Referat
Fritids- og Kulturudvalget
02-03-2016 kl. 11:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Rønne Svømmehal
  åbent 3 Fritidspasordning
  åbent 4 Ansøgning fra Soldat for Danmark om tilskud til soldat- og veteranfestival
  åbent 5 Godkendelse af ny egnsteateraftale 2017-2020
  åbent 6 Vision og strategi for integration af flygtninge
  åbent 7 Opgørelse over Fritids- og Kulturudvalgets forbrug i 2015 til rejser og uddannelse
  åbent 8 Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 10 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-03-2016

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

René Danielsson blev erklæret inhabil i punkt 4. Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-03-2016

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

På baggrund af den udførte besigtigelse d. 5. februar 2016 vurderes det i et notat fra ConPro, at promenadedækket i svømmehallen er under hastig nedbrydning. Der gøres desuden opmærksom på, at det eksisterende vandbehandlingsanlæg ikke forventes at kunne opfylde de kommende krav til omsætningstider, der skal overholdes fra juni 2017. I notatet listes flere forskellige renoveringsstrategier, som alle er afhængige af, at der træffes en beslutning om, hvad man vil med svømmehallen fremover.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at priserne på de forskellige renoveringsstrategier kvalificeres i samarbejde med Rønne Svømmehal

·        at Rønne og Gudhjem Svømmehaller kvalificerer omkostningerne forbundet med at leve op til de kommende vandbehandlingskrav

·        at de kvalificerede omkostninger lægges til grund for en samlet politisk prioritering af svømmetilbuddene på Bornholm

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Der ses en del revner i klinkerne på promenadedækket, samt store områder hvor klinker og afretning har sluppet underlaget. Der er flere mangelfulde fuger, ligesom mørtelfugen flere steder er meget slidt med revner og/ eller mindre huller. Undersiden af promenadedækket har usædvanligt mange gennemsivninger og skader. Antallet af skader på bassinvægge og undersiden af promenadedækket vurderes at være meget højt. I notatet fra ConPro listes følgende renoveringsstrategier (alle priser er excl. moms):

·        Sikkerhedsunderstøtning af promenadedækket vha. såkaldte ”blå drenge” vil give en levetidsforlængelse på 2-5 år. Pris: ca. 150.000-250.000 kr.

·        Sikkerhedsunderstøtning af promenadedækket med varmgalvaniserede stålprofiler vil give en levetidsforlængelse på 4-7 år. Pris: ca. 500.000 kr.

·        Understøtning af promenadedækket samt udskiftning af klinker vil give en levetidsforlængelse på 5-10 år, og vil samtidig få svømmehallen til at fremstå pæn og indbydende i perioden. Pris: ca. 1.000.000 kr.

·        Understøtning af promenadedækket, udskiftning af klinker samt etablering af katodisk beskyttelse vil forlænge levetiden 12-20 år. Pris: ca. 1.600.000 kr.

·        Udskiftning af dækkonstruktionen, ny belægning og betonreparationer på bassinerne vil levetidsforlænge 20 år eller mere. Pris: ca. 4.000.000 kr.

 

Det eksisterende vandbehandlingsanlæg forventes ikke at kunne opfylde de kommende vandbehandlingskrav, der træder i kraft 30. juni 2017. Rønne Svømmehal overvejer at opdele det eksisterende anlæg og etablere et nyt filteranlæg i en ny separat bygning. Prisen for denne separationsløsning er endnu ukendt.

ConPro anbefaler indkøb af et nyt pulverfilter i stedet, da det vil give bedre vandkvalitet og ikke kræver en ny filterbygning. Pris: ca. 800.000-1.000.000 kr.

 

Set i lyset af de ændrede vandbehandlingskrav vurderes den afsatte million i budget 2016 ikke at være tilstrækkelig til at levetidsforlænge Rønne Svømmehal til efter 1. juli 2017.

 

Tilsvarende vil der være lignende vandbehandlingskrav i de øvrige svømmetilbud på Bornholm.

 

Det anbefales, at de samlede udgifter ved en fortsat drift af såvel Gudhjem Svømmehal, Rønne Svømmehal, svømmesalen ved Søndermark og varmtvandsbassinet på Sønderbo afdækkes og kvalificeres med henblik på en samlet politisk prioritering.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat en million i budget 2016 til levetidsforlængelse af Rønne Svømmehal.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 2. marts 2016

1.
Notat vedr. besigtigelse af Rønne Svømmehal (PDF)

2.
Tilføjelse til notat (MSG)

3.
Tilføjelse til notat 2 (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Fritidspasordning

18.13.00Ø40-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-03-2016

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

Idrættens Videns- og Kompetenceråd drøftede Fritidspasordningen og ansøgningskriterierne på deres møde d. 25. januar og kom frem til, at øget synlighed formentlig ville øge brugen af ordningen til gavn for såvel børn, unge og foreninger. Rådet anbefaler desuden, at trænere i foreninger, gerne i samarbejde med skolerne, skal kunne indstille til fritidspas ud fra de gældende kriterier om social, økonomisk eller sundhedsmæssig situation.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        sagen til drøftelse

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 2. marts 2016:

Drøftet.

Der udarbejdes nye kriterier der giver foreningerne mulighed for at indstille.

Der bakkes op om øget synlighed om hvilke muligheder der er.

Sagsfremstilling

I dag bruges kun ca. 50 % af de afsatte midler til Fritidspasordningen. Idrættens Videns- og Kompetenceråd diskuterede, hvordan man kunne øge brugen af ordningen og kom frem til, at øget synlighed og bedre kendskab til ordningen, ville gøre den mere brugt. Der er mange i foreningerne, der ikke kender til denne mulighed, og det vil derfor være første skridt på vejen at gøre dem opmærksomme på det. Rådet anbefaler desuden, at trænere skal kunne indstille til fritidspas gerne i samarbejde med skolerne.

Det bør drøftes, ud fra hvilke kriterier man vil skulle sortere i ansøgningerne, hvis der sker en forøgelse i antallet. Der er afsat 50.000 kr. til udlevering af 50 fritidspas pr. år. I dag tildeles fritidspas alene ud fra en faglig vurdering, da der ikke har været udfordringer i forhold til budgetrammen. Hvis den større synlighed fører til flere ansøgninger, er det nødvendigt, at diskutere, hvordan man skal vælge ansøgere til og fra, hvis der ikke er midler til at tildele fritidspas til alle ansøgere. 

Økonomiske konsekvenser

Ved bevilling af fritidspas disponeres over midler, hvoraf en del først kommer til udbetaling 1-2 år efter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Det bemærkes, at såfremt foreningerne får mulighed for selv at indstille, er der risiko for, at det ikke rammer den rigtige målgruppe, når der ikke nødvendigvis er indsigt i den sociale, økonomiske eller sundhedsmæssige situation. Administrationen anbefaler derfor, at foreningerne i samarbejde med fx lærere eller andre fagpersoner kan indstille til fritidspas.

Øget synlighed kan bl.a. skabes gennem fornyet udmelding på Dragenettet og i Fritid og Kulturs månedlige nyhedsbrev.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ansøgning fra Soldat for Danmark om tilskud til soldat- og veteranfestival

20.00.00Ø40-0338

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-03-2016

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Soldat for Danmark ansøger om et tilskud på 15.000 kr. til en soldat- og veteranfestival på Bornholm i perioden 11.-14. august 2016. Ansøgningen forelægges Fritids- og Kulturudvalget med henblik på en politisk stillingtagen til, om der kan bevilges et kommunalt tilskud til formålet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektør indstiller,

·        at udvalget drøfter, hvorvidt der kan bevilges et tilskud inden for Fritids- og Kulturudvalgets ramme.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 2. marts 2016:

Udsat.

René Danielsson blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Soldat for Danmark (SfD) ansøger om et tilskud på 15.000 kr. til afholdelse af en soldat- og veteranfestival på Bornholm fra torsdag 11.august til søndag 14.august 2016.

Ansøger oplyser, at formålet med soldat- og veteranfestivallen er at påskønne og anerkende nuværende og tidligere soldaters og veteranernes indsats for Danmark. Dette skal ske ved at koble af fra hverdagen på en sjov og afslappende måde i samvær med andre soldater, veteraner og pårørende.
Ansøger fremfører, at festivalen vil tilbyde en længere række af aktiviteter så som:

·        Outdooraktiviteter på Hammerknuden og faldskærmsudspring i Bornholms Lufthavn

·        Politiske debatter med lokal- og folketingspolitikere, konkurrencer og kampvognskørsel

·        Udenøs koncert med Brødrene Olsen og Baggårdens Helte inkl. spisning 

·        Uddeling af idrætsprisen Sport of Excellence

·        Fodboldlandskamp mellem krigsveteraner fra Almegårds kaserne og et engelsk veteranlandshold. 


Outdooraktiviteterne vil finde sted de første dage af festivalen, mens de øvrige aktiviteter vil blive afholdt i Rønne i løbet af festivalens resterende dage.

Ifølge ansøger er festivalen primært målrettet bornholmske og udenøs veteraner og deres pårørende. Samtidig henvender arrangementet sig også til tidligere og nuværende soldater med relation til Bornholm samt til øens borgere og turister.

Af ansøgningen fremgår det, at det er projektets mål at minimum 500 veteraner og pårørende deltager i festivalen samt 300 soldater.

Festivalen forventes afviklet i samarbejde med en lang række samarbejdspartnere.

Der budgetteres med 583.000 kr. i udgifter og 607.000 kr. i indtægter, hvilket resulterer i en balance på 24.000 kr. Udgifterne består primært af udgifter til aktiviteter, koordinatorløn, leje af materialer, markedsføring m.v. Festivalen forventes finansieret af billet-og koncertindtægter inkl. barsalg på i alt 270.000 kr. samt fondsmidler og sponsorater på i alt 337.000 kr.

Ansøger oplyser, at der forventes et salg af 200 festivalbilletter á 450 og 550 kr., som giver adgang til festivalens aktiviteter samt 500 koncertbilletter á 250 kr.

Der er søgt yderligere støtte fra flere fonde. Der er på ansøgningstidspunktet givet tilsagn om støtte fra LAG Bornholm (50.000 kr.) og Veterancentret (62.000 kr.), alt 112.000 kr.


Ansøger påpeger, at det er hensigten, at soldat- og veteranfestivallen skal blive en tilbagevende årlig begivenhed og udvides år for år med nye aktiviteter.

Soldat for Danmark er en nystiftet selvejende institution, som har til formål at skabe anerkendelse for nuværende og tidligere tjenestegørende soldater og veteraner. Ifølge ansøgningen skal anerkendelsen ske gennem idræts- og kulturaktiviteter samt events og etablering af støtteforeninger.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 15.000 kr. kan finansieres inden for rammen af udvalget frie tilskud, som i 2016 har et budget på 97.644 kr. Udvalget har på nuværende tidspunkt hele rammen til fri disposition.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 2. marts 2016

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Projektbeskrivelse (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Godkendelse af ny egnsteateraftale 2017-2020

20.01.02P27-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-03-2016

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Ved udgangen af 2016 udløber gældende fireårige egnsteateraftale mellem Bornholms Teater og Bornholms Regionskommune. Der fremlægges udkast til en ny egnsteateraftale for perioden 2017-2020 til politisk godkendelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at udkast til ny egnsteateraftale for perioden 2017-2020 godkendes

 

Fritids- og Kulturudvalget 2. marts 2016:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2016 udløber Bornholms Regionskommunes nuværende fireårige egnsteateraftale med Bornholms Teater. Ifølge denne aftale skal udkast til en ny aftale for perioden 2017-2020 være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest 1. april 2016.

Bornholms Teater har udarbejdet et udkast til en ny aftale, der indholdsmæssigt ikke afviger væsentligt fra gældende aftale med undtagelse af følgende punkter.

Dramapædagogisk virksomhed (Bornholms Dramaskole) og gæstespil i samarbejde med Teaterforeningen Bornholm er udgået som en del af teatrets formål. Ændringen skyldes, at disse aktiviteter ikke længere er statsrefusionsberettiget ifølge den nye egnsteaterlovgivning fra 2014.

Desuden er der tilføjet et afsnit om teatrets strategi og delmål for perioden og et afsnit, der omhandler øget gennemsigtighed vedrørende Bornholms Teaters virksomheds som egnsteater.

I tilknytning til aftalen har Bornholms Teater udarbejdet supplerende materiale for aftaleperioden herunder et driftsbudget, en strategiplan og en plan for kunstneriske aktiviteter.


Det årlige driftsbudget for Bornholms Teater udgør i aftaleperioden knap 5,5 mio. kr., hvoraf driftstilskuddet fra regionskommunen udgør 68 %.  


Af strategiplanen fremgår det, at Bornholms Teaters ønsker at skabe teaterforestillinger med udgangspunkt i de unikke, historiske kvaliteter, der knytter sig til Rønne Theater. Dette vil afspejle sig i teatrets satsning på sommerforestillinger, der udnytter Rønne Theaters særlige historiske rammer. Ud fra samme tanke vil teatret arbejde videre med forskning og formidling omkring borgerteatrets historie med udgangspunkt i Rønne Theater som case. Forsknings- og formidlingsaktiviteterne vil blive drevet for ekstern finansiering. 

Planen over kunstneriske aktiviteter beskriver teatrets forventede repertoire i aftaleperioden. Dette omfatter præsentation af en årlig hovedforestilling, fastholdelse af turneteater, afprøvning af andre teaterformater, videreudvikling af kulturugearrangementet ”Klassisk på Kanten” og øget samarbejde med teaterfestivaler på Bornholm.  

Økonomiske konsekvenser

Teatrets kommunale driftstilskud til hvert af tilskudsårene udgør i årets tal følgende beløb:

2017

2018

2019

2020

3.741.965 kr.

3.816.804 kr.

3.893.140 kr.

3.971.003 kr.


Beløbene er fremskrevet med den årlige kommunale fremskrivningsprocent på ca. 2 %.

Regionskommunen modtager i 2016 en statsrefusion på 36 % af sit samlede driftstilskud til Bornholms Teater. Det forventes, at Slots-og Kulturstyrelsen vil udmelde den forventede minimumsrefusion for hele den nye fireårige aftaleperiode d. 1. maj 2016.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 2. marts 2016

1.
Egnsteateraftale 2017-2020 (PDF)

2.
Driftsbudget 2017-2020 (PDF)

3.
Strategiplan 2017-2020 (PDF)

4.
Plan for kunstneriske aktiviteter 2017-2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Vision og strategi for integration af flygtninge

00.16.00A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-03-2016

6

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids- og kulturudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I efteråret 2015 igangsatte Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i samarbejde med Videnscenter Marselisborg et projekt til styrkelse af integrationsindsatsen for flygtninge på Bornholm.

 

Projektets formål var at udarbejde et forslag til en vision og strategi for kommunens modtagelse og integration af flygtninge, som skal danne grundlag for en politisk proces primo 2016.

 

Forslaget bygger på en interviewrunde foretaget af medarbejdere fra Videnscenter Marselisborg, hvor medlemmer af integrationsrådet, politikere fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, borgmester og kommunaldirektør blev interviewet. Resultatet af disse interviews har indgået i 2 workshops med repræsentanter fra de centre i Bornholms Regionskommune, som har en opgave i forbindelse med integration af flygtninge og deres børn. På baggrund af denne proces er der udarbejdet et forslag til vision og strategi.

 

Udkast til Vision- og Strategi, For modtagelse af nye flygtninge og deres familier har dannet grundlag for temamødet i kommunalbestyrelsen den 11. februar 2016 om samme emne.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at kommunalbestyrelsen sender udkast til "Vision og Strategi, For modtagelse af nye flygtninge og deres familier" i høring

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Foruden høring i fagudvalg, Integrationsråd, Ældreråd og Handicapråd anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at udkast til "Vision og Strategi, For modtagelse af flygtninge og deres familier" sendes i høring hos Bornholmske Borgerforeningers Samvirke.

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. februar 2016:

Godkendt, idet udkastet udsendes i bred offentlig høring foruden hos de af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget nævnte parter.

 

Servicedirektøren indstiller,

·        at Fritids- og Kulturudvalget udarbejder et høringssvar til ”Vision og strategi for modtagelse af nye flygtninge og deres familier”

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 2. marts 2016:

Vi ser at Fritid- og Kulturudvalget gerne igennem foreningslivet vil spille en væsentlig rolle.

René Danielsson kan ikke medvirke, da det indskærpes at der indhentes børneattest.

 

Sagsfremstilling

I efteråret 2015 igangsatte Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i samarbejde med Videnscenter Marselisborg et projekt til styrkelse af integrationsindsatsen for flygtninge på Bornholm.

 

Projektets formål er tredelt og sigter mod at udarbejde

1)     Forslag til en vision og strategi for kommunens modtagelse og integration af flygtninge.

2)     Administrationsgrundlag for integrationsindsatsen(samarbejdsaftaler mm.)

3)     Integrationshåndbog(forretningsgange)

 

Ad.1 Strategiforslaget er blevet til i en proces med involvering af politikere (Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget), medlemmer af Integrationsrådet, borgmester, kommunaldirektør samt relevante centre i kommunen.

Strategiforslaget udarbejdes med henblik på politisk høring og godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, samt høring i relevante fagudvalg og integrationsråd, for endelig at blive godkendt i kommunalbestyrelsen.

 

Ad.2 Administrationsgrundlaget består af serviceniveauer, samarbejdsaftaler og et styrings- og opfølgningskoncept. Udviklingen af dette er også baseret på involvering af relevante centre i kommunen og nærmeste samarbejdspartnere til integrationsindsatsen, som fx Sprogcenter(Campus Bornholm), boligorganisationer m.fl.

 

Ad.3 Der udarbejdes en medarbejderhåndbog til integrationsteamet i Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse til håndtering af modtagelsen og den første integrationsindsats for flygtninge. Håndbogen beskriver årshjul for indsatsen, arbejdsgange, snitflader, roller og ansvar for opgaver i integrationsindsatsen.   

 

Resultat af dette arbejde foreligger nu i form af forslag til ”VISION OG STRATEGI ­- For modtagelse af nye flygtninge og deres familier”, og vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Status og gennemgang af vision og strategi v/Projektleder Rikke Holm

På udvalgsmødet vil projektleder Rikke Holm give en kort status for integrationsindsatsen i Bornholms Regionskommune samt gennemgå de centrale punkter i det forslag til vision og strategi som i sit fulde omfang er vedhæftet som bilag.

 

Visionen og strategien er bygget op omkring følgende overskrifter:

 

Visionen er udarbejdet for at skabe tydelige retningslinjer for den tværfaglige integrationsopgave. Visionen og strategien skal derfor dels danne et fælles udgangspunkt for modtagelse og integration af flygtninge i Bornholms Regionskommune, samt skitsere fælles principper for det tværfaglige samarbejde og inddragelse af civilsamfundet.

Forslag til vision og strategi er derfor delt op i følgende afsnit(jf. ovenstående figur): Modtagelsesperiode(første måned), Integrationsindsats, tværfagligt samarbejde samt Civilsamfundet og fællesskaber), hvor der er opstillet en konkret vision/strategi for hvert enkelt område.

Oplægget skal ses sammen med den strategi som er udarbejdet i forhold til danskundervisning, som tidligere har været forelagt for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, hvor også det udbyggede samarbejde med de bornholmske virksomheder fremgår.

 

Overordnet bygger visionen og strategien på følgende principper:
Vi anser flygtninge som nye tilflyttere til vores kommune. Vi har en unik mulighed for at integrere de flygtninge, der kommer til Bornholm til at være bidragende medborgere i alle aspekter af vores samfund – som ny arbejdskraft, brugere e af vores skoler og dagtilbud, forbrugere i vores detailbutikker, indbyggere i vores lokalsamfund, brugere og bidragere til vores kultur- og foreningsliv, nye naboer og venner osv. Den mulighed vil vi forstå at udnytte til gavn for Bornholm og til gavn for den flygtning, vi byder velkommen til kommunen. 

 

·       Vi vil møde den enkelte med anerkendelse og respekt

·       Vi vil være tydelige omkring de krav, der stilles til den enkelte, og hvad vi kan tilbyde som kommune

·       Vi tror på, at alle mennesker så vidt muligt gerne vil klare sig selv og vil derfor yde hjælp efter princippet om hjælp til selvhjælp

·       Vi samarbejder med relevante aktører bredt i kommunen og på Bornholm generelt omkring modtagelse og integration af flygtninge.

 

Videre proces:
Efter at eventuelle input fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er indarbejdet i forslag til vision og strategi, er den videre proces at kommunalbestyrelsen sender forslaget i høring i fagudvalg, Integrationsrådet, Handicapråd, Ældreråd, erhvervsorganisationer og andre relevante organisationer og råd inden et endeligt forslag til ”VISION OG STRATEGI - For modtagelse af nye flygtninge og deres familier” forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

 

Lovgrundlag

Integrationsloven

Som baggrund for vurderingen af vision og strategi for integration af flygtninge på Bornholm, er det relevant at bemærke, at der er tale om et område, som i høj grad er lovreguleret, hvilke dels hænger sammen med at der er særlig statsstøtte(refusion/bloktilskud), men også for at sikre ens serviceniveauer på tværs af kommuner. For at illustrere dette er følgende uddrag fra integrationsloven medtaget.

Rammen for en integrationsindsats i bred forstand fastsættes i Integrationsloven (LBK nr. 1094 af 07/10/2014). Loven har som formål,

§1 ”at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund”.

Stk. 2. Dette skal ske gennem en integrationsindsats, der

1) tager udgangspunkt i den enkelte udlændings ansvar for sin egen integration,

2) bidrager til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv,

3) bidrager til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, og

4) bibringer den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.

Stk. 3. Loven har endvidere til formål at fremme muligheden for, at samfundets borgere, virksomheder, myndigheder,     

institutioner, organisationer og foreninger m.fl. kan bidrage til integrationsindsatsen, således at enhver kan bidrage til en

vellykket integration af nyankomne udlændinge.

Stk. 4. Loven har endelig til formål at sikre, at nyankomne udlændinge har kendskab til, at en vellykket integration er en   
     forudsætning for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse.

Det er også her at rammerne for tilbud om danskuddannelse fremgår:
     Danskuddannelse
     § 21. Kommunalbestyrelsen skal inden 1 måned efter at have overtaget ansvaret for en udlænding omfattet af § 16 henvise den    

pågældende til danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis undlade at tilbyde en udlænding deltagelse i danskuddannelse, når den pågældendes danskkundskaber skønnes at være tilstrækkelige, eller når ganske særlige grunde i øvrigt taler d

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. februar 2016

1.
Vision og Strategi, For modtagelse af flygtninge og deres familier (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Opgørelse over Fritids- og Kulturudvalgets forbrug i 2015 til rejser og uddannelse

00.32.13Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-03-2016

7

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Udvalget orienteres om forbrug i 2015 af det samlede fireårige budget for 2014-2017 til rejser og uddannelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at orienteringen tages til efterretning

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 2. marts 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget godkendte den 11. marts 2014 fordelingen af budgettet til møder, repræsentation, rejser og uddannelse for de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen med en 4-årig ramme gældende for hele valgperioden.

Fordelingen af budgettet i en 4-årig ramme betyder, at udvalgenes beløb til rejser og uddannelse skal ses som et samlet beløb for hele valgperioden med mulighed for, at udvalgene i de enkelte år kan bruge mere eller mindre end det afsatte beløb, men uden overskridelse af den 4-årige ramme til udvalget. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 er besparelserne indregnet i restbeløbet.

Rejse og uddannelse:

Forbrug                2014-2015

Forbrug 2016
pr. 25. januar 2016

4 årlig ramme                   2014-2017

Restbudget          2016-2017

Fritids- og Kulturudvalget

26.544

0

202.342

175.798

Kommunalbestyrelsen

391.801

23.017

758.790

343.972

Økonomi- og Planudvalget

153.098

0

404.688

251.590

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

70.441

0

303.513

233.072

Børne- og Skoleudvalget

68.290

27.871

202.342

106.181

Social- og Sundhedsudvalget

120.185

0

202.342

82.157

Teknik- og Miljøudvalget

44.653

34.465

202.342

123.224

I alt

875.012

85.353

2.276.360

1.315.995

Note: Direktionens deltagelse betales af politikernes budget, mens resterende embedsmænds deltagelse betales af

de enkelte centre.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I budgettet til møder og repræsentation er der over en 4-årig periode i alt afsat 1.020.144 kr. for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Nedenstående oversigt viser forbruget til møder og repræsentation i 2015

 

Møder og repræsentation

Forbrug 2015

Kommunalbestyrelsen

150.641

Økonomi- og Planudvalget

6.588

Teknik- og Miljøudvalget

4.830

Fritids- og Kulturudvalget

4.107

Børne- og Skoleudvalget

8.598

Social- og Sundhedsudvalget

10.697

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11.015

I alt

196.476

 

Opgørelserne er udarbejdet på basis af udtræk den 25. januar 2016, og der vil forekomme mindre justeringer, når det endelig regnskab for 2015 foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om det afsatte budget for 2014 og overslagsårene

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 8  Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-03-2016

8

 

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 2. marts 2016:

Orientering givet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-03-2016

9

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at der ikke er sager til høring

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 2. marts 2016:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 10  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-03-2016

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 2. marts 2016:

Intet.