Referat
Fritids- og Kulturudvalget
04-05-2016 kl. 12:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Svømmetilbud på Bornholm
  åbent 3 Ændring i kompetencefordeling på Folkeoplysningsområdet
  åbent 4 Ekstern evaluering af BRK
  åbent 5 Status på Fritids- og Kulturudvalgets delmål for 2016
  åbent 6 Tværgående prioritering af budgetoverførsel fra 2015 til 2016
  åbent 7 Ansøgning fra Bornholms Museum om øget driftstilskud
  åbent 8 Godkendelse af sammenlægning af Lokalsamfundspuljen og Fritids- og Kulturpuljen
  åbent 9 Orientering om arbejdsgruppe vedrørende indretning af Aakirkeby Bibliotek
  åbent 10 Genåbning af Mosaikskolens bygninger i Østerlars
  åbent 11 Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 13 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-05-2016

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Skole, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup deltager under punkt 2-10.

Kulturkonsulent Louise Krogsriis deltager under punkt 5-9.

Fritidskonsulent Sara Wedell-Bolmann deltager under punkt 2-6

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Svømmetilbud på Bornholm

04.04.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-05-2016

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Fra 30. juni 2017 træder skærpede vandbehandlingskrav i kraft. Det giver udfordringer for det samlede svømmetilbud på øen:
Svømmesalen i Søndermarkshallen har utilstrækkelig vandgennemstrømning, og lever ikke op til kravene uden renovering. Det rådgivende ingeniørfirma ConPro anslår renoveringen af Svømmesalens bassin, til ca. 1,3 mio. kr.
Gudhjem Svømmehal har fået udarbejdet tre scenarier af Rambøll for at imødekomme de nye krav til en anslået pris på mellem 2,9 og 3,4 mio. kr.
Levetidsforlængelsen af Rønne Svømmehal beløber sig ifølge ConPro til mellem 1 og 4 mio. kr. Dertil kommer udgifterne til at imødekomme de nye krav, hvilket beløber sig til mellem 1 og 1,5 mio. kr. samt udgifter til undervandslamper på 0,1 mio. kr.
Varmtvandsbassinet på Plejecenter Sønderbo overholder såvel gældende som fremtidige krav. Det samlede finansieringsbehov ligger mellem 6,2 mio. kr. og 10,4 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

a) at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler sin stillingtagen til det anbefalede løsningsforslag vedr. Søndermarkshallens Svømmesal: Model I – 1.320.000 kr.

b) at Teknik- og miljøudvalget drøfter muligheder for finansiering af forslaget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2016:

Ad a) Anbefales.
Ad b) Udvalget videresender sagen til Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen med henblik på at finde finansieringen af forslaget.

Sagen sendes til høring i Bornholms Ældreråd og Handicaprådet. Høringssvarene vil foreligge på kommunalbestyrelsens møde.

 

 

Servicedirektøren indstiller, til Fritids- og Kulturudvalget,

a) at Fritids- og Kulturudvalget anbefaler sin stillingtagen til de anbefalede løsningsforslag vedr.

1) Gudhjem Svømmehal: Model III – 3.361.194. kr.

2) Rønne Svømmehal: Model II – 2.600.000 kr.

b) at Fritids- og Kulturudvalget drøfter om Rønne Svømmehals udlæg til undervandslamper på 0,1 mio. kr. skal finansieres af kommunen

c) at Fritids- og Kulturudvalget drøfter muligheder for finansiering af forslagene.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. maj 2016:

Ad a) Fritids- og Kulturudvalget anbefaler de anbefalede løsningsforslag til godkendelse

Ad b) Fritids- og Kulturudvalget ønsker ikke, at kommunen finansierer renovering af undervandslamper i Rønne Svømmehal

Ad c) Fritids- og Kulturudvalget anbefaler, at der afsættes en samlet anlægsramme på 7 mio.kr. til de tre svømmehaller inkl. uforudsete udgifter, og at finansieringen sker ved en tillægsbevilling fra de likvide midler.

Sagen sendes til høring i Bornholms Ældreråd og Handicaprådet. Høringssvarene vil foreligge på kommunalbestyrelsens møde.

 

Sagsfremstilling

Søndermarkshallens Svømmesal

Som følge af kommunalbestyrelsens beslutning om at genåbne Svømmesalen i Søndermarkshallen primo 2016, har Bornholms Idrætsområder, i samråd med Teknik og Miljø, gennemgået svømmesalen. Gennemgangen viste, at bassinet i sin konstruktion er i fin stand, men der er utilstrækkelig vandcirkulation gennem bassinet, ligesom der ikke sker rensning af overfladevandet grundet blændede skvulperender.

ConPro har udarbejdet et forslag til renovering af bassinet. Det er ConPros opfattelse, at den nuværende filter- og pumpekvalitet, samt den foreslåede renovering vil muliggøre, at Svømmesalen fremadrettet vil kunne anvendes som varmtvandsbassin med temperatur <34 grader, og at bassinet vil kunne godkendes til dette med en maksimal personbelastning på 20-25 personer ad gangen. Dette vil være en markant udvidelse af øens nuværende varmtvandsbassinkapacitet.

Nuværende adgangsforhold for handicappede brugere af Svømmesalens bassin er dårlige. Derfor vil der blive regnet på udgiften til etablering af en rampe og en mere tidsvarende stolehejs, som på mere betryggende vis vil kunne håndtere handicappede brugere.

Der er fundet PCB i svømmesalen, men i et omfang, der ikke er sundhedsskadeligt, og på steder der ikke berøres af de foreslåede ændringer.

 

Handicaprådet anbefalede d. 18. april, at varmtvandsbassin og adgangsforhold for handicappede indarbejdes i den kommende renovering af Svømmesalen, da svømningen vil give besparelse på andre sociale udgifter.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd har ligeledes understreget, at der også fremover skal være adgang til varmtvandsbassin på øen.

 

Varmtvandsbassin på Sønderbo

Bassinet lever op til alle gældende og kommende krav. Der er således ikke behov for yderligere tiltag for at bevare varmtvandsbassinet.

 

Rønne Svømmehal

ConPro vurderer, at promenadedækket i svømmehallen er under hastig nedbrydning. Undersiden af promenadedækket har usædvanligt mange gennemsivninger og skader. Antallet af skader på bassinvægge og undersiden af promenadedækket vurderes at være meget højt. Endvidere kan det eksisterende vandbehandlingsanlæg ikke opfylde de kommende vandbehandlingskrav. I nedenstående model ses de tre mulige løsninger samt en ekstra tilføjelse vedr. defekte undervandslamper.

 

Gudhjem Svømmehal

Det rådgivende ingeniørfirma Rambøll har besigtiget Gudhjem Svømmehal i forbindelse med de skærpede vandbehandlingskrav. Svømmehallens nuværende anlæg kan ikke leve op til kravene, idet filterkapaciteten skal fordobles for at opnå godkendelse efter 30.juni 2017. Der er ikke et tilstrækkeligt antal indløbsdyser i bassinet, og der skal derfor etableres i alt 16 nye sideindløb, ligesom der skal etableres et nyt udløbssystem. I nedenstående tabel ses Rambølls tre scenarier.

 

Sønderbo

Søndermarkshallen

Gudhjem Svømmehal

Rønne Svømmehal

 

Model I

Model I

Model I

 

Etablering af nye bassinvægge, overløbsrender samt mindre ændringer ved vandbehandlingsanlægget.

Udskiftning af eksisterende sandfiltre til nye samt opgradering.

Understøtning af promenadedækket samt udskiftning af klinker. 5-8 år

1 mio. kr.

 

Filtreringssystem*

1-1,5 mio. kr.

 

1.320.000 kr.

2.901.943 kr.

2-2,5 mio. kr.

 

 

Model II

 

Model II

 

Model II

Intet behov for forbedring

Etablering af nye bassinvægge, overløbsrender, mindre ændringer ved vandbehandlingsanlægget samt etablering af massagedyser.

Ny teknikbygning, ”nye” filtre fra Rønne Svømmehal, kemirum samt opgradering.

 

 

Understøtning af promenadedækket, udskiftning af klinker samt etablering af katodisk beskyttelse. 14-20 år

ca. 1,6 mio. kr.

Filtreringssystem *

1-1,5 mio. kr.

 

1.470.000 kr.

3.048.067 kr.

2,6- 3,1 mio. kr.

 

 

Model III

 

Model III

 

Model III

 

Etablering af nye bassinvægge, overløbsrender, mindre ændringer ved vandbehandlingsanlægget, etablering af massagedyser samt udspyer.

Ny teknikbygning og tromlesigte i kombination med eksisterende filtre, kemirum samt opgradering.

 

Udskiftning af dækkonstruktion, betonreparationer samt nye klinker. 20+ år

ca. 4 mio. kr.

Filtreringssystem *

1-1,5 mio. kr.

 

1.545.000 kr.

3. 361.194 kr.

5-5,5 mio. kr.

 

*Filtersystem: Hvis børnebassinet i svømmehallen sorteres fra det eksisterende filtersystem, og får et nyt vil prisen være 1 mio. kr. Hvis man investerer i et helt nyt filtersystem til hele svømmehallen, og lader Gudhjem Svømmehal overtage de eksisterende filtre, vil prisen være 1,5 mio. I den anbefalede løsning for Gudhjem (model III) indgår filteret fra Rønne ikke som en forudsætning.

 

Rønne Svømmehals udskiftning af undervandslamper i bassinerne beløber sig til 90.585 kr. Dette er ikke indberegnet i ovenstående modeller.

 

Det samlede investeringsbehov for at imødegå de skærpede krav til vandbehandling og behovet for renovering spænder således fra 6.220.000 kr. for de billigste løsninger til 10.400.000 kr. for de dyreste. Herudover eventuelt udgifter til undervandslamper på 0,1 mio. kr.

 

I modellerne er ikke afsat midler til uforudsete udgifter.

Desuden beror de forskellige beløb på vurderede overslag, der kan vise sig anderledes ved indhentelse af konkrete tilbud og faktisk gennemførelse.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen afsatte som en del af budgetforlig 2016 en årlig driftsmæssig bevilling på 500.000 kr. til genåbningen af Søndermarkshallens Svømmesal. Heraf er der indtil videre brugt 230.000 kr. til undersøgelser, udbedringer og opstartsudgifter. Der er således 270.000 kr. tilbage af driftsmidlerne.

Der blev også afsat 1 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2016 til levetidsforlængelse af Rønne Svømmehal. Heraf er der indtil videre anvendt 22.200 kr. til betaling af rådgivende ingeniør fra ConPro. Restbeløbet er således 977.800 kr. Hvis Fritids- og Kulturudvalget beslutter at dække svømmehallens udgifter til undervandslamper er restbeløbet 887.215 kr.

Administrationen anbefaler følgende modeller:

-      Søndermarkssalen: Model I – 1.320.000 kr.

Denne løsning vil sikre svømmesalens drift fremadrettet, samt åbne for muligheden for at benytte bassinet til varmtvandsbassin. Se desuden bilag vedr. Svømmesalen.

 

-      Gudhjem Svømmehal: Model III – 3.361.194 kr.

På trods af den højere pris, er model III driftsmæssigt langt den billigste løsning. Den nuværende estimerede driftsomkostning vedr. vandbehandling lyder på 114.100 kr. pr. år. Denne driftsomkostning vil stige til 201.700 kr. - eller 87.600 kr. i øgede årlige omkostninger - ved de 2 første løsningsforslag. Med det dyreste forslag vil driftsomkostningen “blot” øges med 19.600 kr. p/a. Se desuden bilag vedr. Gudhjem Svømmehal.

 

-      Rønne Svømmehal: Model II – 2,6 mio. kr.

Renovering med katodisk beskyttelse anslås til at udgøre 1,6 mio. kr. Denne vil forlænge svømmehallens levetid med op til 20 år, og give en fornemmelse af fornyelse i kraft af udskiftningen af klinkerne i hallen. I forhold til vandbehandlingen, anbefales det at separere børnebassinet fra og indkøbe et nyt filter, da den anbefalede løsning for Gudhjem Svømmehal indebærer et helt nyt filtersystem. Se desuden bilag vedr. Rønne Svømmehal.

  

Uden undervandslamper

Med undervandslamper

Samlet investeringsbehov ved

Søndermarkssalen Model 1

Gudhjem Svømmehal Model 3

Rønne Svømmehal Model 2

7.281.194 kr.

7.281.194 kr.

*Moms, anlæg selvejende haller

223.545 kr.

223.545 kr.

 

Samlet til rådighed af de afsatte midler til Rønne Svømmehal, anlæg

 

 

-977.800 kr.

 

-887.215 kr.

Samlet til rådighed af de afsatte midler til Søndermarkssalens drift

-270.000 kr.

-270.000 kr.

 

 

 

Manglende finansiering

6.256.939

6.347.524

 

*Da der er en momsandelsprocent på 85 på dette område, bliver der en udgift til moms, når kommunen giver anlægstilskud til de selvejende haller.

 

Administrativ tilføjelse

 

-

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. maj 2016

1.
Forslag til renovering - Svømmesalen (PDF)

2.
Gudhjem Svømmehal - notat (PDF)

3.
Gudhjem Svømmehal - budget (PDF)

4.
ConPro-rapport - Rønne Svømmehal (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Ændring i kompetencefordeling på folkeoplysningsområdet

00.01.00A21-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-05-2016

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med at der er indledt en proces i Fritids- og Kulturudvalget i forhold til at se på en mulig ændret organisationsform for det nuværende Folkeoplysningsudvalg, fremlægges en revideret kompetencefordeling mellem Folkeoplysningsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget til godkendelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at forslaget til ændret kompetencefordeling på folkeoplysningsområdet sendes i høring af Kommunalbestyrelsen i Folkeoplysningsudvalget, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Handicaprådet og Ældrerådet med høringsfrist den 12. august 2016.

 

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 4. maj 2016:

Indstilling anbefales.

René Danielsson kan ikke medvirke, da han ser minimumsmodellen sendt i høring.

Sagsfremstilling

På Fritids- og Kulturudvalgsmødet d. 16. september 2015, ønskede René Danielsson og Carl Ilsøe et forslag udarbejdet til en evt. ændret organisationsform på folkeoplysningsområdet; Folkeoplysningsudvalget skulle erstattes med et § 35, stk.2-udvalg. Folkeoplysningsudvalget kunne ikke tilslutte sig dette forslag på dialogmødet d. 24. november 2015.

 

På baggrund af forslaget om at erstatte Folkeoplysningsudvalget med et § 35, stk. 2-udvalg, har administrationen udarbejdet et forslag til en ændret kompetenceplan. Den bevarer Folkeoplysningsudvalget i sin nuværende form men overdrager ansvaret for principielle og overordnede beslutninger til Fritids- og Kulturudvalget.

 

Hvis forslaget til en ændret kompetencefordeling vedtages, vil Fritids- og Kulturudvalget få flere beslutningskompetencer, ligesom de vil blive inddraget i hele den folkeoplysende virksomhed. Udvalget vil derfor opnå større indsigt i dette område. Det vil betyde tættere kommunikation og konsensus indenfor hele fritids- og idrætsområdet, samt frigøre tid i Folkeoplysningsudvalget til at styrke arbejdet med øget samarbejde foreningerne imellem og styrke udviklingen af foreningerne i det hele taget.

 

For at sikre, at brugernes/borgernes viden og erfaring på folkeoplysningsområdet fortsat inddrages, behandler Folkeoplysningsudvalget stadigvæk sager på området, som derefter indstilles til Fritids- og Kulturudvalgets beslutning.

 

 

Forslag til procesplan:

Kompetencefordelingsplanen er godkendt af Kommunalbestyrelsen, og ændringen skal derfor også godkendes her. Der foreslås følgende procesplan:

 

4. maj

Ændret kompetencefordeling anbefales til høring af Fritids- og Kulturudvalget

26. maj

Ændret kompetencefordeling sendes i høring af Kommunalbestyrelsen

Høringsfrist den 12. august 2016

Kompetencefordelingsplanen sendes i høring hos

-      Folkeoplysningsudvalget

-      Idrættens Videns- og Kompetenceråd

-      Handicaprådet

-      Ældrerådet

31. august

Høringssvar behandles i Fritids- og Kulturudvalget

22. september

Endelig behandling i Kommunalbestyrelsen

 

Økonomiske konsekvenser

Beslutning om tildeling af støtte fra Start- og udviklingspuljen foretages efter den reviderede kompetenceplan af Fritids- og Kulturudvalget efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget. Puljen er i 2016 på 67.362 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. maj 2016

1.
Forslag til kompetencefordeling (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ekstern evaluering af BRKBehandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-05-2016

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Som led i evaluering af den ændrede organisationsstruktur i Bornholms Regionskommune pr. 1. marts 2014, blev der i vinteren 2015/16 gennemført en Bornholmerpanelundersøgelse af bornholmernes oplevelse af den kommunale service samt dialogen og samarbejdet med kommunen på Bornholm. Evalueringen er forelagt ØPU og Kommunalbestyrelsen til orientering hhv. d. 15. og d. 31. marts. Udvalget skal drøfte undersøgelsens konklusioner specifikt på udvalgets område. Herunder relevansen i forhold til det kommende målarbejde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at udvalget drøfter undersøgelsernes resultater specifikt på udvalgets område

b)   at udvalget drøfter, hvordan undersøgelsens resultater og konklusioner kan indgå i arbejdet med at definere nye delmål for 2017. 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. maj 2016:

a) Drøftet.

b) Drøftet.

Sagsfremstilling

BRK ændrede organisationsstruktur pr. 1. marts 2014. HovedMED besluttede i den forbindelse at gennemføre en evaluering, som er gennemført i flere etaper med først et internt og til slut et eksternt fokus.

  

Bornholmerpanelundersøgelsen Service og samarbejde

Bornholmernes oplevelse af den kommunale service samt dialogen og samarbejdet med kommunen på Bornholm er undersøgt vha. Bornholmerpanelet, som er regionskommunens elektroniske borgerpanel. 424 panelmedlemmer har besvaret undersøgelsen, som er gennemført i december 2015.

 

Der er sammenlignet med resultater fra tidligere lignende undersøgelser gennemført i 2011 og 2014. Formålet har været at følge udviklingen i opfattelsen af, hvordan BRK varetager de kommunale serviceopgaver samt håndterer dialog og samarbejde med borgerne. Hvor går det godt, og hvor er der rum til forbedring?

 

Det er tale om en imageundersøgelse af den kommunale service på Bornholm i 2015, og af hvordan opfattelsen af servicen har udviklet sig over tid. Bornholmerpanelet er bredt sammensat, og panelmedlemmerne har svaret på servicespørgsmålene uden nødvendigvis at være brugere af den pågældende kommunale service. Resultaterne vedrørende service kan derfor ikke læses som en brugerundersøgelse.

 

Overordnede resultater

·        Samlet set er mellem 27% og 65% enige i, at BRK har en god standard for offentlig service på de undersøgte områder. Højest scorer vedligeholdelse af veje og cykelstier samt grønne områder med hhv. 65% og 53%. Børnepasning, skoler og ældrepleje ligger lavest. Her er kun ca. 1/3 af de adspurgte enige i, at kommunen har en god standard. 

 

·       For så vidt angår børnepasning, skoler, ældrepleje, grønne områder samt sundhedsfremme og forebyggelse er der sket et fald i den generelle opfattelse af BRK’s service sammenlignet med 2011. Opfattelsen af den offentlige bustransport er til gengæld forbedret, og i forhold til vedligeholdelse af veje og cykelstier, er situationen stort set status quo.

 

·        Undersøgelsen indikerer, at regionskommunen sammenlignet med tidligere er blevet markant bedre til at levere hurtig og smidig sagsbehandling. Andelen, som er helt enige i dette, er steget hele 26 procentpoint fra 29% til 55%.

 

·        I forhold til borgerinddragelse er der ligeledes sket en positiv ændring. Bornholmerne oplever i stigende grad at blive inddraget rettidigt i både lokale forhold og i Bornholms udvikling generelt, idet andelen af enige på alle måleparametre vedr. borgerinddragelse er steget med ca. 10 procentpoint sammenlignet med 2011. En stor andel mener dog ikke, at borgerne inddrages rettidigt i de politiske beslutningsprocesser.

 

·        I forhold til kommunikation og information benytter borgerne i stigende grad hjemmesiden brk.dk til at finde information om regionskommunens servicetilbud. Der er sket en stor stigning på næsten 20 procentpoint. De bruger også brk.dk oftere, men kun knapt halvdelen af respondenterne mener dog, at hjemmesiden lever op til forventningerne, og tendensen er faldende. Bornholmerpanelets anbefalinger vedr. kommunikation lyder især på at prioritere og professionalisere den eksterne kommunikation, levere nyheder og informationer om tilbud til borgerne direkte via fx SMS og nyhedsbreve samt give især hjemmesiden men også brevene til borgerne en overhaling.

 

Resultater på udvalgets område

Borgerinddragelse (s. 19-21 i rapporten)

·       Der ses en klar stigning i enighed i, at der inddrages rettidigt i både lokale forhold og i Bornholms udvikling generelt. Stigningen er på ca. 10 procentpoint.

·       Det er værd at bemærke at der stadig er en stor del af panelets medlemmer, der ikke mener at borgerne inddrages rettidigt i de politiske beslutningsprocesser. Den samme anke går igen mange gange: borgerne inddrages, men der lyttes ikke til dem, fordi beslutningerne allerede er truffet.

 

Samlet konklusion

Bornholmerpanelundersøgelsen Service og Samarbejde viser, at den ændrede organisation i Bornholms Regionskommune er så at sige ”bestået” med borgere og politikeres øjne. Det er i tråd med den interne evaluering i januar-februar 2015. De kritikpunkter, slutevalueringen rummer, kan ikke umiddelbart henføres til Bornholms Regionskommunes organisering.  

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. maj 2016

1.
Bornholmerpanelundersøgelsen_Service_og_Samarbejde_februar 2016 (PDF)

2.
Undersøgelse_af_Kommunalbestyrelsens_samarbejde_med_administrationen_februar 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Status på Fritids- og Kulturudvalgets delmål for 2016

00.30.02G01-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-05-2016

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget orienteres om status på delmålene for 2016 og drøfter om der er behov for at justere disse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

 

a)   at orienteringen om status på delmål for 2016 tages til efterretning

b)   at udvalget drøfter evt. behov for at justere delmål for 2016

c)    at udvalget tager en indledende drøftelse af nye mulige delmål for 2017

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 4. maj 2016:

a) Indstillingen taget til efterretning.

b) Drøftet.

c) Input givet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetprocessen forud for vedtagelsen af budget 2017, skal der defineres nye delmål for 2017 og evt. justeres i eksisterende delmål for 2016.

Nedenfor gennemgås status på delmålene for 2016. Dette er for at give udvalget det bedst mulige grundlag for at sætte nye og justere eksisterende mål og delmål for 2017, hvilket sker på næstkommende møde den 6. juni 2016.

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som ansvarsområder. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

 

Fritid og Kultur: Opretholdelse og trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene

Delmål for 2016

Status på delmål 2016

Tilbud om facilitering af proces, der leder til en lokal udviklingsplan.

 

To borgerforeninger (gerne Østerlars og Vestermarie) opfordres til at gennemføre en lettere udgave af hidtidige gennemførte LUP-forløb med processtøtte fra BRK inden udgangen af 2016. BRK har initiativpligten.

Inden sommerferien vil der blive taget kontakt til borgerforeningerne i Vestermarie og Østerlars for at afklare hvorvidt de ønsker at gennemføre et kursusforløb om udarbejdelse af en lokal udviklingsplan for deres område.Såfremt det har borgerforeningernes interesse, vil BRK tilrettelægge et forløb, som forventes gennemført i efteråret/vinteren 2016. 

Flere kultur- og fritidsaktiviteter på færre adresser.

 

I udgangen af 2016 er flere kultur- og fritidsaktiviteter blevet samlet på færre adresser.

April 2016 er folkebiblioteket og borgerservice i Hasle flyttet til Svartingedal Skole. Folkebiblioteket og skolens læringscenter drives sammen. Samme model blev indført i Hasle i 2015. I løbet af maj vil en arbejdsgruppe udarbejde et forslag til en ny indretning, der kan fremme integrationen af de to biblioteker i Aakirkeby.


Der er endnu ikke blevet foretaget en kortlægning af antallet af aktiviteter, der finder sted i de kommunale fritids- og medborgerforeninger. Det forventes at finde sted i efteråret 2017 i forbindelse med forhandlingen af nye driftsaftaler med husene.

Implementering af fleksibel adgang til idrætsfaciliteter.

 

I udgangen af 2016 har arbejdsgruppen for fleksibel adgang til idrætsfaciliteter udarbejdet en plan for implementering af fleksibel adgang til idrætsfaciliteter, således at ikke blot foreninger, men også borgere kan få adgang til faciliteterne.

Målet forventes opfyldt ved udgangen af 2016.


De tekniske muligheder for at understøtte konceptet er nu til stede. Det betyder, at selvorganiserede idrætsudøvere kan ansøge om ledige tider i de kommunale idrætshaller via Conventus. Ligeledes kan betaling for leje af disse tider elektronisk håndteres via Conventus.

På denne baggrund vil Bornholms Idrætsområder i september 2016 annoncerer mulighederne for selvorganiserede idrætsudøveres mulighed for at anvende kommunale idrætshaller.

Fritid og Kultur: Idræt og motion for alle

Stabilt medlemsantal i øens idrætsforeninger.

 

I udgangen af 2016 er medlemstallene i idrætsforeningerne uændret trods faldende befolkningstal.

Det er vanskeligt at konstatere, hvorvidt der er sket en udvikling i medlemstallene i forhold til 2013. Dette skyldes, at vi pr. 1. januar 2015 overgik til at indhente medlemstallene fra den nye medlemsregistreringsdatabase Centralt ForeningsRegister. (CFR).

CFR opgør medlemstal for idrætsforeninger for hele kalenderår pr. 31. december. Derfor vil der først pr. 31.december 2016 foreligge sammenligneligt grundlag for medlemstallet i 2015. Det samlede medlemstal for idrætsforeninger på Bornholm er 18.285 medlemmer i 2015 ifølge CFR.
 
Medlemmer er her defineret som medlemmer, der har betalt kontingent i minimum tre måneder. Det samme medlem kan kun tælles med en gang pr. kalenderår pr. forening/afdeling.

Øget udnyttelsesgrad af idrætsfaciliteter.

 

I udgangen af 2016 er udnyttelsesgraden af idrætsfaciliteter øget.

 

Ved udgangen af 2015 var der registret 6.844 folkeoplysende foreningstimer brugt i de kommunale haller. Sammenlignet med tallet for 2014 (7.069 timer) kan der således konstateres et fald på 225 timer.


Det skønnes, at faldet dels kan skyldes færre foreningsmedlemmer og dels et øget fokus på at slette bookede timer i Conventus, der ikke skal benyttes alligevel.  

Målingen er baseret på foreningstimer brugt i Haslehallen, Klemenskerhallen, Svanekehallen, Søndermarkshallen, Rønne Idrætshal, Rønne Træningshal og Søndermarksskolens gymnastiksal

Fritid og Kultur:

Øge adgangen til det bornholmske kulturliv og sikre et alsidigt kulturudbud

Antallet af besøgende børn og unge (0-18 år) på øens kulturinstitutioner er steget med 10 %.

 

Andelen af børn og unges brug af øens kulturinstitutioner øges år for år mod 2017.

Med udgangspunkt i det samlede antal af besøgende børn og unge i alderen (0-18 år) i 2013 (i alt 67.588) kan der konstateres en stigning på 6 % i forhold til besøgstallet i 2015, som udgør 71.924 børn og unge. Nedenfor ses udviklingen af besøgstallet fra 2013-2015.  Målingen er baseret på det samlede besøgsantal af børn og unge (0-18 år) for NaturBornholm, Bornholms Kunstmuseum, Bornholms Museum og Bornholms Middelaldercenter samt Grønbechs Gård.

Øget ikke-kommunal finansiering af kulturaktiviteter.

 

Den ikke-kommunale finansiering af kulturaktiviteter er stigende i perioden 2014-2017.

Med udgangspunkt i et udvalg af øens større kulturinstitutioner kan der konstateres et samlet fald i den ikke-kommunale finansiering af kulturaktiviteter. I 2013 var det samlede tal på 30.281.388 kr. hvilket faldt med en 1 mio.kr. i 2014. Fra 2014 til 2015 forholder niveauet sig forholdsvist stabilt ved 29,2 mio.kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institution

2013

2014

2015

Bornholms Museum

             10.828.921

         9.640.040

            9.131.972

Bornholms Kunstmuseum

               7.145.781

         6.700.116

            6.432.212

Musikhuzet Bornholm

               5.929.211

         6.061.366

            5.695.295

Bornholms Teater

               2.985.909

         3.546.458

            3.637.534

NaturBornholm

               3.389.553

         3.347.593

            4.287.206

Bornholms Middelaldercenter*

-

-

-

I alt

             30.281.388

       29.295.573

          29.184.219

*Det har ikke været muligt at fremskaffe tallene fra Bornholms Middelaldercenter

Tallene er baseret på den enkelte kulturinstitutions samlede indtægter fratrukket det kommunale tilskud. (bruttotal) 

 

Undersøge muligheden for etablering af kulturskole.

 

Målet er inden udgangen af 2016 at afdække mulighederne for at etablere en kulturskole, der som minimum omfatter musik-, billed-, og dramaskole. Der skal derudover arbejdes på etablering af et tilbud, der udbydes af musik- og billedskolen i samarbejde med folkebiblioteket som f.eks. et filmværksted og/eller forfatterskole.

November 2015 godkendte Fritids- og Kulturudvalget et oplæg til realisering af en kulturskole bestående af et samlet musik-, billedkunst- og dramatilbud. Ifølge tidsplanen vil Bornholms Kulturskole blive lanceret pr. 1. januar 2017.

Der er allerede nu indgået et indledende administrativt samarbejde mellem musik- og billedskolen og Bornholms Dramaskole om tilmelding til sæson 2016/2017.

I forhold til udvikling af nye tilbud arbejder Folkebiblioteket og musik- og billedskolen på at lave et fælles skrivetilbud, der forventes udbudt fra januar 2017.

 

 

 

På udvalgsmødet den 6. juni 2016 vil udvalget få forelagt beslutningsoplæg til nye delmål for 2017. Derudover forventes mødet at blive indledt af dialogmøder med centrene.

Økonomiske konsekvenser

Intet

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Tværgående prioritering af budgetoverførsel fra 2015 til 2016

00.30.00G01-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-05-2016

6

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

På Fritids- og Kulturudvalgets område udviser driften for 2015 et samlet overskud på 3,4 mio. kr., som er overført til 2016. Ud af overskuddet på 3,4 mio. kr. er 2,4 mio. kr. disponeret, hvorfor der er et restbeløb på 1 mio. kr. Udvalget har udtrykt ønske om at foretage en tværgående prioritering af udvalgets overførte midler, hvorfor der lægges op til en politisk stillingtagen om, hvordan restbeløbet på 1 mio. kr. skal anvendes.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller under forudsætning af budgetoverførelsen fra drift godkendes i Kommunalbestyrelsen,

a)   at udvalget træffer beslutning om processen for anvendelse af de ikke-disponerede midler fra 2015 på 1.019.278 kr. 

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 4. maj 2016:

Drøftet og genoptages på næste møde.

Sagsfremstilling

Ved afslutning af regnskabsåret 2015 er der opgjort et overskud på 3,4 mio. kr. for driften inden for Fritids- og Kulturudvalgets område, hvoraf dog hovedparten er disponeret dvs. allerede øremærket konkrete, iværksatte formål.

På forrige udvalgsmøde anbefalede Fritids- og Kulturudvalget, at budgetoverførslerne for drift og anlæg blev indstillet til kommunalbestyrelsens godkendelse. Samtidig var det udvalgets ønske at foretage en efterfølgende tværgående prioritering af de overførte midler inden for udvalgets område.


 

 

 

 

 

Overskuddet på 3,4 mio. kr. fordeler sig mellem disponerede og ikke-disponerede midler inden for rammen af bevilling 21 Fritid og Kultur og bevilling 22 Folkebiblioteker.

 

De disponerede midler for 2016 udgør 2,4 mio. kr. hvilket resulterer i et restbeløb på 1 mio. kr., som kan bruges efter udvalgets prioriteringsønsker.


De disponerede midler består primært af projektmidler, midler til endelig tilskudsafregning inden for folkeoplysningsområdet og bevilgede, men ikke-udbetalte tilskud fra områdets puljer.
Desuden er restbeløbene fra Musik- og Billedskolen, Bornholms Folkebibliotek, de kulturelle råd og Folkeoplysningsudvalgets budget overført til deres disposition i 2016 i lighed med tidligere års praksis.


Restbeløbet på 1 mio. kr. består af ubrugte midler fra lokaletilskud (269.000 kr.), aftenskoler (331.000 kr.), budgetregulering vedr. Bornholms Teater (240.000 kr.), frie tilskud (57.000 kr.) samt mindre overskydende beløb.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt udvalget beslutter at reservere midler til finansiering af anlægsprojekter, skal der efterfølgende fremlægges en ny sag til politisk behandling med henblik på meddelelse af anlægsbevilling til projektet.

 Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ansøgning fra Bornholms Museum om øget driftstilskud

19.00.00Ø40-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-05-2016

7

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Museum ansøger Bornholms Regionskommune om et øget driftstilskud på minimum 1,5 mio. kr. til at understøtte det arkæologiske område og sikre øvrige fag- og ansvarsområder knyttet til museumsloven. Ansøgningen forelægges til politisk stillingtagen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at udvalget drøfter ansøgningen

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 4. maj 2016:

Fritids- og Kulturudvalget oversender ansøgningen til Økonomi- og Planudvalget med anbefaling

Rene Danielsson kan ikke medvirke, da han ikke mener at der er økonomisk råderum i BRK til, at kunne give en øget driftsbevilling.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Museum har fremsendt en ansøgning om en forhøjelse af det kommunale driftstilskud med 1, 5 mio. kr. Bornholms Museum modtager i 2016 et kommunalt driftstilskud på 4.123.117 kr. eksklusiv moms svarende til 4.340.123 kr. inklusiv moms.

Bornholms Museum har ansvar for den arkæologiske virksomhed på Bornholm og beskæftiger i løbet af en sæson op til 90 medarbejdere inkl. arkæologer/assistenter som følge af øens rige arkæologi. Den omfangsrige arkæologiske aktivitet kræver mange ressourcer, hvilket gør det vanskeligt for museet at løfte de øvrige lovpligtige områder inden for nuværende driftsbudget. Disse områder omfatter primært registrering, drift af klimasikrede magasiner og forskning/dokumentation inden for perioden ”Nyere tid”.   

Ansøger oplyser, at Bornholms Museum er landets eneste museum, der har arkæologisk ansvar og kun modtager et minimums statstilskud (1. mio. årligt). På baggrund af ovennævnte udfordringer har museet sammen med kommunen rettet henvendelse til staten med et ønske om et øget stateligt tilskud, men har fået afslag.

Ansøger søger derfor om et øget kommunalt driftstilskud, som skal sikre, at den arkæologiske virksomhed kan fortsætte på Bornholms Museum og sikre, at museet kan opfylde de basale krav til et statsanerkendt kulturhistorisk museum.

Et forhøjet driftstilskud skal således sikre opfyldelse af lovkravene til museet på forskningsområdet og sikre museets samlinger ved hjælp af ressourcer til driften af magasinerne. Desuden skal tilskuddet fastholde nuværende arkæologiske standard og beskæftigelse samt opretholde udviklingen af den kulturhistoriske formidling i museets afdelinger. Endelig vil øget finansiering understøtte realiseringen af Nyt Bornholms Museum.

Ifølge vedlagte budget søges det ansøgte beløb konkret til finansiering af en administrerende arkæolog (500.000 kr.), en faginspektør for perioden ”Nyere tid” (500.000 kr.), drift af nyt magasin (200.000 kr.) og bevaringsarbejde herunder ansættelser til konservering og registrering (300.000 kr.).

Konsekvenser

Ansøger fremhæver i et supplerende notat, at såfremt de nødvendige midler ikke tilvejebringes, er der risiko for at varetagelsen af det arkæologiske område udskilles fra Bornholms Museum og overgår til andre aktører. Dette vil ifølge ansøger få følgende konsekvenser:

1) Der vil blive udført mindre arkæologi og arkæologi af dårligere kvalitet. Dette skyldes tab af viden og samarbejdsrelationer samt bortfald af museet, som lokal forankringspunkt for øens arkæologiske aktivitet og netværk. 

2) Dyrere arkæologi for bygherre på grund vanskeligheder ved at skabe sammenhæng mellem udgravningerne, hvilket gør det svært at fastholde lokale medarbejdere. Desuden forudses ekstra udgifter til transport, diæter m.v. i forbindelse med udenøs medarbejdskraft.

3) Dyrere arkæologi for staten, idet administrationen af danefæområdet skal varetages af udstationerede medarbejdere ligesom manglen på lokal viden vil medføre øget administrativt arbejde med at fremskaffe dokumentation m.v.


På baggrund af ovenstående vurderer ansøger, at det også vil blive dyrere for Bornholms Regionskommune, som er en af øens primære bygherrer.

Økonomiske konsekvenser

Det er ikke muligt at finde finansiering til Bornholms Museums ønske, om en forhøjelse af det kommunale driftstilskud på årligt 1,5 mio. kr. indenfor Fritids- og Kulturudvalget ramme, hverken i budget 2016 eller budget 2017 og overslagsår. Derfor foreslås det, at ansøgningen fra Bornholms Museum inddrages i budgetprocessen for 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. maj 2016

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Budget (PDF)

3.
Supplerende notat om statstilskud og arkæologi (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Godkendelse af sammenlægning af Lokalsamfundspuljen og Fritids- og Kulturpuljen

00.30.00G01-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-05-2016

8

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.
Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der stilles forslag om at lægge Bornholms Regionskommunes Lokalsamfundspulje og Fritids- og Kulturpulje sammen til én samlet pulje med virkning fra 2017. Forslaget forelægges til politisk stillingtagen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at udvalget anbefaler, at Lokalsamfundspuljens budget på bevilling 64 Politikere under Økonomi- og Planudvalget på årligt 1.237.476 kr. flyttes til bevilling 21 Kultur og fritid under Fritids- og Kulturudvalget og sammenlægges med Fritids- og Kulturpuljen med virkning fra 2017. Den samlede pulje vil fortsætte under navnet Lokalsamfundspuljen.

b)   at udvalget anbefaler, at udkast til aftale mellem Bornholms Regionskommune v. Center for Skole, Kultur og Fritid og Bornholmske Borgerforeningers Samvirke om fordeling af midler fra Lokalsamfundspuljen godkendes.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. maj 2016:

a) Anbefales.

b) Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har to puljer målrettet øens lokalsamfund: Lokalsamfundspuljen og Fritids- og Kulturpuljen.

Lokalsamfundspuljen har i 2016 et budget på 1.237.476 kr. og er baseret på en aftale fra 2015 mellem Økonomi- og Planudvalget og Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS).
Lokalsamfundspuljen er placeret på bevilling 64 Politikere under Økonomi- og Planudvalget.

 

Fritids- og Kulturpuljen har i 2016 et budget på 328.370 kr. og er baseret på en aftale fra 2004 mellem Skole, Kultur og Fritid og BBS. Fritids- og Kulturpuljen er placeret på bevilling 21 Kultur og fritid under Fritids- og Kulturudvalget.


Lokalsamfundspuljen var en følge af budgetforliget for 2015, hvor kommunen ønskede at prioritere et partnerskab med borgerforeninger om aktiviteter i alle lokalsamfund. Således blev det aftalt, at der skulle lægges frie midler ud til de lokale by- og borgerforeninger, der skulle samarbejde om fordelingen. Forligsparterne valgte for budget 2015 og overslagsårene, at Lokalsamfundspuljen skulle erstatte Lokalpuljen sammen med de tidligere bevillinger til juleudsmykning og sommerblomster, der således ikke længere blev udbetalt efter 1. januar 2015. Formålet var at opnå en større lokalt forankret medbestemmelse og indflydelse på, hvordan byerne og lokalsamfundene skulle udvikles og støttes økonomisk. Politisk var det intentionen, at det enkelte lokalsamfund skulle udvikle og fremme synliggørelsen af lokalområdets særkendetegn, at sikre en øget borgerinddragelse igennem partnerskaber om fx vedligeholdelse, renholdelse mm. og støtte udviklingsprojekter økonomisk.


Fritids- og Kulturpuljen repræsenterede midler, som kommunen hidtil havde brugt til løsningen af konkrete opgaver i lokalsamfundene så som Sct. Hans fester, by- og havnefester, mv., udgifter til indkøb af flag/flagstænger og til flaghejsning og udgifter til forskønnelse, kunstnerisk udsmykning og lignende i det offentlige rum.


Set i lyset af puljernes fælles formål indledte Center for Skole, Kultur og Fritid i februar en dialog med bestyrelsen for BBS om muligheden for at lægge de to puljer sammen til en samlet pulje til de bornholmske borgerforeninger placeret under Fritids- og Kulturvalgets budget.


Ved en sammenlægning vil Lokalsamfundspuljens budget på bevilling 64 Politikere under Økonomi- og Planudvalget på årligt 1.237.476 kr. flyttes til bevilling 21 Kultur og fritid under Fritids- og Kulturudvalget. Dette resulterer i en samlet pulje på 1.565.946 kr. (eksklusiv moms), som vil fortsætte under navnet Lokalsamfundspuljen.

Som resultat af dialogen med bestyrelsen for BBS er udarbejdet et fælles udkast til en samarbejdsaftale mellem Bornholms Regionskommune v. Center for Skole, Kultur og Fritid og BBS om fordelingen af midler fra den samlede pulje - Lokalsamfundspuljen. Jf. bilag.

Aftalen blev godkendt d. 28. april 2016 på generalforsamlingen i BBS med 32 deltagende repræsentanter for de bornholmske lokalsamfund.

Aftale om fordeling af Lokalsamfundspuljen
Samarbejdsaftalen er et sammenskriv af aftalerne mellem Økonomi- og Planudvalget og BBS og Skole, Kultur og Fritid og BBS.

 

Således følger aftalen den oprindelige Lokalsamfundspuljes formål om at fremme lokalt forankret medbestemmelse på, hvordan lokalsamfundene skal udvikles og støttes økonomisk. Puljemidlerne lægges derfor ud til lokale by- og borgerforeninger, der skal samarbejde om fordelingen.

Puljen uddeles administrativt af Center for Skole, Kultur og Fritid efter en fordelingsnøgle indstillet af by- og borgerforeninger. Fordelingsnøglen er en kombination af fordelingsnøglen i ovennævnte aftaler og foreskriver følgende fordeling af midlerne:

 

29 % af midlerne fordeles ligeligt mellem alle lokalsamfund

70 % af midlerne fordeles efter indbyggertal i de enkelte lokalsamfunds interesseområde

1 % af midlerne tilfalder BBS til fællesarrangementer og til løsning af administrative opgaver. I beløbet indgår medlemsforeningernes kontingent til BBS.
I lighed med aftalen vedr. Fritids- og Kulturpuljen udbetaler Center for Skole, Kultur og Fritid midlerne til by- og borgerforeningerne i det efterfølgende år på baggrund af indsendte årsregnskab for det foregående år.

Aftalen er gældende fra 1.januar 2017 til 31.december 2020. Herefter genforhandles aftalen inkl. fordelingsnøglen hvert femte år eller efter ønske fra en af aftaleparterne. Aftalen kan opsiges af begge parter med 2 måneders varsel til den første i en måned.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. maj 2016

1.
Udkast til aftale mellem BRK og BBS om Lokalsamfundspuljen (DOCX)

2.
Bilag 1. Kommunalfuldmagt (DOCX)

3.
Bilag 2. Fordelingsnøgle til fordeling af Lokalsamfundspuljen (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Orientering om arbejdsgruppe vedrørende indretning af Aakirkeby Bibliotek

21.00.00G01-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-05-2016

9

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om, at der er blevet nedsat en arbejdsgruppe, der i løbet af maj skal udarbejde et forslag til en ny indretning af biblioteket i Aakirkeby.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at orienteringen tages til efterretning.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 4. maj 2016:

Taget til efterretning, idet Fritids- og Kulturudvalget forudsætter, at arbejdsgruppen også udarbejder en fornuftig løsning for mindst mulige anlægsbeløb

Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra Aakirke-BY-tinget inviterede formanden for Fritids- og Kulturudvalget en række interessenter til et fyraftensmøde 11. april 2016 om indretning af Aakirkeby Bibliotek. Biblioteket har siden 2015 haft adresse på Hans Rømer Skolen og rummer folkebiblioteket og det pædagogiske læringscenter i Aakirkeby. 

Udvalgsformanden konkluderede i sin opsamling efter mødet, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et forslag til en ny indretning af biblioteket.

Der er efterfølgende blevet nedsat en arbejdsgruppe administrativt og udarbejdet et kommissorium, som beskriver arbejdsgruppens opgaver, organisation og tidsramme. jf. bilag

Resume
Arbejdsgruppen har til opgave at udarbejde et forslag til en ny indretning af fællesbiblioteket i Aakirkeby bestående af folkebiblioteket og det pædagogiske læringscenter. Forslaget skal indeholde et økonomisk overslag. 

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra skolebestyrelsen, skoleledelsen og pædagogisk læringscenter på Hans Rømer Skolen. Desuden indgår repræsentanter fra Bornholms Folkebiblioteker, Aakirke-BY-tinget, Ældrerådet, Center for Ejendom og Drift og Center for Skole, Kultur og Fritid. 

Arbejdet påbegyndes primo maj og forventes afsluttes ultimo maj.
 
Det færdige forslag forventes at blive fremsendt til politisk behandling i Fritids- og Kulturudvalget 8. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. maj 2016

1.
Kommissorium (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Genåbning af Mosaikskolens bygninger i Østerlars

82.00.00G01-0245

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-05-2016

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Fritid- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget en henvendelse fra Foreningen Multihuset i Østerlars om at genåbne bygningerne på Mosaikskolen i Østerlars. Foreningen ønsker at etablere et Multihus i en partnerskabsaftale med kommunen.

Da ejendommen er sat til salg hos ejendomsmægler, skal der tages stilling til, om man ønsker at imødekomme henvendelsen fra Foreningen Multihuset i Østerlars.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) at Teknik- og Miljøudvalget og Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgningen fra Foreningen Multihuset

og såfremt udvalgene er positivt stemt overfor at imødekomme ansøgningen:

b) at Mosaikskolen trækkes tilbage fra ejendomsmarkedet med henblik på at udarbejde en partnerskabsaftale med Foreningen Multihuset.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2016:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen, idet udvalget påpeger, at der ikke er finansiering indenfor udvalgets område.
Steen Frandsen og Jesper Lindstrøm Larsen kan ikke medvirke til, at ejendommen trækkes fra salgslisten.

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. maj 2016:

Fritids- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen, idet udvalget påpeger, at der ikke er finansiering indenfor udvalgets område.
Lykke Jensen og Erik Lund Hansen kan ikke medvirke til, at ejendommen trækkes fra salgslisten før formidlingsaftalen udløber primo september 2016

 

Sagsfremstilling

Den 26. februar 2015 blev der besluttet en ny skolestruktur, hvor skoleafdelingen Mosaik blev nedlagt pr. 31/7 2015. Som konsekvens heraf, blev det på ØPU den 16. juni 2015 besluttet, at sætte skolen til salg og at flytte tomgangsbudgettet fra Paradisbakkeskolen afd. Svaneke til Hans Rømerskolen afd. Mosaik, så drift af gymnastiksal med tilhørende badefaciliteter samt skydebane kunne forsætte indtil ejendommen blev solgt.

 

Bornholms Regionskommune har modtaget en henvendelse fra Foreningen Multihuset i Østerlars om at genåbne Mosaikskolens bygninger for at skabe et sted, hvor de kan samle ildsjæle, frivillige og aktiviteter på tværs af foreninger og bygrænser. Se bilag 1.

Foreningen ønsker i første omgang en prøveperiode på to år for at se, om der er tilstrækkelig gejst til at løfte i flok og udfylde huset med værdiskabende aktiviteter.

 

Såfremt det med denne sag besluttes at trække ejendommen tilbage fra markedet, skal der efterfølgende udarbejdes forslag til en partnerskabsaftale med Foreningen Multihuset. Denne partnerskabsaftale vil inden evt. indgåelse blive forelagt til politisk godkendelse sammen med et forslag til finansiering af partnerskabet. 

 

Foreningen Multihuset ønsker at indgå et partnerskab med Bornholms Regionskommune i et toårigt forsøgsprojekt, hvor foreningerne får råderum over bygningerne til at afprøve Multihusets potentiale, rejse fondsfinansiering til renovering og opbygge indtægtsgivende aktiviteter, der kan give positiv driftsøkonomi i huset for fremtiden. Se bilag 2.

De to år skal vise om projektet er levedygtigt som permanent facilitet, og om der kan skabes tilstrækkelig aktivitetsgrundlag for en permanent overtagelse af bygningerne. Se bilag 3.

 

Foreningen Multihuset i Østerlars forslår, at kommunen stiller lokalerne til rådighed, varetager den udvendige vedligeholdelse og afholder driftsudgifterne, mens foreningslivet står for den indvendige vedligeholdelse.

 

Foreningen Multihuset i Østerlars foreslår, at forsøgsprojektet løber fra den 1. juni 2016 og frem til den 1. september 2018. Efter forsøgsperiodens afslutning indgås en aftale om eventuelt helt eller delvis køb af bygningsmassen eller alternativt en forlængelse af den kommunale brugsaftale.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt afsat et tomgangsbudget til minimumsdrift af bygningsmassen. Den 16. juni 2015 godkendte Økonomi- og Planudvalget, at tomgangsbudgettet fra Paradisbakkeskolen afd. Svaneke blev flyttet til Hans Rømerskolen afd. Mosaik, så drift af gymnastiksal med tilhørende badefaciliteter og skydebane fortsat kunne benyttes af foreningerne, indtil ejendommen blev solgt.

 

Der er i 2016 afsat 564.681 kr. til tomgangsdrift af Mosaikskolen. Skal skolen genåbnes som foreningshus i den form som Foreningen Multihuset i Østerlars foreslår, vil det betyde en merudgift for kommunen til vand, varme og EL på 219.162 kr. om året.

 

Der mangler fortsat en optimering af brugsvarmvandet, hvilket blev sat på stand by, da skolen blev varslet lukket i 2014. Det drejer sig om en investering på ca. 100.000 kr., hvis der ikke findes asbest omkring den gamle varmvandsbeholder.

 

Formidlingsaftalen med den nuværende ejendomsmægler kan tidligst opsiges til primo september 2016. Opsiges aftalen i den mellemliggende periode, skal kommunen betale 25 % af ejendomsmæglersalæret, hvilket svarer til 21.563 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. maj 2016

1.
Bilag 1 Multihus ansøgning (DOCX)

2.
Bilag 2 Oplæg til partnerskab (PDF)

3.
Bilag 3 Overordnet procesplan (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-05-2016

11

 

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 4. maj 2016:

Orienteret.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-05-2016

12

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at punkt 3 sendes i høring af Kommunalbestyrelen i Folkeoplysningsudvalget, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Handicaprådet og Ældrerådet.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 4. maj 2016:

Godkendt idet punkt 2 også sendes i høring i Ældre og Handicapråd og høringssvarene foreligger ved kommunalbestyrelsens behandling.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-05-2016

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 4. maj 2016:

Intet.