Referat
Fritids- og Kulturudvalget
06-04-2016 kl. 12:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Godkendelse af samarbejdsaftale med Bornholms Middelaldercenter
  åbent 3 Ansøgning fra Soldat for Danmark om tilskud til soldat- og veteranfestival
  åbent 4 Synlighed og kriterier for Fritidspasordningen
  åbent 5 Budgetoverførsler fra 2015 til 2016
  åbent 6 Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 7 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 8 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-04-2016

1

 

 

Fraværende

René Danielsson

Lykke Jensen

Bemærkninger til dagsordenen

Skole, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup deltager under punkt 2 og 4.

Kulturkonsulent Louise Krogsriis deltager under punkt 2

Fritidskonsulent Sara Wedell-Bolmann deltager under punkt 4

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Godkendelse af samarbejdsaftale med Bornholms Middelaldercenter

19.00.00P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-04-2016

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.
Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

En samarbejdsaftale mellem Bornholms Middelaldercenter (BMC) og Bornholms Regionskommune (BRK) foreligges til politisk godkendelse. I forlængelse heraf skal der tages politisk stilling til om BRK’s 10-årige driftsgaranti til Bornholms Middelaldercenter skal ophæves.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at samarbejdsaftalen godkendes og fremsendes til orientering i Kommunalbestyrelsen.

b)   at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at den nuværende 10-årige driftsgaranti til Bornholms Middelaldercenter ophæves.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 6.april 2016:

a) Godkendt. Sendes til orientering i kommunalbestyrelsen.

b) Anbefales.

Sagsfremstilling

Efter ønske fra parterne er der blevet udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Den selvejende fond Bornholms Middelaldercenter og Bornholms Regionskommune. Aftalen udgør rammen for kommunens samarbejde med BMC på baggrund af et årligt kommunalt driftstilskud til institutionen på 1.411.852 kr. inkl. moms. (2016) 

Aftalen beskriver BMC’s tre virksomhedsområder. Disse udgør:

·        Turismevirksomhed og attraktionsudvikling – herunder turisme, oplevelser og events

·        Historie- og kulturformidling – herunder læring, undervisning, skoletjeneste og skolepraktikpladser

·        Social ansvarlighed – herunder kompetenceudvikling samt skabelse af nye rummelige arbejdspladser og oplevelser for mennesker med særlige udfordringer og behov.

 

Aftalen beskriver desuden, at BMC skal agere efter gældende kommunal kulturpolitik og understøtte implementering af kommunens kulturstrategi. Samtidig tildeler kommunen BMC et driftstilskud på 1.411.852 kr. inkl. moms (2016) som fremskrives årligt med den kommunale fremskrivningsprocent.

Endelig definerer aftalen de organisatoriske rammer for samarbejdet så som BMC’s kontaktperson i kommunen og orientering om BMC’s regnskab og budget.

I forbindelse med aftalens udarbejdelse har BMC udtrykt ønske om at få 1 års varsel vedrørende budgetreguleringer og 1 års varsel i forhold til opsigelse af samarbejdsaftalen. Administrationen lægger dog op til en tidsfrist på 3 måneder af hensyn til årshjulet for den politiske budgetproces, som først afsluttes i oktober måned for det efterfølgende år.  

BMC’s udviklingsplan ”Bornholm Middelaldercenter 2.0” er vedhæftet som bilag til aftalen.
Planen beskriver BMC’s visioner for styrkelsen af institutionen, som en socialøkonomisk turistvirksomhed. Dette inkluderer en fornyelse af centrets fysiske faciliteter, hvilket skal skabe nye indtægtsmuligheder og fremme institutionens mulighed for at have åbent hele året rundt. Ifølge planen er målet med ombygningsprojektet at øge BMC’s omsætning, antallet af besøgende og få flere borgere i uddannelse og arbejde.

Udviklingsplanen erstatter BMC’s tidligere udviklingsprojekt Historama. I 2012 bevilgede Bornholms Regionskommune en 10-årig driftsgaranti til BMC for at understøtte realiseringen af dette projekt, idet garantien var en forudsætning for en bevilling på 10 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Garantien udgøres af det årlige kommunale driftstilskud, og fremskrives efter den kommunale fremskrivningsprocent.

BMC oplyser, at Historama-projektet i dag ikke længere er aktuel, og at alle fondsmidler bevilget til projektet er tilbagebetalt.

Det indstilles derfor, at den 10-årige driftsgaranti ophæves. 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 6. april 2016

1.
Samarbejdsaftale med Bornholms Middelaldercenter (PDF)

2.
Bornholms Middelaldercenter 2.0 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Ansøgning fra Soldat for Danmark om tilskud til soldat- og veteranfestival

20.00.00Ø40-0338

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-03-2016

4

 

Fritids- og Kulturudvalget

06-04-2016

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Social- og sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Soldat for Danmark ansøger om et tilskud på 15.000 kr. til en soldat- og veteranfestival på Bornholm i perioden 11.-14. august 2016. Ansøgningen forelægges Fritids- og Kulturudvalget med henblik på en politisk stillingtagen til, om der kan bevilges et kommunalt tilskud til formålet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektør indstiller,

·        at udvalget drøfter, hvorvidt der kan bevilges et tilskud inden for Fritids- og Kulturudvalgets ramme.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 2. marts 2016:

Udsat.

René Danielsson blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen.

 

 

Servicedirektør indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at udvalget drøfter en medfinansiering af det ansøgte beløb med kr. 7.500, under forudsætning at Fritids- og Kulturudvalget bevilger den anden halvdel.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. april 2016:

Udvalget beslutter at medfinansiere 7.500 kr. under forudsætning at Fritids- og Kulturudvalget bevilger den anden halvdel.

 

 

 

 

Servicedirektør indstiller til Fritids- og Kulturudvalget

·        at udvalget tager endelig stilling til ansøgningen med obs. på et eventuelt bidrag fra Social- og Sundhedsudvalget.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 6. april 2016:

Bevilget 7500 kr.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Soldat for Danmark (SfD) ansøger om et tilskud på 15.000 kr. til afholdelse af en soldat- og veteranfestival på Bornholm fra torsdag 11.august til søndag 14.august 2016.

Ansøger oplyser, at formålet med soldat- og veteranfestivallen er at påskønne og anerkende nuværende og tidligere soldaters og veteranernes indsats for Danmark. Dette skal ske ved at koble af fra hverdagen på en sjov og afslappende måde i samvær med andre soldater, veteraner og pårørende.Ansøger fremfører, at festivalen vil tilbyde en længere række af aktiviteter så som:

·        Outdooraktiviteter på Hammerknuden og faldskærmsudspring i Bornholms Lufthavn

·        Politiske debatter med lokal- og folketingspolitikere, konkurrencer og kampvognskørsel

·        Udenøs koncert med Brødrene Olsen og Baggårdens Helte inkl. spisning 

·        Uddeling af idrætsprisen Sport of Excellence

·        Fodboldlandskamp mellem krigsveteraner fra Almegårds kaserne og et engelsk veteranlandshold. 


Outdooraktiviteterne vil finde sted de første dage af festivalen, mens de øvrige aktiviteter vil blive afholdt i Rønne i løbet af festivalens resterende dage.

Ifølge ansøger er festivalen primært målrettet bornholmske og udenøs veteraner og deres pårørende. Samtidig henvender arrangementet sig også til tidligere og nuværende soldater med relation til Bornholm samt til øens borgere og turister.

Af ansøgningen fremgår det, at det er projektets mål at minimum 500 veteraner og pårørende deltager i festivalen samt 300 soldater.

Festivalen forventes afviklet i samarbejde med en lang række samarbejdspartnere.

Der budgetteres med 583.000 kr. i udgifter og 607.000 kr. i indtægter, hvilket resulterer i en balance på 24.000 kr. Udgifterne består primært af udgifter til aktiviteter, koordinatorløn, leje af materialer, markedsføring m.v. Festivalen forventes finansieret af billet-og koncertindtægter inkl. barsalg på i alt 270.000 kr. samt fondsmidler og sponsorater på i alt 337.000 kr.

Ansøger oplyser, at der forventes et salg af 200 festivalbilletter á 450 og 550 kr., som giver adgang til festivalens aktiviteter samt 500 koncertbilletter á 250 kr.

Der er søgt yderligere støtte fra flere fonde. Der er på ansøgningstidspunktet givet tilsagn om støtte fra LAG Bornholm (50.000 kr.) og Veterancentret (62.000 kr.), alt 112.000 kr.


Ansøger påpeger, at det er hensigten, at soldat- og veteranfestivallen skal blive en tilbagevende årlig begivenhed og udvides år for år med nye aktiviteter.

Soldat for Danmark er en nystiftet selvejende institution, som har til formål at skabe anerkendelse for nuværende og tidligere tjenestegørende soldater og veteraner. Ifølge ansøgningen skal anerkendelsen ske gennem idræts- og kulturaktiviteter samt events og etablering af støtteforeninger.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 15.000 kr. kan finansieres inden for rammen af udvalget frie tilskud, som i 2016 har et budget på 97.644 kr. Udvalget har på nuværende tidspunkt hele rammen til fri disposition.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er efterfølgende blevet indhentet supplerende oplysninger vedrørende budgettet.

Ansøger oplyser, at budgetposten markedsføring på 70.000 kr. består af udgifter til plakater/program, hjemmeside, sponsormateriale, informationsmaterialer, festivalbilletter, transport til møder uden for Bornholm.

Lønudgiften til koordinator på 50.000 kr. svarer ifølge ansøger til 10 timer i 25 uger af 200 kr. og er finansieret af bevillingen fra LAG Bornholm. Ansøger meddeler, at det er koordinatorens opgave og ansvar at koordinere aktiviteter, varetage kontakten til myndigheder og organisationer, fundraising, sponsorarbejde, markedsføring, drift af hjemmeside og sociale medier o.l.


Endelig oplyser ansøger, at udgiften til administration på 20.000 kr. omfatter udgifter til diverse kontorhold, møder, telefon, visitkort, o.l.

Finansiering

Det ansøgte beløb på 15.000 kr. kan finansieres via en delt finansiering mellem Fritids- og Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Fritids- og Kulturudvalget kan finansiere 7.500 kr. inden for rammen af udvalgets frie tilskud, som i 2016 har et budget på 97.644 kr. Udvalget har på nuværende tidspunkt hele rammen til fri disposition.


Social- og Sundhedsudvalget kan finansiere 7.500 kr. fra puljen tilskud til foreninger, generelle tilbud. Puljens budget er 487.037 kr., hvoraf der på nuværende tidspunkt er forbrugt 394.600 kr. Herudover forventes tilskud i forbindelse med Ældreprisen 2016 og Handicaprisen 2016 på alt ca. 22.000 kr. Der er således ca. 70.437 kr. til fri disposition. 

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 2. marts 2016

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Projektbeskrivelse (DOCX)

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 6. april 2016

3.
Supplerende oplysninger om budget (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Fritidspasordningen

18.13.00Ø40-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-04-2016

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Idrættens Videns- og Kompetenceråd drøftede på rådets møde d. 14. marts nye kriterier for tildelingen af fritidspas, samt hvordan synligheden af ordningen konkret kunne øges. Rådet anbefaler, at der fremover søges om støtte til én konkret aktivitet (max. 1.000 kr.), og at fritidspasset derfor kun gælder for ét år. Synligheden kan øges dels ved foreningernes egne kanaler, Skoleintra samt evt. en møderække til oplysning af de relevante fagpersoner.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at de reviderede kriterier for tildeling af fritidspas som bilagt godkendes

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I dag anvendes ca. 50 % af budgettet til Fritidspasordningen. Idrættens Videns- og Kompetenceråd har diskuteret, hvordan kommunen kan øge brugen af ordningen, og er kommet frem til, at øget synlighed og bedre kendskab til ordningen, vil gøre den mere brugt. På baggrund af et forslag fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd har Fritids- og Kulturudvalget besluttet, at også trænere eller instruktører i foreningerne i samarbejde med skolerne skal kunne indstille til fritidspas. Efterfølgende har rådet drøftet, ud fra hvilke kriterier ansøgningerne skal sorteres efter, hvis der sker en stigning i antallet.

I dag tildeles fritidspas alene ud fra en faglig vurdering, da der ikke har været udfordringer i forhold til budgetrammen. Hvis den større synlighed fører til flere ansøgninger, er det nødvendigt, at fastlægge, hvordan man skal vælge mellem ansøgerne, hvis der ikke er midler til at tildele fritidspas til alle ansøgere.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd anbefaler, at kriterierne for tildeling af fritidspas ændres, så der søges om tilskud til ét konkret kontingent fx håndbold (max. 1.000 kr.), og at fritidspasset således kun gælder i ét år. Tanken er, at en ansøgning om støtte til en specifik aktivitet, kan sikre, at de udstedte fritidspas bliver brugt efter hensigten.

De nye kriterier vil give mulighed for at tildele flere fritidspas, og sikre, at flere kan deltage aktivt i foreningslivet for de samme afsatte midler. Derudover opretholdes den nuværende tildelingskriterier efter først til mølle-princippet.

Rådet foreslår desuden at bruge kommunens såvel som foreningernes egne kanaler til udbredelse af kendskabet til ordningen. Opslag på Skoleintra vil desuden øge kendskabet til ordningen blandt lærerne på skolerne.

Økonomiske konsekvenser

Ved bevilling af fritidspas disponeres over midler, hvoraf en del først kommer til udbetaling 1-2 år efter. Ved at begrænse gyldigheden til et år, vil det blive mere overskueligt at få overblik over de økonomiske konsekvenser. Der er afsat 50.000 kr. til udlevering af fritidspas pr. år.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 6. april 2016

1.
Kriterier for tildeling af fritidspas (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

00.30.10P19-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-04-2016

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 på Fritids- og Kulturudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 3,4 mio. kr. Herudover overføres der 0,1 mio. kr. vedrørende anlæg.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at budgetoverførslerne for drift og anlæg indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016:

Anbefales, idet Fritids- og Kulturudvalget efterfølgende vil foretage en tværgående prioritering af de overførte midler indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2015. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

På Fritids- og Kulturudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 3,4 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen under økonomiske konsekvenser. Center for Skole, Kultur og Fritid har anmodet om, at hele overskuddet overføres til 2016.

 

Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende:

 

Bevilling 21 Kultur og Fritid

Bevillingen viser et overskud på 3.303.000 kr. hvoraf 1.433.000 kr. ligger ud over rammen på 5 pct. Centret har anmodet om overførsel af hele overskuddet, idet en række tilskud udbetales/efterreguleres i det følgende regnskabsår. Herudover er der en række puljer, hvor de kulturelle råd har bevilget tilskud som ikke er udbetalt ved årets udgang, og endelig reserveres der midler til understøttelse af eksisterende og nye projekter på området.

 

Bevilling 22 Biblioteker

Bevillingen viser et overskud på 112.000 kr. som ligger inden for den automatiske overførselsadgang på +5 pct.

 

Anlæg

På Fritids- og Kulturudvalgets område er der et uafsluttet anlægsprojekt samt fire anlægsprojekter, hvor overskuddet overføres til en anlægspulje. Der overføres i alt 127.801 kr. til 2016.

 

Økonomiske konsekvenser

Drift

Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør 3.415.000 kr. fordelt med 1.981.000 kr. inden for rammen af den automatiske overførselsadgang og 1.433.000 kr. herudover. Det indstilles, at der overføres 3.415.000 kr. til 2016 på driften.

Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter og eller satsninger.

Beløb i 1.000 kr.
Overskud = positive beløb

Korrigeret resultat 2015

I pct. af budget-rammen

Automa-tisk over-førsels-adgang

Beløb ud over 5% og -2%

Anmod-ning fra centret

Beløb der indstilles overført til 2016

Beløb der ikke overføres

21 Kultur og Fritid

3.303

8,8%

1.869

1.433

1.433

3.303

0

22 Biblioteker

112

0,8%

112

0

0

112

0

Fritids- og Kulturudvalget

3.415

 

1.981

1.433

1.433

3.415

0

 


 

Anlæg

På anlægssiden overføres 127.801 kr. jf. nedenstående tabel:

 

Projekt

Budget

Regnskab

Frem-skrivning

Overført rådigheds-beløb

Center for Skole, Kultur og Fritid

 

 

 

 

Aakirkeby-Hallerne, renovering 2015

161.850

161.194

Ingen 1)

656

Nexø Hallen, renovering 2015

69.129

67.437

Ingen 1)

1.692

Østermarie Hallen, renovering 2015

170.150

81.007

Ingen

89.143

Nordlandshallen, renovering 2015

298.801

266.077

Ingen 1)

32.724

Rønne Svømmehal, renovering 2015

67.828

64.242

Ingen 1)

3.586

1) Projektet er afsluttet i 2015. Restbudget overføres til renoveringspulje til selvejende haller.

 

I alt - Center for Skole, Kultur og Fritid, FKU

127.801

 

 

Fritids- og Kulturudvalget i alt

 

 

 

127.801

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-04-2016

6

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016:

Orienteret.

Fritids- og Kulturudvalget skal til Ystad på studietur den 13. juni.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-04-2016

7

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 16. april 2016:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-04-2016

8

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016:

Intet.