Referat
Fritids- og Kulturudvalget
06-01-2016 kl. 12.30
Musikhuzet,, Store Torv 6, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om ny aftale vedr. Musikhuzet Bornholm som regionalt spillested 2017-2020
  åbent 3 Mødeplan 2016
  åbent 4 Gave fra Brdr. E., S. og A. Larsens Legat til udsmykning af rundkørsler
  åbent 5 Orientering om disponible midler på Fritds- og Kulturudvalgets budget
  åbent 6 Evaluering af fritidspas-ordning
  åbent 7 Evaluering af retningslinjerne for kultur- og idrætsprisen
  åbent 8 Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 10 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-01-2016

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om ny aftale vedr. Musikhuzet Bornholm som regionalt spillested 2017-2020

20.03.12P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-01-2016

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Ved udgangen af 2016 udløber nuværende fireårige rammeaftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm. Senest 29. februar 2016 skal Musikhuzet ansøge om at blive udpeget som regionalt spillested for perioden 2017-2020. Fritids- og Kulturudvalget orienteres om en ny 4-årig aftale

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at udvalget tager orientering til efterretning.

 

Fritid- og Kulturudvalget den 6. januar 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2016 udløber nuværende fireårige rammeaftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm. Senest 29. februar 2016 skal Musikhuzet ansøge om at blive udpeget som regionalt spillested for perioden 2017-2020.

Musikhuzets kunstneriske leder, Peer K. Andersen, giver i denne anledning en generel introduktion til, hvad der karakteriserer et regionalt spillested. Der vil samtidig blive orienteret om Musikhuzets visioner for en ny aftaleperiode og status på ansøgningsprocessen. 

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af nuværende aftale modtager Musikhuzet Bornholm et statstilskud på 1,7 mio. og et kommunalt tilskud på 2,1 mio. Det kommunale tilskud består af et direkte tilskud på 1,8 mio., mens de resterende 0,3 mio. kr. består af lejeindtægter fra erhvervslejemål, som Musikhuzet overtog fra kommunen i 2013. 

I juli 2015 ansøgte Musikhuzet om en forhøjelse af deres driftstilskud med 265.000 kr. med henblik på at forbedre Musikhuzets position i forhold til, at komme i betragtning som regionalt spillested for næste aftaleperiode 2017-2020.

I budgetforliget for 2016 er der afsat en ekstra bevilling på 265.000 kr. til Musikhuzet Bornholm fra 2017 og frem.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 6. januar 2016

1.
Ansøgning om forhøjelse af driftstilskud (PDF)

2.
Rammeaftale 2013-2016 (PDF)

3.
Midvejsevaluering 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Mødeplan 2016

00.22.02A26-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-10-2015

7

 

Fritids- og Kulturudvalget

06-01-2016

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Udvalget skal fastsætte tidspunkt for møder i 2016

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at mødedatoerne jf. mødeplanen for 2016 tages til efterretning

b) at mødetidspunkt fastsættes til kl. 14.00

 

Fritids- og Kulturudvalget den 28. oktober 2015:

a)Godkendt.
b)Godkendt.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at mødetidspunktet ændres til kl. 12.30

 

Fritids- og Kulturudvalget den 6. januar 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. september 2015 mødeplanen for 2016 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Af mødeplanen fremgår det, at Fritids- og Kulturudvalget har møder følgende dage i 2016:

 

6. januar

3. februar

2. marts

6. april

4. maj

8. juni

31. august

28. september

2. november

7. december

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Det samme kan ØPU og de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Da Brian Kofoed er indtrådt i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Fritids- og Kulturudvalget og der er sammenfald af møderne er det nødvendigt at se på om der skal ske ændringer i mødetidspunkt eller mødeplanen.

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 28. oktober 2015

1.
Mødeplan 2016 for KB, ØPU og de stående udvalg (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Gave fra Brdr. E., S. og A. Larsens Legat til udsmykning af rundkørsler

20.04.02Ø34-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-01-2016

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter
Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Brdr. E., S. og A. Larsens Legat har givet Bornholms Regionskommune en gave på 1.250.000 kr. til udsmykning af rundkørsler i forbindelse med ringvejsprojektet i Rønne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at det tages til efterretning, at Bornholms Regionkommune har modtaget gaven fra Brdr. E., S. og A. Larsens Legat på 1.250.000 kr. til udsmykning af rundkørsler i Rønne, idet det forudsættes, at det ikke bliver driftsmæssigt dyrere at vedligeholde 

b)   at det tages til efterretning, at Bornholms Regionskommunes Kunst- og Kulturhistorisk Råd udvælger udsmykningen

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 4. januar 2016:

Taget til efterretning.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 6. januar 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I starten af 2015 gav Brdr. E., S. og A. Larsens Legat en gave til Bornholms Regionskommune på 1.250.000 kr. til placering af kunstnerisk udsmykning i rundkørslerne, som forbinder den nye ringvej omkring Rønne. Konkret drejer det sig om udsmykning af rundkørslerne ved henholdsvis Haslevej/Gartnervangen, Torneværksvej, Snorrebakken og Vibegård.

Gaven skal ifølge legatet bidrage til en øget synliggørelse af Rønne og Bornholm. Samtidig skal udsmykningen understøttekommunens øvrige planer om at forsyne vejanlægget med cykelstier og fortove på hele strækningen, ligesom en del af strækningen grænser op til frilufts- og naturprojektet ”Den Grønne Ring.”

Beløbet tildeles på betingelse af, at opgaven med at udvælge udsmykningen tildeles Bornholms Regionskommunes Kunst- og Kulturhistorisk Råd.

Legatet oplyser, at rådet og dets kompetencer står frit i sit valg af udsmykning under fornøden hensyntagen til trafiksikkerheden ved vejanlægget, og at den fremtidige pleje af rundkørslernes fremtræden ikke bliver dyrere end i dag. Rådet skal således sikre sig inden endeligt valg af kunst, at vejmyndigheden ikke ser nogen trafikale udfordringer, og at vedligeholdelsen ikke bliver dyrere end forudsat.

Legatet anfører dog, at det umiddelbart er tanken, at rundkørslernes udsmykning kan have både et samlet og et bornholmsk udtryk, men tillige et individuelt udtryk for hver rundkørsel, for eksempel med et udtryk af henvisning i bred forstand til den del af Bornholm, som rundkørslen leder trafik til og fra.

Samtlige fire rundkørsler i vejanlægget skal udsmykkes. Rådet kan dog vælge at begrænse udsmykningen til tre af rundkørslerne (rundkørslerne ved Torneværksvej, Snorrebakken og Vibegård), såfremt rådet vurderer, at det kunstnerisk vil afstedkomme det bedste samlede udtryk indenfor donationens beløbsmæssige ramme.

Der stilles ikke krav om, at den eller de pågældende kunstnere i forvejen har tilknytning til Bornholm.

Udgifterne ved rådets virke og projektets administration samt fremtidige pleje af rundkørslerne forventes afholdt af regionskommunen.

Donationen kan udelukkende anvendes til anskaffelse af udsmykning til rundkørslerne.

Økonomiske konsekvenser

Udsmykningen til en værdi af 1.250.000 kr. betales og leveres af Brdr. E., S. og A. Larsens Legat.

Udgifter vedrørende projektets administration afholdes inden for Fritids- og Kulturudvalgets budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. januar 2016

1.
Brev af 9. februar 2015 (PDF)

2.
Pressemeddelelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering om disponible midler på Fritids- og Kulturudvalgets budget

00.32.00G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-01-2016

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

På baggrund af et politisk ønske har administrationen udarbejdet en oversigt over disponible midler på Fritids- og Kulturudvalgets budget ved udgangen af 2015. Oversigten fremlægges til orientering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at udvalget tager oversigten over disponible midler til efterretning.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 6. januar 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 

Ved forrige udvalgsmøde udtrykte Fritids- og Kulturvalget ønske om at få overblik, hvor stor en andel af årets forventede overskud udgøres af ikke-disponerede midler.

Der gøres opmærksom på, at oversigten over disponible midler er baseret på en administrativ budgetopfølgning foretaget primo december.

I 2015 har Fritid og Kulturudvalget en samlet budgetramme på 54,8 mio. kr., hvoraf knap 3 mio. kr. udgør overførte midler fra 2014. Overordnet fordeler rammen sig over Bornholms Folkebiblioteker, Bornholms Musik- og Billedskole, folkeoplysningsområdet og tilskud til kulturområdet samt administration.

 

 

 

 

Ved udgangen af 2015 forventes et overskud på knap 3,3 mio. kr., hvoraf de 2 mio. kr. består af disponerede, men ikke udbetalte tilskud. Af de resterende 1,3 mio. kr. er 1.009.000 kr. udlagt til øvrige råd og udvalg, hvilket resulterer i et restbeløb på 265.000 kr., der er disponible i forhold til øvrige formål.  

Bornholms Folkebiblioteker
Forbruget forventes at svare til budgettet.

Musik- og Billedskolen
Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som er disponeret til Young Care II projektet og øvrige aktiviteter i 2016 og 2017.

Kultur
Der forventes et mindreforbrug på 840.000 kr., hvoraf de 549.000 kr. består af disponerede, men ikke udbetalte tilskud fra de kulturelle puljer samt øremærkede midler til kulturaftalen. Med 54.000 kr. i udlagte midler til de kulturelle råd, er der i alt 238.000 kr. i disponible midler til udvalget.

Fritid
Der forventes et mindreforbrug på 1.516.000 kr., hvoraf de 533.000 kr. består af disponerede midler, som skal anvendes til endelig afregning af lokaletilskud i 2016 samt projektbevillinger, der er godkendte, men først gennemføres og udbetales i 2016/17.

 

Med 955.000 kr. i udlagte midler til folkeoplysningsområdet råd, er der i alt 28.000 kr. i disponible midler til udvalget.

Administration

Der forventes et mindreforbrug på 437.000 kr., som er disponeret til forsættelse af skoletjenestekoordinator og koordinator for Åben Skole.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 6. januar 2016

1.
Kopi af oversigt over disponible midler (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Evaluering af fritidspas-ordning

18.13.00Ø40-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-01-2016

6

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

I budgetforliget for 2015 er ordningen med fritidspas gjort permanent. Samtidig blev tildelingskriterierne udvidet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        evalueringen til udvalgets orientering.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 6. januar 2016:

Orienteringen taget til efterretning.

Sendes til orientering og drøftelse af eventuelle ændringer i kriterier og udmøntning i Idrættens Videns- og kompetenceråd.

 

Sagsfremstilling

Ordningen startede i november 2011. Fra 2015 er ordningen med fritidspas permanent.

Der er afsat 50.000 kr. til udlevering af 50 fritidspas pr. år.

Samtidig blev ordningen udvidet til også at rumme børn og unge, der ikke nødvendigvis er socialt belastet, men som på grund af økonomiske grunde kan have gavn af et fritidspas. Fritidspasset er gældende i to år fra udstedelse. Der kan som udgangspunkt kun udleveres fritidspas én gang pr. barn/ung, men dispensation kan opnås, såfremt det fra fagpersonens side vurderes, at barnet fortsat har gavn af et fritidspas.

Opgørelse over udleverede/indløste fritidspas viser, at der fortsat er en del, der ikke bliver indløst.

 

I 2011-2013 blev der i alt udstedt 93 fritidspas. Heraf har 49 personer indløst 44.745 kr.

I 2014 blev der udstedt 31 fritidspas. Heraf har 20 personer indløst 17.375 kr.

I 2015 er der udstedt 46 fritidspas, hvoraf 6 personer har fået dispensation (pas nr. 2). Heraf har 7 personer indtil nu indløst 5.157 kr.

 

Der er i 2015 udbetalt 17.267 kr. til indløsning af fritidspas, der er udstedt i 2013-2015.

 

Resterende midler i 2015, 32.733 kr. er disponeret til udbetaling i 2016 m.fl. år, idet fritidspas udleveret før 2015 ikke har nogen udløbsdato, og fritidspas udleveret i 2015 gælder i 2 år.

 

Der er ikke overførte midler fra tidligere år, idet udgifterne indtil 2015 blev afholdt af breddeidrætspuljen.

Økonomiske konsekvenser

Ved bevilling af fritidspas disponeres over midler, hvoraf en del først kommer til udbetaling 1-2 år efter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 6. januar 2016

1.
Fritidspas - tildelingskriterier (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Evaluering af retningslinjerne for kultur- og idrætsprisen  

00.05.07G01-0042

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-01-2016

7

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Fritids- og Kulturudvalget drøfter retningslinjerne for Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris med henblik på eventuelle ændringer.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at udvalget drøfter retningslinjerne for Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris

b)   at udvalget beslutter om retningslinjerne for kultur- og idrætsprisen skal revideres

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 6. januar 2015:

a) Drøftet.

b) Retningslinjerne justeres og forelægges til godkendelse på næste møde.

 

Sagsfremstilling

Kultur- og idrætsprisen er stiftet i 2013 af Bornholms RegionskommunesFritids- og Kulturudvalg for at anerkende personer, der i særlig grad har ydet enekstraordinær indsats  for det bornholmske kultur- og idrætslivfor at give dem mulighed for at dygtiggøre sig yderligere.

Der er i tilknytning til prisen udarbejdet et sæt retningslinjer for uddelingen af prisen.

Retningslinjerne forelægges til udvalgets evaluering med henblik på en politisk stillingtagen til om retningslinjerne skal revideres.

Ifølge gældende retningslinjer skal retningslinjerne behandles på et ordinært møde i Fritids- og Kulturudvalget. Fritids- og Kulturudvalget kan overveje om bemærkninger til retningslinjerne skal indhentes fra de to kulturelle råd og Idrættens Viden- og Kompetenceråd.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 6. januar 2016

1.
Retningslinjer for kultur- og idrætsprisen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-01-2016

8

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 6. januar 2016:

Orienteret.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-01-2016

9

 

 

Indstilling og beslutning

 

Servicedirektøren indstiller,

·        ingen sager til høring

 

Fritids- og Kulturudvalget den 6. januar 2016:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-01-2016

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 6. januar 2016:

Intet.