Referat
Fritids- og Kulturudvalget
03-02-2016 kl. 12:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Status på samarbejdet mellem folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre
  åbent 3 Orientering om status på kulturaftale 2014-2017
  åbent 4 Evaluering af retningslinjerne for kultur- og idrætsprisen
  åbent 5 Udbetaling af tilskud til Bornholms Middelaldercenter
  åbent 6 Orientering om tilbagemeldinger på kulturel rådsstruktur
  åbent 7 Bornholms Veteranpolitik
  åbent 8 Genåbning af svømmesalen i Søndermarkshallen
  åbent 9 Orientering om Rønne Svømmehals tilstand
  åbent 10 Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 11 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 12 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-02-2016

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Under punkt 2 kl. 12.30 deltager biblioteksleder Jon Madsen og konsulent i Center For Undervisningsmidler(CFU) Kirsten Lenz og skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup.

Under punkt 3 kl. 13.30 deltager:

Lars Paskjær (Bevægelse gennem kultur)

Kim Caspersen (Kulturvenner)

Ulla Didriksen (Skoletjenesten Bornholm)

Peter Haase (Kend din Ø)

Kulturkonsulent Louise Krogsriis

Skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup

Under punkt 9 kl. 14.00 deltager næstformand i Rønne Svømmehal Christina Mørup Sørensen, et bestyrelsesmedlem, ingeniør Thomas Blønd Sørensen samt fritidskonsulent Sara Wedell-Bollmann.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Status på samarbejdet mellem folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

21.09.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-02-2016

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

Siden foråret 2015 har der været et tæt samarbejde mellem folkebiblioteket og det pædagogiske læringscenter på Hans Rømer Skolen. Perspektivet er at samarbejdet mellem folkebibliotekerne og de pædagogiske læringscentre intensiveres.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at orienteringen tages til efterretning.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden foråret 2015 har der været et tæt samarbejde mellem folkebiblioteket og det pædagogiske læringscenter på Hans Rømer Skolen. Perspektivet er at samarbejdet mellem folkebibliotekerne og de pædagogiske læringscentre intensiveres og udbredes.

 

Vi er der ikke endnu, men en vision kan være, at der ved samarbejdet mellem det pædagogiske læringscenter og folkebiblioteket bliver samlet fagligheder, der gør alle klogere. Det betyder, at lærere, pædagoger og bibliotekarer kan byde ind med hver sit, som elever og borgere kan have gavn af.

 

Det er en central opgave i forbindelse med etablering af det samarbejdende bibliotek/pædagogiske læringscenter, at der skal skabes en arbejdsplads, hvor man som barn og borger kan henvende sig til alle medarbejdere for at få hjælp og vejledning. Det betyder, at læreren og pædagogen også vejleder og hjælper borgere ligesom bibliotekaren vejleder og hjælper skolens medarbejdere og elever.

 

Det åbner for muligheden for at facilitere læringsfællesskaber på tværs af generationer, fordi der i dagligdagen er et mix af børn og voksne på bibliotekerne. Det vil fortsat være lærernes opgave, at samarbejde om elevernes læringsmål.

 

Desuden kan vi allerede nu konstatere, at der er en række fordele i forhold til at stille materialesamlinger, viden og ressourcer til rådighed på tværs af skole og folkebiblioteket. Det kan øge kvaliteten i tilbuddene på skolerne og på folkebiblioteket.

 

Samarbejdet er baseret på kommunens strategi om ”Kloge kvadratmeter” og de vedtagne budgetter.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 blev det besluttet at sammenlægge folkebiblioteket og det pædagogisk læringscenter i Hasle på Svartingedalskolen. Denne proces er nu fuld gang og det ventes, at det sammenlagte bibliotek åbner på Svartingedal den 1. april 2016.

 

Endvidere skal det vurderes om, der kan opnås fordele ved at sammenlægge folkebibliotek og pædagogisk læringscenter på Paradisbakkeskoen i Nexø. Samme vurdering kan overvejes i Allinge.

 

Biblioteksleder Jon Madsen og konsulent i Center For Undervisningsmidler(CFU) Kirsten Lenz er inviteret til at deltage i mødet fra kl. 12.30, hvor Skole, Kultur- og Fritidschefen vil give en kort introduktion til problematikken. Bibliotekslederen vil orientere om status set fra folkebibliotekets synsvinkel og Kirsten Lenz vil belyse vinklen set fra de pædagogiske læringscentre.

 

Økonomiske konsekvenser

Perspektivet er at der opnås synergieffekter på længere sigt

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering om status på kulturaftale 2014-2017

20.20.00G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-02-2016

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune indgik i 2013 en kulturaftale med Kulturministeriet for perioden 1. januar 2014 - 31.december 2017.

Der gives en orientering om status på projekter under kulturaftalen 2014-2017 mellem Kulturministeriet og Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at status på kulturaftalens fire projekter tages til efterretning.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune indgik i 2013 en kulturaftale med Kulturministeriet for perioden 1. januar 2014 - 31.december 2017.

Fritids- og Kulturudvalget er politisk styregruppe for kulturaftalen og modtager en opfølgning på aftalens projekter hvert halve år.

Nedenstående projektledere og projektmedarbejdere for følgende projekter deltager i mødet.

·        Bevægelse gennem kultur (Lars Paskjær)

·        Kulturvenner (Kim Caspersen)

·        Skoletjenesten Bornholm (Ulla Didriksen)

·        Kend din Ø (Peter Haase)   

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. februar 2016

1.
Kulturaftale 2014-2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Evaluering af retningslinjerne for kultur- og idrætsprisen  

00.05.07G01-0042

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-01-2016

7

 

Fritids- og Kulturudvalget

03-02-2016

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Fritids- og Kulturudvalget drøfter retningslinjerne for Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris med henblik på eventuelle ændringer.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at udvalget drøfter retningslinjerne for Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris

b)   at udvalget beslutter om retningslinjerne for kultur- og idrætsprisen skal revideres

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 6. januar 2015:

a) Drøftet.

b) Retningslinjerne justeres og forelægges til godkendelse på næste møde.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at de reviderede retningslinjer for Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris godkendes

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kultur- og idrætsprisen er stiftet i 2013 af Bornholms RegionskommunesFritids- og Kulturudvalg for at anerkende personer, der i særlig grad har ydet enekstraordinær indsats  for det bornholmske kultur- og idrætslivfor at give dem mulighed for at dygtiggøre sig yderligere.

Der er i tilknytning til prisen udarbejdet et sæt retningslinjer for uddelingen af prisen.

Retningslinjerne forelægges til udvalgets evaluering med henblik på en politisk stillingtagen til om retningslinjerne skal revideres.

Ifølge gældende retningslinjer skal retningslinjerne behandles på et ordinært møde i Fritids- og Kulturudvalget. Fritids- og Kulturudvalget kan overveje om bemærkninger til retningslinjerne skal indhentes fra de to kulturelle råd og Idrættens Viden- og Kompetenceråd.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Retningslinjerne er blevet justeret i overensstemmelse med ønskerne fra Fritids- og Kulturudvalget. De fremlægges til udvalgets godkendelse. jf. bilag

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 6. januar 2016

1.
Retningslinjer for kultur- og idrætsprisen (PDF)

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. februar 2016

2.
Revideret retningslinjer for kultur- og idrætsprisen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Udbetaling af tilskud til Bornholms Middelaldercenter

19.00.00Ø40-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-02-2016

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

På baggrund af en ansøgning fra Bornholms Middelaldercenter om udbetaling af driftstilskud en gang årligt lægges der op til en politisk stillingtagen til gældende udbetalingspraksis og Bornholms Middelaldercenters mulighed for at få dispensation fra denne praksis.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at udbetalingsraterne af 1/1 og 1/7 fastholdes for alle driftstilskud til større kulturinstitutioner

b)   at driftstilskuddet til Bornholms Middelaldercenter udbetales 1/1 og 1/3 i 2016 og fremadrettet

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016:

Det anbefales, at alle driftstilskudsmodtagere får udbetalt hele deres tilskud 1/1.

 

Sagsfremstilling

I 2016 har Bornholms Regionskommune afsat i alt 15,3 mio. kr. i driftstilskud til ni større kulturinstitutioner. Tilskuddene udbetales i to rater, pr. 1/1 og 1/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilskud 2016

Netto

Brutto

1/1 2016

1/7 2016

Bornholms Museum

4.123.117

4.340.123

2.170.062

2.170.062

Bornholms Kunstmuseum

     2.359.922

2.484.128

1.242.064

1.242.064

Gudhjem Museum

              138.293

145.572

72.786

72.786

Bornholms Teater

           4.214.716

4.214.716

2.107.358

2.107.358

Musikhuzet Bornholm

           1.854.719

1.892.570

946.285

946.285

Grønbechs Gård

323.647

351.790

175.895

175.895

Svanekegården

              351.718

382.302

191.151

191.151

Bornholms Middelaldercenter 

           1.298.904

1.411.852

705.926

705.926

NaturBornholm

              640.936

696.670

348.335

348.335

I alt

         15.305.972

15.919.724

7.959.862

7.959.862


Den erhvervsdrivende fond Bornholms Middelaldercenter har 30. november 2015 fremsendt en ansøgning, hvor fonden søger om at få udbetalt sit driftstilskud en gang årligt inden 1/1 eller såfremt tilskuddet deles i to rater, at anden rate udbetales senest 1/3.

Ansøger fremfører, at den nuværende udbetalingspraksis er problematisk for fondens økonomi, idet centrets indtjening ligger i perioden juli-august. Ansøger forventer, at deres tilladte kassekredit på 650.000 kr. vil blive overskredet med ca. 600.000 kr. i juli, såfremt anden rate af deres driftstilskud udbetales pr. 1/7. Ansøger forventer ikke, at denne overskridelse vil blive accepteret af fondens bank.
 
Ifølge ansøger nedskrives fondens kassekredit med 100.000 kr. om året, hvorfor en halvårlig tilskudsudbetaling på sigt forventes at føre til en yderligere belastning af deres likviditet.

Endelig gør ansøger opmærksom på, at såfremt hele tilskuddet udbetales 1/1 vil fonden have færre renteudgifter til banken.

Det anbefales, at der som udgangspunkt fastholdes to udbetalingsrater, der falder 1/1 og 1/7 for alle driftstilskud til de større kulturinstitutioner, men at Bornholms Middelaldercenter får dispensation for denne ordning og får deres tilskud udbetalt pr. 1/1 og 1/3 i 2016 og fremadrettet.

Økonomiske konsekvenser

Ved udbetaling af hele tilskuddet ved årets start vil der være et likviditetsmæssigt træk på kommunens konti tidligere end ved den i dag gældende praksis.

Der er en risiko for at tilskudsmodtager går konkurs umiddelbart efter udbetaling, hvorefter hele årets tilskud er tabt. Modsat er der også risiko for konkurs, hvis tilskudsmodtager ikke har likviditet primo året.

Endelig er der risiko for, at de øvrige kulturinstitutioner vil fremsætte lignende ønske om tidligere udbetaling af tilskud eller en gang årligt, hvilket vil belaste kommunens likviditet yderligere. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. februar 2016

 1.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering om tilbagemeldinger på kulturel rådsstruktur

00.15.00G01-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-02-2016

6

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Fritids- og Kulturudvalget godkendte i oktober 2014 en ny struktur for de kulturelle råd og deres puljer, som trådte i kraft januar 2015. Ved godkendelsen af den nye struktur blev der udtrykt et politisk ønske om at modtage en tilbagemelding fra rådene efter 1 år om den reviderede rådsstruktur. Rådenes tilbagemeldinger forelægges hermed til orientering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at orienteringen fra Kunst- og Kulturhistorisk Råd og Musik- og Teaterrådet tages til efterretning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2015:

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget godkendte i oktober 2014 en ny struktur for de kulturelle råd og deres puljer, som trådte i kraft januar 2015.

Strukturen omfattede en sammenlægning af Kunstrådet og Kulturhistorisk Råd og deres puljer og en sammenlægning af Musikrådet og Teaterrådet og deres puljer. Puljen til børne- og ungekultur blev overført til Fritids- og Kulturudvalgets ramme af frie midler.


Der blev i samme forbindelse godkendt fælles retningslinjer for støtte fra de kulturelle råd og vedtægter for de nye råd.

Ved godkendelsen af den nye struktur blev der udtrykt et politisk ønske om at modtage en tilbagemelding fra rådene efter 1 år om den reviderede rådsstruktur.

Der forelægges hermed tilbagemelding fra Kunst- og Kulturhistorisk Råd og Musik- og Teaterrådet.Resume
Kunst- og Kulturhistorisk Råd udtrykker grundlæggende tilfredshed med den nye struktur.

Musik- og Teaterrådet udtrykker bekymring for rådets faglige og aldersmæssige repræsentation set i lyset af, at rådet har ansvar for et bredt kulturområde og både skal henvende sig til unge og ældre. Rådet gør opmærksom på, at en mangelfuld repræsentation begrænser deres virke.
  

Derudover anbefaler Musik- og Teaterrådet, at regionskommunen fremmer rådenes synlighed på brk.dk f.eks. ved at prioritere udvikling af rådenes fotogalleri på hjemmesiden.

Endelig ønsker rådet at opretholde nuværende mødeaktivitet med tre årlige møder.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. februar 2016

1.
Tilbagemelding fra Kunst- og Kulturhistorisk Råd (DOCX)

2.
Tilbagemelding fra Musik- og Teaterrådet (DOCX)

3.
Vedtægter - Kunst- og Kulturhistorisk Råd (PDF)

4.
Vedtægter - Musik- og Teaterrådet (PDF)

5.
Fælles retningslinjer for tilskud fra kulturelle puljer (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Bornholms Veteranpolitik

27.35.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-02-2016

7

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 25. juni 2015 at formulere en veteranpolitik for BRK. Processen blev forankret i Fritids- og Kulturudvalget, der i samarbejde med en række organisationer og myndigheder er klar med et udkast til en fælles bornholmsk veteranpolitik for alle relevante organisationer og myndigheder.

Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling om BRK vil tiltræde Bornholms Veteranpolitik, og evt. udpege et medlem og en stedfortræder til det foreslåede Bornholms Veteranforum.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller at Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen,

a)   at tiltræde Bornholms Veteranpolitik, samt

b)   at udpege et medlem og en stedfortræder til Bornholms Veteranforum

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016:

a) Anbefales.

b) Afventer.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. juni 2015 om at formulere en veteranpolitik, har Fritids- og Kulturudvalget (FKU) i tæt samspil med repræsentanter for 12 bornholmske organisationer og myndigheder formuleret en fælles bornholmsk veteranpolitik, Bornholms Veteranpolitik.

På et møde den 23. september 2015 med 18 organisationer, myndigheder og institutioner indbudt, blev der udtrykt en klar tilslutning til kommunalbestyrelsens ønske om en lokal veteranpolitik.

En efterfølgende måling blandt de skønsmæssigt 450-500 veteraner bosiddende på Bornholm viste også en markant tilslutning på 85 % af de indkomne 148 svar på spørgsmålet ”Mener du, der er behov for en lokal bornholmsk veteranpolitik med lokale tiltag og arrangementer, som især anerkender de tidligere udsendtes indsats?”.

 

En arbejdsgruppe blev nedsat på mødet den 23/9 2015, og den har været samlet til tre møder, og stod for gennemførelsen af førnævnte måling.

Arbejdsgruppen fremlagde på et nyt stormøde den 26. januar 2016 et konkret udkast til Bornholms Veteranpolitik, der modtog fuld tilslutning fra samtlige 23 deltagere.

 

Udkastet indeholder en definition på begrebet ”veteran”, bærende principper, formål samt beskrivelse af organisation, aktiviteter og sekretariatsbetjening.

Det overordnede formål med en bornholmsk veteranpolitik er at supplere den nationale veteranpolitik gennem aktiviteter på Bornholm. Til formålet oprettes et Bornholms Veteranforum, med bred repræsentation af de respektive organisationer og myndigheder på veteranområdet.

Bornholms Veteranforum skal først og fremmest understøtte eksisterende aktiviteter, koordinere og formidle disse.

Årligt indkaldes på flagdagen 5. september til et repræsentantskabsmøde. Bornholms Veteranforum kan indgå som medarrangør i forbindelse med Flagdagen og kan tage initiativer til aktiviteter som foredragsvirksomheder og motionsløb for veteraner og deres pårørende. Men det væsentlige vil være at støtte og koordinere aktiviteter fra de enkelte organisationer og myndigheder.

Dernæst vil en vigtig rolle for Bornholms Veteranforum være at være en platform til at varetage interesser og synliggøre særlige behov for veteraner og deres pårørende.

 

Også arbejdsgruppens forslag til den videre proces var der fuld tilslutning til.

Alle organisationer og myndigheder, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med veteraner, opfordres til inden 1. marts 2016 at behandle og tiltræde Bornholms Veteranpolitik.

Alle tiltrædende organisationer og myndigheder indbydes til et stiftende repræsentantskabsmøde onsdag den 16. marts 2016.

På dette møde vil vedtægter og forretningsorden for Bornholms Veteranforum blive vedtaget. Alle tiltrædende organisationer og myndigheder vil blive tilbudt en plads frem til det næste repræsentantskabsmøde den 5. september 2016. Her forventes det at der sættes et loft over antallet af medlemmer i Bornholms Veteranforum, for at sikre at det bliver så funktionsdygtigt som muligt.

 

Bornholms Regionskommune ved Sekretariatet vil indenfor de eksisterende rammer varetage sekretariatsbetjeningen af Bornholms Veteranforum. Det gælder i forhold til reservation af mødelokaler, indkaldelse til og referat af møder og lignende sekretariatsmæssige opgaver.

Aktiviteter gennemføres med midler stillet til rådighed af de deltagende myndigheder og organisationer, samt i muligt omfang gennem tilvejebringelse af midler fra fonde og andre eksterne finansieringskilder.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag:

1.    Bornholms Veteranpolitik

2.    Afrapportering fra arbejdsgruppen til mødet 26. januar 2016

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. februar 2016

1.
Bornholms Veteranpolitik (PDF)

2.
Arbejdsgruppe, afrapportering (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Genåbning af svømmesalen i Søndermarkshallen

00.17.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-02-2016

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som en del af budgetforlig 2016 blev det besluttet at genåbne svømmesalen i Søndermarkshallen. Der blev givet en årlig driftsmæssig bevilling på 600.000 kr.
I forbindelse med genåbningen af svømmesalen er anlægget gennemgået af både teknikere og sundhedsmyndigheder for at sikre, at anlægget lever op til nuværende og fremtidige krav til svømmeanlæg.
Denne gennemgang af anlægget påviste, at svømmesalen i sin nuværende stand ikke lever op til kravene i ”Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet”. Ligeledes blev det afdækket, at det nuværende kloranlæg skal udskiftes. Derfor indstilles det, at bassinet ikke genåbnes i sin nuværende stand.

Indstilling og beslutning

Teknik og økonomidirektøren indstiller,

·        at det godkendes at svømmesalen i sin nuværende stand ikke genåbnes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:

Da der er tale om en del af budgetforlig 2016, ønsker TMU at beslutningen træffes i kommunalbestyrelsen.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016:

Det anbefales at afvente stillingtagen til der foreligger oplysninger om hvad det vil koste at genåbne svømmesalen.

Sagsfremstilling

 

Som følge af kommunalbestyrelsens beslutning om genåbning af svømmesalen har Bornholms Idrætsområder, i samråd med tekniske konsulenter samt sundhedsmyndighederne hos Teknik og Miljø gennemgået anlæggets pumper, filtre, kloranlæg og bassin.

Gennemgangen viste, at såvel pumper som filtre fuldt ud er funktionsdygtige og fuldt ud lever op til de krav, der svømmebadsteknisk stilles til et bassin af denne type. Gennemgangen afdækkede også behov for udskiftning af kloranlægget.
En gennemgang af bassinet viste derimod, at vandgennemstrømningen langt fra er tilstrækkelig til at opfylde de krav, der stilles i dag, eller fra og med 1. januar 2017, hvor kravene skærpes.
Problemet er, at bassinet ikke er udstyret med indblæsningsdyser i et sådant antal, at det filtrerede og rensede vand kan strømme ind i bassinet i tilstrækkeligt omfang. 
Hertil kommer, at bassinets skvulpe-render, der har til formål at medvirke til at rense overfladevandet for bakterier, ved ombygningen af bassinet i 2002, blev sat ud af funktion.  Ligeledes er svømmesalens kloranlæg utidssvarende og tjenstlig til udskiftning.

 

På denne baggrund er det indtil videre fundet uforsvarligt at genåbne bassinet.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er indtil nu anvendt følgende udgifter i forbindelse med planlagt opstart af Svømmesalen:

                  Reparation af basinnets fliser og furer                                                       kr. 10.000
                  Opfyldning af sand- og kulfiltre                                              -    56.000
                  Gennemgang af svømmesalens teknik                                                      -    14.000
                  Sundhedsmæssig gennemgang af svømmesalen                     -    25.000
                  Udgifter til opstart                                                                -  105.000

Midlerne til dette er finansieret over driften hos Bornholms Idrætsområder i 2015. Ved en tilbageførsel af driftsbudget for svømmesalen bør dette beløb modregnes.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2016

1.
Tilstandrapport (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Orientering om Rønne Svømmehals tilstand

04.04.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-02-2016

9

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

En rådgivende ingeniør fra firmaet Con-Pro gennemgår Rønne Svømmehal og orienterer Fritids- og Kulturudvalget om resultatet af gennemgangen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016:

Udsat.

Sagsfremstilling

Onsdag d. 3. februar 2016 gennemgås Rønne Svømmehal af en rådgivende ingeniør fra Ingeniørfirmaet Con-Pro. Det skal sikre, at ingeniørfirmaet er helt opdaterede på svømmehallens tilstand i forhold til den tidligere rapport fra oktober 2013. Desuden skal gennemgangen belyse, hvordan den afsatte million anvendes mest hensigtsmæssigt i forbindelse med den kommende levetidsforlængende proces.  Ingeniøren fremlægger resultatet af eftersynet for Fritids- og Kulturudvalget umiddelbart efter endt gennemgang.

Næstformand i Rønne Svømmehal Christina Mørup Sørensen, et bestyrelsesmedlem samt ingeniør Thomas Blønd Sørensen deltager i mødet.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1 million kroner i budget 2016 til levetidsforlængelse af Rønne Svømmehal. Heraf er ca. 20.000 allerede afsat for at kunne betale ingeniørens gennemgang.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-02-2016

10

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016:

Orienteret.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-02-2016

11

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        Ingen sager til høring

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-02-2016

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016:

Intet.