle hold gennemføres uanset deltager antal og at vi bruger de eventuelle ledige pladser som tilbud til de af vores flygtning som har haft ophold igennem en periode, men forsat ikke har opnået de nødvendige færdigheder.

 

CV
Alle flygtninge vi modtager skal visiteres til at være jobparate de første 3 måneder med mindre det er åbenlyst at flygtningen har problemer ud over ledighed.
Der er kommet nyt lovkrav om, at alle flygtninge senest 3 uger efter de har søgt om hjælp skal have et søgbart CV på www.jobnet.dk

Der er lavet aftale med leverandør (Jobvision) til NemIT kursus at de også leverer CV kursus.
CV kurset har en varighed af 1 dag og ligger i umiddelbar forlængelse af NemIT kursus og sikre, at flygtningene allerede ved 1. samtale (14. dage) har et søgbart CV.

Det betyder, at der allerede ved 1. samtale kan tages udgangspunkt i den enkeltes CV og arbejdes med en målrettet jobplan for den enkelte.

Der er lavet aftale med vores leverandør om, at vi fast har 8 pladser på hvert hold.
Der er nu lavet en aftale om, at alle hold gennemføres uanset deltager antal og at vi bruger de eventuelle ledige pladser som tilbud til de af vores flygtning som har haft ophold igennem en periode og som er fritaget for CV eller ikke har de nødvendige færdigheder til at tjekke jobforslag og udarbejde joblog.

Der er under modtagelsesperioden en vision om, at der ønskes ro og rammer om den bistand og støtte vi giver til flygtningens etablering af dagligdag. Vi har derfor valgt at benytte samme leverandør som leverer NemIT  hvilket betyder, at flygtningene ikke i de første 14. dage skal møde op og dermed sætte sig ind i transport muligheder til flere forskellige steder end nødvendigt.

 

Tjek jobforslag, udarbejdelse af joblog og godkendelse af jobplan
Der tilrettelægges et kursusforløb i januar måned 2017, som skal give flygtningene de nødvendige færdigheder for at kunne efterleve de krav der stilles til dem, når de via www.jobnet.dk skal tjekke deres jobforslag og udarbejde en joblog.

 

Civilsamfundet og fællesskaber
Integrationsafdeling i Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse, har startet et samarbejde med Frivillighedskoordinator, ansat i Center for Sundhed.

Ønsket er at inddrage de erfaringer der allerede er opbygget i BRK, så der hurtigt kan bygges bro mellem vores flygtninge og civilsamfundet og udnytte de ressourcer som findes i civilsamfundet.

Der kan i dette samarbejde trækkes på den viden og de erfaringer der allerede findes og bruge dette som en koordinerende funktion og sparringspartner til den frivilligheds medarbejder der ønskes ansat i integrationsafdelingen.

Inddragelse og opbygning af samarbejdet med civilsamfundet vil kræve viden om flygtningenes- og integrationsafdelingens behov og det er vigtigt og en forudsætning for et godt samarbejde at civilsamfundet har en direkte indgang og kontakt til integrationsafdelingen.

Vi ønsker derfor at ansætte en frivillighedsmedarbejder i integrationsafdelingen.
Økonomi kr. 400.000 (årligt) i 2 år.

Kr. 175.000(årligt) i 2 år ønskes benyttet til at understøtte frivillige indsatser i lokalsamfundet enten via foreninger eller som støtte til særlige arrangementer.

Økonomiske konsekvenser

Ikke udover det i forbindelse med budget 2017 bevilget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Projekt: Målrettet Brancheforløb flygtninge Jf. Budget 2017

15.40.00P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

14

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Etablering af målrettede brancheforløb for flygtninge jf. beslutning i budget 2017

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)    at orienteringen tages til efterretning

b)    at projektet afrapporteres 2 x årligt til udvalget(juni/december)

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:

Orienteringen taget til efterretning og godkendt at projektet afrapporteres 2 x årligt til udvalget

Sagsfremstilling

Status
På baggrund af de gode erfaringer med målrettede brancheforløb inden for industri og slagteri området, forberedes der nu et bredere udbud af brancheforløb til flygtninge.

Der er derfor indbudt til et nyt samarbejde med relevante aktører på det bornholmske arbejdsmarked, da de nye brancheforløb skal målrettes de jobåbninger, som de bornholmske virksomheder og arbejdsmarkeds parter selv peger på, og dermed på de virksomheder som kan sikre, at der efter et brancheforløb er mulighed for beskæftigelse.

Møde afholdes den 29/11-16 fra kl. 13.30-15.00

Efter mødet vil der kunne præsenteres et årshjul for hvilke brancheforløb der aftales for år 2017, når dette er aftalt med Campus Bornholm.

Årshjulet vil blive forelagt Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget på førstkommende udvalgsmøde i 2017. Ud over dette vil der blive forelagt udvalget en status 2 x årligt i juni og december.

 

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 8. december 2016

1.
Invitation - Integration den beskæftigelsesrettede indsats (PDF)

2.
Deltagerliste møde 29. november 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Udmøntning af budget 2017; øget indsats i forhold til uddannelsesvejledning

15.00.00G01-0065

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

15

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé
Udmøntning af budget 2017; øget indsats i forhold til uddannelsesvejledning

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)    at udmøntning af indsatsen godkendes

b)    at udvalget orienteres om projektstatus i april og oktober

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:
a) og b) godkendt

Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelsen af Budget 2017 skal Ungeporten i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse herved fremkomme med administrative anbefalinger i forhold til den konkrete udmøntning af de i budgettet afsatte midler til en øget indsats i forhold til uddannelsesvejledning.

 

Udvalget besluttede på sit møde den 2. november 2016 at fokusere de i budgettet afsatte midler til en øget vejledningsindsats i grundskolen, således at overgangen til ungdomsuddannelse bliver truffet på et så reflekteret og oplyst grundlag som muligt – også for de elever, der er vurderet uddannelsesparate og hvor ansvaret for tilmelding til ungdomsuddannelse påhviler forældrene.

 

De uddannelsesparate elever
Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm (UUB) vil således anvende de afsatte midler til at rette en vejledningsfaglig indsats mod de elever, der i grundskolen er vurderet som uddannelsesparate, men som er i tvivl eller er uafklarede om ungdomsuddannelsesvalget.

Det er anslået at mellem 60 % og 80 % af de uddannelsesparate elever i 8. og 9. klasse er uafklarede i forhold til valget af ungdomsuddannelse eller træffer valget af ungdomsuddannelse uden ret megen refleksion. Hertil kommer at denne gruppe af unge er henvist til selv at opsøge vejledning (e-vejledning), såfremt de eller deres forældre ønsker vejledning i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse.

Erfaringen fra andre UU-centre viser at der kan opnås en betydelig synergieffekt ved gruppevejlednings forløb på tværs af ikke uddannelsesparate og uddannelsesparate elever. Erfaringen er at eleverne bliver langt mere bevidste om, hvordan de hver især kan gøre noget andet til fordel for sig selv eller holde fast i gode vaner. Derudover er erfaringen også at eleverne bliver mere ansvarlige i forhold til at tage ansvar for egen skolegang, herunder at komme til tiden og at være mere tolerante i forhold til de øvrige elever i klassen.

Karrierelæring og valg
Det er UB’s helt klare udgangspunkt, at der ikke findes ”forkerte” valg, men at der findes valg, der træffes på et manglefuldt, ureflekteret og eller uoplyst grundlag. UUB arbejder ud fra en karrierelæringstilgang, som betyder at aktiviteter, som den unge deltager i gennem sit grundskoleforløb danner rammen om den nødvendige dannelsesproces og dermed også evnen til at træffe reflekterede og bevidste valg – om uddannelse og om andre vigtige ting i livet. Således bliver evnen til at træffe reflekterede beslutninger afgørende for beslutningens bæredygtighed.

Karrierelæringstilgangen samt muligheden for i større udstrækning (som følge af de afsatte midler) at kunne tale med eleverne om deres kommende uddannelsesvalg, gør at UUB dels kan sætte sig i en koordinerende rolle på tværs af grundskoler i forhold til at få etableret aktiviteter (i samarbejde med ungdomsuddannelser, virksomheder og andre interessenter uden for grundskolen), hvor refleksionen kan udfoldes, dels i et vist omfang kan bistå eleverne med den egentlige refleksionsproces, idet UUB kan samle en gruppe af elever til ”efterbehandlingssessioner”, hvor forskellige oplevelser kan komme til udtryk i et gruppeforløb blandt de unge i en anden ramme end den traditionelle skoleklasse.

De uddannelsesparate elevers forældre
UUB er ligeledes meget opmærksom på forældrenes rolle og ansvar i forhold til deres børns overgang til ungdomsuddannelse. Således er det UB’s erfaring at mange forældre føler sig usikre på uddannelsessystemets opbygning, uddannelsernes indhold, kravene og forventningerne til eleverne på den enkelte uddannelse m.m. Derudover føler mange forældre også at det er et meget stort ansvar og en overordentlig vigtig opgave at vejlede deres børn i forhold til valg af ungdomsuddannelse.

UUB vil derfor med de afsatte midler i ligeledes fokusere en øget indsats i forhold til vejledning af forældre, således at forældrene føler sig bedre klædt på til at drøftelserne om valget af ungdomsuddannelse med deres børn. I dag er forældre til uddannelsesparate elever henvist til selv at opsøge e-vejledning, såfremt de er i tvivl om noget i forhold til valget af ungdomsuddannelse. For en del forældre er denne vejledning tilstrækkelig men for mange er det afgørende at vejlederen ved noget om det lokale uddannelsesmarked, at der er en kobling til det lokale arbejdsmarked, og at der en mulighed for fysisk kontakt med en uddannelsesvejleder, når usikkerheden melder sig. UUB vil derfor arrangere events for forældre, f.eks. uddannelses- og vejledningscafeer, fyraftensmøder, men også samling af mindre grupper af forældre kan komme på tale, således at der blandt forældrene kan skabes en god dialog om netop valget af ungdomsuddannelse og hvor forældre kan blive inspireret af hinandens oplevelser og holdninger.

Konkret udmøntning

For at skabe en mulighed for at flere bornholmske unge træffer et bevidst og reflekteret valg af ungdomsuddannelse – og deraf følgelig et fald i antallet af unge, der ”falder fra” den valgte ungdomsuddannelse – vil UUB udmønte de afsatte midler på følgende måde:

¼ årsværk afsættes til indsats rettet mod forældre. Et kardinalpunkt er her indsats umiddelbart op til valget af ungdomsuddannelse, der skal træffes senest den 1. marts i 9. (eller 10.) klasse.

¼ årsværk afsættes til etablering og koordinering af aktiviteter på tværs af grundskolerne

½ årsværk afsættes til en målrettet indsats for de uddannelsesparate elever i 8.-10. klasse, hvor karrierelæringstilgangen anvendes som udgangspunkt for den enkelte elevs mulighed for at træffe et reflekteret og bevidst uddannelsesvalg. Rammen om disse vejledningssessioner vil primært ske i et gruppevejledningsforløb, hvor eleverne kan inspirere hinanden til at se nye vinkler på deres egen situation og i forhold til hinanden.

Opfølgning og effekt:
Det er Ungeporten forventning at der snarest mulig kan startes en ansættelsesproces, således at ansættelse af vejleder til denne øgede indsats kan ske med tiltræden pr. 1. februar 2017.

Det vil ligeledes være Ungeportens forventning, at indsatsen i forhold til forældrene allerede kan startes op – om end i mindre skala – allerede fra 1. januar 2017, således at der op mod 1. marts 2017 kan etableres nogle events for forældre til elever i 9. og 10. klasse, der står lige over for at skulle træffe valget om ungdomsuddannelse efter endt grundskole.

Der aftales en halvårlig orientering til udvalget om status for den øgede vejledningsindsats, dels i forhold til eleverne, dels i forhold til den koordinerende opgave og endelig i forhold til det øgede fokus på forældrevejledningen. Status forventes fremsendt til udvalget i april og i oktober, hvor også det kommende halvårs aktiviteter beskrives.

Økonomiske konsekvenser

Ikke udover det i forbindelse med budget 2017 bevilget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Udmøntning af budget 2017; øget indsats for flere EGU-elever (private og offentlige)

15.00.00G01-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

16

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé
Øget indsats for flere EGU-elever (private og offentlige)

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)    at udmøntning af indsatsen godkendes

b)    at udvalget orienteres om projektstatus i juni og december

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:
a) og b) godkendt

Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelsen af Budget 2017 skal Ungeporten i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse herved fremkomme med administrative anbefalinger i forhold til den konkrete udmøntning af de i budgettet afsatte midler til en øget indsats for at få flere unge på offentlig forsørgelse i uddannelse som EGU-elever.

Udfordringerne i forhold til at få flere unge flyttet fra offentlig forsørgelse og ind i EGU-uddannelsesaftaler kan overordnet deles i to kategorier:

  1. Afklaring og ”klargøring” af den unge i forhold til at kunne indgå i en EGU-aftale. Denne afklaring og ”klargøring” handler dels om afklaring af et brancheområde i forhold til den enkelte unge, dels om en ”klargøring” af den unge i forhold til at kunne leve op til arbejdsgivers og arbejdsmarkedets forventning til den unge (mødestabilitet, arbejdspladskultur, faglige krav i forhold til basale færdigheder m.v.).
  2. Fremskaffelse af egnede elevpladser i de bornholmske virksomheder – både private, men især også i offentlige, herunder kommunale, virksomheder/arbejdspladser.
    Der har hidtil været et særdeles positivt samarbejde især med de private virksomheder om etablering af EGU-aftaler.

Dog opleves der i forhold til dette samarbejde en stigende tendens til at en del potentielle EGU-elever har større personlige og sociale udfordringer, som gør at de ikke har været i stand til at honorere de krav der stilles til en EGU elev. Dette har betydet en faldende tendens i forhold til samarbejdet om etablering af EGU-pladser med de bornholmske private virksomheder. 

 

Samarbejdet med de offentlige, i særdeleshed de kommunale, virksomheder har historisk set været meget sporadisk. Det er derfor Ungeportens vurdering, at der ligger et stort potentiale for dels at udbrede kendskabet til EGU-muligheden i disse virksomheder, dels at arbejde med virksomhedernes holdninger til ansættelse af EGU-elever og endelig en sikkerhed for den økonomiske effekt af indgåelse af en EGU-aftale. Især de kommunale institutioner har hidtil afslået henvendelsen i forhold til at etablere en EGU-aftale af økonomiske årsager.

 

For at imødegå disse udfordringer vil det være Ungeportens anbefaling, at der, med de afsatte midler i budget 2017 og frem:


Der er anslået at der til denne tidligere og forebyggende vejledningsindsats skal bruges ca. ½ årsværk.

 

 

Opfølgning og effekt:
Det er Ungeportens forventning at der snarest mulig kan startes en ansættelsesproces, således at ansættelse af vejleder til denne øgede indsats kan ske med tiltræden pr. 1. februar 2017.

Det vil ligeledes være Ungeportens forventning, at det øgede samarbejde mellem EGU-vejleder og sagsbehandler kan startes op – i mindre skala – allerede fra 1. januar 2017, således at der etableres et team om de unge, der modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp) OG som er vurderet i målgruppen for EGU men endnu ikke klar til at indgå i en konkret EGU-aftale.

Der aftales en halvårlig orientering til udvalget om status for samarbejdet og den øgede indsats for at flere unge på offentlig forsørgelse over i EGU-elevaftaler. Ved denne status vil udvalget få statistik for antallet af elever, der er omfattet af det intensiverede samarbejde mellem EGU-vejleder og sagsbehandler samt statistik i forhold til udviklingen i antallet af EGU-elevaftaler fordelt på private henholdsvis offentlige virksomheder, herunder overgang fra offentlig forsørgelse til EGU-elevløn/skoleydelse.

Økonomiske konsekvenser

Ikke udover det i forbindelse med budget 2017 bevilget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Koordinering med andre politikområder

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

17

 

 

Indstilling og beslutning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016

Pkt. 13,-  Social- og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget opfordres til at komme med forslag til frivillige indsatser i lokalsamfundet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Godkendelse af ændret projektramme for projekt ”Viden og Vækst”

00.03.04Ø39-0205

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

28-11-2016

7

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

18

 

Hvem beslutter

Vækstforum indstiller

Erhvervsstyrelsen beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering

Resumé

På mødet d. 11. maj 2015, besluttede Vækstforum at indstille 3.5 mio. kr. fra EU’s Socialfond til projekt Viden og Vækst og 2.3 mio. kr. fra Uddannelsespuljen under de regionale udviklingsmidler. Projektet startede d. 1. juni 2015 og skulle løbe til 1. juni 2018.

 

I eftersommeren 2016 opstod behovet for at revidere projektets størrelse og indhold samt skifte projektejer fra CRT til Væksthus Hovedstadsregionen. På dagens møde søges om Vækstforums godkendelse af det reviderede projekt. Erhvervsstyrelsen har indledningsvist godkendt ændringerne.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-        at Vækstforum godkender forslaget til ændring af projektrammen.

 

Bornholms Vækstforum, 28. november 2016, pkt. 7:

Bornholms Vækstforum ønsker at fortsætte projektet med afsæt i den ændrede projektramme, men henstiller til, at partnerkredsen bag projektet rejser den manglende medfinansiering. I det omfang det ikke er muligt, at rejse det fulde beløb på 400.000 kr. ansøges Vækstforum om restfinansiering. Vækstforum har givet formandsskabet bevillingskompetencen og Vækstforum orienteres via mail.

Videresendes til Erhvervsstyrelsen og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         Sagen til orientering

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:
Orienteringen taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

Projektet har fokus på kompetenceudvikling i de bornholmske virksomheder og bag projektet står Center for Regional- og Turismeforskning (projektleder), Væksthus Hovedstadsregionen, Campus Bornholm, Business Center Bornholm samt Bornholms Regionskommune.

 

Projektet har imidlertid haft svært ved at tiltrække virksomheder til projektet og ved at udvikle konkrete kompetenceudviklingstilbud til virksomhederne.

 

Derfor har partnerkredsen besluttet at reducere omfanget af projektet, at fokusere det faglige indhold samt at skifte projektledelse til Væksthus Hovedstadsregionen. Tidligere er Erhvervsstyrelsen ansøgt om at forlænge projektperioden til udgangen af 2018.

 

De væsentligste ændringer i projektets indhold består i:

·         En nedskrivning af antallet af deltagende virksomheder (fra 100 til 50)

·         Større fokus på afklaring af kompetencebehov for ledere og medarbejdere (fra 70 til 180 kompetenceudviklingsplaner)

·         Mindre fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere (fra 280 medarbejdere til 28)

·         Større fokus på kompetenceudvikling af ledere. Antallet fastholdes på 50, men en større del af budgettet målrettes lederudvikling og kursustilbuddene konkretiseres.

 

De væsentligste ændringer i budgettet består i:

·         En nedskrivning af budgettet, dog med en større udgift pr. deltager end før, idet det samlede projektbudget (inkl. deltagerløn) reduceres fra 7,563 mio. kr. til 5,937 mio. kr.

·         En hævelse af støttesatsen på midlerne fra Socialfonden fra 47 til 50 procent.

·         En reduktion af tilskuddet fra REM (Uddannelsespuljen) fra 2,3 mio. kr. til 1,7 mio. kr. som følge af det generelt reducerede budget.

·         Tilsvarende en reduktion af den private deltagerfinansiering fra 960.000 til 569.000 kr. og af de kontante private tilskud fra 400.000 til 260.000 kr.

 

Oplægget til den reviderede projektbeskrivelse, den ændrede projektansøgning, budgettet og ændringerne i indikatorskemaet (se venligst bilag) er løbende drøftet med Erhvervsstyrelsen, som har godkendt ændringerne og projektet som det beskrives i de foreliggende bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

Hvis Vækstforum vælger at godkende den ændrede projektramme for Viden og Vækst, vil det resultere i et mindre forbrug af de regionale udviklingsmidler på 547.258 kr., som vil forhøje overførslen til Uddannelsespuljen mellem 2016 og 2017 tilsvarende.  Det totale beløb til rådighed i Uddannelsespuljen i 2017 vil således være 1.345.915 kr. fremfor 798.657 kr.

 

Samtidig vil der være et mindre træk på Socialfondsmiderne på 752.673 kr., som skal finde andet afløb inden for den nuværende programperiode. Det totale beløb til rådighed i Socialfonden vil således være 26.356.604 kr. fremfor 25.603.931 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 28. november 2016

1.
Ansøgning om Viden og Vækst 21-11-2016 (PDF)

2.
Budgetforslag VHHR 01-11-2016 (PDF)

3.
Viden og Vækst Revideret projektbeskrivelse 21-11-2016 (PDF)

4.
Viden og Vækst - Indikatorskema (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Partnerskab i Gate 21

00.03.04Ø39-0215

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

28-11-2016

9

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

19

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med de endnu ikke igangsatte strukturfondsindsatser har Vækstforum opfordret til, at vækstforumsekretariatet spiller en aktiv, opsøgende rolle med hensyn til at undersøge lignende indsatser i resten af landet og identifikation af potentielle og relevante ansøgere/

operatører.

Under Regionalfonden er der en pulje på 6,4 mio. kr., der skal anvendes til en indsats for at gøre små og mellemstore virksomheder (SMV’er) mere energi- og ressourceeffektive.

Vækstforumsekretariatet har gennem det sidste år haft dialog med forskellige parter og interessenter på Bornholm omkring en sådan indsats, og det har vist sig, at der ikke findes aktører lokalt med de fornødne kvalifikationer til at undfange og drive en sådan indsats. Sekretariatet har derfor haft kontakt til aktører i andre dele af landet, der har igangsat lignende indsatser. Sekretariatet har i denne forbindelse haft nogle møder med Gate 21, der driver indsatsen ”Bæredygtig bundlinje” i Region Hovedstaden – en indsats der på alle måder svarer til den indsats, der ønskes igangsat på Bornholm. Gate 21 har indvilget i at iværksætte og drive en bornholmsk udgave af denne indsats, under forudsætning af, at Bornholms Regionskommune bliver partner i Gate 21, da et partnerskab er en forudsætning for at være omfattet af Gate 21’s udviklingsaktiviteter.

Sekretariatet har under møderne med Gate 21 vurderet, at et sådant medlemskab – ud over at repræsentere den bedste løsning på energi- og ressourceindsatsen i de bornholmske SMV’er - vil have markant værdi for kommunens indsatser på det grønne område, arbejdet omkring revitalisering af Bright Green Island-strategien og Teknik & Miljøs ambition om at kunne udføre bæredygtigt miljøtilsyn.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at der anvendes 224.145 kr. årligt i perioden 2017-2020 – 50 procent fra de frie midler og 50 procent fra analysepuljen - til dækning af Bornholms Regionskommunes partnerskab i Gate 21.

 

Bornholms Vækstforum, 28. november 2016, pkt. 9:

Anbefales.

Videresendes til godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

-     at der anvendes 224.145 kr. årligt i perioden 2017-2020 – 50 procent fra de frie midler og 50 procent fra analysepuljen - til dækning af Bornholms Regionskommunes partnerskab i Gate 21.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:
Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Hvad skal den bornholmske indsats for energi- og ressourceeffektivisering i SMV’er indeholde?

Udgangspunktet for indsatsen er, at mange virksomheder mangler viden om deres virksomheds grønne potentiale og de muligheder, der er for at udfolde dette og forbedre deres bundlinje. Formålet med indsatsen er, at operatøren skal identificere et antal SMV’er, der har potentiale til at blive mere ressource- og energieffektive. Indsatsen kan være rettet mod SMV’er enkeltvis eller virksomheder i et netværk. Der kan både være tale om energi- og ressourceoptimering i den enkelte virksomhed eller om en virksomhed, der bruger en anden virksomheds affald/restprodukter som input i deres egen produktion (industriel symbiose).

 

Indsatsen kan omfatte tre faser:

 

·         Screening af SMV’er med potentiale til at blive mere ressource- og energieffektive

·         Ekstern rådgivning og sparring om, hvordan potentialerne kan udløses. Dette skal resultere i, at der udarbejdes en konkret ny grøn forretningsmodel for den enkelte SMV eller en fælles løsning for et netværk af virksomheder. Forretningsmodellen skal kortlægge de økonomiske og miljømæssige gevinster ved forbedret ressource- eller energianvendelse samt de investeringer, der skal til for at udløse potentialet

·         Implementering af den grønne forretningsmodel med tilskud til investering i nødvendige maskiner/udstyr

 

Der kalkuleres med et treårigt projekt startende medio 2017 og med afslutning medio 2020.

 

Hvem er Gate 21?

Gate 21 er juridisk organiseret som en forening og finansieres af medlemmerne. Gate 21 er et partnerskab mellem offentlige myndigheder, virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder for det fælles mål at udvikle og udbrede ressourceeffektive løsninger, der understøtter grøn omstilling og fremmer grøn vækst. Gate 21 omfatter 40 kommuner, 41 virksomheder og fire vidensinstitutioner i Greater Copenhagen. Visionen er at gøre Greater Copenhagen til verdens førende region for grøn omstilling og vækst.  Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter inden for innovation, vidensdeling og vidensopbygning samt anvendelse af ny teknologi inden for områderne klima, energi og miljø. Foreningens aktiviteter omfatter etablering af innovationsmiljøer, samarbejde og netværk mellem private virksomheder, offentlige myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for områderne klima, energi og miljø. Foreningen skal gennem sit virke sigte på at fungere som eksempel på fordele ved offentlig/privat innovation (OPI) samt strategiske partnerskaber mellem offentlige aktører, private virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Udgangspunktet for projekter i Gate 21 er kommunernes udfordringer på klima- og energiområdet. Gate 21 har projekter inden for områderne transport, Smart City (smart-grid løsninger for kommunernes energi-, vand- og varmeforsyning), energi, cirkulær økonomi, grøn vækst og Byg & by (bæredygtig byudvikling).

Gate 21 har genereret 50 projekter til en værdi af ½ mia. kr. For hver krone, der er investeret fra partnerne, er der lavet projekter for 18 kr.

 

Hvad kan Gate 21 tilbyde Bornholm?

Såfremt Bornholms Regionskommune indtræder som partner i Gate 21, kan Gate 21 tilbyde den fornødne ekspertise til at udforme og drive en regionalfondsindsats for energi- og ressourceoptimering i bornholmske SMV’er i samarbejde med relevante bornholmske partnere. Gate 21 har desuden tilbudt, at halvdelen af første års partnerskabsbidrag kan anvendes til projektudvikling og den anden halvdel til medfinansiering af Regionalfondsprojektet.

 

Herudover vurderer sekretariatet, at partnerskabet kan bidrage markant til at løfte BRKs indsats på det grønne område og arbejdet med revitaliseringen af Bright Green Island-strategien, ligesom partnerskabet kan understøtte Teknik & Miljøs ambition om at udføre bæredygtigt miljøtilsyn.

 

Blandt Gate 21s mange ydelser skal særligt nævnes:

 

·         Facilitering af projekter med stor volumen og ekstern finansiering

·         Udfærdigelse af projektansøgninger sammen med partnere rettet mod eksterne donorer

·         Projektledelse og projektadministration af partnerprojekter

·         Netværk og kompetenceudvikling for medarbejdere i kommuner og virksomheder

·         Mulighed for at sikre, at kommunens medarbejdere på klimaområdet løbende udvikler deres kompetencer

·         Matchmaking og offentlig-privat samarbejde mellem kommuner, vidensinstitutioner og private virksomheder

·         Projektudviklingsworkshops inden for partnerskabets indsatsområder

·         Mulighed for at sikre vidensdeling med de øvrige partnerkommuner og tilknyttede virksomheder samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner

 

Gate 21 afholder et årligt møde for borgmestrene hos Gate 21s kommunale partnere med blandt andet den opgave at rådgive bestyrelsen om politiske prioriteringer i relation til den strategiske udvikling af Gate 21, kommende indsatsområder, strategiske samarbejdspartnere m.v.

Endvidere afholder Gate 21 to årlige møder for tekniske direktører hos kommunale partnere med det formål at sikre inddragelse og involvering fra det strategiske niveau i kommunerne i det fremadrettede arbejde.

 

Gate 21 udtrykker generelt stor interesse i at få Bornholm med som partner, både på grund af Bright Green Island strategien og på grund af de interessante energiprojekter, der kører i regi af Bornholms Energi og Forsyning. Der er ligeledes blevet udtrykt interesse for bornholmsk deltagelse i et større energiprojekt under Interreg-programmet for Østersø-Kattegat-Skagerrak.

Det skal nævnes, at Teknik & Miljø allerede samarbejder med Gate 21, idet der i Region Hovedstadens indsats ”Bæredygtig bundlinje” arbejdes med et par demo-projekter med inddragelse af nogle bornholmske virksomheder og Teknik & Miljø.

Økonomiske konsekvenser

Partnerskab af Gate 21 koster årligt 25.000 kr. + 5 kr. pr. borger. Det betyder for Bornholms vedkommende 25.000 kr. + 39.829 X 5 kr. = 224.145 kr. årligt. Medlemskabet skal minimum opretholdes i projektets levetid, og da der vil være tale om et treårigt projekt, formentlig fra medio 2017 til medio 2020, vil der foreløbig være tale om et fireårigt medlemskab. Det skal dog fremhæves, at Gate 21 har tilbudt, at første års partnerbidrag kan anvendes til projektudvikling og konkret medfinansiering til projektet.

Såfremt Vækstforum godkender denne bevilling, vil vækstforumsekretariatet gå i dialog med Gate 21 om udformning af projekt med tilhørende projektbudget. Eventuelle medfinansieringskilder vil blive afsøgt, men det forventes ikke, at indsatsen kan gennemføres uden medfinansiering fra de regionale udviklingsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 28. november 2016

1.
Gate 21 - om udbytte og værdi af partnerskab (PDF)

2.
Beskrivelse af Bæredygtig Bundlinje (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Vækstforums overordnede handlingsplan 2017 – 2018

24.10.00P00-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

28-11-2016

10

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

20

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

 

Resumé

Vækstforums handlingsplan beskriver de aktiviteter, der forventes igangsat for at realisere visionen om vækst og udvikling som beskrevet i erhvervsudviklingsstrategien ”Vilje til vækst, 2015-2020”.

 

Denne handlingsplan er en opdateret version af handlingsplanen for 2015-2016, der følger op på Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, Vækstplanen for 2017, samt udviklingskontrakterne med Business Center Bornholm og Destination Bornholm, samt strukturfondsprogrammerne for 2014-2020.

 

Vækstforum har særligt fokus på at styrke forudsætninger for vækst i de virksomheder, der har viljen til udvikling, samt på at sikre et godt erhvervsklima på Bornholm gennem optimale indre og ydre rammevilkår.

 

Udkastet til handlingsplan 2017-2018 er vedhæftet.

Det bemærkes, at dette udkast til handleplan vil blive tilrettet i overensstemmelse med den kommende Vækstplan 2017, så snart denne er forhandlet færdig med regeringen, forventeligt februar 2017.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Vækstforum drøfter udkast til handlingsplan for 2017-2018 med henblik på vedtagelse.

 

Bornholms Vækstforum, 28. november 2016, pkt. 10:

Drøftet. Handlingsplanen for 2017-2018 blev godkendt, med henstilling til, at indsats omkring digitalisering og indsats til understøttelse af den generelle turismeudvikling på Bornholm indskrives i handleplanen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         Sagen til orientering

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:
Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling

Bornholms Vækstforum arbejder for at skabe et sundt, vækstorienteret erhvervsklima for virksomheder og iværksættere på Bornholm gennem en overvågning af vækstvilkår og en målrettet strategi, der tillader prioritering, investering og læring i samarbejde med erhvervs-, uddannelses- og videninstitutioner.

Handlingsplanen følger op på strategiens visioner om vækst- og udvikling, således at det er tydeligt hvordan der sættes handling bag ordene, samt hvem der gør hvad.

 

Vision for det bornholmske erhvervsliv 2020

Bornholm er i 2020 kendetegnet ved vækst og udvikling drevet af iværksætteri og vilje og evne til vækst, der sammen med den offentlige indsats har gjort Bornholm til et bæredygtigt samfund, attraktivt for omverdenen som leve-, forretnings-, forsøgs- og besøgssted.

Udover selve erhvervsstrategien har følgende dokumenter dannet udgangspunkt for det foreliggende udkast til handlingsplan for 2017-2018:

 

      Kommende Vækstplan for Bornholm 2017

      ”Ydelseskataloget for fremtidens erhvervsservice” (nu implementeret i BCB’s udviklingskontrakt og handlingsplan 2017)

      Destination Bornholms handlingsplan 2017

      Strukturfondsprogrammerne Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020

      Oplæg til revideret Bright Green Island strategi

 

Vækstforums indsatser tager udgangspunkt i både udfordringer og muligheder og har med strategien ”Vilje til Vækst, 2015-2020” sat virksomheden i centrum for at sikre den største effekt af indsatserne. Et grundvilkår for at ”vækste” er vilje. Dernæst er virksomhedens ”organisatoriske kapacitet” en afgørende faktor. Adskillige aktiviteter – som beskrevet i handlingsplanen – fokuserer derfor på at styrke ledernes og medarbejdernes kompetencer.

 

Uddannelse, kompetenceudvikling og kvalificeret arbejdskraft

Udover indsatser rettet direkte mod den enkelte virksomhed, er der også behov for rammeskabende aktiviteter, der kan imødekomme de fremtidige udfordringer vedr. rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. I handlingsplanen lægges der op til at uddannelsesindsatsen i højere grad afspejler virksomhedernes reelle kompetencebehov.

Der lægges op til at indsatserne skal omfatte et uddannelsesløft af de deltagende personer, både på ledelses- og medarbejderniveau. I det omfang kvalificeret arbejdskraft ikke kan rekrutteres blandt den bornholmske arbejdsstyrke, vil Vækstforum fortsætte tilflytterindsatsen, der også skal målrettes iværksættere.

 

Samtidigt har handleplanen fokus på indsatser, der skal skabe bedre forudsætninger for erhvervs- og videregående uddannelse på Bornholm

 

Vækstorienterede produktions- og servicevirksomheder

Indsatserne under dette område er koncentreret om at styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Det sker dels gennem de åbne og proaktive tilbud i den lokale erhvervsfremme, der udføres af Business Center Bornholm og gennem udvikling af nye produkter og løsninger, herunder varer og tjenesteydelser, med et kommercielt sigte. Efter et vækstforløb vil det være muligt, at støtte enkeltvirksomheders investeringer til implementering af maskiner/udstyr.

Vækstforum vil desuden understøtte iværksættere med henblik på at øge antallet af selvstændige.

 

Turismeudvikling

Der skal udvikles et bredt udbud af let tilgængelige outdoor-tilbud af høj kvalitet, rettet mod familier og sportsentusiaster, som søger en naturskøn feriedestination, sådan som det seneste strategi- og analysearbejde har peget på.

I handlingsplanen lægges der op til at udviklingen af outdoor-pakketilbud kan ske i regi af en klyngeorganisation, der kan understøtte udviklingen af et økonomisk bæredygtigt outdoor-erhverv.

Derudover vil Vækstforum bl.a. understøtte oplevelsen af Bornholm som en attraktiv og let tilgængelig destination gennem udvikling af en tidssvarende digital infrastruktur til turismeinformation, samt opkvalificering af branchen.

Målet med turismeindsatserne er også at udvide antallet af overnatninger i forbindelse med Folkemødet i de omkringliggende dage.

 

Fødevareudvikling

Fødevareklyngens indsatser skal professionalisere de små fødevareproducenter. Der skal arbejde med fælles initiativer som fx fælles distributionssystemer, fælles pakke- og kølefaciliteter, markedsføring, eksportrådgivning mm. Målet er øget afsætning og dermed nye jobs.

 

I den kommende periode vil fødevareområdet også omfatte følgende initiativer: En styrket offensiv markedsføringsindsats; Modernisering af slagteriproduktionen på Bornholm, herunder etablering af mulighed for slagtning af økologiske svin, sideløbende med slagtningen af konventionelle svin; Flere lokale økologiske fødevarer i restaurationer og i det offentlige samt; Madfællesskabet, et styrke samarbejde mellem by og land, hvor lokale økologiske kvalitetsfødevarer bliver katalysator for bæredygtig vækst i erhvervet.

 

Social inklusion

Vækstforum vil øge arbejdsstyrken gennem social inklusion og socialøkonomisk virksomhed med afsæt i Socialfondsprogrammet. Indsatsen skal bygge bro mellem udsatte unge og ungdomsuddannelserne og målet er at flere unge får en kompetencegivende uddannelse og dermed også bedre forudsætninger for at komme ud på arbejdsmarkedet.

 

Indsatsen omfatter styrket vejledning og uddannelse af særligt udsatte unge, samt særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb og støtte til fastholdelse af sårbare unge i ordinært uddannelsessystem.

 

Grøn innovation

Bright Green Island strategien støttes af Vækstforum gennem fx udvikling af grønne forretningsmodeller baseret på cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet. Vækstforum vil også bakke op om andre initiativer som fx bæredygtigt miljøtilsyn, der supplerer den lovpligtige vejledning med vejledning om at trimme produktionen i bæredygtig retning.

 

Finansiering

Nogle af de beskrevne indsatser er allerede finansieret via Vækstforums udviklingskontrakter med operatørerne eller via Bornholms Regionskommune. Strukturfondsindsatserne vil betyde konkrete projektansøgninger, der behandles af Bornholms Vækstforum.

Handlingsplanen rummer også indsatser, som ikke forventes at kræve medfinansiering af Vækstforum, men som alligevel relaterer sig til en bornholmsk erhvervspolitisk indsats, som Vækstforum forventes at spille en rolle i.

Økonomiske konsekvenser

En del af handlingsplanens aktiviteter er allerede igangsat og finansieret, heraf en hel del via udviklingskontrakter med Business Center Bornholm og Destination Bornholm. Andre handlinger er af politik-/rammeskabende karakter og er således ikke omfattet af økonomi. Endelig vil der være endnu ikke igangsatte projekter, som vil kræve finansiering. Vækstforum vil således blive præsenteret for en konkret ansøgning på et senere tidspunkt – dog uden at være forpligtet til at indstille denne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 28. november 2016

1.
VF-Handlingsplan 2017-2018 UDKAST (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Godkendelse af BCB’s Handlingsplan 2017

24.10.00Ø54-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

28-11-2016

12

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

21

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesvalget beslutter

Resumé

Vækstforums kontrakt og handlingsplan for Business Center Bornholm (BCB) udløber ved årets udgang. På baggrund af BCBs erfaringer og den evaluering, der tidligere er foretaget af COWI fremlægges der under dette punkt et udkast til handlingsplan for 2017.

Handlingsplanen er forbundet med udviklingskontrakten der tidligere er indgået med Vækstforum for perioden 2016-2018, og som betyder, at BCB modtager 3.250.000 kr. årligt, der finansieres via de regionale udviklingsmidler. Dertil har Bornholms Regionskommune/Beskæftigelsesudvalget afsat 2 mio. kroner i 2016. Den samlede offentlige finansiering er dermed 5,25 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-    at Vækstforum drøfter BCBs handlingsplan for 2017 med henblik på at indstille denne til godkendelse overfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Bornholms Vækstforum, 28. november 2016, pkt. 12:

Anbefales.

Videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

Bestyrelsesformand Peter Vesløv deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

-     at BCBs handlingsplan for 2017 godkendes

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:
Indstillingen godkendt

 

 

 

Sagsfremstilling

Kontrakten og handlingsplanen for BCB sætter rammen for arbejdet, der skal realisere Bornholms Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets vision om let og tilgængelig adgang til det offentlige erhvervsfremme system på Bornholm. Det primære mål er, at flere virksomheder og iværksættere realiserer sit vækstpotentiale til gavn for beskæftigelsen på Bornholm.

 

Handlingsplanen er baseret på Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi – Vilje til Vækst, såvel som screeningsresultater, tilbagemeldinger fra de kollektive arrangementer, vækstanalyse og konsulenternes erfaringer fra de personlige møder med virksomheder i 2015 og 2016.

 

Overordnet i 2017 gælder at:

 

-      Indsatsen skal få flere virksomheder til at styrke deres organisatoriske kapacitet blandt andet gennem opkvalificering af ledere og/eller medarbejdere, ved at få lavet en forretningsplan og/eller en vækstplan og evt. ved etablering af en professionel bestyrelse.

-      Indsatsen fokuseres på virksomheder som ønsker vækst.

-      Flere virksomheder skal, som resultat af indsatsen, blive ”Kan og Vil” eller ”Kan overføres til VHHR”.

-      Indsatserne forsøges målt i umiddelbare resultater og langsigtede effekter.

-      I samarbejde med interessenterne bag Tilflytterkonsulenten at styrke virksomheder og institutioner i en rekrutteringssituation.

-      I samarbejde med Bright Park at udvikle, synliggøre og markedsføre BP som Bornholms iværksættersted.

 

Indsatser på flere niveauer

I forhold til opgavens fokus på den enkelte virksomhed og iværksætter samt type af indsats (1:1 vejledning, kursus, info møde etc.) er opgaverne i 2017 opdelt således (uddybes i handlingsplanen, der er vedlagt som bilag):

A.  Opsøgende og proaktiv lokal erhvervsservice inden for produktions- og servicevirksomheder med særligt fokus på udenøs markeder

B.  Modtageapparat i forhold til danske og udenlandske henvendelser

C.  Medspiller i forhold til strategiske satsninger efter nærmere aftalte vilkår

 

Screening

I løbet af 2016 har BCB fortsat det arbejde, der blev påbegyndt i 2015 med at besøge de bornholmske virksomheder for at få kortlagt deres konkrete behov for erhvervsfremme. I 2015 blev der screenet knap 500 virksomheder. Frem til og med september 2016 er der blevet screenet godt 200 virksomheder.

I 2017 afsluttes screeningsprocessen. Fremover screenes nye virksomheder og tidligere screenede virksomheder ajourføres, når de genbesøges.

 

Status

Med afsæt i statusnotat, som BCB har udarbejdet vurderes det, at BCB umiddelbart har indfriet hovedparten af 2016-handlingsplanens målsætninger.

 

Evaluering

Aftalen med BCB midtvejs- og slutevalueres under den aftale, der er indgået mellem de seks danske Vækstfora og COWI.

 

Vurdering

Vækstforumsekretariatet vurderer, at oplægget til handlingsplanen for Business Center Bornholm for 2017 matcher Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi og rummer ambitiøse målsætninger, der er tilpasset erfaringerne fra de foregående år. BCBs fornyede fokus på de virksomheder, der ønsker vækst virker fornuftig.

Udover kerneopgaven med at screene og henvise virksomheder, er der i handlingsplanen lagt op til et fornyet strategisk og operationelt fokus på kommunikation, målrettet rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, Bright Green Island relaterede aktiviteter etc., der koordineres med Bornholms Regionskommune og andre relevante partnere.

BCB vil i samarbejde med de øvrige erhvervsfremmeaktører konceptualisere etablering af nye virksomheder på Bornholm.

BCB deltager desuden i det offentligt/private samarbejde vedr. tilflytterguiden, der skal sikre kvalificeret arbejdskraft til de bornholmske virksomheder. Den erhvervsmæssige del er forankret i BCB som indgår i Referencegruppen.

Handlingsplanen rummer mulighed for, at BCB i fremtiden kan agere som projektleder med udgangspunkt i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Finansieringen af Business Bornholms handlingsplan 2017, der udgør 3,25 mio. kr. (2013 niveau) af de regionale udviklingsmidler er reserveret jf. Bornholms Vækstforums tidligere indstilling og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets efterfølgende godkendelse.

Udbetalingen sker i to halvårlige rater som angivet i udviklingskontrakten mellem Bornholms Vækstforum og Business Center Bornholm.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 28. november 2016

1.
BCB - UDKAST til Handlingsplan 2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Godkendelse af Destination Bornholms Handlingsplan 2017

24.10.00P20-0043

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

28-11-2016

13

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

22

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum godkender

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Som opfølgning på Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi forpligter Destination Bornholm sig jf. kontrakten til at løse en række opgaver til gavn for væksten i det bornholmske turismeerhverv. Bornholms Vækstforum indstillede en udviklingskontrakt for perioden 2016-2018 med Destination Bornholm på sit møde den 30. november 2015, der efterfølgende blev godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

De konkrete opgaver defineres gennem årlige handlingsplaner, der godkendes forud for udbetaling af kontraktsummen på i alt 2.500.000 kr./årligt (2013 niveau).

På dette møde er der lagt op til en drøftelse af oplægget til Destination Bornholms handlingsplan for 2017 (bilag) med henblik på vedtagelse, således at også tilskuddet for 2017 kan udbetales jf. udviklingskontraktens bestemmelser.

Status på de indsatser, der blev aftalt for 2016, er opsummeret i vedhæftede bilag.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-        at Vækstforum drøfter Destination Bornholms handlingsplan for 2017 med henblik på at indstille denne til godkendelse overfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Bornholms Vækstforum, 28. november 2016, pkt. 13:

Anbefales.

Videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

Direktør Pernille Kofod Lydolph deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at Destination Bornholms handlingsplan for 2017 godkendes

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:
Indstillingen godkendt

 

 

 

 

Sagsfremstilling

I kontrakten beskrives de overordnede vilkår, mens opgavernes art og omfang uddybes i årlige handlingsplaner (bilag) for den gældende periode.

 

Destination Bornholm arbejder dels på en række kontinuerlige, koordinerende og strategiske opgaver, analyser samt på enkelte udviklingsprojekter, der er i gangsat eller forventes igangsat via midler fra Bornholms Vækstforum o.a. i 2017:

·         Informationsservice og rådgivning til turisterhvervet

o    Fungere som talerør for turisterhvervet i forhold til myndigheder og offentlighed

o    Formidling af analyser og undersøgelser vedrørende kundeadfærd og efterspørgsel, markedsanalyser mv.

o    Rådgive i forhold til markedsføring og produktudvikling

·         Projektledelse

o    Facilitering af outdoor-klynge

o    Udvikling af Bornholms Kulturuge 2015-2017

o    Bornholms Kunstrunde

o    Udviklingen af Bornholms digitale turistinformation

 

·         Ansvarlig for turismeanalyser

o    Analyse af Bornholms Turisme

·         Koordinator

o    Opfølgning på strategi for Bornholms Turisme

o    Koordinering og samarbejde mellem offentlige og private aktører omkring turismerelaterede emner

o    Koordinering og samarbejde mellem turisterhvervet og andre brancher

o    Koordinering af erhvervets markedsføringsindsats

·         Koordinator for tematurisme

o    Drift af koordinatorfunktion for tematurisme

·         Destination Bornholm som koordinator

o    Opfølgning på strategi for Bornholms Turisme

o    Samarbejde om Folkemødet

o    Koordinering af eventen ”Bornholm i København”

o    Bright Green Island aktiviteter

 

Det konkrete indhold i de enkelte aktiviteter fremgår af handlingsplanen, der er vedlagt som bilag.

 

Projektledelsesaktiviteterne er indarbejdet i oplægget til Vækstforums overordnede handlingsplan 2017-2018, der drøftes under andet punkt på denne dagsorden.

 

Evaluering

Aftalen midtvejsevalueres (medio 2017) og slutevalueres (ultimo 2018) af COWI jf. de danske vækstforas kontrakt om evalueringer af indsatserne.

 

Derudover bliver Destination Bornholms indsatser på markedsføringsområdet evalueret ud fra følgende målsætninger:

·         Vækst i antal besøgende til Bornholm (Danmarks Statistik)

·         Omsætningsforøgelse i det bornholmske turisterhverv (TØBBE/VisitDenmark)

·         Øget kendskabsgrad til Bornholm på øens kernemarkeder (Analysefirmaet Inzights)

·         Øget værdiskabelse blandt øens events (Analysefirmaet Inzights)

 

Vurdering

Det er Vækstforumsekretariatets vurdering, at oplægget til handlingsplanen for 2017 rummer relevante og ambitiøse indsatser, som følger op på Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Især den forventede etablering af en outdoor-klynge forventes at blive et væsentligt skridt mod udvikling af nye oplevelsesprodukter, der gør Bornholm endnu mere attraktiv at besøge uden for højsæsonen.

 

Markedsføringen er ikke en direkte del af aftalen med Bornholms Vækstforum, men dog en afgørende faktor i forhold til at tiltrække nye gæster til øen. Det er således værd at bemærke, at Bornholm indtil nu, har opnået 152 mio. eksponeringer via Destination Bornholms markedsføringssamarbejder i 2016 (til og med september). Værdien af den omtale, der er opnået i 2015 er vurderet til 16,8 mio. kr., og der er nået mere end 24 mio. læsere.

Økonomiske konsekvenser

Finansieringen af Destination Bornholms handlingsplan 2017, der udgør 2,5 mio. kr. (2013 niveau) af de regionale udviklingsmidler er reserveret jf. Bornholms Vækstforums indstilling den 30. november 2015 og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets efterfølgende godkendelse. Udbetalingen sker i to halvårlige rater som angivet i udviklingskontrakten mellem Bornholms Vækstforum og Destination Bornholm.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 28. november 2016

1.
Destination Bornholm - UDKAST til Handlingsplan 2017 (PDF)

2.
Destination Bornholm - Statusnotat, 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Oplevelsesfond – formål og organisering

24.10.00G01-0163

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

28-11-2016

15

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

23

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter,

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

På Vækstforum møde den 26. september blev der ønsket en yderligere afklaring af perspektiverne for en bornholmsk Oplevelsesfond efter inspiration fra Odense&Co. Der blev ønsket en afklaring specifikt med fokus på en definition af fondens formål, samspillet med andre aktører samt økonomi.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller, at Vækstforum beslutter sig til enten:

-      at fortsætte afdækningen af perspektiverne for en oplevelsesfond med følgende proces:

§  en fortsat afdækning af interesse og vurderet potentiale blandt de lokale interessenter

§  involvering af ekstern part til gennemførelse af en analyse af potentialet, herunder konkretisering af organisering, økonomi, jura, forankring mm. Dette med afsæt i de modtagne input fra lokale interessenter og med yderligere inddragelse af dem.

-      at afslutte sagen på det foreliggende grundlag

 

 

Bornholms Vækstforum, 28. november 2016, pkt. 15:

Drøftet. Bornholms Vækstforum beslutter, at sekretariatet fortsætter sin afdækning af interesse og vurderet potentiale blandt de lokale interessenter og at sekretariatet efterfølgende involverer ekstern part i videre analyse.  

Videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         Sagen til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:
Sagen taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

Status på afdækning og dialog med lokale interessenter

Da der på sidste møde blev ønsket en afdækning af samspillet med andre lokale aktører har der været afholdt møder med hhv. foreningen EventBornholm, med regionskommunens fritidskonsulent, med BRKs chefjurist samt med repræsentant for Wonderfestiwall.

 

Ift. en eventuel bornholmsk oplevelsesfond anbefaler disse interessenter:

-      At der koordineres med fritidsområdets planlagte indkøb af hhv. database til grejbank samt en frivillighedsportal, som de forventer yderligere afklaring af i foråret 2017.

-      At overlappende interesser og fælles muligheder afklares med Bornholms Folkeoplysningsudvalg samt det lokale Idrættens Videns- og Kompetenceråd, da de arbejder for ansættelse af en Fritids(- og event)koordinator, en idrætskoordinator samt øget bistand fra BRKs fundraiser.

-      At en oplevelsesfond også indeholder muligheder for projektudviklingsrådgivning og sparring ift. udvikling af forenings- og forretningsområder, da dette efterspørges af eksisterende eventforeninger bla. organiseret i EventBornholm.

-      Når ny ledelse af Folkemødet er på plads (pt ansættelse i gang) bør der tages direkte dialog med dem om perspektiver for samarbejde og planer for anvendelse af et evt. overskud.

-      At engagementet og skaberlysten hos allerede igangværende frivillige og events også underbygges af en oplevelsesfond. Mange af dem har ønsker om at vokse sig større.

 

Aktører der endnu ikke er afholdt møder med:

-      Destination Bornholm ift. turismestrategi, oplevelsesvinkel mm.

-      Folkemødet ift. deres planer for anvendelse af overskud, grejbank mm

-      BRKs Kulturkoordinator ift. koblingen til kulturelle råd og puljer mm.

-      Forsker på Aalborg Universitet, der forsker i udviklingen af lokale events med støtte fra Innovationspuljen.

 

Vurdering

I den første afdækning af samspillet med lokale aktører ser sekretariatet en stor lokal efterspørgsel efter elementer, som en oplevelsesfond kunne rumme, f.eks. bistand til forretningsudvikling, projektudvikling, fundraising mm samt en mulig fælles grejbank og frivillighedsportal. 

På baggrund af denne efterspørgsel anbefaler sekretariatet, at afdækningen af lokale interessenters første reaktioner færdiggøres med udgangspunkt i listen ovenfor. Samt at sekretariatet herefter engagerer en ekstern part, der får til opgave at gennemføre en egentlig analyse af oplevelsesfondens potentiale med inddragelse af både disse lokale samt nationale erfaringer og muligheder herunder konkretisering af organisering, økonomi, jura mm. I dette arbejde forventes de primære lokale interessenter at blive inddraget yderligere for at sikre den lokale forankring.

 

Det anbefales, at Vækstforum nærmere præciserer hvilke overordnede formål og succeskriterier oplevelsesfonden primært tænkes at have og hvordan vægtningen ønskes mellem hhv. at trække nye events til øen kontra at styrke eksisterende events og foreninger.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Overvågning af vækstvilkår

24.10.00P05-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

28-11-2016

16

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

24

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum drøfter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Jf. ”Lov om erhvervsfremme” skal Vækstforum overvåge de regionale vilkår for erhvervslivets vækst. Denne opgave er hidtil blevet løst via analyser forud for strategi-perioderne, samt ad hoc analyser og prognoser om eksempelvis uddannelsesbehov.

Bornholms Vækstforum har på et tidligere møde bedt sekretariatet om at vurdere muligheden for at opstille et antal indikatorer, der gør det muligt at overvåge de regionale vækstvilkår kontinuerligt.

Vækstforumsekretariatet har efterfølgende drøftet dette med CRT. Arbejdet er endnu i proces.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-        at det foreliggende oplæg til vækstindikatorer drøftes

 

Bornholms Vækstforum, 28. november 2016, pkt. 16:

Drøftet. Bornholms Vækstforum henstiller til, at sekretariatet udarbejder oversigt med 5-6 prioriterede indikatorer, som fremadrettet forelægges Vækstforum halvårligt.

Videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         Sagen til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:

Sagen taget til efterretning

Sagsfremstilling

Erhvervslivets vilkår for vækst og udvikling er afhængige af en lang række faktorer, hvoraf nogle er skabt af virksomheden selv, mens andre er givet af konjunkturbestemte og strukturelle faktorer. Bornholms Vækstforum og Kommunalbestyrelsen har større eller mindre indflydelse på nogle af disse. Målet med denne indsats er at opstille nogle passende indikatorer, der i højere grad gør det muligt ”at kigge i krystalkuglen” og på den måde kunne iværksætte passende initiativer på forskellige niveauer for at forbedre de bornholmske virksomheders konkurrencevilkår.

Samtidig er det vigtigt at dele den viden, der genereres gennem indikatorerne med erhvervslivet, erhvervsfremmeaktører, beslutningstagere og befolkningen. Det kan f. eks. ske gennem B-magasinet, der udgives af Bornholms Vækstforum, gennem Business Center Bornholm og Bornholms Erhvervsservice.

 

Vækstforumsekretariatet har opstillet følgende indikatorer, hvormed det vurderes muligt at overvåge de regionale vækstvilkår kontinuerligt:

 

 

 

·         Organisatorisk kapacitet

·         Iværksættere

·         Henvisninger fra BCB

·         Klynger og netværk

·         Beskæftigelsesudviklingen

·         Forgæves rekrutteringer

·         Ledige i arbejdstagerreserven

·         Stillinger i Jobnet.dk

·         Jobomsætning

·         Fremskrivning af beskæftigede, ledige og arbejdsstyrke

·         Bruttoledighed

·         Udenlandske arbejdstagere

·         Befolkningsudvikling

·         Boligmarkedet

·         Produktivitet

 

Økonomiske konsekvenser

Opgaven ventes løst inden for Vækstforumsekretariatets budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 28. november 2016

1.
Overvågning af vækstvilkår - overblik over indikatorer (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Sager til orientering

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

25

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:

a) godkendt b) afrapporteringen taget til efterretning c) status givet d) EBU medlemmerne fordelt

a)    Dialogmøder – forslag om at møderne udvides til 1,5 t., så der er tid til en dialog

b)    Afrapportering fra JobCamp 2016

c)    Status på sag om lokaler til De Bornholmske Flygtningevenner

d)    Virksomhedsbesøg – EBU medlemmerne skal fordeles på planlagte virksomhedsbesøg i 1. kvartal 2017

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Sager til høring i Integrationsråd

00.22.04A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

26

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         At punkt 13 og 14 sendes til Integrationsrådet til orientering

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:

Indstillingen godkendt

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

27

 

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         At ingen sager sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:

indstillingen godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Eventuelt

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-12-2016

28

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. december 2016:

·         Stor ros til miljøpedellerne

·         Projekt "Frem i lyset" - Orientering om partnerskabsaftale  mellem Ungeporten og Ungdommens Røde Kors