Referat
Fritids- og Kulturudvalget
08-06-2016 kl. 12:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetdialogmøde med Center for Skole, Fritid og Kultur og Center for Ejendomme og Drift
  åbent 3 Outdooridræt på Bornholm
  åbent 4 Budget og mål 2017 - Fritids- og Kulturudvalget
  åbent 5 Tværgående prioritering af budgetoverførsel fra 2015 til 2016
  åbent 6 Indretning af fællesbibliotek i Aakirkeby
  åbent 7 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016, Fritids- og Kulturudvalget
  åbent 8 Rønne Theater - Gæld til BRK
  åbent 9 Fordeling af tilskud til selvejende medborgerhuse
  åbent 10 Anlægsbevillinger til selvejende haller 2016
  åbent 11 Anlægsbevillinger til svømmehaller
  åbent 12 Godkendelse af vedtægter for Bornholms Kulturskole
  åbent 13 Motionspas 55+
  åbent 14 Tilbud om indflytning i DLG´s bygninger på Nexø Havn
  åbent 15 Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 16 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 17 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-06-2016

1

 

 

Fraværende

René Danielsson

 

Bemærkninger til dagsordenen

Under punkt 2 kl. 12.30-13.30 deltager for Center for Ejendomme og Drift:

Driftschef Bjarne Freund-Poulsen

Leder af Idrætsområder og Tværgående opgaver Carsten Clemmensen

Leder af Ejendomsservice Ann Juul Nielsen

 

For Center for Skole, Kultur og Fritid deltager:

Skole, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup

Kulturkonsulent Louise Krogsriis

Fritidskonsulent Sara Wedell Bollmann

Specialist Vivian Højegaard

Biblioteksleder Jon Madsen

Musik- og billedskoleleder Mikael Sondered.

 

Under punkt 2, 3, 4 og 5 deltager Skole, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup

Kulturkonsulent Louise Krogsriis og Fritidskonsulent Sara Wedell Bollmann

Under punkt 6 deltager Skole, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup

 

Under punkt 3 kl. 13.30 deltager Pernille Kofod Lydolph

Carl Ilsøe forlod mødet under punkt 5 kl. 14.30

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetdialogmøde med Center for Skole, Fritid og Kultur og Center for Ejendomme og Drift.

00.30.02G01-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-06-2016

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet, som led i den politiske budgetproces, at der hvert år afholdes et budgetdialogmøde, hvor udvalget mødes med repræsentanter fra Center for Skole, Fritid og Kultur, samt Center for Ejendomme og Drift.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        til dialog mellem Center for Skole, Fritid og Kulturs repræsentanter, samt Center for Ejendomme og Drift og udvalget, igennem gensidig orientering om status, arbejdet med mål og konkrete initiativer, samt budget

 

Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016:

God dialog med repræsentanter for de to centre.

Sagsfremstilling

Som et led i den politiske budgetproces afholder udvalgene budgetmøder med centrene.

 

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som ansvarsområder. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

 

Formålet med møderne er bl.a., at drøfte udvalgenes delmål med særlig henblik på udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i det videre budgetarbejde. Derudover drøftes arbejdet med det administrative sparekatalog.

 

På mødet deltager foruden udvalget, den relevante direktør, centerchefer samt ledere og medarbejdere fra centrene.

 

Centercheferne giver indledningsvist en kort præsentation af hvad der aktuelt arbejdes med hvilke besparelsesmuligheder der arbejdes med til et administrativt sparekatalog i overensstemmelse med den udmeldte besparelsesramme for hvert af centrene. Derudover kan centercheferne komme med bemærkninger vedrørende budgetmål for 2017, budgetopfølgningen per 30. april, samt refleksioner over Bornholmer-panel-image-undersøgelsen.

 

Herefter vil der være tid til general dialog mellem udvalget og centeret om de konkrete spareforslag og budgetsituationen etc.

 

I efteråret efter budgetvedtagelsen afholdes der nye dialogmøder mellem udvalget og centrene om udmøntning af budgettet for 2017. Her drøftes det indgåede budgetforligs konsekvenser for centrenes område og hvordan de politiske beslutninger indarbejdes.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Outdooridræt på Bornholm

18.20.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-06-2016

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

Direktør for Destination Bornholm, Pernille Kofod Lydolph, orienterer Fritids- og Kulturudvalget om Destinationens igangværende arbejde og tiltag indenfor Outdoor-området.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        Sagen til orientering og drøftelse

 

Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016:

Pernille gav en spændende og grundig orientering om det igangværende arbejde indenfor Outdoor-området.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har på møde d. 2. marts godkendt et projekt om Oplevelsesnetværk Bornholm. Projektet vurderes i sagsfremstillingen at supplere Destination Bornholms koordinerende produktudviklingsaktiviteter, der primært er rettet mod outdoor-turisme. Pernille Kofod Lydolph, der er direktør for Destinationen sidder i Vækstforum, og har i den forbindelse fremhævet Destinationens bidrag til outdoor.

 

Bornholm har allerede i dag mange tilbud indenfor det aktive liv i naturen, men turisterne er i dag primært aktive i naturen, fordi de holder ferie på Bornholm. Outdoor er ikke et rejsemotiv i sig selv.

 

Destination Bornholm prioriterer outdoor-turismen, som vurderes at være et forretningsområde med stort vækstpotentiale for Bornholm. Destinationen har nedsat en række grupper, der arbejder med specifikke områder indenfor outdoorturismen (Mountainbike, løb/vandring, klatring, vandsport, landevejscykling).

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budget og mål 2017 - Fritids- og Kulturudvalget

00.30.02G01-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-06-2016

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Udvalgenes arbejde med mål er en del af budgetprocessen. Som processen for budget 2016, skal udvalgene diskutere nye delmål for 2017 til videre behandling i Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger. Udvalgene skal endvidere drøfte behov for justering af de langsigtede mål.

 

Detaljerede oplæg til nye mål og delmål er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)  at udvalget drøfter oplæg til delmål og langsigtede mål

b)  at udvalget godkender delmål med henblik på videre behandling i Kommunalbestyrelsens behandling af budget 2017

 

Fritids- og Kulturudvalget 8. juni 2016:

a) Drøftet.

b) Godkendt.

Sagsfremstilling

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som ansvarsområder. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

 

På udvalgsmødet i maj blev der orienteret om status på delmålene for 2016 indenfor udvalgets område, samt drøftet behov for justeringer af delmål for 2016 og lavet indledende drøftelser af delmål for 2017.

 

I forlængelse af udvalgenes langsigtede (4-årige) mål, der blev vedtaget i forbindelse med

budget 2016, skal udvalget nu drøfte mål og delmål for budgetåret 2017.

 

Udvalgets drøftelser til mål og delmål for budget 2016 skal tage udgangspunkt i:

1.    Drøftelser fra udvalgsmødet i maj

2.    Budgetdialogmøder med centrene

3.    Evt. henvendelser om tværgående delmål fra andre udvalg

 

Nedenfor følger et overblik over forslag til udvalgets årlige mål, de dertilhørende delmål og hvorledes disse knytter sig til udvalgets langsigtede mål. For mere detaljerede beskrivelser af mål og delmål henvises der til bilag.

 

Idræt og motion for alle

 

 

Få flest mulige borgere til at dyrke idræt og motion.

Målet søges realiseret ved følgende aktiviteter;

1.    Fleksibel adgang til idrætsfaciliteter og gode lokale rekreative områder

2.    Udvikling af idrætsstrategi

3.    Øget dialog med idrætsforeninger og -haller inkl. svømmehaller

 

Stabilt medlemsantal i øens idrætsforeninger

Øget udnyttelsesgrad af idrætsfaciliteter

Samarbejdsaftaler med selvejende og kommunale idræts-og svømmehaller

 

Opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene

Inddrage borgerne i udviklingen af deres lokalområde, så fællesskabet i lokalsamfundet styrkes.

Målet har øens lokalsamfund som målgruppe og forventes realiseret ved hjælp af følgende aktiviteter:

1.       Øget dialog med borgerforeninger og BBS

2.       Synliggørelse af lokalsamfundenes strategier

3.       Fleksibel adgang til kommunale faciliteter

Tilbud om facilitering af proces, der leder til en lokal udviklingsplan

Flere kultur- og fritidsaktiviteter på færre adresser

Implementering af fleksibel adgang til kommunale idrætshaller

Implementering af fleksibel adgang til gymnastiksale

Undersøge muligheden for at implementere fleksibel adgang til selvejende idrætshaller

Strategisk samskabelse mellem biblioteker og brugere

Øge adgangen til det bornholmske kulturliv og sikre et alsidigt kulturudbud

Opretholde et bredt udvalg af kulturtilbud af høj kvalitet på Bornholm og øge tilgængeligheden til øens kulturoplevelser.

Målet har en bred målgruppe og forventes realiseret ved følgende initiativer:

1.       Gennemførelse af kulturaftale-projekterne:
Bevægelse gennem kultur, Kulturvenner, En samlet skoletjeneste, Kend din Ø

2.       Implementering af handlingsplaner til kulturstrategien

3.       Øget dialog med centrale kulturaktører og synliggørelse af kulturtilbud

Antallet af besøgende børn og unge (0-18 år) på øens kulturinstitutioner er steget med 10 %

Øget ikke-kommunal finansiering af kulturaktiviteter

Udvikling af kulturskoletilbud i samarbejde med folkebiblioteket

Samarbejdsaftaler med eksterne kulturinstitutioner

Samarbejde mellem folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 8. juni 2016

1.
Center for Skole, Kultur og Fritid (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Tværgående prioritering af budgetoverførsel fra 2015 til 2016

00.30.00G01-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-05-2016

6

 

Fritids- og Kulturudvalget

08-06-2016

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

På Fritids- og Kulturudvalgets område udviser driften for 2015 et samlet overskud på 3,4 mio. kr., som er overført til 2016. Ud af overskuddet på 3,4 mio. kr. er 2,4 mio. kr. disponeret, hvorfor der er et restbeløb på 1 mio. kr. Udvalget har udtrykt ønske om at foretage en tværgående prioritering af udvalgets overførte midler, hvorfor der lægges op til en politisk stillingtagen om, hvordan restbeløbet på 1 mio. kr. skal anvendes.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller under forudsætning af budgetoverførelsen fra drift godkendes i Kommunalbestyrelsen,

a)   at udvalget træffer beslutning om processen for anvendelse af de ikke-disponerede midler fra 2015 på 1.019.278 kr. 

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 4. maj 2016:

Drøftet og genoptages på næste møde.

 

Servicedirektøren indstiller

a)   at udvalget beslutter hvilke formål der skal belyses yderligere med henblik på anvendelse af de ikke-disponerede midler fra 2015 på 1.019.278 kr. 

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 8. juni 2016:

Fritids- og Kulturudvalget har udvalgt projekter til nærmere belysning.

 

Sagsfremstilling

Ved afslutning af regnskabsåret 2015 er der opgjort et overskud på 3,4 mio. kr. for driften inden for Fritids- og Kulturudvalgets område, hvoraf dog hovedparten er disponeret dvs. allerede øremærket konkrete, iværksatte formål.

På forrige udvalgsmøde anbefalede Fritids- og Kulturudvalget, at budgetoverførslerne for drift og anlæg blev indstillet til kommunalbestyrelsens godkendelse. Samtidig var det udvalgets ønske at foretage en efterfølgende tværgående prioritering af de overførte midler inden for udvalgets område.

Overskuddet på 3,4 mio. kr. fordeler sig mellem disponerede og ikke-disponerede midler inden for rammen af bevilling 21 Fritid og Kultur og bevilling 22 Folkebiblioteker.

 

De disponerede midler for 2016 udgør 2,4 mio. kr. hvilket resulterer i et restbeløb på 1 mio. kr., som kan bruges efter udvalgets prioriteringsønsker.


De disponerede midler består primært af projektmidler, midler til endelig tilskudsafregning inden for folkeoplysningsområdet og bevilgede, men ikke-udbetalte tilskud fra områdets puljer.
Desuden er restbeløbene fra Musik- og Billedskolen, Bornholms Folkebibliotek, de kulturelle råd og Folkeoplysningsudvalgets budget overført til deres disposition i 2016 i lighed med tidligere års praksis.


Restbeløbet på 1 mio. kr. består af ubrugte midler fra lokaletilskud (269.000 kr.), aftenskoler (331.000 kr.), budgetregulering vedr. Bornholms Teater (240.000 kr.), frie tilskud (57.000 kr.) samt mindre overskydende beløb.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt udvalget beslutter at reservere midler til finansiering af anlægsprojekter, skal der efterfølgende fremlægges en ny sag til politisk behandling med henblik på meddelelse af anlægsbevilling til projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Indretning af fællesbibliotek i Aakirkeby

21.00.00G01-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-06-2016

6

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

På baggrund af en henvendelse fra Aakirke-by-tinget blev der i april måned nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde forslag til en ny indretning af fællesbiblioteket i Aakirkeby bestående af folkebiblioteket og det pædagogiske læringscenter. Arbejdet er netop afsluttet og der foreligger nu to forslag, som fremlægges til politisk drøftelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at tilbagemeldingen fra arbejdsgruppen drøftes

 

Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016:

Fritids- og Kulturudvalget reserverer 260.000 kr. af udvalgets overførte midler fra 2015 til forslag A.

Sagsfremstilling

I medio april blev der administrativt nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde et forslag til en ny indretning af fællesbiblioteket i Aakirkeby bestående af folkebiblioteket og det pædagogiske læringscenter. Ifølge arbejdsgruppens kommissorium skal forslaget indeholde et økonomisk overslag. Jf. bilag

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra skolebestyrelsen, skoleledelsen og pædagogisk læringscenter på Hans Rømer Skolen. Desuden indgår repræsentanter fra Bornholms Folkebiblioteker, Aakirke-BY-tinget, Ældrerådet, Center for Ejendom og Drift og Center for Skole, Kultur og Fritid. 

Fritids- og Kulturudvalget udtrykte på forrige udvalgsmøde den 4. maj ønske om, at arbejdsgruppen fik foretaget en beregning på et minimumsforslag, så udvalget fik valgmuligheder. Der skulle således indgå mindst to forslag til beregning.

Arbejdsgruppen har i løbet af maj/juni afholdt to arbejdsgruppemøder, og der er fremkommet to indretningsforslag.

 

Forslag A

Forslag A indebærer, at nuværende depotrum nedlægges, hvormed der frigives flere kvadratmeter til det store rum. Det nuværende vejledningsmiljølokale flyttes til det nuværende ”voksenbibliotek”, som deles med en ny skillevæg inkl. en døråbning. Hermed skabes et vejledningsmiljø og en inspirationssamling for personalet. Der indsættes ligeledes en ny dør mellem vejledningsmiljøet og et småbørnsområde.

Det nuværende vejledningsmiljølokale åbnes til offentlig brug og det nuværende småbørnslokale omdannes til et stilleområde/læsesal. Administrationslokalet opretholdes således at både det pædagogiske læringscenter og folkebiblioteket kan anvende lokalet til administration. Betjeningen placeres foran administrationslokalet med bredt udsyn til det store lokale. Biografen og teknik- og rengøringsrummet opretholdes. Jf. bilag.

Ifølge økonomisk overslag udregnet af Ejendom og Drift vil realiseringen af forslag A koste 260.000 kr.


Forslag B


Forslag B indebærer, at væggene til nuværende depot, administrationslokale, personalebibliotek og ”voksenbibliotek” fjernes, så der skabes et større rum. Nuværende vejledningsmiljø omdannes til kontor for bibliotekarerne, mens læsesal for børn og biografen opretholdes. Desuden bibeholdes teknik-og rengøringsrum samt nuværende toiletter. Jf. bilag


Ifølge økonomisk overslag udregnet af Ejendom og Drift vil realiseringen af forslag B koste 540.000 kr.

I begge forslag etableres et handicaptoilet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 8. juni 2016

1.
Kommissorium (DOCX)

2.
Forslag A - PLC (PDF)

3.
Forslag B - Aakirke-BY-tinget - Plan (PDF)

4.
Forslag B - Aakirke-BY-tinget - perspektiv (PDF)

5.
Økonomisk forslag for indretningsforslag (DOCX)

6.
Referat af arbejdsgruppemøde 2.juni 2016 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Budgetopfølgning pr. 30. april 2016, Fritids- og Kulturudvalget

00.30.14G01-0051

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-06-2016

7

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 viser på Fritids- og Kulturudvalgets områder et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. i 2016. Set under et er der fra 2015 overført et overskud på 3,4 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 1,5 mio. kr.

Budgetopfølgningen vedr. anlæg viser at det fulde rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. forventes anvendt fuldt ud i 2016.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·        at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april 2016. I 2016 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2016 ekskl. overførsler fra 2015.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2016, dvs. inkl. overførsler fra 2015.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften

Af bilag 2 fremgår budgetopfølgning på anlæg

 

Drift

For den del af Center for Skole, Kultur og Fritid som vedr. Fritids- og Kulturudvalgets områder, forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. i 2016. Set under et er der overført et overskud på 3,4 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 1,5 mio. kr.

De væsentligste årsager til merforbruget kan henføres til engangsudgifter samt udbetaling af bevillinger givet i 2015, svarende til den sædvanlige procedure på området og opvejes dermed af overført overskud fra 2015.

 

Anlæg

På Fritids- og Kulturudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2016 2,0 mio. kr. Rådighedsbeløbet forventes anvendt fuldt ud i 2016.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab på Fritids- og Kulturudvalgets områder viser pr. 30. april samlet set et merforbrug på 1,9 mio. kr. i 2016. Set under et er der overført et overskud fra 2015 på 3,4 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 1,5 mio. kr.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 30. april 2016

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2016

Overført fra 2015

Forventet resultat i 2016 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

21 Kultur og fritid

-1.829

 

3.303

1.474

 

22 Biblioteker

-112

 

112

-

 

Fritids- og Kulturudvalget

-1.941

 

3.415

1.474

 

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 8. juni 2016

1.
Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau (DOCX)

2.
Anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Rønne Theater – Gæld til BRK  

20.01.01Ø30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-06-2016

8

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune har i dag et kortfristet tilgodehavende på 132.000 kr. hos Rønne Theater. Beløbet skulle have været tilbagebetalt i årene 2012-2013, men på grund af teatrets skrøbelige økonomi har dette ikke være muligt. Rønne Theater har fremsendt en ansøgning om at få konverteret beløbet til en langfristet gæld til kommunen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·        at de 132.000 kr. optages i Bornholms Regionskommunes status som et rente- og foreløbigt afdragsfrit lån hos Rønne Theater, hvor Bornholms Regionskommune får indsigt i Rønne Theaters regnskaber for at vurdere muligheden for tilbagebetaling.

Fritids- og Kulturudvalget, den 8. juni 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har i dag et tilgodehavende på 132.000 kr. hos Rønne Theater. Beløbet stammer fra udbygningen af Rønne Theater, hvor Rønne Theater ikke formåede at rejse de nødvendige fondsmidler og kom i økonomiske vanskeligheder.

 

Rønne Theater fik i 2010 udbetalt 632.000 kr. som et forskud på deres driftstilskud for 2011. Forskuddet skulle finansiere ubetalte håndværkerregninger, som Rønne Theater ikke havde mulighed for at betale. Efterfølgende bevilgede Fritids- og Kulturudvalget to engangstilskud på samlet 900.000 kr., hvoraf 500.000 kr. blev modregnet forskuddet udbetalt i 2010. Restbeløbet på 132.000 kr. skulle tilbagebetales i 2012-2013 efter nærmere aftale med sekretariatet for Fritid og Kultur.


Samtidig har Rønne Theater en langfristet gæld til Bornholms Regionskommune på 3,8 mio. kr. som ligeledes stammer fra byggeriet. På grund af manglende fondsmidler måtte teatret optage lån med pant i bygningen. Imidlertid kunne Rønne Theater ikke klare betaling af hverken renter eller afdrag på lånene, hvorfor kommunalbestyrelsen på sit møde 15. december 2011 besluttede at indfri Rønne Theaters realkreditlån på 3,8 mio. kr. Samtidig blev det besluttet at oprettet et rente- og foreløbigt afdragsfrit lån af samme størrelse til Rønne Theater. Tilbagebetalingen af de 3,8 mio. kr. forventes påbegyndt, når teatret og kommunen i enighed skønner, at Rønne Theaters økonomi rummer denne mulighed.


I 2013 meddelte teatrets bestyrelse, at de ønskede at udsætte tilbagebetalingen af teatrets gæld på 132.000 kr. til 2016-2017. På dette tidspunkt forventede bestyrelsen, at der ville være opbygget en mere solid likviditet og en positiv egenkapital.  


Senest har bestyrelsen meddelt, at teatret ikke ser sig i stand til at afdrage på gælden inden for de nærmeste år. Dette skyldes, at teatret stadig har væsentlige udgifter til vedligeholdelse af den fredede bygning, hvilket reducerer muligheden for at afdrage via opsparede driftsmidler. 


Derfor ansøger bestyrelsen om at få konverteret det skyldige beløb til en langfristet gæld med samme vilkår, som det lån teatret fik af kommunen i forbindelse med indfrielse af realkreditlånene på samlet 3,8 mio. kr. 

Administrationen har udarbejdet et udkast til et gældsbrev, som tager udgangspunkt i de samme vilkår som i gældsbrevet for den langfristede gæld. Det betyder, at lånet foreløbigt er rente- og afdragsfrit, og at lånet tilbagebetales, når det skønnes, at Rønne Theaters økonomi rummer denne mulighed. Jf. vedhæftede

Økonomiske konsekvenser

Optagelse af et kortfristet tilgodehavende på 132.000 kr. i balance.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-
Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 8. juni 2016

1.
Ansøgning fra Rønne Theater (DOCX)

2.
Udkast til gældsbrev (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Fordeling af tilskud til selvejende medborgerhuse

20.00.00Ø40-0346

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-06-2016

9

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Nuværende fordelingsnøgle til fordeling af det kommunale driftstilskud til foreningsejede medborgerhuse er kun gældende i 2016. De foreningsejede medborgerhuse har i samarbejde med en repræsentant for Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS) udarbejdet et forslag til en ny fordelingsnøgle fra 2017 og frem. Forslaget forelægges til politisk godkendelse.

Indstilling og beslutning

·        at udvalget godkender forslag til fordelingsnøgle for fordeling af kommunale driftstilskud til foreningsejede medborgerhuse med virkning fra 2017 og frem uanset størrelsen på den samlede fordelingssum

Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune yder driftstilskud til otte foreningsejede medborgerhuse, som i 2016 samlet modtager 261.576 kr. i driftstilskud. Af dette beløb er 41.576 kr. finansieret af kommunens fritids- og kulturpulje målrettet øens borgerforeninger efter beslutning på en ekstraordinær generalforsamling i BBS den 26.oktober 2015.

Beløbet er et supplerende tilskud, der skulle sikre et uændret tilskud til de foreningsejede medborgerhuse i 2016. Tilskuddet er 1-årigt, hvilket resulterer i et budget på 220.000 kr. i 2017 og frem. 

Den 26.november 2015 godkendte Fritids- og Kulturudvalget en procentvis fordeling af tilskuddet for 2016 svarende til tilskudsfordelingen fra 2014. Samtidig blev det besluttet, at der i løbet af 2016 skulle udarbejdes et nyt forslag til en enkel og objektiv fordelingsmodel, der skulle gælde fra 2017 og frem.


 

 

De foreningsejede medborgerhuse har fremsendt et forslag til en ny fordelingsnøgle, som er udarbejdet i samarbejde med en repræsentant fra BBS. Fordelingsnøglen bygger på husenes basisudgifter dvs. udgifter til el, vand, varme og forsikringer og kan således sammenlignes med basisudgifterne for de kommunale medborgerhuse. 

Udgifterne er baseret på regnskabstal fra 2015. I forhold til det fremsendte forslag er fordelingssummen i nedenstående gengivelse reduceret til budgettet for 2017 på 220.000 kr. 
Fordelingsnøglen er enstemmigt godkendt af repræsentanter for de otte foreningsejede medborgerhuse og har været forelagt til orientering på generalforsamlingen i BBS den 28. april 2016.

I tilknytning til fordelingsnøglen har de foreningsejede medborgerhuse og BBS fremsendt et brev til Fritids- og Kulturudvalget, der opfordrer udvalget til at arbejde for størst mulig ligestilling mellem selvejende og kommunalt ejede medborgerhuse.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 8. juni 2016

1.
Forslag til fordelingsnøgle (XLSX)

2.
Brev fra foreningsejede medborgerhuse og BBS (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsbevillinger til selvejende haller 2016

04.04.00Ø40-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-06-2016

10

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er i budget 2016 afsat en pulje til anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller.

Repræsentanter for de selvejende haller har været indkaldt til drøftelse af de foreliggende forslag. Der er opnået enighed om forslaget blandt repræsentanterne. Der søges på den baggrund om anlægsbevillinger til gennemførelse af konkrete projekter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at der gives seks anlægsbevillinger på tilsammen 901.996 kr. fordelt på de under sagsfremstillingen nævnte anlægsopgaver til de selvejende svømme- og idrætshaller

b)   at der tilsvarende afsættes seks rådighedsbeløb finansieret af renoveringspuljen til selvejende haller med 901.996 kr.

c)    at eventuelle mindreforbrug ved arbejdernes afslutning tilbageføres til renoveringspuljen til selvejende haller, og

d)   at anlægsbevillingerne gives til Center for Skole, Kultur og Fritid under Fritids- og Kulturudvalget

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 8. juni 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

De selvejende idræts- og svømmehaller på Bornholm har fremsendt ønsker til anlægsopgaver, som de ønsker igangsat i 2016. På et møde d. 12. april 2016 blev de forskellige ønsker gennemgået med begrundelser og prioriteringer. Den 18. maj blev et enigt forslag til behandling vedtaget.

Anlægsopgaver, der fokuserer på klimaskærm, energiforbedring, myndighedskrav samt har en økonomisk størrelse over et ”mindstemål” blev prioriteret i indstillingen.

 

Anlægspuljen er i 2016 på 901.258 kr. ekskl. moms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om følgende seks anlægsbevillinger til renoveringsopgaver i de selvejende haller:

 

Aakirkeby-Hallerne                                             155.625 kr.

Nyvest Centret                                                   125.849 kr.

Nexø Hallen                                                        160.813 kr.

Nordlandshallen                                                  148.363 kr.

DGI-Hallen                                                        105.618 kr.

Rønne Svømmehal                                              205.728 kr.

 

I alt ekskl. moms                                                901.996 kr.

 

 

Beløbet svarer til 1.086.742 kr. inkl. moms. De samlede anlægsudgifter udgør efter momsafløftning 901.996 kr., idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

 

Anlægsudgifterne kan finansieres af renoveringspuljen til selvejende haller. I budget 2016 er der i puljen afsat et rådighedsbeløb på 862.600 kr. Hertil kommer overførte midler fra 2015 på 38.658 kr. Puljen er dermed på i alt 901.258 kr.

 

Den indstillede fordeling medfører en difference på -738 kr. Differencen forventes finansieret af mindreforbrug på andre anlægsprojekter, idet mindreforbrug ved projekternes afslutning bliver tilbageført til renoveringspuljen til selvejende haller.

 

Oprindeligt budget 2016

862.600

Overført fra 2015

38.658

Korrigeret budget 2016

901.258

Midler til rådighed

901.258

Fordelte midler

901.996

Difference

-738

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 8. juni 2016

1.
Kriterier for fordeling af anlægspuljen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsbevillinger til svømmehaller

04.04.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-06-2016

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Fra 30. juni 2017 træder skærpede vandbehandlingskrav i kraft. Det giver udfordringer for det samlede svømmetilbud på øen. Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2016 at afsætte en samlet anlægsramme på 7 mio. kr. inkl. uforudsete udgifter til Søndermarkshallens Svømmesal, Rønne Svømmehal og Gudhjem Svømmehal, og at finansieringen sker ved en tillægsbevilling fra de likvide midler.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

a) at der gives en anlægsbevilling på 1.452.000 kr. inkl. uforudsete udgifter til renovering af   Søndermarkshallens Svømmesal

b) at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.182.000 kr., finansieret af de likvide midler,

c) at restbeløbet på 270.000 kr. finansieres af Søndermarkshallen Svømmesals driftsbudget under bevilling 55 Ejendomme og service, og

d) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. juni 2016:

Indstillingen anbefales.

 

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget,

a) at der gives en anlægsbevilling på 2.967.250 kr. inkl. uforudsete udgifter til renovering af Rønne Svømmehal,

b) at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.967.250 kr. finansieret af de likvide midler,

a) at restbeløbet finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til levetidsforlængelse af Rønne Svømmehal, og

c) at der gives en anlægsbevilling på 3.835.963 kr. inkl. uforudsete udgifter til renovering af Gudhjem Svømmehal

d) at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 3.835.963 kr., finansieret af de likvide midler, og

e) at anlægsbevillingerne gives til Center for Skole, Kultur og Fritid under Fritids- og Kulturudvalget.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016:

Indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Søndermarkshallens Svømmesal

Det rådgivende ingeniørfirma ConPro har udarbejdet et forslag til renovering af bassinet. Renoveringen vil muliggøre, at Svømmesalen fremadrettet vil kunne anvendes som varmtvandsbassin med temperatur <34 grader, og at bassinet vil kunne godkendes til dette med en maksimal personbelastning på 20-25 personer ad gangen.

Søndermarkshallens Svømmesal ansøger om en anlægsbevilling på 1.452.000 kr. inkl. 10 pct. til uforudsete udgifter til ovennævnte arbejder.

Kommunalbestyrelsen afsatte som en del af budgetforlig 2016 en årlig driftsmæssig bevilling på 500.000 kr. til genåbningen af Søndermarkshallens Svømmesal. Heraf er der indtil videre brugt 230.000 kr. til undersøgelser, udbedringer og opstartsudgifter. Der er således 270.000 kr. tilbage af driftsmidlerne, som kan indgå som medfinansiering af anlægsbevillingen til Søndermarkshallens Svømmesal.

Restbeløbet på 1.182.000 kr. finansieres af de likvide midler.

 

Rønne Svømmehal

Det rådgivende ingeniørfirma ConPro vurderer, at promenadedækket i svømmehallen er under hastig nedbrydning. Undersiden af promenadedækket har usædvanligt mange gennemsivninger og skader. Antallet af skader på bassinvægge og undersiden af promenadedækket vurderes at være meget højt. Endvidere kan det eksisterende vandbehandlingsanlæg ikke opfylde de kommende vandbehandlingskrav.

Rønne Svømmehal ansøger om en anlægsbevilling på 2.967.250 kr. inkl. 10 pct. til uforudsete udgifter til separation af børnebassinet fra det eksisterende vandbehandlingssystem og etablering af nyt filter til samme, samt til generel renovering sideløbende hermed.

Den i budget 2016 afsatte million kroner til levetidsforlængelse af svømmehallen indgår således som medfinansiering af anlægsbevillingen til renovering af Rønne Svømmehal.

Restbeløbet på 1.967.250 kr. finansieres af de likvide midler.

 

Gudhjem Svømmehal

Det rådgivende ingeniørfirma Rambøll har besigtiget Gudhjem Svømmehal i forbindelse med de skærpede vandbehandlingskrav. Svømmehallens nuværende anlæg kan ikke leve op til kravene, idet filterkapaciteten skal fordobles for at opnå godkendelse efter 30. juni 2017. Der er ikke et tilstrækkeligt antal indløbsdyser i bassinet, og der skal derfor etableres i alt 16 nye sideindløb, ligesom der skal etableres et nyt udløbssystem.

Gudhjem Svømmehal ansøger om en anlægsbevilling på 3.835.963 kr. inkl. 10 pct. til uforudsete udgifter til nyt vandbehandlingssystem, finansieret af de likvide midler.

 

 

 

 

 

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

 

Anlægsudgifter inkl. 10 pct. til uforudsete udgifter

Budget ekskl. moms

Søndermarkshallens Svømmesal

Renovering af bassin.

1.452.000 kr.

Anlægsudgifter i alt

1.452.000 kr.

 

Finansiering

 

 

Søndermarkshallens Svømmesal

Allerede afsat i svømmesalens driftsbudget 2016

 

-270.000 kr.

Likvide midler

-1.182.000 kr.

 

Finansiering i alt

-1.452.000 kr.

 

 

FRITIDS- OG KULTURUDVALGET

 

Anlægsudgifter inkl. 10 pct. til uforudsete udgifter

Budget inkl. moms

Budget ekskl. moms

Rønne Svømmehal

Separation af børnebassin samt etablering af nyt filter i ny filterbygning.

 

3.575.000 kr.

 

2.967.250 kr.

Gudhjem Svømmehal

Ny teknikbygning og tromlesigte i kombination med eksisterende filtre, kemirum samt opgradering.

 

4.621.642 kr.

 

3.835.963 kr.

Anlægsudgifter i alt

8.196.642 kr.

6.803.213 kr.

 

 

Finansiering

 

 

Rønne Svømmehal, levetidsforlængelse

Allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2016*

 

-1.000.000 kr.

Likvide midler

-5.803.213 kr.

 

Finansiering i alt

-6.803.213 kr.

 

*heraf allerede afholdt 22.200 kr. til rådgivning

 

Beløbet svarer til 8.196.642 kr. inkl. moms. De samlede anlægsudgifter til de selvejende svømmehaller udgør efter momsafløftning 6.803.213 kr., da momsafløftningsprocenten på dette område er 85.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om følgende anlægsbevillinger for at imødekomme de skærpede vandbehandlingskrav fra 1. juli 2017 samt til generel renovering af Rønne Svømmehal:

 

Udgifter:

Søndermarkshallens Svømmesal

1.452.000 kr.

Rønne Svømmehal

2.967.250 kr.

Gudhjem Svømmehal

3.835.963 kr.

Bevillinger i alt ekskl. moms

8.255.213 kr.

 

Finansiering:

 

Søndermarkshallens Svømmesal

-1.182.000 kr.

Rønne Svømmehal

-1.967.250 kr.

Gudhjem Svømmehal

-3.835.963 kr.

Likvide midler i alt

-6.985.213 kr.

Allerede afsatte midler i 2016

-1.270.000 kr.

Totalt

-8.255.213 kr.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2016 at afsætte en anlægsramme på 7 mio. kr. inkl. uforudsete udgifter til renovering af svømmehallerne, finansieret af en tillægsbevilling fra de livkvide midler. Det endte med et træk på de likvide midler på i alt -6.985.213 kr.:

 

Midler til rådighed

7.000.000 kr.

Anvendte likvide midler

-6.985.213 kr.

Mindreudgift

     14.787 kr.

 

                                                                                          

                                                                                                            

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Godkendelse af vedtægter for Bornholms Kulturskole

20.00.00A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-06-2016

12

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller
Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ved udgangen af 2015 godkendte Fritids- og Kulturudvalget etableringen af en kulturskole bestående af et samlet musik-, billedkunst- og dramatilbud. Der er udarbejdet et forslag til vedtægter for Bornholms Kulturskole, som er planlagt til at træde i kraft 1. januar 2017. Forslaget fremlægges til politisk godkendelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at vedtægterne for Bornholms Kulturskole godkendes

b)   at kompetencen til fremtidige ændringer i vedtægterne delegeres til Fritids- og Kulturudvalget

 

Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Fritids-og Kulturudvalget godkendte ved udgangen af 2015 etablering af en kulturskole på Bornholm. Bornholms Kulturskole lanceres 1. januar 2017 og består af en sammenlægning af Bornholms Musik- og Billedskole og den selvejende institution Bornholms Dramaskole.

Som led i den organisatoriske sammenlægning er der udarbejdet et forslag til vedtægter for kulturskolen.

Forslaget er udarbejdet af lederen af musik- og billedskolen i samarbejde med musik-og billedskolens bestyrelse og Dramaskolens ledelse og bestyrelse. Vedtægterne tager udgangspunkt i nuværende vedtægter for henholdsvis dramaskolen og musik- og billedskolen.Forslaget lægger op til, at Kulturskolen har tre faglige ”ben” bestående af en musikskoleafdeling, en billedskoleafdeling og en dramaskoleafdeling.

Arbejdet med kulturskolens indhold og udvikling varetages af en bestyrelse bestående af 11 medlemmer primært bestående af forældre, elever og faglige repræsentanter for skolens tre fagområder:

1 medlem af og blandt Kommunalbestyrelsen
1 medlem af og blandt Musikskoleafdelingens forældre
1 medlem af og blandt Billedskoleafdelingens forældre
1 medlem af og blandt Dramaskolens forældre

3 medlemmer af og blandt Kulturskolens elever, en fra hvert område
1 medlem af og blandt Kulturskolens medarbejdere

3 medlemmer med faglig ekspertise, en repræsentant fra musikområdet,
en repræsentant fra billedkunstområdet og en repræsentant fra teater/dramaområdet.


Den daglige ledelse varetages af lederen af kulturskolen, som har det overordnede ansvar for alle tre afdelinger. Lederen har det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af skolens undervisning i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og regler, samt retningslinjer fra Kulturministeriet og Statens Kunstfond.

Hver afdeling har tilknyttet en faglig koordinator, som har det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse af undervisningen over for lederen.


Kulturskolens ansatte udgør et personaleforum, som har en rådgivende funktion over for skolens leder. Samtidig kan dette forum stille forslag til lederen om alle
forhold i forbindelse med skolens virksomhed.

Vedtægternes lovmæssige grundlag udgøres af Lov om Musik jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014. Forslaget erstatter gældende vedtægter for Bornholms Musik- og Billedskole.

Efter godkendelse i kommunalbestyrelsen fremsendes vedtægterne til Statens Kunstfond til orientering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I forhold til flytning af personale fra dramaskolen til den nye organisation forventes det, at der på overdragelsestidspunktet er tre medarbejdere, som overgår fra dramaskolen til Kulturskolen som en virksomhedsoverdragelse. (Jf. lov om virksomhedsoverdragelse)

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 8. juni 2016

1.
Forslag til vedtægter for Bornholms Kulturskole (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Motionspas 55+

04.04.00P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-06-2016

13

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

DGI Bornholm ansøger om 40.000 kr. til videreudvikling af Motionspas 55+, der bruges som kickstart til at komme i gang med at dyrke motion eller afprøve en ny aktivitet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at ansøgningen sendes i høring i Idrættens Videns- og Kompetenceråd med henblik på Fritids- og Kulturudvalgets stillingtagen på mødet d. 31. august

 

Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016:

Ansøgningen imødekommes og de 40.000 kr. finansieres af Fritids- og Kulturudvalgets overførte midler fra 2015.

Sagsfremstilling

DGI Bornholm lancerede ved sæsonstart 2014/2015 satsningen ”Motionspas 55+” for at få flere førtidspensionister samt folk over 55 år til at dyrke idræt. Satsningen blev gentaget ved sæsonstart 2015/2016. Ordningen er blevet kendt, og bruges som en kickstart til at komme i gang med at dyrke motion og/eller komme i gang med at prøve en ny aktivitet. DGI ønsker at videreudvikle ordningen, så den ikke kun lanceres ved begyndelsen af efterårs- og vintersæsonen 2016/2017, men at der også sættes ind med en kampagne ved opstarten af forårs- og sommeraktiviteterne 2017.

 

Der søges om kr. 40.000 i tilskud ud af et totalbudget på 80.000.

 

Med motionspasset i hånden får man mulighed for gratis at afprøve de aktiviteter og tilbud, som øens idrætsforeninger har meldt ind til ordningen.

 

Da fysisk aktivitet nedsætter risikoen for en række alvorlige sygdomme som fx hjerte-kar-sygdomme, kræft og type 2-diabetes samt modvirker den fysiske svækkelse, der især sætter ind efter 60 års-alderen, ønsker DGI, at Bornholms Regionskommune bidrager til at sikre en forlængelse af ordningen.

 

DGI Bornholm fik i 2015 samlet over 80 forskellige tilbud om hold i 19 forskellige aktiviteter, heraf mange tilbud i dagtimerne. Aktiviteterne foregik i 25 forskellige idrætsforeninger og -afdelinger rundt omkring på øen. Det er synliggørelsen af de mange tilbud, som DGI ønsker at udbrede.

 

Økonomiske konsekvenser

Fritids- og Kulturudvalgets ramme af frie tilskud for 2016 er på 102.244 inkl. overførte midler. Det nuværende rådighedsbeløb er 90.144 kr.

 

Der søges om tilskud til 50% af udgiften = 40.000 kr.

 

Medarbejdertimer (á 300 kr.)

-      Planlægning+ kontakt til lokalforeninger (40 timer)      12.000

-      Samling af oversigter + hjemmeside (30 timer)                9.000

-      TV-spot reklamer (20 timer)                                                                           6.000

-      Udstedelse af pas (15 min x 220 stk.)                              16.500

-      Evaluering og opfølgning (25 timer)                                   7.500

I alt budgetteret medarbejderudgifter (kr.)                                   51.000

 

Tryk af materiale                                                                                   4.000

Produktion af TV Spot                                                                          5.000

TV spots og Annoncer                                                                         20.000

 I alt (kr.)                                                                                             80.000

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 8. juni 2016

1.
Ansøgning - Motionspas 55+ (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Tilbud om indflytning i DLG´s bygninger på Nexø Havn

82.00.00G01-0247

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-06-2016

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Fritids-og Kulturudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

 

 

Resumé

Nexø Havn har på vegne af DLG rettet henvendelse til BRK om der er interesse og mulighed for, at en række af BRKs institutioner og foreninger kan flytte ind i på Nexø Havn i DLG’s kommende renoverede bygninger. Projektet har fået arbejdstitlen ”Nexø Mole” og skal huse, udover BRK, restaurant, mødelokaler, markedshal, bryggeri, hotel og turistinformation.

For BRK vil det først og fremmest være Fritidshuset på Gl. Postvej og Biblioteket med tilknyttet Borgerservice der kan komme i betragtning, men også en række foreninger, der får støtte via folkeoplysningsloven, har udtrykt interesse for projektet.

DLG’s projektpartner har endnu ikke kunne melde ud hvor stor huslejen bliver, men den vil formentlig værre væsentlig større end den bygningsudgift BRKs institutioner har i dag i BRKs egne bygninger.

Projektet vil som udgangspunkt løfte både havneområdet og hele Nexø by og samtidig revitalisere Nexø Havn og skabe ny forbindelse mellem havnen og byen og BRKs deltagelse vil være positivt for projektets realisering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   At Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om at man ønsker der skal arbejdes videre med planerne om, at flytte bibliotek, borgerservice og fritidshus til ”Nexø Mole”, og dermed fraviger tidligere beslutninger om flytning af bibliotek og borgerservice til skolen og en generel reduktion i antallet af disponible kvadratmeter

b)   At der, såfremt der skal arbejdes videre med planerne om en flytning af de kommunale aktiviteter til ”Nexø Mole”, udarbejdes et opprioriteringsforslag til budget 2017, der forholder sig til de forventede meromkostninger ved en flytning, evt. nedrivning og fortsat drift

c)    At der, såfremt der skal arbejdes videre med planerne om en flytning af de kommunale aktiviteter til ”Nexø Mole”, udarbejdes et konkret forslag til udmøntning af løsningen til endelig politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen

 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. juni 2016:

Indstillingen anbefales.

Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke.

 

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016:

ad a) anbefaler at der arbejdes videre med planerne

ad b) anbefales

ad c) anbefales

 

Sagsfremstilling

DLG’s bygninger står i dag tomme på Nexø Havn. DLG har via ingeniør firmaet MOE A/S projekteret ”Nexø Mole”, som på sigt skal lejes ud til en række potentielle lejere, som udover BRK, også kan huse restaurant, mødelokaler, markedshal, bryggeri, hotel og turistinformation.

Projektet er spændende i sin form og indhold og vil revitalisere hele havneområdet på Nexø Havn og dermed skabe nye muligheder for Nexø By og opland og samtidig give hele Bornholm en ny attraktion.

BRK er blevet kontaktet via Nexø Havn, om man kunne være potentielle lejere i de renoverede lokaler på Nexø Havn. Der har efterfølgende været afholdt to møder på embedsplan om disse muligheder. Fra BRKs side blev der fremført spørgsmål om, hvilke fysiske rammer der kunne stilles i udsigt, at der stadigvæk skulle være mulighed for indtægtsgenrering og hvilken økonomi de enkelte foreninger kunne forvente (lejepriser, lokaletilskud, m.v.).

Fra BRKs side kunne potentielle lejere være Biblioteket, Borgercenteret og Fritidshuset. Repræsentanter fra disse institutioner har deltaget i arbejdet og har tilkendegivet, at det var en spændende ide og afhængig af givne betingelser, var alle interesseret i yderligere dialog om projektet. Der vil for alle parter være tale om et kvalitativt løft i de fysiske rammer og skabe større åbenhed og interesse for de aktiviteter der udbydes.

 

Biblioteket har sammen med Borgercenteret et behov i dag på 500 m2. Biblioteket har behov for et udstillingslokale, der skal kunne være børneteater og der skal være mulighed for selvbetjent bibliotek uden for åbningstiderne. Borgerservice har alene åbent i dagtimerne, med selvbetjeningsstander og der skal være gode adgangsforhold ligesom der skal sikre arbejdsforhold for de ansatte med flugtveje.

 

Fritidshuset har i dag et behov på 888 m2. Hertil kommer køkkenfaciliteter. Fritidshuset skal stadigvæk have mulighed for at tjene ved koncerter og festlokale udlejning. Der skal være flere rumstørrelser til rådighed for de forskellige fritidsaktiviteter.

Der skal optages forhandling med ”Nexø Mole” om indretning, inventar, m.v. og hvem der skal betale for dette ligesom nærmere vilkår for lejebetaling også skal fastlægges nærmere.

Herudover er der en række foreninger der i øjeblikket bl.a. får lokaletilskud som Nexø Havn selv har kontakt til og som også har udtrykt interesse for projektet.

 

BRK har besluttet en ejendomsstrategi på kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2013 med henblik på en optimering af m2 – BRKs m2 skal udnyttes bedst muligt, og det skal kortlægges, hvordan ejendommene bruges i dag med henblik på en bedre udnyttelse set i forhold til udnyttelse af m2, hvordan disse benyttes set over døgnet, og hvordan udnyttelsen kan ske på tværs af faglig og organisatorisk tilknytning. De kommunale bygninger skal åbnes op for foreninger og organisationer, og skabe tidssvarende fysiske rammer for foreningslivet.

Samtidig skal BRK`s bygninger være tidssvarende bygninger – og kunne imødekomme de behov organisationen har. Derfor skal der udarbejdes en kvalitetsstandard, og der skal for alle bygninger udarbejdes en vedligeholdelses-/udviklingsplan, der opdateres løbende, kvalificeres i forhold til de beslutninger der træffes og fordeles med realistisk økonomi.

I forhold til nuværende lokationer må det forventes, at de kommende lokaler på ”Nexø Mole” vil være ny istandsatte, brugervenlige, men også af et mindre antal m2 end det nuværende behov.

 

Det skal bemærkes, at det politisk er vedtaget, at såfremt bibliotekerne skal flytte, skal det ske i tilknytning til skolerne, således at folke- og skolebibliotekerne lægges sammen. Der skal i dette tilfælde laves en undtagelse for denne beslutning, alene for Nexø Bibliotek. Begrundelsen for at folkebibliotekerne skal ligge i tilknytning til skolebibliotekerne er bl.a. et resultat af ejendomsstrategien, som blev nævnt ovenfor. Her er det overordnede princip, at samme eller overlappende funktioner kan samles på færre m2. Ved en fysisk samplacering af folke- og skolebiblioteker er der også en række biblioteksfaglige og informationsmæssige synergier foruden praktiske forhold som samkøring af it-systemerne. Forhold der arbejdes på andre steder på Bornholm.

 

Afgørende for om projektet kan lykkedes er økonomien i projektet, at der skabes en fornuftig forretningsplan overfor potentielle kunder og at der er interesse for at leje sig ind. MOE A/S er, i samarbejde med Nexø Havn, i gang med, at skabe sig et overblik over hvem der kunne være potentielle lejere. Ultimo juni 2016 vil det blive meddelt BRK, hvilken husleje og under hvilke betingelser man i givet fald kan leje sig ind på.

Det må dog forventes at m2 lejen vil være væsentlig højere end det nuværende niveau.

 

 

Tidsplan

Fase 1.

Kommunalbestyrelsen skal på mødet den 30. juni 2016 tage stilling til om man ønsker der skal arbejdes videre med planerne, før "Nexø Mole" har meldt ud om de endelige økonomiske og praktiske betingelser der er knyttet til de kommende lejemål. Dette skal ske af hensyn til "Nexø Mole" tidsplan og behov for at vide allerede nu, hvilke lejemål som ønsker at være med i den nærmere konkretisering og indretning. 

 

Fase 2.

Kommunalbestyrelsen skal på et senere møde, formentlig i forbindelse med budget 2017, tage endelig stilling til den samlede økonomi relateret til en eventuel flytning af de nævnte aktiviteter til "Nexø Mole", herunder transaktions-, drifts-, og anlægsomkostninger inklusiv eventuelle nedrivningsomkostninger.

 

Driftsøkonomi

Hvis vi ser på driftsøkonomien i øjeblikket for BRKs Fritids- og Kulturbygninger i Nexø ser det sådan ud:

Oversigt over BRK Fritids- og Kulturbygninger i Nexø

 

Bygning

Bygningsbudget

Tomgangsleje

Til rådighed (Bygningsbudget-Tomgangsleje= til rådighed)

Nexø Bibliotek

295.000 kr.

75.000

220.000

 

 

 

 

Fritidshuset

140.000

50.000

90.000

 

De angivne beløb er inklusiv rengøring, forbrugsudgifter og forsikring

 

Under møderækken med MOE A/S som omtalt ovenfor, blev det tilkendegivet fra BRK`s side, at økonomien er i dag som beskrevet i tabellen ovenfor. Såfremt hele bygningsbudgettet skal være til rådighed kræver det nedrivning af begge bygninger, således at tomgangslejen elimineres, eller at bygningerne alternativt kan udlejes til andet formål.

 

Økonomiske konsekvenser

Såfremt det besluttes, at rive de to bygninger ned vil det medføre udgifter på 1.030.000 kr. for nedrivning af Nexø Bibliotek og 950.000 kr. for nedrivning af Nexø Fritidshus.

Den kommende husleje inklusiv drift for BRK ved at leje sig ind i ”Nexø Mole” forventes at være større end nuværende lejemål. Når kommende husleje meldes ud, skal der tages stilling til dette spørgsmål.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-06-2016

15

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016:

Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører 24. og 25. august 2016 en kvalitetsvurdering af Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum. I den forbindelse kan Bornholms Regionskommune senest 15. juli 2016 afgive bemærkninger eller synspunkter, som bør indgå i kvalitetsvurderingen, eller til nærmere belysning. Det er også muligt at tilkendegive forventninger til museernes opgavevaretagelse og funktion i fremtiden. Museerne er blevet bedt om at invitere en repræsentant fra Bornholms Regionskommune til kvalitetsvurderingsbesøgene. Fritids- og Kulturudvalget vil blive orienteret om svarskrivelsen til Slots- og Kulturstyrelsen inden den afsendes.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-06-2016

16

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        ingen sager til høring

 

Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-06-2016

17

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016:

Intet.